TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) Hyväksytty TASin syyskokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) Hyväksytty TASin syyskokouksessa 4.11.2004"

Transkriptio

1 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Turun Alueen Sähköinsinöörit (TASI) ry, jota näissä säännöissä jäljempänä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistys kuuluu Insinööriliitto IL ry:een Varsinais-Suomen Alueen Insinöörit VAI ry.n kautta, jota kutsutaan jäljempänä alueyhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä teknillistä tietämystä sekä ammatillista ja henkistä kehitystä - tukea insinöörien koulutuksellisia tavoitteita toiminta-alueellaan niin, että koulutuksen taso ja määrä vastaavat ammattikunnan ja yhteiskunnan tarvetta, - edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta keskenään ja muiden yhdistysten jäsenten kesken, - toimia yhdyselimenä jäsentensä ja alueyhdistyksen sekä Insinööriliiton välillä, sekä - työskennellä maan teknillisen kehityksen hyväksi. - yhdistys ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut. 3 Toimintamuodot Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: - hankkii jäsenikseen mahdollisimman suuren osan alueellaan asuvista tai työskentelevistä jäsenkelpoisista henkilöistä, - hoitaa jäsentensä edunvalvontaa - järjestää kokous-, neuvottelu-, kurssi-, esitelmä-, tiedotus- ja juhlatilaisuuksia sekä opintomatkoja, - voi julkaista järjestölehteä, muita tiedotteita ja tehdä muutakin valistustyötä, - vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin esityksiä tekemällä sekä muilla vastaavanlaisilla tavoilla jäsenten etujen ajamiseksi, - antaa jäsenille työsuhdeneuvontaa ja välittää liiton jäsenpalveluja, - osallistuu aktiivisesti alueyhdistyksen toimintaan ja vaikuttaa myös sen kautta 4 Varainhankinta Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja.

2 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 2(7) 5 Jäsenet Varsinaiset jäsenet: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka - on suorittanut suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa insi- nööritutkinnon, - on suorittanut insinööritutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon - on saanut korkeamman teknillisen koulutuksen - toimii insinööritasoisissa vastuullisissa teknillisissä tehtävissä. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä hakemuksen perusteella. Kunniapuheenjohtaja: Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana erityisesti ansioituneen jäsenensä. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kutsumista on kannatettava vähintään kaksi kolmasosan ( 2/3 ) e- nemmistöllä. Kunniajäsen: Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita, muulla tavoin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä, teknillisellä alalla tai muuten ansioituneita henkilöitä. Kannattajajäsen: Kannattajajäseniksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät oikeuskelpoiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt, jotka tahtovat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistysjäsenet: Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä jäsenekseen rekisteröidyn yhdistyksen, jonka henkilöjäsenet täyttävät pääyhdistyksen henkilöjäsenten kelpoisuusehdot. Jäsenen eroaminen: Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Jäsenen erottaminen: Yhdistyksen hallitus voi 3/4 ( kolmen neljäsosan ) enemmistöllä erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

3 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 3(7) 6 Jäsenmaksut Jäsenen jäsenmaksun suuruus ja perintätapa määrätään kalenterivuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistysjäsenen jäsenmaksu määräytyy siten, että yhden henkilöjäsenen jäsenmaksu kerrotaan yhdistysjäsenen henkilöjäsenmäärällä. Kannattajajäsenmaksu määrätään samoin yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Hallitus voi sairauden, työttömyyden tai muun pakottavan syyn vuoksi anomuksesta vapauttaa jäsenen osittain tai kokonaan jäsenmaksun suorittamisesta. 7 Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 8 Yhdistyksen kokouksen osanottajat Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnäolevalla, jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistysjäsenellä on yksi ääni yhtä kokoukseen osallistuvaa henkilöjäsentään kohti. Kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja kannattajajäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolooikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille sitä pyytäville. 9 Yhdistyksen kokouksen ajat ja koollekutsuminen Varsinaiset kokoukset: Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen: - helmi-maaliskuussa kevätkokoukseen ja - loka-marraskuussa syyskokoukseen. Ylimääräinen kokous: Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään kymmenen prosenttia (10%) sääntöjen 11 :ssä määritellyistä yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelemiseksi pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun sitä on hallitukselta pyydetty. Koollekutsuminen: Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle lähettämällä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisen kutsun jäsenille tai ilmoittamalla paikkakunnan sanomalehdessä tai kaikille jäsenille jaettavassa julkaisussa tai sähköisillä viestimillä jäsenen ilmoittaessa

4 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 4(7) sähköpostiosoitteensa / muun tunnisteen yhdistykselle tai insinööriliitolle. 10 Aloiteoikeus yhdistyksen kokouksiin Yhdistyksen jäsenillä sekä yhdistysjäsenillä on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemiseksi yhdistyksen kokouksessa. Aloite on tehtävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. 11 Yhdistyksen kokouksen tehtävät Yhdistyksen kokous päättää sääntöjen 1 mukaisesta jäsenyydestä. Yhdistyksen kokous päättää mahdollisten rahastojen perustamisesta ja niiden purkamisesta. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä tarpeelliset toimikunnat yhdistyksen kokouksen avuksi, - vahvistetaan yhdistyksen jäsenmääräksi jäsenrekisterissä oleva edellisen vuoden viimeisenä päivänä ollut henkilö- ja muiden jäsenten määrä, - käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto, - vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, - päätetään toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon lähettämisestä sellaisenaan tai lyhennettynä tarpeelliseksi katsotuille tahoille, - päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä tarpeelliset toimikunnat yhdistyksen kokouksen avuksi, - päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista - päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista, - hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten, - valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, tai varapuheenjohtaja sen mukaan kumpi on erovuorossa, - valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle, - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, - valitaan tarpeelliset toimikunnat vastuuhenkilöineen, - valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä 1 :n mukaisiin yhdistysten kokouksiin - päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokous voi päättää ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, jos asian käsittelyä kannattaa kaksi kolmasosaa ( 2/3 ) annetuista äänistä eikä yhdistyslain 24 aseta estettä asian käsittelylle.

5 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 5(7) 12 Yhdistyksen kannanotot Yhdistyksen kannanotot 1 :n jäsenyyden mukaisiin yhdistysten kokouksiin valmistelee yhdistyksen hallitus. 13 Hallitus Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä ( 4 ) ja enintään kahdeksan ( 8 ) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosin. Hallituksen muista jäsenistä puolet on erovuorossa vuorovuosin. Erovuoroinen voidaan valita uudelleen. 14 Hallituksen tehtävät Hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on: - edustaa yhdistystä, - valita itselleen sihteeri ja taloudenhoitaja - pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista - kutsua koolle yhdistyksen kokous sekä valmistella sille esitettävät asiat, - panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset, - vastata yhdistyksen taloudenhoidosta, - huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä toimittaa ne hyväksynnän jälkeen tiedoksi tarpeelliseksi katsotuille tahoille - hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet näiden sääntöjen mukaisesti - asettaa avukseen tarpeen mukaan toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät ja toimiajat, - päättää yhdistyksen muista kuin 1 :n mukaisista jäsenyyksistä ja yhteistyösopimuksista - toteuttaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

6 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 6(7) 15 Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen on saatettava tiedoksi hallituksen jäsenille vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuvat päätöksen tekoon. 16 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen valitsemat henkilöt kaksi aina yhdessä. 17 Toiminta- ja tilivuosi Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. joulukuuta. Tilintarkastajien on suoritettava tehtävänsä ja annettava lausuntonsa helmikuun loppuun mennessä. 18 Päätöksentekojärjestys kokouksissa Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty: - se mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, - asiakysymyksissä äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, - vaalissa äänten mennessä tasan arvalla ratkaistava tulos. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 19 Sääntöjen muuttaminen Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos sääntömuutosasia on mainittu kokouskutsussa ja jos muuttamista kannattavan mielipiteen puolesta annetaan molemmissa kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänistä. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välin on oltava vähintään yksi (1) kuukausi ja joista toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous. Ennen muutosten rekisteröintiä on ne hyväksytettävä alueyhdistyksen edustajakokouksessa.

7 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 7(7) 20 Yhdistyksen purkaminen Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisen puolesta vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi, sen varat luovutetaan Insinööriliitto IL ry:lle, alueyhdistykselle tai muulle yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa..1. Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.1. Hyväksytty liittokokouksessa 1.. Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Lisätiedot

KUOPION INSSIT 1/2009

KUOPION INSSIT 1/2009 1/2009 KUOPION INSSIT 1/2009 Toimituksen osoite Virtasalmenkatu 15, 70500 KUOPIO Puhelin 050 467 4752 e-mail matti@hukkaset.fi Kotisivut www.kuopioninsinoorit.fi Lehden/yhdistyksen pankkiyhteys Nordea

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT Hyväksytty PRH 2.10.2013 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Helsingin Poliisien Yhdistys ry Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2. TARKOITUS...3 3. JÄSENET...3

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n :n paikallisyhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus HYVINKÄÄN REUMAYHDISTYS R.Y. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt Hyväksytty liittovaltuustossa 23.-24.5.2008 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.3.2008 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6)

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) 2010 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 2 TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Kauhavan Kansalliset Seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot