AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005"

Transkriptio

1 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus (luonnos) OAS Tekninen lautakunta Vireilletulosta kuulutettu viikko 20 v.2014 Luonnos Tekninen lautakunta Luonnos nähtävillä Ehdotus Tekninen lautakunta x Ehdotus Kaupunginhallitus Ehdotus nähtävillä xx.xx.-xx.xx.xxxx Hyväksyminen Kaupunginhallitus

2 1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee Sastamalan keskustan kaupunginosan korttelin 7 tontin 3 asemakaavan muuttamista sekä Liekovedenrannan puistoalueen ja Pororannan ranta-alueen ja Onkiniemen katualueen muuttamista. Ote ajantasakaavasta Asemakaavat, joita muutetaan: 1) Vammalan kaupungin 1 kaupunginosan kortteleiden 1a, 1-12, 12a, 13-16, 16x, 17-26, 26x, ja Sylvään kaupunginosan korttelin 8 sekä niihin liittyvien puisto-, katu- ym. alueiden asemakaavan muutosta, joka on tullut voimaan ( Muuttuvan alueen pinta-ala on 1578 m2. 2) Keskustan kaupunginosan korttelin 7 osan muutos, joka on tullut voimaan Muuttuvan alueen pinta-ala on 3187 m2. Kaavamuutoksen pinta-ala on yhteensä 4765 m2. Kyseessä oleva alue muodostaa As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutoksen. Kaava on laadittu Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa suunnittelutiimin omana työnä ja suunnittelutyön vastaavana on toiminut: Merja-Liisa Hannuksela Maankäyttöpäällikkö Sastamalan kaupunki Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Aarnontie 2 A, Sastamala puh , Kaavahake on kuulutettu vireille viikolla 20 vuonna 2014.

3 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan keskustassa Kävelykadun, Onkiniemenkadun ja Liekovedenrannan rajaamalla alueella. Asemakaavan suunnittelualue kantakartalla 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on. Asemakaavan työnumero on A 005/2014. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa otetaan huomioon sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö sekä mahdollistetaan Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytykset kyseisen tontin kohdalla. 2

4 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Historiaa Maanomistus ja maankäyttösopimus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Vaihtoehtojen vaikutuksissa ei ole merkittäviä eroavaisuuksia. Vaihtoehto yhdessä voidaan todeta olevan hieman enemmän positiivisempia vaikutuksia kuin vaihtoehdossa Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset

5 5.5 Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutuminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

6 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2. Ote keskustaajaman rakenneosayleiskaavasta LIITE 3. Asemakaavakartan pienennös (luonnos) LIITE 4. Asemakaavakartan pienennös (ehdotus) LIITE 5. Kaavaa havainnollistava materiaali LIITE 6. Vastinemateriaali luonnoksen lausunnoista, kommenteista ja mielipiteistä (liitteenä lausunnot, kommentit ja mielipiteet) LIITE 7. Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta VE A ja VeB LIITE 8. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet, inventoidut kohteet 2002 kartalla, kohteen 4 (Hietala) ja kohteen 5 (Aittalahden koulu) inventointi, Vammalan keskustan osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi 2002 Pirkanmaan maakuntamuseo 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Vammalan keskustan osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo 2. Vammalan viheraluesuunnitelma (Aino Seppänen 2008) 3. Vammalan keskustaajaman maisemaselvitys (Juha Mäkelä 2000) 4. Paikallisuuden palasia, Sastamalan keskustan kehityssuunnitelma (DI-työ Eveliina Könttä 2013) 5. Tulvakarttapalvelu/tulvavaara- ja riskikartat 6. Alueen ja lähiympäristön katu- ja tiealueitten suunnitelmat 7. Alueen ja lähiympäristön vesi- ja viemäriverkostosuunnitelmat 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavanmuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajien aloitteesta. Asemakaavan muuttamisesta on laadittu maankäyttösopimus. Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumisja arviointisuunnitelman. Kaava kuulutettiin vireillä olevaksi viikolla 20 vuonna Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen ja kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen ja kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten xx.xx Asemakaavaehdotus oli nähtävillä xx.xx. xx.xx.2015 täydennetään suunnittelun edetessä 2.2 Asemakaava Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa otetaan huomioon sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö sekä mahdollistaa Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytykset. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaavamuutoksen lainvoimainen hyväksymispäätös on kuulutettu. 5

7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee Sastamalan keskustassa Kävelykadun, Onkiniemenkadun ja Liekovedenrannan rajaamalla alueella. Maasto viettää loivasti Liekoveden suuntaan. Korkeusvaihtelua on vain reilut pari metriä. Tontilla ollut vanha rakennus on tulipalon jäljiltä purettu. Vanha puutarhakasvillisuus on villiintynyttä ja rämettynyttä. Tontti on ollut pitkään täysin hoitamatta ja alue antaa epäsiistin vaikutelman. Suunnittelualueen pohjoispuolella on asuin- ja liikerakennuksia sekä eteläpuolella Pororannan puistoon rajoittuvat Aittalahden koulu (nykyisin Sastamalan Opiston käytössä) ja päiväkoti. Lännessä on Liekovesi, jonka ranta suunnittelualueen kohdalla on osittain pengerretty. Liekovedestä työntyy suunnittelualueelle pieni valkama. Oikealla kuvassa suunnittelualueelle työntyvä valkama ja rantapengerrystä sekä puretun rantasaunan perustuksia (kevät 2014). Vasemmalla kuva rantaan johtavasta polusta ja puretun rantasaunan perustuksia (kesä 2014). Kaavoitettavan tontin välittömässä ympäristössä on pääosin III-IV kerroksisia asuinkerrostaloja. Korttelissa 7 kaavamuutostontin vieressä on 60-luvulla rakennettu III kerroksinen lamellitalo, jossa on osittain maanpäällinen kellarikerros. Voimassaoleva kaava sallisi IVkerrosta + maanpäällisen kellarikerroksen. Seuraavalla tontilla on myös 70-luvulla rakennettu IV + maanpäällinen kellarikerroksinen asuinkerrostalo. Kävelykadun toisella puolen on niin ikään III-IV kerroksisia asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen korttelialueella olevat 60-luvun ja 70-luvun asuinkerrostalot 6

8 Näkymä tontilta Onkiniemenkadulle (Aittalahden koulu ja Keskustan päiväkoti) Näkymä Onkiniemenkadun päästä kaupungille päin. Suunnittelualue jää vasemmalle ja oikealla Aittalahden koulu Luonnonympäristö Tontti on vanhaa pihapiiriä, eikä luonnontilaista ympäristöä varsinaisesti ole jäljellä. Vanhan pihapiirin kasvillisuus on hoitamattomana rämettynyttä ja villiintynyttä. Kaava-alueella ei ole tiedossa luonnonympäristön kannalta erityispiirteitä tai suojelukohteita. Maisemarakenteessa alue sijoittuu Liekoveden ympäristön laaksoalueelle. Maisemaselvityksessä ei ole todettu erityispiirteitä, maisemallisia häiriötekijöitä tai maisemaan liittyviä ongelmakohtia Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakentamaton. Tontilla on ollut 1900-luvun alussa rakennettu Hietalan omakotitalo, joka on edustanut Vammalan keskustan vanhinta rakennuskantaa. Rakennus paloi vuonna 2004, jonka jälkeen rakennuksen purkamiseen myönnettiin poikkeamislupa. Onkiniemenkadun vastakkaisella puolella on 1920-luvulla rakennettu Aittalahden koulu sekä päiväkoti. Pohjoispuolella on 1960-luvulla rakennettu kerrostalo. Kävelykadun vastakkaisella puolella on uusi kerrostalo. 7

9 70-luvun kerrostalo 60-luvun kerrostalo Sastamalan kaupunki Uudehko kerrostalo Puisto Aittalahden koulu Päiväkoti Rantapuistoa /rantapuistossa kulkeva virkistysreitti Historiaa Suunnittelualueella korttelissa 7 tontilla 3 on ollut kaavalla suojeltu Hietalan talo. Asuinrakennuksen oli rakennuttanut lauttayhtiön koneenkäyttäjä Lahdelma vuonna 1901 ja se oli niitä harvoja vuoden 1918 suurpalolta säilyneitä taloja. Rakennus paloi kuitenkin vuonna 2004, jonka jälkeen rakennuksen purkamiseen myönnettiin poikkeuslupa. Kiinteistöön kuului asuinrakennuksen lisäksi mahdollisesti vuonna 1954 rakennettu hirsirunkoinen saunarakennus Asuinrakennuksen kaakkois- ja lounaispuolella on ollut puutarha, joka on villiintynyt. Tontin puutarha on ollut sommiteltuna asuinrakennuksen pääovelta rannan venevalkamaan johtavan polun ympärille. Kävelykadun varressa on ollut kuusirivi, joka on mahdollisesti ollut yhtä vanha kuin asuinrakennus. (Vammalan rakennusinventointi 2002). Hietalan talo kaakosta (Vammalan rakennusinventointi 2002) 8

10 Hietalan talo lounaasta (Vammalan rakennusinventointi 2002) Kiinteistön kaakkoispuolella on 1920-luvulla rakennettu Aittalahden koulu. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 1922 perustaa kauppalaan seuraavana syksynä toimintansa aloittavan, pojille ja tytöille yhteisen suomenkielisen ylemmän kansakoulun. Sen oli aluksi tarkoitus toimia Rukoushuoneelta vuokrattavissa tiloissa, mikä ei kuitenkaan onnistunut. Siksi päätettiin Liekoveden ja Kävelykadun väliselle puistoalueelle rakentaa arkkitehdin suunnittelema tiilinen, kaksikerroksinen kansakoulurakennus. Rakennustöitä valvomaan määrättiin apteekkari Bäckman, kirjakauppias Suvanto ja rakennusmestari Pirjola. Kauppalan kirjasto toimi kansakoulurakennuksessa vuoteen 1943 saakka. (Vammalan rakennusinventointi 2002). Nykyisin rakennuksessa on Sastamalan Opiston toimitiloja. Aittalahden koulu Onkiniemenkadulta kuvattuna kesällä

11 Hietalan talo Sauna Aittalahden koulu Hietalan talo Aittalahden koulu 10

12 60-luvun kerrostalo Aittalahden koulu Omakotitalo, joka myöhemmin laajennettu päiväkodiksi KUVAUS 2010 As Oy Vammalan Villa Airilan tontti Kuvista nähtävissä kuinka alue on muuttunut huvilakaupunkialueesta kerrostalovaltaiseksi alueeksi. 11

13 3.1.5 Maanomistus ja maankäyttösopimus Suunnittelualueena olevan Sastamalan keskustan korttelin 7 tontin 3 omistaa Asunto Oy Villa Airila ja ranta-alueesta osa on yhteistä vesialuetta ja osa on kaupungin omistuksessa. Asemakaavanmuutoksesta on tehty maankäyttösopimus. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maanomistuskartta Maakuntakaava Vuonna 2007 vahvistetussa Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen (A) ja keskustoimintojen (C) raja-alueella. A merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. C merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumista. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. 12

14 Ote maakuntakaavasta Suunnittelualueen sijainti 13

15 Kaupunkirakennesuunnitelma 2030 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen suunnittelun tukena, jolloin se vaikuttaa Sastamalan tulevaan kehittämiseen. Suunnitelmassa on esitetty rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin kehittämisen painopisteitä ja se ohjaa kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden sijoittamista. Kaupunkirakennesuunnitelmassa on esitetty kolmitasoinen keskusverkko: - PÄÄKESKUS, Vammala - ALUEKESKUS, Mouhijärvi - PAIKALLISKESKUKSET, Suodenniemi, Karkku, Kiikka, Keikyä, Kiikoinen ja Stormi Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä oikeusvaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava), jolloin sitä ei voida käyttää esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena. Kaupunkirakennesuunnitelmassa suunnittelualue on keskusta-alueella. Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta C. Merkinnällä osoitetulla alueella pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen sekä näihin liittyvät liikennealueet ja puistot. Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla. Suunnittelualueeseen kohdistuu rakenneosayleiskaavassa tiivistämis- /eheyttämistarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden tarpeettoman väljinä. Alueen tiivistämismahdollisuudet selvitetään asemakaavalla, joka ei saa kuitenkaan olennaisesti vähentää virkistysalueiden määrää eikä heikentää rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Suunnittelualueen rantaan rakenneosayleiskaavassa on osoitettu virkistysalue- /-tarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset seudullisesti merkittävät ulkoilureitit sekä paikallisesti merkittävät virkistysyhteystarpeet. Merkintä ei osoita reitin 14

16 tarkkaa sijaintia tai tyyppiä. Virkistysyhteys tulee suunnitella tarkemmin erillisellä suunnitelmalla tai yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyötäisen virkistysyhteyden toteutumista. Ulkoilureitit kulkevat pääosin olemassa olevia teitä, katuja, polkuja ja muita reittejä myöten, joten ne eivät vaadi maanrakennustoimenpiteitä. Suunnittelualue Ote keskustaajaman rakenneosayleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava korttelin 7 tontin 3 osalta ja rantakaistalla vuonna 1974 vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa tontti 1 on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (A/s-2). Säilytettäväksi tarkoitetun rakennuksen lisäksi tontille saa rakentaa kolme maanpäällistä kerrosta käsittävän kerrostalon, johon voi sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja. Ranta-alue on puistoalueena (P) ja kaava-alueen eteläkulma on vuoden 1974 kaavassa Pororannan UV-aluetta (uimalaitos tai ranta-alue) ja korttelin eteläsivu rajoittuu katualueeseen (Onkiniemenkatu). P Katualuetta (Onkiniemenkatu) UV Ote asemakaavayhdistelmästä 15

17 Rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin voimassaolevan rakennusjärjestyksen valtuusto on hyväksynyt Rakennusjärjestys on tullut voimaan ja se on luettavissa kaupungin www-sivuilta. Kaavan pohjakartta Kaavan pohjakarttana on käytetty vuonna 2010 laadittua ja hyväksyttyä 1. luokkaan ja 1:1000 mittakaavaan tehtyä kantakarttaa. Kantakartta on etrs-gk23 koordinaatissa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Sastamalan kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi on tarkastanut ja hyväksynyt kaavan pohjakartan. Selvitykset Vammalan rakennusinventointi 2002 Pirkanmaan maakuntamuseo Hannele Kuitunen ja Nina Rinta-Porkkunen on vuonna 2002 tehnyt Vammalan rakennusinventoinnin. Suunnittelualueella korttelissa 7 tontilla 3, Kävelykatu 5, on ollut Hietalan talo, joka on inventoinnissa luokiteltu 1 luokkaan. Hietalan talo on edustanut Vammalan keskustan vanhinta rakennuskantaa. Rakennus paloi vuonna 2004, jonka jälkeen rakennuksen purkamiseen on myönnetty poikkeamislupa. Onkiniemenkadun vastakkaisella puolella (Kävelykatu 7) on 1920-luvulla rakennettu Aittalahden koulu, joka inventoinnissa on luokkaa 1. Tulva ja Liekoveden vedenpinnan korkeus Suunnittelualueen rantavyöhyke kuuluu tulvariskialueeseen. Liekovesi on matalahko läpivirtausjärvi, jonka keskisyvyys on 2,2 m ja suurin syvyys 11 m. Liekoveden pinta-ala on 4,87 km2 ja rantaviivan pituus on 12 km. Liekoveden keskivedenkorkeus on N60 +57,45m, valuma-alue on yhteensä km2. Liekoveden eteläpäässä sijaitsee Tyrvään 12,6 MW:n voimalaitos ja pato, joka on rakennettu Kokemäenjoen Hartolankoskeen vuosina Voimalaitos säännöstelee Liekoveden pintaa vuorokausi- ja viikkosäännöstelyllä, jolloin juoksutus on yleensä pienintä öisin ja viikonloppuisin. Vuosien väliset erot ovat suuria, mutta tyypillisiä ovat loppukevään virtaamahuippu ja kesäkuukausien pienet juoksutukset. Liekoveden vedenkorkeuden vaihtelu on vuosittain ollut 0,8m. Vedenpinta on alimmillaan maalis-toukokuussa. Yleensä vuorokausivaihtelu on alle 10 cm ja viikkovaihtelu 20-30cm. 16

18 Tulva-aluekartta, vesitulva 1/100v. Kaavakarttaan on määrätty alin viettoviemäröintitaso m. Tulvarajaa jää keskivedenkorkeudesta n. 2,5 metriä, kun yleensä maksimina pidetään 1,5 m keskivedenkorkeudesta. Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamismahdollisuudet Sastamalan kaupungin mittaus ja kartoitus on tehnyt ranta-alueen maaston pintavaaituksen ja järven pohjatason vaaituksen. Mittausten perusteella yhdyskuntasuunnittelussa on tehty esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta. Toteuttaminen on mahdollista, koska täyttömäärät jäävät melko pieniksi. Liekoveden pohjan taso mahdollisella täyttöalueella vaihtelee noin välillä ja Liekoveden keskivedenkorkeus on noin

19 Vaaituskartta maaston ja Liekoveden pohjan korkeuksista 18

20 Rantaväylä on mahdollista toteuttaa joko lähes kokonaan täytön päälle tai osittain täytön päälle. ssa on laadittu mittausten perusteella kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta kaksi alustavaa vaihtoehtoa Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteutuksesta Onkiniemenkadun päästä Santalahdenkadun päähän asemakaavan suunnittelun yhteydessä. Rakennettavan reitin pituus on noin 220 metriä. Rantaväylän linjaus vaikuttaa jonkin verran asemakaavaratkaisuun korttelin 7 tontin 3 kohdalla. Vaihtoehto A edellyttää, että korttelin 7 tontin 3 tekee kustannuksillaan ainakin siltarakennelman. Ennen rantaväylän toteutusta tulee siitä tehdä täydelliset toteutussuunnitelmat vuorovaikutteisesti. Asemakaavan yhteydessä ei tehdä yleisen alueen suunnitelmia vaan ne tehdään mahdollisesti myöhemmin ns. puistosuunnitelmana. Mahdollinen puistosuunnitelma laitetaan nähtäville osallisten kuulemista varten ja ne hyväksytään erikseen. Väylän rakentaminen olisi hyvä tehdä ennen korttelin 7 tontin 3 rakentamista tai samassa yhteydessä, koska sekä tontin kautta, että Onkiniemen kadun päästä on helpointa kuljettaa täyttölouhe, työmaakalusto jne. Korttelin 7 tonttien 1 ja 2 kautta ei ole mahdollista mennä kuljetuskalustolla eikä työkoneilla ranta-alueelle. Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve A 19

21 Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve B 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavanmuutos on tullut vireille korttelin 7 tontin 1 omistajan aloitteesta. Kyseisellä tontilla on sijainnut ns. Hietalan talo, joka on palanut korjauskelvottomaksi ja sittemmin purettu poikkeusluvalla asemakaavassa olevasta purkukiellosta poiketen. Joten voimassaoleva kaava on vanhentunut. Hyväksytyssä keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu tiivistämis-/eheyttämistarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden tarpeettoman väljinä. Alueen tiivistämismahdollisuudet selvitetään asemakaavalla, joka ei saa kuitenkaan olennaisesti vähentää virkistysalueiden määrää eikä heikentää rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Suunnittelualueen rantaan rakenneosayleiskaavassa on osoitettu virkistysalue- /-tarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset seudullisesti merkittävät ulkoilureitit sekä paikallisesti merkittävät virkistysyhteystarpeet. Merkintä ei osoita reitin tarkkaa sijaintia tai tyyppiä. Virkistysyhteys tulee suunnitella tarkemmin erillisellä suunnitelmalla tai yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Kaavanlaadinnan yhteydessä tutkitaan Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedel- 20

22 lytyksiä ainakin ko. tontin kohdalla. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavanmuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muuttamisesta on laadittu maankäyttösopimus. Kaava on lisätty valtuuston hyväksymään Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaan vuosille Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumisja arviointisuunnitelman. Kaava kuulutettiin vireillä olevaksi viikolla 20 vuonna Kaavan laatii Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun yksikkö omana työnään. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Tässä asemakaavassa osallisia ovat Alueen ja lähinaapuruston maanomistajat ja asukkaat sekä alueella toimivat yritykset ja lisäksi kaikki kaupungin asukkaat Sastamalan kaupungin ydinprosessit Pirkanmaan aluepelastuslaitos Pirkanmaan maakuntamuseo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Satakunnan puhelin Fortum Sähkönsiirto Oy Sastamalan vesi Kaavahankkeen osallisiksi voivat lisäksi ilmoittautua muutkin, joiden katsotaan täyttävän MRL 62 :n osallisen määritelmän Vireilletulo Kaavan vireille tulosta on kuulutettu viikolla 20 vuonna Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla ja internetissä kaupungin kotisivuilla. OAS on nähtävillä koko suunnittelun ajan. Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan Sastamalan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla sekä virallisissa kaupungin päättämissä ilmoituslehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). Suunnittelukokouksissa on käyty läpi maanomistajien ja heidän asiantuntijoiden kanssa kaavallisia vaihtoehtoja, kaavamääräyksiä, tarvittavia selvityksiä jne. Neuvottelujen ja selvitysten pohjalta yhdyskuntasuunnittelussa laadittiin kaavaluonnos. Asemakaavaluonnos ja selostus olivat nähtävillä valmisteluvaiheen vuorovaikutusta varten Mielipiteensä luonnoksesta jättivät Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys, As Oy Liekovesi, As Oy Rannikkotalo sekä Kalevi Telilä. Mielipiteiden tiivistelmät ja kaavoituksen vastineet saatuihin mielipiteisiin on kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa. Kaavaehdotus ja selostus olivat nähtävillä.. Täydennetään suunnittelutyön edetessä Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi Ely-keskukselle, Pirkanmaan liittoon ja Pirkanmaan maakuntamuseoon. Kaavaluonnos toimitetaan tiedoksi mahdollisia lausuntoja ja kommentteja varten Ely- 21

23 keskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Sastamalan vesilaitokselle, rakennuslautakunnalle ja Saspen ympäristöjaostolle. Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaa maakuntamuseo jättivät lausunnon kaavaluonnosaineistosta ja ELY-keskus antoi aineistosta kommentit. Lausuntojen ja kommenttien n tiivistelmät ja kaavoituksen vastineet niihin on kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa. Ehdotuksesta saatiin lausunnot:xxxx Täydennetään suunnittelutyön edetessä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa otetaan huomioon sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö. Kaavanlaadinnan yhteydessä tutkitaan Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytyksiä. Kyseisellä tontilla on sijainnut ns. Hietalan talo, joka on palanut korjauskelvottomaksi ja sittemmin purettu poikkeusluvalla asemakaavassa olevasta purkukiellosta poiketen. Suunnittelualue Ilmakuva Sastamalan keskustasta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Kaupungin tavoitteena on vahvistaa Sastamalan kaupungin vetovoimaa laadukkaalla ja hyvällä elinympäristöllä, edistää asukkaiden hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kaavoittaa houkutteleva asuntoalue, joka toisi keskusta-alueelle vanhusten lisäksi myös nuoria ja lapsiperheitä. Tavoitteena on parantaa elinympäristön viihtyisyyttä mahdollistamalla rannassa kulkevan virkistysväylän rakentaminen ja hyödyntää näin 22

24 kauniin rantamaiseman virkistyskäyttöä. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavien vaihtoehtojen perusteella asemakaavasta laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkesivat toisistaan lähinnä rantavyöhykkeen osalta. Rantareitin ja maisemakuvan takia jätettiin pois vaihtoehto, jossa rakennusmassa tontilla olisi ollut lähellä rantavyöhykettä. Yhtenä vaihtoehtona oli myös Kävelykadun suuntainen kaksi kerroksisen paikoitustalon rakennusala. Koska paikoitustalon luiskista olisi maaston muodon vuoksi tullut liian pitkiä ja tontin käyttöedellytykset olisivat huonontuneet, jätettiin tämä vaihtoehto kokonaan pois. Lähinnä taloudellisista syistä jätettiin pois Onkiniemensaareen johtava sillalla rakennettava virkistysväylävaihtoehto. Saari on niin pieni ja kokonaan puuston peittämä, joten sen hyödyntäminen virkistyskäyttöön todettiin melko pieneksi suhteessa kustannuksiin. Lisäksi saarelta olisi pitänyt karsia huomattava osa puustosta, joka olisi muuttanut saarta huomattavasti maisemakuvassa Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Alustavien suunnitelmien perusteella laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdon 1 kaavakartta Molemmissa vaihtoehdoissa korttelin 7 tontin 3 rakennusta tai rakennuksia paitsi vaihtoehdossa yksi oleva saunarakennus, ei saa sijoittaa lähemmäksi rantaviivaa kuin mitä viereinen asuinkerrostalo on, jotta rantaa myötäilevän virkistysreitin ja asuinkerrostalon väliin jäisi riittävästi tilaa. Tällöin ei asuinkerrostalon pihasta tule julkista tilaa ja vastaavasti rantaväylää ei koeta yksityiseksi. Vaihtoehdossa yksi tonttitehokkuus on 1 ja maksimi kerrosluku 6. Kuudes kerros ei saa kuitenkaan olla kuin ¾ viidennen kerroksen kerrosalasta. Vesialue ulottuu tontin puolelle, jolloin kaavan toteuttaminen vaatii ruoppausta ja rannan virkistysreit- 23

25 ti edellyttää siltaa. Ruoppaus ja sillan toteuttaminen ja kustannukset kuuluvat tontin omistajalle. Tontille on osoitettu tässä vaihtoehdossa rantaan saunan rakennuspaikka, johon saa rakentaa taloyhtiön yhteiskäyttöön enintään 30 k-m2:n saunan. Lisäksi vaihtoehdossa yksi on osoitettu Pororannan alueelle rakennusala, johon saisi rakentaa enintään 30 k-m2:n rantakahvilan. Luonnosvaihtoehdon 2 kaavakartta Vaihtoehdossa kaksi rannan virkistysalue kulkisi kokonaan rantavyöhykkeellä täytön päällä. Tämä edellyttäisi myös tonttialueelle täyttöä, eikä mahdollistaisi yksityistä rannan käyttöä. Tässä vaihtoehdossa ei ole myöskään osoitettu saunan eikä rantakahvilan rakennusoikeutta. Vaihtoehdossa kaksi tonttitehokkuus on 0,8 ja maksimi kerrosluku viisi. Vaihtoehto yksi mahdollistaa hyvin toteutettuna asukkaille Liekoveden ja rannan monipuolisemman hyödyntämisen. Taloyhtiön asukkaille on mahdollista tehdä yhteiskäyttöön rantasauna, laituri ja uimaranta ja muutama soutuvenepaikka. Tontilla on rantapengerrykseen sopivia kiviä, jotka on sinne joskus tuotu ja varastoitu tontille. Tällainen taloyhtiön yhteiskäyttö lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä ja mahdollistaa erittäin miellyttävän ja kauniin elinympäristön asukkaille. Lisäksi ratkaisu monipuolistaa keskustan asuntotuotantoa ja mahdollisesti lisää lapsiperheitten halukkuutta muuttaa keskustaan, jossa on kaikkien palveluiden helppo saatavuus. Esimerkiksi päiväkoti sijaitsee kadun toisella puolen. Pieni rantakahvila monipuolistaa ranta-alueen palvelutarjontaa ja elävöittää rantavyöhykkeen virkistyskäyttöä. Uimarannalta ja Kaalisaaren urheilualueelta on lyhyt matka poiketa kävellen rantakahvilaan. Rantaa myötäilevä virkistysreitti lisää toden näköisesti keskusta-alueen asukkaiden lenkkeilyä ja kävelyä tai ainakin mahdollistaa sen. Maisemallisesti kauniissa ja miellyttävässä ympäristössä on kiva ulkoilla ja viettää vapaa-aikaa. 24

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014, täyd. ja tark. 17.09.2015 OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2015 Suunnittelukohde KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti SISÄLLYSLUETTELO SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN (keskustan korttelin 7 osan) ASEMAKAAVA MUUTOS 08.05.20014 Suunnittelukohde KUVA 1:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS A 062

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS A 062 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS A 062 KAAVA-ALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU 20.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS LUONNOS A_057

SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS LUONNOS A_057 SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS LUONNOS A_057 KUVA 1: KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Asemakaavaluonnos selostus 21.1..2016 OAS Tekninen lautakunta Vireilletulosta kuulutettu Luonnos Tekninen lautakunta Luonnos

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

MUURAINKUJAN KORTTELIN 49 ASEMAKAAVANMUUTOS A 047

MUURAINKUJAN KORTTELIN 49 ASEMAKAAVANMUUTOS A 047 Sastamalan kaupunki Yhdyskunta ja ympäristö Maankäyttö / Yhdyskuntasuunnittelu MUURAINKUJAN KORTTELIN 49 ASEMAKAAVANMUUTOS A 047 Asemakaavanmuutoksen suunnittelualueen sijainti opaskartalla Asemakaavan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. UOTSOLAN KOULUN JA PENTINTUVAN ALUEEN (Uotsolan korttelin 6 osan ja korttelin 24 osan) ASEMAKAAVAMUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. UOTSOLAN KOULUN JA PENTINTUVAN ALUEEN (Uotsolan korttelin 6 osan ja korttelin 24 osan) ASEMAKAAVAMUUTOS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN KOULUN JA PENTINTUVAN ALUEEN (Uotsolan korttelin 6 osan ja korttelin 24 osan) ASEMA 23.1.2015 Suunnittelukohde

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot