AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005"

Transkriptio

1 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus (luonnos) OAS Tekninen lautakunta Vireilletulosta kuulutettu viikko 20 v.2014 Luonnos Tekninen lautakunta Luonnos nähtävillä Ehdotus Tekninen lautakunta x Ehdotus Kaupunginhallitus Ehdotus nähtävillä xx.xx.-xx.xx.xxxx Hyväksyminen Kaupunginhallitus

2 1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee Sastamalan keskustan kaupunginosan korttelin 7 tontin 3 asemakaavan muuttamista sekä Liekovedenrannan puistoalueen ja Pororannan ranta-alueen ja Onkiniemen katualueen muuttamista. Ote ajantasakaavasta Asemakaavat, joita muutetaan: 1) Vammalan kaupungin 1 kaupunginosan kortteleiden 1a, 1-12, 12a, 13-16, 16x, 17-26, 26x, ja Sylvään kaupunginosan korttelin 8 sekä niihin liittyvien puisto-, katu- ym. alueiden asemakaavan muutosta, joka on tullut voimaan ( Muuttuvan alueen pinta-ala on 1578 m2. 2) Keskustan kaupunginosan korttelin 7 osan muutos, joka on tullut voimaan Muuttuvan alueen pinta-ala on 3187 m2. Kaavamuutoksen pinta-ala on yhteensä 4765 m2. Kyseessä oleva alue muodostaa As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutoksen. Kaava on laadittu Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa suunnittelutiimin omana työnä ja suunnittelutyön vastaavana on toiminut: Merja-Liisa Hannuksela Maankäyttöpäällikkö Sastamalan kaupunki Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Aarnontie 2 A, Sastamala puh , Kaavahake on kuulutettu vireille viikolla 20 vuonna 2014.

3 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan keskustassa Kävelykadun, Onkiniemenkadun ja Liekovedenrannan rajaamalla alueella. Asemakaavan suunnittelualue kantakartalla 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on. Asemakaavan työnumero on A 005/2014. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa otetaan huomioon sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö sekä mahdollistetaan Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytykset kyseisen tontin kohdalla. 2

4 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Historiaa Maanomistus ja maankäyttösopimus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Vaihtoehtojen vaikutuksissa ei ole merkittäviä eroavaisuuksia. Vaihtoehto yhdessä voidaan todeta olevan hieman enemmän positiivisempia vaikutuksia kuin vaihtoehdossa Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset

5 5.5 Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutuminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

6 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2. Ote keskustaajaman rakenneosayleiskaavasta LIITE 3. Asemakaavakartan pienennös (luonnos) LIITE 4. Asemakaavakartan pienennös (ehdotus) LIITE 5. Kaavaa havainnollistava materiaali LIITE 6. Vastinemateriaali luonnoksen lausunnoista, kommenteista ja mielipiteistä (liitteenä lausunnot, kommentit ja mielipiteet) LIITE 7. Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta VE A ja VeB LIITE 8. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet, inventoidut kohteet 2002 kartalla, kohteen 4 (Hietala) ja kohteen 5 (Aittalahden koulu) inventointi, Vammalan keskustan osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi 2002 Pirkanmaan maakuntamuseo 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Vammalan keskustan osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo 2. Vammalan viheraluesuunnitelma (Aino Seppänen 2008) 3. Vammalan keskustaajaman maisemaselvitys (Juha Mäkelä 2000) 4. Paikallisuuden palasia, Sastamalan keskustan kehityssuunnitelma (DI-työ Eveliina Könttä 2013) 5. Tulvakarttapalvelu/tulvavaara- ja riskikartat 6. Alueen ja lähiympäristön katu- ja tiealueitten suunnitelmat 7. Alueen ja lähiympäristön vesi- ja viemäriverkostosuunnitelmat 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavanmuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajien aloitteesta. Asemakaavan muuttamisesta on laadittu maankäyttösopimus. Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumisja arviointisuunnitelman. Kaava kuulutettiin vireillä olevaksi viikolla 20 vuonna Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen ja kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen ja kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten xx.xx Asemakaavaehdotus oli nähtävillä xx.xx. xx.xx.2015 täydennetään suunnittelun edetessä 2.2 Asemakaava Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa otetaan huomioon sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö sekä mahdollistaa Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytykset. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaavamuutoksen lainvoimainen hyväksymispäätös on kuulutettu. 5

7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee Sastamalan keskustassa Kävelykadun, Onkiniemenkadun ja Liekovedenrannan rajaamalla alueella. Maasto viettää loivasti Liekoveden suuntaan. Korkeusvaihtelua on vain reilut pari metriä. Tontilla ollut vanha rakennus on tulipalon jäljiltä purettu. Vanha puutarhakasvillisuus on villiintynyttä ja rämettynyttä. Tontti on ollut pitkään täysin hoitamatta ja alue antaa epäsiistin vaikutelman. Suunnittelualueen pohjoispuolella on asuin- ja liikerakennuksia sekä eteläpuolella Pororannan puistoon rajoittuvat Aittalahden koulu (nykyisin Sastamalan Opiston käytössä) ja päiväkoti. Lännessä on Liekovesi, jonka ranta suunnittelualueen kohdalla on osittain pengerretty. Liekovedestä työntyy suunnittelualueelle pieni valkama. Oikealla kuvassa suunnittelualueelle työntyvä valkama ja rantapengerrystä sekä puretun rantasaunan perustuksia (kevät 2014). Vasemmalla kuva rantaan johtavasta polusta ja puretun rantasaunan perustuksia (kesä 2014). Kaavoitettavan tontin välittömässä ympäristössä on pääosin III-IV kerroksisia asuinkerrostaloja. Korttelissa 7 kaavamuutostontin vieressä on 60-luvulla rakennettu III kerroksinen lamellitalo, jossa on osittain maanpäällinen kellarikerros. Voimassaoleva kaava sallisi IVkerrosta + maanpäällisen kellarikerroksen. Seuraavalla tontilla on myös 70-luvulla rakennettu IV + maanpäällinen kellarikerroksinen asuinkerrostalo. Kävelykadun toisella puolen on niin ikään III-IV kerroksisia asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen korttelialueella olevat 60-luvun ja 70-luvun asuinkerrostalot 6

8 Näkymä tontilta Onkiniemenkadulle (Aittalahden koulu ja Keskustan päiväkoti) Näkymä Onkiniemenkadun päästä kaupungille päin. Suunnittelualue jää vasemmalle ja oikealla Aittalahden koulu Luonnonympäristö Tontti on vanhaa pihapiiriä, eikä luonnontilaista ympäristöä varsinaisesti ole jäljellä. Vanhan pihapiirin kasvillisuus on hoitamattomana rämettynyttä ja villiintynyttä. Kaava-alueella ei ole tiedossa luonnonympäristön kannalta erityispiirteitä tai suojelukohteita. Maisemarakenteessa alue sijoittuu Liekoveden ympäristön laaksoalueelle. Maisemaselvityksessä ei ole todettu erityispiirteitä, maisemallisia häiriötekijöitä tai maisemaan liittyviä ongelmakohtia Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakentamaton. Tontilla on ollut 1900-luvun alussa rakennettu Hietalan omakotitalo, joka on edustanut Vammalan keskustan vanhinta rakennuskantaa. Rakennus paloi vuonna 2004, jonka jälkeen rakennuksen purkamiseen myönnettiin poikkeamislupa. Onkiniemenkadun vastakkaisella puolella on 1920-luvulla rakennettu Aittalahden koulu sekä päiväkoti. Pohjoispuolella on 1960-luvulla rakennettu kerrostalo. Kävelykadun vastakkaisella puolella on uusi kerrostalo. 7

9 70-luvun kerrostalo 60-luvun kerrostalo Sastamalan kaupunki Uudehko kerrostalo Puisto Aittalahden koulu Päiväkoti Rantapuistoa /rantapuistossa kulkeva virkistysreitti Historiaa Suunnittelualueella korttelissa 7 tontilla 3 on ollut kaavalla suojeltu Hietalan talo. Asuinrakennuksen oli rakennuttanut lauttayhtiön koneenkäyttäjä Lahdelma vuonna 1901 ja se oli niitä harvoja vuoden 1918 suurpalolta säilyneitä taloja. Rakennus paloi kuitenkin vuonna 2004, jonka jälkeen rakennuksen purkamiseen myönnettiin poikkeuslupa. Kiinteistöön kuului asuinrakennuksen lisäksi mahdollisesti vuonna 1954 rakennettu hirsirunkoinen saunarakennus Asuinrakennuksen kaakkois- ja lounaispuolella on ollut puutarha, joka on villiintynyt. Tontin puutarha on ollut sommiteltuna asuinrakennuksen pääovelta rannan venevalkamaan johtavan polun ympärille. Kävelykadun varressa on ollut kuusirivi, joka on mahdollisesti ollut yhtä vanha kuin asuinrakennus. (Vammalan rakennusinventointi 2002). Hietalan talo kaakosta (Vammalan rakennusinventointi 2002) 8

10 Hietalan talo lounaasta (Vammalan rakennusinventointi 2002) Kiinteistön kaakkoispuolella on 1920-luvulla rakennettu Aittalahden koulu. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 1922 perustaa kauppalaan seuraavana syksynä toimintansa aloittavan, pojille ja tytöille yhteisen suomenkielisen ylemmän kansakoulun. Sen oli aluksi tarkoitus toimia Rukoushuoneelta vuokrattavissa tiloissa, mikä ei kuitenkaan onnistunut. Siksi päätettiin Liekoveden ja Kävelykadun väliselle puistoalueelle rakentaa arkkitehdin suunnittelema tiilinen, kaksikerroksinen kansakoulurakennus. Rakennustöitä valvomaan määrättiin apteekkari Bäckman, kirjakauppias Suvanto ja rakennusmestari Pirjola. Kauppalan kirjasto toimi kansakoulurakennuksessa vuoteen 1943 saakka. (Vammalan rakennusinventointi 2002). Nykyisin rakennuksessa on Sastamalan Opiston toimitiloja. Aittalahden koulu Onkiniemenkadulta kuvattuna kesällä

11 Hietalan talo Sauna Aittalahden koulu Hietalan talo Aittalahden koulu 10

12 60-luvun kerrostalo Aittalahden koulu Omakotitalo, joka myöhemmin laajennettu päiväkodiksi KUVAUS 2010 As Oy Vammalan Villa Airilan tontti Kuvista nähtävissä kuinka alue on muuttunut huvilakaupunkialueesta kerrostalovaltaiseksi alueeksi. 11

13 3.1.5 Maanomistus ja maankäyttösopimus Suunnittelualueena olevan Sastamalan keskustan korttelin 7 tontin 3 omistaa Asunto Oy Villa Airila ja ranta-alueesta osa on yhteistä vesialuetta ja osa on kaupungin omistuksessa. Asemakaavanmuutoksesta on tehty maankäyttösopimus. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maanomistuskartta Maakuntakaava Vuonna 2007 vahvistetussa Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen (A) ja keskustoimintojen (C) raja-alueella. A merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. C merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumista. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. 12

14 Ote maakuntakaavasta Suunnittelualueen sijainti 13

15 Kaupunkirakennesuunnitelma 2030 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen suunnittelun tukena, jolloin se vaikuttaa Sastamalan tulevaan kehittämiseen. Suunnitelmassa on esitetty rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin kehittämisen painopisteitä ja se ohjaa kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden sijoittamista. Kaupunkirakennesuunnitelmassa on esitetty kolmitasoinen keskusverkko: - PÄÄKESKUS, Vammala - ALUEKESKUS, Mouhijärvi - PAIKALLISKESKUKSET, Suodenniemi, Karkku, Kiikka, Keikyä, Kiikoinen ja Stormi Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä oikeusvaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava), jolloin sitä ei voida käyttää esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena. Kaupunkirakennesuunnitelmassa suunnittelualue on keskusta-alueella. Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta C. Merkinnällä osoitetulla alueella pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen sekä näihin liittyvät liikennealueet ja puistot. Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla. Suunnittelualueeseen kohdistuu rakenneosayleiskaavassa tiivistämis- /eheyttämistarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden tarpeettoman väljinä. Alueen tiivistämismahdollisuudet selvitetään asemakaavalla, joka ei saa kuitenkaan olennaisesti vähentää virkistysalueiden määrää eikä heikentää rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Suunnittelualueen rantaan rakenneosayleiskaavassa on osoitettu virkistysalue- /-tarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset seudullisesti merkittävät ulkoilureitit sekä paikallisesti merkittävät virkistysyhteystarpeet. Merkintä ei osoita reitin 14

16 tarkkaa sijaintia tai tyyppiä. Virkistysyhteys tulee suunnitella tarkemmin erillisellä suunnitelmalla tai yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyötäisen virkistysyhteyden toteutumista. Ulkoilureitit kulkevat pääosin olemassa olevia teitä, katuja, polkuja ja muita reittejä myöten, joten ne eivät vaadi maanrakennustoimenpiteitä. Suunnittelualue Ote keskustaajaman rakenneosayleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava korttelin 7 tontin 3 osalta ja rantakaistalla vuonna 1974 vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa tontti 1 on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (A/s-2). Säilytettäväksi tarkoitetun rakennuksen lisäksi tontille saa rakentaa kolme maanpäällistä kerrosta käsittävän kerrostalon, johon voi sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja. Ranta-alue on puistoalueena (P) ja kaava-alueen eteläkulma on vuoden 1974 kaavassa Pororannan UV-aluetta (uimalaitos tai ranta-alue) ja korttelin eteläsivu rajoittuu katualueeseen (Onkiniemenkatu). P Katualuetta (Onkiniemenkatu) UV Ote asemakaavayhdistelmästä 15

17 Rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin voimassaolevan rakennusjärjestyksen valtuusto on hyväksynyt Rakennusjärjestys on tullut voimaan ja se on luettavissa kaupungin www-sivuilta. Kaavan pohjakartta Kaavan pohjakarttana on käytetty vuonna 2010 laadittua ja hyväksyttyä 1. luokkaan ja 1:1000 mittakaavaan tehtyä kantakarttaa. Kantakartta on etrs-gk23 koordinaatissa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Sastamalan kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi on tarkastanut ja hyväksynyt kaavan pohjakartan. Selvitykset Vammalan rakennusinventointi 2002 Pirkanmaan maakuntamuseo Hannele Kuitunen ja Nina Rinta-Porkkunen on vuonna 2002 tehnyt Vammalan rakennusinventoinnin. Suunnittelualueella korttelissa 7 tontilla 3, Kävelykatu 5, on ollut Hietalan talo, joka on inventoinnissa luokiteltu 1 luokkaan. Hietalan talo on edustanut Vammalan keskustan vanhinta rakennuskantaa. Rakennus paloi vuonna 2004, jonka jälkeen rakennuksen purkamiseen on myönnetty poikkeamislupa. Onkiniemenkadun vastakkaisella puolella (Kävelykatu 7) on 1920-luvulla rakennettu Aittalahden koulu, joka inventoinnissa on luokkaa 1. Tulva ja Liekoveden vedenpinnan korkeus Suunnittelualueen rantavyöhyke kuuluu tulvariskialueeseen. Liekovesi on matalahko läpivirtausjärvi, jonka keskisyvyys on 2,2 m ja suurin syvyys 11 m. Liekoveden pinta-ala on 4,87 km2 ja rantaviivan pituus on 12 km. Liekoveden keskivedenkorkeus on N60 +57,45m, valuma-alue on yhteensä km2. Liekoveden eteläpäässä sijaitsee Tyrvään 12,6 MW:n voimalaitos ja pato, joka on rakennettu Kokemäenjoen Hartolankoskeen vuosina Voimalaitos säännöstelee Liekoveden pintaa vuorokausi- ja viikkosäännöstelyllä, jolloin juoksutus on yleensä pienintä öisin ja viikonloppuisin. Vuosien väliset erot ovat suuria, mutta tyypillisiä ovat loppukevään virtaamahuippu ja kesäkuukausien pienet juoksutukset. Liekoveden vedenkorkeuden vaihtelu on vuosittain ollut 0,8m. Vedenpinta on alimmillaan maalis-toukokuussa. Yleensä vuorokausivaihtelu on alle 10 cm ja viikkovaihtelu 20-30cm. 16

18 Tulva-aluekartta, vesitulva 1/100v. Kaavakarttaan on määrätty alin viettoviemäröintitaso m. Tulvarajaa jää keskivedenkorkeudesta n. 2,5 metriä, kun yleensä maksimina pidetään 1,5 m keskivedenkorkeudesta. Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamismahdollisuudet Sastamalan kaupungin mittaus ja kartoitus on tehnyt ranta-alueen maaston pintavaaituksen ja järven pohjatason vaaituksen. Mittausten perusteella yhdyskuntasuunnittelussa on tehty esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta. Toteuttaminen on mahdollista, koska täyttömäärät jäävät melko pieniksi. Liekoveden pohjan taso mahdollisella täyttöalueella vaihtelee noin välillä ja Liekoveden keskivedenkorkeus on noin

19 Vaaituskartta maaston ja Liekoveden pohjan korkeuksista 18

20 Rantaväylä on mahdollista toteuttaa joko lähes kokonaan täytön päälle tai osittain täytön päälle. ssa on laadittu mittausten perusteella kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta kaksi alustavaa vaihtoehtoa Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteutuksesta Onkiniemenkadun päästä Santalahdenkadun päähän asemakaavan suunnittelun yhteydessä. Rakennettavan reitin pituus on noin 220 metriä. Rantaväylän linjaus vaikuttaa jonkin verran asemakaavaratkaisuun korttelin 7 tontin 3 kohdalla. Vaihtoehto A edellyttää, että korttelin 7 tontin 3 tekee kustannuksillaan ainakin siltarakennelman. Ennen rantaväylän toteutusta tulee siitä tehdä täydelliset toteutussuunnitelmat vuorovaikutteisesti. Asemakaavan yhteydessä ei tehdä yleisen alueen suunnitelmia vaan ne tehdään mahdollisesti myöhemmin ns. puistosuunnitelmana. Mahdollinen puistosuunnitelma laitetaan nähtäville osallisten kuulemista varten ja ne hyväksytään erikseen. Väylän rakentaminen olisi hyvä tehdä ennen korttelin 7 tontin 3 rakentamista tai samassa yhteydessä, koska sekä tontin kautta, että Onkiniemen kadun päästä on helpointa kuljettaa täyttölouhe, työmaakalusto jne. Korttelin 7 tonttien 1 ja 2 kautta ei ole mahdollista mennä kuljetuskalustolla eikä työkoneilla ranta-alueelle. Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve A 19

21 Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve B 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavanmuutos on tullut vireille korttelin 7 tontin 1 omistajan aloitteesta. Kyseisellä tontilla on sijainnut ns. Hietalan talo, joka on palanut korjauskelvottomaksi ja sittemmin purettu poikkeusluvalla asemakaavassa olevasta purkukiellosta poiketen. Joten voimassaoleva kaava on vanhentunut. Hyväksytyssä keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu tiivistämis-/eheyttämistarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden tarpeettoman väljinä. Alueen tiivistämismahdollisuudet selvitetään asemakaavalla, joka ei saa kuitenkaan olennaisesti vähentää virkistysalueiden määrää eikä heikentää rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Suunnittelualueen rantaan rakenneosayleiskaavassa on osoitettu virkistysalue- /-tarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset seudullisesti merkittävät ulkoilureitit sekä paikallisesti merkittävät virkistysyhteystarpeet. Merkintä ei osoita reitin tarkkaa sijaintia tai tyyppiä. Virkistysyhteys tulee suunnitella tarkemmin erillisellä suunnitelmalla tai yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Kaavanlaadinnan yhteydessä tutkitaan Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedel- 20

22 lytyksiä ainakin ko. tontin kohdalla. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavanmuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muuttamisesta on laadittu maankäyttösopimus. Kaava on lisätty valtuuston hyväksymään Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaan vuosille Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumisja arviointisuunnitelman. Kaava kuulutettiin vireillä olevaksi viikolla 20 vuonna Kaavan laatii Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun yksikkö omana työnään. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Tässä asemakaavassa osallisia ovat Alueen ja lähinaapuruston maanomistajat ja asukkaat sekä alueella toimivat yritykset ja lisäksi kaikki kaupungin asukkaat Sastamalan kaupungin ydinprosessit Pirkanmaan aluepelastuslaitos Pirkanmaan maakuntamuseo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Satakunnan puhelin Fortum Sähkönsiirto Oy Sastamalan vesi Kaavahankkeen osallisiksi voivat lisäksi ilmoittautua muutkin, joiden katsotaan täyttävän MRL 62 :n osallisen määritelmän Vireilletulo Kaavan vireille tulosta on kuulutettu viikolla 20 vuonna Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla ja internetissä kaupungin kotisivuilla. OAS on nähtävillä koko suunnittelun ajan. Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan Sastamalan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla sekä virallisissa kaupungin päättämissä ilmoituslehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). Suunnittelukokouksissa on käyty läpi maanomistajien ja heidän asiantuntijoiden kanssa kaavallisia vaihtoehtoja, kaavamääräyksiä, tarvittavia selvityksiä jne. Neuvottelujen ja selvitysten pohjalta yhdyskuntasuunnittelussa laadittiin kaavaluonnos. Asemakaavaluonnos ja selostus olivat nähtävillä valmisteluvaiheen vuorovaikutusta varten Mielipiteensä luonnoksesta jättivät Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys, As Oy Liekovesi, As Oy Rannikkotalo sekä Kalevi Telilä. Mielipiteiden tiivistelmät ja kaavoituksen vastineet saatuihin mielipiteisiin on kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa. Kaavaehdotus ja selostus olivat nähtävillä.. Täydennetään suunnittelutyön edetessä Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi Ely-keskukselle, Pirkanmaan liittoon ja Pirkanmaan maakuntamuseoon. Kaavaluonnos toimitetaan tiedoksi mahdollisia lausuntoja ja kommentteja varten Ely- 21

23 keskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Sastamalan vesilaitokselle, rakennuslautakunnalle ja Saspen ympäristöjaostolle. Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaa maakuntamuseo jättivät lausunnon kaavaluonnosaineistosta ja ELY-keskus antoi aineistosta kommentit. Lausuntojen ja kommenttien n tiivistelmät ja kaavoituksen vastineet niihin on kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa. Ehdotuksesta saatiin lausunnot:xxxx Täydennetään suunnittelutyön edetessä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa otetaan huomioon sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö. Kaavanlaadinnan yhteydessä tutkitaan Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytyksiä. Kyseisellä tontilla on sijainnut ns. Hietalan talo, joka on palanut korjauskelvottomaksi ja sittemmin purettu poikkeusluvalla asemakaavassa olevasta purkukiellosta poiketen. Suunnittelualue Ilmakuva Sastamalan keskustasta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Kaupungin tavoitteena on vahvistaa Sastamalan kaupungin vetovoimaa laadukkaalla ja hyvällä elinympäristöllä, edistää asukkaiden hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kaavoittaa houkutteleva asuntoalue, joka toisi keskusta-alueelle vanhusten lisäksi myös nuoria ja lapsiperheitä. Tavoitteena on parantaa elinympäristön viihtyisyyttä mahdollistamalla rannassa kulkevan virkistysväylän rakentaminen ja hyödyntää näin 22

24 kauniin rantamaiseman virkistyskäyttöä. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavien vaihtoehtojen perusteella asemakaavasta laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkesivat toisistaan lähinnä rantavyöhykkeen osalta. Rantareitin ja maisemakuvan takia jätettiin pois vaihtoehto, jossa rakennusmassa tontilla olisi ollut lähellä rantavyöhykettä. Yhtenä vaihtoehtona oli myös Kävelykadun suuntainen kaksi kerroksisen paikoitustalon rakennusala. Koska paikoitustalon luiskista olisi maaston muodon vuoksi tullut liian pitkiä ja tontin käyttöedellytykset olisivat huonontuneet, jätettiin tämä vaihtoehto kokonaan pois. Lähinnä taloudellisista syistä jätettiin pois Onkiniemensaareen johtava sillalla rakennettava virkistysväylävaihtoehto. Saari on niin pieni ja kokonaan puuston peittämä, joten sen hyödyntäminen virkistyskäyttöön todettiin melko pieneksi suhteessa kustannuksiin. Lisäksi saarelta olisi pitänyt karsia huomattava osa puustosta, joka olisi muuttanut saarta huomattavasti maisemakuvassa Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Alustavien suunnitelmien perusteella laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdon 1 kaavakartta Molemmissa vaihtoehdoissa korttelin 7 tontin 3 rakennusta tai rakennuksia paitsi vaihtoehdossa yksi oleva saunarakennus, ei saa sijoittaa lähemmäksi rantaviivaa kuin mitä viereinen asuinkerrostalo on, jotta rantaa myötäilevän virkistysreitin ja asuinkerrostalon väliin jäisi riittävästi tilaa. Tällöin ei asuinkerrostalon pihasta tule julkista tilaa ja vastaavasti rantaväylää ei koeta yksityiseksi. Vaihtoehdossa yksi tonttitehokkuus on 1 ja maksimi kerrosluku 6. Kuudes kerros ei saa kuitenkaan olla kuin ¾ viidennen kerroksen kerrosalasta. Vesialue ulottuu tontin puolelle, jolloin kaavan toteuttaminen vaatii ruoppausta ja rannan virkistysreit- 23

25 ti edellyttää siltaa. Ruoppaus ja sillan toteuttaminen ja kustannukset kuuluvat tontin omistajalle. Tontille on osoitettu tässä vaihtoehdossa rantaan saunan rakennuspaikka, johon saa rakentaa taloyhtiön yhteiskäyttöön enintään 30 k-m2:n saunan. Lisäksi vaihtoehdossa yksi on osoitettu Pororannan alueelle rakennusala, johon saisi rakentaa enintään 30 k-m2:n rantakahvilan. Luonnosvaihtoehdon 2 kaavakartta Vaihtoehdossa kaksi rannan virkistysalue kulkisi kokonaan rantavyöhykkeellä täytön päällä. Tämä edellyttäisi myös tonttialueelle täyttöä, eikä mahdollistaisi yksityistä rannan käyttöä. Tässä vaihtoehdossa ei ole myöskään osoitettu saunan eikä rantakahvilan rakennusoikeutta. Vaihtoehdossa kaksi tonttitehokkuus on 0,8 ja maksimi kerrosluku viisi. Vaihtoehto yksi mahdollistaa hyvin toteutettuna asukkaille Liekoveden ja rannan monipuolisemman hyödyntämisen. Taloyhtiön asukkaille on mahdollista tehdä yhteiskäyttöön rantasauna, laituri ja uimaranta ja muutama soutuvenepaikka. Tontilla on rantapengerrykseen sopivia kiviä, jotka on sinne joskus tuotu ja varastoitu tontille. Tällainen taloyhtiön yhteiskäyttö lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä ja mahdollistaa erittäin miellyttävän ja kauniin elinympäristön asukkaille. Lisäksi ratkaisu monipuolistaa keskustan asuntotuotantoa ja mahdollisesti lisää lapsiperheitten halukkuutta muuttaa keskustaan, jossa on kaikkien palveluiden helppo saatavuus. Esimerkiksi päiväkoti sijaitsee kadun toisella puolen. Pieni rantakahvila monipuolistaa ranta-alueen palvelutarjontaa ja elävöittää rantavyöhykkeen virkistyskäyttöä. Uimarannalta ja Kaalisaaren urheilualueelta on lyhyt matka poiketa kävellen rantakahvilaan. Rantaa myötäilevä virkistysreitti lisää toden näköisesti keskusta-alueen asukkaiden lenkkeilyä ja kävelyä tai ainakin mahdollistaa sen. Maisemallisesti kauniissa ja miellyttävässä ympäristössä on kiva ulkoilla ja viettää vapaa-aikaa. 24

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014, täyd. ja tark. 17.09.2015 OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2015 Suunnittelukohde KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti SISÄLLYSLUETTELO SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS 03.10.2016 Suunnittelualueen sijainti SASTAMALAN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS A 062

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS A 062 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS A 062 KAAVA-ALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU 20.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS LUONNOS A_057

SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS LUONNOS A_057 SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS LUONNOS A_057 KUVA 1: KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Asemakaavaluonnos selostus 21.1..2016 OAS Tekninen lautakunta Vireilletulosta kuulutettu Luonnos Tekninen lautakunta Luonnos

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS EHDOTUS A_062

SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS EHDOTUS A_062 SAMMONKATU 18 ASEMAKAAVANMUUTOS EHDOTUS A_062 KUVA 1: KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Asemakaavaehdotus selostus 20.1.2017 OAS Tekninen lautakunta 22.12.2016, 106 Vireilletulosta kuulutettu, 3.1.2017 Ehdotus Tekninen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. UOTSOLAN KOULUN JA PENTINTUVAN ALUEEN (Uotsolan korttelin 6 osan ja korttelin 24 osan) ASEMAKAAVAMUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. UOTSOLAN KOULUN JA PENTINTUVAN ALUEEN (Uotsolan korttelin 6 osan ja korttelin 24 osan) ASEMAKAAVAMUUTOS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN KOULUN JA PENTINTUVAN ALUEEN (Uotsolan korttelin 6 osan ja korttelin 24 osan) ASEMA 23.1.2015 Suunnittelukohde

Lisätiedot