OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioimisesta. OAS:n tarkoituksena on antaa selkeä käsitys kaavan tarkoituksesta ja tavoitteista ja selvittää miten ja milloin osalliset voivat vaikuttaa kaavoitusprosessiin ja mistä he saavat tietoa kaavoituksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään tarpeen mukaan koko suunnittelutyön ajan ja on nähtävillä kaupungin www-sivuilla (sastamalankaupunki.fi) sekä yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla Sastamalan kaupungintalolla Aarnontie 2 A, 2.kerros. SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

2 Sastamalan kaupunki 2 SISÄLLYS 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET VIREILLE TULO KAAVA-ALUEEN NIMI JA SUUNNITTELUALUE VAIKUTUSALUE NYKYTILANNE JA VOIMASSAOLEVAT KAAVAT... 4 Maakuntakaava... 4 Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma... 4 Yleiskaava... 5 Asemakaava SELVITYKSET TAVOITTEET OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS OSALLISET TIEDOTTAMINEN VIRANOMAISYHTEISTYÖ KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO YHTEYSTIEDOT... 9 Liitteet: 1. Sastamalan kaupungin asemakaavan prosessikaavio 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 2.1. VIREILLE TULO Asemakaavanmuutos on Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmassa Vammaskosken pohjoispuolella oleva Tyrvään pappila on siirtynyt yksityisomistukseen ja rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan koko korttelin 18 täydennysrakentamisen ja liikenteen järjestämisen muutostarpeita. Sastamalan seurakunnan ja Partnos Oy:n kanssa tehdään kaavoitussopimus KAAVA-ALUEEN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Asemakaavan nimenä käytetään. Asemakaavan suunnittelualue sisältää korttelin 18 ja osan Pappilanpuistosta. Asemakaavan muutos laaditaan Sastamalan kaupungin omana työnä. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin n. 2,4 ha.

3 Sastamalan kaupunki 3 Asemakaavanmuutoksen suunnittelualue opaskartalla Asemakaavanmuutoksen suunnittelualue kantakartalla, alueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön edetessä

4 Sastamalan kaupunki VAIKUTUSALUE Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia. Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (MRL 9 ) NYKYTILANNE JA VOIMASSAOLEVAT KAAVAT Alue sijaitsee Vammaskosken kupeessa Liekoveden rannalla. Alue rajoittuu Jaatsinkatuun ja Asemakatuun. Kaava-alueella on pappilarakennus, museona toimiva pappilan vanha navettarakennus sekä seurakuntatalo. Kansilehdellä on valokuvia alueelta. Maakuntakaava Valtioneuvosto on vahvistanut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan (KHO vahv ). Maakuntakaavan uudistamistyö on käynnissä. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen (A) aluetta. Maakuntakaavassa A merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. Suunnittelukohde Ote maakuntakaavasta Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa 2030 on esitetty rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin kehittämisen painopisteitä. Sen tarkoituksena on ohjata kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden sijoittamista.

5 Sastamalan kaupunki 5 Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa Keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin suunniteltu kehitettäväksi kerrostalovaltaisena. AKmerkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu kerrostaloihin. Merkintä voi sisältää myös pienehköjä palvelujen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman työpaikkatoiminnan alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä katualueita. Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla. Alueella on nähty olevan myös tiivistämis- ja eheyttämistarvetta. Osa alueesta on merkitty virkistysalueeksi. Suunnittelukohde Ote keskustaajaman rakenneosayleiskaavasta

6 Sastamalan kaupunki 6 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2002 hyväksytty asemakaava. Siinä alue on pääosin kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten aluetta. Museo on omana museorakennusten korttelialueenaan. Kaava on pääosin toteutunut, lukuun ottamatta Jaatsinkadun varressa olevaa 2-kerroksista rakennusta. Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue käsittää osan korttelista 18 sekä puisto- ja vesialueita, kaava-alueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön edetessä 2.5. SELVITYKSET Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Olemassa olevat selvitykset ja suunnitelmat: - Pappilanniemen alueen liikennemeluselvitys, AX-Suunnittelu Uosson kiertoliittymän ja Asemakadun yleissuunnitelma, Viatek Arkeologinen selvitys, Pappilanniemi, Tampereen museot, maakunnallinen yksikkö Tyrvään pappila rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Pappilanniemen puistosuunnitelma, Suunnittelukeskus Vammalan keskustaajaman maisemaselvitys (Vammalan kaupunki, Juha Mäkelä 2000) - Kunnallistekniset tiedot (kaupungin arkistot)

7 Sastamalan kaupunki 7 Tarvittavat uudet selvitykset ja suunnitelmat: Kaavoituksen yhteydessä tehdään tarvittavat lisäselvitykset, ainakin seuraavat: - seurakuntatalon ja museon rakennusinventointi - pysäköintiselvitys - selvitys alueen sisäisen liikenteen järjestämisestä TAVOITTEET Kaavan tavoitteita on linjattu kaavoitussopimuksen luonnoksessa seuraavasti: Tavoitteena on muuttaa korttelin asemakaavamerkintää Partnoksen omistukseen siirtyneellä korttelinosalla. Samalla pyritään lisäämään Partnoksen omistaman entisen pappilarakennuksen rakennusoikeutta siten, että rakennuksen ullakkotilat voidaan ottaa käyttöön. Tavoitteena on myös entisen pappilan talousrakennuksen korvaaminen uutta käyttötarkoitusta tukevalla uudisrakennuksella. Pappilan päärakennuksen rannan puolelle on tarkoitus toteuttaa pihapaviljonki. Seurakunnan omistuksessa olevalla korttelinosalla selvitetään mahdollisuudet nykyisen seurakuntatalon laajennukseen. Kaupungin omistamalla korttelialueella parannetaan alueella toimivan museon toimintaedellytyksiä. Pysäköintitarpeet korttelissa ratkaistaan yhteisesti. Pappilanpuiston alueelle pyritään osoittamaan paikka venelaiturin rakentamiseksi. Kaavan tavoitteet tarkentuvat kaavaprosessin aikana. 3. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Maankäyttö- ja rakennuslain 62 edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmistettaessa. Kaavoitusmenettely tulee järjestää siten, että kaikki suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, voivat osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta OSALLISET Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: - kuntalaiset - kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat - kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset, elinkeinoharjoittajat, alueen työntekijät ja palveluiden käyttäjät - yhteisöt tms. joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään - alueen sähkö- ja puhelinverkkotoimijat Viranomaiset: - Kaupungin osaprosessit: o kulttuuripalvelut / kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta o tilakeskus / tilakeskuksen johtokunta o rakennusvalvonta / rakennuslautakunta o yhdyskuntatekniikka o Sastamalan vesi -liikelaitos - Pirkanmaan ELY-keskus - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo - Aluepelastuslaitos

8 Sastamalan kaupunki 8 Kaavahankkeen osallisiksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 62 :n osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maan-omistajat ja ne joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Viranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaava-ehdotuksesta. Kaavaluonnos ja ehdotus lähetetään tiedoksi alueen verkkotoimijoille. Osallisten kanssa järjestetään tarpeelliset neuvottelut TIEDOTTAMINEN Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä virallisissa kaupungin päättämissä lehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). Kaavoituksen eri vaiheisiin voi tutustua myös Internetissä VIRANOMAISYHTEISTYÖ Kaavan käynnistämisestä on pidetty viranomaisneuvottelu kaupungin, Pirkanmaan ELYkeskuksen sekä Pirkanmaan maakuntamuseon kesken. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan luonnosvaiheen suunnittelumateriaali lähetetään viranomaisosaisille lausuntoa varten. Kaavoituksen edetessä pidetään tarvittavat lisäneuvottelut. 4. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta: - vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen - vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön - vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä aina ehdotusvaiheeseen asti. Vaikutusta arvioidaan laskennallisen menetelmin, asiantuntija-arvioin sekä erilaisten tutkimuksia ja selvityksiä hyödyntämällä.

9 Sastamalan kaupunki 9 5. KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO TYÖVAIHE Kaavoituksen käynnistäminen Selvitykset ja tavoitteet Kaavaluonnos SUORITUS, TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN OAS:n laadinta MRL 63 ja 64 Vireille tulon kuulutus ja OAS nähtäville ilmoitustaululle ja kaupungin kotisivulle, MRL 66 viranomaisneuvottelu Kaavaluonnos nähtäville yhdyskuntasuunnitteluun sekä Viranomaisille luonnos kommentoitavaksi AJANKOHTA TEKIJÄT VIRANOMAINEN PÄÄTÖS 3-4 / 2015 Tekla kevät 2015 kesä 2015 ELY, maakuntamuseo Tekla Viranomaisten kommentit Kaavaehdotus Osalliset voivat jättää mielipiteensä ja huomautuksia luonnoksesta MRL 62, MRL 30 Kaavan tarkistaminen / täydentäminen / muuttaminen ehdotukseksi Ehdotus nähtäville 30 pv:n ajaksi MRA 27 ja lausuntojen pyytäminen MRA 28 Osalliset voivat jättää muistutuksen, muistutusten vastineiden laadinta MRL 65 Hyväksyminen Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan kuulutuksella ja tarvittaessa osallisia, MRL 67 Aikataulu tavoitteellinen, tarkistetaan työn edetessä. 6. YHTEYSTIEDOT Lisätietoja asemakaavanmuutostyöstä: Sastamalan kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu sähköposti: syksy 2015 talvi 2015 Mielipiteet ja huomautukset Tekla KH Viranomaisten lausunnot Muistutukset Tarvittaessa viranomaisneuvottelu MRA 26 Tekla KH kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela, p Työhön liittyvää materiaalia pidetään esillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa

10 LIITE 1

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot