LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA"

Transkriptio

1 1 ( 52 ) ASIKKALAN KUNTA LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 AURAUS: AJORADAT 8 AURAUS: LP-ALUEET JA MUUT YLEISET ALUEET 12 AURAUSVIITOITUS 14 LIUKKAUDEN TORJUNTA: JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT JA PUISTOKÄYTÄVÄT 15 LIUKKAUDEN TORJUNTA: AJORADAT 18 PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO 21 SOHJON POISTO 24 LUMEN KÄSITTELY, LÄHISIIRTO JA LÄJITYS 26 LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS 29 HIEKOITUSHIEKAN POISTO 31 SULAMISVESIEN HAITTOJEN TORJUNTA 33 KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO 34 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN KESÄHOITO 36

2 2 ( 52 ) VÄYLIEN PUHTAANAPITO 40 LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO 42 REUNAKIVIEN, KIVEYSTEN JA LAATOITUSTEN HOITO 44 KAITEIDEN, AJORATAJOHTEIDEN SEKÄ LIIKENNE-ESTEIDEN HOITO 46 PÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUKSET 48 SILTOJEN JA ALIKULKUKÄYTÄVIEN HOITO 50 LIIKENNEVAHINKOTAPAHTUMIEN HOITO 52

3 MÄÄRITELMIÄ 3 ( 52 ) Ylläpidolla tarkoitetaan tässä urakassa hoitoa ja kunnossapitoa. Näissä tehtäväkorteissa määriteltävät tehtävät sisältyvät kiinteään kokonaishintaan, ellei tehtäväkortissa toisin sanota. Kunnossapitoluokka (KL) Asikkalan kaupungin katujen ylläpito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan: Pääkadut: Luokka I Kokoojakadut: Luokka II Asuntokadut: Luokka III Kevyen liikenteen väylien ylläpito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan: Tärkeimmät kevyen liikenteen väylät: Luokka A Muut kevyen liikenteen väylät: Luokka B Talvihoidon ulkopuolelle jäävät kevyen liikenteen väylät: Luokka C Luokan I ja A palvelutasot ovat korkeimmat ja luokkien III ja C matalimmat. Ajoradoilla olevien suojateiden osalta noudatetaan sille johtavan tai siitä lähtevän kevyenliikenteenväylän luokitusta. Mikäli em. luokat poikkeavat toisistaan noudatetaan suojatien ylläpidossa niistä korkeamman väylän luokitusta. Kevyen liikenteen väylät Termi kevyen liikenteen väylät käsittää jalkakäytävät, erilliset kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät sekä erilliset jalankulkualueet kuten linja-autopysäkkien odotustilat. Kevyen liikenteen talvihoidon kunnossapitoluokat Tehtäväkorteissa on käytetty kevyen liikenteen talvihoidon osalta seuraavia kiireellisyysluokkia: Kunnossapitoluokka A B C Kartoissa ja määräluetteloissa luokka A Kartoissa ja määräluetteloissa luokka B Ei talvihoitoa Laatuvaatimukset Tehtäväkohtaisissa laatuvaatimuksissa tarkennetaan hoidettavien kohteiden laatu heti tehtävien toimenpiteiden jälkeen, miten ja milloin työ suoritetaan, laadun mittaamisen perusteet sekä esitetään muita tarkentavia ohjeita.

4 4 ( 52 ) Lumen aurauksen lähtökynnys Aurausreitin auraus on aloitettava viimeistään, kun sallittu lumen enimmäismäärä ylittyy aurausreitillä. Maksimilumimäärä Maksimilumimäärä on lumen enimmäissyvyys, joka ei saa ylittyä mihinkään vuorokauden aikaan normaaleissa sääolosuhteissa. Poikkeuksellinen lumimyrsky Tehtäväkorteissa esitetyt maksimilumisyvyydet ja lumen poiston ajoitus koskevat normaaleja lumisateita. Poikkeuksellisissa lumimyrskyissä (muutama kerta vuodessa) arvot voivat ylittyä. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan tilanne, kun lunta sataa yhtäjaksoisesti vähintään 10 cm 4 tunnin aikana. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan myös kinostumista aiheuttavat tilanteet, kun seuraavat neljä ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: - Lunta sataa yhtäjaksoisesti 4 tunnissa vähintään 5 cm. - Ilman lämpötila on -2 ºC tai kylmempi sateen aikana. - Tuuli on sateen ajan voimakasta ja ylittää puuskissa arvon 8 m/s. - Satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa voimakasta kinostumista. - Poikkeuksellisen lumimyrskyn kuvausta voidaan erikseen sopien tarkentaa. Poikkeuksellisen lumimyrskyn kuvausta voidaan erikseen sopien tarkentaa. Ajorata tulee saattaa poikkeuksellisen lumimyrskyn laannuttua normaaliin kuntoon niin nopeasti kuin kaikki resurssit varakalustoineen mahdollistavat. Keskimäärin noin 10 vuoden välein toistuvan erittäin poikkeuksellisen lumimyrskyn jälkeen I ja II luokan katujen ja A luokan kevyen liikenteen väylien tulee olla kunnossa viimeistään 12 h ja muiden teiden ja kevyen liikenteen väylien viimeistään 24 h kuluttua lumimyrskyn loppumisesta. Aurauskalusto Auroissa ns. sileiden terien käyttäminen on kielletty, lukuun ottamatta sohjonpoistoa. Liukkauden torjunta Linjahiekoituksella tarkoitetaan koko kunnossapitoluokan mukaisen väylästön systemaattista liukkaudentorjuntaa Pistehiekoituksella tarkoitetaan linjahiekoituksen täydentämistä tai erityiskohteiden paikallista hiekoitusta.( Risteysalueet, suojatiet mäet, bussipysäkit yms.) Määrämittausperuste Määräluettelossa tien tai kadun pituus ilmoitetaan 0,01 km:n tarkkuudella ja pinta-ala 1 m 2 :n tarkkuudella

5 Kortti A1 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 ( 52 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kunnossapitoluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapito- Kevyen liikenteen auraustöiden lähtörajat ja maksimi- luokka (KL) A B C lumimäärä Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 2 cm sateen aikana 4 cm maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 4 cm sateen aikana 4 cm maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Ei talvikunnossapitoa Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) klo Laatustandardin alituttua 4 h kuluessa A klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Väylällä ei saa missään olosuhteissa maksimilumimäärä ylittyä klo Laatustandardin alituttua 6 h kuluessa B C Laatustandardin alituttua klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Auraustyö on aloitettava välittömästi luokan A kevyenliikenteenväylien jälkeen Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. Ei talvikunnossapitoa

6 6 ( 52 ) Laatuvaatimukset Välittömästi aurauksen jälkeen jalkakäytävän, kevyen liikenteen väylän, puistokäytävän sekä pysäkkikatosten tulee olla puhdas irtolumesta. Em. vaatimus koskee myös ajorata-aurauksen yhteydessä kevyen liikenteen väylälle tai jalkakäytävälle siirtynyttä aurauslunta. Valo-ohjatuissa risteyksissä lumityöt tulee tehdä niin, että suojatien käyttökytkimille on esteetön pääsy myös pyörätuolilla kulkevilla. Kohteissa, joissa jalkakäytävä tai kevyen liikenteen väylä rajoittuu välittömästi ajorataan, on jalkakäytävän tai kevyen liikenteen väylän auraus tehtävä aina välittömästi ajorata-aurauksen jälkeen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Pysäkkikatosten ja portaiden käsilumityöt tulee aloittaa, kun luokituksen mukainen lähtöraja täyttyy. Mikäli lähtöraja täyttyy illalla klo jälkeen, saa nämä työt tehdä seuraavana aamuna alkaen klo Työt on kuitenkin saatettava loppuun hoitoluokan mukaisen toimenpideajan puitteissa. Maksimilumimäärää ei sovelleta näissä töissä klo Pysäkkikatosten käsilumityöt toteutetaan arkisin ma pe. Poikkeuksellisen runsaan tai pitkäkestoisen sateen aikana väylä on pidettävä liikennöitävässä kunnossa ja väylä saa tällöin tilapäisesti kaventua. Auraus on kuitenkin uusittava välittömästi sateen päätyttyä siten, että väylän leveys on vähintään 75 % päällysteen leveydestä. Poikkeuksena tähän sääntöön on silloilla olevat kevyen liikenteen väylät, joista tulee aurausvalli poistaa jälkitöiden yhteydessä (3 vrk kuluessa). Laadun mittaaminen ja todentaminen Jalkakäytävän ja kevyen liikenteen lumimäärä todennetaan mittaamalla lumimäärän paksuus ja tai auratun väylän leveys. Laatua todennetaan myös silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta, kaluston seurantajärjestelmästä sekä sääasemien raporteista Määrämittausperuste Mittayksikkö väylä-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu jalkakäytävän tai kevyen liikenteen väylän pituus Työhön kuuluu lumen auraus jalkakäytäviltä ja kevyen liikenteen väyliltä, puistokäytäviltä, näihin liittyviltä rampeilta sekä portailta. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, leikkipuistojen sisäänkäyntien kohdalle, istutusalueille yms. Suojateiden liittymät on avattava aurauksen yhteydessä

7 7 ( 52 ) Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuuden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys rakennetuille puistoalueille ilman valvojan lupaa on kielletty. Märkälumi tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei se pääse jäätymään lämpötilan laskiessa. Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on suoritettava välittömästi auraustöiden jälkeen, kuitenkin niin ettei työn loppuun saattaminen kestä kevyen liikenteen väylillä yhtä päivää kauempaa Aurassa on käytettävä polanteen pintaa karhentavaa terää. Mikäli lumenpoisto kiillottaa polanteen pinnan liukkaaksi, on pinta hiekoitettava samalla. Lisätietoja _

8 Kortti A2 8 ( 52 ) AURAUS: AJORADAT Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kiireellisyysluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Linja-autojen kulkureitit tulee aurata korkeimman katukunnossapitoluokan laatu- ja toimenpideaikavaatimusten mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapitoluokka (KL) Ajoratojen auraustöiden lähtörajat ja maksimilumimäärä Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 4 cm I sateen aikana 6 cm maksimilumimäärä 10 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 6 cm II sateen aikana 6 cm maksimilumimäärä 12 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 8 cm III sateen aikana 10 cm maksimilumimäärä 15 cm (voimassa ympäri vuorokauden)

9 9 ( 52 ) Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) klo Laatustandardin alituttua 3 h kuluessa. I Laatustandardin alituttua klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Sunnuntaisin ja arkipyhinä luokassa noudatetaan 6 h toimenpideaikaa. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. klo Laatustandardin alituttua 6 h kuluessa. II III Laatustandardin alituttua klo työt on tehtävä välittömästi luokan I auraustöiden valmistuttua ja ne on aurattava klo mennessä. Sunnuntaisin ja arkipyhinä luokassa noudatetaan 8 h toimenpideaikaa. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. klo Laatustandardin alituttua 12 h kuluessa, Laatustandardin alituttua klo työt on tehtävä välittömästi luokan II auraustöiden valmistuttua ja ne on aurattava klo mennessä. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. Kinostumat aurataan seuraavasti: - kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden - kunnossapitoluokassa III viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä Laatuvaatimukset Aurauksen jälkeen ajoradan tulee olla puhdas irtolumesta ja kevyenliikenteenväylän ja ajoradan erottava reunakivilinja on oltava havaittavissa. Ajoradan laatuvaatimukset ovat voimassa siten, väylän leveys saa kaventua korkeintaan 10 % tien päällysteen leveydestä mitattuna. Ajoradan tulee kiireellisyysluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla ajettavassa kunnossa.

10 10 ( 52 ) Mikäli lunta sataa useampana päivänä tai eri sateiden yhteiskertymä on taulukon 1 mukainen, tulee kadut ja tiet aurata. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoradan puhtaus lumesta todetaan sekä mittaamalla että silmämääräisesti arvioimalla. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja työmaapäiväkirjasta. Lisäksi toimenpiteiden oikea-aikaisuutta arvioidaan sääasemien raporttien perusteella. Lumen ja sohjon syvyys mitataan 50 cm leveältä kaistalta. Arvoksi otetaan tämän mittauskaistan keskimääräinen lumen tai sohjon syvyys. Mittauskaista voidaan valita miltä tahansa kohtaa väylän päällysteen alueelta, sallittu 10 % kavennus huomioiden. Mitattavan lumen tai sohjon tulee esiintyä yhtenäisenä pituussuuntaisena kaistaleena. Kuvaan seuraava sisältö mittauksesta - mittauskaistan leveys 50cm, kadun koko poikkileikkaus päällysteen reunasta reunaan - 10 % vähennys kuvaan mukaan (huom. voi olla epäkeskeinen) - reunan alitusta ei siis huomioida, jos väylän leveys >90 % päällysteen leveydestä Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, joka ei tartu tienpintaan kiinni. Liirtovaaraa synnyttämätön kuivahko lumipöperö ei ole sohjoa. Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m 2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Määräluettelossa ilmoitettu kääntöpaikan, katuun liittyvän pysäköintialueen tms pinta-ala

11 11 ( 52 ) Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, pysäkkien odotustilasta ja pysäkkikatoksen sisäpuolelta ja katuun liittyvältä pysäköintialueelta. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys rakennetuille puistoalueille ilman valvojan lupaa on kielletty. Sohjo tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei se pääse jäätymään lämpötilan laskiessa. Auraus reunatukien, erityisesti betonisten, läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei reunatukia vaurioiteta. Lisäksi kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. Aurassa on käytettävä polanteen pintaa karhentavaa terää. Mikäli lumenpoisto kiillottaa polanteen pinnan liukkaaksi, on pinta hiekoitettava samalla. Lisätietoja

12 Kortti A3 12 ( 52 ) AURAUS: LP-ALUEET JA MUUT YLEISET ALUEET Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kunnossapitoluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. LP-alueilla sekä hyötykeräyspisteillä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapitokohde Auraustöiden lähtörajat ja maksimilumimäärä Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 6 cm LP-alueet ja muut sateen aikana 10 cm yleiset alueet maksimilumimäärä 15 cm (voimassa kaikkina päivinä ympäri vuorokauden) Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) LP-alueet ja muut yleiset alueet Laatustandardin alituttua klo > 8 h kuluessa klo > alueet on aurattava klo mennessä Maksimilumisyvyys ei saa ylittyä alueilla missään olosuhteissa. Käsilumityöt tehdään konetyön yhteydessä. Laatuvaatimukset Välittömästi aurauksen jälkeen tulee LP-alueiden ja muiden yleisten alueiden tulee olla puhtaita irtolumesta. Syväkeräyssäiliöiden kansien päällä ei saa olla lunta. Säiliöiden välissä olevan lumen pinta on 15 cm kannen kauluksen alapuolella. Laadun mittaaminen ja todentaminen Alueiden lumimäärä todennetaan mittaamalla lumimäärän paksuus ja väylän leveys. Laatua todennetaan myös silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta, kaluston seurantajärjestelmästä sekä sääasemien raporteista

13 Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m 2 13 ( 52 ) Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu yleisen alueen pituus Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen pinta-ala konetyön ja käsityön osalta Työselitys Lisätietoja Työhön kuuluu lumen auraus LP-alueelta ja muulta yleiseltä alueelta. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen.

14 Kortti A4 AURAUSVIITOITUS 14 ( 52 ) Milloin työ on suoritettava Laatuvaatimukset Aurausviitoitus on tehtävä syyskuun aikana. Viitoitus on tehtävä kaikille liikennejakajille ja saarekkeille. Urakoitsijan on viitoitettava lisäksi kaikki muut kohteet, jotka se katsoo työn turvallisuuden tai vahinkojen välttämisen kannalta tarpeelliseksi. Aurausviitta on 1,5 2,0 m pitkä, paksuus 1,5 3,0 cm sekä 0,1 m luiskan taitteen ulkopuolelle asetettu. Muovisten aurausviittojen on oltava heijastimilla varustettuja. Tie on voitava aurata turvallisesti ja liikennettä vaarantamatta noin 25 cm:n etäisyydelle viitoista. Jakajissa viitta kiinnitetään reunakiven taakse, kiveys tai istutusalueen reunaan. Kiinnittäminen reunakiveen poraamalla on kielletty. Laadun mittaaminen ja todentaminen Aurausviitoituksen kelpoisuus todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö kpl kpl Mittaustapa Kaduille ja kevyen liikenteen väylille pystytettyjen aurausviittojen lukumäärä Saarekkeisiin käytettyjen aurausviittojen lukumäärä Työselitys Viittojen materiaalina voidaan käyttää sekä muovia että puuta. Viittojen sopiva pituus on 1.0-2,0 metriä. Viittojen paksuus 1,5 3,0 cm. Kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä viitat asennetaan kohdakkain tien eri puolille. Viitat asetetaan tarvittaessa yleensä yli 8,0 metriä leveällä tiellä pientareen ja luiskan taitteeseen, kapeammalla tiellä 0,1 metriä luiskan taitteen ulkopuolelle ja kallistetaan hieman ulospäin. Viitoitettaessa on varmistettava, ettei viitoituksen sisäpuolelle jää aurauskalustoa vahingoittavia esteitä. Mikäli viitta katkeaa tai häviää, tilalle asetetaan uusi viitta. Tarvittaessa viittoja on myös oiottava. Toimenpideaika em. töille on yksi viikko. Liikennejakajissa sekä saarekkeissa on käytettävä muovisia heijastimilla varustettuja aurausviittoja. Aurausviitoituksen rakentaminen ja sen ylläpito kuuluu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen eikä siitä makseta erillistä korvausta. Aurausviitat on poistettava toukokuun alkuun mennessä. Lisätietoja

15 Kortti A5 15 ( 52 ) LIUKKAUDEN TORJUNTA: Jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun säätilassa on odotettavissa muutos, joka aiheuttaa liikkumisen turvallisuutta vaarantavan liukkauden lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Loka-marras kuussa, kun ennusteet lupaavat ensimmäisiä talvikauden pakkasöitä on suositeltavaa tehdä ennakkoon kevyenliikenteenväylien linjahiekoitus sepeliä käyttäen. Tällä toimenpiteellä parannetaan liikkujien turvallisuutta muuttuvissa sääoloissa. Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus. Kunnossapitoluokka Jalkakäytävän, kevyen liikenteen väylän tai puistokäytävän liukkauden torjunnan aloittaminen ja toimenpideaika (KL) Liukkauden torjuminen ryhdytään ennakoiden säätiloissa tapahtuvat muutokset. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. A klo toimenpideaika 2 h klo työt on ajoittava siten, että liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti linjahiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa toimenpidettä täydennetään pistehiekoituksin. Liukkauden torjuntaan ryhdytään mahdollisimman nopeasti liukkauden ilmennyttyä. klo toimenpideaika 3 h B klo työt on ajoittava siten, että liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti linjahiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa toimenpidettä täydennetään pistehiekoituksin.

16 16 ( 52 ) Liukkaudentorjunnan kannalta vaaralliseksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, ylikulkukäytävät, alikulkukäytävät, mäet, mutkat, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Erittäin liukkailla keleillä liukkauden torjunta toteutetaan kaikissa kohteissa huomioiden liikenteen sujuvuus ja käyttäjien tarpeet. Urakoitsija vastaa kiinteistöjen hiekoitusastioiden täytöstä. Laatuvaatimukset Hiekoitusmateriaalina käytetään seulottua hiekkaa, mursketta tai sepeliä. Suolaa ei saa sekoittaa kevyen liikenteen väylillä käytettävän hiekan joukkoon. Vähäinenkin suola pehmentää pinnan pyöräilijälle epämukavaksi. Murskatut tuotteet ovat hiekkaa parempia terävien särmien ansiosta. Hyväksytyt hiekoitusmateriaalit ovat: - sepeli 2 4 mm tai 2 6 mm - hiekka 1 6 mm. Liitteeksi rakeisuuskäyrä, johon on merkitty hyväksytyn kiviaineksen vaihteluvälit kevyenliikenteenväylillä. Urakoisijan tulee toimittaa hiekoitusmateriaalien rakeisuuskäyrät tilaajalle hyväksyttäväksi. Laadun mittaaminen ja todentaminen Jalkakäytävien, erillisten kevyenliikenteen väylien sekä puistokäytävien liukkaudentorjunta todetaan pääasiallisesti silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö m 2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala tie-km Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Työhön kuuluu jalkakäytävien, erillisten kevyen liikenteen väylien ja puistokäytävien sekä linja-autopysäkkikatosten ja pysäkkikorokkeiden sekä sinne johtavien kulkuväylien liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja tarvittavan varastointipaikan hankinta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Kevyen liikenteen väylien liukkautta torjutaan, pintaa karhentamalla ja erilaisilla hiekoitusmateriaaleilla. Usein normaalin talvikelin aikana riittää kun

17 17 ( 52 ) väylät aurataan tappi-, verkko- tai hammasteriä käyttäen. Hiekan ohjeellinen levitysmäärä on jäiselle polanteelle g/m2. Sepeliä voidaan käyttää vähemmän (noin 150 g/m2). Kun hiekoitustarve on vähäinen, tai kun halutaan esim. ennakoida tai täydentää käsittelyä, voidaan minimiannoksena pitää sepelillä 60 g/m2 ja hiekalla 100 g/m2 Jalkakäytävät, erilliset kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät hiekoitetaan niiden koko leveydeltä. A- luokan väylät hiekoitetaan koko pituudelta säännöllisesti. B luokan väylät hiekoitetaan koko pituudelta säännöllisesti. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa. Lisätietoja

18 Kortti A6 LIUKKAUDEN TORJUNTA: AJORADAT 18 ( 52 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun säätilassa on odotettavissa muutos, joka aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus. Kunnossapitoluokka Katujen liukkauden torjunnan aloittaminen ja toimenpideaika (KL) Liukkauden torjuminen ryhdytään ennakoiden säätiloissa tapahtuvat muutokset. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään haitallisen liukkauden ilmennyttyä. klo toimenpideaika 3 h I klo työt on ajoittava siten, että liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Olo- Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. suhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta. Liukkauden torjuminen aloitetaan välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennyttyä. II klo toimenpideaika 4 h klo työt on ajoittava siten, että liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Olo- Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. suhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta.

19 19 ( 52 ) Liukkauden torjuminen aloitetaan tarvittaessa kunnossapitoluokan II jälkeen. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. klo toimenpideaika 4 h III klo työt on ajoittava siten, että liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Mäkisten osuuksien (pituuskaltevuus yli 8 %) tai muiden vaarallisten paikkojen liikennöinti tulee turvata ennakkohiekoituksin tai hiekoittamalla väylät niiltä osin yllä olevaa nopeammin. Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. LP-alueet ja muut yleiset alueet Noudatetaan kunnossapitoluokan III laatuvaatimuksia Liukkaudentorjunnan kannalta vaaralliseksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, jyrkät mutkat, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Urakoitsija vastaa ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien hiekoitusastioiden täytöstä. Laatuvaatimukset Murskatut tuotteet ovat hiekkaa parempia terävien särmien ansiosta. Hyväksytyt hiekoitusmateriaalit ovat: - sepeli 2 4 mm tai 2 6 mm - hiekka 1 6 mm. Liitteenä rakeisuuskäyrä, johon on merkitty hyväksytyn kiviaineksen vaihteluvälit ajoradoilla. Urakoisijan tulee toimittaa hiekoitusmateriaalien rakeisuuskäyrät tilaajalle hyväksyttäväksi. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoratojen liukkaudentorjunta todetaan pääasiallisesti silmämääräisesti, sekä ajotuntuman perusteella. Saavutetun laadun arvioinnissa otetaan myös huomioon asiakaspalaute kuntalaisilta sekä viranomaisilta (poliisi ja pelastuslaitos). Töihin ryhtyminen toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista.

20 20 ( 52 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö m 2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala tie-km Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Työhön kuuluu ajoradan ja vastaavaksi luokiteltavan kääntöpaikan, ajorataan liittyvän pysäköintialueen ja erillisen LP-alueen, linjaautopysäkkilevennyksen sekä muun yleisen alueen liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja tarvittavan varastointipaikan hankinta Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Liikenneväylien liukkautta torjutaan suolauksin, pintaa karhentamalla ja erilaisilla hiekoitusmateriaaleilla. Usein normaalin talvikelin aikana riittää kun väylät aurataan tappi-, verkko- tai hammasteriä käyttäen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa. Ajoradat hiekoitetaan aina koko leveydeltä. LP-alueilla ja muilla yleisillä alueilla kulkuväylät käsitellään tarpeen mukaan. Hiekan ohjeellinen levitysmäärä on jäiselle polanteelle g/m2. Sepeliä voidaan käyttää vähemmän (noin 150 g/m2). Kun hiekoitustarve on vähäinen, tai kun halutaan esim. ennakoida tai täydentää käsittelyä, voidaan minimiannoksena pitää sepelillä 60 g/m2 ja hiekalla 100 g/m2 Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa on ensisijaisesti kielletty. Liuossuolaa käytetään pääsääntöisesti vain mustan jään torjuntaan. Poikkeustilanteissa jäisillä väylillä ja erityiskohteissa suolaa voidaan käyttää myös hiekoitushiekan seassa. Suolan käytöstä pitää aina sopia tilaajan kanssa erikseen. Samaan kiireellisyysluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Lisätietoja

21 Kortti A7 PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO 21 ( 52 ) Milloin työ on suoritettava Pinnan tasaukseen on ryhdyttävä, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys / epätasaisuus tai polanteen enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain ovat seuraavan taulukon mukainen, tai kun reunakivinäkymä häviää ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliltä. Taulukko 1. Liikenneväylien polannepaksuuden maksimiarvot ja suurin sallittu urasyvyys/epätasaisuus Kunnossapitoluokka (KL) Suurin sallittu urasyvyys / Polanteen epätasaisuus maksimiarvo Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokka A 2 cm 3 cm Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokka B Kadut, kunnossapitoluokat I ja II sekä linja-autopysäkit Kadut, kunnossapitoluokka III LP-alueet ja muut yleiset alueet 2 cm 3 cm 5 cm Mikäli uran reuna on jyrkkäreunainen (reunan kaltevuus > 1:1)on suurin sallittu urasyvyys 3 cm 5 cm Mikäli uran reuna on jyrkkäreunainen (reunan kaltevuus > 1:1)on suurin sallittu urasyvyys 3,5 cm 6 cm 8 cm 5 cm 8 cm Pinnan tasaisuus tulee varmistaa taulukon 2 mukaisesti Taulukko 2. Toimenpideaika tasaisuuden tarpeen varmistamiseksi Kunnossapitoluokka (KL) Toimenpideaika Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokat A ja B tasaisuustarpeen synnyttyä seuraavan arkipäivän (ma-pe) aikana Kadut, kunnossapitoluokat I ja II sekä linja-autopysäkit tasaisuustarpeen synnyttyä seuraavan arkipäivän (ma-pe) aikana Kadut, kunnossapitoluokka III LP-alueet ja muut yleiset alueet tasaisuustarpeen synnyttyä 3 vrk aikana 7 vrk

22 22 ( 52 ) Pinnan tasaus ja polanteen poisto suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Pysäköintiruutujen polanteet pyritään puhdistamaan mahdollisuuksien mukaan silloin kun alueen käyttö pysäköintiin on vähäisintä. Risteyksien ja linja-autopysäkkien jäänystyrät sekä kaivojen kansistojen ympärille syntyvä jääpalte tulee poistaa ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja 16) Laatuvaatimukset Pinnan tasauksen jälkeen kadun, tien, kevyen liikenteen väylän pinnan tai pihan tulee olla tasainen ja reunakivinäkymä ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välillä on oltava kunnossa. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat. Väylien epätasaisuus ja uraisuus eivät saa aiheuttaa tapaturman vaaraa. Erityisesti kevyenliikenteenväylien pitkittäissuuntaiset urat vaarantavat pyöräilijöiden turvallisuuden. Laadun mittaaminen ja todentaminen Väylän urasyvyys tai sen epätasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla ajokaistalta tai niiden välistä. LP- alueilta ja muilla yleisillä alueilla väylän urasyvyys tai sen epätasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla alueen ajourilta. Päällysteuraa ja reunapainumaa ei oteta mukaan tasaisuutta mitattaessa. Osin paljaan ajoradan polannekaistaleet eivät saa olla tasaisuusvaatimusta paksumpia. Kuva 1. Polanteen tasaisuuden mittaaminen Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta sekä seurantajärjestelmän raporteista.

23 23 ( 52 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö tiekm Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien, kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus m 2 Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen tai kääntöpaikan tai vastaavan pinta-ala Työhön kuuluu siirtoajot työkohteeseen. Työselitys Polanne poistetaan kulutuskerroksen pinnan tasoon ja sivusuunnassa reunatukeen saakka niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Asikkalan kunta on ottanut hoitaakseen laissa määriteltyjä kiinteistöille kuuluvia tehtäviä seuraavasti: Mikäli kadulla suoritetaan erillinen polanteenpoisto tiehöylällä tai muulla vastaavalla koneyksiköllä, jolla polanne saadaan irrotettua, vastaa kunta työn seurauksena syntyvän karheen (tai sohjon) poistamisesta omakotitalojen tonttiliittymistä niin sanotusti konetyön tarkkuudella. Tämä kunnan velvoite kuuluu tämän urakan myötä alueurakoitsijan hoidettavaksi eikä siitä makseta erillistä korvausta. Työhön on varattava erillinen ns. peräkone, joka puhdistaa em. liittymät varsinaisen polanteenpoistoyksikön perässä. Muodostunut karhe tai (sohjo) voidaan sijoittaa liittymän viereen. Liittymät on avattava viimeistään ½ h tunnin kuluessa ajoesteen syntymisestä. Kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä, joilla polanteen paksuus voi talven aikana kasvaa suureksi, tulee keväisin tehdä ennakoiva polanteen poisto ennen polanteen pehmenemistä tai sohjoontumista. Tonttiliittymän puhdistus kadun auraustyössä syntyvästä aurausvallista kuuluu edelleen kiinteistön vastuulle. Lisätietoja

24 Kortti A8 SOHJON POISTO 24 ( 52 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ajoradan pinnassa ylittää taulukossa 1 tai kevyen liikenteen väylän pinnassa taulukossa 2 ilmoitetut arvot. Taulukko 1. Ajoradalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka (KL) Enimmäispaksuus Kadun kunnossapitoluokka I ja II Kadun kunnossapitoluokka III 3 cm 4 cm LP-alueet ja muut yleiset alueet 4 cm Taulukko 2. Kevyen liikenteen väylän pinnalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka (KL) Kevyen liikenteen kunnossapitoluokat A ja B Kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka C Enimmäispaksuus 2 cm Ei talviajan toimenpiteitä Sohjon poisto ajoitetaan taulukon 3 mukaisesti. Taulukko 3. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka (KL) Kadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka A Kadun kunnossapitoluokka II ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka B Kadun kunnossapitoluokka III, LP-alueet ja muut yleiset alueet Kadun tai tien kunnon alaraja Tavoitetason alituttua 3 h kuluessa Tavoitetason alituttua 6 h kuluessa Tavoitetason alituttua 12 h kuluessa Laatuvaatimukset Välittömästi sohjon poiston jälkeen ajoradalla, kevyen liikenteen väylällä, tiellä tai pihalla ei ole sohjoa. Kevyen liikenteen väylien sohjon poisto pyritään tekemään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja.

25 25 ( 52 ) Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla ajettavassa kunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. Sohjonpoistossa on sallittu aurauksesta poiketen myös sopivat suorat teräksestä, kumista tai muovista valmistetut terät. Sohjonpoiston jälkeen on varmistettava, että pinta ei ole liukas. Sohjon tai lumen saa poistaa myös harjaamalla kohteissa, joissa työ voidaan tehdä riittävän turvallisesti. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoradan, kevyen liikenteen väylän, LP-alueen yms. puhtaus sohjosta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan kelija työmaapäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m 2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen pinta-ala tai hyötykeräyspisteen pintaala Työhön kuuluu: - sohjon poisto ajoradalta, LP-alueilta, linja-autopysäkeiltä (ajoradalta, pysäkkikorokkeelta ja pysäkkikatoksesta), kevyen liikenteen väyliltä, portaista sekä hyötykeräyspisteiltä - sadevesijärjestelmien toimintakunnossa pitäminen (ritiläkansistot, kourut yms.) - tie- ja katuliittymien sekä kevyen liikenteen väylien liittymien aukaisu ja puhdistaminen sohjosta Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Sohjo on aina sään pakastuessa pyrittävä poistamaan mahdollisimman pian ja tarkasti. Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessä avata kadun kuivatusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Lisätietoja

26 Kortti A9 26 ( 52 ) LUMEN KÄSITTELY, LÄHISIIRTO JA LÄJITYS Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on aloitettava viimeistään sateen jälkeisenä arkipäivänä ja niiden tulee valmistua kunnossapitoluokituksen mukaisessa aikataulussa. Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun - lumivallin korkeus näkemäalueilla on yli 0,8 metriä - lumivallin korkeus 5 metriä lähempänä suojatietä tai risteysalueilla on yli 0,5 metriä - lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta - lumivallit haittaavat kunnossapitoa - lumivallit haittaavat kadunvarsipysäköintiä - lumivallit kaventavat jalkakäytävää yli sallitun - LP-alueilla lumivallit vaikeuttavat pysäköintiä. Kuva. Lumen siirto suojateiden ja liittymien kohdalla

27 27 ( 52 ) Lumen lähisiirron ajoitus ajoitetaan taulukon 1 mukaisesti. Laatuvaatimukset Taulukko 1. Lumen lähisiirron ajoittaminen. Kadun tai tien kunnon alaraja ja lumen siirron Kunnossapitoluokka (KL) ajoittaminen P ukadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat tai turvallisuutta vaa- h rantavat lumivallit on poistettava auraustyön yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Kunnossapitoa d väylät kunnossapitoluokka i haittaavat lumivallit ja levitysauraukset 3 työpäivän sa kuluessa. tkadun kunnossapitoluokka II ja kevyen liikenteen Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat tai turvallisuutta vaa- e t rantavat lumivallit on poistettava auraustyön yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Kunnossapitoa uväylät kunnossapitoluokka i haittaavat lumivallit ja levitysauraukset viiden arkipäivän kuluessa. B sekä LP-alueet s skadun kunnossapitoluokka III ja muut yleiset alueet Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat lumivallit poistetaan. Lumen lähisiirtoja ja levitysau- a rauksia tehdään alueilla erityisen tarpeen mukaan. k Kohteissa ei ole liikennettä haittaavia lumivalleja eikä näkemäalueilla rajaarvot ylittäviä valleja. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus näkemäalueella ei saa olla yli 0,8 metriä korkeampi. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,5 metriä korkeampi 5 metrin matkalla ennen ja jälkeen merkittyä suojatietä. Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä pysäkeille, suojateille, LPalueille tai muille yleisille alueille. Lumenkuljetusten ja lähisiirtojen jälkeen varmistetaan, että kadun ja kevyenliikenteenväylän välinen reunakivinäkymä on kunnossa. Lumen kasaaminen palopostien, muuntamoiden, jakokaappien, jätevesipumppaamojen sekä muiden vastaavien laitteiden läheisyyteen siten, että ne peittyvät tai niiden käyttäminen tai huoltaminen estyy, on ehdottomasti kielletty. Lunta ei saa kasata aitojen päälle. Kuormattaessa viheralueilta lunta on nurmikoiden tai pensaiden suojaksi jätettävä 10 cm lumikerros. Lumen lähisiirrot istutusalueille on kielletty. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa.

28 28 ( 52 ) Välittömästi ajorataan liittyvien paikoitusalueiden lumen poisto tehdään ajoratojen kiireellisyysluokituksen mukaisesti. Laadun mittaaminen ja todentaminen Vallien korkeus ja alueen laajuus todetaan mittaamalla. Määrämittausperuste Mittayksikkö h kpl Mittaustapa Työhön kulunut aika Puhdistettavien yksittäisten kohteiden lukumäärä esim. pysäkkikatokset Kaikki lumen käsittely sisältyy työhön. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Vallien leikkaus ja lumen kuljetus aloitetaan, kun aurausvallit kaventavat väylän poikkileikkausta siten, että seuraavan lumisateen aiheuttama lisäys aurausvalleihin tai lähiläjityspaikoille aiheuttaa ongelmia. Lumen käsittelyllä tarkoitetaan seuraavia työvaiheita: - lumen lähisiirto tehdään kauhalla varustetulla työkoneella siirtämällä lumi lumen korttelialueen läjityspaikalle tai piennaralueelle. - vallinleikkaus tehdään joko auralla työntämällä aurausvallia kauemmaksi piennaralueelle tai sitten vallista poistetaan lunta kauhalla varustetulla työkoneella ja lumi siirretään korttelin läjitysalueella. Sulamisveden valuminen ajoradoille tulee estää pitämällä katuojat, pintavesikourut ja sadevesikaivoihin johtavat aukot avoimina, sekä avaamalla lumivalleihin aukkoja veden johtamiseksi avo-ojiin, rumpuihin yms. Tonttien sisäänajoteiden aukaisusta lumen aurauksen jälkeen huolehtii kiinteistön haltija. Lumivallien siirtämisestä katu- tai tiealueen ulkopuolelle tulee sopia kiinteistönomistajan kanssa erikseen. Lumen läjittäminen rakennetuille puistoalueille ilman tilaajan lupaa on kielletty. Lisätietoja

29 Kortti A10 29 ( 52 ) LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun lumisateen aiheuttama lisäys aurausvalleihin tai lähiläjitysalueilla johtaa mm. seuraaviin ongelmiin: - lumitilojen täyttyminen siten, että lumen lähisiirto ei enää tule kyseeseen - lumivallit kaventavat liiaksi ajotilaa - lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta - lumivallit haittaavat kunnossapitoa - lumivallit haittaavat kadunvarsipysäköintiä - lumivallit kaventavat jalkakäytävää yli sallitun - lumivallit haittaavat kiinteistölle kulkua - lumivallit aiheuttavat sulaessaan todennäköisesti liukkaus-, jäätymistms. ongelmia Työhön ryhtymisestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Laatuvaatimukset Puhdistetuilla alueilla ei saa esiintyä lumivalleja tai -kinoksia työn jälkeen. Istutusalueet ja nurmikot puhdistetaan sillä tarkkuudella ja siten, etteivät kasvillisuus ja nurmikko vaurioidu. Laadun mittaaminen ja todentaminen Puhdistettujen alueiden kunto todetaan silmämääräisesti. Määrämittausperuste Mittayksikkö m3 Mittaustapa kuormien lukumäärä * lavan tilavuus Mittayksikkö sisältää lumen kuormauksen, kuljetuksen ja vastaanoton. Lumenkuljetus suoritetaan täysin autokuormin. Työhön kuuluu lumen kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle lumenkaatopaikalle. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Sähköpylväiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien yms. ympäristöjen viimeistely on tehtävä tarvittaessa käsityövälinein. Viheralueilla on erityisesti varottava istuksia, pensaiden oksistoja ja puiden runkoja. Katupuiden ympärille tulee jättää lumivaippa. Nurmetetuille alueille jätetään n. 10 cm suojaava lumikerros. Lumen kuormaus ja kuljetus on useimmiten ajoitettava I - kunnossapitoluokkaan kuuluvilla väylillä hiljaisen liikenteen aikaan.

30 30 ( 52 ) Lumenkaatopaikka on osoitteessa Vähälaakkalantie 10. Urakoitsija vastaa lumenkaatopaikan hoidosta. Tämä edellyttää lumen kasausta lumenkaatopaikalla n. 4 kertaa talvessa. Lisätietoja Lumen kaatopaikalle kuljetettavan lumen määrä on keskimäärin 1000 m3 vuodessa. Tämä määrä lumen kaatopaikalle ajoa sisältyy urakoitsijan kiinteään kokonaishintaan. Poikkeava määrä hyvitetään tai korvataan annetun yksikköhinnan ja toteutuneen suoritemäärän mukaisesti.

31 Kortti A11 31 ( 52 ) HIEKOITUSHIEKAN POISTO Milloin työ on suoritettava Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut liikenneväyliltä ja oletettavasti liukkaudentorjuntaa ei enää tarvita. Hiekoitushiekan poistamiseen lasketaan kuuluvan myös betoni- ja luonnonkivialueiden ja portaiden pesut. Hiekoitushiekan poisto aloitetaan tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana. Pääsääntö on, että hiekoitushiekat poistetaan katualueilta keväisin ja viheralueilta mennessä ellei tilaajan kanssa ole kunakin keväänä sovittu tätä aikaisemmasta ajankohdasta. Hiekoitushiekan poisto tulee tehdä enintään 21 vuorokauden kuluessa töiden aloittamisesta. Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain sääolosuhteiden niin salliessa taulukon 1 mukaisesti. Hiekoitushiekkojen poiston viimeistelytöineen tulee valmistua kokonaisuudessaan neljän (4) viikon kuluessa työn aloittamisesta. Näihin viimeistelytöihin luetaan kuuluvaksi seuraavat tehtävät: - harjakoneiden tyhjennyskasojen poistamiset - nurmen kasvamista estävät hiekoitushiekkakertymät - lumenläjityskohteiden pohjien siivoukset (mikäli sulaneet) Taulukko 1. Hiekoitushiekan poiston ajoitus. Kunnossapitoluokka (KL) Hiekoitushiekan poiston ajankohta Kadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen väylät kunnossapitoluokka A ja B Kadun kunnossapitoluokka II Kadun kunnossapitoluokka III ja LP-alueet sekä muut yleiset alueet Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa. Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi edellisten kunnossapitoluokkien käsittelyn jälkeen. Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi edellisten kunnossapitoluokkien käsittelyn jälkeen. Laatuvaatimukset Laadun mittaaminen ja todentaminen Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyen liikenteen väylien, LP-alueiden yms. kulkuteiden ja alueiden tulee olla hiekasta puhtaita, eikä haitallista pölyämistä saa esiintyä. Kiinteistöpihat, tori ja kanavalahden venesatama pestään hiekoitushiekan poistamisen jälkeen. Hiekoitushiekan poisto todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan kaluston seurantajärjestelmästä sekä keli- ja toimenpidepäiväkirjasta.

32 32 ( 52 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö m 2 tie-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu liukkaudentorjunnan piiriin kuuluvien alueiden pinta-ala Määräluettelossa ilmoitettu liukkaudentorjunnan piiriin kuuluvien väylien pituus Työ sisältää hiekoitushiekan keräämisen kestopäällysteisiltä ajoradoilta ja liikenteen jakajilta, jalkakäytäviltä, erillisiltä kevyen liikenteen väyliltä ja puistokäytäviltä, linja-autopysäkeiltä ja pysäkkikorokkeilta sekä niihin johtavilta kulkuteiltä, LP-alueilta ja muilta yleisiltä alueilta. Työhön kuuluu hiekoitushiekan kerääminen, kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan (Konkosentie 4). Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Urakoitsija vastaa jätemaksuista. Työselitys Työssä on käytettävä sivuharjalla varustettua lakaisukonetta tai imulakaisulaitetta. Työssä käytettävät koneet on varustettava työhön sopivilla lisälaitteilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja määräykset. Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava. Hiekan poisto on ajoitettava I- ja II sekä A -kunnossapitoluokkaan kuuluvilla väylillä hiljaisen liikenteen aikaan. Hiekoitushiekkaa kerätään talteen. Vain erikseen sovittaessa hiekoitushiekkaa voidaan harjata ympäröivään maastoon. Poistettu materiaali kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan (Konkosentie 4). Urakoitsija vastaa jätemaksuista. Lisätietoja Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä aina riittävällä kastelulla ennen hiekan poistamista. Suolaliuoksen käytöstä pölynsidonnassa on sovittava tilaajan kanssa.

33 Kortti A12 33 ( 52 ) SULAMISVESIEN HAITTOJEN TORJUNTA Milloin työ on suoritettava Laatuvaatimukset Keväisin on huolehdittava, että sulamisvesistä ei aiheudu ongelmia ajoradalla. Työ ajoitetaan siten, että lumivallien sulamisvedet eivät pääse pahentamaan sorateillä pintakelirikkoa eivätkä aiheuta päällystetyillä teillä liukkautta paannejään muodossa. Toimenpiteiden jälkeen sulamisvedet eivät aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä pahenna pintakelirikkoa sorateillä Laadun mittaaminen ja todentaminen Sulamisvesien mahdolliset haitat todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien, kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työssä on noudatettava tienpidosta ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä annettuja ohjeita. Teiden ulkokaarteissa painetaan lumivallit päällysteen reunan ulkopuolelle sekä puhdistetaan kaiteiden alustat ja veden valumia aiheuttavat saarekkeet. Sulamisveden valuminen ajoradalle estetään tekemällä ns. sohjo-oja siirtämällä lumivallia siten, että sivuojaluiskan yläreuna paljastuu noin 0,5 m. Jos valumia väylälle kuitenkin tulee, on paannejää poistettava niin, ettei se aiheuta vaaraa liikenteelle. Lisätietoja

34 Kortti A13 34 ( 52 ) KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO Milloin työ on suoritettava Kuivatusjärjestelmien aukaisu ja puhdistus suoritetaan, kun kuivatusjärjestelmä tai sen osa on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatusjärjestelmä ei toimi tai väylälle syntynyt reunapalle estää veden poistumisen väylältä. Aukaisutarve syntyy myös, kun veden virtaus estyy tiiviin lumen, sohjon tai jään vuoksi. Ojista ja vastaluiskista murskataan vesakko joka toinen vuosi. Sadevesikaivojen tyhjennys tehdään yleensä kerran kahdessa vuodessa ja yhtäjaksoisesti alueellisena työnä. Tyhjennys tulee tehdä viimeistään lietepesän täytyttyä alimman vesijuoksun tasoon. Tyhjennyksen yhteydessä puhdistetaan myös kaivon kansiston kehyksen ura ja ritilä. Kuivatusjärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sala- ja avo-ojia, painanteita, rumpuja, kouruja, sadevesikaivoja tai vastaavia hulevesien poistamiseksi tarkoitettuja varusteita ja laitteita. Laatuvaatimukset Aukaisun, puhdistuksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä toimii moitteettomasti. Aukaisun, puhdistuksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä on puhdas maa-aineksista, roskista, lumesta, jäästä yms. tukkeutumisen aiheuttaneesta tai veden virtausta haittaavasta materiaalista. Avo-ojalla on tasainen lasku, eikä vesi saa lammikoitua ojan reunoille tai pohjalle. Luiskien tulee olla kohtuullisen tasaisia ja kaltevuuden muutosten tulee tapahtua vähitellen. Laadun mittaaminen ja todentaminen Kuivatusjärjestelmän kunto todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö km kpl Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu salaojan, avoojan tai sadevesiviemärin pituus Rumpujen ja sadevesikaivojen määrä Työselitys Työhön kuuluu - Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien ojien, laitteiden ja varusteiden aukaisu ja puhdistus roskista, maa-aineksista yms. materiaalista sekä sulattaminen lumesta ja jäästä

35 35 ( 52 ) - Kuivatusjärjestelmistä poistetun materiaalin hävittäminen jätemaksuineen mukaan lukien avo-ojien aukaisussa ja kaivussa syntyvät maaainekset Liittyvien avo-ojien päät on rummun aukaisun yhteydessä avattava tarpeellisessa laajuudessa rummun toiminnan varmistamiseksi. Avo-ojien aukaisussa syntyvät maa-ainekset sijoitetaan ojien luiskiin ja vierialueille. Mikäli maa-aineksia ei voida sijoittaa ojien luiskiin tai vierialueille, maa-ainekset kuljetetaan ylijäämämassoille osoitettuun maankaatopaikkaan. Avo-ojia perattaessa tulee ojien toimivuutta tarkastella riittävän laajalti, jotta ongelma ei siirry toiseen kohtaan. Ojien aukaisua tehdään yleensä alueellisena työnä havaittujen tarpeiden mukaisesti. Työhön kuuluu kuivatusjärjestelmän yksittäisten vaurioiden korjaukset esim. kaivon kansien tai kehyksien vaihto materiaaleineen. Keväisin tulee tehdä riittävässä laajuudessa ennakoiva kuivatusjärjestelmien aukaisu lumesta ja jäästä sulamisvesien aiheuttamien tulvien välttämiseksi. Samassa yhteydessä tulee tarvittavat avo-ojat avata riittävän pitkälle sulamisvesien poisjohtamiseksi. Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja varusteiden sulattaminen tehdään kuumalla vedellä, höyryllä tms. tavalla. Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa. Mahdollisista kuivatusjärjestelmien vaurioista, korjaustarpeista yms. raportoidaan tilaajalle. Näistä aiheutuvista töistä sovitaan erikseen. Lisätietoja Tehtäväkortissa kuvatuista töistä erikseen sovittavia lisätöitä ovat: - maa-aineksesta tukkeutuneiden sadevesijärjestelmien puhdistus - avo-ojien aukikaivut - yksittäisten vaurioiden korjaukset

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Liite 4. Työkohtainen tarkennus. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki

Liite 4. Työkohtainen tarkennus. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki Liite Työkohtainen tarkennus Raision talvihoidon alueurakka 2019-2022 Raision kaupunki 23.5.2019 2 (6) Sisällys 0 Yleistä... 3 1 Talvihoito... 3 1.1. Lumen ja sohjon poisto sekä pinnan tasaus... 3 Talvihoitoluokat...

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 65 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

Työhön ryhdytään, kun lumikerroksen paksuus on keskimäärin 6 cm. Aurataan laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kp-luokka I jälkeen.

Työhön ryhdytään, kun lumikerroksen paksuus on keskimäärin 6 cm. Aurataan laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kp-luokka I jälkeen. Talvihoito Auraus Työhön ryhdytään, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 4 cm. Aurataan mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja 16). Jatkuvan

Lisätiedot

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT KATUJEN TALVKUNNOSSAPDON STANDARDT AURAUS KAAVAKADULTA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, pyörätiet, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, pyörätiet, jalkakäytävät... 6 Pinnan tasaus,

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 60 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI 1 ( 50 ) ORIMATTILAN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A. LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

Talvihoito

Talvihoito TE- JA PHA-ALUEDEN HODON TEHTÄVÄKORTT Talvihoito Pvm. Suorite 27.06.2012 Auraus ajoradoilla ja piha-alueilla 27.06.2012 Auraus kevyen liikenteen väylillä 27.06.2012 Sohjon poisto ajoradoilla, kevyen liikenteen

Lisätiedot

TK2 AURAUS AJORADOILLA

TK2 AURAUS AJORADOILLA TK2 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadun tai tien

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 10/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 16.6.2015 Auraus urakka-alueilla 16.6.2015 Sohjon poisto urakka-alueilla 16.6.2015 Polanteen poisto konetyönä urakka-alueilla 16.6.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Milloin työ on suoritettava (1/2) Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ JäVä 2013-16 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT

1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT ALUEURAKOINTI 11(161) 1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä varmistaa yllätyksettömät ja turvalliset liikenne- ja kulkuolosuhteet.

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Haukipudas pohjoinen talvihoito 2013-2015 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin

Lisätiedot

TK1 AURAUS AJORADOILLA

TK1 AURAUS AJORADOILLA TK1 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

6100 Talvihoito Sisällysluettelo:

6100 Talvihoito Sisällysluettelo: 1 6100 Talvihoito Sisällysluettelo: 6110 LUMEN POISTO JA LIUKKAUDEN TORJUNTA... 2 6112 Lumen ja sohjon poisto... 2 6114 Hiekoitus / mekaaninen liukkaudentorjunta... 6 6116 Polanteen poisto ja pinnan tasaus...

Lisätiedot

Auraus kevyenliikenteenväylillä

Auraus kevyenliikenteenväylillä Auraus kevyenliikenteenväylillä Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko 1. Väylillä

Lisätiedot

TK1 HAUKIPUDAS TALVI

TK1 HAUKIPUDAS TALVI TK1 MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa Talvihoitoluokka Is Tie pääosan ajasta paljas Kylminä kausina voi esiintyä kapeita, matalia polanne-kaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Pakkaskausina voi olla osittain jäinen Liukkauden ongelmatilanteet

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

1000 Talvihoito Sisällysluettelo:

1000 Talvihoito Sisällysluettelo: 1 1000 Talvihoito Sisällysluettelo: 1010 Lumen ja sohjon poisto... 2 1020 Liukkaudentorjunta... 6 1030 Polanteen poisto ja pinnan tasaus... 9 1040 Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto... 11 1050 Lumen

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT

KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT 1 5.5.2017 KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT 2 1. YLEINEN ALUEIDEN PUHTAANAPITO... 7 1.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA... 7 1.2 LAATUVAATIMUKSET... 8 1.3 TYÖSELITYS...

Lisätiedot

KATUYLLÄPITO 1(12) KATUYLLÄPITO Yleinen tehtäväluettelo Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos

KATUYLLÄPITO 1(12) KATUYLLÄPITO Yleinen tehtäväluettelo Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos 1(12) KATUYLLÄPITO Alueurakointi 09.11.2012 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN... 4 3. TYÖSELOSTUS... 4 4. LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TOTEAMINEN... 4 5. MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot

Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot Liite 1 teknisen lautakunnan 13.2.2018 pidetyn kokouksen 25 Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot Hyväksytty: Tekninen lautakunta 13.2.2018

Lisätiedot

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Työkohtainen tehtäväluettelo

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Työkohtainen tehtäväluettelo Työkohtainen tehtäväluettelo 1 (69) ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA 1.10.2017 30.9.2022 Työkohtainen tehtäväluettelo Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Askonkatu 2 15100 Lahti Puh.

Lisätiedot

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN UTAJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut PL 18 91601 UTAJÄRVI 23.09.2013 ASEMAKAAVATEIDEN ja KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN sekä STADIONIN JA

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ HiSa 2013-2017 14.3.2013 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT TALVIHOITO, PUHTAANAPITO JA NURMIKOIDEN LEIKKAUS (tarjouslomake 4b) 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 1 (8) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asianumero 834/02.08.00/2013 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2.

Lisätiedot

ALUEIDEN PUHTAANAPITO

ALUEIDEN PUHTAANAPITO ALUEIDEN PUHTAANAPITO (1/2) Milloin työ on suoritettava Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa

Lisätiedot

Talvihoidon tila POS ELY-lausunnon pääkohdat

Talvihoidon tila POS ELY-lausunnon pääkohdat Talvihoidon tila POS ELY-lausunnon pääkohdat - ELY-keskuksen toimialueella 16 000 km maanteitä - Noin 80 % talvihoitoluokissa II ja III - Viime- ja tänä talvena aikaisempaa enemmän haasteellisia tilanteita

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon

TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon LIITE YMP 26.05.2015 HYRYNSALMEN KUNTA Ympäristölautakunta PL 5 89401 HYRYNSALMI TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon Sisältää erilliset

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen Kiinteistöliikelaitos, infrapalvelut TEHTÄVÄKORTIT 2015 1 (1) Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku 6944-2015 Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen TEHTÄVÄKORTIT 2015 Tehtäväkortit

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1168/10.03.01/2012 33 Katujen talvikunnossapito Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Esa Rauhala, puh. (09) 816 25174 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kadut ja Ympäristö 13.11.2013 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI

Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2003 Suomen Kuntaliitto 1. painos Painetun julkaisun ISBN 951-755-771-X Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2003 Myynti:

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

ALUEURAKKA

ALUEURAKKA HANKE: KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN JA YLLÄPIDON TOTEUTTAMINEN OSA B ALUEURAKKA 2016-2023 KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Sähköposti PL 208 Ahlströminkatu 6 (017)

Lisätiedot

Maanteiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 30.1.2015

Maanteiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 30.1.2015 Maanteiden talvihoito Maanteiden talvihoito Liikennevirasto Helsinki 2015 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI Puhelin 0295 34 3000 ESIPUHE Tähän ohjeeseen: "Maanteiden talvihoito, Laatuvaatimukset, moniste

Lisätiedot

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Arvoisa tiekunnan edustaja, Tiekunnan tienne kunnossapidon pääurakoitsija seuraavat viisi (5) vuotta on NCC ROADS Oy. Urakka-aika

Lisätiedot

Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen 1 KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 10/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 1.8.2014 Auraus urakka-alueilla 1.8.2014 Sohjon poisto urakka-alueilla 1.8.2014 Lumen lähisiirto ja läjitys 1.8.2014 Lumen kuormaus ja

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

Hyväksynyt Tekninen lautakunta.. Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoito Laatuvaatimukset 2010

Hyväksynyt Tekninen lautakunta.. Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoito Laatuvaatimukset 2010 Hyväksynyt Tekninen lautakunta.. Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoito Laatuvaatimukset 2010 1 JOHDANTO Marraskuussa 2006 alkoi Loviisan kaupungin talvihoidon laatuvaatimusten kehittäminen. Suuntaa

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2007 Tiehallinto Tekniset palvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat on

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa HaKoYki 2014-2017 Kadut Yleistä Yksityistiekäytännöt muuttuvat 30.4.2015 jälkeen, jolloin kaupunki avustaa yksityisteitä enää vain rahallisesti. Urakkaan voi jäädä

Lisätiedot

Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoidon laatuvaatimukset

Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoidon laatuvaatimukset Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoidon laatuvaatimukset 2 JOHDANTO Marraskuussa 2006 alkoi Loviisan kaupungin talvihoidon laatuvaatimusten kehittäminen. Suuntaa antavana apuna käytettiin silloisen

Lisätiedot

TYÖKOHTAINEN TEHTÄVÄLUETTELO LIIKENNEALUEET. ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät

TYÖKOHTAINEN TEHTÄVÄLUETTELO LIIKENNEALUEET. ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät LIIKENNEALUEET ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät kunnossapitotehtävien muutokset merkitty keltaisella korostevärillä 2(22) Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. TALVIHOITO: LIIKENNEALUEET, VIHERALUEET, TORIT...

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset Moniste

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset Moniste Teiden talvihoito Laatuvaatimukset Moniste 15.1.2004 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat on annettu vuonna 2001 (TIEH 1000035). Samana vuonna annettiin talvihoidon laatuvaatimukset erillisellä

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Älä anna liukkauden yllättää

Älä anna liukkauden yllättää Turvallista matkaa! Älä anna liukkauden yllättää Suomen sääolosuhteissa, syksyn ja talven liukkailla keleillä tehokas liukkaudentorjunta on välttämätöntä. Se parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen

Lisätiedot

Metsäteiden talvikunnossapito

Metsäteiden talvikunnossapito Metsäteiden talvikunnossapito Kalvosarja pohjautuu Tuomas Villmanin Mikkelin ammattikorkeakoulussa keväällä 2007 tekemään opinnäytetyöhön. Yhteyshenkilö: Antti Korpilahti Valokuvat: Tuomas Villman Piirrokset:

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 16.6.2015 Auraus urakka-alueilla 16.6.2015 Sohjon poisto urakka-alueilla 16.6.2015 Polanteen poisto konetyönä urakka-alueilla 16.6.2015

Lisätiedot

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017 Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Kaavateiden, yksityisteiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito sekä sivukylien latujen ja luistelualueiden

Lisätiedot

Aurauksen käynnistysrajat:

Aurauksen käynnistysrajat: TYÖOHJEET AURAUS- JA HIEKOITUSURAKOITSIJALLE Urakoitsija vastaa alueellaan niistä velvoitteista, joita Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (22.12.2009/1575) asettaa talvikunnossapidon

Lisätiedot

Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki

Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA Raision talvihoidon alueurakka 2019 2022 23.5.2019 Raision kaupunki 2(7) TURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä. TARJOUSPYYNTÖ / TALVIKUNNOSSAPITOURAKAT JA LANAUS Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää yksikköhintaista ( /yks, alv 0 %) tarjousta katujen, yksityisteiden, kiinteistöjen ja torin kunnossapitotöiden alueurakoinnista

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Elinvoima ja kaupunkikehitys Kadut ja Ympäristö 9.10.2018 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus 9.10.2013 TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia koneellisista talvikunnossapitotöistä seuraavasti: 1. KATUJEN JA VÄYLIEN

Lisätiedot

PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula

PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula 2016-2021 Tekstitarkennukset Tarjouspyyntökirje Tämän alueurakan alueella pilotoidaan päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointia

Lisätiedot

ELY-keskuksen talvihoitoinfo Varsinais-Suomi. Timo Laaksonen, kunnossapitopäällikkö

ELY-keskuksen talvihoitoinfo Varsinais-Suomi. Timo Laaksonen, kunnossapitopäällikkö ELY-keskuksen talvihoitoinfo 6.11.2018 Varsinais-Suomi Timo Laaksonen, kunnossapitopäällikkö Sääolosuhteet muuttuneet etenkin rannikolla Varsinaiset talvikelit tulevat myöhemmin ja kestävät lyhyemmän aikaa

Lisätiedot

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Karttulan alueurakka 2017 2022 5.4.2017 Lisäkirje 1 Muutoksia ja tarkennuksia 2.3.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön

Lisätiedot

INARIN KUNTA 1 (3) Kunnossapito-ohjelmaan kuuluvat oheisten liitteiden mukaiset tiet ja alueet.

INARIN KUNTA 1 (3) Kunnossapito-ohjelmaan kuuluvat oheisten liitteiden mukaiset tiet ja alueet. INARIN KUNTA 1 (3) URAKKAOHJELMA TALVIKUNNOSSA PIDETTÄVÄT TIET JA ALUEET 2014 2017 1. Talvikunnossa pidettävät tiet ja alueet 2. Urakka-aika Kunnossapito-ohjelmaan kuuluvat oheisten liitteiden mukaiset

Lisätiedot

Teiden talvihoito Tielaitos Laadun määrittely 1998 \ : T. y. Kunnosapidon ohjaus. HeIsinkil998. TIE HALLINTO Tie- ja liikennetekniikka /NH4/V?

Teiden talvihoito Tielaitos Laadun määrittely 1998 \ : T. y. Kunnosapidon ohjaus. HeIsinkil998. TIE HALLINTO Tie- ja liikennetekniikka /NH4/V? Teiden talvihoito Tielaitos Laadun määrittely 1998 4 T - \ : 1; T. y Kunnosapidon ohjaus HeIsinkil998 TIE HALLINTO Tie- ja liikennetekniikka /NH4/V?'T Teiden talvihoito Laadun määrittely 1998 Tielaitos

Lisätiedot

1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus).

1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). 1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). Tehtäville on muodostettu hierarkkinen järjestys, jossa

Lisätiedot