Internetpalveluehdot 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internetpalveluehdot 2008"

Transkriptio

1 Internetpalveluehdot 2008

2 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kuopion Energia Oy:n (myöhemmin toimittaja) toimittamiin internetpalveluihin (palvelu). Tämän lisäksi toimittaja ja asiakas voivat kirjallisesti sopia muutoksia näihin ehtoihin. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi. 2. Määritelmiä Internetpalvelulla tarkoitetaan Internetyhteyden tarjoamista asiakkaalle asiakaskohtaisessa sopimuksessa ja näissä ehdoissa kuvatulla tavalla ja laajuudessa. Datasähköllä tarkoitetaan sähkönjakeluverkon välityksellä asiakkaalle tarjottavia Internet-palveluja. WLAN (Wireless Local Area Network) verkolla tarkoitetaan langatonta radiotai infrapunatekniikkaan perustuvaa verkkotekniikkaa. Palvelun toimittaja (toimittaja) eli Internet-operaattori on yritys, joka tarjoaa loppukäyttäjälle yhteyden Internetiin siihen liittyvine lisäpalveluineen. Asiakkaalla tarkoitetaan sitä, joka hankkii toimittajalta internetpalvelun. Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hankkii palvelusopimuksen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Rajapinnalla tarkoitetaan fyysisestä siirtotiestä riippumatonta toimittajan erikseen määrittelemää toimitus ja teknistä rajapintaa asiakkaan ja toimittajan välillä. Ethernet-liitynnällä ja USB-liitynnällä tarkoitetaan liityntärajapintoja, joissa asiakkaan tietoliikennelaitteisto liitetään toimittajan (ISP:n) tietoliikenneverkkoon. IP-osoiteella yksilöidään tietoliikenneverkkoon liitettävät laitteet. Verkkokortti on tietokoneen lisälaite, jota käytetään käytetyn verkkokortin standardin mukaiseen tiedonsiirtoon. Verkkokortti kytkee tietokoneen tietoliikenneverkkoon. Sähkönmyyntisopimus on sopimus, jolla käyttäjä ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähköntoimitussopimus on sellainen myyjän ja käyttäjän välinen myyntisopimus, jolla myyjä vastaa sekä energian myynnistä että verkkopalvelusta. Verkkosopimus on jakeluverkon haltijan ja sähkönkäyttäjän välinen sopimus, joka koskee käyttäjän tarvitsemaa verkkopalvelua. Lähiverkko muodostuu suppealle maantieteelliselle alueelle rajatusta joukosta tietokoneita tai muista tietoliikenneverkkoon kytkettäväksi tarkoitetuista laitteista, jotka jakavat toistensa kanssa yhteisen tietoliikennöintitavan. Asiakaspäätelaite on toimittajan tarjoama tai hyväksymä laite toimittajan verkkoon liittymiseksi. Datasähkö-yhteyksissä asiakaspäätelaite on adapteri (sovitin), jonka välityksellä asiakas voi liittää oman tietokoneensa datasähköverkkoon. WLAN -yhteyksissä laitteeseen voi kuulua sovittimen lisäksi myös antenni ja antennijohto.

3 3. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen Sopimus syntyy, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun toimittaja on tilaus- tai toimitusvahvistuksella hyväksynyt tilauksen. Sopimus on käyttöpaikkakohtainen. Jos asiakas esim. vaihtaa asuntoa, edellyttää sopimuksen siirto toimittajan suostumuksen. Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ilmoitettuaan hyvissä ajoin etukäteen on toimittajalla kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat saatavansa kolmannelle ilman asiakkaan suostumusta. Sopimukseen sovellettavia ehtoja ei kuitenkaan voida sopimuksen siirron yhteydessä muuttaa. Saatavien siirron jälkeen maksut voidaan suorittaa pätevästi vain siirron saajalle. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä palvelusopimusta asiakkaan kanssa, mikäli asiakkaalla on toimittajalle erääntyneitä riidattomia saatavia maksamatta, asiakas on luottotietojen perusteella ilmeisen kyvytön suoriutumaan maksuvelvoitteistaan tai jos asiakas on tahallaan aiheuttanut haittaa tietoliikenteelle tai tietoverkoille taikka niiden käyttäjille. 4. Palvelun toimitus Toimittaja toimittaa palvelun erikseen sovittuna aikana tai, jos muuta ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen voimaan tulosta. Toimittajalla on oikeus valita tapa millä sovittu internetpalvelu tuotetaan. Mikäli palvelun toimitus estyy asiakkaasta tai kolmannesta johtuvasta syystä, toimittajalla ei ole toimitusvelvollisuutta. Asiakkaan velvollisuutena on antaa toimittajan pyytämät tiedot palvelun toteuttamiseksi ja huolehtia siitä, että ne ovat ajantasaiset ja riittävät. Jos palvelua ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, ei asiakas vapaudu maksuvelvollisuudesta. Datasähköpalvelun rajapinta on Ethernet liityntä (palvelu ei sisällä Ethernet verkkokorttia) tai toimittajan erikseen ilmoittamissa tapauksissa vaihtoehtoisesti asiakaspäätelaitteen USB liityntä. WLAN-liittymissä rajapinta on tukiasema. Palvelu ei sisällä verkkokorttia. Palvelu ei ole käytettävissä sähkönjakelukeskeytysten aikana eikä siinä tapauksessa, että sähköntoimitus sopimuksessa mainittuun sähkönkäyttöpaikkaan on keskeytetty puuttuvan sähkösopimuksen tai sähköntoimitus-, verkko- tai myyntisopimuksen olennaisen laiminlyönnin vuoksi. Näissä tapauksissa toimittajalla ei ole toimitusvelvollisuutta. Mikäli toimittaja ei voi internetsopimusta solmittaessa toimittaa asiakkaan tilaamaa palvelua sähköverkon rakenteesta tai muusta esteestä johtuen ilman, että palvelun toimituksesta aiheutuu toimittajalle kohtuuttomia lisäkustannuksia, toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. 5. Palvelun tuottaminen Toimittaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun itse tai käyttää siihen alihankkijoita. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia, jos tekniikan kehittyminen tuo toimittajalle perusteltua tarvetta muuttaa palvelua. Muutokset eivät saa aiheuttaa kuluttajalle kohtuuttomia kustannuksia, mutta muutosten edellyttäessä muutoksia asiakkaan laitteisiin ja/tai ohjelmistoihin, vastaa asiakas kustan-

4 nuksista. Toimittaja ilmoittaa edellä mainituista muutoksista asiakkaalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen niiden käyttöönottoa. Yhteysnopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. Yhteysnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kiinteistön sisäverkon ominaisuudet (laatu, pituus, häiriöt), sekä käytössä oleva päätelaite, sen ohjelmistoversiot ja tekniset ominaisuudet, sekä muut asiakkaan tietoliikenneverkkoon kytkemät laitteet. Tietoliikkennepakettien kehysdata ja paketointi kuluttavat osa käytettävissä olevasta kapasiteetista. ADSL2+ AnnexM yhteyksissä teoreettinen uplink nopeus yhteensopivalla päätelaitteella 3,5 Mbps tai enintään sama kuin yhteyden downlink nopeus. Jos asiakas haluaa muutoksia palvelun sisältöön, sovitaan niistä erikseen ja niistä peritään toimittajan määrittämä maksu. Toimittajalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen irtisanottuaan sopimuksen tai sen osan kirjallisesti päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. 6. Palvelun käyttö Sopimuskumppaneiden on noudatettava sopimusehtoja, hyvää internet-tapaa, annettuja ohjeita ja lain määräyksiä. Palveluista asiakas maksaa toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät yksilöllisellä kirjallisella sopimuksella. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi. Asiakas saa käyttöoikeuden tämän sopimuksen perusteella toimitettuihin ohjelmistoihin ja aineistoihin. Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja aineistoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja toimittajan ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön liittyen. Asiakas ei saa ilman toimittajan etukäteen antamaa lupaa kopioida, kääntää tai muuttaa dokumentteja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön. Asiakas vastaa käyttämiensä välineiden (kuten mm. tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet) toimintakuntoisuudesta sekä siitä, että ne ovat hyväksyttyjä eivätkä estä tai häiritse toimittajan tai internet-verkon toimintaa eikä internet-verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. Häiriötä tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta. Asiakas ei voi ilman toimittajan etukäteen antamaa lupaa kytkeä internetliittymiin tietokoneita, jotka on tarkoitettu kolmannen osapuolen käyttöön. Myös palvelintietokoneiden liittäminen internetverkkoon on kiellettyä ilman toimittajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen ATK-virusten ynnä muiden aiheuttamista vahingoista myös toimittajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa erityisesti siitä, ettei hänen aineistonsa tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto aiheuta häiriötä

5 verkolle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa tai lain tai viranomaisten määräyksiä. Toimittajalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa aineisto, estää sen käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu. Toimittaja ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta eikä vastaa palvelua hyväksi käyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista sopimuskumppanille taikka kolmansille tahoille. Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, ei jälleenmyydä, vuokrata taikka antaa käyttöoikeutta ostamiinsa palveluihin ilman toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittaja vastaa siitä, ettei laitteisto tai sen toiminta heikennä sähkön laatua. Jos palvelun todetaan aiheuttavan häiriötä sähkön laatuun tai muille järjestelmille tai laitteille ja häiriöt ylittävät säädöksissä sallitun tason, toimittaja sitoutuu vähentämään häiriöitä. Toimittaja varaa itselleen oikeuden valvoa verkkoliikennettä ylläpitoon, kehitykseen ja väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvissä asioissa. 7. Väärä toimitus, virheellisyys, palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen Jos palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta ja se merkittävästi vaikeuttaa palvelun käyttämistä, katsotaan siinä olevan virhe. Toimittaja korjaa palvelun olennaiset häiriöt ja virheet mahdollisimman nopeasti toimittajan normaalina työaikana maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitsemistaan häiriöistä ja virheistä toimittajan ilmoittamaan puhelinnumeroon mahdollisimman pian. Toimittaja ei takaa yhteyden nopeuden pysyvän vakiona. Palvelun kehittämis- tai ylläpitotyöstä johtuvasta syystä toimittajalla on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu lyhyeksi ajaksi ja sellaisena ajankohtana, josta aiheutuu asiakkaille toimittajan arvion mukaan mahdollisimman vähäinen haitta. Keskeytyksestä toimittaja informoi asiakasta mahdollisuuksien mukaan etukäteen ottaen huomioon keskeytyksen keston ja ajankohdan. Yleisen turvallisuuden, järjestyksen ja terveyden edellyttäessä toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen. 8. Vahingonkorvaus ja hinnanalennus Toimittaja vastaa virheistä, jotka johtuvat toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheen ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, toimittaja vastaa asiakkaalle virheen tai viivästyksen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään yhden (1) kuukauden palvelumaksuun. Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta kirjallisesti kuukauden kuluessa vahingonkorvauksen perusteena olevan seikan havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja ei toimittaja korvaa. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan, palvelun käyttäjän tai ulkopuolisen kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista, toimittaja ei korvaa.

6 Toimittaja korvaa kuluttajalle välilliset vahingot vain, jos virhe aiheutuu toimittajan puolella olevasta huolimattomuudesta. Muille kuin kuluttajille välillisiä vahinkoja ei korvata. Jos asiakas tahallisesti tai toimittajan huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, vastaa hän toimittajalle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti. Jos toimittajan asiakkaan haltuun luovuttamat palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet (esim. sovitin) vahingoittuvat tai katoavat ja asiakkaan voidaan katsoa menetelleen huolimattomasti, on hänen korvattava aiheuttamansa vahinko. 9. Asiakkaan tunnistetiedot Asiakas saa käyttöönsä toimittajalta palveluun kuuluvat käyttäjätunnukset, osoitteet ja muut tarpeelliset tunnisteet (jäljempänä tunnistetiedot). Ne säilyvät toimittajan omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole erikseen toisin sovittu. Toimittajalla on oikeus muuttaa tunnistetietoja perustellusta syystä, esimerkiksi viranomaismääräysten tai palvelun teknisten syiden johdosta. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakas vastaa tunnistetietojen huolellisesta säilyttämisestä niin, etteivät ne joudu kolmannen haltuun. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä sekä tunnisteidensa vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Mikäli tunnistetiedot joutuvat ulkopuolisen haltuun, on asiakkaan välittömästi ilmoitettava siitä toimijalle. 10. Asiakastiedot, niiden käyttö ja luovutus Toimittaja saa asiakkaalta palvelua varten vaatimansa tiedot (asiakastiedot) ja asiakkaan tulee ilmoittaa tietojensa muutoksesta viipymättä toimittajalle. Toimittaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaasta. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää palvelun tuottamiseen ja siihen liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, sekä toimittajan tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakkaalla on oikeus kieltää toimittajaa luovuttamasta häntä koskevia tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen. Rekisterin pitäjänä toimii Kuopion Energia Oy. 11. Maksut ja laskutus Asiakas maksaa toimittajalle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut valitsemansa toimittajan määrittelemän laskutuskauden mukaisesti. Asiakas saa hinnaston sopimusta tehtäessä. Hinnastoja on lisäksi saatavilla toimittajan asiakaspalvelupisteestä. Toimittaja voi laskuttaa palvelusta myös asiakkaan sähkön siirtolaskun yhteydessä. Mikäli asiakas tällöin maksaa vain osan laskusta, kohdistetaan suoritus ensisijaisesti laskun sähkön siirtoa koskevalle osalle.

7 Toimittajalla on mahdollisuus laskuttaa asiakkaalta myös toimittajan palvelun kautta käytettyjen muiden palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. palveluntuottajan kanssa sovittu. Maksut laskutetaan ko. palveluntuottajan hinnaston mukaisesti. Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välin on oltava vähintään kaksi viikkoa (kuluttajalle kolme viikkoa). Jos asiakkaalla on laskusta huomautettavaa, on huomautus tehtävä ennen laskun eräpäivää. Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien sekä kaikki perinnästä ja maksumuistutuksista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelunsulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Toimittajalla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita samoin perustein ja tavoin kuin sopimusehtoja voidaan kohdan 16 mukaan muuttaa. 12. Vakuus ja ennakkomaksu Toimittajalla on oikeus ennen palvelusopimuksen syntymistä sekä palvelusopimuksen voimassaoloaikana tarkastaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Ennakkomaksun tai vakuuden perusteet ilmoitetaan asiakkaalle. Ennakkomaksun tai vakuuden vaatimisen perusteena voi olla asiakkaan konkurssi, julkinen haaste velkojille, maksamatta olevat muut kuin velkajärjestelyn piiriin kuuluvat toimittajan laskut tai asiakkaan luottotiedoista ilmenevä muunlainen ilmeinen kyvyttömyys suoriutua palvelusopimukseen perustuvista maksuista tai se, että asiakkaan luottotietoja ei voida selvittää, poikkeuksellisen suuri laskukertymä verrattuna asiakkaan tavanomaiseen laskukertymään tai muu painava syy. Vakuudelle tai ennakkomaksulle ei makseta korkoa. Vakuus palautetaan sopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut käyttäjän velvoitteet maksettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään kahden (kuluttajille yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta. Sopimuksen voimassa ollessa vakuutta ei kuitenkaan palauteta, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksujaan vakuudenpitoaikana. 13. Palvelun sulkeminen Palvelu voidaan asiakkaan pyynnöstä sulkea toistaiseksi tai määräajaksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta asiakkaan pyynnöstä peritään hinnaston mukainen maksu. Toimittajalla on oikeus sulkea palvelu jos: asiakas on haettu konkurssiin tai asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen, hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi tai asiakkaalla on todettu olennainen luottotietohäiriö asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut toimittajan tai muun palveluntarjoajan erääntynyttä saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä ja siinä mainittuun eräpäivään (sulkupäivään) mennessä. Sulkuoikeutta ei kuitenkaan ole, jos asiakkaan erääntyneet

8 maksut eivät ylitä yhden kuukauden käyttömaksua. asiakas ei toimittajan muistutuksista tai huomautuksista huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan asiakas toimittajan muistutuksista ja huomautuksista huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja asiakas on toteen näytetyllä tavalla häirinnyt palvelun käyttämistä tai aiheuttanut häiriötä muille käyttäjille palvelua hyväksi käyttäen asiakasta ei tavoiteta palvelusopimukseen liittyvän olennaisen asian selvittämiseksi tai asiakas ei ole ilmoittanut laskutusosoitettaan eikä sitä ole saatu kohtuullisin keinoin selvitetyksi. 14. Sopimuksen päättyminen Sopimuksen voimassaoloaika sovitaan palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä ja sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. Jos sopimuksen päättyminen kuitenkin edellyttää jonkin toisen palvelun irtisanomista ja ko. palvelun irtisanomisaika on kuukautta pidempi, on myös internetpalvelusopimuksen irtisanomisaika vastaavan pituinen. Toimittajan irtisanoessa sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen tai toimittaja purkaa sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta vähennetään palvelun irtisanomisesta tai purkamisesta toimittajalle aiheutuneet kulut. Liittymis- (avaus)maksua ei palauteta sopimuksen irtisanomisen yhteydessä riippumatta siitä kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen. Jos asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai jos palvelun käyttö on ollut keskeytettynä yli 14 vuorokautta maksun laiminlyönnin vuoksi, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat: asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan asiakas on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi asiakas häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia, käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai välittää kolmannen osapuolen palveluita tai liikennettä ja muu vastaavankaltainen tilanne. Toimittajalla on oikeus purkaa datasähkön palvelusopimus päättymään heti, jos palvelun tarjoamista edellyttävä asiakkaan sähköliittymä suljetaan. 15. Sopimuksen päättymisen seuraukset Sopimuksen päätyttyä toimittaja estää välittömästi asiakkaan mahdollisuuden käyttää palvelua asiakkaan tunnistamis-

9 tietoja käyttäen. Myös asiakkaan oikeus käyttää toimittajan asiakkaalle käyttöön antamia IP-osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Toimittaja ei vastaa osoitemuutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Sopimuksen päätyttyä asiakkaan oikeus käyttää hänen käyttöönsä luovutettua päätelaitteita päättyy. Asiakkaan tulee palauttaa päätelaitteet/asiakaslaitteet toimittajan asiakaspalveluun 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei palauta laitteita edellä mainitun ajan kuluessa, on hän velvollinen korvaamaan toimittajalle palauttamatta jääneiden laitteiden arvon toimittajan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan oikeus käyttää toimittajan tietojärjestelmiin tallennettuja, asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköposteja, kotisivuja sekä muita toimittajan palvelimille tallennettuja asiakkaan tiedostoja, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Toimittaja ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois toimittajan palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä, toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta toimittajan tietojärjestelmistä. 16. Sopimusehtojen ja hinnan muutokset Toimittajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ja palvelun sisältöä sekä palvelusta perittäviä maksuja, jos syynä on palveluun liittyvien pääomakustannusten tason, kuten korkokustannusten muutos, palvelun kehittämiseen liittyvien investointitarpeiden muutos tai palveluun sidotun pääoman poisto- tai takaisinmaksuajan muutos, joka ei johdu palvelun tuottajasta, jos syynä on ylläpitokustannusten muutokset, työvoima- tai muiden toimintakustannusten muutokset, palvelun tarjoamiseksi tarpeellisten muiden palvelujen tuottamisen kustannusten muutokset tai palveluun kohdistuvien velvoitteiden muutokset jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen tai jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia. Muutoksista on asiakkaalle ilmoitettava yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Lainsäädännön muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva sopimusmuutos voidaan toteuttaa siitä päivästä lukien kun muutos tai päätös tuli voimaan, vaikka muutosilmoitusta ei asiakkaalle olisi lähetettykään. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kahden viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus on lähetetty asiakkaalle. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen toimittajan toteuttamien sopimusehtomuutosten vuoksi, toimittaja palauttaa kaikki ennakkoon maksetut maksut, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.

10 Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. 17. Ylivoimainen este Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista sopimuksen täyttämisen estävää ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimusosapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa. Tällainen ylivoimainen este voi olla sota, kapina, pakkootto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti - tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, häiriö teleja/tai internet-liikenteessä, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopimusosapuolista riippumaton syy. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. ilmoitettuun osoitteeseen, telefaxnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. 19. Sovellettava laki ja erimielisyydet Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesta aiheutuvat ristiriitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Kuopion käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 20. Sopimusehtojen voimassaolo Nämä sopimusehdot astuvat voimaan heti ja ovat voimassa toistaiseksi. 18. Ilmoitukset Toimittajan ilmoitukset asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, faksilla, puhelimitse tai sähköpostitse. Sähköpostin välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti toimittajan sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin

11 Kuopion Energia Käyntiosoite: Snellmaninkatu 25, Kuopio Palvelukeskus

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille APO vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan

Lisätiedot

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille 1 (18) KAISANET OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan

Lisätiedot

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY osa elisaa www.kymp.fi PL 12, 48101 KOTKA TAKOJANTIE 23, 48230 Kotka Puh. (05) 22 111 Fax. (05) 226 4200 Y-tunnus: 2298364-2 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SOPIMUSEHDOT VERSIO 1.1 VOIMASSA 14.08.2013 ALKAEN TOISTAISEKSI A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

Lisätiedot