Internetpalveluehdot 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internetpalveluehdot 2008"

Transkriptio

1 Internetpalveluehdot 2008

2 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kuopion Energia Oy:n (myöhemmin toimittaja) toimittamiin internetpalveluihin (palvelu). Tämän lisäksi toimittaja ja asiakas voivat kirjallisesti sopia muutoksia näihin ehtoihin. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi. 2. Määritelmiä Internetpalvelulla tarkoitetaan Internetyhteyden tarjoamista asiakkaalle asiakaskohtaisessa sopimuksessa ja näissä ehdoissa kuvatulla tavalla ja laajuudessa. Datasähköllä tarkoitetaan sähkönjakeluverkon välityksellä asiakkaalle tarjottavia Internet-palveluja. WLAN (Wireless Local Area Network) verkolla tarkoitetaan langatonta radiotai infrapunatekniikkaan perustuvaa verkkotekniikkaa. Palvelun toimittaja (toimittaja) eli Internet-operaattori on yritys, joka tarjoaa loppukäyttäjälle yhteyden Internetiin siihen liittyvine lisäpalveluineen. Asiakkaalla tarkoitetaan sitä, joka hankkii toimittajalta internetpalvelun. Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hankkii palvelusopimuksen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Rajapinnalla tarkoitetaan fyysisestä siirtotiestä riippumatonta toimittajan erikseen määrittelemää toimitus ja teknistä rajapintaa asiakkaan ja toimittajan välillä. Ethernet-liitynnällä ja USB-liitynnällä tarkoitetaan liityntärajapintoja, joissa asiakkaan tietoliikennelaitteisto liitetään toimittajan (ISP:n) tietoliikenneverkkoon. IP-osoiteella yksilöidään tietoliikenneverkkoon liitettävät laitteet. Verkkokortti on tietokoneen lisälaite, jota käytetään käytetyn verkkokortin standardin mukaiseen tiedonsiirtoon. Verkkokortti kytkee tietokoneen tietoliikenneverkkoon. Sähkönmyyntisopimus on sopimus, jolla käyttäjä ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähköntoimitussopimus on sellainen myyjän ja käyttäjän välinen myyntisopimus, jolla myyjä vastaa sekä energian myynnistä että verkkopalvelusta. Verkkosopimus on jakeluverkon haltijan ja sähkönkäyttäjän välinen sopimus, joka koskee käyttäjän tarvitsemaa verkkopalvelua. Lähiverkko muodostuu suppealle maantieteelliselle alueelle rajatusta joukosta tietokoneita tai muista tietoliikenneverkkoon kytkettäväksi tarkoitetuista laitteista, jotka jakavat toistensa kanssa yhteisen tietoliikennöintitavan. Asiakaspäätelaite on toimittajan tarjoama tai hyväksymä laite toimittajan verkkoon liittymiseksi. Datasähkö-yhteyksissä asiakaspäätelaite on adapteri (sovitin), jonka välityksellä asiakas voi liittää oman tietokoneensa datasähköverkkoon. WLAN -yhteyksissä laitteeseen voi kuulua sovittimen lisäksi myös antenni ja antennijohto.

3 3. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen Sopimus syntyy, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun toimittaja on tilaus- tai toimitusvahvistuksella hyväksynyt tilauksen. Sopimus on käyttöpaikkakohtainen. Jos asiakas esim. vaihtaa asuntoa, edellyttää sopimuksen siirto toimittajan suostumuksen. Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ilmoitettuaan hyvissä ajoin etukäteen on toimittajalla kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat saatavansa kolmannelle ilman asiakkaan suostumusta. Sopimukseen sovellettavia ehtoja ei kuitenkaan voida sopimuksen siirron yhteydessä muuttaa. Saatavien siirron jälkeen maksut voidaan suorittaa pätevästi vain siirron saajalle. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä palvelusopimusta asiakkaan kanssa, mikäli asiakkaalla on toimittajalle erääntyneitä riidattomia saatavia maksamatta, asiakas on luottotietojen perusteella ilmeisen kyvytön suoriutumaan maksuvelvoitteistaan tai jos asiakas on tahallaan aiheuttanut haittaa tietoliikenteelle tai tietoverkoille taikka niiden käyttäjille. 4. Palvelun toimitus Toimittaja toimittaa palvelun erikseen sovittuna aikana tai, jos muuta ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen voimaan tulosta. Toimittajalla on oikeus valita tapa millä sovittu internetpalvelu tuotetaan. Mikäli palvelun toimitus estyy asiakkaasta tai kolmannesta johtuvasta syystä, toimittajalla ei ole toimitusvelvollisuutta. Asiakkaan velvollisuutena on antaa toimittajan pyytämät tiedot palvelun toteuttamiseksi ja huolehtia siitä, että ne ovat ajantasaiset ja riittävät. Jos palvelua ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, ei asiakas vapaudu maksuvelvollisuudesta. Datasähköpalvelun rajapinta on Ethernet liityntä (palvelu ei sisällä Ethernet verkkokorttia) tai toimittajan erikseen ilmoittamissa tapauksissa vaihtoehtoisesti asiakaspäätelaitteen USB liityntä. WLAN-liittymissä rajapinta on tukiasema. Palvelu ei sisällä verkkokorttia. Palvelu ei ole käytettävissä sähkönjakelukeskeytysten aikana eikä siinä tapauksessa, että sähköntoimitus sopimuksessa mainittuun sähkönkäyttöpaikkaan on keskeytetty puuttuvan sähkösopimuksen tai sähköntoimitus-, verkko- tai myyntisopimuksen olennaisen laiminlyönnin vuoksi. Näissä tapauksissa toimittajalla ei ole toimitusvelvollisuutta. Mikäli toimittaja ei voi internetsopimusta solmittaessa toimittaa asiakkaan tilaamaa palvelua sähköverkon rakenteesta tai muusta esteestä johtuen ilman, että palvelun toimituksesta aiheutuu toimittajalle kohtuuttomia lisäkustannuksia, toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. 5. Palvelun tuottaminen Toimittaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun itse tai käyttää siihen alihankkijoita. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia, jos tekniikan kehittyminen tuo toimittajalle perusteltua tarvetta muuttaa palvelua. Muutokset eivät saa aiheuttaa kuluttajalle kohtuuttomia kustannuksia, mutta muutosten edellyttäessä muutoksia asiakkaan laitteisiin ja/tai ohjelmistoihin, vastaa asiakas kustan-

4 nuksista. Toimittaja ilmoittaa edellä mainituista muutoksista asiakkaalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen niiden käyttöönottoa. Yhteysnopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. Yhteysnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kiinteistön sisäverkon ominaisuudet (laatu, pituus, häiriöt), sekä käytössä oleva päätelaite, sen ohjelmistoversiot ja tekniset ominaisuudet, sekä muut asiakkaan tietoliikenneverkkoon kytkemät laitteet. Tietoliikkennepakettien kehysdata ja paketointi kuluttavat osa käytettävissä olevasta kapasiteetista. ADSL2+ AnnexM yhteyksissä teoreettinen uplink nopeus yhteensopivalla päätelaitteella 3,5 Mbps tai enintään sama kuin yhteyden downlink nopeus. Jos asiakas haluaa muutoksia palvelun sisältöön, sovitaan niistä erikseen ja niistä peritään toimittajan määrittämä maksu. Toimittajalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen irtisanottuaan sopimuksen tai sen osan kirjallisesti päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. 6. Palvelun käyttö Sopimuskumppaneiden on noudatettava sopimusehtoja, hyvää internet-tapaa, annettuja ohjeita ja lain määräyksiä. Palveluista asiakas maksaa toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät yksilöllisellä kirjallisella sopimuksella. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi. Asiakas saa käyttöoikeuden tämän sopimuksen perusteella toimitettuihin ohjelmistoihin ja aineistoihin. Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja aineistoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja toimittajan ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön liittyen. Asiakas ei saa ilman toimittajan etukäteen antamaa lupaa kopioida, kääntää tai muuttaa dokumentteja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön. Asiakas vastaa käyttämiensä välineiden (kuten mm. tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet) toimintakuntoisuudesta sekä siitä, että ne ovat hyväksyttyjä eivätkä estä tai häiritse toimittajan tai internet-verkon toimintaa eikä internet-verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. Häiriötä tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta. Asiakas ei voi ilman toimittajan etukäteen antamaa lupaa kytkeä internetliittymiin tietokoneita, jotka on tarkoitettu kolmannen osapuolen käyttöön. Myös palvelintietokoneiden liittäminen internetverkkoon on kiellettyä ilman toimittajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen ATK-virusten ynnä muiden aiheuttamista vahingoista myös toimittajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa erityisesti siitä, ettei hänen aineistonsa tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto aiheuta häiriötä

5 verkolle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa tai lain tai viranomaisten määräyksiä. Toimittajalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa aineisto, estää sen käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu. Toimittaja ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta eikä vastaa palvelua hyväksi käyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista sopimuskumppanille taikka kolmansille tahoille. Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, ei jälleenmyydä, vuokrata taikka antaa käyttöoikeutta ostamiinsa palveluihin ilman toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittaja vastaa siitä, ettei laitteisto tai sen toiminta heikennä sähkön laatua. Jos palvelun todetaan aiheuttavan häiriötä sähkön laatuun tai muille järjestelmille tai laitteille ja häiriöt ylittävät säädöksissä sallitun tason, toimittaja sitoutuu vähentämään häiriöitä. Toimittaja varaa itselleen oikeuden valvoa verkkoliikennettä ylläpitoon, kehitykseen ja väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvissä asioissa. 7. Väärä toimitus, virheellisyys, palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen Jos palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta ja se merkittävästi vaikeuttaa palvelun käyttämistä, katsotaan siinä olevan virhe. Toimittaja korjaa palvelun olennaiset häiriöt ja virheet mahdollisimman nopeasti toimittajan normaalina työaikana maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitsemistaan häiriöistä ja virheistä toimittajan ilmoittamaan puhelinnumeroon mahdollisimman pian. Toimittaja ei takaa yhteyden nopeuden pysyvän vakiona. Palvelun kehittämis- tai ylläpitotyöstä johtuvasta syystä toimittajalla on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu lyhyeksi ajaksi ja sellaisena ajankohtana, josta aiheutuu asiakkaille toimittajan arvion mukaan mahdollisimman vähäinen haitta. Keskeytyksestä toimittaja informoi asiakasta mahdollisuuksien mukaan etukäteen ottaen huomioon keskeytyksen keston ja ajankohdan. Yleisen turvallisuuden, järjestyksen ja terveyden edellyttäessä toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen. 8. Vahingonkorvaus ja hinnanalennus Toimittaja vastaa virheistä, jotka johtuvat toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheen ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, toimittaja vastaa asiakkaalle virheen tai viivästyksen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään yhden (1) kuukauden palvelumaksuun. Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta kirjallisesti kuukauden kuluessa vahingonkorvauksen perusteena olevan seikan havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja ei toimittaja korvaa. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan, palvelun käyttäjän tai ulkopuolisen kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista, toimittaja ei korvaa.

6 Toimittaja korvaa kuluttajalle välilliset vahingot vain, jos virhe aiheutuu toimittajan puolella olevasta huolimattomuudesta. Muille kuin kuluttajille välillisiä vahinkoja ei korvata. Jos asiakas tahallisesti tai toimittajan huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, vastaa hän toimittajalle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti. Jos toimittajan asiakkaan haltuun luovuttamat palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet (esim. sovitin) vahingoittuvat tai katoavat ja asiakkaan voidaan katsoa menetelleen huolimattomasti, on hänen korvattava aiheuttamansa vahinko. 9. Asiakkaan tunnistetiedot Asiakas saa käyttöönsä toimittajalta palveluun kuuluvat käyttäjätunnukset, osoitteet ja muut tarpeelliset tunnisteet (jäljempänä tunnistetiedot). Ne säilyvät toimittajan omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole erikseen toisin sovittu. Toimittajalla on oikeus muuttaa tunnistetietoja perustellusta syystä, esimerkiksi viranomaismääräysten tai palvelun teknisten syiden johdosta. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakas vastaa tunnistetietojen huolellisesta säilyttämisestä niin, etteivät ne joudu kolmannen haltuun. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä sekä tunnisteidensa vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Mikäli tunnistetiedot joutuvat ulkopuolisen haltuun, on asiakkaan välittömästi ilmoitettava siitä toimijalle. 10. Asiakastiedot, niiden käyttö ja luovutus Toimittaja saa asiakkaalta palvelua varten vaatimansa tiedot (asiakastiedot) ja asiakkaan tulee ilmoittaa tietojensa muutoksesta viipymättä toimittajalle. Toimittaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaasta. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää palvelun tuottamiseen ja siihen liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, sekä toimittajan tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakkaalla on oikeus kieltää toimittajaa luovuttamasta häntä koskevia tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen. Rekisterin pitäjänä toimii Kuopion Energia Oy. 11. Maksut ja laskutus Asiakas maksaa toimittajalle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut valitsemansa toimittajan määrittelemän laskutuskauden mukaisesti. Asiakas saa hinnaston sopimusta tehtäessä. Hinnastoja on lisäksi saatavilla toimittajan asiakaspalvelupisteestä. Toimittaja voi laskuttaa palvelusta myös asiakkaan sähkön siirtolaskun yhteydessä. Mikäli asiakas tällöin maksaa vain osan laskusta, kohdistetaan suoritus ensisijaisesti laskun sähkön siirtoa koskevalle osalle.

7 Toimittajalla on mahdollisuus laskuttaa asiakkaalta myös toimittajan palvelun kautta käytettyjen muiden palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. palveluntuottajan kanssa sovittu. Maksut laskutetaan ko. palveluntuottajan hinnaston mukaisesti. Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välin on oltava vähintään kaksi viikkoa (kuluttajalle kolme viikkoa). Jos asiakkaalla on laskusta huomautettavaa, on huomautus tehtävä ennen laskun eräpäivää. Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien sekä kaikki perinnästä ja maksumuistutuksista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelunsulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Toimittajalla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita samoin perustein ja tavoin kuin sopimusehtoja voidaan kohdan 16 mukaan muuttaa. 12. Vakuus ja ennakkomaksu Toimittajalla on oikeus ennen palvelusopimuksen syntymistä sekä palvelusopimuksen voimassaoloaikana tarkastaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Ennakkomaksun tai vakuuden perusteet ilmoitetaan asiakkaalle. Ennakkomaksun tai vakuuden vaatimisen perusteena voi olla asiakkaan konkurssi, julkinen haaste velkojille, maksamatta olevat muut kuin velkajärjestelyn piiriin kuuluvat toimittajan laskut tai asiakkaan luottotiedoista ilmenevä muunlainen ilmeinen kyvyttömyys suoriutua palvelusopimukseen perustuvista maksuista tai se, että asiakkaan luottotietoja ei voida selvittää, poikkeuksellisen suuri laskukertymä verrattuna asiakkaan tavanomaiseen laskukertymään tai muu painava syy. Vakuudelle tai ennakkomaksulle ei makseta korkoa. Vakuus palautetaan sopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut käyttäjän velvoitteet maksettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään kahden (kuluttajille yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta. Sopimuksen voimassa ollessa vakuutta ei kuitenkaan palauteta, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksujaan vakuudenpitoaikana. 13. Palvelun sulkeminen Palvelu voidaan asiakkaan pyynnöstä sulkea toistaiseksi tai määräajaksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta asiakkaan pyynnöstä peritään hinnaston mukainen maksu. Toimittajalla on oikeus sulkea palvelu jos: asiakas on haettu konkurssiin tai asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen, hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi tai asiakkaalla on todettu olennainen luottotietohäiriö asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut toimittajan tai muun palveluntarjoajan erääntynyttä saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä ja siinä mainittuun eräpäivään (sulkupäivään) mennessä. Sulkuoikeutta ei kuitenkaan ole, jos asiakkaan erääntyneet

8 maksut eivät ylitä yhden kuukauden käyttömaksua. asiakas ei toimittajan muistutuksista tai huomautuksista huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan asiakas toimittajan muistutuksista ja huomautuksista huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja asiakas on toteen näytetyllä tavalla häirinnyt palvelun käyttämistä tai aiheuttanut häiriötä muille käyttäjille palvelua hyväksi käyttäen asiakasta ei tavoiteta palvelusopimukseen liittyvän olennaisen asian selvittämiseksi tai asiakas ei ole ilmoittanut laskutusosoitettaan eikä sitä ole saatu kohtuullisin keinoin selvitetyksi. 14. Sopimuksen päättyminen Sopimuksen voimassaoloaika sovitaan palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä ja sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. Jos sopimuksen päättyminen kuitenkin edellyttää jonkin toisen palvelun irtisanomista ja ko. palvelun irtisanomisaika on kuukautta pidempi, on myös internetpalvelusopimuksen irtisanomisaika vastaavan pituinen. Toimittajan irtisanoessa sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen tai toimittaja purkaa sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta vähennetään palvelun irtisanomisesta tai purkamisesta toimittajalle aiheutuneet kulut. Liittymis- (avaus)maksua ei palauteta sopimuksen irtisanomisen yhteydessä riippumatta siitä kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen. Jos asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai jos palvelun käyttö on ollut keskeytettynä yli 14 vuorokautta maksun laiminlyönnin vuoksi, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat: asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan asiakas on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi asiakas häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia, käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai välittää kolmannen osapuolen palveluita tai liikennettä ja muu vastaavankaltainen tilanne. Toimittajalla on oikeus purkaa datasähkön palvelusopimus päättymään heti, jos palvelun tarjoamista edellyttävä asiakkaan sähköliittymä suljetaan. 15. Sopimuksen päättymisen seuraukset Sopimuksen päätyttyä toimittaja estää välittömästi asiakkaan mahdollisuuden käyttää palvelua asiakkaan tunnistamis-

9 tietoja käyttäen. Myös asiakkaan oikeus käyttää toimittajan asiakkaalle käyttöön antamia IP-osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Toimittaja ei vastaa osoitemuutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Sopimuksen päätyttyä asiakkaan oikeus käyttää hänen käyttöönsä luovutettua päätelaitteita päättyy. Asiakkaan tulee palauttaa päätelaitteet/asiakaslaitteet toimittajan asiakaspalveluun 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei palauta laitteita edellä mainitun ajan kuluessa, on hän velvollinen korvaamaan toimittajalle palauttamatta jääneiden laitteiden arvon toimittajan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan oikeus käyttää toimittajan tietojärjestelmiin tallennettuja, asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköposteja, kotisivuja sekä muita toimittajan palvelimille tallennettuja asiakkaan tiedostoja, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Toimittaja ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois toimittajan palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä, toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta toimittajan tietojärjestelmistä. 16. Sopimusehtojen ja hinnan muutokset Toimittajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ja palvelun sisältöä sekä palvelusta perittäviä maksuja, jos syynä on palveluun liittyvien pääomakustannusten tason, kuten korkokustannusten muutos, palvelun kehittämiseen liittyvien investointitarpeiden muutos tai palveluun sidotun pääoman poisto- tai takaisinmaksuajan muutos, joka ei johdu palvelun tuottajasta, jos syynä on ylläpitokustannusten muutokset, työvoima- tai muiden toimintakustannusten muutokset, palvelun tarjoamiseksi tarpeellisten muiden palvelujen tuottamisen kustannusten muutokset tai palveluun kohdistuvien velvoitteiden muutokset jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen tai jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia. Muutoksista on asiakkaalle ilmoitettava yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Lainsäädännön muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva sopimusmuutos voidaan toteuttaa siitä päivästä lukien kun muutos tai päätös tuli voimaan, vaikka muutosilmoitusta ei asiakkaalle olisi lähetettykään. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kahden viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus on lähetetty asiakkaalle. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen toimittajan toteuttamien sopimusehtomuutosten vuoksi, toimittaja palauttaa kaikki ennakkoon maksetut maksut, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.

10 Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. 17. Ylivoimainen este Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista sopimuksen täyttämisen estävää ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimusosapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa. Tällainen ylivoimainen este voi olla sota, kapina, pakkootto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti - tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, häiriö teleja/tai internet-liikenteessä, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopimusosapuolista riippumaton syy. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. ilmoitettuun osoitteeseen, telefaxnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. 19. Sovellettava laki ja erimielisyydet Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesta aiheutuvat ristiriitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Kuopion käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 20. Sopimusehtojen voimassaolo Nämä sopimusehdot astuvat voimaan heti ja ovat voimassa toistaiseksi. 18. Ilmoitukset Toimittajan ilmoitukset asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, faksilla, puhelimitse tai sähköpostitse. Sähköpostin välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti toimittajan sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin

11 Kuopion Energia Käyntiosoite: Snellmaninkatu 25, Kuopio Palvelukeskus

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin,

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. TOIMITUS

1. YLEISTÄ 2. TOIMITUS Arkistointipalvelun erityisehdot 1.0 5.1.2016 Sivu 1 / 7 1. YLEISTÄ 1.1. Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Anvia IT-Palvelut Oy:n (toimittaja) Arkistointipalvelun toimituksiin yritys tai yhteisöasiakkaalle

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY 1 (5) SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa Seinäjoen Työterveys Oy:n ja Asiakkaan välistä työterveyshuollon palvelusopimusta. Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Xcore Systems Finland:n antamaa kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Xcore Systems Finland:n antamaa kirjallista suostumusta. 1 PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo SOPIMUSEHDOT Näitä sopimusehtoja sovelletaan Xcore Systems Finland:n asiakkailleen toimittamiin palveluihin. Nämä ehdot

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 20.10.2015 Yleisetsopimusehdot Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1. KÄSITTEET Tässä sopimuksessa tarkoitetaan: Asiakkaalla yritystä, joka tekee tai on tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

KARJAAN PUHELIN OY Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille

KARJAAN PUHELIN OY Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille KARJAAN PUHELIN OY 1.1.2004 Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Karjaan Puhelin Oy:n (jäljempänä KT ) xdsl palvelun ja Kiinteistöliittymän

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot

Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sivu 1 Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Kairan kuitu verkko-osuuskunnan (osuuskunta) liittymien

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

ELLINet LIITTYMÄEHDOT

ELLINet LIITTYMÄEHDOT ELLINet LIITTYMÄEHDOT 1 Soveltamisala 1.1 Huoneenvuokrasuhteeseen liittyvien tietoverkkopalveluehtojen soveltaminen Näitä tietoverkkopalveluehtoja (jäljempänä: liittymäehdot) sovelletaan Opiskelija-asunnot

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos; 1(5) 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä yleisiä maakaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun vähittäismyynnissä. Nämä ehdot

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus

Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus voimassa 19.11.2014 alkaen 1. Palvelun yleiskuvaus Postivahti sähköpostipalvelu on sähköpostipalvelu, jota voidaan käyttää joko erillisellä sähköpostiohjelmalla

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot 1.4.2003 1

Yleiset sopimusehdot 1.4.2003 1 1.4.2003 1 NettiTieto Oy:n yleiset sopimusehdot voimassa 1.4.2003 alkaen Kuluttajat, Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Sopimuksen syntyminen 3. Toimitus 4. Palvelun käyttö 5. Tunnisteet

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS Liite 1 SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa kerrotaan mihin sääntöihin Synkka Laatu (myöhemmin laadunvarmistuspalvelu) perustuu, mitkä ovat asiakkuuden edellytykset ja kuinka

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

3. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

3. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO YLEISET SOPIMUSEHDOT KUITUYHTEYDELLE 1. OSAPUOLET a) Lupinet Oy, y-tunnus 2490420-7 (jäljempänä Yhtiö ) b) Yksityis - ja yritysasiakas tai muu yhteisö, joka solmii Lupinet Oy:n kanssa kuituliittymäsopimuksen

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Aboa Sports Management Oy:n yleiset tilausehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Aboa Sports Management Oy:ltä EOM-jalkapallolehden (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta; 1 (1) MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8

Lisätiedot

Rautiosaaren kyläverkko osk Y-tunnus: kyläverkko

Rautiosaaren kyläverkko osk Y-tunnus: kyläverkko Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Rautiosaaren kyläverkko osk:n (Osuuskunta) liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkaille (Asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan mahdollisia

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 Luotsauspalvelua koskevat yleiset palveluehdot alusliikenteen toimijoille. Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Palveluehtojen soveltaminen ja voimassaolo...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot