Internetpalveluehdot 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internetpalveluehdot 2008"

Transkriptio

1 Internetpalveluehdot 2008

2 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kuopion Energia Oy:n (myöhemmin toimittaja) toimittamiin internetpalveluihin (palvelu). Tämän lisäksi toimittaja ja asiakas voivat kirjallisesti sopia muutoksia näihin ehtoihin. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi. 2. Määritelmiä Internetpalvelulla tarkoitetaan Internetyhteyden tarjoamista asiakkaalle asiakaskohtaisessa sopimuksessa ja näissä ehdoissa kuvatulla tavalla ja laajuudessa. Datasähköllä tarkoitetaan sähkönjakeluverkon välityksellä asiakkaalle tarjottavia Internet-palveluja. WLAN (Wireless Local Area Network) verkolla tarkoitetaan langatonta radiotai infrapunatekniikkaan perustuvaa verkkotekniikkaa. Palvelun toimittaja (toimittaja) eli Internet-operaattori on yritys, joka tarjoaa loppukäyttäjälle yhteyden Internetiin siihen liittyvine lisäpalveluineen. Asiakkaalla tarkoitetaan sitä, joka hankkii toimittajalta internetpalvelun. Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hankkii palvelusopimuksen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Rajapinnalla tarkoitetaan fyysisestä siirtotiestä riippumatonta toimittajan erikseen määrittelemää toimitus ja teknistä rajapintaa asiakkaan ja toimittajan välillä. Ethernet-liitynnällä ja USB-liitynnällä tarkoitetaan liityntärajapintoja, joissa asiakkaan tietoliikennelaitteisto liitetään toimittajan (ISP:n) tietoliikenneverkkoon. IP-osoiteella yksilöidään tietoliikenneverkkoon liitettävät laitteet. Verkkokortti on tietokoneen lisälaite, jota käytetään käytetyn verkkokortin standardin mukaiseen tiedonsiirtoon. Verkkokortti kytkee tietokoneen tietoliikenneverkkoon. Sähkönmyyntisopimus on sopimus, jolla käyttäjä ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähköntoimitussopimus on sellainen myyjän ja käyttäjän välinen myyntisopimus, jolla myyjä vastaa sekä energian myynnistä että verkkopalvelusta. Verkkosopimus on jakeluverkon haltijan ja sähkönkäyttäjän välinen sopimus, joka koskee käyttäjän tarvitsemaa verkkopalvelua. Lähiverkko muodostuu suppealle maantieteelliselle alueelle rajatusta joukosta tietokoneita tai muista tietoliikenneverkkoon kytkettäväksi tarkoitetuista laitteista, jotka jakavat toistensa kanssa yhteisen tietoliikennöintitavan. Asiakaspäätelaite on toimittajan tarjoama tai hyväksymä laite toimittajan verkkoon liittymiseksi. Datasähkö-yhteyksissä asiakaspäätelaite on adapteri (sovitin), jonka välityksellä asiakas voi liittää oman tietokoneensa datasähköverkkoon. WLAN -yhteyksissä laitteeseen voi kuulua sovittimen lisäksi myös antenni ja antennijohto.

3 3. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen Sopimus syntyy, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun toimittaja on tilaus- tai toimitusvahvistuksella hyväksynyt tilauksen. Sopimus on käyttöpaikkakohtainen. Jos asiakas esim. vaihtaa asuntoa, edellyttää sopimuksen siirto toimittajan suostumuksen. Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ilmoitettuaan hyvissä ajoin etukäteen on toimittajalla kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat saatavansa kolmannelle ilman asiakkaan suostumusta. Sopimukseen sovellettavia ehtoja ei kuitenkaan voida sopimuksen siirron yhteydessä muuttaa. Saatavien siirron jälkeen maksut voidaan suorittaa pätevästi vain siirron saajalle. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä palvelusopimusta asiakkaan kanssa, mikäli asiakkaalla on toimittajalle erääntyneitä riidattomia saatavia maksamatta, asiakas on luottotietojen perusteella ilmeisen kyvytön suoriutumaan maksuvelvoitteistaan tai jos asiakas on tahallaan aiheuttanut haittaa tietoliikenteelle tai tietoverkoille taikka niiden käyttäjille. 4. Palvelun toimitus Toimittaja toimittaa palvelun erikseen sovittuna aikana tai, jos muuta ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen voimaan tulosta. Toimittajalla on oikeus valita tapa millä sovittu internetpalvelu tuotetaan. Mikäli palvelun toimitus estyy asiakkaasta tai kolmannesta johtuvasta syystä, toimittajalla ei ole toimitusvelvollisuutta. Asiakkaan velvollisuutena on antaa toimittajan pyytämät tiedot palvelun toteuttamiseksi ja huolehtia siitä, että ne ovat ajantasaiset ja riittävät. Jos palvelua ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, ei asiakas vapaudu maksuvelvollisuudesta. Datasähköpalvelun rajapinta on Ethernet liityntä (palvelu ei sisällä Ethernet verkkokorttia) tai toimittajan erikseen ilmoittamissa tapauksissa vaihtoehtoisesti asiakaspäätelaitteen USB liityntä. WLAN-liittymissä rajapinta on tukiasema. Palvelu ei sisällä verkkokorttia. Palvelu ei ole käytettävissä sähkönjakelukeskeytysten aikana eikä siinä tapauksessa, että sähköntoimitus sopimuksessa mainittuun sähkönkäyttöpaikkaan on keskeytetty puuttuvan sähkösopimuksen tai sähköntoimitus-, verkko- tai myyntisopimuksen olennaisen laiminlyönnin vuoksi. Näissä tapauksissa toimittajalla ei ole toimitusvelvollisuutta. Mikäli toimittaja ei voi internetsopimusta solmittaessa toimittaa asiakkaan tilaamaa palvelua sähköverkon rakenteesta tai muusta esteestä johtuen ilman, että palvelun toimituksesta aiheutuu toimittajalle kohtuuttomia lisäkustannuksia, toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. 5. Palvelun tuottaminen Toimittaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun itse tai käyttää siihen alihankkijoita. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia, jos tekniikan kehittyminen tuo toimittajalle perusteltua tarvetta muuttaa palvelua. Muutokset eivät saa aiheuttaa kuluttajalle kohtuuttomia kustannuksia, mutta muutosten edellyttäessä muutoksia asiakkaan laitteisiin ja/tai ohjelmistoihin, vastaa asiakas kustan-

4 nuksista. Toimittaja ilmoittaa edellä mainituista muutoksista asiakkaalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen niiden käyttöönottoa. Yhteysnopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. Yhteysnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kiinteistön sisäverkon ominaisuudet (laatu, pituus, häiriöt), sekä käytössä oleva päätelaite, sen ohjelmistoversiot ja tekniset ominaisuudet, sekä muut asiakkaan tietoliikenneverkkoon kytkemät laitteet. Tietoliikkennepakettien kehysdata ja paketointi kuluttavat osa käytettävissä olevasta kapasiteetista. ADSL2+ AnnexM yhteyksissä teoreettinen uplink nopeus yhteensopivalla päätelaitteella 3,5 Mbps tai enintään sama kuin yhteyden downlink nopeus. Jos asiakas haluaa muutoksia palvelun sisältöön, sovitaan niistä erikseen ja niistä peritään toimittajan määrittämä maksu. Toimittajalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen irtisanottuaan sopimuksen tai sen osan kirjallisesti päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. 6. Palvelun käyttö Sopimuskumppaneiden on noudatettava sopimusehtoja, hyvää internet-tapaa, annettuja ohjeita ja lain määräyksiä. Palveluista asiakas maksaa toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät yksilöllisellä kirjallisella sopimuksella. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi. Asiakas saa käyttöoikeuden tämän sopimuksen perusteella toimitettuihin ohjelmistoihin ja aineistoihin. Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja aineistoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja toimittajan ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön liittyen. Asiakas ei saa ilman toimittajan etukäteen antamaa lupaa kopioida, kääntää tai muuttaa dokumentteja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön. Asiakas vastaa käyttämiensä välineiden (kuten mm. tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet) toimintakuntoisuudesta sekä siitä, että ne ovat hyväksyttyjä eivätkä estä tai häiritse toimittajan tai internet-verkon toimintaa eikä internet-verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. Häiriötä tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta. Asiakas ei voi ilman toimittajan etukäteen antamaa lupaa kytkeä internetliittymiin tietokoneita, jotka on tarkoitettu kolmannen osapuolen käyttöön. Myös palvelintietokoneiden liittäminen internetverkkoon on kiellettyä ilman toimittajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen ATK-virusten ynnä muiden aiheuttamista vahingoista myös toimittajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa erityisesti siitä, ettei hänen aineistonsa tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto aiheuta häiriötä

5 verkolle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa tai lain tai viranomaisten määräyksiä. Toimittajalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa aineisto, estää sen käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu. Toimittaja ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta eikä vastaa palvelua hyväksi käyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista sopimuskumppanille taikka kolmansille tahoille. Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, ei jälleenmyydä, vuokrata taikka antaa käyttöoikeutta ostamiinsa palveluihin ilman toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittaja vastaa siitä, ettei laitteisto tai sen toiminta heikennä sähkön laatua. Jos palvelun todetaan aiheuttavan häiriötä sähkön laatuun tai muille järjestelmille tai laitteille ja häiriöt ylittävät säädöksissä sallitun tason, toimittaja sitoutuu vähentämään häiriöitä. Toimittaja varaa itselleen oikeuden valvoa verkkoliikennettä ylläpitoon, kehitykseen ja väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvissä asioissa. 7. Väärä toimitus, virheellisyys, palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen Jos palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta ja se merkittävästi vaikeuttaa palvelun käyttämistä, katsotaan siinä olevan virhe. Toimittaja korjaa palvelun olennaiset häiriöt ja virheet mahdollisimman nopeasti toimittajan normaalina työaikana maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitsemistaan häiriöistä ja virheistä toimittajan ilmoittamaan puhelinnumeroon mahdollisimman pian. Toimittaja ei takaa yhteyden nopeuden pysyvän vakiona. Palvelun kehittämis- tai ylläpitotyöstä johtuvasta syystä toimittajalla on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu lyhyeksi ajaksi ja sellaisena ajankohtana, josta aiheutuu asiakkaille toimittajan arvion mukaan mahdollisimman vähäinen haitta. Keskeytyksestä toimittaja informoi asiakasta mahdollisuuksien mukaan etukäteen ottaen huomioon keskeytyksen keston ja ajankohdan. Yleisen turvallisuuden, järjestyksen ja terveyden edellyttäessä toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen. 8. Vahingonkorvaus ja hinnanalennus Toimittaja vastaa virheistä, jotka johtuvat toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheen ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, toimittaja vastaa asiakkaalle virheen tai viivästyksen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään yhden (1) kuukauden palvelumaksuun. Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta kirjallisesti kuukauden kuluessa vahingonkorvauksen perusteena olevan seikan havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja ei toimittaja korvaa. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan, palvelun käyttäjän tai ulkopuolisen kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista, toimittaja ei korvaa.

6 Toimittaja korvaa kuluttajalle välilliset vahingot vain, jos virhe aiheutuu toimittajan puolella olevasta huolimattomuudesta. Muille kuin kuluttajille välillisiä vahinkoja ei korvata. Jos asiakas tahallisesti tai toimittajan huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, vastaa hän toimittajalle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti. Jos toimittajan asiakkaan haltuun luovuttamat palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet (esim. sovitin) vahingoittuvat tai katoavat ja asiakkaan voidaan katsoa menetelleen huolimattomasti, on hänen korvattava aiheuttamansa vahinko. 9. Asiakkaan tunnistetiedot Asiakas saa käyttöönsä toimittajalta palveluun kuuluvat käyttäjätunnukset, osoitteet ja muut tarpeelliset tunnisteet (jäljempänä tunnistetiedot). Ne säilyvät toimittajan omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole erikseen toisin sovittu. Toimittajalla on oikeus muuttaa tunnistetietoja perustellusta syystä, esimerkiksi viranomaismääräysten tai palvelun teknisten syiden johdosta. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakas vastaa tunnistetietojen huolellisesta säilyttämisestä niin, etteivät ne joudu kolmannen haltuun. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä sekä tunnisteidensa vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Mikäli tunnistetiedot joutuvat ulkopuolisen haltuun, on asiakkaan välittömästi ilmoitettava siitä toimijalle. 10. Asiakastiedot, niiden käyttö ja luovutus Toimittaja saa asiakkaalta palvelua varten vaatimansa tiedot (asiakastiedot) ja asiakkaan tulee ilmoittaa tietojensa muutoksesta viipymättä toimittajalle. Toimittaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaasta. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää palvelun tuottamiseen ja siihen liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, sekä toimittajan tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakkaalla on oikeus kieltää toimittajaa luovuttamasta häntä koskevia tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen. Rekisterin pitäjänä toimii Kuopion Energia Oy. 11. Maksut ja laskutus Asiakas maksaa toimittajalle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut valitsemansa toimittajan määrittelemän laskutuskauden mukaisesti. Asiakas saa hinnaston sopimusta tehtäessä. Hinnastoja on lisäksi saatavilla toimittajan asiakaspalvelupisteestä. Toimittaja voi laskuttaa palvelusta myös asiakkaan sähkön siirtolaskun yhteydessä. Mikäli asiakas tällöin maksaa vain osan laskusta, kohdistetaan suoritus ensisijaisesti laskun sähkön siirtoa koskevalle osalle.

7 Toimittajalla on mahdollisuus laskuttaa asiakkaalta myös toimittajan palvelun kautta käytettyjen muiden palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. palveluntuottajan kanssa sovittu. Maksut laskutetaan ko. palveluntuottajan hinnaston mukaisesti. Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välin on oltava vähintään kaksi viikkoa (kuluttajalle kolme viikkoa). Jos asiakkaalla on laskusta huomautettavaa, on huomautus tehtävä ennen laskun eräpäivää. Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien sekä kaikki perinnästä ja maksumuistutuksista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelunsulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Toimittajalla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita samoin perustein ja tavoin kuin sopimusehtoja voidaan kohdan 16 mukaan muuttaa. 12. Vakuus ja ennakkomaksu Toimittajalla on oikeus ennen palvelusopimuksen syntymistä sekä palvelusopimuksen voimassaoloaikana tarkastaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Ennakkomaksun tai vakuuden perusteet ilmoitetaan asiakkaalle. Ennakkomaksun tai vakuuden vaatimisen perusteena voi olla asiakkaan konkurssi, julkinen haaste velkojille, maksamatta olevat muut kuin velkajärjestelyn piiriin kuuluvat toimittajan laskut tai asiakkaan luottotiedoista ilmenevä muunlainen ilmeinen kyvyttömyys suoriutua palvelusopimukseen perustuvista maksuista tai se, että asiakkaan luottotietoja ei voida selvittää, poikkeuksellisen suuri laskukertymä verrattuna asiakkaan tavanomaiseen laskukertymään tai muu painava syy. Vakuudelle tai ennakkomaksulle ei makseta korkoa. Vakuus palautetaan sopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut käyttäjän velvoitteet maksettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään kahden (kuluttajille yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta. Sopimuksen voimassa ollessa vakuutta ei kuitenkaan palauteta, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksujaan vakuudenpitoaikana. 13. Palvelun sulkeminen Palvelu voidaan asiakkaan pyynnöstä sulkea toistaiseksi tai määräajaksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta asiakkaan pyynnöstä peritään hinnaston mukainen maksu. Toimittajalla on oikeus sulkea palvelu jos: asiakas on haettu konkurssiin tai asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen, hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi tai asiakkaalla on todettu olennainen luottotietohäiriö asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut toimittajan tai muun palveluntarjoajan erääntynyttä saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä ja siinä mainittuun eräpäivään (sulkupäivään) mennessä. Sulkuoikeutta ei kuitenkaan ole, jos asiakkaan erääntyneet

8 maksut eivät ylitä yhden kuukauden käyttömaksua. asiakas ei toimittajan muistutuksista tai huomautuksista huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan asiakas toimittajan muistutuksista ja huomautuksista huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja asiakas on toteen näytetyllä tavalla häirinnyt palvelun käyttämistä tai aiheuttanut häiriötä muille käyttäjille palvelua hyväksi käyttäen asiakasta ei tavoiteta palvelusopimukseen liittyvän olennaisen asian selvittämiseksi tai asiakas ei ole ilmoittanut laskutusosoitettaan eikä sitä ole saatu kohtuullisin keinoin selvitetyksi. 14. Sopimuksen päättyminen Sopimuksen voimassaoloaika sovitaan palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä ja sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. Jos sopimuksen päättyminen kuitenkin edellyttää jonkin toisen palvelun irtisanomista ja ko. palvelun irtisanomisaika on kuukautta pidempi, on myös internetpalvelusopimuksen irtisanomisaika vastaavan pituinen. Toimittajan irtisanoessa sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen tai toimittaja purkaa sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta vähennetään palvelun irtisanomisesta tai purkamisesta toimittajalle aiheutuneet kulut. Liittymis- (avaus)maksua ei palauteta sopimuksen irtisanomisen yhteydessä riippumatta siitä kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen. Jos asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai jos palvelun käyttö on ollut keskeytettynä yli 14 vuorokautta maksun laiminlyönnin vuoksi, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat: asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan asiakas on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi asiakas häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia, käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai välittää kolmannen osapuolen palveluita tai liikennettä ja muu vastaavankaltainen tilanne. Toimittajalla on oikeus purkaa datasähkön palvelusopimus päättymään heti, jos palvelun tarjoamista edellyttävä asiakkaan sähköliittymä suljetaan. 15. Sopimuksen päättymisen seuraukset Sopimuksen päätyttyä toimittaja estää välittömästi asiakkaan mahdollisuuden käyttää palvelua asiakkaan tunnistamis-

9 tietoja käyttäen. Myös asiakkaan oikeus käyttää toimittajan asiakkaalle käyttöön antamia IP-osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Toimittaja ei vastaa osoitemuutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Sopimuksen päätyttyä asiakkaan oikeus käyttää hänen käyttöönsä luovutettua päätelaitteita päättyy. Asiakkaan tulee palauttaa päätelaitteet/asiakaslaitteet toimittajan asiakaspalveluun 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei palauta laitteita edellä mainitun ajan kuluessa, on hän velvollinen korvaamaan toimittajalle palauttamatta jääneiden laitteiden arvon toimittajan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan oikeus käyttää toimittajan tietojärjestelmiin tallennettuja, asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköposteja, kotisivuja sekä muita toimittajan palvelimille tallennettuja asiakkaan tiedostoja, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Toimittaja ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois toimittajan palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä, toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta toimittajan tietojärjestelmistä. 16. Sopimusehtojen ja hinnan muutokset Toimittajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ja palvelun sisältöä sekä palvelusta perittäviä maksuja, jos syynä on palveluun liittyvien pääomakustannusten tason, kuten korkokustannusten muutos, palvelun kehittämiseen liittyvien investointitarpeiden muutos tai palveluun sidotun pääoman poisto- tai takaisinmaksuajan muutos, joka ei johdu palvelun tuottajasta, jos syynä on ylläpitokustannusten muutokset, työvoima- tai muiden toimintakustannusten muutokset, palvelun tarjoamiseksi tarpeellisten muiden palvelujen tuottamisen kustannusten muutokset tai palveluun kohdistuvien velvoitteiden muutokset jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen tai jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia. Muutoksista on asiakkaalle ilmoitettava yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Lainsäädännön muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva sopimusmuutos voidaan toteuttaa siitä päivästä lukien kun muutos tai päätös tuli voimaan, vaikka muutosilmoitusta ei asiakkaalle olisi lähetettykään. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kahden viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus on lähetetty asiakkaalle. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen toimittajan toteuttamien sopimusehtomuutosten vuoksi, toimittaja palauttaa kaikki ennakkoon maksetut maksut, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.

10 Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. 17. Ylivoimainen este Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista sopimuksen täyttämisen estävää ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimusosapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa. Tällainen ylivoimainen este voi olla sota, kapina, pakkootto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti - tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, häiriö teleja/tai internet-liikenteessä, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopimusosapuolista riippumaton syy. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. ilmoitettuun osoitteeseen, telefaxnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. 19. Sovellettava laki ja erimielisyydet Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesta aiheutuvat ristiriitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Kuopion käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 20. Sopimusehtojen voimassaolo Nämä sopimusehdot astuvat voimaan heti ja ovat voimassa toistaiseksi. 18. Ilmoitukset Toimittajan ilmoitukset asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, faksilla, puhelimitse tai sähköpostitse. Sähköpostin välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti toimittajan sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin

11 Kuopion Energia Käyntiosoite: Snellmaninkatu 25, Kuopio Palvelukeskus

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. TOIMITUS

1. YLEISTÄ 2. TOIMITUS Arkistointipalvelun erityisehdot 1.0 5.1.2016 Sivu 1 / 7 1. YLEISTÄ 1.1. Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Anvia IT-Palvelut Oy:n (toimittaja) Arkistointipalvelun toimituksiin yritys tai yhteisöasiakkaalle

Lisätiedot

KARJAAN PUHELIN OY Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille

KARJAAN PUHELIN OY Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille KARJAAN PUHELIN OY 1.1.2004 Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Karjaan Puhelin Oy:n (jäljempänä KT ) xdsl palvelun ja Kiinteistöliittymän

Lisätiedot

Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 20.10.2015 Yleisetsopimusehdot Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1. KÄSITTEET Tässä sopimuksessa tarkoitetaan: Asiakkaalla yritystä, joka tekee tai on tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot

Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sivu 1 Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Kairan kuitu verkko-osuuskunnan (osuuskunta) liittymien

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

ELLINet LIITTYMÄEHDOT

ELLINet LIITTYMÄEHDOT ELLINet LIITTYMÄEHDOT 1 Soveltamisala 1.1 Huoneenvuokrasuhteeseen liittyvien tietoverkkopalveluehtojen soveltaminen Näitä tietoverkkopalveluehtoja (jäljempänä: liittymäehdot) sovelletaan Opiskelija-asunnot

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

3. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

3. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO YLEISET SOPIMUSEHDOT KUITUYHTEYDELLE 1. OSAPUOLET a) Lupinet Oy, y-tunnus 2490420-7 (jäljempänä Yhtiö ) b) Yksityis - ja yritysasiakas tai muu yhteisö, joka solmii Lupinet Oy:n kanssa kuituliittymäsopimuksen

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja - paikallinen TV-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n. sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, LE 2014)

Energiateollisuus ry:n. sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, LE 2014) Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (Liittymisehdot, LE 2014) 1 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen EHDOT (Liittymisehdot, LE

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (5) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTOON KYKENEVIEN KOHTEIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ SÄHKÖNKULUTUKSEN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 (5) PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET NN, y-tunnus xxx (jäljempänä Sähkömarkkinaosapuoli) Osoite [Myyjän osapuolitunnus:] [Verkonhaltijan osapuolitunnus:]

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA 1 PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA XXXX (jatkossa Asiakas) ja Fingrid Oyj (jatkossa Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen Fingridin Asiakkaalle tuottamista palveluista liittyen sähkön

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Voimassa 1.1.2015 alkaen Kymenlaakson Sähkö

Voimassa 1.1.2015 alkaen Kymenlaakson Sähkö Sähköverkkoon liittymisen ehdot LE 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Kymenlaakson Sähkö SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKO- JEN LIITTYMISEN EHDOT (Liittymisehdot, LE 2014) 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto 21.10.2014 Hanna Riski Energiavirasto Mitä tapahtuu kun kiintiöpäätös on saatu: Voimassaolo ja 2 v määräaika Muutoksenhaku ja lainvoima Muuttaminen Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

15.2.2016 Luottamuksellinen

15.2.2016 Luottamuksellinen [SOPIMUSTUNNUS] 1 (12) ASIAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Asiakas XXXX Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Y-tunnus XXXXXXX-X Tekninen yhteyshenkilö: (nimi tai tekninen tiimi, sähköposti, puhelin) Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot