SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 15 PSSV Palvelut Oy:n perustaminen ja osakkeiden siirtäminen kuntien omistukseen 16 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 17 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoille 18 Vuoden 2014 käyttösuunnitelmat sekä niihin sisältyvät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 19 Keskustaajaman rakenneosayleiskaava Koulutilojen ilmaista käyttöä koskeva valtuustoaloite Luontoarvojen turvaamista asemakaava-alueilla koskeva valtuustoaloite 22 Valtuustoryhmän toimihenkilöitä koskeva ilmoitus Englanninkielisen perusopetusryhmän perustamista koskeva valtuustoaloite

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Andersson Jari jäsen Anttoora Marjo jäsen saapui 18 :n alussa klo Piiroinen Maria varajäsen klo , Asikainen Eveliina jäsen Ekojärvi Ilkka jäsen Haapahuhta Pentti jäsen Hakanen Pertti jäsen Henriksson Sari jäsen Holappa Petri jäsen Horila Heikki jäsen Huhdanmäki Matti jäsen Jarkko Pentti jäsen Jokinen Antti jäsen Jokinen Jenni jäsen Kaaja Kari jäsen Kaaja Taru jäsen Iso-Ketola Riitta varajäsen Koskinen Kirsi jäsen Kulonpää Irmeli jäsen Lahtinen Pentti jäsen Leppäniemi Heljä jäsen Liukko-Sipi Aatto jäsen Mikkola Jussi jäsen Myrskyranta Simo jäsen Mäkelä Pauli V jäsen Raunio Pirjo varajäsen Mörtti Tapio jäsen Naatula Ilkka jäsen Niemi Taina jäsen Nurminen Ilmari jäsen Oksanen Kari jäsen Pelttari Päivi jäsen Pietilä Pauli jäsen Pietilä Tarja jäsen Pohjanen Hannu jäsen Rasimus Päivi varajäsen Rauva Mikko jäsen Rintamäki Matti jäsen Saarela Leena jäsen Salminen Mauri jäsen Santa Helena jäsen Satonen Arto jäsen Selin Jukka-Pekka jäsen

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seljänperä Samueli jäsen Seppä Tarmo jäsen Sillanpää Mika jäsen Siuronen Katariina jäsen Sivonen Reino jäsen Suhonen Kari jäsen Suoniemi Marko jäsen Tammisalo Anna jäsen Toivo Johanna jäsen Toivonen Hannu jäsen Villo Maire jäsen Vinha Olavi jäsen Virtanen Tauno jäsen Välimäki Erkki jäsen Välimäki Olli jäsen Yli-Hongisto Ulla jäsen Seppä Lauri nuorisovaltuutettu Sandroos Aleksi nuorisovaltuutettu Malmberg Jarkko kaupunginjohtaja Rautava Tapio kehittämisjohtaja poissa Alajoki Elina talousjohtaja Nikkilä Hannu hallintojohtaja Arve-Salonen Katja hallintolakimies Kares Pekka kasvatusjohtaja Tuomisto Jorma tekninen johtaja Tryyki Päivi sosiaali- ja terveysjohtaja Pylsy Katariina maaseutujohtaja Nieminen Mikko Sasyp toimitusjohtaja Hanhijärvi Jani projektipäällikkö Poissa Hakasuo Juhani Korpela Kristo Mäkinen Aimo Pusa Jukka jäsen jäsen jäsen jäsen Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Ulla Yli-Hongisto puheenjohtaja :t Sastamala 30. huhtikuuta 2014 Hannu Nikkilä pöytäkirjanpitäjä Jussi Mikkola Simo Myrskyranta Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungintalo, hallinto, Aarnontie 2, klo 9-15

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT 13 Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu ja esityslista toimitettu kaikille valtuutetuille. Samana päivänä kokouskutsu ja esityslista julkaistiin myös Sastamalan kaupungin ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on julkaistu lisäksi seuraavissa paikallislehdissä: Alueviesti Tyrvään Sanomat Kotisivuilla kokouskutsu ja esityslista ovat olleet luettavissa alkaen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KVALT 14 Vuorossa ovat Jussi Mikkola ja Simo Myrskyranta. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Mikkola ja Simo Myrskyranta.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PSSV Palvelut Oy:n perustaminen ja osakkeiden siirtäminen kuntien omistukseen 391/ /2014 KHALL Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelivät useam mas sa asiakoh das sa vuosien aikana Liikenne- ja vies tin tä mi nis te riön Laajakaista kaikille hanketta. Tuolloin tehdyillä pää tök sil lä Kii kois ten kunta sitoutui osaltaan hankkeen rahoitukseen. Hanketta toteuttamaan perustettiin Pohjois-Satakunnan Seu tu verk ko Oy (jäljempänä P-S Seutuverkko Oy ), jonka osakkaiksi tulivat Kankaan pään kaupungin lisäksi Jämijärven, Kiikoisten, Lavian ja Po markun kunnat. Yhtiön pe rus ta mi sen jälkeen alkoi liittymien en nak ko markki noin ti ja al ku vai hees sa liittymäsitoumuksia saatiin hie man yli kpl. Kiikoisten kunnanvaltuusto hyväksyi P-S Seutuverkko Oy:n osa kas sopi muk sen Kiikoisten kunnan osuudeksi yh tiös tä tuli 9,3 %, eli 372 osaketta. Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jä tet tiin sekä Viestintävirastoon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kiikoisten kunta yhdistyi Sastamalan kaupunkiin Kiikoisten laa ja kais ta han ke sisältyy kuntien yhdistymissopimukseen yhtenä so pimuk sen perusteella toteutettavana hankkeena. Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti sijoittaa vuonna 2013 enintään P-S Seu tu verk ko Oy:n vapaan oman pää oman rahastoon. Toteutunut investointi oli Vastaavat si joi tuk set ovat tehneet muutkin omistajakunnat. Sastamalan kaupungin vuoden 2014 talousarvioon sisältyy Kii kois ten laajakaistahankkeeseen jatkorahoitusta investointina Hankkeen loppurahoitus on suunniteltu toteutettavaksi nyt kä si tel tä vä nä olevilla lainajärjestelyillä. Laajakaistaverkon rakentamisen kokonaiskustannusarvio vuosille on 20 milj.. Koko laajakaistahankkeen suunniteltu investointikustannus ja rahoi tus on seuraava: Rahan käyttö, TEUR Yhteensä Investointikustannukset Operatiiviset kulut Takausprovisio

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennusaikaiset korot Yhteensä Rahan lähde, TEUR Yhteensä Liiketoiminnan tuotot Liittymismaksut Valtion tuki Kunnan tuki Oma rahoitus Vieras pääoma Yhteensä Siltarahoitus, TEUR Yllä kuvatun rahoituskokonaisuuden rahoitus on suunniteltu jär jes tet täväk si PSSV Palvelut Oy:n kautta, jonka P-S Seutuverkko Oy pe rus taa tarkoitusta varten. PSSV Palvelut Oy siirretään myö hem min kokonaan (100 %) P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien omis tuk seen. PSSV Palvelut Oy:n tehtävänä on kilpailuttaa ja nostaa hank kee seen tarvittavat lainat ja sijoittaa ne edelleen pää oma lai na na tai heikomman etuoikeuden lainana P-S Seutuverkko Oy:öön. Siltarahoitus tarkoittaa väliaikaisrahoitusta, jota tarvitaan P-S Seu tuverk ko Oy:n maksuvalmiuden takaamiseksi ennen valtiontukien saantia. Siltarahoitus on otettu huomioon kokonaislainatarpeen mää rit te lyn yhteydessä. PSSV Palvelut Oy:n tarve PSSV Palvelut Oy mahdollistaa laajakaistaverkkoinfrastruktuurin raken tu mi sen yhtiön osakaskuntien alueelle. Yhtiön perustaminen on tarpeen, koska yksityiset investoijat eivät tarjoa vastaavaa palvelua riit täväl lä peitolla investoinnin alueella, eikä P-S Seutuverkko Oy:n in vestoin nil le ole tarjolla yksityistä rahoitusta tukilain määrittelemillä eh doil la. Alueelle on tehty julkisen hankintalain mukainen kilpailutus laa ja kais tahank keen mukaisesta hankkeesta Satakuntaliiton toimesta. Ai nut tarjoaja oli P-S Seutuverkko Oy. PSSV Palvelut Oy:n perustaminen mahdollistaa markkinaehtoisen pääoma si joi tuk sen tekemisen P-S Seutuverkko Oy:n verk ko hank kee seen ja tätä kautta verkon rakentumisen. PSSV Palvelut Oy:n tehtävä PSSV Palvelut Oy perustetaan tekemään markkinaehtoisen (kattaa omat varainhankintakulunsa + tuottaa välillisiä hyötyjä) sijoituksen P-S Seutuverkko Oy:öön, mikä mahdollistaa laajakaistahankkeen to teu tu-

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mi sen omistajakuntien alueelle. PSSV Palvelut Oy tekee si joi tuk sen P-S Seutuverkko Oy:öön ensisijaisesti joko pääomalainan tai hei kom pietu oi keuk si sen lainan ehtoisena rahoituksena/sijoituksena. PSSV Palvelut Oy:n omistusosuudet ja omistajien takausvastuu ja kautu vat P-S Seutuverkko Oy:n omistussuhteiden mukaan seu raa vas ti: Kunnan osak kuus yh tiös sä Kunnan ta kausosuus yhteensä 100 % Takaus euroa, pit kä ai kai nen lai na Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % Kankaanpään kaupun 48,50 % 48,50 % ki Lavian kunta 13,30 % 13,30 % Pomarkun kunta 15,60 % 15,60 % Sastamalan kau punki 9,30 % 9,30 % Yhteensä 100,00 % 100,00 % PSSV Palvelut Oy:n tehtävän toteutuksessa noudatetaan seu raavia periaatteita: PSSV Palvelut Oy:n tehtävänä on mahdollistaa julkiseen palveluun rin nas tet ta vis sa olevan laajakaistahankkeen toteutuminen omis ta ja kuntien sa alueella. P-S Seutuverkko Oy tarjoaa yhteyksiä kaikille käyttäjille ja verkko on avoin kaikille kiinnostuneille palveluoperaattoreille tasapuolisin, syr jimät tö min ehdoin. Verkko tarjoaa käyttöoikeuksien hakijoille kaikki mahdolliset verk koon pääsyn muodot tasapuolisin ehdoin. PSSV Palvelut Oy raportoi omistajakunnilleen yllä kuvattujen pa ramet rien toteutumisesta ja liiketoimintansa tilasta vuosittain. P-S Seutuverkko Oy on valittu verkon toteuttajaksi käyttäen julkista avoin ta hankintamenettelyä siten kuin laissa laa ja kais ta ra ken ta mi sen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) on säädetty. Näin ollen va li tuk si on tullut se toteuttaja, joka kykenee tuottamaan kyseiset pal ve lut vähäisimmin kustannuksin. P-S Seutuverkko Oy on selvittänyt hankkeen val tion tu ki lain sää dän töön ja kilpailuoikeudellisiin tekijöihin liittyviä riskejä ja toi min ta mal lil la on pyritty minimoimaan em. riskit hankkeen toteutuksessa. P-S Seutuverkko Oy:n osakaskunnat ovat päätyneet neu vot te lus saan siihen, että hankkeen rahoitusvaihtoehdoista val mis tel laan tätä ns. väliyhtiömallia. Oheismateriaalina on Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n esitys, PSSV Palvelut Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, hallintolakimies Kat ja

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Arve-Salonen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväk syy ehdotetun liiketoimintajärjestelyn, jossa: 1. P-S Seutuverkko Oy perustaa uuden PSSV Palvelut Oy:n. 2. Sastamalan kaupunki päättää hankkia osakekaupalla yhdessä muiden P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien kanssa PSSV Pal ve lut Oy -nimisen yhtiön samoilla omistusosuuksilla kuin kuntien omis tukset ovat P-S Seutuverkko Oy:ssä. 3. Yhtiö hankitaan kuntien omistukseen nimellisarvoon euroa, jos ta Sastamalan kaupungin osuus on 232, Sastamalan kaupunki hankkii perustetun PSSV Palvelut Oy:n osakkeet nimellisarvoltaan 232,50. Määräraha katetaan kon ser ni hal linnos sa Kiikoisten laajakaistahankkeeseen va ra tuis ta in ves toin ti määrä ra hois ta. 5. Sastamalan kaupunki hyväksyy oheismateriaalina olevan PSSV Pal ve lut Oy:n osakassopimuksen. Tämä päätös on ehdollinen siten, että kaikkien P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien tulee tehdä samansisältöinen myönteinen pää tös PSSV Palvelut Oy:öön liittyvän järjestelyn toteuttamisesta. Lisäksi kaupunginhallitus antaa luvan jatkaa valokuituverkon ra ken tamis ta ja käyttää rakentamiseen kaupungin talousarviossa kon ser ni hallin nos sa Kiikoisten laajakaistahankkeen nimellä varatun in ves toin timää rä ra han. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että kehittämisjohtaja Tapio Rautava poistui esteellisenä (Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n hallituksen jäsen) kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Kokouksen alussa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n toi mi tus johta ja Torsti Ruokoski kertoi seutuverkkoyhtiön ajankohtaisista asiois ta. Lisätietoja: kehittämisjohtaja Tapio Rautava, puh: KVALT 15 Oheismateriaalina on Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n esitys, PSSV Palvelut Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ehdotetun liiketoimintajärjestelyn, jossa: 1. P-S Seutuverkko Oy perustaa uuden PSSV Palvelut Oy:n. 2. Sastamalan kaupunki päättää hankkia osakekaupalla yhdessä muiden P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien kanssa PSSV Palvelut Oy

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto nimisen yhtiön samoilla omistusosuuksilla kuin kuntien omis tuk set ovat P-S Seutuverkko Oy:ssä. 3. Yhtiö hankitaan kuntien omistukseen nimellisarvoon euroa, jos ta Sastamalan kaupungin osuus on 232, Sastamalan kaupunki hankkii perustetun PSSV Palvelut Oy:n osakkeet nimellisarvoltaan 232,50. Määräraha katetaan kon ser ni hal linnos sa Kiikoisten laajakaistahankkeeseen varatuista in ves toin ti mää rära hois ta. 5. Sastamalan kaupunki hyväksyy oheismateriaalina olevan PSSV Pal ve lut Oy:n osakassopimuksen. Tämä päätös on ehdollinen siten, että kaikkien P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien tulee tehdä samansisältöinen myönteinen pää tös PSSV Palvelut Oy:öön liittyvän järjestelyn toteuttamisesta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että kehittämisjohtaja Tapio Rautava poistui paikaltaan esteellisenä (Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n hallituksen jäsen) päätöksenteon ajaksi.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/ /2014 KHALL P-S Seutuverkko Oy:n laajakaistahankkeeseen tarvittavia lainoja ei ole vielä kilpailutettu tai lopullisesti yksilöity. PSSV Palvelut Oy kil pai lut taa kokonaistaloudellisesti edullisimman rahoituksen osana jär jes te lyn valmistelevia toimenpiteitä. Valtuuston on tästä johtuen tar koi tuk senmu kais ta valtuuttaa kaupunginhallitus tarkentamaan ta kaus pää tök sen kohteena olevien lainojen yksilöinti vastaamaan lo pul li sia lainoja. PSSV Palvelut Oy:n tulevat osakaskunnat takaavat pankkilainoja omistus ten sa mukaisessa suhteessa seuraavasti: Kunnan osak kuus yh tiös sä Kunnan ta kausosuus yhteensä 100 % Takaus euroa, pit kä ai kai nen lai na Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % Kankaanpään kaupun 48,50 % 48,50 % ki Lavian kunta 13,30 % 13,30 % Pomarkun kunta 15,60 % 15,60 % Sastamalan 9,30 % 9,30 % kaupunki Yhteensä 100,00 % 100,00 % ) Takauksen käsittely kunnan toimialaan kuuluvana asiana Kuntaliitto on katsonut, että takaus voi kuulua kunnan toimialaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät: - taattavana on investointilaina - tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen - takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Lai na kohdistuu kokonaisuudessaan P-S Seutuverkko Oy:n suun nit tele maan investointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen pa ran taa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yri tys ten osalta mahdollisuuden toimia alueella. Takaus järjestetään siten, että takaukselle saadaan vastavakuus osana järjestelyä. Kuntaliitto ei ole ottanut kantaa, kuuluuko tämä nimenomainen ra hoi-

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tus toi mi kunnan toimialaan. Laajakaistahankkeen toteuttamisen katsotaan kuuluvan kunnan toi mialaan myös siitä johtuen, että hankealueen kilpailutukseen ei ole ol lut tarjolla yksityistä toteuttajaa ja hankkeen rahoituskilpailutuksen tu lok sena ei ole ollut mahdollista saada P-S Seutuverkko Oy:lle ra hoi tus ta ilman kunnan 100 %:n takausta. 2) Takauksen käsittely suhteessa siihen, millaisia edellytyksiä lainal le/ta ka uk sel le tulee asettaa EU:n valtiontukisäännösten täyt tämi sek si. P-S Seutuverkko Oy on selvittänyt hankkeen val tion tu ki lain sää dän töön ja kilpailuoikeudellisiin tekijöihin liittyviä riskejä ja to teu tus mal lil la on pyritty minimoimaan em. riskit. PSSV Palvelut Oy:n sijoitus P-S Seutuverkko Oy:iin tehdään mark ki naeh toi se na sijoituksena huomioiden PSSV Palvelut Oy:n toimiala ja tehtä vä. Kuntien takaus PSSV Palvelut Oy:lle ei siten ole julkista tu kea. Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly julkista tukea, voidaan se antaa myös tähän hankkeeseen, johon on annettu mak si mimää rä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan ole van edes osittain julkista tukea, avustusta olisi pienennettävä vas taa vas ti. Mikäli tuki myöhemmin esim. jonkin osapuolen kantelusta to de taan säännösten vastaiseksi, tulee se periä takaisin kunnan toi mes ta. EU-komission toimivaltaan tässä asiassa sovelletaan 10 vuo den vanhentumisaikaa. Oheismateriaalina on P-S Seutuverkko Oy:n lii ke toi min ta suun ni tel ma, joka on ei-julkinen asiakirja. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, hallintolakimies Katja Arve-Salonen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myön tää omavelkaisen takauksen PSSV Palvelut Oy:n in ves toin ti lainoil le, joilla rahoitetaan P-S Seutuverkko Oy:n toteuttamia laa ja kais tain ves toin te ja (valokuituverkon rakentaminen) vuosien ai kana. Takauksen ehdot ovat seuraavat: - Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassaolo 28 vuotta) jakautuen yhteen tai useampaan lainaan. Takaus koh dis tuu yhteensä euron lainoihin, joille annetaan yhdessä mui den osakaskuntien kanssa euron takaukset. Sas ta ma lan kaupungin osuus takausvastuusta yhtiön omistusosuuden mu kai ses ti on euroa. - Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja to-

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto teut ta val le yhtiölle vastikkeettomasti, eli takauksesta ei peritä ta kauspro vi sio ta. - Takauksen piirissä olevat lainat käytetään P-S Seutuverkko Oy:n valo kui tu ver kon rakentamista varten. - PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen P-S Seutuverkko Oy:n va lokui tu verk koon. Kunnat laativat PSSV Palvelut Oy:n osa kas so pi muk sen yhteydessä erillisen sopimuksen, jolla sovitaan yri tys kiin ni tyk sen edelleen kohdistamisesta kullekin osakaskunnalle takausten suh teessa. Valtuusto valtuuttaa muilta osin kaupunginhallituksen yksilöimään takaus pää tök sen kohteena olevat lainat perustuen lai na kil pai lu tuk seen. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kaupungin toi mi alaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan in ves tointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon to teut ta minen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joi den kin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alueella. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että kehittämisjohtaja Tapio Rautava poistui esteellisenä (Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n hallituksen jäsen) kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Kokouksen alussa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n toi mi tus johta ja Torsti Ruokoski kertoi seutuverkkoyhtiön ajankohtaisista asiois ta. Lisätietoja: kehittämisjohtaja Tapio Rautava, puh: KVALT 16 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen PSSV Palvelut Oy:n in ves toin ti lainoil le, joilla rahoitetaan P-S Seutuverkko Oy:n toteuttamia laa ja kais tain ves toin te ja (valokuituverkon rakentaminen) vuosien aikana. Takauksen ehdot ovat seuraavat: - Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassaolo 28 vuotta) jakautuen yhteen tai useampaan lainaan. Takaus koh dis tuu yhteensä euron lainoihin, joille annetaan yhdessä mui den osakaskuntien kanssa euron takaukset. Sas ta ma lan kaupungin osuus takausvastuusta yhtiön omistusosuuden mu kai ses ti on euroa. - Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja toteut ta val le yhtiölle vastikkeettomasti, eli takauksesta ei peritä ta kauspro vi sio ta. - Takauksen piirissä olevat lainat käytetään P-S Seutuverkko Oy:n valo kui tu ver kon rakentamista varten. - PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen P-S Seutuverkko Oy:n va lo-

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kui tu verk koon. Kunnat laativat PSSV Palvelut Oy:n osa kas so pi muk sen yhteydessä erillisen sopimuksen, jolla sovitaan yri tys kiin ni tyk sen edelleen kohdistamisesta kullekin osakaskunnalle takausten suh teessa. Valtuusto valtuuttaa muilta osin kaupunginhallituksen yksilöimään takaus pää tök sen kohteena olevat lainat perustuen lai na kil pai lu tuk seen. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kaupungin toi mi alaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan in ves tointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon to teut ta minen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joi den kin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alueella. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että kehittämisjohtaja Tapio Rautava oli poistunut paikaltaan esteellisenä (Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n hallituksen jäsen) päätöksenteon ajaksi.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoille 201/ /2014 KHALL Huittisten Puhdistamo Oy:n hallitus on kilpailutuksen perusteella teh nyt lainojen ottamista ja takauksen hakemista koskevan pää tök sen Hallitus oli pyytänyt tarjouksen euron lai nas ta puhdistamorakennusten rakentamista ja saneeraamista var ten. Huittisten Puhdistamo Oy on ottanut rakennushankettaan varten lai naa seuraavasti: Punkalaidun-Huittinen siirtoviemäri- ja yhdysvesijohto eu roa (nostopäivä ), valvomorakennus euroa (nos to päivä ), Sastamala-Huittinen siirtoviemäri- ja yh dys ve si joh to euroa (nostopäivä puolet lainasta, toi nen puolikas nostetaan syyskuussa 2014). Vuoden 2015 aikana kil pai lu te taan vielä noin euron laina Sastamala-Huittinen lin ja osuu den jatkorakentamista varten ja noin euron laina puh dis ta mo raken nuk sen rakentamiseen ja saneeraukseen. Huittisten Puhdistamo Oy on Huittisten ja Sastamalan kaupunkien se kä Punkalaitumen kunnan 100 % omistama osakeyhtiö, joka tuot taa ja tulee tuottamaan kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä jul ki sia palveluita omistajilleen. Yhtiön tehtävänä on käsitellä kes ki te tys ti omistajakuntien vesihuoltolaitokselle niiden jätevedet. Jä te ve sien kootun yhteisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet ja pe ri aat teet on yhtäpitävästi hyväksytty omistajakuntien valtuustoissa. Toi min ta kuuluu kuntien toimialaan eikä vääristä kilpailua. Ra ken nus hank keen pääurakoitsijan kilpailutus toteutetaan rajoitetulla me net te lyl lä. Osallistumishakemusten jättöaika päättyi Yhtiön hal li tus tekee päätöksen siitä, keille pääurakan urak ka las ken ta-asiakir jat lähetään. Yhtiön hallitus päätti ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä euron kiinteä kor koi sen 20 vuoden lainan sidottuna 5 vuoden viitekorkoon ja euron euribor-sidonnaisen 20 vuoden lainan sidottuna 6 kk:n euribor-korkoon. Lisäksi hallitus on esittänyt, että Huittisten ja Sas ta ma lan kaupungit sekä Punkalaitumen kunta päättävät lainan takauk ses ta. Takausvastuu on Huittisten kaupungille 48 %, Sas ta ma lan kaupungille 47 % ja Punkalaitumen kunnalle 5 %. Osa kas so pi muk sen mukaan osakkaat ovat sitoutuneet antamaan oma vel kai sen takauksen yhtiön tarvitsemille lainoille. Valmisteluvastuu: hallintolakimies Katja Arve-Salonen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto myön tää Kuntarahoitus Oyj:lle sen Huittisten Puhdistamo Oy:lle myöntä mien lainojen vakuudeksi omavelkaiset takaukset kahdelle pää omaltaan euron suuruiselle lainalle. Takauksen määrä on kummassakin lainassa euroa eli yhteensä euroa. Takauksen ehtona on, että Huittisten kaupunki ja Pun ka lai tu men kunta myöntävät takaukset Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoille omalta osaltaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintolakimies Katja Arve-Salonen, puh: KVALT 17 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun gin val tuus to myöntää Kuntarahoitus Oyj:lle sen Huittisten Puh dis tamo Oy:lle myöntämien lainojen vakuudeksi omavelkaiset ta kauk set kahdelle pääomaltaan euron suuruiselle lai nal le. Takauksen määrä on kummassakin lainassa euroa eli yh teen sä euroa. Takauksen ehtona on, että Huittisten kau pun ki ja Punkalaitumen kunta myöntävät takaukset Huittisten Puh dis ta mo Oy:n lainoille omalta osaltaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2014 käyttösuunnitelmat sekä niihin sisältyvät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset KHALL Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan ydin- ja osa pro sessien tehtävänä oli valmistella talousarvioasetelman mu kai set käyt tösuun ni tel man sa lautakuntien ja johtokuntien käsiteltäväksi. Vuo den 2014 käyttösuunnitelmat tuli laatia helmikuun aikana siten, et tä vuoden 2013 toteutumatiedot olivat tällöin vertailutietona käy tet tä vis sä. Prosessien tuli sisällyttää talousarvion edellyttämät tasapainotukset omiin käyttösuunnitelmiinsa ja järjestää toimintansa määrärahojen mää rit te le mis sä rajoissa vuoden 2014 alusta lukien. Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet käyttösuunnitelmiaan seuraa vas ti: Kaupunginhallitus (konsernihallinto) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutulautakunta Tilakeskuksen johtokunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Liikelaitosten johtokunnat ovat hyväksyneet talousarvionsa seu raa vasti: Työterveys Akaasia liikelaitoksen johtokunta Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta Toimielimet ovat laatineet käyttösuunnitelmansa valtuuston päät tä mien määrärahojen ja tuloarvioiden mukaisesti lukuun ottamatta so si aa li- ja terveyslautakuntaa, joka on käyttösuunnitelman käsittelyn yh tey des sä esittänyt osaprosessien tuloarvioihin ja määrärahoihin seu raa vat ydinprosessin kokonaismäärärahan sisällä toteutettavat muu tok set: Perhe- ja sosiaalipalvelut: nettomäärähahan lisäys eur Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Kotihoitopalvelut: nettomäärärahan vähennys eur Määrärahat: eur (vähennys) Perusterveydenhuolto:nettomuutos 0 eur Tuloarviot: eur (vähennys) Määrärahat: eur (vähennys) Ympäristöterveydenhuolto: nettomuutos 0 eur

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan sosiaali- ja ter veys lau ta kun nan käyttösuunnitelmapäätökseen. Hallitus päätti lautakunnan kä sit te lys tä poiketen että sivuterveysasemien kesäsulut toteutetaan ai kai sem man mallin mukaisesti yhden kuukauden pituisena por ras te tus ti. Vuodeosaston sulku toteutetaan lautakunnan päätöksen mu kai ses ti. Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyt tö suun ni telmaan sa määrärahan puitteissa. Osaprosessin sisällä tapahtuvista käyt tö suun ni tel ma muu tok sis ta päättää ratkaisuvallan ja talousarvion sito vuus ta son mukaisesti joko lautakunta/johtokunta tai viranhaltija. Si tovien määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset käsittelee aina kau pungin val tuus to. Tämä koskee myös määrärahan siirtoa osapro ses sien välillä. Määrärahaseuranta ja poikkeamien ennakointi korostuu pro ses seis sa ja talousseurantaa toteutetaan jatkossa järjestelmällisesti kon ser ni hallin non ja prosessien yhteisissä seurantapalavereissa. Lautakuntien ja johtokuntien käyttösuunnitelmapäätökset sekä käyt tösuun ni tel mia koskeva yhteenvetotaulukko on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee lautakuntien ja joh to kun tien käyttösuunnitelmat tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to hyväksyy vuoden 2014 talousarvion määrärahoihin ja tu lo ar vioihin seuraavat muutokset: Perhe- ja sosiaalipalvelut: nettomäärähahan lisäys eur Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Kotihoitopalvelut: nettomäärärahan vähennys eur Määrärahat: eur (vähennys) Perusterveydenhuolto:nettomuutos 0 eur Tuloarviot: eur (vähennys) Määrärahat: eur (vähennys) Ympäristöterveydenhuolto: nettomuutos 0 eur Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys)

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin kokonaismäärärahaan muu tok sil la ei ole vaikutusta. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan palvelusuunnitelman seu ran nan pohjatiedot päivitetään vastaamaan muutettuja ta lous ar vio lu ku ja. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT 18 Oheismateriaalina seuraa lautakuntien ja johtokuntien käyt tö suun ni telma pää tök set sekä käyttösuunnitelmia koskeva yh teen ve to tau luk ko. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to hyväksyy vuoden 2014 talousarvion määrärahoihin ja tu lo ar vioihin seuraavat muutokset: Perhe- ja sosiaalipalvelut: nettomäärähahan lisäys eur Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Kotihoitopalvelut: nettomäärärahan vähennys eur Määrärahat: eur (vähennys) Perusterveydenhuolto:nettomuutos 0 eur Tuloarviot: eur (vähennys) Määrärahat: eur (vähennys) Ympäristöterveydenhuolto: nettomuutos 0 eur Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin kokonaismäärärahaan muu tok sil la ei ole vaikutusta. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan palvelusuunnitelman seu ran nan pohjatiedot päivitetään vastaamaan muutettuja ta lous ar vio lu ku ja. Päätös: Merkittiin, että valtuutettu Marjo Anttoora saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa kello ja varajäsen siirtyi sivuun valtuutetun paikalta. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 125 Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelivät useammassa asiakoh das sa vuosien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot