AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015"

Transkriptio

1 Päätavoitteet Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton kou lutus ovat hyvinvointiyhteiskuntam me perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasva tuksesta korkeakoulutukseen. Opintotuki sidotaan kansaneläkeindeksiin alkaen (vaalikauden aikana noin 60 miljoonaa ). Opintorahaan tehdään 145 euron huoltajakorotus alkaen kaikille opiskelijoille, joilla on ala ikäisiä lapsia huollet tavanaan (vaalikauden aikana noin 77 miljoonaa ). Koulutuspoliittiset ja kansainväliset teemat Korkeakoulujen rahoitusmallissa laadullisten kriteerien painoarvoa lisätään. Tutkintojen välisen liikkuvuuden lisäämiseksi kehitetään yliopistojen kandidaatin tutkintoa laaja alaisemmaksi. Opintojenohjauksessa ja opetuksessa huomioidaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erilaiset tarpeet. Kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 % tavoite saavutetaan vuoteen 2015 mennessä vuosittaisilla määrärahakoro tuk silla (vuosittainen lisäkustannus 274 miljoonaa vuoden 2009 BKT:lla). Jokaiseen korkeakoulututkintoon si säl lytetään tutkintokohtainen kansain vä lis tymisjakso, jonka voi suorittaa vaihto tai työjaksona tai kotikansainvälistymisen opintokokonaisuutena. Toiselta asteelta korkea asteelle siir ty mistä nopeutetaan valintajärjestelmien uudistamisella ja opinto ohjauksen resurssien lisäämisellä. Sosiaalipoliittiset ja laajemmat yhteiskunnalliset teemat YTHS:n palveluiden laajentaminen ammattikorkeakouluopiskelijoille pilotoidaan. Pilotoinnin onnistuessa YTHS:n palvelut laajennetaan koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Luodaan järjestelmä vanhemmuuden suorien ja epäsuorien kustannusten jaka miseksi tasan kaikkien työantajien kesken. Vanhempainvapaajärjestelmä uudistetaan kolmeksi kuuden kuukauden jaksoksi, joista kummallekin vanhemmal le kuuluu yksi ja kolmas on jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla. Hallituskauden alussa luodaan toimenpideohjelma nuorten työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja nuorten työkyvyttömyyseläkeläisten kuntoutumisen edis tämiseksi. Huoltosuhteen heikkenemisen kustannukset jaetaan tasapuolisesti erikokois ten ikäluokkien kesken. AVOin, uutta LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe

2 Sisällys Johdanto 2 Tasa-arvoinen ja tehokas koulutusjärjestelmä on Suomen menestyksen edellytys 4 Opintotuki sidottava indeksiin nyt! 8 Kansainvälistyvä vai kuihtuva Suomi? 12 Seuraava ei maksa työuralasku tasan sukupolvien kesken 18 Työuria pidennetään hyvinvointia lisäämällä 20 Suomen YLioppiLaSKunTien LiiTTo (SYL) RY Lapinrinne 2, Helsinki vaihde: FaKSi: SäHKöpoSTi: Puheenjohtaja, p Pääsihteeri, p ulkoasu Jani Pulkka KuviTuKSeT nina Kajavo painopaikka Painotalo miktor, Helsinki 2010 SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

3 Johdanto Me haluamme toimivamman, avoimemman ja uutta luovan yhteiskunnan. Kaikkien osallisuutta on tuetta va, eikä ketään ole varaa jättää ulos. Me uskomme Suomeen, joka on hyvin koulutettu, kansainvälinen ja tasa-arvoinen. Opintotuen saamisen ehtoja on kiristettävä! Opintoaikoja on lyhennettävä! Lisää opintojen rajauksia! Kuulostaako tutulta? Nämä ovat esitettyjä keinoja opintoaikojen lyhentämiseen ja työurien pidentämiseen työuran alkupääs tä. Samaan aikaan alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyys ja opiskeli joiden mielenterveysongelmat lisääntyvät vuosi vuodelta. Toisaalla työuran loppupään ratkaisuja viivytellään työryhmästä toiseen niin kauan, että suuret ikäluokat ennättävät toimenpiteiden alta karkuun. Opiskelijajärjestöt ovat ottaneet aktiivisen otteen työurien pidentämiseen. Kasvava valtionvelka lankeaa suurelta osin meidän ikäluokkiemme maksettavaksi. Olemme valmiita käymään keskustelua vaikuttavista keinoista työuran pidentämiseksi alkupäästä. Samalla kuitenkin olemme huolissamme siitä, että Me uskomme Suomeen, joka on hyvin koulutettu, kansainvälinen ja tasa-arvoinen. viivyttely eläkepäätöksissä näyttää jatkuvan ja lopulta pakolliset työuran loppupäätä koskevat toimenpiteet valuvat nekin nuorten niskaan meidän, jotka joudumme kantamaan vastuun myös työ urien alku- ja keskivaiheen pidentämisestä. Kansantalouden talkootyö ei jakaudu tasaisesti. Jos tavoittelemme menestystä ja haluamme toimivamman, avoimemman ja uutta luovan yhteiskunnan, ketään ei ole varaa jättää ulos. Kaikkien kansalaisten tasa-arvoa ja osallisuutta on tuettava heitteillejättö tulee kalliimmaksi kuin huolenpito. Samoin suomalaisen korkean koulutustason ylläpitäminen on jo OECD:nkin mukaan yhteiskunnalle kannattavaa toimintaa. Tästä paperista voi tiivistetysti lukea, miten Suomen ylioppilaskuntien liitto tällaisen Suomen toteuttaisi: tavoitteemme hallitusohjelmaan vuosille Kyseessä ei ole vain vaatimuslista tai lisää liksaa esitteeksi painettuna, vaan SYL käyttää tässä yhtey dessä myös puheenvuoron ja esittää ratkaisuja niihin ongelmiin, joita Suomen ja maailman on koettu kohtaavan. Monet viime aikoina esitetyt ehdotukset ovat olleet menneisyyteen katsovia, yksiviivaisia ja huonoon analyysiin perustuvia. Tällä paperilla SYL haastaa muut tahot esittämään ratkaisunsa. Katri Korolainen-Virkajärvi Matti Parpala syl:n puheenjohtaja 2011 pääsihteeri Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

4 Tasa-arvoinen ja tehokas koulutusjärjestelmä on Suomen menestyksen edellytys. Kansainvälisissä vertailuissa koulu - tusjärjestelmämme on nostettu kerta toisensa jälkeen vah - vuudeksemme, ja siitä voi syystä olla ylpeä. Toimivaa konetta korjattaessa on syytä muistaa tähänastisen menestyksemme perusta: tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Uusi yliopistolaki tuo järjestelmään suuria muutoksia, joiden vaikutuksia voidaan arvioida vasta lähivuosien kuluessa. Koulutusjärjestelmämme keskeiset haasteet ovat 1. Koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantaminen 2. Valtiontalouden tila ja huoltosuhteen heikkeneminen 3. Kansainvälinen kilpailu parhaista osaajista Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, korkeakoulujen on uuden yliopistolain mahdollistamissa rajoissa kehityttävä entistä ketterämmiksi toimijoiksi ja kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota sekä koulutuksen että tutkimuksen laatuun. Korkeakoulukentällä on tapahduttava myös muita muutoksia. Yliopistoja on kannustettava kokonaisresurssien järkevään käyttöön profiloitumisen avulla, mutta samalla niiden perusrahoitus on turvattava taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta. On myös hyvä tavoite lisätä yliopistoille tehtäviä lahjoituksia, ja verovähennys on tähän oiva kannustin. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen on määräydyttävä vastaavanlaisin perustein kuin yliopistojenkin rahoituksen, jotta korkeakoulukentän sisällä ei synny epätervettä kilpailua. Molemmilla on alueellinen tehtävä, mutta korkeakoulutuksen linjaukset samoin kuin rahoituskriteerit on määritettävä ensisijaisesti koulutuspoliittisin perustein. Korkeakoulujen rahoitusmalliin tulisi lisätä nykyistä monipuolisempia ja ennen kaikkea laadullisia mittareita. Opintojen etenemistä, opiskelun tukipalveluita, opiskelukykyä ja valmistumisen jälkeistä työllistymistä mittaavilla rahoituskriteereillä koulutuksen laatua parannetaan entisestään. Opintojen laatu ja opiskelijan hyvinvointi ovat suoraan verrannollisia opintojen etenemistahtiin. SYL:n tavoitteena on, että suomalainen koulutusjärjestelmä on maailman paras. Toimiva, tehokas ja tasa-arvoinen korkeakoulujärjestelmä on Suomen menestyksen elinehto. Tämän tavoitteen edistämiseksi seuraavalla hallituskaudella esitämme, että Korkeakoulujen rahoitusmallissa laadullisten kriteerien painoarvoa lisätään. Laadullisissa kriteereissä huomioidaan opiskelukyvyn ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen sekä val mistumisen jälkeinen työllistyminen. Hallitus turvaa yliopistojen perusrahoituksen. Hallitus kannustaa yliopistoja jatkamaan profiloitumista ja keskittymään valitsemilleen vahvuusalueille. Profiloitumisen yhteydessä resursseja kohdistetaan laadun parantamiseen. Profiloituminen ei heikennä tutkimuksen vapautta ja kansallista tieteenalojen moninaisuutta. 4 Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

5 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit yhdenmukaistetaan. Yliopistolahjoitusten verovähennysoikeudesta teh dään pysyvä. Ikäluokkien pienenemisestä vapautuvat resurssit ohjataan opettaja opiskelija-suhteen parantamiseen. Suomalaisen yliopistokoulutuksen päätavoitteena on maisteri- ja tohtoritasoinen koulutus. Tutkintojen välisen liikkuvuuden lisäämiseksi kehitetään yliopistojen kandidaatin tutkintoa laaja-alaisemmaksi. Kehitetään korkeakoulusektorin sisäisiä valintajärjestelmiä, jotta alan vaihtaminen on mahdollisimman sujuvaa. Tasa-arvoinen, laadukas ja maksuton koulutusjärjestelmä on pienen maan paras valttikortti Kyllä maksuttomalle koulutukselle, koska lukukausimaksut murtavat kansalaisten yhdenvertaisuuden ja voimistavat sosioekonomisen aseman määräävyyttä koulutusvalinnoissa. Yhteiskunnallinen tasa-arvo ja yhteis kunnan osaamispotentiaalin täysi hyödyntäminen ovat vahvoja argumentteja maksuttomuuden puolesta. Ei siis ihme, että maksuttoman koulutuksen takana on vahva poliittinen tuki. OECD:n vuonna 2010 julkaisemien lukujen perusteella suomalaisen korkeakoulututkinnon yhteiskunnalle tuottama lisäarvo on keskimäärin Tutkinnon hinta on keskimäärin , joten investointi on yhteiskunnalle vähintäänkin kannattava. Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksu ton koulutus ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. P. S. Opintoajat ojennukseen? Suomessa korkeakouluopiskelijoiden opintoajat eivät ole ongelma tutkintoaikojen ra- Tutkintoaikojen jauksen ja vastikkeellisen opintotuen ansios- rajauksen ja vastikkeellisen opintotuen ta opiskeluajat ovat Suomessa eurooppalaista keskitasoa ja edelleen lyhenemässä. Korkea valmistumisikä johtuu lähinnä kahdesta ajat ovat Suo messa ansiosta opiskeluasiasta: hakujärjestelmän aiheuttamista liiois- eurooppalaista keskitasoa ja edelleen ta välivuosista ja siitä, että Suomen opiskeli jat valmistuvat yliopistoista maistereina, muu- lyhenemässä. al la Euroopassa pääosin kandidaatteina. Valmistumisikää ja välivuosia käsittelemme tarkemmin luvussa 4. Kuitenkin myös opintojen sujumista yliopistoissa on mahdollista vauhdittaa: sähköinen tenttiminen, hyvät kesäopiskelumahdollisuudet, opintojen ohjaus, turhien etenemisesteiden poistaminen ja joustava opintohallinto ovat tulevaisuuden yliopiston perusvaatimuksia. Opiskelun etenemisen helpottamiseksi ehdotamme hallitusohjelmaan kirjattavaksi seuraavaa: Korkeakoulujen rahoitusmalli kannustaa yliopistoja kohdistamaan lisäresursseja kesäopetukseen. Opiskelijoiden liikkuvuuden edistämiseksi yliopistoja kannustetaan tunnustamaan ja tunnistamaan aiemmin hankit tu osaaminen nykyistä paremmin. Korkeakouluja kannustetaan opintojen järjestämiseen mahdollisimman joustavasti. Puolueiden puheenvuorot Kyllä maksuttomalle koulutukselle -mielenilmauksessa : Koulutuksen tulee olla kaikkien suomalaisten ja täällä asuvien saatavilla ja sen täytyy olla maksutonta. jutta urpilainen (sd) Perussuomalaiset sanovat kyllä suomalaisten opiskelijoiden maksuttomalle koulutukselle. pirkko ruohonen-lerner (ps) Kun kysytte lupaako meidän puolue [että koulutus on maksutonta], niin totta kai lupaa. tuomo puumala (kesk) Meidän [kokoomuksen] mielestämme maksuton koulutus on se perusperi aate mille suomalaista sivistysyhteiskuntaa myös jatkossa rakennetaan. henna virkkunen (kok) Tarvitaan vahva näkemys siitä, että suomalaiseen koulujärjestelmään eivät kuulu lukukausimaksut. paavo arhinmäki (vas) Vihreät kannattavat maksutonta koulutusta. anni sinnemäki (vihr) Kristillisdemokraattisen puolueen kanta koulutuksen maksuttomuuteen on täysin selkeä. Me kannatamme nyt ja tulevaisuudessa koulutuksen maksuttomuutta. päivi räsänen (kd) Vi vill ha en avgiftsfri utbildning på alla nivåer, från grundskolan till högskoleutbildning. ulla-maj wideroos (r) 6 Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

6 Opintotuki sidottava indeksiin nyt! Vuodesta 2011 alkaen opintotuki on ainoa vähimmäisetuus, jonka ostovoimaa ei ole turvattu indeksillä. On kohtuutonta, että opintotuen annetaan edelleen heikentyä muiden vähimmäisetuuksien seuratessa elinkustannuksia. Opintotuen sitominen kansaneläkeindeksiin on oikeudenmukaista ja tuo valtiontaloudelle kustannuksia vain talouskasvua vastaavan määrän. Niukka toimeentulo on opintojen etenemisen suurin este. Opiskelijoista 70 % joutuu työskentelemään opintojen ohessa kattaakseen elinkustannukset (yths terveystutkimus 2008), mikä on tutkimusten mukaan yksi keskeisimmistä opintoaikoja pidentävistä tekijöistä. Indeksiin sitominen kytkisi opintotuen kehityksen elinkustannuksien nousuun ja takaisi opiskelijoille vakaan toimeentulon. Uudistuksen kustannukset Opintotuen indeksiin sitominen tuo valtion taloudelle kustannuksia vain talouskasvua vastaavan määrän. Opintorahan sitominen kansaneläkeindeksiin maksaisi OKM:n arvion mukaan vuonna ,7 miljoonaa, vuonna ,5 miljoonaa ja vuonna ,2 miljoonaa ( ,4, ,4). Opintorahan reaaliarvo ,8 % arvio Opintotuen kehittämisen suuntaviivat ovat jo olemassa Vuosien 2009 ja 2010 ajan opetus- ja kulttuuriministeriössä työskenteli opintotuen kokonaisuudistusta pohtinut työryhmä, jonka tehtävänä oli esittää uudistuksia opintotukijärjestelmään tavoitteena päätoimiseen opiskeluun kannustaminen. Työryhmä koostui minis teriöiden, KELA:n ja opiskelijajärjestöjen edustajista. Työryhmä piti nykyistä opintorahapainotteista opintotukijärjestelmää parhaana vaihtoehtona. Opiskelijajärjestöt olivat työryhmässä valmiita hyväk symään kokonaispaketin, jossa opintotukeen tehtäisiin muutamia tiukennuksia ja vastapainona opiskelijoiden toimeentuloa vakautettaisiin indeksiin sitomisen ja huoltajakorotuksen avulla. Hallitus kuitenkin päätti toteuttaa ainoastaan opintotuen tiukennukset, kun taas indeksiin sitominen jäi pois vuoden 2011 budjetista. Hallituk sen päätös tuskin parantaa tilannetta: ei ole mielekästä kiristää opintotuen vaatimuksia, kun samaan aikaan opiskelijan toimeentulo heik kenee jatkuvasti. 8 Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

7 Opintorahapainotteisuus mahdollistaa sosiaalisen liikkuvuuden Opintorahapainotteiseen opintotukeen siirryttiin vuonna 1992 opis kelijoiden runsaan työssäkäynnin ja pitkien valmistumisaikojen takia. Nykyinen opintorahapainotteinen opintotukijärjestelmä onkin toimivin malli yliopisto-opiskelijoiden tukemiseen. Riittävä opintoraha takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kattaa yksilön elinkustannukset lähtökohdista riippumatta. Nykyjärjestelmä myös huomioi hyvin opiskelijoiden vaihtelevat elämäntilanteet. Opintotuen rakenteellinen kehittäminen lainan painoa kasvattamalla olisi jär jetön ratkaisu maisterivaiheen lainapainoisuus puolestaan johtaisi valmistumisen viivästymiseen. Opintotuen tulee kokonaisuudessaan taata mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun. Opiskeluaikana työnteko ei saa olla vain toi meentuloa täydentävää, vaan sen tulee painottua työkokemuksen ja työelämän tuntemuksen lisäämiseen. Nuoren sukupolven tehtävänä on kouluttautua haluamalleen alalle ja tätä kautta työllistyä. Näin nuorella on mahdollisuus tuoda oma inhimillinen pääomansa prosessiin, jonka tuotoksena tasai nen talouskasvu takaa Suomen menestymisen globaalissa maailmas sa. Mahdollisuus kouluttautua lisää myös sosiaalista liikkuvuutta ja tasa-arvoisuutta eri sosioekonomisista taustoista tulevien kansalaisten välille. Opintojen suurin hidaste on toimeentulon järjestäminen. Heikke nevä opintotuki on vuosi vuodelta vaikeamman tehtävän edessä. Tämän epäkohdan parantamiseksi Opintotuki sidotaan kansaneläkeindeksiin alkaen (vaalikauden aikana n. 60 miljoonaa ). Mikset ota lainaa, opiskelija? Vuosikymmeniä sitten korkeakoulutus käytännössä takasi työpaikan. Moni asia on muuttu-! nut sen jälkeen, ja nyt on toisin: Akavan mukaan korkeakou lutettujen työttömyys on ennätyskorkealla. Ei siis ihme, että tulevaisuuden epävarmuuden, pätkätöiden ja työttömyyden pelon takia vain n. 40 % opiskelijoista nostaa opintojensa aikana opintolainaa (kela). Opintotuen tarkoitus. Opintotuen tarkoituksena on taata opiske lu aikana riittävä toimeentulo kaikille sitä tarvitseville. Opinto-! tuen saaminen edellyttää opintojen ete nemistä, ja opintojen edistymistä seurataan vuosittain. Opintorahapainotteisessa järjes telmässä annetaan myös mahdollisuus kohtuulliseen työntekoon ilman, että se vähentää opintorahaa. Opiskelijan bruttotulot * opintoraha 298 asumislisä 202 työtulot/lainat 392 yhteensä 892 Opiskelijan nettomenot * asuminen 400 ruoka 200 vaateet ja hygienia 117 vapaa-aika ja muut 158 yhteensä 875 * luvut mediaaneja Opintotuen huoltajakorotus on vastuullista perhepolitiikkaa Valtion perhepoliittisena tavoitteena on huoltosuhteen vinoutuman korjaaminen kannustamalla nuoria perheenperustamiseen entistä aikaisemmin. Korkeakouluopiskelijoiden perheenperusta minen siirtyy hyvin usein toimeentulon pienuuden ja tulevaisuuden epävarmuuden takia. Yhtenä keinona opiskelijaperheiden lapsiköy hyyden torjumiseen on opintorahan huoltajakorotus. Tämä antaisi positiivisen signaalin siitä, että lasten turvallinen kasvuympäristö ja kehitys ovat tärkeitä arvoja suomalaiselle yhteiskunnalle. Huoltajakorotus poistettiin opintotuesta 1990-luvun laman myö tä ja tällä on ollut huomattavia negatiivisia vaikutuksia perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon. Kelan tilastojen mukaan toimeen tulon vähyydestä kärsivät etenkin opiskelevat äidit. Heidän vuositulonsa ovat huomattavasti pienemmät, kuin opiskelijoiden, joilla ei ole lapsia. Huono tilanne vielä korostuu, koska useimmiten perheelliset naisopiskelijat eivät pysty täydentämään tulojaan työssäkäynnillä. Perheellisten opiskelijoiden tilanne näkyy huolestuttavasti kasvaneissa lapsiköyhyystilastoissa. Kaikista lapsiperheistä 40 % on vaikeuksia kattaa välttämättömät menonsa. Perheellisten opiskelijoiden, erityisesti naisten, aseman parantamiseksi seuraavalla hallituskaudella: Opintorahaan tehdään 145 huoltajakorotus alkaen kaikille opiskelijoille, joilla on alaikäisiä lapsia huollettavanaan (vaalikauden aikana noin 77 milj. ). Lisäksi opiskelijan oikeusturvan ja toimeentulon parantamiseksi seuraavalla hallituskaudella: Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirretään Kansaneläkelaitokselle kaikkien toimeentulotuen saa jien tasavertaisen kohtelun edistämiseksi (vuoden 2007 arvio: 90 milj. ). Varmistetaan, että korkeakoulut järjestävät opinnot niin, että tutkinnot on mahdollista suorittaa opintotuen ehtojen ja opintoaikojen rajauksien vaatimalla tavalla. 10 Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

8 Kansainvälistyvä vai kuihtuva Suomi? Viime vuosina keskustelu maahanmuutosta ja sen tarpeellisuudesta on koventunut. eu/eta-maiden ulkopuolisille korkeakouluopiskelijoille on asetettu lukukausimaksukokeilu, jota edelleen toivotaan laajennettavaksi. Suomelle oikea tie ei kuitenkaan ole rajoit taminen ja sulkeutuminen vaan rohkea avoimuuden ja kan sainvälisyyden edistäminen. Kansainvälisyys on arkipäiväistä. Ihmisten liikkuvuus ei ole uusi asia, mutta sen vauhti on nopeutunut. Liikkuvuudesta on rakennettava Suomelle voimavara, ei väline eriarvois tumiseen. Kun väestömme ikääntyy ja huippuosaajien määrä vähenee, tarvitsemme uusia ihmisiä, ajatuksia ja toimintatapoja. Siksi meidän on avattava itsemme muulle maailmalle ja ymmärrettävä, että kansainvälisyys ei ole irrallinen asia vaan osa kaikkia ilmiöi tä. Tämän ajatuksen sisäistämiseen haluamme kannustaa myös suomalaista yhteiskuntaa. Maahanmuuttajat osaksi yhteiskuntaa Maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistymiseen tulee kiinnittää tulevalla hallitusohjelmakaudella erityistä huomiota. Riittävä kielitaito, toimiva täydennyskoulutus ja työnantajien motivoiminen johtavat parhaisiin tuloksiin. Meidän täytyy ennak koluulottomasti tunnistaa osaaminen kaikissa ihmisissä taidot karttuvat opinnoissa ja työssä, kun siihen saa mahdollisuuden. Suomalainen maahanmuuttokeskustelu on jumiutunut asetelmiin, jossa ihmi nen nähdään yksisilmäisesti vain ryh mänsä edustajana mahdollisena huip puosaajana tai sosiaaliturvan väärin käyt täjänä. Asenteellinen suhtautuminen es 65 % yliopistojen kansainvälisistä tutkintoopiskelijoista on haluk - kaita jäämään Suomeen valmistumisensa jälkeen. Jäämisestään epävarmoille työllistyminen on tärkein maahan jäämisen ehto. lähde: niemelä 2008 tää meitä näkemästä kaikkea sitä poten tiaalia, joka maahanmuuttajissa on. Maa hanmuuttajat ovat ihmisiä ja yksilöitä, eivät ryhmiä ja stereotyyppejä. Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat aliedustettuina korkeakoulutukses sa, koska heillä on siirtymävaikeuksia jo peruskou lusta toisen asteen koulutukseen enemmän kuin valtaväestöllä. Syitä toisen asteen koulutuksen puuttumiseen on useita, mutta niiden purkamiseen tarvitaan kohdennettua ja tavallista tehokkaampaa opintojenohjausta. Perusopetuksen jälkeen maahanmuuttajataustaisten riski jää-! dä toi sen asteen koulutuksen ulkopuolelle on noin kaksinkertainen suhteessa kantaväestöön. EU:n ulkopuolelta saapuneiden ensim mäi sen polven maahanmuuttajilla riski on jo yli kolminkertainen. Vieraskielisistä 27 % jää ilman toisen asteen tutkintoa, kun vastaava luku kantaväestössä on 14 %. lähde: oph Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

9 SYL:n tavoitteena on parantaa maahanmuuttajaväestön koulutusmahdollisuuksia ja -tasoa sekä edistää heidän työllistymistään Suomessa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi seuraavalla hallituskaudella opintojenohjauksessa ja opetuksessa huomioidaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erilaiset tarpeet. Määritellään lakisääteisesti kotimaisen kielen osaamis taso, jonka kuntien kotouttamisohjelmien kielikoulutus vähintään tarjoaa. Maahanmuuttajien täydennyskoulutukseen lisätään joustoa ja parannetaan taloudellisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Luodaan kannustimia vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajien työllistämiselle. Menestyvä kansainvälistyminen on avointa, vastuullista ja yhdenvertaista. Suomen on kannettava globaali vastuunsa myös nostamalla kehitysyhteistyömäärärahansa kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 0,7 % bruttokansantulostaan. Siksi seuraavalla hallituskaudella Kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 % tavoite saavutetaan vuoteen 2015 mennessä vuosittaisilla määrärahakoro tuksilla (vuosittainen lisäkustannus 274 milj. vuoden 2009 BKT:lla). Kehitysyhteistyömäärärahoja ei käytetä EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden koulutuksen kustannuksiin Suomessa. Mitä ihmettä? Kehitysyhteistyövaroja suunnitellaan käytettäväksi stipendijärjestelmiin, joilla tuettaisiin kolmansista maista! tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuja. oda-kriteerien mukaan kehitysyhteistyöksi voidaan laskea sellaista julkisten varojen käyttöä, joka tähtää ensisijaisesti kehitysmaan talouden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jonka kohteena on oecd:n kehitysapukomitean (dac) hyväksymä maa tai kehitysapujärjestö tai rahoituslaitos, ja joka on lahjoitusluonteista valtioiden välistä varojen siirtoa. Lukukausimaksujen subventoiminen kehitysyhteistyömäärärahoin merkitseekin usein rahavirran suunnan kääntämistä omiin korkeakouluihin ja aivotuonnin tukemista niistä maista, jotka erityisesti aivoja tarvitsevat. Kansainvälistymistä kaikille opiskelijoille Kansainvälistyminen on keino parantaa suomalaisen korkeakoulutuksen laatua entisestään. Työmarkkinat tarvitsevat kielitaitoisia ja kansainvälisesti suuntautuneita ihmisiä. Liikkuvuutta korkeakouluissa tulee määrätietoisesti lisätä: kaikille suomalaisille korkea kouluopiskelijoille pitää taata mahdollisuus kansainvälistymiseen, ja kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden määrää tulee kasvattaa huomattavasti. Kansainväliset opiskelijat Suomen yliopistoissa vuonna tutkinto-opiskelijaa vaihto-opiskelijaa OKM:n kansainvälistymisstrategian tavoitteet vuonna 2015 lähde: okm:n kota-tietokanta tutkinto-opiskelijaa vaihto-opiskelijaa Tiesitkö? Laadukas koulutus on 97 %:lle kansainvälisistä opiskelijoista vähintään melko tärkeä syy tulla Suomeen 90%:lle tärkeää on myös koulutuksen maksuttomuus. lähde: niemelä 2008 Kansainväliset opiskelijat tarvitsevat tukea ja opastusta integroituessaan uuteen yliopis toonsa, kotikuntaansa ja kotimaahansa. Kansainväliset opiskelijat haluavat laadukkaan koulutuksen, viihtyisän kodin sekä turvan sairastumisen varalta. Työelämä ja yhteiskunta edellyttävät nykyään yhä enemmän kykyä ymmärtää erilaisuutta sekä toimia ja viestiä monikulttuurisessa yhteisössä. Nämä taidot syntyvät vain omakohtaisen kokemuksen kautta. Jokaisen yliopisto-opiskelijan tulisi osana tutkintoaan suorittaa kansainvälistymisjakso, joko vaihto-opiskeluna, ulkomaanharjoitteluna tai kotikansainvälistymisenä. Koska vaihto-opiskelu ulkomailla ei ole kaikille mahdollinen vaihtoehto esimerkiksi taloudellisten tai terveydellisten syiden ta kia, on luotava alakohtaisia kotikansainvälistymisjaksoja. Kotimaas sa suoritettava jakso voisi sisältää erityisesti omaan alaan liittyvinä osioina esimerkiksi kulttuurienvälistä viestintää, kieliopintoja, monikulttuurisuusopintoja, yhteistyöryhmiä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa tai työharjoittelun kansainvälisessä yhteisössä. Tutkintoon sisältyvää kansainvälisyysjaksoa varten on erittäin tärkeää huolehtia myös opetushenkilökunnan liikkuvuusmahdollisuuksista. 14 Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

10 Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus yliopistosektorilla (yli 3 kk) vuosi lähteneet, kpl lähde: kota-tietokanta Yhteiskunnan ja työmarkkinoiden dynaamisuuden takia on tärkeää edistää opiskelijoiden sekä opetushenkilökunnan kansainvälistymistä. Tämän vuoksi seuraavalla hallituskaudella kelijoiden mahdollisuuksia jäädä Suomeen opintojensa jälkeen on parannettava tuntuvasti. Ulkomaisille yrityksille, yhteisöille ja valtioille kohdistettua kou lutusvientiä voidaan kehittää korkeakoulujen kansainvälistymistä edistävänä keinona. Jotta koulutusvienti on järkevää, täytyy sen tuot taa taloudellista hyötyä ja tukea järjestävän korkeakoulun perustoimintaa. Koulutusvienti mahdollistaa oikein toteutettuna myös opetushenkilöstön kansainvälistymisen. Korkeakoulujen kansainvälistymisen edistämiseksi seuraavalla hallituskaudella EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun tulokset arvioidaan seurantakritee - rien mukaisesti. Seurataan erityisesti sitä, mikä on kokeilun vai kutus korkeakoulujen kansainvälistymiseen. Koulutusvientistrategiaa toteutetaan luomalla koulutusvientiklusteri, joka tukee korkeakoulujen koulutusvientipyrkimyksiä. Jokaiseen korkeakoulututkintoon sisällytetään tutkintokohtainen kansainvälistymisjakso, jonka voi suorittaa vaihtotai työjaksona tai kotikansainvälistymisen opintokokonaisuutena. Selkiytetään kansainvälisten opiskelijoiden tukipalveluiden, kuten asumisen järjestämisen vastuut korkeakoulujen, kuntien ja valtion välillä. Lisätään tukipalvelujen resursseja. Toteutetaan korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian mukainen kuusivuotinen liikkuvuuden rahoitusohjelma. (ohjelman kokonaiskustannus 30 milj. ) Vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemista kotikorkeakoulussa parannetaan noudattaen aikaisemmin hanki - tun osaamisen tunnistamisen periaatteita. Vaihto-opiskelun laatua parannetaan lisäämällä oppimisen itse arviointia. Opettajavaihdon resursseja lisätään. Korkeakoulujen kansainvälistyminen on ykköstavoite Uuden yliopistolain yhteydessä päätettiin toteuttaa viisivuotinen kokeilu, joka mahdollistaa lukukausimaksujen perimisen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Lukukausimaksujen kerääminen heikentää kansainvälistymiskehitystä ja todennäköisesti vähentää Suomeen tulevien ja tänne jäävien kansainvälisten osaajien määrää. Korkeakoulutettu maahanmuuttaja on suomalaiselle yhteiskunnalle erittäin hyvä sijoitus kansainvälisten tutkinto-opis 16 Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

11 Seuraava ei maksa työuralasku tasan sukupolvien kesken. Kun työeläkejärjestelmä perustettiin vuonna 1962, työeläkemaksujen suuruus oli noin 5 % bruttopalkasta. Tähän päivään mennessä on edetty noin 22 %:iin. On ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä maksuja pitää korottaa vielä viidellä prosenttiyksiköllä nykyisestä, jotta annetut eläkelupaukset voidaan pitää luvulla syntynyt voi odottaa työeläkemaksuilleen yli viiden prosentin tuottoa siinä, missä heidän eläkkeensä maksava 1980-luvulla syntynyt joutuu tyytymään puolta pienempään (Lähde: etk, etla). Tosiasia on, että suuret ikäluokat ovat maksaneet eläkelupaukseen nähden liian pieniä työeläkemaksuja. Muutoksia eläkejärjestelmään olisi pitänyt tehdä ajoissa, jotta myös van hemmat ikäluokat olisivat ennättäneet osallistua eläkejärjestelmän rahoittamiseen oikeudenmukaisella osuudella. Suurin lasku väestön ikääntymisestä ei synny eläkkeistä. Ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän julkisesti rahoitettuja palveluita, mikä tulee työssä oleville ikäluokille maksettavaksi eläkelaskun päälle. Raha on kuitenkin vain osa ongelmaa. Merkittävämpi kysymys on henkilökunnan riittävyys hoitoalalla. Nykyisen sulkeutuneen maahanmuut topolitiikan sekä vahvan ammattialojen sukupuolittumisen jatkuessa työntekijät voivat tältä alalta Ne, jotka nyt ovat käyneet neuvotteluja tulevaisuudesta, eivät edusta laskun maksajaa. loppua. Silloin yhä useampi hoitaa paitsi lapsensa myös vanhempansa kotona ja on pitkiä jaksoja poissa työmarkkinoilta. Tämä ruok kii entisestään järjestelmän rahoitusongelmia. Tämän kehityksen estämiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja mm. koulutuksessa. Tämän päivän opiskelijoillakin on omat vanhemmat, joiden hyvinvointi on heille tärkeää. Meillä on intressi ratkaista nouseva suku polvikysymys kokonaisuutena, ei vain opiskelijoiden eduksi. Ratkaisu ei kuitenkaan voi olla koko laskun kaataminen pienten ikäluokkien niskaan kiristetyistä opintoajoista ja tiukennetusta opintotuen edellytyksistä yhä hurjempiin työelä män vaatimuksiin ja myöhempiin eläköitymisikiin. Ne, jotka nyt ovat käyneet neuvotteluja tulevaisuudesta, eivät edusta laskun maksa jaa. Vuonna 2011 valtio ottaa velkaa 8,5 miljardia. Tämän summan korkoineen maksavat tämän päivän opiskelijat. Siksi heidän on oltava mukana, kun uutta suomalaista konsensusta rakennetaan. SYL:n tavoitteena on, että huoltosuhteen heikkenemisestä aiheutuvat ongelmat eivät jää vain nuorempien sukupolvien vastuulle. Tämän vuoksi seuraavalla hallituskaudella Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt osallistetaan tasavertaisina neuvottelukumppaneina koko työuran aikaisia kehittämistoimenpiteitä koskevaan päätöksentekoon. Huoltosuhteen heikkenemisen kustannukset jaetaan tasapuolisesti erikokoisten ikäluokkien kesken. Tuetaan uusia keinoja, joilla eläkeikää lähestyvät työntekijät haluavat ja voivat jatkaa töissä nykyistä pidempään. Tuetaan yksityisellä ja julkisella sektorilla uusia kevyen osallistumisen malleja, joiden kautta työkykyiset eläkeläiset voi vat osallistua yhteiskunnan toimintaan. Eläkkeistä osa rahastoidaan erilliseen rahastoon vanhuspalveluiden järjestämisen tueksi. 18 Avoin, uutta luova Suomi SYL:n hallitusohjelmatavoitteet

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa.

Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa. Maksuton koulutus -argumenttipatteri Eduskuntavaalit 2011 SYL 9.2.2011 Lisätietoa: Matti Tujula / Jarmo Kallunki Yleistä Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa.

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja

Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja No. 1 14.5.2007 Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja Kari Raivio Yhteenveto Kansakunnan tieto- ja osaamispohjan kehittämisessä on tultu vaiheeseen, jossa määrällisen kasvun asemesta on panostettava

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE

SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE 1) Perheiden parhaaksi ohjelma 2) Liittokokouksen aloitteet Sosialidemokraattiset Naiset Saariniemenkatu 6 00530 Helsinki www.demarinaiset.fi

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7) sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Taustamuistio opintolainasta

Taustamuistio opintolainasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SYL 8.9.2011 Antti Jukka Huovila Ilari Nisula Taustamuistio opintolainasta lainan käyttö, opintolainan vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot