Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos 12.4.2013"

Transkriptio

1 Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos KMO metsätalous ja energia -työryhmän kokous

2 Esityksen sisältö Tausta Teknis-taloudellinen kehitys Keskeiset metsäalaan vaikuttavat globaalit megatrendit Trendien haasteisiin vastaaminen Megatrendit ja vaikutukset metsäalaan

3 Tausta Esitys perustuu MMM:n toimeksiantoon: Metsäalan toimintaympäristön pitkän aikavälin muutosanalyysi. Käsikirjoitusversio, Riitta Hänninen, Pia Katila ja Sinikka Västilä Tavoitteena on laatia suppea kuvaus globaaleista trendeistä ja niiden heijastumisesta metsäalalle. Aikajänne vuoteen Työ on tarkoitettu taustaksi MMM:n metsäpoliittisen selonteon laatimiselle Katsaus perustuu uusimpaan saatavissa olevaan kirjalliseen materiaaliin

4 Teknis-taloudellinen kehitys kulkee 40-60v sykleissä 6 s sykli alkamassa: Resurssitehokkuus, bioenergia, ympäristö- ja nanoteknologia, vihreä kemia, palvelut, terveys, hyvinvointi, ICT ubiikkiyhteiskunta (Wilenius ja Kurki 2012)

5 Keskeiset metsäalaan vaikuttavat globaalit megatrendit Ilmastonmuutos Informaatioteknologian kehitys Maailmantalouden rakennemuutokset Energian tarpeen kasvu Väestö ja demografiset muutokset Luonnonvarojen niukkeneminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen Toimintaympäristön muutosten tarkastelun välineitä: Megatrendit, trendit, heikot signaalit, villit kortit, driverit Megatrendi: ilmiöiden tai trendien joukko, joka määrittää tulevaisuuden suunnan. Kehityksen suuri aaltoja tai linja. Makrotason ilmiöiden laaja kokonaisuus.

6 Trendien haasteisiin vastaaminen - Trendeihin reagoidaan globaalisti, EU-tasolla ja kansallisesti, esim. ympäristöpolitiikassa - Moniportaisuus ja kasvava säädösten yms. määrä monimutkaistaa politiikan seurantaa YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja II/ EU:n ilmasto- ja energiapaketti Pohjoismaiden yhteisiä tavoitteita Suomen uusiutuvan energian tavoitteet: 38% loppukulutuksesta, 20% liikenteen polttoaineista v EU:n kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite 80-95% vuoteen 2050 mennessä YK:n biodiversiteettisopimus EU strategia Suomen strategia : 17 % pinta-alasta (maa-ja sisävesi) ja 10 % (rannikko ja merialueet) turvaamiskeinojen piiriin, METSO-ohjelma. Suomen hallitusohjelmassa: Tavoitteena hiilineutraali yhteiskunta - Toimialan strategiat, esim. metsäpohjaisen biomassan käytön linjauksia. vähähiilisyys ja resurssitehokkuus, biotalous, ekosysteemipalvelut

7 Megatrendit ja metsäala

8 Ilmastonmuutos YK:n ilmastosopimukset eivät riitä estämään maapallon lämpenemistä yli 2 asteen kynnysarvon (esim. OECD 2012) Luonto köyhtyy, sosiaalisia ongelmia, ruoka- ja vesipula, jne Eteläinen pallonpuolisko kärsii: kauppa, ilmastopakolaisuus Pohjoisten osien taloudellinen ja strateginen arvo kasvaa Euroopassa: Etelässä kuivat hellekesät, Pohjoisessa ilmasto miellyttävämpää mutta talvet sateisia Suomessa: kasvillisuus, säiden ääri-ilmiöt yleistyvät, malariahyttyset E-Suomessa lumisateet muuttuvat vesisateiksi P-Suomessa metsänraja-alue siirtyy pohjoisemmaksi

9 Vaikutuksia metsäalalle Metsien kasvu lisääntyy, tuhoriskit lisääntyvät Kasvu lisääntyy ( erit. pohjoiset suometsät), kuusi siirtyy pohjoisemmaksi, koivua ja mäntyä tilalle Tuuli-, lumi-, hyönteistuhoriskit kasvavat Muutoksia metsien hoidossa, puunkorjuussa, monimuotoisuuden turvaamisessa Metsiin perustuva matkailu kasvaa Etelä-Euroopan helteistä ja Kiinan saasteista virkistys- ja terveysmatkoja Etelä-Suomessa lumeen perustuvien ulkoiluharrastusten tilalle muuta kuntoilua ja luonnossa liikkumista Paine Pohjois-Suomen matkailuun voi kasvaa Virtuaalimatkailun kehittyminen pyrittäessä vähähiilisyyteen Ilmastopakolaisuus, maahanmuutto Suomeen voi kasvaa

10 Informaatioteknologian kehitys Sähköinen viestintä kehittyy USA:ssa, Euroopassa, Suomessa lehtien levikit laskussa Tiedonsiirron kustannukset vähenevät vielä merkittävästi Nopeus kasvaa, kaikkien kanssa kaikkialla kaiken aikaa (Elisa) Tietotekniikka helpottaa arkea (ubiikkiteknologia), palvelut äly on kaikkialla: pakkaukset, tekstiilit, talot, palvelujärjestelmät Uudet digitaaliset liiketoimintamallit kehittyvät 3d tulostimet: pienien ja isojen tavaroiden tulostus Sosiaalisen median merkitys kasvaa Poliittinen viestintä, yritysten markkinointi ja palveluiden suunnittelu, elämisen yhteisöllisyys Hallinta ja osaaminen uhkatekijöitä

11 Vaikutuksia metsäalaan Materiaalisesta kulutuksesta siirrytään palveluihin ja virtuaalikulutukseen - Trendi: palveluyhteiskunta ICT:n paperia korvaava vaikutus vähentää Suomessa perinteisen paperi- ja kartonkiteollisuuden merkitystä metsäsektorilla Digitaaliset liiketoimintamallit metsien hyödyntämisessä: teollisuudessa, puunhankinnassa, metsien hoidossa, matkailussa, jne. auttavat uusien metsiin perustuvien palveluiden ja tuotteiden kehittämistä ja räätälöintiä Uusi toimintamalli on verkostoissa toimimista, mikä puolestaan edistää myös biotaloutta Edistää vanhojen yritysten ja toimialojen osin sulaumista ja muuttumista uusiksi, uudenlaista osaamista vaativiksi aloiksi

12 Maailmantalouden rakennemuutokset Polarisoituminen Talouden painopiste siirtyy OECD-maista kehittyviin talouksiin (Kiina, Intia, Afrikka) Pohjois-Amerikan uusien fossiilisten öljy- ja liuskekaasuvarojen käyttöönotto voi kuitenkin muuttaa kehitystä. Myös Kiinalla suuret varannot ( villi kortti ) Ero rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa sekä alueiden välillä että sisällä Yhteinen politiikanteko vaikeutuu, protektionismi Maailma moninapaistuu, yhteinen maailmanpolitiikka vaarantuu WTO ja YK ovat ongelmissa (vapaakauppa- ja ilmastosopimukset) Alueiden väliset konfliktit vaikeita ratkaista, Syyria Euro ja EU on talousvaikeuksissa, Euroalueen hajoaminen saattaisi heikentää mm. koko Euroopan demokratiakehitystä, pyrkimystä kestävään kehitykseen ja lisätä kaupankäynnin kilpailua, valuuttariskejä, jne.

13 Vaikutuksia metsäalaan Paperiteollisuuden tuotanto keskittynyt Aasiaan ja Lat. Amerikkaan Metsäteollisuuden nykytuotteista mm. kartongilla ja pehmopaperilla sekä puutuotteilla on kysyntää kaikkialla, Suomella uhkana heikko kilpailukyky Metsiin perustuvan tuotannon ja käytön rakenteet muuttuvat: Bioenergian tuotannon merkitys kasvaa, (sähkö, lämpö, biopolttoaineet), vientituotteena tähän liittyvät teknologiat Muutokset rakentamisessa: tarvitaan uusia puutuotteita Jalostusaste nousee: nanoteknologian ja vihreän kemian tuotteet, biokomposiitit, tekstiilit, elintarvikkeet, kosmetiikka, lääkkeet, jne. Metsien käytön merkitys kasvaa matkailussa, virkistyskäytössä, terveydenhoidossa, ekosysteemipalvelujen turvaamisessa Raakapuumarkkinat: energiapuun kysyntä kasvaa, kuitupuun kysyntä ja hankinta paperin tuotantoon vähenee Järeän puun arvo voi kasvaa, puutuotteisiin ( esim.komposiitit) voidaan käyttää entistä enemmän pieniläpimittaista puuta

14 Energian tarpeen kasvu Vuoteen 2050 mennessä maapallolla: Väestön kasvu ja kaupungistuminen lisää energian tarvetta, ja käyttö kasvaa nykyisestä 80 % ilman merkittäviä poliittisia toimia Fossiiliset polttoaineet ovat vielä kauan suurin energian lähde Uusiutuvan energian osuus vuonna 2035 olisi n. 30 % maailman koko energian tuotannosta. (IEA 2012) Aurinko, tuuli, vesi, aalto, maalämpö, biomassat Hinta suhteessa fossiiliseen energiaan on ratkaiseva Biomassan kulutus voiman tuotannossa ja biopolttoaineiden käyttö nelinkertaistuvat Kansainvälinen kauppa kasvaa, markkinahinnat vaihtelevat EU:lla tarve tuoda biopolttoaineita myös trooppisista maista Viljelysmaan kysyntä ruuan ja bioenergian tuotantoon kasvaa

15 Vaikutuksia metsäalaan Uusiutuvan energian ja vähähiilisyyden KV- ja kotimaiset tavoitteet lisäävät metsähakkeen käyttöä ja puun tarvetta biopolttoaineiden tuotantoon Puunjalostusteollisuuden puunkäytön vähentyessä metsäenergiaa hankitaan kasvavassa määrin harvennushakkuukohteista Teknologian kehitys johtaa tehokkaampaan raaka-aineen käyttöön, resurssitehokkuus on kilpailukykytekijä Vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden tavoitetta edistävät teolliset symbioosit esim. toisen jäte on toisen raaka-aine Harvennushakkuiden lisääntyessä ja energiapuun korjuussa korjuuteknologian kehitys on keskeinen, robotiikkaa lisää metsiin (ihmistyövoiman tarve ei kasva paljoa)

16 Väestö ja demografiset muutokset Vuonna 2050: Maailman väestöstä 70 % asuu kaupungeissa. Kehittyvissä maissa (Aasia, Kiina) väestön kasvu ja keskiluokan tulotason nousu lisäävät tuotteiden ja palveluiden kysyntää Väestön vanheneminen ja kotitalouksien koon pieneminen muuttaa kysynnän rakenteita Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa, mutta julkiset varat niukentuvat kaikkialla Asuntorakentaminen kasvaa maailmalla yli 4% vuosittain vuoteen 2020 Suurin kasvu Kiinassa, USA:ssa, Intiassa Asuntojen korjaustarve kasvaa asuntokannan vanhetessa esim. Euroopassa ja Suomessa Matkailu kasvaa 4% vuosittain Ulkomainen turismi Suomeen kasvaa, tärkeänä säilyy kotimaan matkailu: luontomatkailu, luonnossa virkistäytyminen, ulkoiluharrastukset

17 Vaikutuksia metsäalalle Rakentaminen lisää puutuotteiden kysyntää Puutuotteiden kysyntä rakennusmateriaalina kasvaa merkittävästi ja puu korvaa useissa kohteissa sementtiä ja terästä Suomen puutuoteteollisuuden tuotannon kilpailukykyä lisätään uusilla tuotteilla ja teknologioilla rakentamisen muuttuessa Metsiin perustuvat terveys-, virkistys- ja hyvinvointipalvelut ovat merkittävä alue Räätälöidyt palvelut, terveysturismi, virtuaalimatkailu Kaupunkimetsien merkitys virkistysalueina kasvaa

18 Luonnonvarojen niukkeneminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen maapallolla Kilpailu maasta ja muista luonnonvaroista uhkaa luonnon monimuotoisuutta, taustalla myös ilmastonmuutos Kasvavan väestön energian, ruoan ja veden tarve sekä elintason nousuun liittyvät kulutustottumusten muutokset lisäävät kilpailua luonnonvaroista. Pula vedestä, puhtaasta ilmasta, raakamaasta Land Grabbing: kohdistuu kehittyviin maihin (Afrikka, E-Amerikka, Aasia, Itä-Euroopa) Ilman merkittäviä politiikkatoimia biodiversiteetin arvioidaan vuoteen 2050 mennessä vähenevän merkittävästi Aasiassa, Euroopassa ja Eteläisessä Afrikassa. Tällä on vakavia vaikutuksia mm. ihmiskunnan terveyteen

19 Vaikutuksia metsäalalle Terveiden, hyvin kasvavien metsien puuston ja metsämaan arvo kasvaa merkittävästi kaikkien luonnonvarojen niukentuessa Metsiä käytetään ja hoidetaan monipuolisesti: metsätalouskäytön rinnalla vahvistuvat mm. hiilensidonta, monimuotoisuuden turvaaminen, matkailu, hyvinvointi- ja terveyspalvelut, jne. Puumarkkinoiden rinnalla toimii uusia palvelumarkkinoita: Vesimarkkinat (?) Hyvinvointimarkkinat, terveydenhoitomarkkinat, maisemamarkkinat Metsiin perustuvat uudenlaiset räätälöidyt vapaa-ajan matkailu- ja harrastus-markkinat Jne.

20 Kiitos

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 Lähde: Motiva, Jochim Donner, 16.12.2008 Tämä asiakirja on vaihtoehtovaiheen keskustelun virittäjä. Syksyllä 2009 valtuuston käsittelyyn

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia 2011 Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia Toimittajat Annamari Heikkinen, Harri Hänninen ja Elina Antila l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Taitto

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus.

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050 Mikä muuttuu? Tärkeimmät ät aluerakenteen kehitystä khit täohjaavat muutossuunnat Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus Hanna Kalenoja Tampereen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusskenaariot Huoltovarmuuden skenaarioiden pohjalta. OSA 2 Skenaario 1 COPYRIGHT CAPFUL 27.6.2013

Keski-Suomen tulevaisuusskenaariot Huoltovarmuuden skenaarioiden pohjalta. OSA 2 Skenaario 1 COPYRIGHT CAPFUL 27.6.2013 Keski-Suomen tulevaisuusskenaariot Huoltovarmuuden skenaarioiden pohjalta OSA Skenaario 1 1 Skenaario 1 Tiivistys: Resurssiviisas eurooppalainen kansalaisyhteiskunta Niukkuus ja ympäristöhaasteet ohjaavat

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio

Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio Raija Volk Aluevisio 2020 Perusvisio Kaikkialla Suomessa on yhteinen visio siitä, miksi ja millaista yhteiskuntaa ja kenelle rakennamme. Maaseudun, kaupunkien, pohjoisen, itäisen, läntisen ja eteläisen

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuuden skenaariot 2025

Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuuden skenaariot 2025 Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuuden skenaariot 2025 2 Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuuden skenaariot 2025 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 7.4.2014 Raportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot