Metsäalan toimintaympäristön pitkän aikavälin analyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan toimintaympäristön pitkän aikavälin analyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos 12.6.2013"

Transkriptio

1 Metsäalan toimintaympäristön pitkän aikavälin analyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsäneuvoston kokous 2/2013, Valtioneuvoston juhlahuoneisto

2 Tausta Esitys perustuu MMM:n toimeksiantoon Metlalle: Metsäalan toimintaympäristön pitkän aikavälin muutosanalyysi , Riitta Hänninen, Pia Katila ja Sinikka Västilä Tavoitteena on laatia suppea yhteenveto globaaleista trendeistä ja niiden heijastumisesta metsäalalle. Aikajänne vuoteen Työ on tarkoitettu taustaksi MMM:n metsäpoliittisen selonteon laatimiselle Yhteenveto perustuu uusimpaan saatavissa olevaan kirjalliseen materiaaliin

3 Teknis-taloudellinen kehitys kulkee 40-60v sykleissä 6 s sykli alkamassa: Resurssitehokkuus, bioenergia, ympäristö- ja nanoteknologia, vihreä kemia, palvelut, terveys, hyvinvointi, ICT ubiikkiyhteiskunta (Wilenius ja Kurki 2012) Kuvassa: Standard & Poors 500 osakkeiden hintamuutoksia kuvaava indeksi (USA) ja Kondratieff in aallot

4 Keskeiset metsäalaan vaikuttavat globaalit megatrendit Maailmantalouden rakennemuutokset Informaatioteknologian kehitys (ICT) Ilmastonmuutos Väestön kasvu ja demografiset muutokset Energian tarpeen kasvu Luonnonvarojen niukkeneminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen

5 Metsäsektori

6 Megatrendit ja politiikka Megatrendit haastavat hyvinvointiyhteiskunnan: elinkeinorakenteet muuttuvat Kotimaista ohjelma- ja strategiatyötä on paljon: mm. biodiversiteetti-, energiaja ilmasto-, sekä biotalousstrategia, jne. Koordinointi entistä tärkeämpää, samoin politiikan ennustettavuus Tulevaisuudessa Suomen hyvinvoinnin perusta on nähty biotaloudessa Suomen hallitusohjelmassa: Tavoitteena vähähiilisyys ja resurssitehokkuus Kansainvälinen politiikka tarkentuu EU:n kautta kansallisiksi tavoitteiksi YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja II/ EU:n tavoitteet Suomen uusiutuvan energian tavoitteet, EU:n päästövähennystavoite 80-95% vuoteen 2050 mennessä YK:n biodiversiteettisopimus EU strategia Suomen strategia : 17 % pinta-alasta (maa-ja sisävesi) ja 10 % (rannikko ja merialueet) turvaamiskeinojen piiriin, METSO-ohjelma.

7 Megatrendit ja metsäala

8 Maailmantalouden rakennemuutokset Painopisteet muuttuvat Vuoteen 2060 mennessä Kiinan ja Intian yhteenlaskettu BKT ylittää 1,5 kertaisesti teollisuusmaiden (G7) BKT:n, Afrikassa kasvu nopeaa Paino- ja kirjoituspaperin ja sellun tuotannon painopiste Aasiassa & Etelä-Amerikassa Korkean kustannustason maat investoivat mm. pakkauskartonkiin, bioenergiaan ja soveltavat ja kehittävät uuden teknologian tuotteita ja palveluja Yritystoiminnan arvoketjut hajautuvat maailmalle (raaka-aine, tuotanto, jakelu, huolto) yhä tärkeämpää on osaaminen: teknologia, patentit, brändit (esim. Nokia N95) Villi kortti : Pohjois-Amerikan uusien fossiilisten öljy- ja liuskekaasuvarojen käyttöönotto voi kuitenkin muuttaa kehitystä (Venäjän talous). Varantoja myös Kiinassa, Itä-Euroopassa ja Jäämeren alueella Yhteinen politiikanteko vaikeutuu, protektionismi voi lisääntyä WTO, YK:n ilmastosopimukset, EU:n ja Euroalueen talousvaikeudet

9 Informaatioteknologian kehitys Tietotekniikka toimii kaikkialla ubiikkiyhteiskunta Yhteiskunnassa: ICT lisää virtuaalikulutuksen ja palveluiden merkitystä, sähköinen viestintä korvaa painettua myös kehittyvissä maissa, sosiaalisen median merkitys kasvaa Yritystoiminta muuttuu: Internet ja tiedon digitalisoituminen mullistavat yritysten toimintaa ja kilpailua Digitaalisuus: kehitetään uusia liiketoimintamalleja (teollisuus, metsätalous, matkailu, jne.) sähköiset tietovarannot apuna tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa Verkostoissa toimiminen edistää myös biotaloutta ICT osaaminen on tulevaisuuden kriittinen kilpailukykytekijä ICT:n paperia korvaava vaikutus vähentää Suomessa perinteisen paperi- ja kartonkiteollisuuden merkitystä metsäsektorilla Edistää vanhojen yritysten ja toimialojen osin sulaumista ja muuttumista uusiksi, uudenlaista osaamista vaativiksi aloiksi

10 Väestön kasvu ja demografiset muutokset Vuonna 2050: Maailman väestömäärä on n. 9 mrd, josta 70 % kaupungeissa. Väestö kasvaa ja tulotaso nousee erityisesti Aasia, Etelä-Amerikka, Afrikka Metsiin ja puuhun perustuvan kuidun, tuotteiden, energian kysyntä kasvaa Kuidun käyttö (2012: 82 milj.t) kasvaa 2,9 % /v. vuoteen 2020, mutta selluloosapohjaisen kuidun 9,1 % vauhtia (Lenzing Group 2013) Pakkaamisen kasvu 3%/v. ja asuntorakentamisen yli 4%/v mennessä Palveluiden kysyntä kasvaa Matkailun kasvu maailmalla 4%/v., luontomatkailun kasvaa nopeasti Metsiin perustuvat matkailu-, virkistys-, terveys- ja hyvinvointipalvelut Mobiilipalvelujen käytön yleistyminen mahdollistaa virtuaalisuuden Kaupunkimetsien merkitys virkistysalueina kasvaa (kaavoitustarpeet) Luonnonvarat niukentuvat: ruoka, vesi, puhdas ilma, energia, mineraalit Kilpailu maasta: ruoka vs. muut maankäyttömuodot

11 Ilmastonmuutos YK:n ilmastosopimukset eivät riitä, maapallo lämpenee yli 2 astetta (OECD 2012) Pahentaa luonnon köyhtymistä, sosiaalisia ongelmia, ruoka- ja vesipulaa, jne Euroopan ja koko maapallon eteläiset osat kärsivät eniten: kuumuus, satovahingot, kaupankäynti, ilmastopakolaisuus Pohjoisten osien taloudellinen ja strateginen painoarvo voi kasvaa, Jäämeren alue Metsäluonto muuttuu kotimaassa Kasvu lisääntyy ( erit. pohjoiset suometsät), routa saattaa vähentyä, kuusi siirtyy pohjoisemmaksi, koivua ja mäntyä tilalle, tuuli-, lumi-, hyönteistuhoriskit, jne. Havupuun laatu voi kärsiä (männyn sädekasvu, kuusella kuivuusriskit) Muutoksia metsien hoitoon, puunkorjuuseen, monimuotoisuuden turvaamiseen Ilmasto- & energiapolitiikan tavoitteet: Suomessa metsiin perustuvan bioenergian kysyntä kasvaa - aines- ja energiapuun hankintaa voidaan merkittävästi lisätä hiilensidontaa vaarantamatta (Asikainen ym. 2012). Matkailu lisääntynee pohjoisessa, Koillisväylä lisää tuotteiden kuljetusmahdollisuuksia

12 Vuoteen 2050 mennessä maapallolla: Energian tarpeen kasvu Energian käyttö kasvaa nykyisestä 80 % ilman merkittäviä poliittisia toimia Fossiiliset polttoaineet ovat vielä kauan suurin energian lähde, kysyntä ja jalostus painottuvat kehittyviin maihin Uusiutuvan energian osuus v n.30 % maailman energian tuotannosta. (IEA 2012) Aurinko, tuuli, vesi, aalto, maalämpö, biomassat Hinta suhteessa fossiiliseen energiaan on ratkaiseva, tuet vaikuttavat Biomassan kulutus voiman tuotannossa ja biopolttoaineiden käyttö nelinkertaistuvat Kansainvälinen kauppa kasvaa, mutta markkinahinnat vaihtelevat EU:ssa tarve tuoda bioenergiaa myös trooppisista maista

13 Puuhun perustuva energia kotimaassa Käytön tavoite metsähakkeelle 2020 on 13,5 milj.m3, käytön lisäämisessä metsäteollisuus (erit. tukkia jalostava) keskeisessä asemassa Puhtaan energian ohjelma vuoteen 2025: tuontienergian korvaaminen biodieselillä, biovoimalla, puubiokaasulla, uutta tuotantoa alkamassa Kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla voi lisätä teolliset symbioosit, joissa energiaa tuotetaan puunjalostuksen sivuvirroista toisen jäte on toisen raaka-aine Korjuuteknologian kehittäminen keskeistä harvennushakkuiden lisääntyessä ja energiapuun korjuussa, ICT tärkeä, robotiikkaa lisää, työvoiman tarve ei kasva paljoa) Puuhun perustuvan energian käyttöön vaikuttavia tekijöitä: Hinta suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin, tuet ( villikortti USAn energiavarat) Päästökaupan hinta ja biomassan kestävyyskriteerit pohdinnassa EU:ssa EU:ssa uusiutuvan energian tavoitteet nostavat metsäbiomassan kysynnän yli potentiaalisen tarjonnan vuoteen 2030 mennessä (esim. Verkerk ym. 2010) kysyntä pohjoismaiden puumarkkinoilla kasvaa, ja voi nostaa puun hintaa

14 Luonnonvarojen niukkeneminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen maapallolla Kasvavan väestön energian, ruoan ja veden tarve sekä kehittyvissä maissa elintason nousuun liittyvät kulutustottumusten muutokset, sekä ilmastonmuutos, lisäävät kilpailua luonnonvaroista. Land Grabbing: kohdistuu kehittyviin maihin (Afrikka, E-Amerikka, Aasia, Itä-Euroopa) Ilman merkittäviä politiikkatoimia biodiversiteetin arvioidaan vuoteen 2050 mennessä vähenevän merkittävästi Aasiassa, Euroopassa ja Eteläisessä Afrikassa. Tällä on vakavia yhteiskunnallisia vaikutuksia mm. ihmisten terveyteen Kilpailun kasvaessa maankäytössä ruuan ja muun käytön välillä (esim. bioenergia, tropiikin istutusmetsät) mm. Suomen metsävarojen merkitys kasvaa

15 Johtopäätökset 1 6:s sykli: älykkäät teknologiat - informaatioteknologia Enemmän tuotetta ja liikevaihtoa vähemmin raaka-aineresurssein Metsäala monipuolistuu ja palveluvaltaistuu Biotaloudessa jalostetaan puusta paperia ja sahatavaraa, mutta yhä enemmän sellua eri muodoissa (nano-, mikro-, ja fibrillisellut), viskoosi uudenlaisia insinööripuutuotteita, biokomposiitteja (ulkorakenteet, huonekalut, autonosat) sähköä, polttoaineita, kemikaaleja, terveystuotteita, ja muita biomateriaaleja Palveluiden merkitys kasvaa teollisuudessa, metsätaloudessa ja muussa metsien käytössä Metsänhoito-, puunkorjuu-, luontomatkailu-, virkistys-, terveys- ja hyvinvointipalvelut, jne. työllistävät Uusia markkinoita metsäalalle: esim. hiili, vesi, maisema, biodiversiteetti

16 Johtopäätökset 2/puun käyttö Suomen metsävarat mahdollistavat puunkäytön lisäämisen, viime vuosina metsien käyttöaste on ollut n. 77% kestävistä hakkuumahdollisuuksista Uudet tuotteet Bioenergian käytön kasvu lisää eniten puun ja hakkuutähteiden käyttöä, isoin arvio jopa 20 milj.m3 (Cluster Tech II) Muut, kuten lääkkeet, elintarvikkeet ja nanosellutuotteet, komposiitit voivat lisätä merkittävästi liikevaihtoa, eivät paljoa puun käyttöä Suhteellinen kilpailukyky ratkaisee, mitä Suomessa tuotetaan Teknologioiden kehitys lisää tuotannon kannattavuutta, jolloin pystytään hyötymään vientimarkkinoiden kasvavasta kysynnästä Merkittävät kasvumahdollisuuksia: rakentaminen, asuminen, pakkaaminen Sellun tuotanto monipuolistuu ja eriytynee paperin tuotannosta

17 Lopuksi Megatrendit muuttavat rakenteita, mutta luovat kysyntää ja mahdollisuuksia uusille metsiin perustuville elinkeinoille, tuotteille ja palveluille Vuoteen 2050 mennessä liikevaihtoa ja työpaikkoja on syntynyt uusissa tuoteryhmissä ja palveluissa, jotka ovat lähempänä muita toimialoja kuin perinteistä metsäalaa Löydyttävä uskallusta myös uuden pienimuotoisen tuotannon aloittamiseen Koulutuksessa korostuvat mm. teknologiaosaaminen, ICT ja kuituosaaminen, palveluiden kehittäminen, yrittäjyyskoulutus (metsätalous, luontomatkailu, metsien virkistyskäyttö, hyvinvointi yms.) Maailman luonnonvarojen niukentuessa terveiden, hyvin kasvavien metsien puuston ja metsämaan arvo kasvaa

18 Kiitos

Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos 12.4.2013

Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos 12.4.2013 Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos 12.4.2013 KMO metsätalous ja energia -työryhmän kokous 12.4.2013 Esityksen sisältö Tausta Teknis-taloudellinen kehitys Keskeiset

Lisätiedot

Johtavatko megatrendit biotalouteen?

Johtavatko megatrendit biotalouteen? Johtavatko megatrendit biotalouteen? Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos Vantaa riitta.hanninen@metla.fi 37. Päättäjien metsäakatemia. Seminaari 10.9.2014, TEEMA 1. Globaali todellisuus. Majvik, Kirkkonummi.

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? 1(58) Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? Yhteenveto Hallitus antaa vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon. Valmistelua pohjustettiin työpajoilla, joissa

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030

METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 1 Esipuhe Metsäklusteri liiketoimintojen ja asiantun temuksen vahva verkosto Metsäteollisuuden ympärillä kasvaa monipuolinen

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6.

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6. Innovaatiotoiminta: Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan I Keskusteluaiheita Discussion Papers 1.6.2011 No 1252 Innovaatiotoiminta Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan Jari Hyvärinen * * ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Mikkelin seutu Globaaleissa megatrendeissä

Mikkelin seutu Globaaleissa megatrendeissä Mikkelin seutu Globaaleissa megatrendeissä Niin Mikkelin kuin koko seudun kehittämistä on tärkeätä suhteuttaa myös kansainväliseen toimintaympäristöön. Globaalin toimintaympäristön muutosten hahmottaminen

Lisätiedot

Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus

Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus Lauri Hetemäki Ohjelmajohtaja, Euroopan metsäinstituutti Professori, Itä-Suomen yliopisto Studia Forestalia, Joensuu, 11.12.2014 Esityksen sisältö ja rakenne

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Metsäalan luova tuho

Metsäalan luova tuho Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki lauri.hetemaki@metla.fi Suomen talous ja talouspolitiikka kurssin luento, Helsingin kauppakorkeakoulu, 27.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II 7.10.2010 RAPORTTI Sari Pitkänen, Jouni Pykäläinen ja Saija Miina Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 Joensuu p. 013 251 4008 S-posti etunimi.sukunimi@uef.fi

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? Yhteenveto 1(8) Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? 1. Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (22.6.2011) mukaan hallitus antaa metsäpolitiikan vaikutusten selvittämiseksi

Lisätiedot

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus.

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050 Mikä muuttuu? Tärkeimmät ät aluerakenteen kehitystä khit täohjaavat muutossuunnat Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus Hanna Kalenoja Tampereen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus.

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050 Mikä muuttuu? Tärkeimmät ät aluerakenteen kehitystä khit täohjaavat muutossuunnat Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus Hanna Kalenoja Tampereen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet: Selvitys Pohjois-Savon liitolle I Keskusteluaiheita Discussion Papers 7.9.2012 No 1281 Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Selvitys

Lisätiedot