Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lakiesityksestä sekä siihen liittyvistä laeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lakiesityksestä sekä siihen liittyvistä laeista"

Transkriptio

1 Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lakiesityksestä sekä siihen liittyvistä laeista Aihe: Asiantuntijakutsu/lausuntopyyntö (StV) ti klo 10.15; HE 324/2014 vp sote Hyvä vastaanottaja (lähetetty: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (StV) on käsiteltävänä hallituksen esitys HE 324/2014 vp eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi * * * Sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää tahonne edustajan asiantuntijana kuultavaksi kokoukseensa tiistaina klo valiokunnan hallitukseen esitykseen ehdottamista säädösmuutoksista. (tai vaihtoehtoisesti voitte lähettää asiantuntijakuulemisen sijaan kirjallisen lausunnon) Arvoisat sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, Kiitän kutsusta antamaan asiantuntijalausunnon, jo toisen kerran runsaan kuukauden sisällä, nyt uudistetuista sote-lakien esityksestä. Valiokunta on nopealla tahdilla tehnyt uuden version, jossa hallintomallia on hieman uudistettu. Emme kuitenkaan näe, että uusi lakiversio ratkaisisi edellisen perustuslaillisia sen enempää kuin rahoitukseen ja kannustavuuteen liittyviä keskeisiä ongelmia. Eräiltä osin uusi esitys tuo uusia ongelmia edelliseen lakiesitykseen nähden. Uusi esitys poikkeaa merkittäviltä osin siitä hallituksen esityksestä, josta pyydettiin kuntien lausunnot. Kyse erittäin suuresta kuntien asemaan vaikuttavasta hankkeesta, ja katsomme Kuntaliiton tavoin, että lakihankkeessa ei voida edetä, ennen kuin kunnille on järjestetty kuulemiskierros lakiehdotuksesta. Lakiesitys koskee yli puolta kuntien kaikista menoista, Parkanon osalta se kattaa runsaat 61 % kaikista menoistamme. On välttämätöntä avata esityksen pohjana olevan rahoitusmallin perusteet tarkemmin. Tässä muodossa sote-lakiesitys muuttaisi kokonaan kuntien toimintamahdollisuudet vastata muista tehtävistä jäljelle jäävällä budjetillaan ja taseellaan. Esimerkiksi maakunnan reuna-alueella, noin 90 km päässä maakunnan keskuksesta pitää olla edellytykset turvata mm. peruskoulutus ja toisen asteen koulutusmahdollisuudet. Kuntaliitto on kuntakentän puolesta edellyttänyt hyvän hallintotavan mukaista lainvalmistelua ja lain vaikutusten arviointia perusteellisesti ja avoimesti. Julkisten palvelujen rahoitusperiaatetta pitää noudattaa. Osassa kuntia tehta va t ja velvoitteet ovat jo nyt epa suhteessa kuntien rahoitusmahdollisuuksiin. Kuntien veroprosenttien eroja pidä kasvattaa niin, että talouden kantokyky vaarantuu. Uuden lakiesityksen määräykset rahoituksesta ei vastaa Kuntalakia. Kuntalaki lähtee siitä, että kunnat määrittelevät kuntayhtymän rahoituksen sen perussopimuksen yhteydessä. Sote-lakiesitys puolestaan määrää hyvin tarkasti miten rahoitus määräytyisi, ja tämä ei vastaa Kuntalain henkeä eikä määräyksiä. Lakiesitys ei siis kunnioita kuntalain periaatetta, jonka mukaan kunnat päättävät kuntayhtymän rahoituksesta (kunnallinen itsehallinto). Uusi järjestämismalli on ongelma kunnalliselle demokratialla Uusi esitys näyttäisi asemoivan kunnat aluerajauksiin nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalta. Pirkanmaalla kaikki kunnat ovat lähteneet siitä, että edellisen lakiesityksen tavoitteiden mukaisesti toimintaan haetaan uutta tehokkuutta, ja tuotantovastuualue olisi rakennettu kuntien palvelutarpeiden pohjalta, uudelta

2 pohjalta. Lisäksi jää epäselväksi, miten kunnalliselta pohjalta saataisiin erikoissairaanhoitoon tehostamista ja erikoistumista suuremmalla alueella. Kun tämä lähtökohta nyt muuttuu, kuntien tulee voida lausua oma tahtotilansa näin merkittävässä aluejaossa. Pidämme huonona, jos lakiesitys 19 sote-alueesta johtaa nykyisten sairaanhoitopiirien vanhalle pohjalle rakennettavaan hallinto- ja tuotantomalliin. Jos tavoitteena edelleen pidetään julkisen talousvajeen umpeenkuromista ja toiminnan radikaalia tehostamista ja kehittämistä, se ei voi rakentua vanhojen, hyvin tehottomiksi osoittautuneiden kuntayhtymien pohjalle. Keskeinen ongelma on tähän saakka ollut se, että kunnat kokevat sairaanhoitopiirit paljolti monopolivallan omaavaksi maksujenkorotusautomaatiksi, jota kunnat käytännössä eivät pysty ohjaamaan. Uusi lakiesitys ei siis poista demokratiavajetta kuntien rahoista ja palvelutarpeista päätettäessä. Kuntien edustus Pirkanmaan kokoisessa jättikuntayhtymässä muodostuisi nimellisiksi erityisesti pienten kuntien osalta, eikä kuntayhtymän valtuusto ei synny edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan laatima esitys vaatii kuntien aitoa kuulemista. On erittäin huonoa lainsäädännön valmistelua sekä huonoa hallintotapaa ellei kunnilta tässä tilanteessa pyydetä valtuustotasoisia kannanottoja Rahoitusjärjestelmä ei ole vieläkään selvillä eikä avoin. - Uudet tasausrajat eivät poista sitä faktaa, että kuntakohtaiset erot voivat silti muodostua suuriksi ja häviäjinä ovat monet kunnat, joiden sote-palvelut ovat tuotettu tehokkaasti sekä taloudellisesti. - Uudenkaan esityksen mukaan kunta ei voi itsenäisesti päättää verotuksestaan, mikäli rahoitus kiertää kuntien kautta. - Esitys ei pidä sisällään minkäänlaisia kannustimia kustannuskehityksen hallitsemiseen. Parkanon osalta uusi lakiesitys on vielä edellistäkin mallia kohtuuttomampi. Se jopa lisäisi kapitaatiomallin perusteella aikaisempaan nähden 202 eurolla / as., kun edellinen jo olisi lisännyt 138 eurolla / as. Tämä tuo suoraan lähes kahden %-yksikön korotuspaineen tuloverotukseemme. Tämä on kohtuutonta ja kestämätön lisätaakka kaupunkimme taloudelle. Olemme pyrkineet tuottamaan sote-palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti maakunnan reunaalueella oloissa, joissa ikääntyneiden määrä on suuri ja etäisyydet pitkät. Koska palvelutarpeet edelleen nopeasti kasvavat vanhusten määrän kasvaessa, olemme päättäneet satsata vahvoihin lähipalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön, niin että voimme merkittävästi säästää erikoissairaanhoidossa. Niinpä vuodesta 2015 lähtien tuotamme sote-palvelut yksityisen kumppanin kanssa vielä huomattavasti tehokkaammin ja edullisemmin kuin tähän saakka. Vuodesta 2017 lähtien lisäkustannukset omaan toimintamalliimme nousisivat useisiin miljooniin euroon vuodessa. Katsomme, että tällä tavoin ei kurottaisi mitenkään umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta. Päinvastoin, ja vaarana olisi lähipalvelujen ja muiden kunnan tehtävien toteutuminen jatkossa. Nyt julkistetut kuntakohtaiset rahoitusta koskevat laskelmat eivät kerro sitä, mihin ne pohjautuvat. Tasausrajat ovat nyt laskettu vuosien toteutuneiden kustannusten perusteella. Kaikkien tiedossa on fakta, että sote-kustannuskehitys on valtakunnan tasolla n. + 5 % vuodessa. Miten esitetyt tasausrajat ja tulevat kustannukset suhtautuvat siihen, että uuden lain mukainen toiminta on tarkoitus alkaa vuonna 2017? Nyt esitetyt laskelmat eivät voi silloin enää pitää paikkaansa. Kustannusten pohjaksi on otettava vuosien uusimmat luvut. Lisäksi rahoitusmallia on muutettava niin, että kuntien tuottavuuden ja laadun hyväksi tekemää työtä kannustetaan. On otettava kuntakohtaiset indikaattorit ja tuoreet tilastoluvut pohjaksi.

3 Katsomme, että järjestämisvastuun ja rahoitusvastuun ollessa eri organisaatioilla ei malli tule koskaan toimimaan kustannustehokkaasti. Pirkanmaan kokeilu osoitti, että malli ei tuo esityksessä toivottuja tuloksia tuotantoaluetta eivät takaa yhtenäistä ja harmoonista palvelujen integraatiota jo pelkästään sen vuoksi, että alueiden välillä on järkyttävän suuria mittakaavaeroja => vrt. Keski-Pohjanmaa vs. HUS. - Pirkanmaan alueella on ollut kokeilu, jossa sairaanhoitopiiri vetoisesti on integroitu perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito samalle palvelutuottajalle (Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalue ). Tuo kokeilu ei millään tapaa osoittanut, että integraatio tuottaisi palveluiden määrän tai laadun paranemista. Lisäksi kustannuskehitys oli hallitsematonta => koeilualueeseen kuului kaksi Pirkanmaan kuntaa (Mänttä- Vilppula ja Ruovesi), joissa tarvevakioidut asukaskohtaiset kustannukset olivat selkeästi Pirkanmaan korkeimmat (Liite). - Uusi esitys korostaa edelleen erikoissairaanhoidon osuutta, mikäli se viedään läpi nykyisten sairaanhoitopiirien rajojen mukaisesti. Erityisesti maakunnan reuna-alueilla ja maaseutukunnissa keskeisin haaste lähivuosina on kuitenkin sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon kehittämisessä. - Sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suunnitellun integraation edut menetetään ainakin osittain sillä, että näiden palveluiden integraatio kuntien muihin ennaltaehkäiseviin palvelukokonaisuuksiin menetetään. - Nykyisten sairaanhoitopiirien välillä on jo alkanut "kilpavarustelu", ja esitetty malli varmuudella tulee jatkamaan sekä kärjistämään kilpailua ja kilpailuun liittyviä investointeja. Kunnat joutuvat sen maksumiehiksi. - Suomeen syntyy 19 suurta julkista sote-työnantajaa. Sen myötä luonnollinen kilpailu osaavasta työvoimasta siirtyy lähes kokonaan alueelliseksi kilpailuksi => osaavan työvoiman kilpailun väheneminen johtaa pitemmällä aikavälillä osaamistason laskuun suurta sote-työnantajaa merkitsee myös sitä, että työnantaja voi määritellä työntekijänsä työpisteen. Tämä merkitsee pakostakin sitä, että työpaikat tulevat keskittymään kasvu- ja maakuntakeskuksiin, joissa palvelutarve tulee koko ajan kasvamaan. Hyvin todennäköistä on, että maaseudun ja harvaan asutun alueen lähipalvelut tulevat häviämään. Tällöin palveluverkon karsiminen lisää kalliita hoitokustannuksia ja kalliita matkoja, esimerkiksi Parkanon seudulta lähes 100 km. päästä Taysiin. Huomio kiinnitettävä lähipalveluihin ja hoitoketjujen alkupäähän Jotta saadaan kustannustehokkuutta, huomio pitää kiinnittää ennaltaehkäisyyn ja hoitoketjujen alkupäähän, lähipalveluihin. Olemme valmiita kertomaan lähemmin Parkanon yksityisen kumppanin kanssa kehitettävistä palvelumalleista. Keskeistä siinä on myös turvata henkilökunnan motivaatio ja varmuus omasta työpaikasta sekä luovuus lähipalvelujen kehittämisessä. Kehittäminen edellyttää eri toimintamallien kilpailua. Maakunnallisten suurten sote-piirien luomisessa keskeistä on myös, miten välttää jäykistävä byrokratia. Alueille tarvitaan joustavuutta, siten että tunnistetaan lähipalvelujen kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet sekä kannustavuus. Kuntien ja paikallisten sote-toimijoiden asiantuntemus, energia ja luovuus käyttöön. Kannustetaan myös uuden kokeiluun.

4 Terveyden- ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menot 2012 Pirkanmaa Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Kunta Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Ruovesi , Mänttä-Vilppula , Urjala , Kuhmoinen , Orivesi , Juupajoki , Jämsä , Pälkäne , Akaa , Virrat , Sastamala , Tampere , Hämeenkyrö , Parkano , Valkeakoski , Ikaalinen , Kihniö ,19 99 Vesilahti ,93 96 Lempäälä ,86 91 Kangasala ,92 91 Nokia ,93 90 Pirkkala ,83 90 Ylöjärvi ,89 89

5 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2012 Pirkanmaa Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Kunta Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Ruovesi , Mänttä-Vilppula , Urjala , Kuhmoinen , Juupajoki , Pälkäne , Kihniö , Virrat , Orivesi , Sastamala , Valkeakoski , Parkano , Tampere , Vesilahti ,92 99 Jämsä ,13 97 Ylöjärvi ,88 94 Pirkkala ,83 93 Lempäälä ,85 92 Kangasala ,92 92 Nokia ,93 91

6 Ennuste 2014 = 5 milj Esa Sirviö, kaupunginjohtaja + Markus Auvinen, talousjohtaja 3

Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015

Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015 Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015 Parkanon ja Pirkanmaan tilanne Parkanon malli tuottavuutta yksityisen kumppanin avulla Kaupunki seuraa tiiviisti laatua ja palvelujen toteutumista Yksityisen kumppanin mallin

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Rahoitus ja toiminnanohjaus Erot rahoituspohjassa alueiden välillä merkittäviä Haitallista kilpailua alueiden

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto. UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto. UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi

Lisätiedot

1(13) Lausuntopyyntökysely

1(13) Lausuntopyyntökysely 1(13) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Seinäjoen kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Isokyrö Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Alavus VM Raimo Harjunen Jouko Luukkonen 27.1.2015 1 Yhyressä komiasti

Lisätiedot

Terveyskioski palveluinnovaationa

Terveyskioski palveluinnovaationa 1 Terveyskioski palveluinnovaationa Vaihe I: Peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski -hankkeesta Tampereen yliopisto, Anna-Aurora Kork, Jari Stenvall, Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen Kuntayhtymä pelastaa? Toim. Antti Mykkänen P O L E M I A K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kuntayhtymä pelastaa? Kuntayhtymä pelastaa Toim. Antti Mykkänen K U N N A L L I S A L

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot