NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä Kuntastrategian ohjausryhmä Kuntastrategian ohjausryhmä Kuntastrategian ohjausryhmä Strategia- ja talousarvioseminaari Kuntastrategian ohjausryhmä Kunnanhallitus Valtuusto

2 2 SISÄLLYS I. Johdanto... 3 Tasapainotettu strategia... 3 Strateginen työskentely... 4 Strategian käsitteet... 5 Toimintaympäristön analyysi... 6 II. Strategiaperusta Elämisen laatu Asiakaslähtöisyys Sijainti Toimivat ja kattavat peruspalvelut eri ikäryhmien näkökulmasta Historia ja luonto III. Strategian sisältö Arvot Visio Strategiset painopisteet Luonnonläheinen kunta Kehittyvä kunta Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä.. 15 Turvallinen ja viihtyisä kunta Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen IV. Kriittiset menestystekijät ja tavoitteet Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuusnäkökulma Asiakasnäkökulma Prosessinäkökulma Henkilöstönäkökulma Tavoitteet kootusti V. Vastuu, toimeenpano ja seuranta... 25

3 3 I. Johdanto Tasapainotettu strategia Strategiassa todetaan kunnan näkemys siitä, mihin kunnan omia toimintoja tulee kehittää seuraavan 10 vuoden aikana. Strategia edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua ja käsitystä kunnan toiminnoista ja niiden riippuvuussuhteista toisiinsa. Strategia kuvaa suuria linjauksia ja toimintapolitiikkaa siitä, miten kunta saa asettamansa vision toteutettua, millaisia pääperiaatteita toteutetaan ja mihin toiminnoissa ensisijaisesti panostetaan. Strategian avulla on mahdollista tarkastella kunnan tuloksellisuutta. Tuloksellisuudessa on kyse siitä, miten julkinen sektori onnistuu yhteiskunnallisen palvelutehtävän suorittamisessa eli ns. julkisen hyödyn tuottamisessa. KT Kuntatyönantajat (jatkossa KT) kunta-alan järjestön suosituksen mukaan tuloksellisuuden osatekijöitä ovat: 1) palvelujen vaikuttavuus, riittävyys ja kohdentuvuus 2) palvelujen laatu, asiakkaiden tyytyväisyys, palveluyksiköiden keskinäinen yhteistyö ja palvelujen saatavuus 3) palveluprosessien sujuvuus, taloudellisuus sekä tuottavuus 4) palveluhenkilöstön osaaminen, innovatiivisuus, jaksaminen ja viihtyvyys. Nousiaisten kunnan strategia on tehty tasapainotetun mittariston mukaisesti, jota KT on suositellut. Tasapainotettu mittaristo on tapa hahmottaa tuloksellisuuden arviointia ja rakentaa mittaristoa. Se voidaan myös linkittää kunnan onnistumisen vuosittaiseen seurantaan, strategiseen johtamiseen, vuoropuheen ja tavoitteiden asettamiseen. Tasapainotetun mittariston avulla tuloksellisuutta on mahdollisuus tarkastella eri näkökulmien kautta. Seuraavassa kuvassa näkyvät ne näkökulmat, jotka valtuusto on valinnut myös Nousiaisten kunnan strategian näkökulmiksi.

4 4 KT:n suosituksen mukainen tuloksellisuusarvioinnin kehikko pohjaa tasapainotetun mittariston malliin (KT:n suositus 15/2000) Vaikuttavuusnäkökulma Asiakasnäkökulma Visio ja strategia Prosessinäkökulma Henkilöstönäkökulma Kuva 1. Tasapainotetun mittariston näkökulmat, joita käytetään Nousiaisten kunnan strategiassa Strateginen työskentely Strategiatyön päämääränä on ollut päivittää Nousiaisten kunnan voimassa oleva strategia vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, kunnan toimintoja sekä niiden mahdollisia kehittämispyrkimyksiä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkemykset on otettu valmisteluvaiheessa huomioon. Valmisteluvaiheessa on huomioitu myös paikallisten nuorten (kysely Henrikin koulun 9-luokkalaisille) ja eläkeläisten (eläkeyhdistyksen lausunto) näkemyksiä. Strategiatyössä on haluttu varmistaa mahdollisimman laajasti edellä mainittujen kuntalaisryhmien lisäksi myös kaikkien muiden kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa prosessiin., minkä vuoksi Henrikin markkinoilla järjestettiin kuntalaisille mahdollisuus vastata erilliseen kuntalaispalautteeseen, jonka vastauksia on pyritty huomioimaan strategian valmisteluprosessissa. Sekä luottamushenkilöistä että henkilöstöstä on muodostettu Kuntastrategian ohjausryhmä, joka on työstänyt kaikkia strategian osa-alueita useammassa eri palaverissa. Henkilöstö on käsitellyt strategiaa johtoryhmässä ja osastopalavereissa. Tämän lisäksi luottamushenkilöt ja johtoryhmä ovat työstäneet strategiaa yhteisessä strategia- ja talousarvioseminaarissa.

5 5 Taulukko 1. Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva Kuntastrategian ohjausryhmä: Jäsenet: 1) Alpo Penttinen, puheenjohtaja 2) Matti Karjalainen 3) Jouko Heikkilä 4) Terttu Hyppänen 5) Heikki Hellevaara 6) Matti Anttila 7) Petteri Paananen 8) Susanna Salonen 9) Juhani Kylämäkilä ( alkaen) 10) Juha Rinta-Jouppi, sihteeri 11) Jyrki Lumiainen ( asti) Strategian käsitteet Strategia sisältää arvot, vision, strategiset painopistealueet, tavoitteet ja mittarit. Arvot kertovat ajatuksellisen perustan: mihin organisaatio nojaa toimintansa ja millaisten pelisääntöjen varaan toiminta rakennetaan. Visio kuvaa tavoitetilaa, jota kohti pyritään ja strategia sen miten visio yritetään saavuttaa ja millaisia reittejä pitkin sinne kuljetaan. Mittarit kuvaavat missä vaiheessa tavoitteiden saavuttaminen on ja saavutetaanko ne ylipäänsä.

6 6 Tasapainotetun mittariston käsitteet Keskeiset arvot Millaisia arvoja organisaatio korostaa? Visio Mitä tavoittelemme? Strategia Mitkä ovat keskeiset linjauksemme? Miten saavutamme tavoitteemme? Kriittiset menestystekijät Missä meidän on onnistuttavat, jotta strategiat realisoituvat? Tasapainotettu tuloskortisto eli mittaristo Kuva 2. Tasapainotetun mittariston ja strategian käsitteet Toimintaympäristön analyysi Tulevaisuutta suunniteltaessa tarkastellaan toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Toimintaympäristö muodostuu monista tekijöistä, kuten naapurikuntien toiminnasta, lainsäädännöstä ja suosituksista sekä ohjeista. Ø Ø Ø miksi olemme olemassa? missä nyt olemme: vahvuudet ja heikkoudet? miten toimintaympäristö on muuttumassa: mitkä ovat toimialamme toimintaympäristön kriittiset pisteet ja avaintekijät? Ø miten voimme niihin itse vaikuttaa? Ø mitä haluamme olla: tavoiteltavat tulevaisuuden kuvat, suunnitelmat tarvittavista muutoksista ja kehittämisohjelmat

7 7 SWOT-analyysi nykytila Heikkoudet kehitä korvaa Uhat torju väistä Visio ja strategia Vahvuudet tunnista vahvista Mahdollisuudet käytä hyväksi tulevaisuus Kuva 3. SWOT-analyysin kehikko SWOT-analyysissä toimintaympäristöä tarkastellaan nykyhetkeen sijoittuvien vahvuuksien ja heikkouksien ja tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien kautta. Vahvuuksia yritetään edelleen vahvistaa ja heikkouksia korvaamaan tai kehittämään ominaisuuksia siten, että niistä tulee vahvuuksia. Mahdollisuudet pyritään hyödyntämään ja uhat torjumaan ennalta tai väistämään.

8 8 Taulukko 2. Nousiaisten kunnan swot-analyysi VAHVUUDET, JOTKA VIEVÄT KEHITYSTÄ ETEENPÄIN Elämisen laatu; Laadukkaat kunnalliset palvelut lähellä ja asianmukaisissa tiloissa; olemassa oleva infrastruktuuri Asiakaslähtöisyys; Palvelutuotannossa pyritään huomioimaan asiakkaat yksilöinä Sijainti; Turun ja Raision läheisyys sekä liikenneyhteydet, Valtatie 8, lentokentän ja sataman läheisyys Toimivat kunnan peruspalvelut tasapuolisesti eri ikäryhmien näkökulmasta Kuntien välinen yhteistyö Oma lukio, koulujen pienet luokkakoot Vaihtoehdot päivähoitopalveluissa Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstö Viihtyisyys, turvallisuus ja soveltuvuus lapsiperheille Historia ja luonto: Kuhankuono, virkistys- ja liikuntamahdollisuudet, kylät Päätöksenteon nopeus Omakotitonttitarjonnan monipuolisuus Lähikuntien ja kaupunkien kauppakeskukset täydentävät palvelutarjontaa UHKATEKIJÄT JOTKA VAIKEUTTAVAT PÄÄMÄÄRIEN SAAVUTTAMISTA JA OVAT RISKI TOIMINNALLE TULEVAISUUDESSA Julkisen talouden kiristymisen johdosta kunnan oman talouden liikkumavara pieni EU:n maataloustoimet vaikuttavat kunnan maataloustuotantoon sekä maisemaan Ympäristöehtojen kiristyminen Kuntien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ei päästä täysimääräisesti hyödyntämään Jos maapolitiikassa ei onnistuta, yhdyskuntarakenne leviää Historian vaalimisen sekä kunnan kehittämisen yhteensovittamisen vaikeudet HEIKKOUDET JOTKA VAIKEUTTAVAT TOIMINTAA JA HIDASTAVAT KEHITYSTÄ Yritys- ja liiketonttien puute ja tonttitarjonnan suppeus, ongelmat kaavoituksessa Kaupallisten palveluiden suppeus Kuntaimagon rakentaminen ja markkinointi puutteellista, kunnan tunnettuus muualla huono ja kuntamarkkinoinnin kohderyhmiä ja kunnan profiloitumista pohdittava Yhteistyökriittisyys Matalat verotulot per asukas Kunta historiallista aluetta, arvokkaat maisemaalueet ja muinaisjäännökset rajoittavat kunnan kehittämistä. Työpaikkaomavaraisuuden alhaisuus MAHDOLLISUUDET - TEKIJÄT JOTKA AUTTAVAT SAAVUTTAMAAN PÄÄMÄÄRÄT JA VIEVÄT KEHITYSTÄ ETEENPÄIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus luo mahdollisuuksia seutukunnalliseen yhteistyöhön ja ammatilliseen erikoistumiseen 3. sektorin hyödyntäminen Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminta sekä Akseli-kuntien yhteistyön syventäminen Luonto; maaseutumaisuus, Kurjenrahkan kansallispuisto, Hirvijoki, Valpperin hiihtokeskus Kasvava ja osaava Turun seutu luo potentiaalia seudun kaikille kunnille Pientalovaltaisuus ja asumisen väljyys houkuttelee Ostovoiman lisääntyminen Myönteinen väestökehitys ja syntyvyys Sijainti yritystoiminnalle; rakentamisbuumi, asuinympäristön houkuttavuuden merkitys kasvaa myös yrityspuolella Kunnan historiallinen tunnettavuus; kirkko Ympäristöehtojen kiristyminen ja kotimaisen uusiutuvan energian kysynnän kasvu Vahva identiteetti ja kotiseutuylpeys, paluumuuttajat Osaava henkilöstö

9 Sähköisten palveluiden kehittäminen 8-tien nelikaistaistaminen 9

10 10 II. Strategiaperusta Strategian määrittelyn lähtökohtina ovat kunnan nykyinen tila ja perinteiset vahvuudet. Luottamushenkilöt, kuntalaiset ja henkilöstö nostivat Nousiaisten vahvuustekijöiksi: Elämisen laatu Viihtyisä ja turvallinen kunta Laadukkaat kunnalliset lähipalvelut asianmukaisissa tiloissa kaikkien saavutettavissa Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen Asiakkaiden huomioiminen yksilöinä läpi koko palveluprosessin Tasapuolisuus eri ikäryhmien välillä Sijainti Väestön kehitys Suurten kaupunkien (Turku, Raisio, Naantali, Kaarina) läheisyys ja niiden tarjoamien palvelujen täydentävä vaikutus Hyvät liikenneyhteydet (Vt. 8) ympäröiviin kuntiin Lentokentän ja sataman läheisyys Omakotitonttitarjonnan monipuolisuus Toimivat ja kattavat peruspalvelut eri ikäryhmien näkökulmasta Päätöksenteon nopeus Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstö Oma lukio Vaihtoehdot päivähoitopalveluissa Historia ja luonto Nousiaisten kirkko Kuhankuonon retkeilyreitistö Monipuolinen kyläkokonaisuus Virkistys- ja liikuntamahdollisuudet

11 11 Väestön kehityksestä tarkemmin Nousiaisissa asui vuoden 2009 lopussa yhteensä asukasta. Vuoden 2010 aikana asukasluku nousi yli asukkaaseen, mutta laski vuoden lopussa asukkaaseen. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Nousiaisissa asuu vuonna 2021 yhteensä yli asukasta. Eri ikäryhmien asukasmäärien ennustetaan kasvavan kautta linjan. Ihmisen toimintakyky alkaa laskea pääsääntöisesti vasta yli 75-vuotiailla. Tämä ryhmä tarvitsee huomattavasti enemmän palveluja kuin alle 75-vuotiaat. Kunnan tuleekin varautua tämän ryhmän ja avuntarpeen kasvamiseen. Taulukko 3. Nousiaisten asukasmäärät vuosina 2010 ja 2021 (Lähde: Tilastokeskus) Ennuste v vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 85- vuotiaat ja yli Yht vuotiaat Yht. vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat ja yli

12 12 III. Strategian sisältö Arvot Arvot ovat pysyvästi tavoiteltavia ja arvostettavina pidettyjä ominaisuuksia, käytäntöjä ja suhtautumistapoja, jotka ohjaavat taustalla kunnan toimintaa. Nousiaisten kunnan tavoiteltavina pitämät arvot ovat: - Tasapuolisuus o Kohdellaan kuntalaisia ja henkilöstöä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti o Kohdellaan kunnan eri maantieteellisiä osia mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti palveluiden ja toimintojen kautta o Kunnioitetaan eri tahojen osaamista ja näkemyksiä päivittäisissä toiminnoissa päätöksenteon tasapuolisuutta, avoimuutta ja perusteltavuutta unohtamatta - Läheisyys o Järjestetään keskeisimmät peruspalvelut lähellä kuntalaisia ja asetetaan tavoitteeksi niiden paras mahdollinen saavutettavuus eri liikkumismuotojen näkökulmasta o Säilytetään mahdollisuus kuntalaisten keskeytymättömään opiskeluun alakoulusta lukioon omassa kunnassa - Luonto o Huomioidaan luonnonläheisyys, luontoympäristö ja kulttuurimaisema mahdollisuuksien mukaan o Ylläpidetään ja kehitetään asuinympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja rauhallisuutta - Laadukkuus o Turvataan peruspalveluiden kokonaisvaltainen laatu o Säilytetään monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta o Pidetään ja kehitetään kuntaa turvallisena ja itseään kehittävänä työnantajana

13 13 Visio Visio on haluttu tulevaisuuden tavoitetila, joka antaa kunnan kehitykselle myönteisen suunnan. Nousiaisten kunnan visio on seuraavanlainen: Luonnonläheinen ja kehittyvä sekä hyvät peruspalvelut tarjoava turvallinen Turun seudun kunta tasapuoliseen asumiseen ja yrittämiseen Kasitien varressa.

14 14 Strategiset painopisteet Strategiset painopistealueet tarkentavat annettua visiota. Nousiaisten kunnan strategisia painopistealueita ovat seuraavat: - Luonnonläheinen kunta - Kehittyvä kunta - Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä - Turvallinen ja viihtyisä kunta - Elinkeinotoiminnan huomioiva kunta Luonnonläheinen kunta Kaavoituksessa huomioidaan luonnonläheisyys. Asuinalueiden kaavoituksessa jätetään riittävästi luonnonvaraisia alueita, joita kuntalaiset voivat käyttää vapaa-ajallaan. Vapaa-ajan alueiden viihtyisyyttä kehitetään. Omistus- ja vuokra-asuntoja sijoitetaan samoille asunto-alueille. Kehittyvä kunta Kunnan pysyminen vetomaisena ja kehittyvänä on elintärkeää, jotta kunta voi pärjätä tulevaisuudessa. Tasapainoinen talous takaa vakaan kehityksen. Kuitenkin kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen kaikilla toimialoilla on vetovoimaisuuden edellytys. Kunnassa suhtaudutaan positiivisesti uusiin ideoihin ja punnitaan niiden toteutuskelpoisuutta. Kunnan kokonaisuuden kannalta oikea resurssien kohdentaminen pitää kunnan elinvoimaisena. Kokonaisuuden tarkastelu on tärkeää ja yksittäisten sektoreiden ja kuntalaisten tarpeet punnitaan kokonaisuutta vasten. Kunnassa voidaan painottaa eri asioita eri vuosina ja antaa enemmän resursseja kohteisiin, jotka vievät kuntaa kohti visiota. Kuitenkin samalla tulee harkita, voidaanko jostakin säästää esimerkiksi toimintatapoja muuttamalla. Toimivat liikennejärjestelyt mahdollistavat toimivan kokonaisuuden, jolloin liikenne kulkee turvallisesti ja keskustaan on helppo ja nopea poiketa. Valtatie 8 saaminen nelikaistaiseksi on kunnan ja koko seudun tärkein lähitulevaisuuden hanke. Kunnan pitkäaikaista ja mielenkiintoista historiaa hyödynnetään matkailijoiden saamiseksi kuntaan. Kunnan näkyvyyttä parannetaan 8 -tiellä ja medi-

15 15 assa. Markkinointia kohdennetaan ja harkitaan, mitkä ryhmät ovat markkinoinnin kohteena. Edellä mainituista ryhmistä esimerkiksi uusien asukkaiden ja yritysten sekä matkailijoiden saaminen kuntaan on keskeistä. Osaavan henkilöstön saatavuus on yhä haastavampaa ja siksi siihen panostetaan kehittämällä työolosuhteet niin hyviksi, että kaikki viihtyvät työssään erinomaisesti. Fyysiset olosuhteet luodaan toimiviksi ja psyykkinen sekä sosiaalinen ilmapiiri innostavaksi ja toisia kannustavaksi positiivisen palautteen keinoin, jolloin hyvät tulokset mahdollistuvat. Myös mielekkäiden työtehtävien kautta voidaan saada uutta henkilökuntaa. Tähän vaikuttaa osaltaan kuntien välinen yhteistyö, joka on samalla haastavaa ja innostavaa. Henkilöstöedut pidetään houkuttelevalla ja kannustavalla tasolla. Lisäksi huolehditaan kunnan imagosta hyvänä työnantajana ja asuinpaikkakuntana. Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä Osaava henkilöstö on laadukkaiden palveluiden perusta. Kuntaan rekrytoidaan koulutettuja alansa ammattilaisia. Kunta panostaa henkilöstön tietotaidon kehittämiseen ja ylläpitoon ajan tarpeita vastaavasti. Täydennyskoulutusta suunnitellaan tarpeiden mukaan. Myös henkilöstön oikeasta mitoituksesta huolehditaan. Asiakkaiden odotusajat pidetään kohtuullisen lyhyinä. Huolehditaan prosessien sujuvuudesta yli sektori- ja kuntarajojen. Kuntalaisille taataan kuntien välisellä yhteistyöllä laadukkaat ja monipuoliset palvelut. Kuitenkin lähipalvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia omassa kunnassa. Lähipalveluita ovat lasten päivähoito, perusopetus ja vanhusten kotipalvelut. Kuitenkin näissäkin palveluissa harkitaan tarvittaessa kuntalaisten tarpeista lähtevää kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa ja ystävällistä. Kuntalaisten asiat pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan joustavasti yhdessä toimipisteessä. Henkilöstö huolehtii asiakasprosessin toimivuudesta ilman, että asiakkaan täytyy tietää, mistä palvelun saa ja mikä työ kenellekin kuuluu. Palvelujen tuottamiskustannukset eivät ylitä seutukunnan keskimääräisiä kustannuksia. Etsitään vaihtoehtoisia tuotantotapoja palvelujen parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi. Kunnassa panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimintaan. Työprosesseissa pidetään tärkeinä kestävää kehitystä ja taloudellisuutta.

16 16 Turvallinen ja viihtyisä kunta Eri-ikäiset kuntalaiset voivat liikkua turvallisesti asuinkunnassaan. Huolehditaan katujen kunnossapidosta ja valaistuksesta. Lieveilmiöihin suhtaudutaan vakavasti ja puututaan havaittuihin ongelmakohtiin. Samalla pyritään ajoissa tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollista syrjäytymistä. Henkilöstöä koulutetaan ennaltaehkäisevään toimintaan kaikilla toimialoilla. Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen Onnistunut kaavoitus luo perustan kunnan elinkeinopolitiikalle. Tonttitarjonta pidetään vakaana. Kunnassa toimivien yritysten kehittyminen ja uusien yritysten sijoittuminen kuntaan luo elinvoimaisuutta ja auttaa kasvattamaan työpaikkaomavaraisuutta. Tutkitaan uusien yritysalueiden perustamista. Kunta toteuttaa elinkeino- ja yritystoiminnan tarpeita palvelevaa infrastruktuurin rakentamista. Liikennejärjestelyt turvaavat yritysten toimivat yhteydet tavarantoimittajiin, kuljetuksiin ja asiakkaisiin. Lisätään vuoropuhelua kunnan ja yrittäjien välillä säännöllisten yhteisten tapaamisten kautta.

17 17 IV. Kriittiset menestystekijät ja tavoitteet Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät vastaavat kysymykseen, missä Nousiaisten kunnan on ehdottomasti onnistuttava, jotta se voi saavuttaa vision. Kriittiset menestystekijät sijoittuvat lähelle strategiaa, sillä ne ovat strategian onnistumisen kannalta ratkaisevia tekijöitä. Kriittiset menestystekijät täsmentävät strategiaa ja antavat sille konkreettisia muotoja. Ne myös auttavat huomaamaan vision ja mittariston välisen yhteyden. Arviointikriteerit mittaavat sitä, eteneekö kunta vision suuntaan ja tavoitteet pilkkovat vision osiin vuosittain. Kun tavoite on saavutettu, se voidaan vaihtaa tai sitä voidaan muokata. Vaikuttavuusnäkökulma Vaikuttavuudella tarkoitetaan palveluprosessien tai kokonaisten palvelujärjestelmien kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Vaikutus voi ilmetä jonkinlaisena muutoksena asiakkaiden / kuntalaisten tilassa. Vaikuttavuus voi olla asiakasvaikuttavuutta tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät Kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen kehitys Toimialojen välinen yhteistyö ja yhteiset käytännöt Työpaikkaomavaraisuus Elämänhallinta Taloudellinen tilanne 1) Kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen kehitys Nousiaisten kunta tekee paljon yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja yhteistyö edelleen tiivistyy monella toimialalla. Yhteistyö on usein edellytys, että kunta kykenee järjestämään kaikki palvelut. Kuntien välisellä yhteistyöllä turvataan kuntalaisille tarvittavat laadukkaat palvelut. Kuntien välistä yhteistyötä kehitetään innovatiivisesti ja kehitetään uusia menetelmiä. Yhteistyövaihtoehtoja tarkastellaan avoimesti kaikkien palvelujen kohdalla. Perusturvakuntayhtymä Akselin rooli tullee kasvamaan merkittävästi kuntien välisen yhteistyön organisoijana palveluiden tuottamisen kautta sekä

18 18 myöskin tuotettavien palveluiden määrän kasvaessa. Lisäksi kunnan taloudellinen sidos suhteessa Akseliin tulee lähivuosina entisestään vahvistumaan. 2) Toimialojen yhdessä järjestämät palvelut ja yhteiset käytännöt Toimialat kehittävät keskenään sujuvia palveluprosesseja, joiden avulla asiakkaiden asiat hoidetaan laadukkaasti ja nopeasti. Monet kunnassa hoidettavat asiat vaativat toimialojen välistä yhteistyötä, jossa hallinnon yhteentoimivuutta tulee kaikin keinoin helpottaa muun muassa päätöksentekoprosesseja yksinkertaistamalla. 3) Työpaikkaomavaraisuus Asukkaat voivat lisääntyvässä määrin käydä omassa kunnassa töissä ja kunta saa verotuloja palvelujensa kehittämiseen. Turvataan positiivinen työpaikkakehitys ja lisätään työpaikkaomavaraisuuden astetta. Tähän pyritään hankkimalla mm. liike- ja yritystoimintaan sopivia tontteja. Tässä kriittisessä menestystekijässä on erityisiä haasteita koko kunnan kehityksen kannalta. 4) Elämänhallinta Käydään aktiivista keskustelua siitä, mitkä tehtävät kuuluvat kunnalle ja mitkä seuroille, yhdistyksille, yrityksille ja kuntalaisille itselleen. Esimerkiksi mikä on koulun ja kodin vastuu lapsista ja nuorista. Palveluiden ja toiminnan suunnitelmallisuutta kehitetään, jolloin henkilöstö, luottamushenkilöt ja kuntalaiset tietävät mitä Nousiaisten kunnassa tavoitellaan ja edetään suunnitellusti sen mukaisesti. Tällöin on mahdollista vaikuttaa asioiden käsittelyn ja päätöksenteon positiiviseen etenemiseen, mikä puolestaan vähentää asioihin puuttumista viime hetkellä ja niiden ylimääräisiä käsittelyitä. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan koko ajan. Ongelmiin pyritään puuttumaan heti ja toimimaan kaikessa ennaltaehkäisevästi, jotta tilanteet eivät muodostuisi pahoiksi. Ennaltaehkäisy nähdään kunnassa laaja-alaisena kaikkia toimialoja ja kaikkia ikä- ja erityisryhmiä koskettavana asiana.

19 19 5) Taloudellinen tilanne Kunnan taloudellinen tilanne pidetään vakaana siten, että alijäämiä ei synny. Kunnan velkaantumisaste pidetään riittävän pienenä ja huolehditaan siitä, että kunta kykenee toimimaan taloudellisesti hyvin. Kunnan menoja ja tuloja tarkastellaan pitkällä aikavälillä huolellisesti ja pidetään tilanne vakaana. Kassaliikenteen sujuvuudesta huolehditaan päivittäin. Keskustellaan aktiivisesti useasti talousarviovuoden aikana kunnan painopistealueista ja mitkä palvelut tuotetaan verorahoitteisina ja mistä peritään palvelumaksuja, joita tarkistetaan tarvittaessa. Asiakasnäkökulma Asiakasnäkökulmaan sisältyy asiakkaisiin ja laatuun liittyviä asioita. Palvelujen laadulla tarkoitetaan palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laadukkuutta. Asiakaspalautteiden aktiivinen kerääminen merkitsee kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille oppimisprosessia. Suunnitellaan ja arvioidaan tonttien kaavoituksesta seuraavat vaikutukset tarkasti kaikki toimielimet huomioiden ja suhteessa kunnan muuhun palvelutoimintaan. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät Turvallisuuden tunne Kunnan kyky turvata riittävät palvelut Kuntalaisten osallistuminen ja informaatio 1) Turvallisuuden tunne Nousiainen pidetään turvallisena asuin- ja työympäristönä. On tärkeää, että Nousiainen pysyy viihtyisänä ja turvallisena paikkakuntana, jossa on turvallista käydä koulua, harjoittaa elinkeinotoimintaa, harrastaa ja tehdä töitä. Turvallisuuteen voivat vaikuttaa mm. kunnan eri toimialat, seurakunta, pelastusviranomaiset ja järjestöt. Lisäksi työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut ovat avainasemassa. Kaikissa ikäryhmissä esiintyviin erityisongelmiin tulee puuttua välittömästi ja pyrkiä yhteistyöhön eri tahojen kesken jo ennaltaehkäisevästi. Kuntalaisten ongelmiin ja turvattomuuden tunteisiin suhtaudutaan vakavasti ja reagoidaan välittömästi. Kouluissa tartutaan välittömästi koulukiusaamiseen ja muihin ongelmiin, kuten huumeisiin.

20 20 2) Kunnan kyky turvata riittävät palvelut Kuntalaisen näkökulmasta on tärkeää, että hän saa tarvitsemiaan palveluja. Lakisääteiset palvelut tuotetaan määräajan puitteissa. Palvelujen tarvetta pyritään arvioimaan jatkuvasti ja asiakkaiden palautetta kerätään aktiivisesti, jotta palveluja pystytään kehittämään myös sähköisiä palveluita. Kunta voi palvelujen järjestämisessä turvata kuntien väliseen yhteistyöhön. 3) Kuntalaisten osallistuminen ja informaatio Kuntalaisia informoidaan säännöllisesti ja heidän kanssaan kommunikoidaan erilaisissa tilanteissa. Asiakkailta kerätään palautetta, joka käsitellään asianmukaisesti ja mahdolliset epäkohdat pyritään poistamaan ja ottamaan toiveet huomioon. Kuntien yhteinen puhelinvaihde ja Nousiaisten kunnan oma asiakaspalvelupiste ovat tärkeitä informaatiokanavia ja mainosta kunnasta ulospäin. Kunnan asiakaspalvelun toimivuus pyritään turvaamaan nimenomaan asiakasnäkökulma huomioiden. Prosessinäkökulma Prosesseihin liittyvät prosessien sujuvuus sekä läpimeno- ja toimitusajat. Prosessit tulee aina pyrkiä avaamaan ja selvittämään niiden kulku. Sen seurauksena prosesseja voidaan uudistaa ja poistaa turhia prosesseja tai prosessin osia, jos havaitaan esimerkiksi päällekkäisiä toimintoja. Monet toimialojen prosessit linkittyvät toisiinsa ja niiden sujuvuus on kokonaisuuden kannalta tärkeää. Prosessien sujuvuutta edistää myös se, kun kaikki tietävät, mitä heidän tehtäviinsä prosessin eri vaiheissa kuuluu. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät Maankäyttöpolitiikka Uudistusmyönteisyys Palvelujen järjestämisstrategia Tiedonkulku osastojen ja toimipisteiden välillä 1) Maankäyttöpolitiikka Maankäyttöpolitiikkaan sisältyy sekä tonttien tarjonta erilaisiin tarkoituksiin että tiestön asianmukainen suunnittelu ja käyttö sekä rakennusten käyttötarkoitukset ja -mahdollisuudet. Maankäyttöpo-

21 21 litiikka nivoutuu muiden toimialan toimintoihin ja onkin tärkeää tarkastella, miten kaavoitus ja tonttien määrä vaikuttavat asuntoalueiden toimintaan ja palveluiden kysyntään. 2) Uudistusmyönteisyys Kunnan kehittämisen kannalta ennakkoluuloton ja innovatiivinen asenne on tärkeää. Prosessien linkittymistä toisiinsa ja oman kunnan prosessien suhdetta muiden kuntien prosesseihin tulee kehittää. Myös mahdollisuus kokonaan uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen on tärkeää. Kaikkien osapuolien joustava yhteistyö on tärkeää sekä molemminpuolinen luottamus toisen toimintaan. 3) Palvelujen järjestämisstrategia Kunta on perinteisesti tuottanut kaikki palvelunsa itse, mutta viimeisinä vuosina kunnat ovat myös ostaneet palveluja. Vaihtoehdot ovatkin lisääntyneet koko ajan. Kunta voi itse valita, miten se järjestää palvelut. Nousiaisten kunnassa on jo olemassa perusturvakuntayhtymä Akselin ohella sekä kunnan omat että ostopalveluna toimiva päiväkoti. Kunta järjestää yhä useamman palvelun myös yhdessä muiden kuntien kanssa. Kunnassa harkitaan, mitkä palvelut tuotetaan itse ja mitä muita järjestämistapoja käytetään. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on tuonut ja tuo edelleen omat vaatimuksensa palveluiden järjestämiseen ja kunta tekee ratkaisuja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. 4) Tiedonkulku osastojen ja toimipisteiden välillä Tiedonkulun sujuvuus on tärkeää ja siihen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Kun osaston toimipisteitä on eri puolilla kuntaa, tiedonkulun sujuvuus on erityisen tärkeää. Koska kasvokkain tapahtuva kommunikointi ei ole usein päivittäin mahdollista, myös muita informaation välitystapoja kehitetään ja toimintatapoja muutetaan. Monilla osastoilla on keskenään yhteisiä asioita ja erityisesti näissä asioissa pyritään kitkattomaan tiedonkulkuun. Tietoa myös välitetään osastolta toiselle, jos kuntalainen kertoo asioita, jotka kuuluvat toisen osaston tai toimipisteen työhön. Kuntalaisen ei tarvitse tietää oikeaa osoitetta, vaan hänen asiansa hoidetaan joka paikassa hyvin ja asiakasta ohjataan oikeaan toimipisteeseen. Kunnan organisaation sisällä tiedonkulkua ylläpidetään yhteispalavereiden avulla.

22 22 Henkilöstönäkökulma Henkilöstö on tärkein tekijä, kun kunta tuottaa palveluja. Heidän avullaan kuntalaiset voivat saada laadukkaita palveluja sujuvien palveluprosessien kautta. Osaavan henkilöstön avulla kunta voi pyrkiä saavuttamaan vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteensa käytettävissä olevilla resursseilla. Henkilöstön tulee uudistua ja kehittyä koko ajan, jotta kunta voi saavuttaa haluamansa päämäärät. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät Henkilöstön arvostus ja ammattiylpeys Koulutus ja toiminnan haavoittuvuus, kun tietotaito on yhdellä ihmisellä Työilmapiiri ja turvallisuuden tunne Sairastavuus ja työn kuormittavuus Tiedonkulku 1) Henkilöstön arvostus ja ammattiylpeys Kunnassa pyritään siihen, että jokainen työntekijä voi olla ylpeä ammatistaan ja työnsä jäljestä. Jokainen huolehtii omista tehtävistään ja tekee sovitut asiat oma-aloitteisesti. Tarvittaessa henkilöä tuetaan auttamalla häntä omissa tehtävissään resurssien puitteissa. Henkilöstön kokema arvostus on tärkeää, jotta he kokevat työnsä tärkeäksi ja tuntevat olevansa tasavertaisia työyhteisön jäseniä. Jokainen työntekijä on tärkeä hoitaessaan omaa tehtäväänsä. Arvostus pyritään tuomaan esiin sekä positiivisen palautteen kautta jokapäiväisessä työssä että merkkipäivien ja vuosipäivien yhteydessä. Henkilöstölle annetaan palautetta säännöllisesti ja heidän antamaansa palautetta kuunnellaan ja siihen reagoidaan mahdollisimman nopeasti. 2) Koulutus ja toiminnan haavoittuvuus, kun tietotaito on yhdellä ihmisellä Henkilöstön tehtävät ovat usein niin eriytyneitä muista, että sijaistaminen on vaikeaa. Tämä johtaa siihen, että kunta on organisaationa haavoittuva, kun tietotaito on yhdellä henkilöllä. Sijaisjärjestelyjen suunnitteleminen, niihin kiinteästi liittyvä koulutus ja niiden toimivaksi saaminen on yksi edellytys, että organisaatio kykenee toimimaan esim. pitkien sairaslomakausien aikana.

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstökyselyn tulokset 18.12.2017 Kyselyn toteuttaminen Vastauksia 616/1800 = 34 % Kyselyaika: 26.10 13.11.2017 Sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö suurimmat vastaajaryhmät

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Khall 6.6.2016, 73 Kvalt 16.6.2016, 11 Päivitetty Khall 15.5.2017, 71 Kvalt 23.5.2017, Isonkyrön missio ja visio Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos Saimaan rannalla. n valtuustostrategia 2018-2021 Luonnos 1.11.2017 Arvot n kaupungin strategiassa (1/2) n kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Strategisen ajattelun tulee

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025

Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025 Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025 8.12.2008 Sisältö 1. Toimintaympäristön ja kasvun vaatimat muutokset 2. Sipoo 2025 yhteinen tavoite 3. SOSTER strategian päämäärä 4. Strategiaperusta, arvot 5.

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Kuntarakenneselvitys Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Hausjärvi 203 Loppi 757 Riihimäki 365 1. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Henkilöstöohjelman lähtökohtana

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Pyhärannan strategia 2017-2021 (strategiatoimikunnan esitys 15.5.2017 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle) Pyhäranta Asukkaita 2100 + 1000 Ihode Reila Rohdainen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 24.10.2017 25.10.2017 Pöytyä tulevaisuusmatkalla Pöytyän strategian rakentaminen: missä haluamme tulevaisuudessa olla ja miten sinne pääsemme? Valtakunnalliset faktat:

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot