NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä Kuntastrategian ohjausryhmä Kuntastrategian ohjausryhmä Kuntastrategian ohjausryhmä Strategia- ja talousarvioseminaari Kuntastrategian ohjausryhmä Kunnanhallitus Valtuusto

2 2 SISÄLLYS I. Johdanto... 3 Tasapainotettu strategia... 3 Strateginen työskentely... 4 Strategian käsitteet... 5 Toimintaympäristön analyysi... 6 II. Strategiaperusta Elämisen laatu Asiakaslähtöisyys Sijainti Toimivat ja kattavat peruspalvelut eri ikäryhmien näkökulmasta Historia ja luonto III. Strategian sisältö Arvot Visio Strategiset painopisteet Luonnonläheinen kunta Kehittyvä kunta Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä.. 15 Turvallinen ja viihtyisä kunta Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen IV. Kriittiset menestystekijät ja tavoitteet Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuusnäkökulma Asiakasnäkökulma Prosessinäkökulma Henkilöstönäkökulma Tavoitteet kootusti V. Vastuu, toimeenpano ja seuranta... 25

3 3 I. Johdanto Tasapainotettu strategia Strategiassa todetaan kunnan näkemys siitä, mihin kunnan omia toimintoja tulee kehittää seuraavan 10 vuoden aikana. Strategia edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua ja käsitystä kunnan toiminnoista ja niiden riippuvuussuhteista toisiinsa. Strategia kuvaa suuria linjauksia ja toimintapolitiikkaa siitä, miten kunta saa asettamansa vision toteutettua, millaisia pääperiaatteita toteutetaan ja mihin toiminnoissa ensisijaisesti panostetaan. Strategian avulla on mahdollista tarkastella kunnan tuloksellisuutta. Tuloksellisuudessa on kyse siitä, miten julkinen sektori onnistuu yhteiskunnallisen palvelutehtävän suorittamisessa eli ns. julkisen hyödyn tuottamisessa. KT Kuntatyönantajat (jatkossa KT) kunta-alan järjestön suosituksen mukaan tuloksellisuuden osatekijöitä ovat: 1) palvelujen vaikuttavuus, riittävyys ja kohdentuvuus 2) palvelujen laatu, asiakkaiden tyytyväisyys, palveluyksiköiden keskinäinen yhteistyö ja palvelujen saatavuus 3) palveluprosessien sujuvuus, taloudellisuus sekä tuottavuus 4) palveluhenkilöstön osaaminen, innovatiivisuus, jaksaminen ja viihtyvyys. Nousiaisten kunnan strategia on tehty tasapainotetun mittariston mukaisesti, jota KT on suositellut. Tasapainotettu mittaristo on tapa hahmottaa tuloksellisuuden arviointia ja rakentaa mittaristoa. Se voidaan myös linkittää kunnan onnistumisen vuosittaiseen seurantaan, strategiseen johtamiseen, vuoropuheen ja tavoitteiden asettamiseen. Tasapainotetun mittariston avulla tuloksellisuutta on mahdollisuus tarkastella eri näkökulmien kautta. Seuraavassa kuvassa näkyvät ne näkökulmat, jotka valtuusto on valinnut myös Nousiaisten kunnan strategian näkökulmiksi.

4 4 KT:n suosituksen mukainen tuloksellisuusarvioinnin kehikko pohjaa tasapainotetun mittariston malliin (KT:n suositus 15/2000) Vaikuttavuusnäkökulma Asiakasnäkökulma Visio ja strategia Prosessinäkökulma Henkilöstönäkökulma Kuva 1. Tasapainotetun mittariston näkökulmat, joita käytetään Nousiaisten kunnan strategiassa Strateginen työskentely Strategiatyön päämääränä on ollut päivittää Nousiaisten kunnan voimassa oleva strategia vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, kunnan toimintoja sekä niiden mahdollisia kehittämispyrkimyksiä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkemykset on otettu valmisteluvaiheessa huomioon. Valmisteluvaiheessa on huomioitu myös paikallisten nuorten (kysely Henrikin koulun 9-luokkalaisille) ja eläkeläisten (eläkeyhdistyksen lausunto) näkemyksiä. Strategiatyössä on haluttu varmistaa mahdollisimman laajasti edellä mainittujen kuntalaisryhmien lisäksi myös kaikkien muiden kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa prosessiin., minkä vuoksi Henrikin markkinoilla järjestettiin kuntalaisille mahdollisuus vastata erilliseen kuntalaispalautteeseen, jonka vastauksia on pyritty huomioimaan strategian valmisteluprosessissa. Sekä luottamushenkilöistä että henkilöstöstä on muodostettu Kuntastrategian ohjausryhmä, joka on työstänyt kaikkia strategian osa-alueita useammassa eri palaverissa. Henkilöstö on käsitellyt strategiaa johtoryhmässä ja osastopalavereissa. Tämän lisäksi luottamushenkilöt ja johtoryhmä ovat työstäneet strategiaa yhteisessä strategia- ja talousarvioseminaarissa.

5 5 Taulukko 1. Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva Kuntastrategian ohjausryhmä: Jäsenet: 1) Alpo Penttinen, puheenjohtaja 2) Matti Karjalainen 3) Jouko Heikkilä 4) Terttu Hyppänen 5) Heikki Hellevaara 6) Matti Anttila 7) Petteri Paananen 8) Susanna Salonen 9) Juhani Kylämäkilä ( alkaen) 10) Juha Rinta-Jouppi, sihteeri 11) Jyrki Lumiainen ( asti) Strategian käsitteet Strategia sisältää arvot, vision, strategiset painopistealueet, tavoitteet ja mittarit. Arvot kertovat ajatuksellisen perustan: mihin organisaatio nojaa toimintansa ja millaisten pelisääntöjen varaan toiminta rakennetaan. Visio kuvaa tavoitetilaa, jota kohti pyritään ja strategia sen miten visio yritetään saavuttaa ja millaisia reittejä pitkin sinne kuljetaan. Mittarit kuvaavat missä vaiheessa tavoitteiden saavuttaminen on ja saavutetaanko ne ylipäänsä.

6 6 Tasapainotetun mittariston käsitteet Keskeiset arvot Millaisia arvoja organisaatio korostaa? Visio Mitä tavoittelemme? Strategia Mitkä ovat keskeiset linjauksemme? Miten saavutamme tavoitteemme? Kriittiset menestystekijät Missä meidän on onnistuttavat, jotta strategiat realisoituvat? Tasapainotettu tuloskortisto eli mittaristo Kuva 2. Tasapainotetun mittariston ja strategian käsitteet Toimintaympäristön analyysi Tulevaisuutta suunniteltaessa tarkastellaan toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Toimintaympäristö muodostuu monista tekijöistä, kuten naapurikuntien toiminnasta, lainsäädännöstä ja suosituksista sekä ohjeista. Ø Ø Ø miksi olemme olemassa? missä nyt olemme: vahvuudet ja heikkoudet? miten toimintaympäristö on muuttumassa: mitkä ovat toimialamme toimintaympäristön kriittiset pisteet ja avaintekijät? Ø miten voimme niihin itse vaikuttaa? Ø mitä haluamme olla: tavoiteltavat tulevaisuuden kuvat, suunnitelmat tarvittavista muutoksista ja kehittämisohjelmat

7 7 SWOT-analyysi nykytila Heikkoudet kehitä korvaa Uhat torju väistä Visio ja strategia Vahvuudet tunnista vahvista Mahdollisuudet käytä hyväksi tulevaisuus Kuva 3. SWOT-analyysin kehikko SWOT-analyysissä toimintaympäristöä tarkastellaan nykyhetkeen sijoittuvien vahvuuksien ja heikkouksien ja tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien kautta. Vahvuuksia yritetään edelleen vahvistaa ja heikkouksia korvaamaan tai kehittämään ominaisuuksia siten, että niistä tulee vahvuuksia. Mahdollisuudet pyritään hyödyntämään ja uhat torjumaan ennalta tai väistämään.

8 8 Taulukko 2. Nousiaisten kunnan swot-analyysi VAHVUUDET, JOTKA VIEVÄT KEHITYSTÄ ETEENPÄIN Elämisen laatu; Laadukkaat kunnalliset palvelut lähellä ja asianmukaisissa tiloissa; olemassa oleva infrastruktuuri Asiakaslähtöisyys; Palvelutuotannossa pyritään huomioimaan asiakkaat yksilöinä Sijainti; Turun ja Raision läheisyys sekä liikenneyhteydet, Valtatie 8, lentokentän ja sataman läheisyys Toimivat kunnan peruspalvelut tasapuolisesti eri ikäryhmien näkökulmasta Kuntien välinen yhteistyö Oma lukio, koulujen pienet luokkakoot Vaihtoehdot päivähoitopalveluissa Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstö Viihtyisyys, turvallisuus ja soveltuvuus lapsiperheille Historia ja luonto: Kuhankuono, virkistys- ja liikuntamahdollisuudet, kylät Päätöksenteon nopeus Omakotitonttitarjonnan monipuolisuus Lähikuntien ja kaupunkien kauppakeskukset täydentävät palvelutarjontaa UHKATEKIJÄT JOTKA VAIKEUTTAVAT PÄÄMÄÄRIEN SAAVUTTAMISTA JA OVAT RISKI TOIMINNALLE TULEVAISUUDESSA Julkisen talouden kiristymisen johdosta kunnan oman talouden liikkumavara pieni EU:n maataloustoimet vaikuttavat kunnan maataloustuotantoon sekä maisemaan Ympäristöehtojen kiristyminen Kuntien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ei päästä täysimääräisesti hyödyntämään Jos maapolitiikassa ei onnistuta, yhdyskuntarakenne leviää Historian vaalimisen sekä kunnan kehittämisen yhteensovittamisen vaikeudet HEIKKOUDET JOTKA VAIKEUTTAVAT TOIMINTAA JA HIDASTAVAT KEHITYSTÄ Yritys- ja liiketonttien puute ja tonttitarjonnan suppeus, ongelmat kaavoituksessa Kaupallisten palveluiden suppeus Kuntaimagon rakentaminen ja markkinointi puutteellista, kunnan tunnettuus muualla huono ja kuntamarkkinoinnin kohderyhmiä ja kunnan profiloitumista pohdittava Yhteistyökriittisyys Matalat verotulot per asukas Kunta historiallista aluetta, arvokkaat maisemaalueet ja muinaisjäännökset rajoittavat kunnan kehittämistä. Työpaikkaomavaraisuuden alhaisuus MAHDOLLISUUDET - TEKIJÄT JOTKA AUTTAVAT SAAVUTTAMAAN PÄÄMÄÄRÄT JA VIEVÄT KEHITYSTÄ ETEENPÄIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus luo mahdollisuuksia seutukunnalliseen yhteistyöhön ja ammatilliseen erikoistumiseen 3. sektorin hyödyntäminen Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminta sekä Akseli-kuntien yhteistyön syventäminen Luonto; maaseutumaisuus, Kurjenrahkan kansallispuisto, Hirvijoki, Valpperin hiihtokeskus Kasvava ja osaava Turun seutu luo potentiaalia seudun kaikille kunnille Pientalovaltaisuus ja asumisen väljyys houkuttelee Ostovoiman lisääntyminen Myönteinen väestökehitys ja syntyvyys Sijainti yritystoiminnalle; rakentamisbuumi, asuinympäristön houkuttavuuden merkitys kasvaa myös yrityspuolella Kunnan historiallinen tunnettavuus; kirkko Ympäristöehtojen kiristyminen ja kotimaisen uusiutuvan energian kysynnän kasvu Vahva identiteetti ja kotiseutuylpeys, paluumuuttajat Osaava henkilöstö

9 Sähköisten palveluiden kehittäminen 8-tien nelikaistaistaminen 9

10 10 II. Strategiaperusta Strategian määrittelyn lähtökohtina ovat kunnan nykyinen tila ja perinteiset vahvuudet. Luottamushenkilöt, kuntalaiset ja henkilöstö nostivat Nousiaisten vahvuustekijöiksi: Elämisen laatu Viihtyisä ja turvallinen kunta Laadukkaat kunnalliset lähipalvelut asianmukaisissa tiloissa kaikkien saavutettavissa Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen Asiakkaiden huomioiminen yksilöinä läpi koko palveluprosessin Tasapuolisuus eri ikäryhmien välillä Sijainti Väestön kehitys Suurten kaupunkien (Turku, Raisio, Naantali, Kaarina) läheisyys ja niiden tarjoamien palvelujen täydentävä vaikutus Hyvät liikenneyhteydet (Vt. 8) ympäröiviin kuntiin Lentokentän ja sataman läheisyys Omakotitonttitarjonnan monipuolisuus Toimivat ja kattavat peruspalvelut eri ikäryhmien näkökulmasta Päätöksenteon nopeus Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstö Oma lukio Vaihtoehdot päivähoitopalveluissa Historia ja luonto Nousiaisten kirkko Kuhankuonon retkeilyreitistö Monipuolinen kyläkokonaisuus Virkistys- ja liikuntamahdollisuudet

11 11 Väestön kehityksestä tarkemmin Nousiaisissa asui vuoden 2009 lopussa yhteensä asukasta. Vuoden 2010 aikana asukasluku nousi yli asukkaaseen, mutta laski vuoden lopussa asukkaaseen. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Nousiaisissa asuu vuonna 2021 yhteensä yli asukasta. Eri ikäryhmien asukasmäärien ennustetaan kasvavan kautta linjan. Ihmisen toimintakyky alkaa laskea pääsääntöisesti vasta yli 75-vuotiailla. Tämä ryhmä tarvitsee huomattavasti enemmän palveluja kuin alle 75-vuotiaat. Kunnan tuleekin varautua tämän ryhmän ja avuntarpeen kasvamiseen. Taulukko 3. Nousiaisten asukasmäärät vuosina 2010 ja 2021 (Lähde: Tilastokeskus) Ennuste v vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 85- vuotiaat ja yli Yht vuotiaat Yht. vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat ja yli

12 12 III. Strategian sisältö Arvot Arvot ovat pysyvästi tavoiteltavia ja arvostettavina pidettyjä ominaisuuksia, käytäntöjä ja suhtautumistapoja, jotka ohjaavat taustalla kunnan toimintaa. Nousiaisten kunnan tavoiteltavina pitämät arvot ovat: - Tasapuolisuus o Kohdellaan kuntalaisia ja henkilöstöä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti o Kohdellaan kunnan eri maantieteellisiä osia mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti palveluiden ja toimintojen kautta o Kunnioitetaan eri tahojen osaamista ja näkemyksiä päivittäisissä toiminnoissa päätöksenteon tasapuolisuutta, avoimuutta ja perusteltavuutta unohtamatta - Läheisyys o Järjestetään keskeisimmät peruspalvelut lähellä kuntalaisia ja asetetaan tavoitteeksi niiden paras mahdollinen saavutettavuus eri liikkumismuotojen näkökulmasta o Säilytetään mahdollisuus kuntalaisten keskeytymättömään opiskeluun alakoulusta lukioon omassa kunnassa - Luonto o Huomioidaan luonnonläheisyys, luontoympäristö ja kulttuurimaisema mahdollisuuksien mukaan o Ylläpidetään ja kehitetään asuinympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja rauhallisuutta - Laadukkuus o Turvataan peruspalveluiden kokonaisvaltainen laatu o Säilytetään monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta o Pidetään ja kehitetään kuntaa turvallisena ja itseään kehittävänä työnantajana

13 13 Visio Visio on haluttu tulevaisuuden tavoitetila, joka antaa kunnan kehitykselle myönteisen suunnan. Nousiaisten kunnan visio on seuraavanlainen: Luonnonläheinen ja kehittyvä sekä hyvät peruspalvelut tarjoava turvallinen Turun seudun kunta tasapuoliseen asumiseen ja yrittämiseen Kasitien varressa.

14 14 Strategiset painopisteet Strategiset painopistealueet tarkentavat annettua visiota. Nousiaisten kunnan strategisia painopistealueita ovat seuraavat: - Luonnonläheinen kunta - Kehittyvä kunta - Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä - Turvallinen ja viihtyisä kunta - Elinkeinotoiminnan huomioiva kunta Luonnonläheinen kunta Kaavoituksessa huomioidaan luonnonläheisyys. Asuinalueiden kaavoituksessa jätetään riittävästi luonnonvaraisia alueita, joita kuntalaiset voivat käyttää vapaa-ajallaan. Vapaa-ajan alueiden viihtyisyyttä kehitetään. Omistus- ja vuokra-asuntoja sijoitetaan samoille asunto-alueille. Kehittyvä kunta Kunnan pysyminen vetomaisena ja kehittyvänä on elintärkeää, jotta kunta voi pärjätä tulevaisuudessa. Tasapainoinen talous takaa vakaan kehityksen. Kuitenkin kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen kaikilla toimialoilla on vetovoimaisuuden edellytys. Kunnassa suhtaudutaan positiivisesti uusiin ideoihin ja punnitaan niiden toteutuskelpoisuutta. Kunnan kokonaisuuden kannalta oikea resurssien kohdentaminen pitää kunnan elinvoimaisena. Kokonaisuuden tarkastelu on tärkeää ja yksittäisten sektoreiden ja kuntalaisten tarpeet punnitaan kokonaisuutta vasten. Kunnassa voidaan painottaa eri asioita eri vuosina ja antaa enemmän resursseja kohteisiin, jotka vievät kuntaa kohti visiota. Kuitenkin samalla tulee harkita, voidaanko jostakin säästää esimerkiksi toimintatapoja muuttamalla. Toimivat liikennejärjestelyt mahdollistavat toimivan kokonaisuuden, jolloin liikenne kulkee turvallisesti ja keskustaan on helppo ja nopea poiketa. Valtatie 8 saaminen nelikaistaiseksi on kunnan ja koko seudun tärkein lähitulevaisuuden hanke. Kunnan pitkäaikaista ja mielenkiintoista historiaa hyödynnetään matkailijoiden saamiseksi kuntaan. Kunnan näkyvyyttä parannetaan 8 -tiellä ja medi-

15 15 assa. Markkinointia kohdennetaan ja harkitaan, mitkä ryhmät ovat markkinoinnin kohteena. Edellä mainituista ryhmistä esimerkiksi uusien asukkaiden ja yritysten sekä matkailijoiden saaminen kuntaan on keskeistä. Osaavan henkilöstön saatavuus on yhä haastavampaa ja siksi siihen panostetaan kehittämällä työolosuhteet niin hyviksi, että kaikki viihtyvät työssään erinomaisesti. Fyysiset olosuhteet luodaan toimiviksi ja psyykkinen sekä sosiaalinen ilmapiiri innostavaksi ja toisia kannustavaksi positiivisen palautteen keinoin, jolloin hyvät tulokset mahdollistuvat. Myös mielekkäiden työtehtävien kautta voidaan saada uutta henkilökuntaa. Tähän vaikuttaa osaltaan kuntien välinen yhteistyö, joka on samalla haastavaa ja innostavaa. Henkilöstöedut pidetään houkuttelevalla ja kannustavalla tasolla. Lisäksi huolehditaan kunnan imagosta hyvänä työnantajana ja asuinpaikkakuntana. Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä Osaava henkilöstö on laadukkaiden palveluiden perusta. Kuntaan rekrytoidaan koulutettuja alansa ammattilaisia. Kunta panostaa henkilöstön tietotaidon kehittämiseen ja ylläpitoon ajan tarpeita vastaavasti. Täydennyskoulutusta suunnitellaan tarpeiden mukaan. Myös henkilöstön oikeasta mitoituksesta huolehditaan. Asiakkaiden odotusajat pidetään kohtuullisen lyhyinä. Huolehditaan prosessien sujuvuudesta yli sektori- ja kuntarajojen. Kuntalaisille taataan kuntien välisellä yhteistyöllä laadukkaat ja monipuoliset palvelut. Kuitenkin lähipalvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia omassa kunnassa. Lähipalveluita ovat lasten päivähoito, perusopetus ja vanhusten kotipalvelut. Kuitenkin näissäkin palveluissa harkitaan tarvittaessa kuntalaisten tarpeista lähtevää kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa ja ystävällistä. Kuntalaisten asiat pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan joustavasti yhdessä toimipisteessä. Henkilöstö huolehtii asiakasprosessin toimivuudesta ilman, että asiakkaan täytyy tietää, mistä palvelun saa ja mikä työ kenellekin kuuluu. Palvelujen tuottamiskustannukset eivät ylitä seutukunnan keskimääräisiä kustannuksia. Etsitään vaihtoehtoisia tuotantotapoja palvelujen parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi. Kunnassa panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimintaan. Työprosesseissa pidetään tärkeinä kestävää kehitystä ja taloudellisuutta.

16 16 Turvallinen ja viihtyisä kunta Eri-ikäiset kuntalaiset voivat liikkua turvallisesti asuinkunnassaan. Huolehditaan katujen kunnossapidosta ja valaistuksesta. Lieveilmiöihin suhtaudutaan vakavasti ja puututaan havaittuihin ongelmakohtiin. Samalla pyritään ajoissa tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollista syrjäytymistä. Henkilöstöä koulutetaan ennaltaehkäisevään toimintaan kaikilla toimialoilla. Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen Onnistunut kaavoitus luo perustan kunnan elinkeinopolitiikalle. Tonttitarjonta pidetään vakaana. Kunnassa toimivien yritysten kehittyminen ja uusien yritysten sijoittuminen kuntaan luo elinvoimaisuutta ja auttaa kasvattamaan työpaikkaomavaraisuutta. Tutkitaan uusien yritysalueiden perustamista. Kunta toteuttaa elinkeino- ja yritystoiminnan tarpeita palvelevaa infrastruktuurin rakentamista. Liikennejärjestelyt turvaavat yritysten toimivat yhteydet tavarantoimittajiin, kuljetuksiin ja asiakkaisiin. Lisätään vuoropuhelua kunnan ja yrittäjien välillä säännöllisten yhteisten tapaamisten kautta.

17 17 IV. Kriittiset menestystekijät ja tavoitteet Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät vastaavat kysymykseen, missä Nousiaisten kunnan on ehdottomasti onnistuttava, jotta se voi saavuttaa vision. Kriittiset menestystekijät sijoittuvat lähelle strategiaa, sillä ne ovat strategian onnistumisen kannalta ratkaisevia tekijöitä. Kriittiset menestystekijät täsmentävät strategiaa ja antavat sille konkreettisia muotoja. Ne myös auttavat huomaamaan vision ja mittariston välisen yhteyden. Arviointikriteerit mittaavat sitä, eteneekö kunta vision suuntaan ja tavoitteet pilkkovat vision osiin vuosittain. Kun tavoite on saavutettu, se voidaan vaihtaa tai sitä voidaan muokata. Vaikuttavuusnäkökulma Vaikuttavuudella tarkoitetaan palveluprosessien tai kokonaisten palvelujärjestelmien kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Vaikutus voi ilmetä jonkinlaisena muutoksena asiakkaiden / kuntalaisten tilassa. Vaikuttavuus voi olla asiakasvaikuttavuutta tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät Kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen kehitys Toimialojen välinen yhteistyö ja yhteiset käytännöt Työpaikkaomavaraisuus Elämänhallinta Taloudellinen tilanne 1) Kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen kehitys Nousiaisten kunta tekee paljon yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja yhteistyö edelleen tiivistyy monella toimialalla. Yhteistyö on usein edellytys, että kunta kykenee järjestämään kaikki palvelut. Kuntien välisellä yhteistyöllä turvataan kuntalaisille tarvittavat laadukkaat palvelut. Kuntien välistä yhteistyötä kehitetään innovatiivisesti ja kehitetään uusia menetelmiä. Yhteistyövaihtoehtoja tarkastellaan avoimesti kaikkien palvelujen kohdalla. Perusturvakuntayhtymä Akselin rooli tullee kasvamaan merkittävästi kuntien välisen yhteistyön organisoijana palveluiden tuottamisen kautta sekä

18 18 myöskin tuotettavien palveluiden määrän kasvaessa. Lisäksi kunnan taloudellinen sidos suhteessa Akseliin tulee lähivuosina entisestään vahvistumaan. 2) Toimialojen yhdessä järjestämät palvelut ja yhteiset käytännöt Toimialat kehittävät keskenään sujuvia palveluprosesseja, joiden avulla asiakkaiden asiat hoidetaan laadukkaasti ja nopeasti. Monet kunnassa hoidettavat asiat vaativat toimialojen välistä yhteistyötä, jossa hallinnon yhteentoimivuutta tulee kaikin keinoin helpottaa muun muassa päätöksentekoprosesseja yksinkertaistamalla. 3) Työpaikkaomavaraisuus Asukkaat voivat lisääntyvässä määrin käydä omassa kunnassa töissä ja kunta saa verotuloja palvelujensa kehittämiseen. Turvataan positiivinen työpaikkakehitys ja lisätään työpaikkaomavaraisuuden astetta. Tähän pyritään hankkimalla mm. liike- ja yritystoimintaan sopivia tontteja. Tässä kriittisessä menestystekijässä on erityisiä haasteita koko kunnan kehityksen kannalta. 4) Elämänhallinta Käydään aktiivista keskustelua siitä, mitkä tehtävät kuuluvat kunnalle ja mitkä seuroille, yhdistyksille, yrityksille ja kuntalaisille itselleen. Esimerkiksi mikä on koulun ja kodin vastuu lapsista ja nuorista. Palveluiden ja toiminnan suunnitelmallisuutta kehitetään, jolloin henkilöstö, luottamushenkilöt ja kuntalaiset tietävät mitä Nousiaisten kunnassa tavoitellaan ja edetään suunnitellusti sen mukaisesti. Tällöin on mahdollista vaikuttaa asioiden käsittelyn ja päätöksenteon positiiviseen etenemiseen, mikä puolestaan vähentää asioihin puuttumista viime hetkellä ja niiden ylimääräisiä käsittelyitä. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan koko ajan. Ongelmiin pyritään puuttumaan heti ja toimimaan kaikessa ennaltaehkäisevästi, jotta tilanteet eivät muodostuisi pahoiksi. Ennaltaehkäisy nähdään kunnassa laaja-alaisena kaikkia toimialoja ja kaikkia ikä- ja erityisryhmiä koskettavana asiana.

19 19 5) Taloudellinen tilanne Kunnan taloudellinen tilanne pidetään vakaana siten, että alijäämiä ei synny. Kunnan velkaantumisaste pidetään riittävän pienenä ja huolehditaan siitä, että kunta kykenee toimimaan taloudellisesti hyvin. Kunnan menoja ja tuloja tarkastellaan pitkällä aikavälillä huolellisesti ja pidetään tilanne vakaana. Kassaliikenteen sujuvuudesta huolehditaan päivittäin. Keskustellaan aktiivisesti useasti talousarviovuoden aikana kunnan painopistealueista ja mitkä palvelut tuotetaan verorahoitteisina ja mistä peritään palvelumaksuja, joita tarkistetaan tarvittaessa. Asiakasnäkökulma Asiakasnäkökulmaan sisältyy asiakkaisiin ja laatuun liittyviä asioita. Palvelujen laadulla tarkoitetaan palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laadukkuutta. Asiakaspalautteiden aktiivinen kerääminen merkitsee kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille oppimisprosessia. Suunnitellaan ja arvioidaan tonttien kaavoituksesta seuraavat vaikutukset tarkasti kaikki toimielimet huomioiden ja suhteessa kunnan muuhun palvelutoimintaan. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät Turvallisuuden tunne Kunnan kyky turvata riittävät palvelut Kuntalaisten osallistuminen ja informaatio 1) Turvallisuuden tunne Nousiainen pidetään turvallisena asuin- ja työympäristönä. On tärkeää, että Nousiainen pysyy viihtyisänä ja turvallisena paikkakuntana, jossa on turvallista käydä koulua, harjoittaa elinkeinotoimintaa, harrastaa ja tehdä töitä. Turvallisuuteen voivat vaikuttaa mm. kunnan eri toimialat, seurakunta, pelastusviranomaiset ja järjestöt. Lisäksi työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut ovat avainasemassa. Kaikissa ikäryhmissä esiintyviin erityisongelmiin tulee puuttua välittömästi ja pyrkiä yhteistyöhön eri tahojen kesken jo ennaltaehkäisevästi. Kuntalaisten ongelmiin ja turvattomuuden tunteisiin suhtaudutaan vakavasti ja reagoidaan välittömästi. Kouluissa tartutaan välittömästi koulukiusaamiseen ja muihin ongelmiin, kuten huumeisiin.

20 20 2) Kunnan kyky turvata riittävät palvelut Kuntalaisen näkökulmasta on tärkeää, että hän saa tarvitsemiaan palveluja. Lakisääteiset palvelut tuotetaan määräajan puitteissa. Palvelujen tarvetta pyritään arvioimaan jatkuvasti ja asiakkaiden palautetta kerätään aktiivisesti, jotta palveluja pystytään kehittämään myös sähköisiä palveluita. Kunta voi palvelujen järjestämisessä turvata kuntien väliseen yhteistyöhön. 3) Kuntalaisten osallistuminen ja informaatio Kuntalaisia informoidaan säännöllisesti ja heidän kanssaan kommunikoidaan erilaisissa tilanteissa. Asiakkailta kerätään palautetta, joka käsitellään asianmukaisesti ja mahdolliset epäkohdat pyritään poistamaan ja ottamaan toiveet huomioon. Kuntien yhteinen puhelinvaihde ja Nousiaisten kunnan oma asiakaspalvelupiste ovat tärkeitä informaatiokanavia ja mainosta kunnasta ulospäin. Kunnan asiakaspalvelun toimivuus pyritään turvaamaan nimenomaan asiakasnäkökulma huomioiden. Prosessinäkökulma Prosesseihin liittyvät prosessien sujuvuus sekä läpimeno- ja toimitusajat. Prosessit tulee aina pyrkiä avaamaan ja selvittämään niiden kulku. Sen seurauksena prosesseja voidaan uudistaa ja poistaa turhia prosesseja tai prosessin osia, jos havaitaan esimerkiksi päällekkäisiä toimintoja. Monet toimialojen prosessit linkittyvät toisiinsa ja niiden sujuvuus on kokonaisuuden kannalta tärkeää. Prosessien sujuvuutta edistää myös se, kun kaikki tietävät, mitä heidän tehtäviinsä prosessin eri vaiheissa kuuluu. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät Maankäyttöpolitiikka Uudistusmyönteisyys Palvelujen järjestämisstrategia Tiedonkulku osastojen ja toimipisteiden välillä 1) Maankäyttöpolitiikka Maankäyttöpolitiikkaan sisältyy sekä tonttien tarjonta erilaisiin tarkoituksiin että tiestön asianmukainen suunnittelu ja käyttö sekä rakennusten käyttötarkoitukset ja -mahdollisuudet. Maankäyttöpo-

21 21 litiikka nivoutuu muiden toimialan toimintoihin ja onkin tärkeää tarkastella, miten kaavoitus ja tonttien määrä vaikuttavat asuntoalueiden toimintaan ja palveluiden kysyntään. 2) Uudistusmyönteisyys Kunnan kehittämisen kannalta ennakkoluuloton ja innovatiivinen asenne on tärkeää. Prosessien linkittymistä toisiinsa ja oman kunnan prosessien suhdetta muiden kuntien prosesseihin tulee kehittää. Myös mahdollisuus kokonaan uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen on tärkeää. Kaikkien osapuolien joustava yhteistyö on tärkeää sekä molemminpuolinen luottamus toisen toimintaan. 3) Palvelujen järjestämisstrategia Kunta on perinteisesti tuottanut kaikki palvelunsa itse, mutta viimeisinä vuosina kunnat ovat myös ostaneet palveluja. Vaihtoehdot ovatkin lisääntyneet koko ajan. Kunta voi itse valita, miten se järjestää palvelut. Nousiaisten kunnassa on jo olemassa perusturvakuntayhtymä Akselin ohella sekä kunnan omat että ostopalveluna toimiva päiväkoti. Kunta järjestää yhä useamman palvelun myös yhdessä muiden kuntien kanssa. Kunnassa harkitaan, mitkä palvelut tuotetaan itse ja mitä muita järjestämistapoja käytetään. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on tuonut ja tuo edelleen omat vaatimuksensa palveluiden järjestämiseen ja kunta tekee ratkaisuja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. 4) Tiedonkulku osastojen ja toimipisteiden välillä Tiedonkulun sujuvuus on tärkeää ja siihen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Kun osaston toimipisteitä on eri puolilla kuntaa, tiedonkulun sujuvuus on erityisen tärkeää. Koska kasvokkain tapahtuva kommunikointi ei ole usein päivittäin mahdollista, myös muita informaation välitystapoja kehitetään ja toimintatapoja muutetaan. Monilla osastoilla on keskenään yhteisiä asioita ja erityisesti näissä asioissa pyritään kitkattomaan tiedonkulkuun. Tietoa myös välitetään osastolta toiselle, jos kuntalainen kertoo asioita, jotka kuuluvat toisen osaston tai toimipisteen työhön. Kuntalaisen ei tarvitse tietää oikeaa osoitetta, vaan hänen asiansa hoidetaan joka paikassa hyvin ja asiakasta ohjataan oikeaan toimipisteeseen. Kunnan organisaation sisällä tiedonkulkua ylläpidetään yhteispalavereiden avulla.

22 22 Henkilöstönäkökulma Henkilöstö on tärkein tekijä, kun kunta tuottaa palveluja. Heidän avullaan kuntalaiset voivat saada laadukkaita palveluja sujuvien palveluprosessien kautta. Osaavan henkilöstön avulla kunta voi pyrkiä saavuttamaan vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteensa käytettävissä olevilla resursseilla. Henkilöstön tulee uudistua ja kehittyä koko ajan, jotta kunta voi saavuttaa haluamansa päämäärät. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät Henkilöstön arvostus ja ammattiylpeys Koulutus ja toiminnan haavoittuvuus, kun tietotaito on yhdellä ihmisellä Työilmapiiri ja turvallisuuden tunne Sairastavuus ja työn kuormittavuus Tiedonkulku 1) Henkilöstön arvostus ja ammattiylpeys Kunnassa pyritään siihen, että jokainen työntekijä voi olla ylpeä ammatistaan ja työnsä jäljestä. Jokainen huolehtii omista tehtävistään ja tekee sovitut asiat oma-aloitteisesti. Tarvittaessa henkilöä tuetaan auttamalla häntä omissa tehtävissään resurssien puitteissa. Henkilöstön kokema arvostus on tärkeää, jotta he kokevat työnsä tärkeäksi ja tuntevat olevansa tasavertaisia työyhteisön jäseniä. Jokainen työntekijä on tärkeä hoitaessaan omaa tehtäväänsä. Arvostus pyritään tuomaan esiin sekä positiivisen palautteen kautta jokapäiväisessä työssä että merkkipäivien ja vuosipäivien yhteydessä. Henkilöstölle annetaan palautetta säännöllisesti ja heidän antamaansa palautetta kuunnellaan ja siihen reagoidaan mahdollisimman nopeasti. 2) Koulutus ja toiminnan haavoittuvuus, kun tietotaito on yhdellä ihmisellä Henkilöstön tehtävät ovat usein niin eriytyneitä muista, että sijaistaminen on vaikeaa. Tämä johtaa siihen, että kunta on organisaationa haavoittuva, kun tietotaito on yhdellä henkilöllä. Sijaisjärjestelyjen suunnitteleminen, niihin kiinteästi liittyvä koulutus ja niiden toimivaksi saaminen on yksi edellytys, että organisaatio kykenee toimimaan esim. pitkien sairaslomakausien aikana.

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

URJALAN KUNTASTRATEGIA

URJALAN KUNTASTRATEGIA URJALAN KUNTASTRATEGIA Sisällys 1 Tausta...3 2 Muuttuva toimintaympäristö...4 3 Urjalan strategia vuoteen 2022...5 3.1 Yritysten toimintamahdollisuuksia ja kasvua edistetään...6 3.2 Kuntalaisten hyvinvointia

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN STRATEGIA KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY

KONTIOLAHDEN STRATEGIA KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY KONTIOLAHDEN STRATEGIA 2014 2017 KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 9.6.2014 44 1 KUNTASTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Kontiolahden kunnan väestömäärä kasvaa noin 150 200 asukkaalla vuodessa.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Ritva Laine Kokonaisuuden näkeminen välttämätöntä Erilaisia ilmiöitä - ilmastonmuutos, niukkeneva julkinen talous, väestön ikääntyminen, erilaistumiskehitys Pelikenttä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot