Kouvola. Markkinointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvola. Markkinointisuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Kouvola Markkinointisuunnitelma

2 Strategiset lähtökohdat

3 Markkinointisuunnitelma vuosille , lähtökohdat Markkinointisuunnitelma antaa käytännön suunnan Kouvolan markkinoinnin toimenpiteille vuosille Suunnitelma pohjautuu kaupunkistrategiassa vuosille määriteltyyn visioon ja kaupungin strategisiin peruslinjauksiin (brändistrategia 2011 ja viestintästrategia 2011) sekä elinkeino-ohjelmassa vuosille ja viestintäohjelmassa vuosille määriteltyihin painopistealueisiin sekä valittuihin päämääriin. Markkinoinnin toimenpiteillä tuodaan esiin ja vahvistetaan Kouvolan kaupungin brändistrategiassa määriteltyä brändiidentiteettiä. Markkinointisuunnitelmassa kolme keskeistä kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmää ovat asukkaat, matkailijat ja yritykset. Tämä markkinointisuunnitelma toimii näiden eri kohderyhmien markkinoinnin yhteissuunnittelualustana ja suunnitelman eri toteuttajatahot pääsevät vaikuttamaan suunnitelman yksityiskohtiin mm. kampanjoiden toteutukseen omien tarpeiden mukaisesti. Markkinointisuunnitelma vastaa tiivistetysti erikseen sovittavien kampanjoiden kohdalta kysymyksiin mitä, kenelle, miten ja miksi. Aina kuluvan vuoden aikana määritellään tarkemmin seuraavan vuoden kampanjat, joilla tätä markkinointisuunnitelmaa toteutetaan. Toimenpiteistä ja kampanjoista sovitaan erikseen yhteisesti markkinoinnin johtoryhmässä. Tämän markkinointisuunnitelman pohjalta toteutettavat toimenpiteet on tarkoitus rahoittaa vuosittain konsernipalvelujen viestintään keskitetyllä erillisellä markkinointimäärärahalla ja konsernipalvelujen Kouvola Innovation Oy:lle palvelusopimuksessa tähän osoitetulla markkinointimäärärahalla. Kouvolan kaupunkikonserni käyttää markkinointiinsa kuitenkin myös muita tapoja ja määrärahoja toimialoittain. Esimerkkinä konsernipalvelujen yhteistyösopimukset ns. kärkiseurojen ja suurten tapahtumajärjestäjien kanssa ja messutapahtumat, muiden toimialojen ja tytäryhtiöiden palvelujensa markkinointiin sisältyvä kaupunkimarkkinointi sekä Kinnon matkailumarkkinointi (esitteet, messut, matkailuneuvonta jne.) ja yritys- ja sijoittumismarkkinointi. Markkinointisuunnitelma on laadittu Nitro ID:n, Kouvolan kaupungin ja elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n yhteistyönä. 3

4 Visio Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä. Kouvolan tulevaisuudenkuvan 2020 uusi suunta perustuu elinvoimaan, joka rakentuu asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kautta. Kaupungin keskeinen tehtävä on elinvoiman lisääminen yhteisten päämäärien, tekojen ja hyvän organisoitumisen avulla. Tavoitteena on omista vahvuuksista ja valinnoista rakennettu entistä elinvoimaisempi Kouvola. Markkinointisuunnitelmaan on tuotu 2014 uudistetun kaupunkistrategian visio, josta on jo johdettu uusi elinkeino-ohjelma sekä viestintäohjelma.

5 Arvot 1) Kaupunkilaisen paras 3) Tavoitteellisuus ja tehokkuus 5) Luotettavuus ja turvallisuus Haluamme toimia kaupunkilaisen parhaaksi ja tehdä Kouvolasta kaupungin, jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Tämä näkyy asiakkaidemme aktiivisena kuunteluna ja oikeudenmukaisena kohteluna sekä toimintojemme jatkuvana kehittämisenä. Haluamme toimia tavoitteellisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää yhteistä näkemystä tavoitteistamme, nopeaa päätöksentekoa, vastuullista ja valtuuttavaa johtamistapaa sekä asiantuntevaa ja aloitteellista työskentelyä. Tavoitteellinen ja tehokas toimintatapa näkyy asioiden sujumisena halutulla tavalla, vahvistuvana taloutena ja kaupungin hyvänä maineena. Haluamme olla luotettava ja turvallinen palveluiden tarjoaja sekä yhteistyökumppani. Tämä edellyttää johdonmukaista ja linjakasta päätöksentekoa sekä ennustettavia ja täsmällisiä toimintatapoja. Näiden arvojen toteutuminen näkyy siinä, että palveluihimme luotetaan kaikissa tilanteissa ja ihmiset kokevat elämänsä turvalliseksi Kouvolassa asuessaan ja liikkuessaan. 2) Vastuullinen yhteistyö 4) Rohkea uudistuminen Kaupunki-imagon ja brändi-identiteetin kannalta tärkeimpiä arvoja ovat sekä Kaupunkilaisen paras että Rohkea uudistuminen. Haluamme tehdä Kouvolan kaupungista työyhteisön, jossa ihmiset luottavat toisiinsa. Tämä näkyy keskinäisenä arvostuksena, avoimena tiedon kulkuna ja tekemisen sujuvuutena sekä palveluhenkisyytenä ja ympäristöstä huolehtimisena niin yhteisön sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa. Haluamme tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin, jotta kaupunkimme pysyy kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin- ja toimintaympäristönä. Rohkea uudistuminen näkyy työskentelytavoissamme, halussamme kehittää palveluita sekä hyödyntää asiakkailtamme saatavaa palautetta ja kehitysideoita. Asukasmarkkinoinnissa tärkein viestintää ja markkinointia ohjaava arvo on Kaupunkilaisen paras sekä Luotettavuus ja turvallisuus. Markkinointisuunnitelman toimenpiteillä halutaan tukea me-hengen ja seuturakkauden syntymistä ja vahvistaa niitä. Kampanjakonseptit ammentavat paikallisista ominaispiirteistä ja asukkaiden omasta panoksesta. Kampanjoilla halutaan myös osallistaa kuntalaisia kertomaan hyvää kotikaupungistaan. Kaupungin arvoista matkailu- ja elinkeinomarkkinnoissa tärkeimpiä ovat Rohkea uudistuminen, Tavoitteellisuus ja tehokkuus sekä Vastuullinen yhteistyö. 5

6 Strategiset peruslinjaukset, päämäärät ja valinnat Vahvuudet ja mahdollisuudet 1) Kouvola on vahva peruskunta. 2) Kouvolan elinvoiman kehittämisen kivijalka on sijainti. 3) Maaseutu on Kouvolan voimavara. Strategiset päämäärät Tasapainoinen talous Elinvoimainen kaupunki Asiakaslähtöinen toiminta Laadukas ympäristö Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Strategiaa toteuttavaa johdonmukaista päätöksentekoa. Yrittäjyyden edistämistä päätöksen teossa ja johtamisessa. Asiakkaan kuulemista. Kouvolan asiakas on: Ympäristöystävällistä kaupunkia. Vastuullista ja osallistavaa johtamista. Osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Vaikuttavaa omistajanohjausta. Optimaalista palvelutarjontaa ja -verkkoa. Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävää toimijaa. Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittämistä. Alueen saavutettavuuden kehittämistä ja hyödyntämistä. Kuntalainen Asukas Vierailija Mökkiläinen Yrittäjä Yrityksen edustaja Ennaltaehkäisyyn panostamista. Vetovoimaisia luontokohteita. Joukkoliikennettä osana palvelujärjestelmää. Energiatehokasta ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuvaa kaupunkia. Yhteisöllisyyden kehittämistä. 6

7 Viestintäohjelma , Viestinnän painopisteet Kouvolan kaupungin viestinnän keskeisiksi painopisteiksi valitut sisältökokonaisuudet ovat: Valmistelu- ja päätösviestintä Asukas- ja palveluviestintä Työyhteisöviestintä Kaupunkimarkkinointi Markkinointisuunnitelmassa näistä painopisteistä keskitytään kaupunkimarkkinointiin: Kaupunkimarkkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä rakennetaan Kouvolan kaupungin mainetta ja edistetään Kouvolan aseman vahvistumista elinvoimaisena ja vetovoimaisena paikkana asua, yrittää ja matkailla. Mainetavoitteet liittyvät Kouvolan tunnettuuden lisäämiseen, monimuotoisuuden esilletuomiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen uudelleen ajattelun voimalla. Kouvola-mielikuvan rakentamiseen vaikutetaan markkinoinnin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Viestinnällä rakennetaan rohkeaa ja uudistuvaa, kaupungin ainutlaatuisuuksiin ja vahvuuksiin perustuvaa mainetta kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin-, yritys- ja vapaaajan toimintaympäristönä - luonnollisena kasvukeskuksena. Tavoitteet: Mielikuva Kouvolasta on myönteinen ja alueen tunnettuus on parantunut. Kotiseuturakkaus ja -arvostus on lisääntynyt; ollaan ylpeitä omasta kaupungista. Luontokaupunkiprofiili ja elinvoimaisuus on tuotu esiin strategian mukaisesti. Kouvolan vetovoima on lisääntynyt asuin-, opiskelu-, matkailu-, tapahtuma- ja urheilukaupunkina sekä yritysten sijoittumiskohteena. Kouvolan kaupunkia pidetään vetovoimaisena ja luotettavana työnantajana. Toimenpiteet: Tehdään kaupunkimarkkinointia markkinointisuunnitelman mukaisesti. Laaditaan viestintäsuunnitelmat tärkeimmille strategian mukaisille kärkihankkeille. Määritellään kaupungille pääviestit. Lisätään markkinointiyhteistyötä ja verkostoitumista keskeisten sidosryhmien kesken. Selvitetään eri kohderyhmien mielikuvaa Kouvolasta ulkoisella arvioinnilla. Tämän markkinointisuunnitelman toimenpiteillä tavoitellaan kotiseuturakkauden ja -arvostuksen lisäämistä. Kouvolan kaupungin heikkouksiksi on listattu kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen sekä yhteisen kulttuurin ja me-hengen puute. Lisäksi toivotaan, että kaupungin maine perustuu kaupungin ainutlaatuisuuteen ja vahvuuksiin. Nämä kaikki ohjaavat toimenpiteitä kaupunkimarkkinointiin, joka huomioi kuntalaiset ja ponnistaa alueen omaleimaisuudesta. Kotiseuturakkauden myötä vahvistuvan kaupungin identiteetin toivotaan heijastelevan myös kaupungin imagoon, ulkoisen vetovoiman lisääntymiseen sekä tunnettuuteen. Toimenpiteet yhdistyvät osittain asukas- ja palveluviestinnän kanssa ja tukevat palveluista viestimistä. 7

8 Elinkeino-ohjelma , Painopistealueet ja toteuttamisperiaatteet Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnan painopisteet kertovat kehityksen suunnan ja toteuttamisperiaatteet toimenpiteiden kohdistamisesta. Kehittämistoimenpiteet kohdistetaan tulevina vuosina ensisijaisesti seuraavista teemoista muodostuville painopistealueille: 1. Digitalisaatio 2. Rahtikylä (logistiikkatoimiala) 3. Biolaakso (uusiutuva energia) 4. VisitKouvola (matkailutoimiala) Menestys valituilla painopistealueilla vaatii tuekseen niitä ymmärtävää sisäistä ja ulkoista viestintää sekä suunnitelmallista markkinointia. Elinkeinopolitiikan pitemmän tähtäimen toteuttamisperiaatteet ovat: Kilpailukykyisen yritysympäristön jatkuva kehittyminen. Valittuja painopistealueita koskevien kehittämisohjelmien ja -toimenpiteiden tehokas toteuttaminen. Yhteisiin tavoitteisiin perustuvan kumppanuuden vahvistaminen yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ekologisuuden hyödyntämistä tukevien liiketoimintaedellytysten kehittäminen. Toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja ennakoimiseen liittyvän kyvykkyyden kehittäminen. Päävastuu painopistealueiden toimintaohjelmien laatimisesta ja toteuttamisesta on Kouvola Innovation Oy:lla, ja kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena on luoda kaupungista kehittyvä ja elinvoimainen mielikuva, joka tukee tätä työtä. Tämä tapahtuu mm. tuomalla esiin onnistumisia ja kehityshankkeita painopistealueilta. Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tullaan jatkossa: Jatkamaan markkinoinnin kehittämistä samalta pohjalta, mihin edellinen kampanja on jäänyt. Keräämään ja kumuloimaan tietoa Kouvolan vahvuuksista valituilla painopistealueilla ja myymään Kouvolaa lisäämällä Sijoitu Kouvolaan -kampanjointiin elinkeinopoliittinen näkemys sekä keskeiset hankkeet ja onnistumiset. Valitsemalla vuosille teemat, jolloin yhtä teemaa painotetaan vuosittain ja pyritään siten varmistamaan viestin läpimeno. Ensimmäisen vuoden teema on logistiikkatoimiala. 8

9 Brändin ytimessä. Brändin identiteetti on sitä kaikkea, mitä brändi aidosti on. Se kertoo persoonallisuudesta ja olemuksesta. Kuinka brändi viestii ja millaisena se näyttäytyy muille.

10 Kouvola, ydin. Rohkea uudistuminen. Kouvola on rohkeasti uudistuva. Tässä ei oltaisi, ellei olisi uskallettu ajatella asioita yhdessä uusiksi. Yhdistyminen oli ensimmäinen askel. Muutoksen tuulet puhaltavat. Joskus on muututtava pakon edessä. Ne ovat kasvun paikkoja, jolloin vaaditaan rohkeaa uudistumista. Rohkea uudistuminen on seudun voimavara. Uudistuminen näkyy erilaisina ilmentyminä. Se on Kouvolan identiteetin perusta: voimien yhdistämistä uudella tavalla ja niistä voimaantumista. Kouvola, brändilupaus. Uusia näkökulmia, jotka antavat uutta voimaa. (Uutta voimaa arkeen / työhön / perhe-elämään / yrittämiseen / asumiseen / matkailuun...) Brändin keskeiset tekijät: Rohkea uudistuminen Yhteiset ylpeydenaiheet Elämänilo Moni-ilmeisyys Mutkaton elämänlaatu Kouvola, persoona. Väljä ja välitön. Mieli on vapaa, mutta ei ole vapaamielinen. Sitkeä arjen ihminen. Ajattelee toisin, mutta ei ole toisinajattelija. Vastavoimageneraattori. On älyllinen haastaja, muttei haasta älyttömästi. Vaatimaton sielu, vaativassa mielessä. On iso, mutta ei isottele. Persoona on identiteetin henkisten ominaisuuksien kokonaisuus, joka ohjaa toimintaa. Persoona todentaa sen, miten käyttäytyy, mistä pitää ja mistä ei, miten ilmaisee itseään ja miten suhtautuu asioihin. Kouvola, arvot. Kouvolan brändin arvomaailma on johdettu Kouvolan kaupungin arvoista. Arvomaailma tuo esiin persoonan arvostuksen ja identiteetin mukaisen toiminnan. Kaupunkilaisen paras Uskallamme ajatella itsemme parasta ja olla parhaita itsellemme. Vastuullinen yhteistyö Olemme valmiita käyttämään yhdessä järkeä, jos siinä on riittävästi järkeä. Tavoitteellisuus Meillä on varaa kasvunvaraan: ei tarvitse syntyä suureksi, jotta voi joskus olla jotain suurta. Rohkea uudistuminen Tunnustamme vastavoiman itsessämme ja uskallamme määritellä kymenlaaksolaisuuden kouvolalaisuuden kautta. Luotettavuus Olemme sitä mitä teemme ja mitä sen kautta itsestämme kerromme. 10

11 Kouvola, tavoitemielikuva Risteysasemasta risteilijäksi. Monta maailmaa sen sisällä. Yhdistymisen kautta muodostuneet viimeisen päälle jämerät ja uppoamattomat raamit sisältävät samalla myös paljon oa ja hyvän mielen lähteitä. Keskusten ja maaseudun tiivis vuorovaikutus. Rakennetun ja rakentamattoman yhteensovittaminen. Vaalittu ja hoidettu seutu, jonne Kymijoki tuo virtaa ja voimaa. Luontokaupunki 2020 Väriskaala pirteän moni-ilmeinen. Kevääntuore koivunlehtivihreä. Suomen musta hevonen. Uljas ja eteenpäin vievä dynaaminen voima. Herättää kunnioitusta kumppaneissaan ja kilpailijoissaan. Rohkea uudistuminen. Muutoksen rohkeaa kohtaaminen. Ei pelätä mennä tulta päin: aina ollaan oltu kansakuntien kohtaamisten ja aikakausien muutoksien etujoukoissa. Paranee vanhetessaan. Uskalla tutustua. Vertaile, saatat löytää vivahteikkaan kumppanin elämälle. Rento ja elämäniloinen kaupunki. Nuoruuden puhtaus, joka kirkassilmäisenä ja avoimena katsoo kohti tulevaa. Kokemuksen tuoma rentous ja pitkien perinteiden tuoma turvallisuus. Yhdessä kohti haasteita. Yhdessä selviämisen eväät ja ainekset. Syntynyt yhdessä voimaantumisesta ja jatkaa yhdessä toisistaan voimaantuen. 11

12 Mainetavoitteet Mainetavoitteet tarjoavat määrityksinä ne tavoitteet, joita kohden markkinoinnissa ja brändinrakennuksessa ponnistellaan. Tällaisena haluamme Kouvolan kohderyhmien Kouvolan näkevän ja kokevan.

13 Kouvolan mainetavoitteet Ulkoisen vetovoiman lisääminen 1) Kehittyvä Sijainti metropolien keskipisteessä, logistinen risteys sekä teollisuuden, kaupan ja palveluiden keskittymä mahdollistavat kaupungin kehityksen. 2) Kiehtova Luonnon erityisyys, vaikuttavat miljööt, vapaaajan asumisen monipuoliset mahdollisuudet ja tunnetut ilonaiheet tekevät Kouvolasta kiehtovan matkailun, mökkeilyn ja vapaaajanvieton kaupungin. 3) Kodikas Edullisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen mahdollistavat helpon mahdollisuuden kotiutua. Monipuolisten palveluiden ja moni-ilmeisen luonnon tarjoamat valinnan mahdollisuudet saavat viihtymään. Kouvolan seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen 1) Kehittyvä Kehityksestä ja onnistumisista viestiminen sekä rohkean uudistumisen esiintuonti käynnistävät positiivisuuden kehän ja edesauttavat seudun kehitystä yhteisvoimin. 2) Kiehtova Persoonallisella viestinnällä ja Kouvolan aitojen ylpeydenaiheiden esiin nostamisella herätetään kiinnostusta ja saadaan tuntemaan ylpeyttä kouvolalaisuudesta. 3) Kodikas Edullisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen saavat tuntemaan olon kotoisaksi. Kouvolan mainetavoitteet liittyvät Kouvolan monimuotoisuuden esilletuomiseen, rohkean uudistumisen voimaan sekä täysin yllättävän maineen ja mielikuvan synnyttämiseen aluksi kansallisesti ja myöhemmin kansainvälisesti. Tavoittena Kouvola-mielikuvan muuttaminen ja sen rakentaminen määritellyn tavoitemielikuvan mukaiseksi markkinoinnin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Uudelleenajattelua ja yhteisvoimaa. Voimaantuminen kahdella päätavoitteella: Päätavoite Strategiaa tukevat tavoiteet Tavoitemielikuva Kouvolan ulkoisen vetovoiman lisääminen Kouvolan seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen Tukea elinkeinorakenteen monipuolistumista. Lisätä kiinnostavuutta vapaa-ajan vieton ja matkailunkohteena. Herättää kiinnostusta Kouvolaa kohtaan asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana. Esiintuoda yhteisiä onnistumisia ja kasvattaa yhteistekemistä ja henkeä. Herättää ylpeys ja omanarvontunto persoonallisella esiintymisellä ja ylpeydenaiheiden esilletuomisella. Lisätä oman ainutlaatuisuuden ja aitojen faktojen kautta kotiseutuarvostusta ja -ymmärrystä. Kehittyvä Kiehtova Kodikas Kehittyvä Kiehtova Kodikas 13

14 Tavoitemielikuva: kehittyvä Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena tukea elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä esiintuoda yhteisiä onnistumisia ja kasvattaa yhteistekemistä ja -henkeä. 14 Kohderyhmät: Ulkoiset: Potentiaaliset yritykset, sijoittajat ja rahoittajat - Elinkeino-ohjelman painopisteiden mukaisesti - Rohkeat ja kasvuhakuiset koti- ja ulkomaiset yritykset Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteiskunnalliset päättäjät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Valtakunnallinen media Sisäiset: Paikalliset yritykset ja kiinteistöjen omistajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kaupungin luottamushenkilöt - Paikallismedia Kaupungin henkilöstö Asukkaat Väliaikaiset asukkaat Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Logistinen sijainti metropolien keskipisteessä, monimuotoinen infrastruktuuri, metsä-, energia- ja ympäristöalojen mahdollisuudet sekä vahva Venäjänosaaminen, kaupan ja palveluiden keskittymä, kehittämishankkeet. Esimerkillisten toimintamallien esiintuonti sekä kehityksestä ja onnistumisista viestiminen käynnistävät positiivisuuden kehän ja edesauttavat seutua yhteisvoimin kehittymiseen. Sijainti metropolien keskipisteessä Helsingistä reilussa tunnissa, useita kymmeniä yhteyksiä päivässä Pietarista junalla 2,5 h Kahdesta satamasta alle tunnissa Lahdesta junalla 25 min Rautatielogistinen risteys Suomen tavaraliikenteessä numero yksi bruttotonneilla mitattuna Matkustajaliikenteessä itäisen Suomen keskeisin rautatiepaikkakunta ( matkustajaa / vuosi) Kaupan ja palveluiden keskittymä Neliapila-alue, jossa mm. Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskus Turvallisuus- ja hyvinvointikeskittymäsuunnitelmat Tiiviit ja aktiiviset kyläyhteisöt, joissa tilaa tekemiselle Metsä-, energia- ja ympäristöalojen mahdollisuudet Kehittyvä pakkausala Uudistuva biotalous Hyötyvirta - Ympäristöalan yritysalue Voikkaan Yrityspuisto Kehittämishankkeet Hankkeista ja onnistumisista viestiminen. Seudulla tapahtuva kehittyminen läpinäkyväksi. Kouvolan logistiikka-alue ja rautatieterminaali (Kouvola RRT) Ratamo-keskus ja -hyvinvointipalvelut Ydinkeskustan kehittäminen keskustavisio Kimolan kanava / Kouvola Heinola -vesiväylähanke Vanhojen teollisuusalueiden uusiokäyttö Asuntomessut 2019 Esimerkilliset yhteistyömallit esille Urheilu-/kärkiseurat Yhteistoimintamallien generointi ja tukeminen Ideointi ja tukeminen Seuranta ja mittarit Yrityksien määrä Työpaikkojen määrä ja työllisyysaste Tax Free -myynti, yritysten liikevaihto Sivustojen kävijämäärät Yhteydenottojen ja uusien asiakkaiden määrä Yhteishankkeiden määrä Tapahtumamäärät Keskeiset menestystekijät Yhteistyö Toimintamallit ja yrityspalveluiden tuotteistus Tuki ja tukimateriaalit Uudet ideat ja uusi ajattelu Tekemisen meininki Usko

15 Tavoitemielikuva: kiehtova Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena lisätä Kouvolan kiinnostavuutta vapaa-ajan vieton ja matkailun kohteena sekä herättää ylpeys ja omanarvontunto persoonallisella esiintymisellä ja ylpeydenaiheiden esilletuomisella. Kohderyhmät: Ulkoiset: Vapaa-ajan matkailijat (lähikunnat, kansalliset, kansainväliset) - luontomatkailijat - perheet Tapahtumamatkailijat (urheilu, kulttuuri, viihde) Yritys- ja kokousmatkailijat Pendelöijät Ohiliikkuvat Sisäiset: Oman kunnan asukkaat Väliaikaiset asukkaat Kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt Yritykset ja sijoittajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kolmas sektori - Paikallismedia Ulkoisille kohderyhmille suunnattu markkinointi vaikuttaa myös sisäisiin kohderyhmiin. Matkailumarkkinoinnissa panostetaan matkailun tuotteistamiseen ja monikanavaiseen sisällöntuotantoon. Haetaan uusia asiakkaita ja kehitetään ympärivuotisuutta. Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Luonnon erityisyys, vaikuttavat miljööt, vapaa-ajan asumisen monipuoliset mahdollisuudet ja tunnetut ilonaiheet sekä tapahtumat tekevät Kouvolasta kiehtovan matkailun, mökkeilyn ja vapaa-ajanvieton kaupungin. Persoonallisella viestinnällä ja Kouvolan aitojen ylpeydenaiheiden esiin nostamisella herätetään kiinnostusta ja saadaan tuntemaan ylpeyttä kouvolalaisuudesta. Luonnon erityisyys Repoveden kansallispuisto, eteläisen Suomen toiseksi suosituin erämaamatkailukohde Luonto- ja virkistysalueet 450 järveä Kymijoki, eteläisen Suomen suurin joki Väliväylä ja muut vesiväylät Vaikuttavat miljööt ja tarinat Verlan tehdasmuseo, Unescon maailmanperintökohde Alvar Aallon arkkitehtuuri Tehtaiden miljööt Kartanot Merkittävä rautatiekeskus Alueen historia ja tarinat (mm. sotilas- ja rautatiehistoria) Arboretum Mustila Vapaa-ajan asuminen ja mökkeily Maaseutu- ja kesäasunnot Tontit Vuokramökit Suomen suurimpia mökkikuntia Tapahtumat Asuntomessut 2019 Ilo Tykkimäki ja Aquapark Lähiherkut, mm. lakritsit, lähiruoka Urheiluviihde (Kärkiseurat, raviurheilu) Kulttuuriviihde (teatterit, museot) Shoppailu (kauppakeskukset, keskusta, kylät) Katse peiliin Identiteetin ja persoonan esille tuominen tarinoiden avulla Positiivisen Kouvola-kuvan vahvistaja Muistetaan kertoa muillekin meistä. Seudulla menestyjät ja seudulla menestyneet Menestystarinat: yksilöt ja yritykset Tehdään kouvolalaisuudesta ylpeyden- ja puheenaihe ulkoisille kohderyhmille suunnatun markkinoinnin herättämällä huomionarvolla Seuranta ja mittarit Matkailutulo, Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimus Sivuston kävijämäärä (kampanjan toimivuus) VisitKouvolan omat viestintäkanavat Matkailukohteiden kävijämäärä Majoitustilastot Tapahtumakävijämäärä Vapaa-ajan asukkaiden määrä Tax free -myynti (+ Invoice-myynti, ei mitattavissa) Imagomittaukset Keskeiset menestystekijät Matkailuyritysten yhteistyö ja kehittäminen Markkinointi ja viestintä, ristiinmarkkinointi Sijainnin täysimääräinen hyödyntäminen ja saavutettavuuden kehittäminen Kansainvälistyminen Tuotteistaminen ja sisällöntuotanto Positiivinen yllättäminen 15

16 Tavoitemielikuva: kodikas Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena herättää kiinnostusta Kouvolaa kohtaan asuin- tai työssäkäyntipaikkakuntana sekä lisätä aitojen faktojen kautta kotiseutuarvostusta ja -ymmärrystä. Kohderyhmät: Ulkoiset: Potentiaaliset asukkaat - Paluumuuttajat - Elämänlaatua hakevat - Lähikuntien ja -kaupunkien asukkaat - KEN (Kouvolan entiset nuoret) - Pendelöijät Sisäiset: Asukkaat - Lapsiperheet - Nuoret - Työikäiset - Eläkeläiset Väliaikaiset asukkaat - Opiskelijat - Varusmiehet - Vapaa-ajan asukkaat Kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt Yritykset ja sijoittajat - Yrittäjät - Yritysjohtajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kolmas sektori - Paikallismedia Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Edullisuus, turvallisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen tarjoaa helpon mahdollisuuden kotiutua. Monipuolisten palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon tuomat valinnan mahdollisuudet saavat viihtymään. Edullinen, tilava ja turvallinen Suomen edullisinta asumista Enemmän vähemmällä Tutkimustulosten esiintuonti Sijainti ja liikkuminen Metropolien keskipisteessä Sujuvat liikenneyhteydet lähelle ja kauas Kevyen liikenteen mahdollisuudet Moni-ilmeisyys Levollinen, mutta eloisa maaseutu ja viihtyisä kaupunkimiljöö Lähiluonto, ulkoilu- ja retkeilyreitit Prime time -palvelut Aktiviteetit ja harrastukset prime time -aikaan Kulttuuri Urheilu ja liikunta, urheiluviihde (kärkiseurat, raviurheilu) Shoppailu Toimivat palvelut Kierrätys ja siisteys Tapahtumat Alueen historia ja tarinat Asuntomessut 2019 Katse peiliin Kouvola on sitä, miksi me sen rakennamme Identiteetin ja persoonan esille tuominen Seuranta ja mittarit Uusien asukkaiden määrä Sivustojen kävijämäärät Imagotutkimukset Yleinen asenneilmasto Kapa-tutkimukset (kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimus) Pendelöijien määrä Kampanjakohtaiset mittarit Keskeiset menestystekijät Yhteistyö/yritysyhteistyö Kohdennettu sisäinen viestintä/markkinointi Kohdennettu ulkoinen markkinointi Rohkeus Positiivinen yllättäminen Markkinointi ja viestintä 16

17 Kohderyhmät ja mitä heille myydään valinnat

18 Kohderyhmästrategia Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus YRITYKSET Rohkeat, kasvuhakuiset kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, jotka hakevat logistiikka- ja kustannustehokkaita ratkaisuja sekä Venäjän osaamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yritysten ja työpaikkojen lisääminen Yritysten määrä Työllisyysaste Logistinen sijainti ja osaaminen Monimuotoinen ja edullinen infrastruktuuri Venäjän-osaaminen Venäjänkielinen työvoima Työnantajaan sitoutuva työvoima Kehittymisen edellytyksiä ja yrittämiselle hyvä toimintaympäristö Tuetaan yritysten menestystä alueella ja autetaan löytämään vaihtoehtoja toteuttaa liikeideaansa Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus MATKAILIJAT Lapsiperheet Urheiluviihdettä etsivät Luonnossa liikkujat Vetovoiman kasvattaminen Matkailijamäärien kasvattaminen ja siten matkailutulon, verotulojen sekä palvelualan työpaikkojen lisääminen. Majoitustilastot Kävijämäärät matkailukohteissa Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimus VisitKouvolan omien kanavien kehittyminen Elämyksiä tapahtumista ja luonnosta Ainutlaatuiset kohteet ja tarinat: Verla, Mustila, Repovesi, vesistöt Urheiluviihde: Ravit, Kärkiseurat Ilo, hurvittelu: Tykkimäki ja Aquapark Sijainti ja saavutettavuus Kouvolan ja yritysten houkuttelevuuden sekä näkyvyyden kasvattaminen matkailijoiden keskuudessa Elämyksiä ja tarinoita matkailijoille Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus ASUKKAAT 18 Sisäinen: Paikalliset asukkaat Vapaa-ajan asukkaat Ulkoinen Ulkoinen: Työikäiset Lapsiperheet Elämänlaatua hakevat Sisäinen: Me-henki, kotiseuturakkaus Ulkoinen: Asukasmäärän lisääminen Sisäinen: Asukastyytyväisyys Ulkoinen: Asukkaiden määrä Sisäinen: Kaupungin ainutlaatuisuus ja vahvuudet, sekä lämpimästi ironinen identiteetti, joka herättää paikaillisissa asukkaissa positiivista innostumista Ulkoinen: Elämänlaatu, Prime time -palvelut, edullinen asuminen, maalla kaupungissa, kätevät yhteydet, tarinat/historia Hyvinvointia, viihtyisyyttä ja elinvoimaa kylillä ja taajamissa Tietoa kaupungin toiminnasta ja päämääristä Edellytyksiä osallistumiselle kaupungin toimintaan

19 2015 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä. KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolalaisen identiteetin ja persoonan esille nostaminen Asukkaiden osallistaminen Elinkeinoelämän nostaminen vahvojen kärkien kautta esiin Kouvolan korostaminen luontomatkailukohteena Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi Ennaltaehkäisevät palvelut ja asiakaslähtöinen toiminta Nuorisopalvelut Muut palvelut, esim. joukkoliikenne 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat Messut ym. uusasukashankinta Potentiaaliset yritykset Kullekin vuodelle valitaan yksi teema, johon keskitytään: Logistiikka Kaupunki-imagon kehittäminen elinkeinomarkkinointia tukevaksi Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 35 % Matkailijat Luontomatkailu Ilo Tykkimäki ja Aquapark Tapahtumat, urheilu Vetovoimakohteet 10 % 10 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 35 % Muut menot 10 % Matkailijat 10 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Asukkaat 35 % 19

20 2016 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolan imagon vahvistaminen valitun linjan mukaisesti Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi Ennaltaehkäisevät palvelut ja asiakaslähtöinen toiminta Muut palvelut (valitaan 1 2 palvelua) 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Potentiaaliset yritykset Keskittyminen yhteen teemaan kerrallaan: Esiin nostettava hanke tai toimiala päätetään myöhemmin (Venäjä-osaaminen, energia- ja metsäteollisuus, biotalous) Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 35 % Matkailijat Elämykset (luonto, liikunta, urheilu, huvipuisto/vesipuisto ym.) Tapahtumat 10 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 35 % Muut menot 10 % Matkailijat 10 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Asukkaat 35 % 20

21 2017 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolan imagon vahvistaminen valitun linjan mukaisesti Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi 25 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat Osuutta budjetista tarkastetaan asuntomessujen takia 20 % Potentiaaliset yritykset Kullekin vuodelle valitaan yksi teema, johon keskitytään: Esiin nostettava hanke tai toimiala päätetään myöhemmin (energia- ja metsäteollisuus, uusiutuva energia) Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 10 % Matkailijat Elämykset (luonto, liikunta, urheilu, huvipuisto/vesipuisto ym.) Tapahtumat 35 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 10 % Muut menot 10 % Matkailijat 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 20 % Asukkaat 25 % 21

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta?

Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja kestävällä tavalla uudistuva luontokaupunki, jossa

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakunnan turvallisuus Kuopio 28.10.2016 Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Suomi maailman turvallisin maa World Economic Forum arvioi Suomen maailman turvallisimmaksi maaksi Onko Etelä-Savo Suomen turvallisin

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot