Kouvola. Markkinointisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvola. Markkinointisuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Kouvola Markkinointisuunnitelma

2 Strategiset lähtökohdat

3 Markkinointisuunnitelma vuosille , lähtökohdat Markkinointisuunnitelma antaa käytännön suunnan Kouvolan markkinoinnin toimenpiteille vuosille Suunnitelma pohjautuu kaupunkistrategiassa vuosille määriteltyyn visioon ja kaupungin strategisiin peruslinjauksiin (brändistrategia 2011 ja viestintästrategia 2011) sekä elinkeino-ohjelmassa vuosille ja viestintäohjelmassa vuosille määriteltyihin painopistealueisiin sekä valittuihin päämääriin. Markkinoinnin toimenpiteillä tuodaan esiin ja vahvistetaan Kouvolan kaupungin brändistrategiassa määriteltyä brändiidentiteettiä. Markkinointisuunnitelmassa kolme keskeistä kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmää ovat asukkaat, matkailijat ja yritykset. Tämä markkinointisuunnitelma toimii näiden eri kohderyhmien markkinoinnin yhteissuunnittelualustana ja suunnitelman eri toteuttajatahot pääsevät vaikuttamaan suunnitelman yksityiskohtiin mm. kampanjoiden toteutukseen omien tarpeiden mukaisesti. Markkinointisuunnitelma vastaa tiivistetysti erikseen sovittavien kampanjoiden kohdalta kysymyksiin mitä, kenelle, miten ja miksi. Aina kuluvan vuoden aikana määritellään tarkemmin seuraavan vuoden kampanjat, joilla tätä markkinointisuunnitelmaa toteutetaan. Toimenpiteistä ja kampanjoista sovitaan erikseen yhteisesti markkinoinnin johtoryhmässä. Tämän markkinointisuunnitelman pohjalta toteutettavat toimenpiteet on tarkoitus rahoittaa vuosittain konsernipalvelujen viestintään keskitetyllä erillisellä markkinointimäärärahalla ja konsernipalvelujen Kouvola Innovation Oy:lle palvelusopimuksessa tähän osoitetulla markkinointimäärärahalla. Kouvolan kaupunkikonserni käyttää markkinointiinsa kuitenkin myös muita tapoja ja määrärahoja toimialoittain. Esimerkkinä konsernipalvelujen yhteistyösopimukset ns. kärkiseurojen ja suurten tapahtumajärjestäjien kanssa ja messutapahtumat, muiden toimialojen ja tytäryhtiöiden palvelujensa markkinointiin sisältyvä kaupunkimarkkinointi sekä Kinnon matkailumarkkinointi (esitteet, messut, matkailuneuvonta jne.) ja yritys- ja sijoittumismarkkinointi. Markkinointisuunnitelma on laadittu Nitro ID:n, Kouvolan kaupungin ja elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n yhteistyönä. 3

4 Visio Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä. Kouvolan tulevaisuudenkuvan 2020 uusi suunta perustuu elinvoimaan, joka rakentuu asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kautta. Kaupungin keskeinen tehtävä on elinvoiman lisääminen yhteisten päämäärien, tekojen ja hyvän organisoitumisen avulla. Tavoitteena on omista vahvuuksista ja valinnoista rakennettu entistä elinvoimaisempi Kouvola. Markkinointisuunnitelmaan on tuotu 2014 uudistetun kaupunkistrategian visio, josta on jo johdettu uusi elinkeino-ohjelma sekä viestintäohjelma.

5 Arvot 1) Kaupunkilaisen paras 3) Tavoitteellisuus ja tehokkuus 5) Luotettavuus ja turvallisuus Haluamme toimia kaupunkilaisen parhaaksi ja tehdä Kouvolasta kaupungin, jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Tämä näkyy asiakkaidemme aktiivisena kuunteluna ja oikeudenmukaisena kohteluna sekä toimintojemme jatkuvana kehittämisenä. Haluamme toimia tavoitteellisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää yhteistä näkemystä tavoitteistamme, nopeaa päätöksentekoa, vastuullista ja valtuuttavaa johtamistapaa sekä asiantuntevaa ja aloitteellista työskentelyä. Tavoitteellinen ja tehokas toimintatapa näkyy asioiden sujumisena halutulla tavalla, vahvistuvana taloutena ja kaupungin hyvänä maineena. Haluamme olla luotettava ja turvallinen palveluiden tarjoaja sekä yhteistyökumppani. Tämä edellyttää johdonmukaista ja linjakasta päätöksentekoa sekä ennustettavia ja täsmällisiä toimintatapoja. Näiden arvojen toteutuminen näkyy siinä, että palveluihimme luotetaan kaikissa tilanteissa ja ihmiset kokevat elämänsä turvalliseksi Kouvolassa asuessaan ja liikkuessaan. 2) Vastuullinen yhteistyö 4) Rohkea uudistuminen Kaupunki-imagon ja brändi-identiteetin kannalta tärkeimpiä arvoja ovat sekä Kaupunkilaisen paras että Rohkea uudistuminen. Haluamme tehdä Kouvolan kaupungista työyhteisön, jossa ihmiset luottavat toisiinsa. Tämä näkyy keskinäisenä arvostuksena, avoimena tiedon kulkuna ja tekemisen sujuvuutena sekä palveluhenkisyytenä ja ympäristöstä huolehtimisena niin yhteisön sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa. Haluamme tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin, jotta kaupunkimme pysyy kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin- ja toimintaympäristönä. Rohkea uudistuminen näkyy työskentelytavoissamme, halussamme kehittää palveluita sekä hyödyntää asiakkailtamme saatavaa palautetta ja kehitysideoita. Asukasmarkkinoinnissa tärkein viestintää ja markkinointia ohjaava arvo on Kaupunkilaisen paras sekä Luotettavuus ja turvallisuus. Markkinointisuunnitelman toimenpiteillä halutaan tukea me-hengen ja seuturakkauden syntymistä ja vahvistaa niitä. Kampanjakonseptit ammentavat paikallisista ominaispiirteistä ja asukkaiden omasta panoksesta. Kampanjoilla halutaan myös osallistaa kuntalaisia kertomaan hyvää kotikaupungistaan. Kaupungin arvoista matkailu- ja elinkeinomarkkinnoissa tärkeimpiä ovat Rohkea uudistuminen, Tavoitteellisuus ja tehokkuus sekä Vastuullinen yhteistyö. 5

6 Strategiset peruslinjaukset, päämäärät ja valinnat Vahvuudet ja mahdollisuudet 1) Kouvola on vahva peruskunta. 2) Kouvolan elinvoiman kehittämisen kivijalka on sijainti. 3) Maaseutu on Kouvolan voimavara. Strategiset päämäärät Tasapainoinen talous Elinvoimainen kaupunki Asiakaslähtöinen toiminta Laadukas ympäristö Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Strategiaa toteuttavaa johdonmukaista päätöksentekoa. Yrittäjyyden edistämistä päätöksen teossa ja johtamisessa. Asiakkaan kuulemista. Kouvolan asiakas on: Ympäristöystävällistä kaupunkia. Vastuullista ja osallistavaa johtamista. Osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Vaikuttavaa omistajanohjausta. Optimaalista palvelutarjontaa ja -verkkoa. Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävää toimijaa. Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittämistä. Alueen saavutettavuuden kehittämistä ja hyödyntämistä. Kuntalainen Asukas Vierailija Mökkiläinen Yrittäjä Yrityksen edustaja Ennaltaehkäisyyn panostamista. Vetovoimaisia luontokohteita. Joukkoliikennettä osana palvelujärjestelmää. Energiatehokasta ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuvaa kaupunkia. Yhteisöllisyyden kehittämistä. 6

7 Viestintäohjelma , Viestinnän painopisteet Kouvolan kaupungin viestinnän keskeisiksi painopisteiksi valitut sisältökokonaisuudet ovat: Valmistelu- ja päätösviestintä Asukas- ja palveluviestintä Työyhteisöviestintä Kaupunkimarkkinointi Markkinointisuunnitelmassa näistä painopisteistä keskitytään kaupunkimarkkinointiin: Kaupunkimarkkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä rakennetaan Kouvolan kaupungin mainetta ja edistetään Kouvolan aseman vahvistumista elinvoimaisena ja vetovoimaisena paikkana asua, yrittää ja matkailla. Mainetavoitteet liittyvät Kouvolan tunnettuuden lisäämiseen, monimuotoisuuden esilletuomiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen uudelleen ajattelun voimalla. Kouvola-mielikuvan rakentamiseen vaikutetaan markkinoinnin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Viestinnällä rakennetaan rohkeaa ja uudistuvaa, kaupungin ainutlaatuisuuksiin ja vahvuuksiin perustuvaa mainetta kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin-, yritys- ja vapaaajan toimintaympäristönä - luonnollisena kasvukeskuksena. Tavoitteet: Mielikuva Kouvolasta on myönteinen ja alueen tunnettuus on parantunut. Kotiseuturakkaus ja -arvostus on lisääntynyt; ollaan ylpeitä omasta kaupungista. Luontokaupunkiprofiili ja elinvoimaisuus on tuotu esiin strategian mukaisesti. Kouvolan vetovoima on lisääntynyt asuin-, opiskelu-, matkailu-, tapahtuma- ja urheilukaupunkina sekä yritysten sijoittumiskohteena. Kouvolan kaupunkia pidetään vetovoimaisena ja luotettavana työnantajana. Toimenpiteet: Tehdään kaupunkimarkkinointia markkinointisuunnitelman mukaisesti. Laaditaan viestintäsuunnitelmat tärkeimmille strategian mukaisille kärkihankkeille. Määritellään kaupungille pääviestit. Lisätään markkinointiyhteistyötä ja verkostoitumista keskeisten sidosryhmien kesken. Selvitetään eri kohderyhmien mielikuvaa Kouvolasta ulkoisella arvioinnilla. Tämän markkinointisuunnitelman toimenpiteillä tavoitellaan kotiseuturakkauden ja -arvostuksen lisäämistä. Kouvolan kaupungin heikkouksiksi on listattu kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen sekä yhteisen kulttuurin ja me-hengen puute. Lisäksi toivotaan, että kaupungin maine perustuu kaupungin ainutlaatuisuuteen ja vahvuuksiin. Nämä kaikki ohjaavat toimenpiteitä kaupunkimarkkinointiin, joka huomioi kuntalaiset ja ponnistaa alueen omaleimaisuudesta. Kotiseuturakkauden myötä vahvistuvan kaupungin identiteetin toivotaan heijastelevan myös kaupungin imagoon, ulkoisen vetovoiman lisääntymiseen sekä tunnettuuteen. Toimenpiteet yhdistyvät osittain asukas- ja palveluviestinnän kanssa ja tukevat palveluista viestimistä. 7

8 Elinkeino-ohjelma , Painopistealueet ja toteuttamisperiaatteet Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnan painopisteet kertovat kehityksen suunnan ja toteuttamisperiaatteet toimenpiteiden kohdistamisesta. Kehittämistoimenpiteet kohdistetaan tulevina vuosina ensisijaisesti seuraavista teemoista muodostuville painopistealueille: 1. Digitalisaatio 2. Rahtikylä (logistiikkatoimiala) 3. Biolaakso (uusiutuva energia) 4. VisitKouvola (matkailutoimiala) Menestys valituilla painopistealueilla vaatii tuekseen niitä ymmärtävää sisäistä ja ulkoista viestintää sekä suunnitelmallista markkinointia. Elinkeinopolitiikan pitemmän tähtäimen toteuttamisperiaatteet ovat: Kilpailukykyisen yritysympäristön jatkuva kehittyminen. Valittuja painopistealueita koskevien kehittämisohjelmien ja -toimenpiteiden tehokas toteuttaminen. Yhteisiin tavoitteisiin perustuvan kumppanuuden vahvistaminen yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ekologisuuden hyödyntämistä tukevien liiketoimintaedellytysten kehittäminen. Toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja ennakoimiseen liittyvän kyvykkyyden kehittäminen. Päävastuu painopistealueiden toimintaohjelmien laatimisesta ja toteuttamisesta on Kouvola Innovation Oy:lla, ja kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena on luoda kaupungista kehittyvä ja elinvoimainen mielikuva, joka tukee tätä työtä. Tämä tapahtuu mm. tuomalla esiin onnistumisia ja kehityshankkeita painopistealueilta. Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tullaan jatkossa: Jatkamaan markkinoinnin kehittämistä samalta pohjalta, mihin edellinen kampanja on jäänyt. Keräämään ja kumuloimaan tietoa Kouvolan vahvuuksista valituilla painopistealueilla ja myymään Kouvolaa lisäämällä Sijoitu Kouvolaan -kampanjointiin elinkeinopoliittinen näkemys sekä keskeiset hankkeet ja onnistumiset. Valitsemalla vuosille teemat, jolloin yhtä teemaa painotetaan vuosittain ja pyritään siten varmistamaan viestin läpimeno. Ensimmäisen vuoden teema on logistiikkatoimiala. 8

9 Brändin ytimessä. Brändin identiteetti on sitä kaikkea, mitä brändi aidosti on. Se kertoo persoonallisuudesta ja olemuksesta. Kuinka brändi viestii ja millaisena se näyttäytyy muille.

10 Kouvola, ydin. Rohkea uudistuminen. Kouvola on rohkeasti uudistuva. Tässä ei oltaisi, ellei olisi uskallettu ajatella asioita yhdessä uusiksi. Yhdistyminen oli ensimmäinen askel. Muutoksen tuulet puhaltavat. Joskus on muututtava pakon edessä. Ne ovat kasvun paikkoja, jolloin vaaditaan rohkeaa uudistumista. Rohkea uudistuminen on seudun voimavara. Uudistuminen näkyy erilaisina ilmentyminä. Se on Kouvolan identiteetin perusta: voimien yhdistämistä uudella tavalla ja niistä voimaantumista. Kouvola, brändilupaus. Uusia näkökulmia, jotka antavat uutta voimaa. (Uutta voimaa arkeen / työhön / perhe-elämään / yrittämiseen / asumiseen / matkailuun...) Brändin keskeiset tekijät: Rohkea uudistuminen Yhteiset ylpeydenaiheet Elämänilo Moni-ilmeisyys Mutkaton elämänlaatu Kouvola, persoona. Väljä ja välitön. Mieli on vapaa, mutta ei ole vapaamielinen. Sitkeä arjen ihminen. Ajattelee toisin, mutta ei ole toisinajattelija. Vastavoimageneraattori. On älyllinen haastaja, muttei haasta älyttömästi. Vaatimaton sielu, vaativassa mielessä. On iso, mutta ei isottele. Persoona on identiteetin henkisten ominaisuuksien kokonaisuus, joka ohjaa toimintaa. Persoona todentaa sen, miten käyttäytyy, mistä pitää ja mistä ei, miten ilmaisee itseään ja miten suhtautuu asioihin. Kouvola, arvot. Kouvolan brändin arvomaailma on johdettu Kouvolan kaupungin arvoista. Arvomaailma tuo esiin persoonan arvostuksen ja identiteetin mukaisen toiminnan. Kaupunkilaisen paras Uskallamme ajatella itsemme parasta ja olla parhaita itsellemme. Vastuullinen yhteistyö Olemme valmiita käyttämään yhdessä järkeä, jos siinä on riittävästi järkeä. Tavoitteellisuus Meillä on varaa kasvunvaraan: ei tarvitse syntyä suureksi, jotta voi joskus olla jotain suurta. Rohkea uudistuminen Tunnustamme vastavoiman itsessämme ja uskallamme määritellä kymenlaaksolaisuuden kouvolalaisuuden kautta. Luotettavuus Olemme sitä mitä teemme ja mitä sen kautta itsestämme kerromme. 10

11 Kouvola, tavoitemielikuva Risteysasemasta risteilijäksi. Monta maailmaa sen sisällä. Yhdistymisen kautta muodostuneet viimeisen päälle jämerät ja uppoamattomat raamit sisältävät samalla myös paljon oa ja hyvän mielen lähteitä. Keskusten ja maaseudun tiivis vuorovaikutus. Rakennetun ja rakentamattoman yhteensovittaminen. Vaalittu ja hoidettu seutu, jonne Kymijoki tuo virtaa ja voimaa. Luontokaupunki 2020 Väriskaala pirteän moni-ilmeinen. Kevääntuore koivunlehtivihreä. Suomen musta hevonen. Uljas ja eteenpäin vievä dynaaminen voima. Herättää kunnioitusta kumppaneissaan ja kilpailijoissaan. Rohkea uudistuminen. Muutoksen rohkeaa kohtaaminen. Ei pelätä mennä tulta päin: aina ollaan oltu kansakuntien kohtaamisten ja aikakausien muutoksien etujoukoissa. Paranee vanhetessaan. Uskalla tutustua. Vertaile, saatat löytää vivahteikkaan kumppanin elämälle. Rento ja elämäniloinen kaupunki. Nuoruuden puhtaus, joka kirkassilmäisenä ja avoimena katsoo kohti tulevaa. Kokemuksen tuoma rentous ja pitkien perinteiden tuoma turvallisuus. Yhdessä kohti haasteita. Yhdessä selviämisen eväät ja ainekset. Syntynyt yhdessä voimaantumisesta ja jatkaa yhdessä toisistaan voimaantuen. 11

12 Mainetavoitteet Mainetavoitteet tarjoavat määrityksinä ne tavoitteet, joita kohden markkinoinnissa ja brändinrakennuksessa ponnistellaan. Tällaisena haluamme Kouvolan kohderyhmien Kouvolan näkevän ja kokevan.

13 Kouvolan mainetavoitteet Ulkoisen vetovoiman lisääminen 1) Kehittyvä Sijainti metropolien keskipisteessä, logistinen risteys sekä teollisuuden, kaupan ja palveluiden keskittymä mahdollistavat kaupungin kehityksen. 2) Kiehtova Luonnon erityisyys, vaikuttavat miljööt, vapaaajan asumisen monipuoliset mahdollisuudet ja tunnetut ilonaiheet tekevät Kouvolasta kiehtovan matkailun, mökkeilyn ja vapaaajanvieton kaupungin. 3) Kodikas Edullisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen mahdollistavat helpon mahdollisuuden kotiutua. Monipuolisten palveluiden ja moni-ilmeisen luonnon tarjoamat valinnan mahdollisuudet saavat viihtymään. Kouvolan seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen 1) Kehittyvä Kehityksestä ja onnistumisista viestiminen sekä rohkean uudistumisen esiintuonti käynnistävät positiivisuuden kehän ja edesauttavat seudun kehitystä yhteisvoimin. 2) Kiehtova Persoonallisella viestinnällä ja Kouvolan aitojen ylpeydenaiheiden esiin nostamisella herätetään kiinnostusta ja saadaan tuntemaan ylpeyttä kouvolalaisuudesta. 3) Kodikas Edullisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen saavat tuntemaan olon kotoisaksi. Kouvolan mainetavoitteet liittyvät Kouvolan monimuotoisuuden esilletuomiseen, rohkean uudistumisen voimaan sekä täysin yllättävän maineen ja mielikuvan synnyttämiseen aluksi kansallisesti ja myöhemmin kansainvälisesti. Tavoittena Kouvola-mielikuvan muuttaminen ja sen rakentaminen määritellyn tavoitemielikuvan mukaiseksi markkinoinnin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Uudelleenajattelua ja yhteisvoimaa. Voimaantuminen kahdella päätavoitteella: Päätavoite Strategiaa tukevat tavoiteet Tavoitemielikuva Kouvolan ulkoisen vetovoiman lisääminen Kouvolan seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen Tukea elinkeinorakenteen monipuolistumista. Lisätä kiinnostavuutta vapaa-ajan vieton ja matkailunkohteena. Herättää kiinnostusta Kouvolaa kohtaan asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana. Esiintuoda yhteisiä onnistumisia ja kasvattaa yhteistekemistä ja henkeä. Herättää ylpeys ja omanarvontunto persoonallisella esiintymisellä ja ylpeydenaiheiden esilletuomisella. Lisätä oman ainutlaatuisuuden ja aitojen faktojen kautta kotiseutuarvostusta ja -ymmärrystä. Kehittyvä Kiehtova Kodikas Kehittyvä Kiehtova Kodikas 13

14 Tavoitemielikuva: kehittyvä Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena tukea elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä esiintuoda yhteisiä onnistumisia ja kasvattaa yhteistekemistä ja -henkeä. 14 Kohderyhmät: Ulkoiset: Potentiaaliset yritykset, sijoittajat ja rahoittajat - Elinkeino-ohjelman painopisteiden mukaisesti - Rohkeat ja kasvuhakuiset koti- ja ulkomaiset yritykset Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteiskunnalliset päättäjät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Valtakunnallinen media Sisäiset: Paikalliset yritykset ja kiinteistöjen omistajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kaupungin luottamushenkilöt - Paikallismedia Kaupungin henkilöstö Asukkaat Väliaikaiset asukkaat Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Logistinen sijainti metropolien keskipisteessä, monimuotoinen infrastruktuuri, metsä-, energia- ja ympäristöalojen mahdollisuudet sekä vahva Venäjänosaaminen, kaupan ja palveluiden keskittymä, kehittämishankkeet. Esimerkillisten toimintamallien esiintuonti sekä kehityksestä ja onnistumisista viestiminen käynnistävät positiivisuuden kehän ja edesauttavat seutua yhteisvoimin kehittymiseen. Sijainti metropolien keskipisteessä Helsingistä reilussa tunnissa, useita kymmeniä yhteyksiä päivässä Pietarista junalla 2,5 h Kahdesta satamasta alle tunnissa Lahdesta junalla 25 min Rautatielogistinen risteys Suomen tavaraliikenteessä numero yksi bruttotonneilla mitattuna Matkustajaliikenteessä itäisen Suomen keskeisin rautatiepaikkakunta ( matkustajaa / vuosi) Kaupan ja palveluiden keskittymä Neliapila-alue, jossa mm. Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskus Turvallisuus- ja hyvinvointikeskittymäsuunnitelmat Tiiviit ja aktiiviset kyläyhteisöt, joissa tilaa tekemiselle Metsä-, energia- ja ympäristöalojen mahdollisuudet Kehittyvä pakkausala Uudistuva biotalous Hyötyvirta - Ympäristöalan yritysalue Voikkaan Yrityspuisto Kehittämishankkeet Hankkeista ja onnistumisista viestiminen. Seudulla tapahtuva kehittyminen läpinäkyväksi. Kouvolan logistiikka-alue ja rautatieterminaali (Kouvola RRT) Ratamo-keskus ja -hyvinvointipalvelut Ydinkeskustan kehittäminen keskustavisio Kimolan kanava / Kouvola Heinola -vesiväylähanke Vanhojen teollisuusalueiden uusiokäyttö Asuntomessut 2019 Esimerkilliset yhteistyömallit esille Urheilu-/kärkiseurat Yhteistoimintamallien generointi ja tukeminen Ideointi ja tukeminen Seuranta ja mittarit Yrityksien määrä Työpaikkojen määrä ja työllisyysaste Tax Free -myynti, yritysten liikevaihto Sivustojen kävijämäärät Yhteydenottojen ja uusien asiakkaiden määrä Yhteishankkeiden määrä Tapahtumamäärät Keskeiset menestystekijät Yhteistyö Toimintamallit ja yrityspalveluiden tuotteistus Tuki ja tukimateriaalit Uudet ideat ja uusi ajattelu Tekemisen meininki Usko

15 Tavoitemielikuva: kiehtova Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena lisätä Kouvolan kiinnostavuutta vapaa-ajan vieton ja matkailun kohteena sekä herättää ylpeys ja omanarvontunto persoonallisella esiintymisellä ja ylpeydenaiheiden esilletuomisella. Kohderyhmät: Ulkoiset: Vapaa-ajan matkailijat (lähikunnat, kansalliset, kansainväliset) - luontomatkailijat - perheet Tapahtumamatkailijat (urheilu, kulttuuri, viihde) Yritys- ja kokousmatkailijat Pendelöijät Ohiliikkuvat Sisäiset: Oman kunnan asukkaat Väliaikaiset asukkaat Kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt Yritykset ja sijoittajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kolmas sektori - Paikallismedia Ulkoisille kohderyhmille suunnattu markkinointi vaikuttaa myös sisäisiin kohderyhmiin. Matkailumarkkinoinnissa panostetaan matkailun tuotteistamiseen ja monikanavaiseen sisällöntuotantoon. Haetaan uusia asiakkaita ja kehitetään ympärivuotisuutta. Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Luonnon erityisyys, vaikuttavat miljööt, vapaa-ajan asumisen monipuoliset mahdollisuudet ja tunnetut ilonaiheet sekä tapahtumat tekevät Kouvolasta kiehtovan matkailun, mökkeilyn ja vapaa-ajanvieton kaupungin. Persoonallisella viestinnällä ja Kouvolan aitojen ylpeydenaiheiden esiin nostamisella herätetään kiinnostusta ja saadaan tuntemaan ylpeyttä kouvolalaisuudesta. Luonnon erityisyys Repoveden kansallispuisto, eteläisen Suomen toiseksi suosituin erämaamatkailukohde Luonto- ja virkistysalueet 450 järveä Kymijoki, eteläisen Suomen suurin joki Väliväylä ja muut vesiväylät Vaikuttavat miljööt ja tarinat Verlan tehdasmuseo, Unescon maailmanperintökohde Alvar Aallon arkkitehtuuri Tehtaiden miljööt Kartanot Merkittävä rautatiekeskus Alueen historia ja tarinat (mm. sotilas- ja rautatiehistoria) Arboretum Mustila Vapaa-ajan asuminen ja mökkeily Maaseutu- ja kesäasunnot Tontit Vuokramökit Suomen suurimpia mökkikuntia Tapahtumat Asuntomessut 2019 Ilo Tykkimäki ja Aquapark Lähiherkut, mm. lakritsit, lähiruoka Urheiluviihde (Kärkiseurat, raviurheilu) Kulttuuriviihde (teatterit, museot) Shoppailu (kauppakeskukset, keskusta, kylät) Katse peiliin Identiteetin ja persoonan esille tuominen tarinoiden avulla Positiivisen Kouvola-kuvan vahvistaja Muistetaan kertoa muillekin meistä. Seudulla menestyjät ja seudulla menestyneet Menestystarinat: yksilöt ja yritykset Tehdään kouvolalaisuudesta ylpeyden- ja puheenaihe ulkoisille kohderyhmille suunnatun markkinoinnin herättämällä huomionarvolla Seuranta ja mittarit Matkailutulo, Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimus Sivuston kävijämäärä (kampanjan toimivuus) VisitKouvolan omat viestintäkanavat Matkailukohteiden kävijämäärä Majoitustilastot Tapahtumakävijämäärä Vapaa-ajan asukkaiden määrä Tax free -myynti (+ Invoice-myynti, ei mitattavissa) Imagomittaukset Keskeiset menestystekijät Matkailuyritysten yhteistyö ja kehittäminen Markkinointi ja viestintä, ristiinmarkkinointi Sijainnin täysimääräinen hyödyntäminen ja saavutettavuuden kehittäminen Kansainvälistyminen Tuotteistaminen ja sisällöntuotanto Positiivinen yllättäminen 15

16 Tavoitemielikuva: kodikas Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena herättää kiinnostusta Kouvolaa kohtaan asuin- tai työssäkäyntipaikkakuntana sekä lisätä aitojen faktojen kautta kotiseutuarvostusta ja -ymmärrystä. Kohderyhmät: Ulkoiset: Potentiaaliset asukkaat - Paluumuuttajat - Elämänlaatua hakevat - Lähikuntien ja -kaupunkien asukkaat - KEN (Kouvolan entiset nuoret) - Pendelöijät Sisäiset: Asukkaat - Lapsiperheet - Nuoret - Työikäiset - Eläkeläiset Väliaikaiset asukkaat - Opiskelijat - Varusmiehet - Vapaa-ajan asukkaat Kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt Yritykset ja sijoittajat - Yrittäjät - Yritysjohtajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kolmas sektori - Paikallismedia Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Edullisuus, turvallisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen tarjoaa helpon mahdollisuuden kotiutua. Monipuolisten palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon tuomat valinnan mahdollisuudet saavat viihtymään. Edullinen, tilava ja turvallinen Suomen edullisinta asumista Enemmän vähemmällä Tutkimustulosten esiintuonti Sijainti ja liikkuminen Metropolien keskipisteessä Sujuvat liikenneyhteydet lähelle ja kauas Kevyen liikenteen mahdollisuudet Moni-ilmeisyys Levollinen, mutta eloisa maaseutu ja viihtyisä kaupunkimiljöö Lähiluonto, ulkoilu- ja retkeilyreitit Prime time -palvelut Aktiviteetit ja harrastukset prime time -aikaan Kulttuuri Urheilu ja liikunta, urheiluviihde (kärkiseurat, raviurheilu) Shoppailu Toimivat palvelut Kierrätys ja siisteys Tapahtumat Alueen historia ja tarinat Asuntomessut 2019 Katse peiliin Kouvola on sitä, miksi me sen rakennamme Identiteetin ja persoonan esille tuominen Seuranta ja mittarit Uusien asukkaiden määrä Sivustojen kävijämäärät Imagotutkimukset Yleinen asenneilmasto Kapa-tutkimukset (kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimus) Pendelöijien määrä Kampanjakohtaiset mittarit Keskeiset menestystekijät Yhteistyö/yritysyhteistyö Kohdennettu sisäinen viestintä/markkinointi Kohdennettu ulkoinen markkinointi Rohkeus Positiivinen yllättäminen Markkinointi ja viestintä 16

17 Kohderyhmät ja mitä heille myydään valinnat

18 Kohderyhmästrategia Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus YRITYKSET Rohkeat, kasvuhakuiset kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, jotka hakevat logistiikka- ja kustannustehokkaita ratkaisuja sekä Venäjän osaamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yritysten ja työpaikkojen lisääminen Yritysten määrä Työllisyysaste Logistinen sijainti ja osaaminen Monimuotoinen ja edullinen infrastruktuuri Venäjän-osaaminen Venäjänkielinen työvoima Työnantajaan sitoutuva työvoima Kehittymisen edellytyksiä ja yrittämiselle hyvä toimintaympäristö Tuetaan yritysten menestystä alueella ja autetaan löytämään vaihtoehtoja toteuttaa liikeideaansa Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus MATKAILIJAT Lapsiperheet Urheiluviihdettä etsivät Luonnossa liikkujat Vetovoiman kasvattaminen Matkailijamäärien kasvattaminen ja siten matkailutulon, verotulojen sekä palvelualan työpaikkojen lisääminen. Majoitustilastot Kävijämäärät matkailukohteissa Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimus VisitKouvolan omien kanavien kehittyminen Elämyksiä tapahtumista ja luonnosta Ainutlaatuiset kohteet ja tarinat: Verla, Mustila, Repovesi, vesistöt Urheiluviihde: Ravit, Kärkiseurat Ilo, hurvittelu: Tykkimäki ja Aquapark Sijainti ja saavutettavuus Kouvolan ja yritysten houkuttelevuuden sekä näkyvyyden kasvattaminen matkailijoiden keskuudessa Elämyksiä ja tarinoita matkailijoille Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus ASUKKAAT 18 Sisäinen: Paikalliset asukkaat Vapaa-ajan asukkaat Ulkoinen Ulkoinen: Työikäiset Lapsiperheet Elämänlaatua hakevat Sisäinen: Me-henki, kotiseuturakkaus Ulkoinen: Asukasmäärän lisääminen Sisäinen: Asukastyytyväisyys Ulkoinen: Asukkaiden määrä Sisäinen: Kaupungin ainutlaatuisuus ja vahvuudet, sekä lämpimästi ironinen identiteetti, joka herättää paikaillisissa asukkaissa positiivista innostumista Ulkoinen: Elämänlaatu, Prime time -palvelut, edullinen asuminen, maalla kaupungissa, kätevät yhteydet, tarinat/historia Hyvinvointia, viihtyisyyttä ja elinvoimaa kylillä ja taajamissa Tietoa kaupungin toiminnasta ja päämääristä Edellytyksiä osallistumiselle kaupungin toimintaan

19 2015 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä. KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolalaisen identiteetin ja persoonan esille nostaminen Asukkaiden osallistaminen Elinkeinoelämän nostaminen vahvojen kärkien kautta esiin Kouvolan korostaminen luontomatkailukohteena Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi Ennaltaehkäisevät palvelut ja asiakaslähtöinen toiminta Nuorisopalvelut Muut palvelut, esim. joukkoliikenne 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat Messut ym. uusasukashankinta Potentiaaliset yritykset Kullekin vuodelle valitaan yksi teema, johon keskitytään: Logistiikka Kaupunki-imagon kehittäminen elinkeinomarkkinointia tukevaksi Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 35 % Matkailijat Luontomatkailu Ilo Tykkimäki ja Aquapark Tapahtumat, urheilu Vetovoimakohteet 10 % 10 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 35 % Muut menot 10 % Matkailijat 10 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Asukkaat 35 % 19

20 2016 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolan imagon vahvistaminen valitun linjan mukaisesti Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi Ennaltaehkäisevät palvelut ja asiakaslähtöinen toiminta Muut palvelut (valitaan 1 2 palvelua) 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Potentiaaliset yritykset Keskittyminen yhteen teemaan kerrallaan: Esiin nostettava hanke tai toimiala päätetään myöhemmin (Venäjä-osaaminen, energia- ja metsäteollisuus, biotalous) Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 35 % Matkailijat Elämykset (luonto, liikunta, urheilu, huvipuisto/vesipuisto ym.) Tapahtumat 10 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 35 % Muut menot 10 % Matkailijat 10 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Asukkaat 35 % 20

21 2017 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolan imagon vahvistaminen valitun linjan mukaisesti Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi 25 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat Osuutta budjetista tarkastetaan asuntomessujen takia 20 % Potentiaaliset yritykset Kullekin vuodelle valitaan yksi teema, johon keskitytään: Esiin nostettava hanke tai toimiala päätetään myöhemmin (energia- ja metsäteollisuus, uusiutuva energia) Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 10 % Matkailijat Elämykset (luonto, liikunta, urheilu, huvipuisto/vesipuisto ym.) Tapahtumat 35 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 10 % Muut menot 10 % Matkailijat 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 20 % Asukkaat 25 % 21

Kouvolan ARVOKIRJA 2020

Kouvolan ARVOKIRJA 2020 Kouvolan ARVOKIRJA 2020 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossaon hyvä elää, yrittää

Lisätiedot

Uusi Kouvola. Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola. Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET 2017 ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

KOKKOLAN STRATEGIA. Sisältöluonnos

KOKKOLAN STRATEGIA. Sisältöluonnos KOKKOLAN STRATEGIA Sisältöluonnos 5.9.2017 5.9.2017 Mitä kuuluu Kokkola? Kokkolan keskeiset kehitysmittarit ovat kansallisessa vertailussa erittäin hyvät taloutta lukuun ottamatta. Toimintaympäristö muuttuu

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia KIRDno-2017-952 Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kv 18.12.2017 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 2021 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kainuun kehittämisen näkymiä Pentti Malinen Kainuun liitto

Kainuun kehittämisen näkymiä Pentti Malinen Kainuun liitto Kainuun kehittämisen näkymiä 2018-2021 Pentti Malinen 28.11.2017 Kainuun liitto Keskeiset tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet 2035 1. Kainuun aluetalouden kestävä kasvu 2. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista 24.10.2017 Kuntalaisten osallistaminen KYSELYT INNODUEL-SOVELLUKSELLA: Lukiolaiset: Millaisessa Kemissä

Lisätiedot

RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA. Brändikäsikirja

RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA. Brändikäsikirja RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA Brändikäsikirja RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA Imatran brändikäsikirja Sisällys... 2 Johdanto... 3 Arvokartta... 5 Tavoitemielikuva...6 Brändipersoona...8 Brändiattribuutit...9 Ydinviesti...10

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus Strategian raportointi Kaupunginhallitus 2.5.2017 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Outi Leppälä, Helsingin Lauri kaupunkimarkkinointiyksikkö Rotko 2014 Outi Leppälä Markkinointipäällikkö Kaupunkimarkkinointiyksikkö Elinkeino-osasto

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat Elinvoimaryhmä 9.10.2017 1) Maistiaisia kuntalaiskyselystä 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia 3) Teemat ja kokousajat 4) Elinkeinoasiahenkilön kuulumisia 1 Kuntalaiskysely: taustatiedot 2 Vetovoimatekijäprofiili

Lisätiedot

Koonti kyselyjen tuloksista

Koonti kyselyjen tuloksista Koonti kyselyjen tuloksista Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti Tampere-talolla 25.4.2017 1 27.4.2017 Tampereen kaupungin johdolle järjestettiin 25.4.17 yhteinen Tampereen Raadilla toteutettiin

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Khall 6.6.2016, 73 Kvalt 16.6.2016, 11 Päivitetty Khall 15.5.2017, 71 Kvalt 23.5.2017, Isonkyrön missio ja visio Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen

Lisätiedot

Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta?

Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja kestävällä tavalla uudistuva luontokaupunki, jossa

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Oulu kyselyn tulokset

Oulu kyselyn tulokset Oulu 2026 -kyselyn tulokset Oulu 2026 -kysely 18.9. 1.10.2017 Kyselyyn vastasi hiukan yli 2000 oululaista. Kyselyyn vastattiin kampanjasivulla osoitteessa oujees.oulu.com. Kiitos kaikille vastaajille!

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos Saimaan rannalla. n valtuustostrategia 2018-2021 Luonnos 1.11.2017 Arvot n kaupungin strategiassa (1/2) n kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Strategisen ajattelun tulee

Lisätiedot

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

S U O M E N H I P P O S Strategia

S U O M E N H I P P O S Strategia S U O M E N H I P P O S Strategia 2018 2020 Missio Nykyaikainen ja kehittyvä Kasvavan hevosalan asiakaslähtöinen tuki- ja palveluorganisaatio Visio Hyvinvoiva hevonen keskiössä Suomen Hippos on yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Päättäjien strategiaviestit työryhmille Pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Asiantuntijoiden seutustrategiatyöpaja

Päättäjien strategiaviestit työryhmille Pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Asiantuntijoiden seutustrategiatyöpaja Päättäjien strategiaviestit työryhmille Pormestari Anna-Kaisa Ikonen Asiantuntijoiden seutustrategiatyöpaja 25.8.2016 Toimintaympäristömme muuttuu Tampereen kaupunkiseutu on kasvanut 10 vuoden aikana 40

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot