Kouvola. Markkinointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvola. Markkinointisuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Kouvola Markkinointisuunnitelma

2 Strategiset lähtökohdat

3 Markkinointisuunnitelma vuosille , lähtökohdat Markkinointisuunnitelma antaa käytännön suunnan Kouvolan markkinoinnin toimenpiteille vuosille Suunnitelma pohjautuu kaupunkistrategiassa vuosille määriteltyyn visioon ja kaupungin strategisiin peruslinjauksiin (brändistrategia 2011 ja viestintästrategia 2011) sekä elinkeino-ohjelmassa vuosille ja viestintäohjelmassa vuosille määriteltyihin painopistealueisiin sekä valittuihin päämääriin. Markkinoinnin toimenpiteillä tuodaan esiin ja vahvistetaan Kouvolan kaupungin brändistrategiassa määriteltyä brändiidentiteettiä. Markkinointisuunnitelmassa kolme keskeistä kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmää ovat asukkaat, matkailijat ja yritykset. Tämä markkinointisuunnitelma toimii näiden eri kohderyhmien markkinoinnin yhteissuunnittelualustana ja suunnitelman eri toteuttajatahot pääsevät vaikuttamaan suunnitelman yksityiskohtiin mm. kampanjoiden toteutukseen omien tarpeiden mukaisesti. Markkinointisuunnitelma vastaa tiivistetysti erikseen sovittavien kampanjoiden kohdalta kysymyksiin mitä, kenelle, miten ja miksi. Aina kuluvan vuoden aikana määritellään tarkemmin seuraavan vuoden kampanjat, joilla tätä markkinointisuunnitelmaa toteutetaan. Toimenpiteistä ja kampanjoista sovitaan erikseen yhteisesti markkinoinnin johtoryhmässä. Tämän markkinointisuunnitelman pohjalta toteutettavat toimenpiteet on tarkoitus rahoittaa vuosittain konsernipalvelujen viestintään keskitetyllä erillisellä markkinointimäärärahalla ja konsernipalvelujen Kouvola Innovation Oy:lle palvelusopimuksessa tähän osoitetulla markkinointimäärärahalla. Kouvolan kaupunkikonserni käyttää markkinointiinsa kuitenkin myös muita tapoja ja määrärahoja toimialoittain. Esimerkkinä konsernipalvelujen yhteistyösopimukset ns. kärkiseurojen ja suurten tapahtumajärjestäjien kanssa ja messutapahtumat, muiden toimialojen ja tytäryhtiöiden palvelujensa markkinointiin sisältyvä kaupunkimarkkinointi sekä Kinnon matkailumarkkinointi (esitteet, messut, matkailuneuvonta jne.) ja yritys- ja sijoittumismarkkinointi. Markkinointisuunnitelma on laadittu Nitro ID:n, Kouvolan kaupungin ja elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n yhteistyönä. 3

4 Visio Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä. Kouvolan tulevaisuudenkuvan 2020 uusi suunta perustuu elinvoimaan, joka rakentuu asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kautta. Kaupungin keskeinen tehtävä on elinvoiman lisääminen yhteisten päämäärien, tekojen ja hyvän organisoitumisen avulla. Tavoitteena on omista vahvuuksista ja valinnoista rakennettu entistä elinvoimaisempi Kouvola. Markkinointisuunnitelmaan on tuotu 2014 uudistetun kaupunkistrategian visio, josta on jo johdettu uusi elinkeino-ohjelma sekä viestintäohjelma.

5 Arvot 1) Kaupunkilaisen paras 3) Tavoitteellisuus ja tehokkuus 5) Luotettavuus ja turvallisuus Haluamme toimia kaupunkilaisen parhaaksi ja tehdä Kouvolasta kaupungin, jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Tämä näkyy asiakkaidemme aktiivisena kuunteluna ja oikeudenmukaisena kohteluna sekä toimintojemme jatkuvana kehittämisenä. Haluamme toimia tavoitteellisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää yhteistä näkemystä tavoitteistamme, nopeaa päätöksentekoa, vastuullista ja valtuuttavaa johtamistapaa sekä asiantuntevaa ja aloitteellista työskentelyä. Tavoitteellinen ja tehokas toimintatapa näkyy asioiden sujumisena halutulla tavalla, vahvistuvana taloutena ja kaupungin hyvänä maineena. Haluamme olla luotettava ja turvallinen palveluiden tarjoaja sekä yhteistyökumppani. Tämä edellyttää johdonmukaista ja linjakasta päätöksentekoa sekä ennustettavia ja täsmällisiä toimintatapoja. Näiden arvojen toteutuminen näkyy siinä, että palveluihimme luotetaan kaikissa tilanteissa ja ihmiset kokevat elämänsä turvalliseksi Kouvolassa asuessaan ja liikkuessaan. 2) Vastuullinen yhteistyö 4) Rohkea uudistuminen Kaupunki-imagon ja brändi-identiteetin kannalta tärkeimpiä arvoja ovat sekä Kaupunkilaisen paras että Rohkea uudistuminen. Haluamme tehdä Kouvolan kaupungista työyhteisön, jossa ihmiset luottavat toisiinsa. Tämä näkyy keskinäisenä arvostuksena, avoimena tiedon kulkuna ja tekemisen sujuvuutena sekä palveluhenkisyytenä ja ympäristöstä huolehtimisena niin yhteisön sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa. Haluamme tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin, jotta kaupunkimme pysyy kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin- ja toimintaympäristönä. Rohkea uudistuminen näkyy työskentelytavoissamme, halussamme kehittää palveluita sekä hyödyntää asiakkailtamme saatavaa palautetta ja kehitysideoita. Asukasmarkkinoinnissa tärkein viestintää ja markkinointia ohjaava arvo on Kaupunkilaisen paras sekä Luotettavuus ja turvallisuus. Markkinointisuunnitelman toimenpiteillä halutaan tukea me-hengen ja seuturakkauden syntymistä ja vahvistaa niitä. Kampanjakonseptit ammentavat paikallisista ominaispiirteistä ja asukkaiden omasta panoksesta. Kampanjoilla halutaan myös osallistaa kuntalaisia kertomaan hyvää kotikaupungistaan. Kaupungin arvoista matkailu- ja elinkeinomarkkinnoissa tärkeimpiä ovat Rohkea uudistuminen, Tavoitteellisuus ja tehokkuus sekä Vastuullinen yhteistyö. 5

6 Strategiset peruslinjaukset, päämäärät ja valinnat Vahvuudet ja mahdollisuudet 1) Kouvola on vahva peruskunta. 2) Kouvolan elinvoiman kehittämisen kivijalka on sijainti. 3) Maaseutu on Kouvolan voimavara. Strategiset päämäärät Tasapainoinen talous Elinvoimainen kaupunki Asiakaslähtöinen toiminta Laadukas ympäristö Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Mikä merkitsee: Strategiaa toteuttavaa johdonmukaista päätöksentekoa. Yrittäjyyden edistämistä päätöksen teossa ja johtamisessa. Asiakkaan kuulemista. Kouvolan asiakas on: Ympäristöystävällistä kaupunkia. Vastuullista ja osallistavaa johtamista. Osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Vaikuttavaa omistajanohjausta. Optimaalista palvelutarjontaa ja -verkkoa. Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävää toimijaa. Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittämistä. Alueen saavutettavuuden kehittämistä ja hyödyntämistä. Kuntalainen Asukas Vierailija Mökkiläinen Yrittäjä Yrityksen edustaja Ennaltaehkäisyyn panostamista. Vetovoimaisia luontokohteita. Joukkoliikennettä osana palvelujärjestelmää. Energiatehokasta ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuvaa kaupunkia. Yhteisöllisyyden kehittämistä. 6

7 Viestintäohjelma , Viestinnän painopisteet Kouvolan kaupungin viestinnän keskeisiksi painopisteiksi valitut sisältökokonaisuudet ovat: Valmistelu- ja päätösviestintä Asukas- ja palveluviestintä Työyhteisöviestintä Kaupunkimarkkinointi Markkinointisuunnitelmassa näistä painopisteistä keskitytään kaupunkimarkkinointiin: Kaupunkimarkkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä rakennetaan Kouvolan kaupungin mainetta ja edistetään Kouvolan aseman vahvistumista elinvoimaisena ja vetovoimaisena paikkana asua, yrittää ja matkailla. Mainetavoitteet liittyvät Kouvolan tunnettuuden lisäämiseen, monimuotoisuuden esilletuomiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen uudelleen ajattelun voimalla. Kouvola-mielikuvan rakentamiseen vaikutetaan markkinoinnin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Viestinnällä rakennetaan rohkeaa ja uudistuvaa, kaupungin ainutlaatuisuuksiin ja vahvuuksiin perustuvaa mainetta kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin-, yritys- ja vapaaajan toimintaympäristönä - luonnollisena kasvukeskuksena. Tavoitteet: Mielikuva Kouvolasta on myönteinen ja alueen tunnettuus on parantunut. Kotiseuturakkaus ja -arvostus on lisääntynyt; ollaan ylpeitä omasta kaupungista. Luontokaupunkiprofiili ja elinvoimaisuus on tuotu esiin strategian mukaisesti. Kouvolan vetovoima on lisääntynyt asuin-, opiskelu-, matkailu-, tapahtuma- ja urheilukaupunkina sekä yritysten sijoittumiskohteena. Kouvolan kaupunkia pidetään vetovoimaisena ja luotettavana työnantajana. Toimenpiteet: Tehdään kaupunkimarkkinointia markkinointisuunnitelman mukaisesti. Laaditaan viestintäsuunnitelmat tärkeimmille strategian mukaisille kärkihankkeille. Määritellään kaupungille pääviestit. Lisätään markkinointiyhteistyötä ja verkostoitumista keskeisten sidosryhmien kesken. Selvitetään eri kohderyhmien mielikuvaa Kouvolasta ulkoisella arvioinnilla. Tämän markkinointisuunnitelman toimenpiteillä tavoitellaan kotiseuturakkauden ja -arvostuksen lisäämistä. Kouvolan kaupungin heikkouksiksi on listattu kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen sekä yhteisen kulttuurin ja me-hengen puute. Lisäksi toivotaan, että kaupungin maine perustuu kaupungin ainutlaatuisuuteen ja vahvuuksiin. Nämä kaikki ohjaavat toimenpiteitä kaupunkimarkkinointiin, joka huomioi kuntalaiset ja ponnistaa alueen omaleimaisuudesta. Kotiseuturakkauden myötä vahvistuvan kaupungin identiteetin toivotaan heijastelevan myös kaupungin imagoon, ulkoisen vetovoiman lisääntymiseen sekä tunnettuuteen. Toimenpiteet yhdistyvät osittain asukas- ja palveluviestinnän kanssa ja tukevat palveluista viestimistä. 7

8 Elinkeino-ohjelma , Painopistealueet ja toteuttamisperiaatteet Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnan painopisteet kertovat kehityksen suunnan ja toteuttamisperiaatteet toimenpiteiden kohdistamisesta. Kehittämistoimenpiteet kohdistetaan tulevina vuosina ensisijaisesti seuraavista teemoista muodostuville painopistealueille: 1. Digitalisaatio 2. Rahtikylä (logistiikkatoimiala) 3. Biolaakso (uusiutuva energia) 4. VisitKouvola (matkailutoimiala) Menestys valituilla painopistealueilla vaatii tuekseen niitä ymmärtävää sisäistä ja ulkoista viestintää sekä suunnitelmallista markkinointia. Elinkeinopolitiikan pitemmän tähtäimen toteuttamisperiaatteet ovat: Kilpailukykyisen yritysympäristön jatkuva kehittyminen. Valittuja painopistealueita koskevien kehittämisohjelmien ja -toimenpiteiden tehokas toteuttaminen. Yhteisiin tavoitteisiin perustuvan kumppanuuden vahvistaminen yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ekologisuuden hyödyntämistä tukevien liiketoimintaedellytysten kehittäminen. Toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja ennakoimiseen liittyvän kyvykkyyden kehittäminen. Päävastuu painopistealueiden toimintaohjelmien laatimisesta ja toteuttamisesta on Kouvola Innovation Oy:lla, ja kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena on luoda kaupungista kehittyvä ja elinvoimainen mielikuva, joka tukee tätä työtä. Tämä tapahtuu mm. tuomalla esiin onnistumisia ja kehityshankkeita painopistealueilta. Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tullaan jatkossa: Jatkamaan markkinoinnin kehittämistä samalta pohjalta, mihin edellinen kampanja on jäänyt. Keräämään ja kumuloimaan tietoa Kouvolan vahvuuksista valituilla painopistealueilla ja myymään Kouvolaa lisäämällä Sijoitu Kouvolaan -kampanjointiin elinkeinopoliittinen näkemys sekä keskeiset hankkeet ja onnistumiset. Valitsemalla vuosille teemat, jolloin yhtä teemaa painotetaan vuosittain ja pyritään siten varmistamaan viestin läpimeno. Ensimmäisen vuoden teema on logistiikkatoimiala. 8

9 Brändin ytimessä. Brändin identiteetti on sitä kaikkea, mitä brändi aidosti on. Se kertoo persoonallisuudesta ja olemuksesta. Kuinka brändi viestii ja millaisena se näyttäytyy muille.

10 Kouvola, ydin. Rohkea uudistuminen. Kouvola on rohkeasti uudistuva. Tässä ei oltaisi, ellei olisi uskallettu ajatella asioita yhdessä uusiksi. Yhdistyminen oli ensimmäinen askel. Muutoksen tuulet puhaltavat. Joskus on muututtava pakon edessä. Ne ovat kasvun paikkoja, jolloin vaaditaan rohkeaa uudistumista. Rohkea uudistuminen on seudun voimavara. Uudistuminen näkyy erilaisina ilmentyminä. Se on Kouvolan identiteetin perusta: voimien yhdistämistä uudella tavalla ja niistä voimaantumista. Kouvola, brändilupaus. Uusia näkökulmia, jotka antavat uutta voimaa. (Uutta voimaa arkeen / työhön / perhe-elämään / yrittämiseen / asumiseen / matkailuun...) Brändin keskeiset tekijät: Rohkea uudistuminen Yhteiset ylpeydenaiheet Elämänilo Moni-ilmeisyys Mutkaton elämänlaatu Kouvola, persoona. Väljä ja välitön. Mieli on vapaa, mutta ei ole vapaamielinen. Sitkeä arjen ihminen. Ajattelee toisin, mutta ei ole toisinajattelija. Vastavoimageneraattori. On älyllinen haastaja, muttei haasta älyttömästi. Vaatimaton sielu, vaativassa mielessä. On iso, mutta ei isottele. Persoona on identiteetin henkisten ominaisuuksien kokonaisuus, joka ohjaa toimintaa. Persoona todentaa sen, miten käyttäytyy, mistä pitää ja mistä ei, miten ilmaisee itseään ja miten suhtautuu asioihin. Kouvola, arvot. Kouvolan brändin arvomaailma on johdettu Kouvolan kaupungin arvoista. Arvomaailma tuo esiin persoonan arvostuksen ja identiteetin mukaisen toiminnan. Kaupunkilaisen paras Uskallamme ajatella itsemme parasta ja olla parhaita itsellemme. Vastuullinen yhteistyö Olemme valmiita käyttämään yhdessä järkeä, jos siinä on riittävästi järkeä. Tavoitteellisuus Meillä on varaa kasvunvaraan: ei tarvitse syntyä suureksi, jotta voi joskus olla jotain suurta. Rohkea uudistuminen Tunnustamme vastavoiman itsessämme ja uskallamme määritellä kymenlaaksolaisuuden kouvolalaisuuden kautta. Luotettavuus Olemme sitä mitä teemme ja mitä sen kautta itsestämme kerromme. 10

11 Kouvola, tavoitemielikuva Risteysasemasta risteilijäksi. Monta maailmaa sen sisällä. Yhdistymisen kautta muodostuneet viimeisen päälle jämerät ja uppoamattomat raamit sisältävät samalla myös paljon oa ja hyvän mielen lähteitä. Keskusten ja maaseudun tiivis vuorovaikutus. Rakennetun ja rakentamattoman yhteensovittaminen. Vaalittu ja hoidettu seutu, jonne Kymijoki tuo virtaa ja voimaa. Luontokaupunki 2020 Väriskaala pirteän moni-ilmeinen. Kevääntuore koivunlehtivihreä. Suomen musta hevonen. Uljas ja eteenpäin vievä dynaaminen voima. Herättää kunnioitusta kumppaneissaan ja kilpailijoissaan. Rohkea uudistuminen. Muutoksen rohkeaa kohtaaminen. Ei pelätä mennä tulta päin: aina ollaan oltu kansakuntien kohtaamisten ja aikakausien muutoksien etujoukoissa. Paranee vanhetessaan. Uskalla tutustua. Vertaile, saatat löytää vivahteikkaan kumppanin elämälle. Rento ja elämäniloinen kaupunki. Nuoruuden puhtaus, joka kirkassilmäisenä ja avoimena katsoo kohti tulevaa. Kokemuksen tuoma rentous ja pitkien perinteiden tuoma turvallisuus. Yhdessä kohti haasteita. Yhdessä selviämisen eväät ja ainekset. Syntynyt yhdessä voimaantumisesta ja jatkaa yhdessä toisistaan voimaantuen. 11

12 Mainetavoitteet Mainetavoitteet tarjoavat määrityksinä ne tavoitteet, joita kohden markkinoinnissa ja brändinrakennuksessa ponnistellaan. Tällaisena haluamme Kouvolan kohderyhmien Kouvolan näkevän ja kokevan.

13 Kouvolan mainetavoitteet Ulkoisen vetovoiman lisääminen 1) Kehittyvä Sijainti metropolien keskipisteessä, logistinen risteys sekä teollisuuden, kaupan ja palveluiden keskittymä mahdollistavat kaupungin kehityksen. 2) Kiehtova Luonnon erityisyys, vaikuttavat miljööt, vapaaajan asumisen monipuoliset mahdollisuudet ja tunnetut ilonaiheet tekevät Kouvolasta kiehtovan matkailun, mökkeilyn ja vapaaajanvieton kaupungin. 3) Kodikas Edullisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen mahdollistavat helpon mahdollisuuden kotiutua. Monipuolisten palveluiden ja moni-ilmeisen luonnon tarjoamat valinnan mahdollisuudet saavat viihtymään. Kouvolan seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen 1) Kehittyvä Kehityksestä ja onnistumisista viestiminen sekä rohkean uudistumisen esiintuonti käynnistävät positiivisuuden kehän ja edesauttavat seudun kehitystä yhteisvoimin. 2) Kiehtova Persoonallisella viestinnällä ja Kouvolan aitojen ylpeydenaiheiden esiin nostamisella herätetään kiinnostusta ja saadaan tuntemaan ylpeyttä kouvolalaisuudesta. 3) Kodikas Edullisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen saavat tuntemaan olon kotoisaksi. Kouvolan mainetavoitteet liittyvät Kouvolan monimuotoisuuden esilletuomiseen, rohkean uudistumisen voimaan sekä täysin yllättävän maineen ja mielikuvan synnyttämiseen aluksi kansallisesti ja myöhemmin kansainvälisesti. Tavoittena Kouvola-mielikuvan muuttaminen ja sen rakentaminen määritellyn tavoitemielikuvan mukaiseksi markkinoinnin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Uudelleenajattelua ja yhteisvoimaa. Voimaantuminen kahdella päätavoitteella: Päätavoite Strategiaa tukevat tavoiteet Tavoitemielikuva Kouvolan ulkoisen vetovoiman lisääminen Kouvolan seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen Tukea elinkeinorakenteen monipuolistumista. Lisätä kiinnostavuutta vapaa-ajan vieton ja matkailunkohteena. Herättää kiinnostusta Kouvolaa kohtaan asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana. Esiintuoda yhteisiä onnistumisia ja kasvattaa yhteistekemistä ja henkeä. Herättää ylpeys ja omanarvontunto persoonallisella esiintymisellä ja ylpeydenaiheiden esilletuomisella. Lisätä oman ainutlaatuisuuden ja aitojen faktojen kautta kotiseutuarvostusta ja -ymmärrystä. Kehittyvä Kiehtova Kodikas Kehittyvä Kiehtova Kodikas 13

14 Tavoitemielikuva: kehittyvä Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena tukea elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä esiintuoda yhteisiä onnistumisia ja kasvattaa yhteistekemistä ja -henkeä. 14 Kohderyhmät: Ulkoiset: Potentiaaliset yritykset, sijoittajat ja rahoittajat - Elinkeino-ohjelman painopisteiden mukaisesti - Rohkeat ja kasvuhakuiset koti- ja ulkomaiset yritykset Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteiskunnalliset päättäjät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Valtakunnallinen media Sisäiset: Paikalliset yritykset ja kiinteistöjen omistajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kaupungin luottamushenkilöt - Paikallismedia Kaupungin henkilöstö Asukkaat Väliaikaiset asukkaat Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Logistinen sijainti metropolien keskipisteessä, monimuotoinen infrastruktuuri, metsä-, energia- ja ympäristöalojen mahdollisuudet sekä vahva Venäjänosaaminen, kaupan ja palveluiden keskittymä, kehittämishankkeet. Esimerkillisten toimintamallien esiintuonti sekä kehityksestä ja onnistumisista viestiminen käynnistävät positiivisuuden kehän ja edesauttavat seutua yhteisvoimin kehittymiseen. Sijainti metropolien keskipisteessä Helsingistä reilussa tunnissa, useita kymmeniä yhteyksiä päivässä Pietarista junalla 2,5 h Kahdesta satamasta alle tunnissa Lahdesta junalla 25 min Rautatielogistinen risteys Suomen tavaraliikenteessä numero yksi bruttotonneilla mitattuna Matkustajaliikenteessä itäisen Suomen keskeisin rautatiepaikkakunta ( matkustajaa / vuosi) Kaupan ja palveluiden keskittymä Neliapila-alue, jossa mm. Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskus Turvallisuus- ja hyvinvointikeskittymäsuunnitelmat Tiiviit ja aktiiviset kyläyhteisöt, joissa tilaa tekemiselle Metsä-, energia- ja ympäristöalojen mahdollisuudet Kehittyvä pakkausala Uudistuva biotalous Hyötyvirta - Ympäristöalan yritysalue Voikkaan Yrityspuisto Kehittämishankkeet Hankkeista ja onnistumisista viestiminen. Seudulla tapahtuva kehittyminen läpinäkyväksi. Kouvolan logistiikka-alue ja rautatieterminaali (Kouvola RRT) Ratamo-keskus ja -hyvinvointipalvelut Ydinkeskustan kehittäminen keskustavisio Kimolan kanava / Kouvola Heinola -vesiväylähanke Vanhojen teollisuusalueiden uusiokäyttö Asuntomessut 2019 Esimerkilliset yhteistyömallit esille Urheilu-/kärkiseurat Yhteistoimintamallien generointi ja tukeminen Ideointi ja tukeminen Seuranta ja mittarit Yrityksien määrä Työpaikkojen määrä ja työllisyysaste Tax Free -myynti, yritysten liikevaihto Sivustojen kävijämäärät Yhteydenottojen ja uusien asiakkaiden määrä Yhteishankkeiden määrä Tapahtumamäärät Keskeiset menestystekijät Yhteistyö Toimintamallit ja yrityspalveluiden tuotteistus Tuki ja tukimateriaalit Uudet ideat ja uusi ajattelu Tekemisen meininki Usko

15 Tavoitemielikuva: kiehtova Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena lisätä Kouvolan kiinnostavuutta vapaa-ajan vieton ja matkailun kohteena sekä herättää ylpeys ja omanarvontunto persoonallisella esiintymisellä ja ylpeydenaiheiden esilletuomisella. Kohderyhmät: Ulkoiset: Vapaa-ajan matkailijat (lähikunnat, kansalliset, kansainväliset) - luontomatkailijat - perheet Tapahtumamatkailijat (urheilu, kulttuuri, viihde) Yritys- ja kokousmatkailijat Pendelöijät Ohiliikkuvat Sisäiset: Oman kunnan asukkaat Väliaikaiset asukkaat Kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt Yritykset ja sijoittajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kolmas sektori - Paikallismedia Ulkoisille kohderyhmille suunnattu markkinointi vaikuttaa myös sisäisiin kohderyhmiin. Matkailumarkkinoinnissa panostetaan matkailun tuotteistamiseen ja monikanavaiseen sisällöntuotantoon. Haetaan uusia asiakkaita ja kehitetään ympärivuotisuutta. Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Luonnon erityisyys, vaikuttavat miljööt, vapaa-ajan asumisen monipuoliset mahdollisuudet ja tunnetut ilonaiheet sekä tapahtumat tekevät Kouvolasta kiehtovan matkailun, mökkeilyn ja vapaa-ajanvieton kaupungin. Persoonallisella viestinnällä ja Kouvolan aitojen ylpeydenaiheiden esiin nostamisella herätetään kiinnostusta ja saadaan tuntemaan ylpeyttä kouvolalaisuudesta. Luonnon erityisyys Repoveden kansallispuisto, eteläisen Suomen toiseksi suosituin erämaamatkailukohde Luonto- ja virkistysalueet 450 järveä Kymijoki, eteläisen Suomen suurin joki Väliväylä ja muut vesiväylät Vaikuttavat miljööt ja tarinat Verlan tehdasmuseo, Unescon maailmanperintökohde Alvar Aallon arkkitehtuuri Tehtaiden miljööt Kartanot Merkittävä rautatiekeskus Alueen historia ja tarinat (mm. sotilas- ja rautatiehistoria) Arboretum Mustila Vapaa-ajan asuminen ja mökkeily Maaseutu- ja kesäasunnot Tontit Vuokramökit Suomen suurimpia mökkikuntia Tapahtumat Asuntomessut 2019 Ilo Tykkimäki ja Aquapark Lähiherkut, mm. lakritsit, lähiruoka Urheiluviihde (Kärkiseurat, raviurheilu) Kulttuuriviihde (teatterit, museot) Shoppailu (kauppakeskukset, keskusta, kylät) Katse peiliin Identiteetin ja persoonan esille tuominen tarinoiden avulla Positiivisen Kouvola-kuvan vahvistaja Muistetaan kertoa muillekin meistä. Seudulla menestyjät ja seudulla menestyneet Menestystarinat: yksilöt ja yritykset Tehdään kouvolalaisuudesta ylpeyden- ja puheenaihe ulkoisille kohderyhmille suunnatun markkinoinnin herättämällä huomionarvolla Seuranta ja mittarit Matkailutulo, Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimus Sivuston kävijämäärä (kampanjan toimivuus) VisitKouvolan omat viestintäkanavat Matkailukohteiden kävijämäärä Majoitustilastot Tapahtumakävijämäärä Vapaa-ajan asukkaiden määrä Tax free -myynti (+ Invoice-myynti, ei mitattavissa) Imagomittaukset Keskeiset menestystekijät Matkailuyritysten yhteistyö ja kehittäminen Markkinointi ja viestintä, ristiinmarkkinointi Sijainnin täysimääräinen hyödyntäminen ja saavutettavuuden kehittäminen Kansainvälistyminen Tuotteistaminen ja sisällöntuotanto Positiivinen yllättäminen 15

16 Tavoitemielikuva: kodikas Ulkoisen vetovoiman lisääminen ja seuturakkauden ja -arvostuksen herättäminen. Tavoitteena herättää kiinnostusta Kouvolaa kohtaan asuin- tai työssäkäyntipaikkakuntana sekä lisätä aitojen faktojen kautta kotiseutuarvostusta ja -ymmärrystä. Kohderyhmät: Ulkoiset: Potentiaaliset asukkaat - Paluumuuttajat - Elämänlaatua hakevat - Lähikuntien ja -kaupunkien asukkaat - KEN (Kouvolan entiset nuoret) - Pendelöijät Sisäiset: Asukkaat - Lapsiperheet - Nuoret - Työikäiset - Eläkeläiset Väliaikaiset asukkaat - Opiskelijat - Varusmiehet - Vapaa-ajan asukkaat Kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt Yritykset ja sijoittajat - Yrittäjät - Yritysjohtajat Vaikuttajat ja sidosryhmät - Yhteistyökumppanit ja hankerahoittajat - Poliittiset vaikuttajaryhmät - Kolmas sektori - Paikallismedia Keskeiset vetovoimatekijät ja viestit Edullisuus, turvallisuus, väljyys ja sijainnin mahdollistama sujuva liikkuminen tarjoaa helpon mahdollisuuden kotiutua. Monipuolisten palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon tuomat valinnan mahdollisuudet saavat viihtymään. Edullinen, tilava ja turvallinen Suomen edullisinta asumista Enemmän vähemmällä Tutkimustulosten esiintuonti Sijainti ja liikkuminen Metropolien keskipisteessä Sujuvat liikenneyhteydet lähelle ja kauas Kevyen liikenteen mahdollisuudet Moni-ilmeisyys Levollinen, mutta eloisa maaseutu ja viihtyisä kaupunkimiljöö Lähiluonto, ulkoilu- ja retkeilyreitit Prime time -palvelut Aktiviteetit ja harrastukset prime time -aikaan Kulttuuri Urheilu ja liikunta, urheiluviihde (kärkiseurat, raviurheilu) Shoppailu Toimivat palvelut Kierrätys ja siisteys Tapahtumat Alueen historia ja tarinat Asuntomessut 2019 Katse peiliin Kouvola on sitä, miksi me sen rakennamme Identiteetin ja persoonan esille tuominen Seuranta ja mittarit Uusien asukkaiden määrä Sivustojen kävijämäärät Imagotutkimukset Yleinen asenneilmasto Kapa-tutkimukset (kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimus) Pendelöijien määrä Kampanjakohtaiset mittarit Keskeiset menestystekijät Yhteistyö/yritysyhteistyö Kohdennettu sisäinen viestintä/markkinointi Kohdennettu ulkoinen markkinointi Rohkeus Positiivinen yllättäminen Markkinointi ja viestintä 16

17 Kohderyhmät ja mitä heille myydään valinnat

18 Kohderyhmästrategia Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus YRITYKSET Rohkeat, kasvuhakuiset kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, jotka hakevat logistiikka- ja kustannustehokkaita ratkaisuja sekä Venäjän osaamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yritysten ja työpaikkojen lisääminen Yritysten määrä Työllisyysaste Logistinen sijainti ja osaaminen Monimuotoinen ja edullinen infrastruktuuri Venäjän-osaaminen Venäjänkielinen työvoima Työnantajaan sitoutuva työvoima Kehittymisen edellytyksiä ja yrittämiselle hyvä toimintaympäristö Tuetaan yritysten menestystä alueella ja autetaan löytämään vaihtoehtoja toteuttaa liikeideaansa Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus MATKAILIJAT Lapsiperheet Urheiluviihdettä etsivät Luonnossa liikkujat Vetovoiman kasvattaminen Matkailijamäärien kasvattaminen ja siten matkailutulon, verotulojen sekä palvelualan työpaikkojen lisääminen. Majoitustilastot Kävijämäärät matkailukohteissa Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimus VisitKouvolan omien kanavien kehittyminen Elämyksiä tapahtumista ja luonnosta Ainutlaatuiset kohteet ja tarinat: Verla, Mustila, Repovesi, vesistöt Urheiluviihde: Ravit, Kärkiseurat Ilo, hurvittelu: Tykkimäki ja Aquapark Sijainti ja saavutettavuus Kouvolan ja yritysten houkuttelevuuden sekä näkyvyyden kasvattaminen matkailijoiden keskuudessa Elämyksiä ja tarinoita matkailijoille Kohderyhmän luonne Päätavoite Keskeiset mittarit Keskeiset vetovoimatekijät Keskeinen lupaus ASUKKAAT 18 Sisäinen: Paikalliset asukkaat Vapaa-ajan asukkaat Ulkoinen Ulkoinen: Työikäiset Lapsiperheet Elämänlaatua hakevat Sisäinen: Me-henki, kotiseuturakkaus Ulkoinen: Asukasmäärän lisääminen Sisäinen: Asukastyytyväisyys Ulkoinen: Asukkaiden määrä Sisäinen: Kaupungin ainutlaatuisuus ja vahvuudet, sekä lämpimästi ironinen identiteetti, joka herättää paikaillisissa asukkaissa positiivista innostumista Ulkoinen: Elämänlaatu, Prime time -palvelut, edullinen asuminen, maalla kaupungissa, kätevät yhteydet, tarinat/historia Hyvinvointia, viihtyisyyttä ja elinvoimaa kylillä ja taajamissa Tietoa kaupungin toiminnasta ja päämääristä Edellytyksiä osallistumiselle kaupungin toimintaan

19 2015 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä. KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolalaisen identiteetin ja persoonan esille nostaminen Asukkaiden osallistaminen Elinkeinoelämän nostaminen vahvojen kärkien kautta esiin Kouvolan korostaminen luontomatkailukohteena Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi Ennaltaehkäisevät palvelut ja asiakaslähtöinen toiminta Nuorisopalvelut Muut palvelut, esim. joukkoliikenne 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat Messut ym. uusasukashankinta Potentiaaliset yritykset Kullekin vuodelle valitaan yksi teema, johon keskitytään: Logistiikka Kaupunki-imagon kehittäminen elinkeinomarkkinointia tukevaksi Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 35 % Matkailijat Luontomatkailu Ilo Tykkimäki ja Aquapark Tapahtumat, urheilu Vetovoimakohteet 10 % 10 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 35 % Muut menot 10 % Matkailijat 10 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Asukkaat 35 % 19

20 2016 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolan imagon vahvistaminen valitun linjan mukaisesti Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi Ennaltaehkäisevät palvelut ja asiakaslähtöinen toiminta Muut palvelut (valitaan 1 2 palvelua) 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Potentiaaliset yritykset Keskittyminen yhteen teemaan kerrallaan: Esiin nostettava hanke tai toimiala päätetään myöhemmin (Venäjä-osaaminen, energia- ja metsäteollisuus, biotalous) Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 35 % Matkailijat Elämykset (luonto, liikunta, urheilu, huvipuisto/vesipuisto ym.) Tapahtumat 10 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 35 % Muut menot 10 % Matkailijat 10 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 10 % Asukkaat 35 % 20

21 2017 NÄKÖKULMA KOHDERYHMÄ 1 Tavoitemielikuva: Kodikas KOHDERYHMÄ 2 Tavoitemielikuva: Kehittyvä KOHDERYHMÄ 3 Tavoitemielikuva: Kiehtova Rohkea uudistuminen Kouvolan imagon vahvistaminen valitun linjan mukaisesti Asukkaat Kotiseuturakkauden voimistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Kaupungin palveluiden markkinointi 25 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat Osuutta budjetista tarkastetaan asuntomessujen takia 20 % Potentiaaliset yritykset Kullekin vuodelle valitaan yksi teema, johon keskitytään: Esiin nostettava hanke tai toimiala päätetään myöhemmin (energia- ja metsäteollisuus, uusiutuva energia) Lisäksi yleisen sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteitä 10 % Matkailijat Elämykset (luonto, liikunta, urheilu, huvipuisto/vesipuisto ym.) Tapahtumat 35 % Markkinointipanostusten jakautuminen: Potentiaaliset yritykset 10 % Muut menot 10 % Matkailijat 35 % Potentiaaliset asukkaat ja kesäasukkaat 20 % Asukkaat 25 % 21

Kouvolan ARVOKIRJA 2020

Kouvolan ARVOKIRJA 2020 Kouvolan ARVOKIRJA 2020 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossaon hyvä elää, yrittää

Lisätiedot

Uusi Kouvola. Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola. Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Outi Leppälä, Helsingin Lauri kaupunkimarkkinointiyksikkö Rotko 2014 Outi Leppälä Markkinointipäällikkö Kaupunkimarkkinointiyksikkö Elinkeino-osasto

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta?

Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Kouvolan ARVOKIRJA 2010 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin - Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja kestävällä tavalla uudistuva luontokaupunki, jossa

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Tuottavuus ja verkostojohtaminen Kuntatalouden kehitys ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI AIKATAULU 05/2014 03/2015 04/2015 05/2015 ESISELVITYS BRÄNDITYÖ MASU + BUDJETTI YHTEISMARKKINOINTI MALLI + SITOUMUKSET TOIMINTA ALKAA TOIMEKSIANTO Kaupunginjohtajan aloitteesta

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke. 16.6.2015 Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva

Salpausselän palveluvyöhyke. 16.6.2015 Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva Salpausselän palveluvyöhyke 1 Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke, jossa palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA.

HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA. HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA. MENESTYKSEN TARINA Jämsän seudun matkailun menestystarina on syntynyt Hiihtokeskus Himosvuori

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Aktiivisille ihmisille rakennettu aktiviteettikeskus. Paikka on aidosti ympärivuotinen. Jatkuvaa yhteistyötä, kehittämistä

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin viestintäohjelma 2015-2017. Kaupunginhallitus 15.12.2014

Kouvolan kaupungin viestintäohjelma 2015-2017. Kaupunginhallitus 15.12.2014 Kouvolan kaupungin viestintäohjelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 15.12.2014 1 Laadinta-aikataulu 2014 Kyselyt; Ennakko/Kisa-pikatesti 17.- 30.4. ja välikysely 21.- 30.5. Valmistelutyöryhmä 7.4./ 8.9./ 3.10./

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot