Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma Matti Seppälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä"

Transkriptio

1 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma Matti Seppälä

2 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö tuki ja METSO-välitys Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut, alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon kehittäminen ja laajentaminen Resurssit, rahoitus, tavoitteet ja hanketoiminta Odotettavat asiakashyödyt Tulosten käyttöönotto, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa Toimenpidekohtainen aikataulu

3 3 Ohjelman tavoitteet ja painopisteet Luonnonhoidon tavoitteena on turvata talousmetsien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Luonnonhoidon toimenpitein torjutaan talousmetsien lajiston yksipuolistumista, säilytetään arvokkaita elinympäristöjä, lisätään monimuotoisuutta elinympäristöjen hoitotyöllä ja ennallistamisella, turvataan metsien virkistys- ja monikäyttöarvoja sekä ehkäistään metsätalouden ympäristöhaittoja. Luonnonhoito on arkinen osa kestävää metsätaloutta, ja se tukee metsien talouskäyttöä. Luontoarvojen huomioiminen on tärkeää talousmetsissä, sillä monimuotoinen metsä on terve ja kestävä. Lainsäädäntö, kuten metsälaki, luonnonsuojelulaki ja vesilaki, velvoittavat säilyttämään metsien monimuotoisuuden ja ympäristöarvot. Luontoarvojen säilyttäminen ja luonnonhoito on yhä useamman metsänomistajan tavoitteena. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma toteuttaa kansallisen metsästrategian, vesienhoidon toteuttamisohjelman ja METSO-ohjelman tavoitteita talousmetsien luonnonhoidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä osana kestävää metsätaloutta. Tulevien vuosien haasteena on kehittää sekä arkimetsänhoidon luonnonhoidollisia toimenpiteitä että valtion tukeman vapaaehtoisen suojelun sekä aktiivisen luonnonhoidon suuntaamista ja toimenpiteitä. Yhteiskunnallinen kehitys ja metsänomistajien rakenteen sekä arvojen muutos lisäävät luonnonhoidon kysyntää ja tarvetta. Metsäluontoon pohjautuvien ekosysteemipalveluiden turvaaminen on keskeinen osa kehittyvää biotaloutta. Yksityismetsien luonnonhoidon rahoituksessa ja organisoinnissa on meneillään muutosvaihe. Metsäkeskus-uudistukseen liittyvän linjauksen mukaisesti luonnonhoidon menettelyt muuttuivat. Metsäkeskus on tämän vuoksi ottanut käyttöön uudet luonnonhoidon toimintatavat sekä ympäristötukisopimusten että luonnonhoitohankkeiden toteutuksessa. Muut muutokset liittyvät uudistettuun metsälainsäädäntöön, metsänhoidon suosituksiin ja uudistettavana olevaan kestävän metsätalouden rahoituslakiin. Toimintaympäristön ja -tapojen muutokset sisältävät haasteita, mutta myös mahdollisuuksia luonnonhoidon eteenpäin menemiselle METSO-ohjelmaan ja vesienhoidon toteuttamisohjelmaan liittyen. Mahdollisuuksien hyödyntäminen tarvitsee tuekseen asiantuntijaohjelman. Ohjelman tavoitteena on Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiakaspalveluiden yhtenäistäminen ja kehittäminen, luonnonhoidon kehittäminen osana talousmetsien hoitoa, luonnonhoidon koulutuksen, neuvonnan ja viestinnän tehostaminen sekä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyön laajentaminen. Asiantuntijaohjelman myötä lisätään metsäluontotietoutta metsänomistaja- ja toimija-asiakkaille sekä sidosryhmille. Luonnonhoidon asiakkuusohjelman tavoitteena on myös tukea uuden ekosysteemipalveluihin pohjautuvan yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Luonnonhoidon tavoitteena on turvata talousmetsien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Asiantuntijaohjelman painopisteitä on neljä: 1. METSO-ohjelman toteuttamispalvelut; metsätalouden ympäristötuki ja METSO-välitys 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut; alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet 3. Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen 4. EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon ja yhteistyön kehittäminen Asiantuntijaohjelman aikataulu, toimenpiteet ja tulokset Asiantuntijaohjelma toteutetaan Tarkempi toimenpidekohtainen aikataulu on kuvattu liitteessä 1.* Ohjelmassa toteutetaan seuraavat toimenpiteet. * ks. liite sivulla 15.

4 4 Uudistunut metsälaki ja metsänhoitosuositukset luovat mahdollisuuden kehittää luonnonhoidon toimenpiteitä osana metsätaloutta.

5 5 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö tuki ja METSO-välitys Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Toteutetaan uuden Kemeran säädösmuutosten edellyttämät kehittämistoimenpiteet ympäristötukisopimusten valmistelussa. Keskeisin muutos on toimijoiden mukaantulo valmisteluun. Laaditaan ohjeistus ja koulutetaan ohjeet osana Kemera-koulutuksia yhteistyössä Metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalvelujen (META) kanssa. - Toteutetaan alueellisia METSOviestintäkampanjoita yhteistyössä ELYkeskusten kanssa. Haetaan kampanjoihin rahoitusta Ympäristöministeriön METSOviestintärahoista. - Yhteisöasiakasohjelmassa otetaan METSOneuvonnan kohderyhmäksi kunnat ja seurakunnat sekä ekosysteemipalveluja tuottavat yritykset. Sisäiset toimenpiteet: - Tehostetaan ja yhtenäistetään METSOvälityspalvelun toteutusta palvelualueilla uuden METSO-ohjelman periaatepäätöksen mukaisesti. Tehostetaan yhteistyötä ELY-keskusten kanssa järjestämällä palvelualuekohtaiset yhteistyöneuvottelut ja tarvittaessa ELY-kohtaiset neuvottelut. Päivitetään METSO-välitysten ohjeistus, laaditaan METSO-palveluiden esite ja järjestetään sisäinen koulutus. METSO-välityssovellus laaditaan osana ympäristötukisovellusta. - Tehostetaan METSO-neuvontaa Metsäkeskuksen asiakastyössä sekä metsänomistaja- että yhteisöasiakkaille. Laaditaan luonnonhoidon METSO-asiakastyön materiaalit ja järjestetään koulutus Metsäkeskuksen elinkeinopalvelujen (EPA) ja METAn asiakasneuvojille ja asiantuntijoille. - Toteutetaan maastotallenninsovellus, jolla voidaan laatia ympäristötukivalmistelut maastossa. Lisäksi päivitetään ympäristötukityökalun ja paikkatietojärjestelmän Kemera-työlajit ja muut muutokset. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - ympäristötukimenettelyn ohjeistuksen ja koulutusmateriaalien päivitys - ympäristötuen ja luonnonhoitohankkeiden Kemera -koulutus toimijoille 8 10 kpl - METSO-viestintäkampanjat yhteistyössä ELYkeskusten kanssa, 5 10 kpl - METSO-neuvontatapahtumat yhteisöasiakkaille, 20 kpl/vuosi - METSO-asiakaspalveluiden esite metsänomistajille ja toimijoille, 1 kpl - METSO-palveluiden sisäinen koulutus, 5 kpl - METSO-välitysten yhteistyöneuvottelut ELYkeskusten kanssa, 5 15 kpl - maastotallenninsovellus ympäristötukisopimuksien ja METSO-välitysten valmisteluun - ympäristötukityökalun ja METSOvälitystyökalun päivitys

6 6 2 Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut, alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Vakiinnutetaan luonnonhoitohankkeiden hankehakuun pohjautuva toteutusmalli ja laajennetaan yhteistyötä luonnonhoidon toimijoiden kanssa. Järjestetään toimijoille alueellista luonnonhoidon koulutusta. Koulutukseen yhdistetään luonnonhoitotöiden tiedotusta. Tiedon ja osaamisen välittäminen tukee luontoon perustuvan palveluyrittäjyyden kehittymistä, ja toimenpide nostetaan esiin osaksi yhteisöasiakasohjelmaa tuottamalla luonnonhoitohankkeiden METSO-esite. Koulutukseen kutsutaan mukaan myös EPAn ja METAn asiantuntijat ja neuvojat. - Tehostetaan luonnonhoidon asiakasneuvontaa luonnonhoitohankkeista. Suunnitellaan ja toteutetaan metsänomistajille luonnonhoidon töistä alueellisia tutustumiskoulutuksia ja laaditaan luonnonhoidon töistä asiakasesite. Päivitetään esite osaksi asiakkuusohjelmien materiaaleja. Koulutusten ja asiakasneuvonnan kautta metsänomistajien ja heitä palvelevien metsätalouden toimijoiden kyky tunnistaa luonnonhoidon toteutukseen sopivia kohteita paranee. - Kehitetään paikkatiedon analyysityökaluja, joista voidaan toteuttaa Metsäkeskuksen verkkopalveluun uusia palvelutuotteita (uomaanalyysikartat, luonnonhoidon painopistealueet, Zonation). Sisäiset toimenpiteet: - Laaditaan alueelliset luonnonhoidon toteuttamisohjelmat TOTELMAt osana alueellisten metsäohjelmien (AMO) päivitystä. TOTELMAn avulla ohjataan valtion tukemaa metsäluonnonhoitoa. TOTELMAsta laaditaan malli ja ohjeistus sekä järjestetään sisäinen koulutus. TOTELMAt laaditaan maakunnittain osana AMO-työtä AMOjen aikataulun mukaisesti. - Järjestetään luonnonhoidon asiantuntijoille ja asiakasneuvojille valtakunnalliset luonnonhoidon neuvottelupäivät 1 2 kertaa vuodessa substanssiosaamisen ylläpitämiseksi ja toimintaohjeiden yhtenäisen tulkinnan omaksumiseksi. - Päivitetään uuden Kemeran luonnonhoitohankkeiden työlajit ohjeisiin, paikkatietojärjestelmään ja -työkaluihin ja pidetään sisäinen koulutus. Luonnonhoidon alueellisen suunnittelun työkalut toteutetaan osana maastotallenninsovellusta. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - luonnonhoitohankkeiden ohjeiden ja koulutusmateriaalien päivitys - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus toimijoille 2 3 kpl/vuosi - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden tutustumiskoulutus metsänomistajille 5 kpl (2015) + 5 kpl (2016) - luonnonhoitohanketiedotteet, 5 kpl (2015) + 5 kpl (2016) - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden palveluesite, 1 kpl - paikkatietoon pohjautuvat uudet karttatuotteet toimijoille, 1 2 kpl - luonnonhoidon alueellinen toteutussuunnitelma, TOTELMA, 14 kpl - luonnonhoidon neuvottelupäivät 1 2 kpl/vuosi - maastotallennintyökalu luonnonhoitohankkeiden alueelliseen suunnitteluun - luonnonhoitohankkeiden paikkatietotyökalujen päivitys

7 7 3 Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen Uudistunut metsälaki ja metsänhoitosuositukset luovat mahdollisuuden kehittää luonnonhoidon toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa osana metsätaloustoimenpiteitä. Talousmetsien luonnonhoidon pitkäaikainen seuranta on osoittanut, että metsien käsittelyn yhteydessä tehtävät luonnonhoidon toimet eivät ole enää kehittyneet viime vuosina ja luontolaadun tulokset osoittavat kehittämiskohteita. Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Suunnitellaan ja toteutetaan kansallinen hanke, jossa kehitetään uusien ja aiempien metsäkäsittelymallien mukaisia luonnonhoidon toimenpiteitä ja talousmetsien luonnonhoidon seurantaa. Hankkeen tuloksena metsänomistajat ja toimijat oppivat nykyistä paremmin tunnistamaan, että monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesienhoidossa voi luonnonhoidon keinoin yhdistää erilaisia tavoitteita ja että toimenpiteitä voidaan tehdä myös osana tavanomaista metsätaloutta. Mikäli hankkeeseen ei saada ulkopuolista rahoitusta, toteutetaan toimenpiteet Metsäkeskuksen sisäisenä projektina valtionapurahoituksella. Osa toimenpiteistä voitaneen yhdistää myös Taiga Grouse LIFE -hankkeeseen. - Hankkeen tuloksena kehitetään Metsäkeskuksen luonnonhoidon seuranta- (luontolaatutarkastus), neuvonta- ja koulutuspalveluja (luonnonhoitokortin osaamiskoe), joita voidaan toteuttaa osana asiakkuusohjelmia. Luontolaadun seurantapalveluja kehitetään yhteistyössä META-prosessin kanssa. Sisäiset toimenpiteet: - Luontolaatuseurannan kehittämisestä järjestetään EPA- ja META-prosessin yhteinen työpaja - Luontolaatutarkastus-palvelutuotteen päivittämisen jälkeen järjestetään sisäinen koulutus luontolaadun tarkastustulosten hyödyntämisestä - Järjestetään luonnonhoitokortin yhteyshenkilöille työpaja osaamiskokeen kehittämisestä ja tuotteen päivittämisen jälkeen sisäinen koulutus luonnonhoitokortin uudistetuista menettelyistä. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - luontolaatutarkastus-palvelutuotteen työpaja ja koulutus - luonnonhoitokortin osaamiskoe -palvelutuotteen päivittäminen, työpaja ja koulutus - eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn luonnonhoito -esite - tiedote talousmetsien luonnonhoidosta, 1 kpl (valtakunnallinen) + 5 kpl (palvelualueet) - koulutukset talousmetsien luonnonhoidosta metsäalan toimijoille ja metsänomistajille, 5 15 kpl

8 8 4 EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon kehittäminen ja laajentaminen Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Suomen metsäkeskuksen myötä kansallisten EUrahoitteisten, laajavaikutteisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden toteuttamiseen on avautunut mahdollisuuksia. Laaditaan ja otetaan käyttöön kehittämishankkeiden valmistelua tukeva menettely, jonka avulla tehostetaan resurssien suuntaamista hankkeiden valmisteluun sekä kansallisesti että alueellisesti. Menettelyn käyttöönotolla tehostetaan yhteistyötä luonnonhoidon keskeisten toimijoiden kanssa. Menettelyn kautta myös priorisoidaan luonnonhoidon toimenpiteet, joita voidaan edistää EU-rahoitteisilla hankkeilla. Menettelyn käyttöönoton tulokset toteutuvat rahoitettujen EU-hankkeiden kautta, joissa voidaan myös kehittää luonnonhoidon palveluja ja lisätä tiedottamista aktiivisesta luonnonhoidosta. Rahoituspohjan laajentaminen tukee myös Metsäkeskuksen muuta elinkeinotoimintaa. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - työpaja ja koulutus EU-rahoitteisista luonnonhoidon hankkeista - EU-rahoitteiset luonnonhoitohankkeet: 3 valtakunnallista, 5 alueellista - EU-hankkeissa toteutettava luonnonhoidon palvelutuotteiden kehittäminen; 1) paahde-elinympäristöjen hoidon kehittäminen, koulutus ja tiedotus 1) vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamalli ja sen koulutus toimijoille sekä tiedotus 2) riistaelinympäristöjen käsittelysuositukset ja niiden koulutus toimijoille sekä tiedotus Sisäiset toimenpiteet: - pidetään luonnonhoidon hankkeistamisen menettelystä sisäinen koulutus ja luonnonhoitoon pohjautuvien EU-hankkeiden ideointityöpaja. Koulutukseen ja työpajaan kutsutaan EPAn luonnonhoidon ja asiakkuuden asiantuntijat ja neuvojat.

9 9 Luontoarvojen säilyttäminen ja luonnonhoito ovat yhä useamman metsänomistajan tavoitteena.

10 10 Resurssit, rahoitus, tavoitteet ja hanketoiminta Luonnonhoidon asiantuntijatehtäviä hoitaa kuusi päätoimista Metsäkeskuksen toimihenkilöä vuosittain: johtava asiantuntija ja viisi asiantuntijaa. Jokaiselle palvelualueelle on nimetty asiantuntija, joka hoitaa asiantuntijatehtävät omalla palvelualueellaan, jonka lisäksi pohjoisella alueella on toinen asiantuntija. Työresursseja asiantuntijaohjelman toteuttamiseen tarvitaan lisäksi luonnonhoidon neuvojilta, palvelualueiden aluejohtajilta, elinkeinopäälliköiltä, asiakkuuspäälliköiltä, viestinnän suunnittelijoilta ja koulutussuunnittelijoilta sekä tarpeen mukaan muilta Metsäkeskus-alueen asiantuntijoilta. Aluejohtajan tulee palvelualueellaan osaltaan vastata henkilöresurssien ja toiminnan tehokkaasta käytöstä sekä asiantuntijaohjelman tavoitteista. Valtakunnallisista palveluista asiantuntijaohjelman toteutuksessa tarvitaan johdon ja palvelupäällikön sekä HR-tiimin ja tiedotuksen resursseja. HR-tiimi hoitaa muun muassa valtakunnallisten koulutusten järjestelyjä. Valtakunnallinen viestintätiimi tuottaa ja tukee asiantuntijaohjelmaan valtakunnallisia sähköisiä ja painettuja materiaaleja. Myös valtakunnallisia paikkatieto- ja IT-palveluita tarvitaan asiantuntijaohjelman työkalujen toteutuksessa. Asiantuntijatiimin henkilöstön erikoisosaamista hyödynnetään ja kehitetään. Palvelualueiden luonnonhoidon asiantuntijoiden ja neuvojien erityyppistä luonnonhoidon (monimuotoisuus, vesienhoito, metsien monikäyttö) osaamista hyödynnetään ja syvennetään ohjelman toteutuksessa. Luonnonhoidon tiimin lisäksi ohjelman toteutus edellyttää verkostoitumista ja tiivistä yhteistyötä EPA-palvelun elinkeino- ja asiakkuusasiantuntijoiden ja -neuvojien sekä META-palvelujen asiantuntijoiden ja -neuvojien kanssa. Ulkopuolinen rahoitus ja hanketoiminta Valtionavun ulkopuolista rahoitusta asiantuntijaohjelmaan saadaan maa- ja metsätalousministeriön kehittämishankkeista, EU-hankkeista ja koulutusten osallistumismaksuista. Ulkopuolisen rahoituksen osuuden tulee Suomen metsäkeskuksen asettamien tulostavoitteiden mukaisesti olla vähintään euroa vuodessa ja ulkopuolisen rahoituksen tulee kattaa vähintään 30 prosenttia asiantuntijaohjelman toiminnan kustannuksista. Luonnonhoidossa merkittävin valtionavun ulkopuolinen rahoituslähde ovat maaja metsätalousministeriön jo rahoittamat METSO-kehittämishankkeet ja jo rahoitetut tai hakuvaiheessa olevat EU-hankkeet, lähinnä LIFE-rahastohankkeet. Hankerahoituksella päästään asetettuihin tavoitteisiin ja arvion mukaan jopa ylitetään ulkopuolisen rahoituksen määrä, joka on 50 prosenttia luonnonhoidon asiantuntijaohjelman kokonaiskustannuksista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin haettujen LIFE-rahoitusten toteutumista. Asiantuntijaohjelmakauden aikana suunnitellaan toteutettavan ainakin seuraavat hankkeet, joista osa on jo rahoitettuja kehittämishankkeita (lisäksi luonnonhoidon alueelliset EU-hankkeet): Vaikuttavuutta METSO-luonnonhoitoon hanke MMM:n METSO-rahoitus; vuonna , vuonna Luonnonhoidon paikkatietotyökalut -hanke MMM:n METSO-rahoitus; vuonna Light & Fire LIFE -hanke ; LIFE ja MMM -rahoitus; vuonna , vuosina yhteensä FRESHABIT LIFE IP -hanke; (rahoitusta haettu) LIFE ja MMM rahoitus; vuosina /vuosi TAIGA GROUSE LIFE -hanke (rahoitusta haettu) LIFE ja MMM rahoitus; vuosina /vuosi MONIMETSÄ-hanke (suunnitteilla) Maaseudun kehittämisohjelma tai MMM:n biotalousmomentin kehittämisvarat, vaihtoehtoisesti joko valtakunnallinen hanke tai 5 palvelualuekohtaista hanketta.

11 11 Asiantuntijaohjelman suunniteltu toimenpiteiden budjetti on seuraava: Asiantuntijaohjelman toimenpiteet Hankerahoitus Valtionapu Yhteensä 1. METSO-ohjelman toteuttamispalvelut 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut 3. Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen 4. EU-rahoitteisen luonnonhoidon kehittäminen YHTEENSÄ Ulkopuolisen rahoituksen kokonaistavoitteena on 2,5 miljoonaa euroa. Hankerahoituksen määrä vuositasolla vaihtelee. Sen määrä on keskimäärin /vuosi. Osa ulkopuolisesta hankerahoituksesta on vasta suunnitteilla tai rahoituksen hakuvaiheessa. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelmassa asetetaan Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteiden mukaisesti seuraavat palvelualuekohtaiset keskimääräiset vuotuiset tavoitteet: Palvelualue 1 Palvelualue 2 Palvelualue 3 Palvelualue 4 Palvelualue 5 Ulkopuolinen rahoitus /vuosi Koulutustapahtumat kpl/vuosi Koulutustapahtumat (osallistuneet metsänomistajat) kpl/vuosi Koulutustapahtumat (osallistuneet yritykset) kpl/vuosi Asiantuntijaesiintymiset kpl Yritys- ja sidosryhmätapaamiset Media-artikkelit kpl Media- ja some-esiintymiset, kuten haastattelut ja kommentit

12 12 Odotettavat asiakashyödyt Asiantuntijaohjelman toteutus tuottaa hyötyjä metsänomistaja-asiakkaille, yhteisöasiakkaille ja yhteiskunnalle. Metsänomistajien ja heitä palvelevien metsätalouden toimijoiden kyky tunnistaa METSOn toteutukseen ja luonnonhoitoon sopivia kohteita paranee. Metsänomistajat oppivat nykyistä paremmin tunnistamaan, että monimuotoisuuden turvaamisessa voi luonnonhoidon keinoin yhdistää erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan tehdä myös osana tavanomaista metsätaloutta. Ohjelman toteutuksesta hyötyvät metsäalan toimijat, jotka työllistyvät toteuttamalla luonnonhoitohankkeita ja palvelemalla metsänomistajien monipuolistuvia tavoitteita. Asiantuntijaohjelman toimilla tuetaan luontoon perustuvan palveluyrittäjyyden kehittymistä ja uusien yrittäjien mukaanpääsyä luonnonhoitohankkeiden toteutukseen. Asiantuntijaohjelman toimenpiteet tehostavat myös Metsäkeskuksen metsävaratiedon ylläpitoa ja hyödyntämistä sekä metsänomistajille ja toimijoille tarjottavan Metsään.fi-palvelun hyödyntämistä. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että luonnonhoidon toimenpiteet tukevat mahdollisimman hyvin Kansallisen metsäohjelman, METSO-ohjelman ja vesipolitiikan puitedirektiivin vesienhoidon ohjelman tavoitteita ja että monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun luonnonhoidon toimenpiteet toteutetaan laadukkaasti. Tähän asiantuntijaohjelman toteutus tuo hyötyjä muun muassa TOTELMAn ja koulutuksen kautta. Luonnonhoidon toimien ja niihin suunnatun rahoituksen vaikuttavuutta voidaan myös lisätä parantamalla toimijoiden yhteistyötä ja hyödyntämällä entistä paremmin metsävaratietoon ja muuhun paikkatietoaineistoon pohjautuvien analyysien tuloksia toimenpiteiden kohdentamisen tukena. Hyötyä metsänomistajaasiakkaille, yhteisöasiakkaille ja yhteiskunnalle.

13 13 Tulosten käyttöönotto, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Asiantuntijaohjelman tulokset saavutetaan toimintamallien, ohjeistuksen sekä sisäisen ja ulkoisen koulutuksen kautta. Ohjelman toimenpiteisiin yhdistetään tiedotusta asiakkaille, sidosryhmille ja yleisölle. EU-hankkeiden toteutus tuo lisää tiedottamisen mahdollisuuksia. Sidosryhmäyhteistyötä kehitetään ohjelmassa sekä kansallisesti että alueellisesti. Sidosryhmät ovat ohjelman toteutuksessa mukana muun muassa seuraavien toimintaryhmien kautta: KMO ja kansallinen metsäneuvosto, alueelliset metsäneuvostot ja metsäohjelmaryhmät, MET- SOn kansalliset ja alueelliset yhteistyöryhmät, ympäristöministeriön kehittämistyöryhmät, ELY-keskusten alueellisen ympäristöohjelman metsätalous- ja elinkeinoryhmät, vesienhoidon yhteistyöryhmät ELY-keskuksissa, Metsähallituksen ELO-ryhmät, YTR:n Ekosysteemipalvelut-verkosto, Suomen riistakeskuksen työryhmät ja hankkeet, metsätalouden ja ympäristöalan peruskoulutusryhmät sekä MET- SO-ohjelmaan ja vesienhoitoon liittyvät tutkimusryhmät LUKEssa ja SYKEssä. Asiantuntijaohjelma linjaa viestinnän sisältöjä ja painopistealueita siten, että Metsäkeskuksen viestintä keskittyy niissä valittuihin tärkeisiin teemoihin. Viestinnässä noudatetaan vuosisuunnitelmaa, jonka avulla tietoa voidaan tarjota sopivina ajankohtina. Tuloksellinen viestintä edellyttää tiivistä yhteistyötä Metsäkeskuksen valtakunnallisen viestintätiimin, palvelualueen viestinnän suunnittelijan, johtavan asiantuntijan, aluejohtajan ja elinkeinopäällikön sekä muiden asiantuntijaohjelmien tiimien välillä. Viestintä on tehokkainta silloin, kun se voidaan luontevasti hoitaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Metsäkeskus jatkaa ja kehittää yhteistä luonnonhoidon viestintää. Metsäkeskus tekee yhteistä luonnonhoidon viestintää ja koulutusta muun muassa Tapio Oy:n, ELY-keskusten, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Sähköisen median, kuten Metsäkeskus. fi-verkkopalvelun, Metsään-lehden, verkkolehden ja uutiskirjeiden, sisältöjä kehitetään tukemaan asiantuntijaohjelmaa. Alueilla tuotetut uutiset ja artikkelit laaditaan ohjelman painopistealueista käsin, vuodenaikaan sovittaen ja tasapainoisesti eri teemojen välillä. Sisällön, kohderyhmän ja tavoiteaikataulun perusteella päätetään sopiva julkaisukanava. Sisältöä tuotetaan kaikilla palvelualueilla ja huomioidaan maantieteelliset erityispiirteet. Kaikki sähköiset kanavat hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan mediatiedotteissa tuotettua materiaalia tai muita uutisaiheita. Näin tuotetaan integroitua viestintää, jossa viestien toisto nostaa niiden huomioarvoa. Johtavalla asiantuntijalla on keskeinen rooli asiantuntijaohjelman sisältöön liittyvässä valtakunnallisessa viestinnässä. Asiantuntijatiimin henkilöstö voi erikoistua johonkin luonnonhoidon teemaan. Yhteyshenkilönä ja lisätietojen antajana talosta ulospäin toimii ensisijaisesti johtava asiantuntija. Tämä Viestintä on tehokkainta yhdessä sidosryhmien kanssa. helpottaa tiedustelujen ohjaamista talon sisällä. Tarvittaessa johtava asiantuntija ohjaa kysymyksen edelleen valitsemalleen taholle. Asiantuntijatiimin henkilökohtaisia ja luottamuksellisia suhteita mediaan ja sidosryhmiin hyödynnetään. Alueelliset asiantuntijat tuntevat parhaiten alueensa tiedotusvälineiden edustajat sekä tekijät, jotka vaikuttavat mahdollisesti tiedon julkaisukynnykseen. Alueellisessa viestinnässä yhteyshenkilönä ja lisätietojen antajana toimii ensisijaisesti palvelualueesta vastaava luonnonhoidon asiantuntija. Asiantuntijaohjelman kannalta kaikkein tärkeimmät asiat saadaan uutisoitua tehokkaasti järjestämällä tiedotusvälineiden edustajien kanssa mediatapaamisia tai retkiä. Samalla myös Metsäkeskuksen tunnettuus lisääntyy. Myös sosiaalista mediaa hyödynnetään. Metsäkeskuksen sosiaalisen median viestejä tuottaa some-ryhmä valtakunnallisen viestinnän ohjauksessa. Lisäksi asiantuntijat voivat käyttää omia henkilökohtaisia sosiaalisen median kanaviaan, ja tässä valtakunnallinen viestintä voi antaa tukea.

14 14 Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Asiantuntijaohjelma toteuttaa Metsäkeskuksen strategian missiota, metsäala kasvuun, muun muassa luomalla mahdollisuuksia laajentaa METSOn ja luonnonhoidon toteutusta. Ohjelma myös tukee metsäelinkeinon kestävyyttä ja siten antaa mahdollisuuksia metsäalan kasvulle. Strategian visio, Metsäkeskus on metsäalan suunnannäyttäjä ja kokoava voima, toteutuu ohjelmassa uusien luonnonhoidon toimintamallien ja palvelujen kehittämisen kautta sekä ohjelmassa toteutuvan laajenevan sidosryhmäja toimijayhteistyön myötä. Asiantuntijaohjelma tukee myös Metsäkeskuksen henkilöstöstrategiaa muun muassa koulutustoimenpiteiden kautta. Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa Asiantuntijaohjelman toteutus- ja resurssisuunnitelma sekä vuosittaiset toteutussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä EPA- ja META-palvelujen johdon sekä palvelualueiden johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmaa toteuttavat asiantuntijat edustavat pääosin palvelualueita ja muodostavat ohjelmaa toteuttavan verkoston. Keskusyksikön asiantuntijoiden työpanosta tarvitaan muun muassa paikkatietotyökalujen kehittämisessä, tiedotuksessa, koulutuksessa ja hankehallinnossa. Ohjelman toteutus edellyttää myös tiivistä ja toimivaa yhteistyötä EPA-, META- ja hallintopalvelujen välillä. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelman toteuttamiseen tarvitaan palvelualueilta eniten luonnonhoidon asiantuntijoiden ja asiakasneuvojien työpanosta. Ohjelman toteutukseen osallistuvat myös metsänomistajien asiakasneuvojat, yhteisöasiakkaiden neuvojat, METAn asiantuntijat ja asiakasneuvojat, aluejohtajat, elinkeinopäälliköt, asiakkuuspäälliköt ja asiakkuusasiantuntijat sekä koulutussuunnittelijat ja viestinnän suunnittelijat.» Liitteenä ohjelman aikataulu, mitä toimenpiteitä tehdään ensimmäisenä toimintavuonna 2015, sitten 2016, 2017, 2018 ja alkuvuonna Ohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain. Toimenpiteitä ja niiden ajoitusta muutetaan tarvittaessa. Ohjelma päättyy

15 Huomautuksia Toimenpide/tehtävä/tulos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 1. METSO ohjelman toteuttamispalvelut Ympäristötukimenettelyn ohjeet ja koulutusmateriaali Kemera koulutukset/luonnonhoito Ympäristötukityökalun päivitys Luonnonhoidon paikkatiedon maastosovellus METSO palveluiden esite METSO palveluiden sisäinen koulutus METSO viestintäkampanjat ELY -keskusten kanssa METSO neuvontatapahtumat yhteisöasiakkaille METSO palveluiden yhteistyöneuvottelut ELYjen kanssa Yhteistyössä META/EPA METSO LH -hanke LH paikkatietotyökalut -hanke 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut Luonnonhoitohankkeiden ohjeet ja koulutusmateriaalit Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus toimijoille Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus metsänomistajille Luonnonhoitohanketiedotteet Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden palveluesite Luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma, TOTELMA Luonnonhoitohankkeiden paikkatietotyökalujen päivitys Luonnonhoidon paikkatiedon maastosovellus Luonnonhoidon neuvottelupäivät Luonnonhoidon paikkatiedon karttatuotteet METSO LH -hanke METSO LH -hanke METSO LH -hanke METSO LH -hanke (osaksi) LH paikkatietotyökalut -hanke FRESHABIT LIFE -hanke (osaksi) 3. Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen Monitavoitteinen talousmetsien hoito -hankkeen suunnittelu Luontolaatu -tarkastus palvelutuotteen päivittäminen ja koulutus Luonnonhoitokortti palvelutuotteen päivittäminen ja koulutus Eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn luonnonhoito -esite Tiedotteet talousmetsien luonnonhoidosta Luonnonhoidon koulutukset toimijoille ja metsänomistajille MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va 4. EU -rahoitteisen luonnonhoidon kehittäminen Luonnonhoidon hankkeistamisen työpaja Luonnonhoidon hankkeistamisen koulutus Paahde-elinympäristöjen hoidon kehittäminen Paahde-elinympäristöjen hoidon koulutukset ja tiedotus Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamalli Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun työkalujen kehittäminen Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamallin koulutukset Riistaelinympäristöjen käsittelysuositusten kehittäminen Riistaelinympäristöjen käsittelysuositusten koulutukset Light&Fire LIFE hanke Light&Fire LIFE hanke FRESHABIT LIFE -hanke FRESHABIT LIFE -hanke FRESHABIT LIFE -hanke TAIGA GROUSE LIFE -hanke TAIGA GROUSE LIFE -hanke

16

Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa

Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa Harjumetsien paahdeelinympäristöjen hoitoseminaari 19.6.2012 Taipalsaari Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä 1 Metsäalan

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari 13.2.2017, Liminka Irmeli Ruokanen Kemeran oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015) 4 (rahoituksen saajat), 21 (luonnonhoitohanketyypit,

Lisätiedot

Ojitettujen soiden ennallistaminen

Ojitettujen soiden ennallistaminen Ojitettujen soiden ennallistaminen Soiden maankäytön tulevaisuus -seminaari 2014 Matti Seppälä, johtava luonnonhoidon asiantuntija Suomen metsäkeskus 18.12.2014 Suomen metsäkeskus 2 Ojitettujen soiden

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari 22.10.2014 Olli Äijälä Uudistuneet metsänhoidon suositukset Kokoelma hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Harjunsinisiipi/Antti Below

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Harjunsinisiipi/Antti Below METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 Harjunsinisiipi/Antti Below 1 METSO turvaa monimuotoisuutta Suojelemalla tai hoitamalla arvokkaita metsiä suojellaan myös niissä eläviä harvinaisia

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Puusta elinvoimaa Pohjoiseen seminaari 12.5.2016 Eeva-Liisa Repo Elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa Pohjoinen palvelualue Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto Monimetsä -hanke työsuunnitelma 2017 Timo Vesanto Kehittämiskokeilut Kehittämiskokeilujen tehtävänä on varmistaa, että niihin valitut, selvitystyössä esille nousseet keinot ovat laajassa mittakaavassa

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Metsätalous ja vesistöt seminaari 26.-27.9.2006 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsäpolitiikan perusta

Lisätiedot

Kainuun metsäohjelma

Kainuun metsäohjelma Kainuun metsäohjelma 2016-2020 Tuomo Mikkonen elinkeinopäällikkö Kainuu metsäohjelmavastaava Kainuun metsäneuvoston sihteeri Kainuun metsäohjelma Metsäneuvoston työkalu Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Metsätalouden vesiensuojelupäivät 9.-10.10.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Metsätalouden vesiensuojelupäivät 9.-10.10.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Metsätalouden vesiensuojelupäivät 9.-10.10.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Kemeran luonnonhoitohankkeiden uusi toimintamalli Luonnonhoidon uudet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016-2020

Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016-2020 Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016-2020 9.11.2015 Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokous Eeva-Liisa Repo Elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa Alueelliset metsäohjelmat Alueelliset metsäohjelmat

Lisätiedot

Uudet metsänhoidon suositukset

Uudet metsänhoidon suositukset Uudet metsänhoidon suositukset Ajankohtaista metsätaloudesta 25.1.2014 Olli Äijälä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsäalan asiantuntemus käytössäsi Tarjoamme vastuullisia ja kannattavia ratkaisuja

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki 24.2.2016 Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö Elinvoimaa etelä- ja keskipohjalaismetsistä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäohjelma 2016-2020 Taustaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö METSO:n jäljillä Päättäjien Metsäakatemia 29.9.2011 Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö 3.10.2011 1 METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi

Lisätiedot

METSOn valintaperusteiden alueellinen soveltaminen, tavoitteet ja käytännön toteutus

METSOn valintaperusteiden alueellinen soveltaminen, tavoitteet ja käytännön toteutus METSOn valintaperusteiden alueellinen soveltaminen, tavoitteet ja käytännön toteutus 1 METSO -toimintaohjelman alue Alueellinen kohdentaminen: METSO-ohjelmassa kohteiden hankinnan painopistealue on Etelä-Suomessa,

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaariin 26.1.2012 klo 10.00-16.30 SYKE Hannele Nyroos Ympäristöministeriö Vesien ekologinen tila ja tavoitetilat

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Työryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Teemu Ulvi, SYKE Kati Häkkilä, SYKE Yleissuunnitelman sisältö maatalouden osalta Maatalouskosteikkojen

Lisätiedot

Strategian eväät soiden ennallistamiseen

Strategian eväät soiden ennallistamiseen Strategian eväät soiden ennallistamiseen Kaisu Aapala SYKE, LBD Suo- ja turvemaiden strategia - Suoseuran seminaari 23.3.2011, Säätytalo, Helsinki Kaisu Aapala ENNALLISTAMINEN - MITÄ JA MIKSI? Lähtökohtana

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman tulosten esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsätieteen päivä

Lisätiedot

Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Rovaniemi

Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Rovaniemi Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Rovaniemi Irmeli Ruokanen Kemijoen/Tornionjoen vesienhoitoalueen metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puuta lisää metsistä -Seminaari Helsinki 15.4.2016 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO 17.4.2016 1 Puuston kasvu ja poistuma 17.4.2016 2 Puuston kasvun ja poistuman suhde

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Ekosysteemilähestymistapa?

Ekosysteemilähestymistapa? Ekosysteemilähestymistapa? Metlan monimuotoisuustutkimuksen seminaari 22.3.2012 Marjatta Hytönen Metla 1 Taustaa 2 Metla ja MMM 3 SYKE ja YM 4 Metsähallitus 5 Tapio 6 Yhteenvetoa 7 Näkymiä 1 Taustaa YK:n

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2016 1 Kansallinen metsästrategia 2025 Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos

Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos KUNTAMETSO -KYSELYN TULOKSIA Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos Kaikkiin METSO kuntiin kysely, jossa kartoitettiin: 1. Metsien monimuotoisuuden turvaamista kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Espoon ympäristöyhdistys Sini Miettinen

Espoon ympäristöyhdistys Sini Miettinen Espoon ympäristöyhdistys 14.9.2016 Sini Miettinen Espoon luonnonhoidon toimintamalli Tavoitteet ja ohjeet kaupungin omistamien metsien, peltojen ja niittyjen hoitoon sekä hoidon suunnitteluun Linjaukset

Lisätiedot

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA?

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Suomenlinna 3.12.2008 Aarne Reunala PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Metsäsektorin politiikkaohjelma? Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Soidensuojeluseminaari Näkökulmia ehdotuksen valmisteluun ja toimeenpanoon

Soidensuojeluseminaari Näkökulmia ehdotuksen valmisteluun ja toimeenpanoon Soidensuojeluseminaari 17.12.2015 Näkökulmia ehdotuksen valmisteluun ja toimeenpanoon Ylitarkastaja Leena Rinkineva-Kantola, Etelä- Pohjanmaan ELY-keskus 17.12.2015 Näkökulmia valmisteluun Inventoitavien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tervetuloa Metsään peruskurssille!

Tervetuloa Metsään peruskurssille! Tervetuloa Metsään peruskurssille! 11.9.2013 Sonja Nurmi koulutusasiantuntija Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsäalan toimintaympäristö Metsätalouden tunnuslukuja Suomalainen metsänomistaja

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 2.3.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan keskeiset haasteet 3. Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Odotukset maakuntauudistukselta

Odotukset maakuntauudistukselta Odotukset maakuntauudistukselta Kommenttipuheenvuoro Oulu 11.11.2016 Sote- ja Maakuntauudistus Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

NATNET LIFE+ Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-west Lapland. Kuva: E.

NATNET LIFE+ Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-west Lapland. Kuva: E. NATNET LIFE+ Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-west Lapland 1 Tavoitteet Luonnonsuojelualueiden yhtenäistäminen Lapin kolmion alueella Ekologiset yhteydet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia

Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia 15.9.2010 Paula Horne tutkimusjohtaja Paradigman muutos tavoitteissa 2000-luvulla painopiste on siirtynyt perinteisestä metsien suojelusta

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

METSÄTALOUS - TAE Julkisen talouden suunnitelma vuosille TAE Rakennemuutokset

METSÄTALOUS - TAE Julkisen talouden suunnitelma vuosille TAE Rakennemuutokset Muistio valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston kuulemiseen 21.10.2015 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen METSÄTALOUS - TAE 2016

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Muut soidensuojelua edistävät toimenpiteet. Samuli Joensuu

Muut soidensuojelua edistävät toimenpiteet. Samuli Joensuu Muut soidensuojelua edistävät toimenpiteet Samuli Joensuu 17.12.2015 Sisältö Vanhojen suojelualueiden rajausten ja tilan parantaminen Rajausten tarkistaminen Suunnitelmallinen vedenohjaus suojelusuolle

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja, Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,14.11.2011 Metsälaki 1 Tämän lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Alueellisten metsäohjelmien vaikuttavuus

Alueellisten metsäohjelmien vaikuttavuus Alueellisten metsäohjelmien vaikuttavuus Leena Leskinen & Teppo Hujala AMO-vastaavien neuvottelupäivät Tampere, 15.9.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON TARPEET JA ROOLI 27.3.2013 SYKE Noora Raasakka ELINYMPÄRISTÖJEN PIRSTALOITUMINEN SUURIN UHKA EKOLOGISISTEN YHTEYKSIEN SÄILYMISELLE Alueiden käytön ja

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Tulevaisuusseminaari Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus kansallisen metsäohjelman toteutukseen Tieteiden talo Arvioinnin tavoitteet

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO:n jäljillä Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi keinoksi edistää metsiensuojelua

Lisätiedot

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metso. Mikko Kuusinen Ympäristöministeriö

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metso. Mikko Kuusinen Ympäristöministeriö Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metso Mikko Kuusinen Ympäristöministeriö Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta (Metso) Valtioneuvoston v. 2000 asettama laajapohjainen toimikunta Etelä-Suomen,

Lisätiedot

Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen

Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen 23.9.2016 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄTALOUS - TAE 2017 2017 TAE:n mitoitus 2017 TAE:ssa metsätalouteen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Auditointiryhmän asettaminen

Auditointiryhmän asettaminen Auditointiryhmän asettaminen Metsäneuvoston kokouksessa 22.8.2006 päätettiin perustaa metsäohjelman seurantaan auditointiryhmä. Auditointiryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt Kaupunginjohtaja Timo Louna,

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot