Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma Matti Seppälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä"

Transkriptio

1 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma Matti Seppälä

2 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö tuki ja METSO-välitys Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut, alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon kehittäminen ja laajentaminen Resurssit, rahoitus, tavoitteet ja hanketoiminta Odotettavat asiakashyödyt Tulosten käyttöönotto, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa Toimenpidekohtainen aikataulu

3 3 Ohjelman tavoitteet ja painopisteet Luonnonhoidon tavoitteena on turvata talousmetsien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Luonnonhoidon toimenpitein torjutaan talousmetsien lajiston yksipuolistumista, säilytetään arvokkaita elinympäristöjä, lisätään monimuotoisuutta elinympäristöjen hoitotyöllä ja ennallistamisella, turvataan metsien virkistys- ja monikäyttöarvoja sekä ehkäistään metsätalouden ympäristöhaittoja. Luonnonhoito on arkinen osa kestävää metsätaloutta, ja se tukee metsien talouskäyttöä. Luontoarvojen huomioiminen on tärkeää talousmetsissä, sillä monimuotoinen metsä on terve ja kestävä. Lainsäädäntö, kuten metsälaki, luonnonsuojelulaki ja vesilaki, velvoittavat säilyttämään metsien monimuotoisuuden ja ympäristöarvot. Luontoarvojen säilyttäminen ja luonnonhoito on yhä useamman metsänomistajan tavoitteena. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma toteuttaa kansallisen metsästrategian, vesienhoidon toteuttamisohjelman ja METSO-ohjelman tavoitteita talousmetsien luonnonhoidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä osana kestävää metsätaloutta. Tulevien vuosien haasteena on kehittää sekä arkimetsänhoidon luonnonhoidollisia toimenpiteitä että valtion tukeman vapaaehtoisen suojelun sekä aktiivisen luonnonhoidon suuntaamista ja toimenpiteitä. Yhteiskunnallinen kehitys ja metsänomistajien rakenteen sekä arvojen muutos lisäävät luonnonhoidon kysyntää ja tarvetta. Metsäluontoon pohjautuvien ekosysteemipalveluiden turvaaminen on keskeinen osa kehittyvää biotaloutta. Yksityismetsien luonnonhoidon rahoituksessa ja organisoinnissa on meneillään muutosvaihe. Metsäkeskus-uudistukseen liittyvän linjauksen mukaisesti luonnonhoidon menettelyt muuttuivat. Metsäkeskus on tämän vuoksi ottanut käyttöön uudet luonnonhoidon toimintatavat sekä ympäristötukisopimusten että luonnonhoitohankkeiden toteutuksessa. Muut muutokset liittyvät uudistettuun metsälainsäädäntöön, metsänhoidon suosituksiin ja uudistettavana olevaan kestävän metsätalouden rahoituslakiin. Toimintaympäristön ja -tapojen muutokset sisältävät haasteita, mutta myös mahdollisuuksia luonnonhoidon eteenpäin menemiselle METSO-ohjelmaan ja vesienhoidon toteuttamisohjelmaan liittyen. Mahdollisuuksien hyödyntäminen tarvitsee tuekseen asiantuntijaohjelman. Ohjelman tavoitteena on Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiakaspalveluiden yhtenäistäminen ja kehittäminen, luonnonhoidon kehittäminen osana talousmetsien hoitoa, luonnonhoidon koulutuksen, neuvonnan ja viestinnän tehostaminen sekä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyön laajentaminen. Asiantuntijaohjelman myötä lisätään metsäluontotietoutta metsänomistaja- ja toimija-asiakkaille sekä sidosryhmille. Luonnonhoidon asiakkuusohjelman tavoitteena on myös tukea uuden ekosysteemipalveluihin pohjautuvan yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Luonnonhoidon tavoitteena on turvata talousmetsien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Asiantuntijaohjelman painopisteitä on neljä: 1. METSO-ohjelman toteuttamispalvelut; metsätalouden ympäristötuki ja METSO-välitys 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut; alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet 3. Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen 4. EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon ja yhteistyön kehittäminen Asiantuntijaohjelman aikataulu, toimenpiteet ja tulokset Asiantuntijaohjelma toteutetaan Tarkempi toimenpidekohtainen aikataulu on kuvattu liitteessä 1.* Ohjelmassa toteutetaan seuraavat toimenpiteet. * ks. liite sivulla 15.

4 4 Uudistunut metsälaki ja metsänhoitosuositukset luovat mahdollisuuden kehittää luonnonhoidon toimenpiteitä osana metsätaloutta.

5 5 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö tuki ja METSO-välitys Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Toteutetaan uuden Kemeran säädösmuutosten edellyttämät kehittämistoimenpiteet ympäristötukisopimusten valmistelussa. Keskeisin muutos on toimijoiden mukaantulo valmisteluun. Laaditaan ohjeistus ja koulutetaan ohjeet osana Kemera-koulutuksia yhteistyössä Metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalvelujen (META) kanssa. - Toteutetaan alueellisia METSOviestintäkampanjoita yhteistyössä ELYkeskusten kanssa. Haetaan kampanjoihin rahoitusta Ympäristöministeriön METSOviestintärahoista. - Yhteisöasiakasohjelmassa otetaan METSOneuvonnan kohderyhmäksi kunnat ja seurakunnat sekä ekosysteemipalveluja tuottavat yritykset. Sisäiset toimenpiteet: - Tehostetaan ja yhtenäistetään METSOvälityspalvelun toteutusta palvelualueilla uuden METSO-ohjelman periaatepäätöksen mukaisesti. Tehostetaan yhteistyötä ELY-keskusten kanssa järjestämällä palvelualuekohtaiset yhteistyöneuvottelut ja tarvittaessa ELY-kohtaiset neuvottelut. Päivitetään METSO-välitysten ohjeistus, laaditaan METSO-palveluiden esite ja järjestetään sisäinen koulutus. METSO-välityssovellus laaditaan osana ympäristötukisovellusta. - Tehostetaan METSO-neuvontaa Metsäkeskuksen asiakastyössä sekä metsänomistaja- että yhteisöasiakkaille. Laaditaan luonnonhoidon METSO-asiakastyön materiaalit ja järjestetään koulutus Metsäkeskuksen elinkeinopalvelujen (EPA) ja METAn asiakasneuvojille ja asiantuntijoille. - Toteutetaan maastotallenninsovellus, jolla voidaan laatia ympäristötukivalmistelut maastossa. Lisäksi päivitetään ympäristötukityökalun ja paikkatietojärjestelmän Kemera-työlajit ja muut muutokset. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - ympäristötukimenettelyn ohjeistuksen ja koulutusmateriaalien päivitys - ympäristötuen ja luonnonhoitohankkeiden Kemera -koulutus toimijoille 8 10 kpl - METSO-viestintäkampanjat yhteistyössä ELYkeskusten kanssa, 5 10 kpl - METSO-neuvontatapahtumat yhteisöasiakkaille, 20 kpl/vuosi - METSO-asiakaspalveluiden esite metsänomistajille ja toimijoille, 1 kpl - METSO-palveluiden sisäinen koulutus, 5 kpl - METSO-välitysten yhteistyöneuvottelut ELYkeskusten kanssa, 5 15 kpl - maastotallenninsovellus ympäristötukisopimuksien ja METSO-välitysten valmisteluun - ympäristötukityökalun ja METSOvälitystyökalun päivitys

6 6 2 Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut, alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Vakiinnutetaan luonnonhoitohankkeiden hankehakuun pohjautuva toteutusmalli ja laajennetaan yhteistyötä luonnonhoidon toimijoiden kanssa. Järjestetään toimijoille alueellista luonnonhoidon koulutusta. Koulutukseen yhdistetään luonnonhoitotöiden tiedotusta. Tiedon ja osaamisen välittäminen tukee luontoon perustuvan palveluyrittäjyyden kehittymistä, ja toimenpide nostetaan esiin osaksi yhteisöasiakasohjelmaa tuottamalla luonnonhoitohankkeiden METSO-esite. Koulutukseen kutsutaan mukaan myös EPAn ja METAn asiantuntijat ja neuvojat. - Tehostetaan luonnonhoidon asiakasneuvontaa luonnonhoitohankkeista. Suunnitellaan ja toteutetaan metsänomistajille luonnonhoidon töistä alueellisia tutustumiskoulutuksia ja laaditaan luonnonhoidon töistä asiakasesite. Päivitetään esite osaksi asiakkuusohjelmien materiaaleja. Koulutusten ja asiakasneuvonnan kautta metsänomistajien ja heitä palvelevien metsätalouden toimijoiden kyky tunnistaa luonnonhoidon toteutukseen sopivia kohteita paranee. - Kehitetään paikkatiedon analyysityökaluja, joista voidaan toteuttaa Metsäkeskuksen verkkopalveluun uusia palvelutuotteita (uomaanalyysikartat, luonnonhoidon painopistealueet, Zonation). Sisäiset toimenpiteet: - Laaditaan alueelliset luonnonhoidon toteuttamisohjelmat TOTELMAt osana alueellisten metsäohjelmien (AMO) päivitystä. TOTELMAn avulla ohjataan valtion tukemaa metsäluonnonhoitoa. TOTELMAsta laaditaan malli ja ohjeistus sekä järjestetään sisäinen koulutus. TOTELMAt laaditaan maakunnittain osana AMO-työtä AMOjen aikataulun mukaisesti. - Järjestetään luonnonhoidon asiantuntijoille ja asiakasneuvojille valtakunnalliset luonnonhoidon neuvottelupäivät 1 2 kertaa vuodessa substanssiosaamisen ylläpitämiseksi ja toimintaohjeiden yhtenäisen tulkinnan omaksumiseksi. - Päivitetään uuden Kemeran luonnonhoitohankkeiden työlajit ohjeisiin, paikkatietojärjestelmään ja -työkaluihin ja pidetään sisäinen koulutus. Luonnonhoidon alueellisen suunnittelun työkalut toteutetaan osana maastotallenninsovellusta. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - luonnonhoitohankkeiden ohjeiden ja koulutusmateriaalien päivitys - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus toimijoille 2 3 kpl/vuosi - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden tutustumiskoulutus metsänomistajille 5 kpl (2015) + 5 kpl (2016) - luonnonhoitohanketiedotteet, 5 kpl (2015) + 5 kpl (2016) - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden palveluesite, 1 kpl - paikkatietoon pohjautuvat uudet karttatuotteet toimijoille, 1 2 kpl - luonnonhoidon alueellinen toteutussuunnitelma, TOTELMA, 14 kpl - luonnonhoidon neuvottelupäivät 1 2 kpl/vuosi - maastotallennintyökalu luonnonhoitohankkeiden alueelliseen suunnitteluun - luonnonhoitohankkeiden paikkatietotyökalujen päivitys

7 7 3 Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen Uudistunut metsälaki ja metsänhoitosuositukset luovat mahdollisuuden kehittää luonnonhoidon toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa osana metsätaloustoimenpiteitä. Talousmetsien luonnonhoidon pitkäaikainen seuranta on osoittanut, että metsien käsittelyn yhteydessä tehtävät luonnonhoidon toimet eivät ole enää kehittyneet viime vuosina ja luontolaadun tulokset osoittavat kehittämiskohteita. Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Suunnitellaan ja toteutetaan kansallinen hanke, jossa kehitetään uusien ja aiempien metsäkäsittelymallien mukaisia luonnonhoidon toimenpiteitä ja talousmetsien luonnonhoidon seurantaa. Hankkeen tuloksena metsänomistajat ja toimijat oppivat nykyistä paremmin tunnistamaan, että monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesienhoidossa voi luonnonhoidon keinoin yhdistää erilaisia tavoitteita ja että toimenpiteitä voidaan tehdä myös osana tavanomaista metsätaloutta. Mikäli hankkeeseen ei saada ulkopuolista rahoitusta, toteutetaan toimenpiteet Metsäkeskuksen sisäisenä projektina valtionapurahoituksella. Osa toimenpiteistä voitaneen yhdistää myös Taiga Grouse LIFE -hankkeeseen. - Hankkeen tuloksena kehitetään Metsäkeskuksen luonnonhoidon seuranta- (luontolaatutarkastus), neuvonta- ja koulutuspalveluja (luonnonhoitokortin osaamiskoe), joita voidaan toteuttaa osana asiakkuusohjelmia. Luontolaadun seurantapalveluja kehitetään yhteistyössä META-prosessin kanssa. Sisäiset toimenpiteet: - Luontolaatuseurannan kehittämisestä järjestetään EPA- ja META-prosessin yhteinen työpaja - Luontolaatutarkastus-palvelutuotteen päivittämisen jälkeen järjestetään sisäinen koulutus luontolaadun tarkastustulosten hyödyntämisestä - Järjestetään luonnonhoitokortin yhteyshenkilöille työpaja osaamiskokeen kehittämisestä ja tuotteen päivittämisen jälkeen sisäinen koulutus luonnonhoitokortin uudistetuista menettelyistä. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - luontolaatutarkastus-palvelutuotteen työpaja ja koulutus - luonnonhoitokortin osaamiskoe -palvelutuotteen päivittäminen, työpaja ja koulutus - eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn luonnonhoito -esite - tiedote talousmetsien luonnonhoidosta, 1 kpl (valtakunnallinen) + 5 kpl (palvelualueet) - koulutukset talousmetsien luonnonhoidosta metsäalan toimijoille ja metsänomistajille, 5 15 kpl

8 8 4 EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon kehittäminen ja laajentaminen Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Suomen metsäkeskuksen myötä kansallisten EUrahoitteisten, laajavaikutteisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden toteuttamiseen on avautunut mahdollisuuksia. Laaditaan ja otetaan käyttöön kehittämishankkeiden valmistelua tukeva menettely, jonka avulla tehostetaan resurssien suuntaamista hankkeiden valmisteluun sekä kansallisesti että alueellisesti. Menettelyn käyttöönotolla tehostetaan yhteistyötä luonnonhoidon keskeisten toimijoiden kanssa. Menettelyn kautta myös priorisoidaan luonnonhoidon toimenpiteet, joita voidaan edistää EU-rahoitteisilla hankkeilla. Menettelyn käyttöönoton tulokset toteutuvat rahoitettujen EU-hankkeiden kautta, joissa voidaan myös kehittää luonnonhoidon palveluja ja lisätä tiedottamista aktiivisesta luonnonhoidosta. Rahoituspohjan laajentaminen tukee myös Metsäkeskuksen muuta elinkeinotoimintaa. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - työpaja ja koulutus EU-rahoitteisista luonnonhoidon hankkeista - EU-rahoitteiset luonnonhoitohankkeet: 3 valtakunnallista, 5 alueellista - EU-hankkeissa toteutettava luonnonhoidon palvelutuotteiden kehittäminen; 1) paahde-elinympäristöjen hoidon kehittäminen, koulutus ja tiedotus 1) vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamalli ja sen koulutus toimijoille sekä tiedotus 2) riistaelinympäristöjen käsittelysuositukset ja niiden koulutus toimijoille sekä tiedotus Sisäiset toimenpiteet: - pidetään luonnonhoidon hankkeistamisen menettelystä sisäinen koulutus ja luonnonhoitoon pohjautuvien EU-hankkeiden ideointityöpaja. Koulutukseen ja työpajaan kutsutaan EPAn luonnonhoidon ja asiakkuuden asiantuntijat ja neuvojat.

9 9 Luontoarvojen säilyttäminen ja luonnonhoito ovat yhä useamman metsänomistajan tavoitteena.

10 10 Resurssit, rahoitus, tavoitteet ja hanketoiminta Luonnonhoidon asiantuntijatehtäviä hoitaa kuusi päätoimista Metsäkeskuksen toimihenkilöä vuosittain: johtava asiantuntija ja viisi asiantuntijaa. Jokaiselle palvelualueelle on nimetty asiantuntija, joka hoitaa asiantuntijatehtävät omalla palvelualueellaan, jonka lisäksi pohjoisella alueella on toinen asiantuntija. Työresursseja asiantuntijaohjelman toteuttamiseen tarvitaan lisäksi luonnonhoidon neuvojilta, palvelualueiden aluejohtajilta, elinkeinopäälliköiltä, asiakkuuspäälliköiltä, viestinnän suunnittelijoilta ja koulutussuunnittelijoilta sekä tarpeen mukaan muilta Metsäkeskus-alueen asiantuntijoilta. Aluejohtajan tulee palvelualueellaan osaltaan vastata henkilöresurssien ja toiminnan tehokkaasta käytöstä sekä asiantuntijaohjelman tavoitteista. Valtakunnallisista palveluista asiantuntijaohjelman toteutuksessa tarvitaan johdon ja palvelupäällikön sekä HR-tiimin ja tiedotuksen resursseja. HR-tiimi hoitaa muun muassa valtakunnallisten koulutusten järjestelyjä. Valtakunnallinen viestintätiimi tuottaa ja tukee asiantuntijaohjelmaan valtakunnallisia sähköisiä ja painettuja materiaaleja. Myös valtakunnallisia paikkatieto- ja IT-palveluita tarvitaan asiantuntijaohjelman työkalujen toteutuksessa. Asiantuntijatiimin henkilöstön erikoisosaamista hyödynnetään ja kehitetään. Palvelualueiden luonnonhoidon asiantuntijoiden ja neuvojien erityyppistä luonnonhoidon (monimuotoisuus, vesienhoito, metsien monikäyttö) osaamista hyödynnetään ja syvennetään ohjelman toteutuksessa. Luonnonhoidon tiimin lisäksi ohjelman toteutus edellyttää verkostoitumista ja tiivistä yhteistyötä EPA-palvelun elinkeino- ja asiakkuusasiantuntijoiden ja -neuvojien sekä META-palvelujen asiantuntijoiden ja -neuvojien kanssa. Ulkopuolinen rahoitus ja hanketoiminta Valtionavun ulkopuolista rahoitusta asiantuntijaohjelmaan saadaan maa- ja metsätalousministeriön kehittämishankkeista, EU-hankkeista ja koulutusten osallistumismaksuista. Ulkopuolisen rahoituksen osuuden tulee Suomen metsäkeskuksen asettamien tulostavoitteiden mukaisesti olla vähintään euroa vuodessa ja ulkopuolisen rahoituksen tulee kattaa vähintään 30 prosenttia asiantuntijaohjelman toiminnan kustannuksista. Luonnonhoidossa merkittävin valtionavun ulkopuolinen rahoituslähde ovat maaja metsätalousministeriön jo rahoittamat METSO-kehittämishankkeet ja jo rahoitetut tai hakuvaiheessa olevat EU-hankkeet, lähinnä LIFE-rahastohankkeet. Hankerahoituksella päästään asetettuihin tavoitteisiin ja arvion mukaan jopa ylitetään ulkopuolisen rahoituksen määrä, joka on 50 prosenttia luonnonhoidon asiantuntijaohjelman kokonaiskustannuksista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin haettujen LIFE-rahoitusten toteutumista. Asiantuntijaohjelmakauden aikana suunnitellaan toteutettavan ainakin seuraavat hankkeet, joista osa on jo rahoitettuja kehittämishankkeita (lisäksi luonnonhoidon alueelliset EU-hankkeet): Vaikuttavuutta METSO-luonnonhoitoon hanke MMM:n METSO-rahoitus; vuonna , vuonna Luonnonhoidon paikkatietotyökalut -hanke MMM:n METSO-rahoitus; vuonna Light & Fire LIFE -hanke ; LIFE ja MMM -rahoitus; vuonna , vuosina yhteensä FRESHABIT LIFE IP -hanke; (rahoitusta haettu) LIFE ja MMM rahoitus; vuosina /vuosi TAIGA GROUSE LIFE -hanke (rahoitusta haettu) LIFE ja MMM rahoitus; vuosina /vuosi MONIMETSÄ-hanke (suunnitteilla) Maaseudun kehittämisohjelma tai MMM:n biotalousmomentin kehittämisvarat, vaihtoehtoisesti joko valtakunnallinen hanke tai 5 palvelualuekohtaista hanketta.

11 11 Asiantuntijaohjelman suunniteltu toimenpiteiden budjetti on seuraava: Asiantuntijaohjelman toimenpiteet Hankerahoitus Valtionapu Yhteensä 1. METSO-ohjelman toteuttamispalvelut 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut 3. Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen 4. EU-rahoitteisen luonnonhoidon kehittäminen YHTEENSÄ Ulkopuolisen rahoituksen kokonaistavoitteena on 2,5 miljoonaa euroa. Hankerahoituksen määrä vuositasolla vaihtelee. Sen määrä on keskimäärin /vuosi. Osa ulkopuolisesta hankerahoituksesta on vasta suunnitteilla tai rahoituksen hakuvaiheessa. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelmassa asetetaan Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteiden mukaisesti seuraavat palvelualuekohtaiset keskimääräiset vuotuiset tavoitteet: Palvelualue 1 Palvelualue 2 Palvelualue 3 Palvelualue 4 Palvelualue 5 Ulkopuolinen rahoitus /vuosi Koulutustapahtumat kpl/vuosi Koulutustapahtumat (osallistuneet metsänomistajat) kpl/vuosi Koulutustapahtumat (osallistuneet yritykset) kpl/vuosi Asiantuntijaesiintymiset kpl Yritys- ja sidosryhmätapaamiset Media-artikkelit kpl Media- ja some-esiintymiset, kuten haastattelut ja kommentit

12 12 Odotettavat asiakashyödyt Asiantuntijaohjelman toteutus tuottaa hyötyjä metsänomistaja-asiakkaille, yhteisöasiakkaille ja yhteiskunnalle. Metsänomistajien ja heitä palvelevien metsätalouden toimijoiden kyky tunnistaa METSOn toteutukseen ja luonnonhoitoon sopivia kohteita paranee. Metsänomistajat oppivat nykyistä paremmin tunnistamaan, että monimuotoisuuden turvaamisessa voi luonnonhoidon keinoin yhdistää erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan tehdä myös osana tavanomaista metsätaloutta. Ohjelman toteutuksesta hyötyvät metsäalan toimijat, jotka työllistyvät toteuttamalla luonnonhoitohankkeita ja palvelemalla metsänomistajien monipuolistuvia tavoitteita. Asiantuntijaohjelman toimilla tuetaan luontoon perustuvan palveluyrittäjyyden kehittymistä ja uusien yrittäjien mukaanpääsyä luonnonhoitohankkeiden toteutukseen. Asiantuntijaohjelman toimenpiteet tehostavat myös Metsäkeskuksen metsävaratiedon ylläpitoa ja hyödyntämistä sekä metsänomistajille ja toimijoille tarjottavan Metsään.fi-palvelun hyödyntämistä. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että luonnonhoidon toimenpiteet tukevat mahdollisimman hyvin Kansallisen metsäohjelman, METSO-ohjelman ja vesipolitiikan puitedirektiivin vesienhoidon ohjelman tavoitteita ja että monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun luonnonhoidon toimenpiteet toteutetaan laadukkaasti. Tähän asiantuntijaohjelman toteutus tuo hyötyjä muun muassa TOTELMAn ja koulutuksen kautta. Luonnonhoidon toimien ja niihin suunnatun rahoituksen vaikuttavuutta voidaan myös lisätä parantamalla toimijoiden yhteistyötä ja hyödyntämällä entistä paremmin metsävaratietoon ja muuhun paikkatietoaineistoon pohjautuvien analyysien tuloksia toimenpiteiden kohdentamisen tukena. Hyötyä metsänomistajaasiakkaille, yhteisöasiakkaille ja yhteiskunnalle.

13 13 Tulosten käyttöönotto, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Asiantuntijaohjelman tulokset saavutetaan toimintamallien, ohjeistuksen sekä sisäisen ja ulkoisen koulutuksen kautta. Ohjelman toimenpiteisiin yhdistetään tiedotusta asiakkaille, sidosryhmille ja yleisölle. EU-hankkeiden toteutus tuo lisää tiedottamisen mahdollisuuksia. Sidosryhmäyhteistyötä kehitetään ohjelmassa sekä kansallisesti että alueellisesti. Sidosryhmät ovat ohjelman toteutuksessa mukana muun muassa seuraavien toimintaryhmien kautta: KMO ja kansallinen metsäneuvosto, alueelliset metsäneuvostot ja metsäohjelmaryhmät, MET- SOn kansalliset ja alueelliset yhteistyöryhmät, ympäristöministeriön kehittämistyöryhmät, ELY-keskusten alueellisen ympäristöohjelman metsätalous- ja elinkeinoryhmät, vesienhoidon yhteistyöryhmät ELY-keskuksissa, Metsähallituksen ELO-ryhmät, YTR:n Ekosysteemipalvelut-verkosto, Suomen riistakeskuksen työryhmät ja hankkeet, metsätalouden ja ympäristöalan peruskoulutusryhmät sekä MET- SO-ohjelmaan ja vesienhoitoon liittyvät tutkimusryhmät LUKEssa ja SYKEssä. Asiantuntijaohjelma linjaa viestinnän sisältöjä ja painopistealueita siten, että Metsäkeskuksen viestintä keskittyy niissä valittuihin tärkeisiin teemoihin. Viestinnässä noudatetaan vuosisuunnitelmaa, jonka avulla tietoa voidaan tarjota sopivina ajankohtina. Tuloksellinen viestintä edellyttää tiivistä yhteistyötä Metsäkeskuksen valtakunnallisen viestintätiimin, palvelualueen viestinnän suunnittelijan, johtavan asiantuntijan, aluejohtajan ja elinkeinopäällikön sekä muiden asiantuntijaohjelmien tiimien välillä. Viestintä on tehokkainta silloin, kun se voidaan luontevasti hoitaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Metsäkeskus jatkaa ja kehittää yhteistä luonnonhoidon viestintää. Metsäkeskus tekee yhteistä luonnonhoidon viestintää ja koulutusta muun muassa Tapio Oy:n, ELY-keskusten, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Sähköisen median, kuten Metsäkeskus. fi-verkkopalvelun, Metsään-lehden, verkkolehden ja uutiskirjeiden, sisältöjä kehitetään tukemaan asiantuntijaohjelmaa. Alueilla tuotetut uutiset ja artikkelit laaditaan ohjelman painopistealueista käsin, vuodenaikaan sovittaen ja tasapainoisesti eri teemojen välillä. Sisällön, kohderyhmän ja tavoiteaikataulun perusteella päätetään sopiva julkaisukanava. Sisältöä tuotetaan kaikilla palvelualueilla ja huomioidaan maantieteelliset erityispiirteet. Kaikki sähköiset kanavat hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan mediatiedotteissa tuotettua materiaalia tai muita uutisaiheita. Näin tuotetaan integroitua viestintää, jossa viestien toisto nostaa niiden huomioarvoa. Johtavalla asiantuntijalla on keskeinen rooli asiantuntijaohjelman sisältöön liittyvässä valtakunnallisessa viestinnässä. Asiantuntijatiimin henkilöstö voi erikoistua johonkin luonnonhoidon teemaan. Yhteyshenkilönä ja lisätietojen antajana talosta ulospäin toimii ensisijaisesti johtava asiantuntija. Tämä Viestintä on tehokkainta yhdessä sidosryhmien kanssa. helpottaa tiedustelujen ohjaamista talon sisällä. Tarvittaessa johtava asiantuntija ohjaa kysymyksen edelleen valitsemalleen taholle. Asiantuntijatiimin henkilökohtaisia ja luottamuksellisia suhteita mediaan ja sidosryhmiin hyödynnetään. Alueelliset asiantuntijat tuntevat parhaiten alueensa tiedotusvälineiden edustajat sekä tekijät, jotka vaikuttavat mahdollisesti tiedon julkaisukynnykseen. Alueellisessa viestinnässä yhteyshenkilönä ja lisätietojen antajana toimii ensisijaisesti palvelualueesta vastaava luonnonhoidon asiantuntija. Asiantuntijaohjelman kannalta kaikkein tärkeimmät asiat saadaan uutisoitua tehokkaasti järjestämällä tiedotusvälineiden edustajien kanssa mediatapaamisia tai retkiä. Samalla myös Metsäkeskuksen tunnettuus lisääntyy. Myös sosiaalista mediaa hyödynnetään. Metsäkeskuksen sosiaalisen median viestejä tuottaa some-ryhmä valtakunnallisen viestinnän ohjauksessa. Lisäksi asiantuntijat voivat käyttää omia henkilökohtaisia sosiaalisen median kanaviaan, ja tässä valtakunnallinen viestintä voi antaa tukea.

14 14 Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Asiantuntijaohjelma toteuttaa Metsäkeskuksen strategian missiota, metsäala kasvuun, muun muassa luomalla mahdollisuuksia laajentaa METSOn ja luonnonhoidon toteutusta. Ohjelma myös tukee metsäelinkeinon kestävyyttä ja siten antaa mahdollisuuksia metsäalan kasvulle. Strategian visio, Metsäkeskus on metsäalan suunnannäyttäjä ja kokoava voima, toteutuu ohjelmassa uusien luonnonhoidon toimintamallien ja palvelujen kehittämisen kautta sekä ohjelmassa toteutuvan laajenevan sidosryhmäja toimijayhteistyön myötä. Asiantuntijaohjelma tukee myös Metsäkeskuksen henkilöstöstrategiaa muun muassa koulutustoimenpiteiden kautta. Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa Asiantuntijaohjelman toteutus- ja resurssisuunnitelma sekä vuosittaiset toteutussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä EPA- ja META-palvelujen johdon sekä palvelualueiden johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmaa toteuttavat asiantuntijat edustavat pääosin palvelualueita ja muodostavat ohjelmaa toteuttavan verkoston. Keskusyksikön asiantuntijoiden työpanosta tarvitaan muun muassa paikkatietotyökalujen kehittämisessä, tiedotuksessa, koulutuksessa ja hankehallinnossa. Ohjelman toteutus edellyttää myös tiivistä ja toimivaa yhteistyötä EPA-, META- ja hallintopalvelujen välillä. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelman toteuttamiseen tarvitaan palvelualueilta eniten luonnonhoidon asiantuntijoiden ja asiakasneuvojien työpanosta. Ohjelman toteutukseen osallistuvat myös metsänomistajien asiakasneuvojat, yhteisöasiakkaiden neuvojat, METAn asiantuntijat ja asiakasneuvojat, aluejohtajat, elinkeinopäälliköt, asiakkuuspäälliköt ja asiakkuusasiantuntijat sekä koulutussuunnittelijat ja viestinnän suunnittelijat.» Liitteenä ohjelman aikataulu, mitä toimenpiteitä tehdään ensimmäisenä toimintavuonna 2015, sitten 2016, 2017, 2018 ja alkuvuonna Ohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain. Toimenpiteitä ja niiden ajoitusta muutetaan tarvittaessa. Ohjelma päättyy

15 Huomautuksia Toimenpide/tehtävä/tulos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 1. METSO ohjelman toteuttamispalvelut Ympäristötukimenettelyn ohjeet ja koulutusmateriaali Kemera koulutukset/luonnonhoito Ympäristötukityökalun päivitys Luonnonhoidon paikkatiedon maastosovellus METSO palveluiden esite METSO palveluiden sisäinen koulutus METSO viestintäkampanjat ELY -keskusten kanssa METSO neuvontatapahtumat yhteisöasiakkaille METSO palveluiden yhteistyöneuvottelut ELYjen kanssa Yhteistyössä META/EPA METSO LH -hanke LH paikkatietotyökalut -hanke 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut Luonnonhoitohankkeiden ohjeet ja koulutusmateriaalit Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus toimijoille Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus metsänomistajille Luonnonhoitohanketiedotteet Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden palveluesite Luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma, TOTELMA Luonnonhoitohankkeiden paikkatietotyökalujen päivitys Luonnonhoidon paikkatiedon maastosovellus Luonnonhoidon neuvottelupäivät Luonnonhoidon paikkatiedon karttatuotteet METSO LH -hanke METSO LH -hanke METSO LH -hanke METSO LH -hanke (osaksi) LH paikkatietotyökalut -hanke FRESHABIT LIFE -hanke (osaksi) 3. Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen Monitavoitteinen talousmetsien hoito -hankkeen suunnittelu Luontolaatu -tarkastus palvelutuotteen päivittäminen ja koulutus Luonnonhoitokortti palvelutuotteen päivittäminen ja koulutus Eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn luonnonhoito -esite Tiedotteet talousmetsien luonnonhoidosta Luonnonhoidon koulutukset toimijoille ja metsänomistajille MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va 4. EU -rahoitteisen luonnonhoidon kehittäminen Luonnonhoidon hankkeistamisen työpaja Luonnonhoidon hankkeistamisen koulutus Paahde-elinympäristöjen hoidon kehittäminen Paahde-elinympäristöjen hoidon koulutukset ja tiedotus Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamalli Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun työkalujen kehittäminen Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamallin koulutukset Riistaelinympäristöjen käsittelysuositusten kehittäminen Riistaelinympäristöjen käsittelysuositusten koulutukset Light&Fire LIFE hanke Light&Fire LIFE hanke FRESHABIT LIFE -hanke FRESHABIT LIFE -hanke FRESHABIT LIFE -hanke TAIGA GROUSE LIFE -hanke TAIGA GROUSE LIFE -hanke

16

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Saija Kuusela, Mirja Rantala ja Riikka Paloniemi Saija Kuusela Mirja Rantala Riikka Paloniemi METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Kuusela, S., Rantala,

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot