Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma Matti Seppälä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä"

Transkriptio

1 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma Matti Seppälä

2 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö tuki ja METSO-välitys Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut, alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon kehittäminen ja laajentaminen Resurssit, rahoitus, tavoitteet ja hanketoiminta Odotettavat asiakashyödyt Tulosten käyttöönotto, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa Toimenpidekohtainen aikataulu

3 3 Ohjelman tavoitteet ja painopisteet Luonnonhoidon tavoitteena on turvata talousmetsien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Luonnonhoidon toimenpitein torjutaan talousmetsien lajiston yksipuolistumista, säilytetään arvokkaita elinympäristöjä, lisätään monimuotoisuutta elinympäristöjen hoitotyöllä ja ennallistamisella, turvataan metsien virkistys- ja monikäyttöarvoja sekä ehkäistään metsätalouden ympäristöhaittoja. Luonnonhoito on arkinen osa kestävää metsätaloutta, ja se tukee metsien talouskäyttöä. Luontoarvojen huomioiminen on tärkeää talousmetsissä, sillä monimuotoinen metsä on terve ja kestävä. Lainsäädäntö, kuten metsälaki, luonnonsuojelulaki ja vesilaki, velvoittavat säilyttämään metsien monimuotoisuuden ja ympäristöarvot. Luontoarvojen säilyttäminen ja luonnonhoito on yhä useamman metsänomistajan tavoitteena. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma toteuttaa kansallisen metsästrategian, vesienhoidon toteuttamisohjelman ja METSO-ohjelman tavoitteita talousmetsien luonnonhoidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä osana kestävää metsätaloutta. Tulevien vuosien haasteena on kehittää sekä arkimetsänhoidon luonnonhoidollisia toimenpiteitä että valtion tukeman vapaaehtoisen suojelun sekä aktiivisen luonnonhoidon suuntaamista ja toimenpiteitä. Yhteiskunnallinen kehitys ja metsänomistajien rakenteen sekä arvojen muutos lisäävät luonnonhoidon kysyntää ja tarvetta. Metsäluontoon pohjautuvien ekosysteemipalveluiden turvaaminen on keskeinen osa kehittyvää biotaloutta. Yksityismetsien luonnonhoidon rahoituksessa ja organisoinnissa on meneillään muutosvaihe. Metsäkeskus-uudistukseen liittyvän linjauksen mukaisesti luonnonhoidon menettelyt muuttuivat. Metsäkeskus on tämän vuoksi ottanut käyttöön uudet luonnonhoidon toimintatavat sekä ympäristötukisopimusten että luonnonhoitohankkeiden toteutuksessa. Muut muutokset liittyvät uudistettuun metsälainsäädäntöön, metsänhoidon suosituksiin ja uudistettavana olevaan kestävän metsätalouden rahoituslakiin. Toimintaympäristön ja -tapojen muutokset sisältävät haasteita, mutta myös mahdollisuuksia luonnonhoidon eteenpäin menemiselle METSO-ohjelmaan ja vesienhoidon toteuttamisohjelmaan liittyen. Mahdollisuuksien hyödyntäminen tarvitsee tuekseen asiantuntijaohjelman. Ohjelman tavoitteena on Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiakaspalveluiden yhtenäistäminen ja kehittäminen, luonnonhoidon kehittäminen osana talousmetsien hoitoa, luonnonhoidon koulutuksen, neuvonnan ja viestinnän tehostaminen sekä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyön laajentaminen. Asiantuntijaohjelman myötä lisätään metsäluontotietoutta metsänomistaja- ja toimija-asiakkaille sekä sidosryhmille. Luonnonhoidon asiakkuusohjelman tavoitteena on myös tukea uuden ekosysteemipalveluihin pohjautuvan yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Luonnonhoidon tavoitteena on turvata talousmetsien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Asiantuntijaohjelman painopisteitä on neljä: 1. METSO-ohjelman toteuttamispalvelut; metsätalouden ympäristötuki ja METSO-välitys 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut; alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet 3. Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen 4. EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon ja yhteistyön kehittäminen Asiantuntijaohjelman aikataulu, toimenpiteet ja tulokset Asiantuntijaohjelma toteutetaan Tarkempi toimenpidekohtainen aikataulu on kuvattu liitteessä 1.* Ohjelmassa toteutetaan seuraavat toimenpiteet. * ks. liite sivulla 15.

4 4 Uudistunut metsälaki ja metsänhoitosuositukset luovat mahdollisuuden kehittää luonnonhoidon toimenpiteitä osana metsätaloutta.

5 5 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö tuki ja METSO-välitys Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Toteutetaan uuden Kemeran säädösmuutosten edellyttämät kehittämistoimenpiteet ympäristötukisopimusten valmistelussa. Keskeisin muutos on toimijoiden mukaantulo valmisteluun. Laaditaan ohjeistus ja koulutetaan ohjeet osana Kemera-koulutuksia yhteistyössä Metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalvelujen (META) kanssa. - Toteutetaan alueellisia METSOviestintäkampanjoita yhteistyössä ELYkeskusten kanssa. Haetaan kampanjoihin rahoitusta Ympäristöministeriön METSOviestintärahoista. - Yhteisöasiakasohjelmassa otetaan METSOneuvonnan kohderyhmäksi kunnat ja seurakunnat sekä ekosysteemipalveluja tuottavat yritykset. Sisäiset toimenpiteet: - Tehostetaan ja yhtenäistetään METSOvälityspalvelun toteutusta palvelualueilla uuden METSO-ohjelman periaatepäätöksen mukaisesti. Tehostetaan yhteistyötä ELY-keskusten kanssa järjestämällä palvelualuekohtaiset yhteistyöneuvottelut ja tarvittaessa ELY-kohtaiset neuvottelut. Päivitetään METSO-välitysten ohjeistus, laaditaan METSO-palveluiden esite ja järjestetään sisäinen koulutus. METSO-välityssovellus laaditaan osana ympäristötukisovellusta. - Tehostetaan METSO-neuvontaa Metsäkeskuksen asiakastyössä sekä metsänomistaja- että yhteisöasiakkaille. Laaditaan luonnonhoidon METSO-asiakastyön materiaalit ja järjestetään koulutus Metsäkeskuksen elinkeinopalvelujen (EPA) ja METAn asiakasneuvojille ja asiantuntijoille. - Toteutetaan maastotallenninsovellus, jolla voidaan laatia ympäristötukivalmistelut maastossa. Lisäksi päivitetään ympäristötukityökalun ja paikkatietojärjestelmän Kemera-työlajit ja muut muutokset. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - ympäristötukimenettelyn ohjeistuksen ja koulutusmateriaalien päivitys - ympäristötuen ja luonnonhoitohankkeiden Kemera -koulutus toimijoille 8 10 kpl - METSO-viestintäkampanjat yhteistyössä ELYkeskusten kanssa, 5 10 kpl - METSO-neuvontatapahtumat yhteisöasiakkaille, 20 kpl/vuosi - METSO-asiakaspalveluiden esite metsänomistajille ja toimijoille, 1 kpl - METSO-palveluiden sisäinen koulutus, 5 kpl - METSO-välitysten yhteistyöneuvottelut ELYkeskusten kanssa, 5 15 kpl - maastotallenninsovellus ympäristötukisopimuksien ja METSO-välitysten valmisteluun - ympäristötukityökalun ja METSOvälitystyökalun päivitys

6 6 2 Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut, alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma TOTELMA ja luonnonhoitohankkeet Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Vakiinnutetaan luonnonhoitohankkeiden hankehakuun pohjautuva toteutusmalli ja laajennetaan yhteistyötä luonnonhoidon toimijoiden kanssa. Järjestetään toimijoille alueellista luonnonhoidon koulutusta. Koulutukseen yhdistetään luonnonhoitotöiden tiedotusta. Tiedon ja osaamisen välittäminen tukee luontoon perustuvan palveluyrittäjyyden kehittymistä, ja toimenpide nostetaan esiin osaksi yhteisöasiakasohjelmaa tuottamalla luonnonhoitohankkeiden METSO-esite. Koulutukseen kutsutaan mukaan myös EPAn ja METAn asiantuntijat ja neuvojat. - Tehostetaan luonnonhoidon asiakasneuvontaa luonnonhoitohankkeista. Suunnitellaan ja toteutetaan metsänomistajille luonnonhoidon töistä alueellisia tutustumiskoulutuksia ja laaditaan luonnonhoidon töistä asiakasesite. Päivitetään esite osaksi asiakkuusohjelmien materiaaleja. Koulutusten ja asiakasneuvonnan kautta metsänomistajien ja heitä palvelevien metsätalouden toimijoiden kyky tunnistaa luonnonhoidon toteutukseen sopivia kohteita paranee. - Kehitetään paikkatiedon analyysityökaluja, joista voidaan toteuttaa Metsäkeskuksen verkkopalveluun uusia palvelutuotteita (uomaanalyysikartat, luonnonhoidon painopistealueet, Zonation). Sisäiset toimenpiteet: - Laaditaan alueelliset luonnonhoidon toteuttamisohjelmat TOTELMAt osana alueellisten metsäohjelmien (AMO) päivitystä. TOTELMAn avulla ohjataan valtion tukemaa metsäluonnonhoitoa. TOTELMAsta laaditaan malli ja ohjeistus sekä järjestetään sisäinen koulutus. TOTELMAt laaditaan maakunnittain osana AMO-työtä AMOjen aikataulun mukaisesti. - Järjestetään luonnonhoidon asiantuntijoille ja asiakasneuvojille valtakunnalliset luonnonhoidon neuvottelupäivät 1 2 kertaa vuodessa substanssiosaamisen ylläpitämiseksi ja toimintaohjeiden yhtenäisen tulkinnan omaksumiseksi. - Päivitetään uuden Kemeran luonnonhoitohankkeiden työlajit ohjeisiin, paikkatietojärjestelmään ja -työkaluihin ja pidetään sisäinen koulutus. Luonnonhoidon alueellisen suunnittelun työkalut toteutetaan osana maastotallenninsovellusta. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - luonnonhoitohankkeiden ohjeiden ja koulutusmateriaalien päivitys - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus toimijoille 2 3 kpl/vuosi - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden tutustumiskoulutus metsänomistajille 5 kpl (2015) + 5 kpl (2016) - luonnonhoitohanketiedotteet, 5 kpl (2015) + 5 kpl (2016) - luonnonhoitohankkeiden ja -töiden palveluesite, 1 kpl - paikkatietoon pohjautuvat uudet karttatuotteet toimijoille, 1 2 kpl - luonnonhoidon alueellinen toteutussuunnitelma, TOTELMA, 14 kpl - luonnonhoidon neuvottelupäivät 1 2 kpl/vuosi - maastotallennintyökalu luonnonhoitohankkeiden alueelliseen suunnitteluun - luonnonhoitohankkeiden paikkatietotyökalujen päivitys

7 7 3 Metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin perustuvan luonnonhoidon kehittäminen Uudistunut metsälaki ja metsänhoitosuositukset luovat mahdollisuuden kehittää luonnonhoidon toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa osana metsätaloustoimenpiteitä. Talousmetsien luonnonhoidon pitkäaikainen seuranta on osoittanut, että metsien käsittelyn yhteydessä tehtävät luonnonhoidon toimet eivät ole enää kehittyneet viime vuosina ja luontolaadun tulokset osoittavat kehittämiskohteita. Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Suunnitellaan ja toteutetaan kansallinen hanke, jossa kehitetään uusien ja aiempien metsäkäsittelymallien mukaisia luonnonhoidon toimenpiteitä ja talousmetsien luonnonhoidon seurantaa. Hankkeen tuloksena metsänomistajat ja toimijat oppivat nykyistä paremmin tunnistamaan, että monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesienhoidossa voi luonnonhoidon keinoin yhdistää erilaisia tavoitteita ja että toimenpiteitä voidaan tehdä myös osana tavanomaista metsätaloutta. Mikäli hankkeeseen ei saada ulkopuolista rahoitusta, toteutetaan toimenpiteet Metsäkeskuksen sisäisenä projektina valtionapurahoituksella. Osa toimenpiteistä voitaneen yhdistää myös Taiga Grouse LIFE -hankkeeseen. - Hankkeen tuloksena kehitetään Metsäkeskuksen luonnonhoidon seuranta- (luontolaatutarkastus), neuvonta- ja koulutuspalveluja (luonnonhoitokortin osaamiskoe), joita voidaan toteuttaa osana asiakkuusohjelmia. Luontolaadun seurantapalveluja kehitetään yhteistyössä META-prosessin kanssa. Sisäiset toimenpiteet: - Luontolaatuseurannan kehittämisestä järjestetään EPA- ja META-prosessin yhteinen työpaja - Luontolaatutarkastus-palvelutuotteen päivittämisen jälkeen järjestetään sisäinen koulutus luontolaadun tarkastustulosten hyödyntämisestä - Järjestetään luonnonhoitokortin yhteyshenkilöille työpaja osaamiskokeen kehittämisestä ja tuotteen päivittämisen jälkeen sisäinen koulutus luonnonhoitokortin uudistetuista menettelyistä. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - luontolaatutarkastus-palvelutuotteen työpaja ja koulutus - luonnonhoitokortin osaamiskoe -palvelutuotteen päivittäminen, työpaja ja koulutus - eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn luonnonhoito -esite - tiedote talousmetsien luonnonhoidosta, 1 kpl (valtakunnallinen) + 5 kpl (palvelualueet) - koulutukset talousmetsien luonnonhoidosta metsäalan toimijoille ja metsänomistajille, 5 15 kpl

8 8 4 EU-rahoitteisen metsäluonnon hoidon kehittäminen ja laajentaminen Ulkoiset asiakastoimenpiteet: - Suomen metsäkeskuksen myötä kansallisten EUrahoitteisten, laajavaikutteisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden toteuttamiseen on avautunut mahdollisuuksia. Laaditaan ja otetaan käyttöön kehittämishankkeiden valmistelua tukeva menettely, jonka avulla tehostetaan resurssien suuntaamista hankkeiden valmisteluun sekä kansallisesti että alueellisesti. Menettelyn käyttöönotolla tehostetaan yhteistyötä luonnonhoidon keskeisten toimijoiden kanssa. Menettelyn kautta myös priorisoidaan luonnonhoidon toimenpiteet, joita voidaan edistää EU-rahoitteisilla hankkeilla. Menettelyn käyttöönoton tulokset toteutuvat rahoitettujen EU-hankkeiden kautta, joissa voidaan myös kehittää luonnonhoidon palveluja ja lisätä tiedottamista aktiivisesta luonnonhoidosta. Rahoituspohjan laajentaminen tukee myös Metsäkeskuksen muuta elinkeinotoimintaa. Toimenpiteiden tuottamat palvelutuotteet ja tulokset: - työpaja ja koulutus EU-rahoitteisista luonnonhoidon hankkeista - EU-rahoitteiset luonnonhoitohankkeet: 3 valtakunnallista, 5 alueellista - EU-hankkeissa toteutettava luonnonhoidon palvelutuotteiden kehittäminen; 1) paahde-elinympäristöjen hoidon kehittäminen, koulutus ja tiedotus 1) vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamalli ja sen koulutus toimijoille sekä tiedotus 2) riistaelinympäristöjen käsittelysuositukset ja niiden koulutus toimijoille sekä tiedotus Sisäiset toimenpiteet: - pidetään luonnonhoidon hankkeistamisen menettelystä sisäinen koulutus ja luonnonhoitoon pohjautuvien EU-hankkeiden ideointityöpaja. Koulutukseen ja työpajaan kutsutaan EPAn luonnonhoidon ja asiakkuuden asiantuntijat ja neuvojat.

9 9 Luontoarvojen säilyttäminen ja luonnonhoito ovat yhä useamman metsänomistajan tavoitteena.

10 10 Resurssit, rahoitus, tavoitteet ja hanketoiminta Luonnonhoidon asiantuntijatehtäviä hoitaa kuusi päätoimista Metsäkeskuksen toimihenkilöä vuosittain: johtava asiantuntija ja viisi asiantuntijaa. Jokaiselle palvelualueelle on nimetty asiantuntija, joka hoitaa asiantuntijatehtävät omalla palvelualueellaan, jonka lisäksi pohjoisella alueella on toinen asiantuntija. Työresursseja asiantuntijaohjelman toteuttamiseen tarvitaan lisäksi luonnonhoidon neuvojilta, palvelualueiden aluejohtajilta, elinkeinopäälliköiltä, asiakkuuspäälliköiltä, viestinnän suunnittelijoilta ja koulutussuunnittelijoilta sekä tarpeen mukaan muilta Metsäkeskus-alueen asiantuntijoilta. Aluejohtajan tulee palvelualueellaan osaltaan vastata henkilöresurssien ja toiminnan tehokkaasta käytöstä sekä asiantuntijaohjelman tavoitteista. Valtakunnallisista palveluista asiantuntijaohjelman toteutuksessa tarvitaan johdon ja palvelupäällikön sekä HR-tiimin ja tiedotuksen resursseja. HR-tiimi hoitaa muun muassa valtakunnallisten koulutusten järjestelyjä. Valtakunnallinen viestintätiimi tuottaa ja tukee asiantuntijaohjelmaan valtakunnallisia sähköisiä ja painettuja materiaaleja. Myös valtakunnallisia paikkatieto- ja IT-palveluita tarvitaan asiantuntijaohjelman työkalujen toteutuksessa. Asiantuntijatiimin henkilöstön erikoisosaamista hyödynnetään ja kehitetään. Palvelualueiden luonnonhoidon asiantuntijoiden ja neuvojien erityyppistä luonnonhoidon (monimuotoisuus, vesienhoito, metsien monikäyttö) osaamista hyödynnetään ja syvennetään ohjelman toteutuksessa. Luonnonhoidon tiimin lisäksi ohjelman toteutus edellyttää verkostoitumista ja tiivistä yhteistyötä EPA-palvelun elinkeino- ja asiakkuusasiantuntijoiden ja -neuvojien sekä META-palvelujen asiantuntijoiden ja -neuvojien kanssa. Ulkopuolinen rahoitus ja hanketoiminta Valtionavun ulkopuolista rahoitusta asiantuntijaohjelmaan saadaan maa- ja metsätalousministeriön kehittämishankkeista, EU-hankkeista ja koulutusten osallistumismaksuista. Ulkopuolisen rahoituksen osuuden tulee Suomen metsäkeskuksen asettamien tulostavoitteiden mukaisesti olla vähintään euroa vuodessa ja ulkopuolisen rahoituksen tulee kattaa vähintään 30 prosenttia asiantuntijaohjelman toiminnan kustannuksista. Luonnonhoidossa merkittävin valtionavun ulkopuolinen rahoituslähde ovat maaja metsätalousministeriön jo rahoittamat METSO-kehittämishankkeet ja jo rahoitetut tai hakuvaiheessa olevat EU-hankkeet, lähinnä LIFE-rahastohankkeet. Hankerahoituksella päästään asetettuihin tavoitteisiin ja arvion mukaan jopa ylitetään ulkopuolisen rahoituksen määrä, joka on 50 prosenttia luonnonhoidon asiantuntijaohjelman kokonaiskustannuksista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin haettujen LIFE-rahoitusten toteutumista. Asiantuntijaohjelmakauden aikana suunnitellaan toteutettavan ainakin seuraavat hankkeet, joista osa on jo rahoitettuja kehittämishankkeita (lisäksi luonnonhoidon alueelliset EU-hankkeet): Vaikuttavuutta METSO-luonnonhoitoon hanke MMM:n METSO-rahoitus; vuonna , vuonna Luonnonhoidon paikkatietotyökalut -hanke MMM:n METSO-rahoitus; vuonna Light & Fire LIFE -hanke ; LIFE ja MMM -rahoitus; vuonna , vuosina yhteensä FRESHABIT LIFE IP -hanke; (rahoitusta haettu) LIFE ja MMM rahoitus; vuosina /vuosi TAIGA GROUSE LIFE -hanke (rahoitusta haettu) LIFE ja MMM rahoitus; vuosina /vuosi MONIMETSÄ-hanke (suunnitteilla) Maaseudun kehittämisohjelma tai MMM:n biotalousmomentin kehittämisvarat, vaihtoehtoisesti joko valtakunnallinen hanke tai 5 palvelualuekohtaista hanketta.

11 11 Asiantuntijaohjelman suunniteltu toimenpiteiden budjetti on seuraava: Asiantuntijaohjelman toimenpiteet Hankerahoitus Valtionapu Yhteensä 1. METSO-ohjelman toteuttamispalvelut 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut 3. Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen 4. EU-rahoitteisen luonnonhoidon kehittäminen YHTEENSÄ Ulkopuolisen rahoituksen kokonaistavoitteena on 2,5 miljoonaa euroa. Hankerahoituksen määrä vuositasolla vaihtelee. Sen määrä on keskimäärin /vuosi. Osa ulkopuolisesta hankerahoituksesta on vasta suunnitteilla tai rahoituksen hakuvaiheessa. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelmassa asetetaan Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteiden mukaisesti seuraavat palvelualuekohtaiset keskimääräiset vuotuiset tavoitteet: Palvelualue 1 Palvelualue 2 Palvelualue 3 Palvelualue 4 Palvelualue 5 Ulkopuolinen rahoitus /vuosi Koulutustapahtumat kpl/vuosi Koulutustapahtumat (osallistuneet metsänomistajat) kpl/vuosi Koulutustapahtumat (osallistuneet yritykset) kpl/vuosi Asiantuntijaesiintymiset kpl Yritys- ja sidosryhmätapaamiset Media-artikkelit kpl Media- ja some-esiintymiset, kuten haastattelut ja kommentit

12 12 Odotettavat asiakashyödyt Asiantuntijaohjelman toteutus tuottaa hyötyjä metsänomistaja-asiakkaille, yhteisöasiakkaille ja yhteiskunnalle. Metsänomistajien ja heitä palvelevien metsätalouden toimijoiden kyky tunnistaa METSOn toteutukseen ja luonnonhoitoon sopivia kohteita paranee. Metsänomistajat oppivat nykyistä paremmin tunnistamaan, että monimuotoisuuden turvaamisessa voi luonnonhoidon keinoin yhdistää erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan tehdä myös osana tavanomaista metsätaloutta. Ohjelman toteutuksesta hyötyvät metsäalan toimijat, jotka työllistyvät toteuttamalla luonnonhoitohankkeita ja palvelemalla metsänomistajien monipuolistuvia tavoitteita. Asiantuntijaohjelman toimilla tuetaan luontoon perustuvan palveluyrittäjyyden kehittymistä ja uusien yrittäjien mukaanpääsyä luonnonhoitohankkeiden toteutukseen. Asiantuntijaohjelman toimenpiteet tehostavat myös Metsäkeskuksen metsävaratiedon ylläpitoa ja hyödyntämistä sekä metsänomistajille ja toimijoille tarjottavan Metsään.fi-palvelun hyödyntämistä. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että luonnonhoidon toimenpiteet tukevat mahdollisimman hyvin Kansallisen metsäohjelman, METSO-ohjelman ja vesipolitiikan puitedirektiivin vesienhoidon ohjelman tavoitteita ja että monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun luonnonhoidon toimenpiteet toteutetaan laadukkaasti. Tähän asiantuntijaohjelman toteutus tuo hyötyjä muun muassa TOTELMAn ja koulutuksen kautta. Luonnonhoidon toimien ja niihin suunnatun rahoituksen vaikuttavuutta voidaan myös lisätä parantamalla toimijoiden yhteistyötä ja hyödyntämällä entistä paremmin metsävaratietoon ja muuhun paikkatietoaineistoon pohjautuvien analyysien tuloksia toimenpiteiden kohdentamisen tukena. Hyötyä metsänomistajaasiakkaille, yhteisöasiakkaille ja yhteiskunnalle.

13 13 Tulosten käyttöönotto, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Asiantuntijaohjelman tulokset saavutetaan toimintamallien, ohjeistuksen sekä sisäisen ja ulkoisen koulutuksen kautta. Ohjelman toimenpiteisiin yhdistetään tiedotusta asiakkaille, sidosryhmille ja yleisölle. EU-hankkeiden toteutus tuo lisää tiedottamisen mahdollisuuksia. Sidosryhmäyhteistyötä kehitetään ohjelmassa sekä kansallisesti että alueellisesti. Sidosryhmät ovat ohjelman toteutuksessa mukana muun muassa seuraavien toimintaryhmien kautta: KMO ja kansallinen metsäneuvosto, alueelliset metsäneuvostot ja metsäohjelmaryhmät, MET- SOn kansalliset ja alueelliset yhteistyöryhmät, ympäristöministeriön kehittämistyöryhmät, ELY-keskusten alueellisen ympäristöohjelman metsätalous- ja elinkeinoryhmät, vesienhoidon yhteistyöryhmät ELY-keskuksissa, Metsähallituksen ELO-ryhmät, YTR:n Ekosysteemipalvelut-verkosto, Suomen riistakeskuksen työryhmät ja hankkeet, metsätalouden ja ympäristöalan peruskoulutusryhmät sekä MET- SO-ohjelmaan ja vesienhoitoon liittyvät tutkimusryhmät LUKEssa ja SYKEssä. Asiantuntijaohjelma linjaa viestinnän sisältöjä ja painopistealueita siten, että Metsäkeskuksen viestintä keskittyy niissä valittuihin tärkeisiin teemoihin. Viestinnässä noudatetaan vuosisuunnitelmaa, jonka avulla tietoa voidaan tarjota sopivina ajankohtina. Tuloksellinen viestintä edellyttää tiivistä yhteistyötä Metsäkeskuksen valtakunnallisen viestintätiimin, palvelualueen viestinnän suunnittelijan, johtavan asiantuntijan, aluejohtajan ja elinkeinopäällikön sekä muiden asiantuntijaohjelmien tiimien välillä. Viestintä on tehokkainta silloin, kun se voidaan luontevasti hoitaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Metsäkeskus jatkaa ja kehittää yhteistä luonnonhoidon viestintää. Metsäkeskus tekee yhteistä luonnonhoidon viestintää ja koulutusta muun muassa Tapio Oy:n, ELY-keskusten, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Sähköisen median, kuten Metsäkeskus. fi-verkkopalvelun, Metsään-lehden, verkkolehden ja uutiskirjeiden, sisältöjä kehitetään tukemaan asiantuntijaohjelmaa. Alueilla tuotetut uutiset ja artikkelit laaditaan ohjelman painopistealueista käsin, vuodenaikaan sovittaen ja tasapainoisesti eri teemojen välillä. Sisällön, kohderyhmän ja tavoiteaikataulun perusteella päätetään sopiva julkaisukanava. Sisältöä tuotetaan kaikilla palvelualueilla ja huomioidaan maantieteelliset erityispiirteet. Kaikki sähköiset kanavat hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan mediatiedotteissa tuotettua materiaalia tai muita uutisaiheita. Näin tuotetaan integroitua viestintää, jossa viestien toisto nostaa niiden huomioarvoa. Johtavalla asiantuntijalla on keskeinen rooli asiantuntijaohjelman sisältöön liittyvässä valtakunnallisessa viestinnässä. Asiantuntijatiimin henkilöstö voi erikoistua johonkin luonnonhoidon teemaan. Yhteyshenkilönä ja lisätietojen antajana talosta ulospäin toimii ensisijaisesti johtava asiantuntija. Tämä Viestintä on tehokkainta yhdessä sidosryhmien kanssa. helpottaa tiedustelujen ohjaamista talon sisällä. Tarvittaessa johtava asiantuntija ohjaa kysymyksen edelleen valitsemalleen taholle. Asiantuntijatiimin henkilökohtaisia ja luottamuksellisia suhteita mediaan ja sidosryhmiin hyödynnetään. Alueelliset asiantuntijat tuntevat parhaiten alueensa tiedotusvälineiden edustajat sekä tekijät, jotka vaikuttavat mahdollisesti tiedon julkaisukynnykseen. Alueellisessa viestinnässä yhteyshenkilönä ja lisätietojen antajana toimii ensisijaisesti palvelualueesta vastaava luonnonhoidon asiantuntija. Asiantuntijaohjelman kannalta kaikkein tärkeimmät asiat saadaan uutisoitua tehokkaasti järjestämällä tiedotusvälineiden edustajien kanssa mediatapaamisia tai retkiä. Samalla myös Metsäkeskuksen tunnettuus lisääntyy. Myös sosiaalista mediaa hyödynnetään. Metsäkeskuksen sosiaalisen median viestejä tuottaa some-ryhmä valtakunnallisen viestinnän ohjauksessa. Lisäksi asiantuntijat voivat käyttää omia henkilökohtaisia sosiaalisen median kanaviaan, ja tässä valtakunnallinen viestintä voi antaa tukea.

14 14 Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Asiantuntijaohjelma toteuttaa Metsäkeskuksen strategian missiota, metsäala kasvuun, muun muassa luomalla mahdollisuuksia laajentaa METSOn ja luonnonhoidon toteutusta. Ohjelma myös tukee metsäelinkeinon kestävyyttä ja siten antaa mahdollisuuksia metsäalan kasvulle. Strategian visio, Metsäkeskus on metsäalan suunnannäyttäjä ja kokoava voima, toteutuu ohjelmassa uusien luonnonhoidon toimintamallien ja palvelujen kehittämisen kautta sekä ohjelmassa toteutuvan laajenevan sidosryhmäja toimijayhteistyön myötä. Asiantuntijaohjelma tukee myös Metsäkeskuksen henkilöstöstrategiaa muun muassa koulutustoimenpiteiden kautta. Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa Asiantuntijaohjelman toteutus- ja resurssisuunnitelma sekä vuosittaiset toteutussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä EPA- ja META-palvelujen johdon sekä palvelualueiden johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmaa toteuttavat asiantuntijat edustavat pääosin palvelualueita ja muodostavat ohjelmaa toteuttavan verkoston. Keskusyksikön asiantuntijoiden työpanosta tarvitaan muun muassa paikkatietotyökalujen kehittämisessä, tiedotuksessa, koulutuksessa ja hankehallinnossa. Ohjelman toteutus edellyttää myös tiivistä ja toimivaa yhteistyötä EPA-, META- ja hallintopalvelujen välillä. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelman toteuttamiseen tarvitaan palvelualueilta eniten luonnonhoidon asiantuntijoiden ja asiakasneuvojien työpanosta. Ohjelman toteutukseen osallistuvat myös metsänomistajien asiakasneuvojat, yhteisöasiakkaiden neuvojat, METAn asiantuntijat ja asiakasneuvojat, aluejohtajat, elinkeinopäälliköt, asiakkuuspäälliköt ja asiakkuusasiantuntijat sekä koulutussuunnittelijat ja viestinnän suunnittelijat.» Liitteenä ohjelman aikataulu, mitä toimenpiteitä tehdään ensimmäisenä toimintavuonna 2015, sitten 2016, 2017, 2018 ja alkuvuonna Ohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain. Toimenpiteitä ja niiden ajoitusta muutetaan tarvittaessa. Ohjelma päättyy

15 Huomautuksia Toimenpide/tehtävä/tulos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 1. METSO ohjelman toteuttamispalvelut Ympäristötukimenettelyn ohjeet ja koulutusmateriaali Kemera koulutukset/luonnonhoito Ympäristötukityökalun päivitys Luonnonhoidon paikkatiedon maastosovellus METSO palveluiden esite METSO palveluiden sisäinen koulutus METSO viestintäkampanjat ELY -keskusten kanssa METSO neuvontatapahtumat yhteisöasiakkaille METSO palveluiden yhteistyöneuvottelut ELYjen kanssa Yhteistyössä META/EPA METSO LH -hanke LH paikkatietotyökalut -hanke 2. Alueellisen luonnonhoidon toteuttamispalvelut Luonnonhoitohankkeiden ohjeet ja koulutusmateriaalit Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus toimijoille Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden koulutus metsänomistajille Luonnonhoitohanketiedotteet Luonnonhoitohankkeiden ja -töiden palveluesite Luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma, TOTELMA Luonnonhoitohankkeiden paikkatietotyökalujen päivitys Luonnonhoidon paikkatiedon maastosovellus Luonnonhoidon neuvottelupäivät Luonnonhoidon paikkatiedon karttatuotteet METSO LH -hanke METSO LH -hanke METSO LH -hanke METSO LH -hanke (osaksi) LH paikkatietotyökalut -hanke FRESHABIT LIFE -hanke (osaksi) 3. Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen Monitavoitteinen talousmetsien hoito -hankkeen suunnittelu Luontolaatu -tarkastus palvelutuotteen päivittäminen ja koulutus Luonnonhoitokortti palvelutuotteen päivittäminen ja koulutus Eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn luonnonhoito -esite Tiedotteet talousmetsien luonnonhoidosta Luonnonhoidon koulutukset toimijoille ja metsänomistajille MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va MONIMETSÄ -hanke tai va 4. EU -rahoitteisen luonnonhoidon kehittäminen Luonnonhoidon hankkeistamisen työpaja Luonnonhoidon hankkeistamisen koulutus Paahde-elinympäristöjen hoidon kehittäminen Paahde-elinympäristöjen hoidon koulutukset ja tiedotus Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamalli Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun työkalujen kehittäminen Vesiensuojelun valuma-aluesuunnittelun toimintamallin koulutukset Riistaelinympäristöjen käsittelysuositusten kehittäminen Riistaelinympäristöjen käsittelysuositusten koulutukset Light&Fire LIFE hanke Light&Fire LIFE hanke FRESHABIT LIFE -hanke FRESHABIT LIFE -hanke FRESHABIT LIFE -hanke TAIGA GROUSE LIFE -hanke TAIGA GROUSE LIFE -hanke

16

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Kemera -työryhmän kuuleminen Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Kemera -työryhmän kuuleminen Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus k JULKISET PALVELUT Kemera -työryhmän kuuleminen 4.12.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Luonnonhoito ja Kemera 2015 Kuulemisen sisältö Luonnonhoidon tarpeet, keinot

Lisätiedot

Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa

Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa Harjumetsien paahdeelinympäristöjen hoitoseminaari 19.6.2012 Taipalsaari Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä 1 Metsäalan

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari 13.2.2017, Liminka Irmeli Ruokanen Kemeran oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015) 4 (rahoituksen saajat), 21 (luonnonhoitohanketyypit,

Lisätiedot

Ojitettujen soiden ennallistaminen

Ojitettujen soiden ennallistaminen Ojitettujen soiden ennallistaminen Soiden maankäytön tulevaisuus -seminaari 2014 Matti Seppälä, johtava luonnonhoidon asiantuntija Suomen metsäkeskus 18.12.2014 Suomen metsäkeskus 2 Ojitettujen soiden

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Lakien ja säädösten noudattaminen pienvesien lähiympäristöissä

Lisätiedot

Yhteenveto luonnonhoidon alueellisista toteutusohjelmista

Yhteenveto luonnonhoidon alueellisista toteutusohjelmista Yhteenveto luonnonhoidon alueellisista toteutusohjelmista Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Luonnonhoidon toteutusohjelmien käsittely alueellisia metsäohjelmia valmistelevissa työryhmissä ja metsäneuvostoissa...

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus. Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä METSIEN EKOSYSTEEMIPALVELUT seminaari 6.11.2014 Metsien ekosysteemipalveluja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Puusta elinvoimaa Pohjoiseen seminaari 12.5.2016 Eeva-Liisa Repo Elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa Pohjoinen palvelualue Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Harjunsinisiipi/Antti Below

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Harjunsinisiipi/Antti Below METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 Harjunsinisiipi/Antti Below 1 METSO turvaa monimuotoisuutta Suojelemalla tai hoitamalla arvokkaita metsiä suojellaan myös niissä eläviä harvinaisia

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari 22.10.2014 Olli Äijälä Uudistuneet metsänhoidon suositukset Kokoelma hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen. Ylistaro-talo 21.10.2014

Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen. Ylistaro-talo 21.10.2014 Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen Ylistaro-talo 21.10.2014 Metsäluontoneuvoja Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Metsäkeskuksen

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Metsätalous ja vesistöt seminaari 26.-27.9.2006 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsäpolitiikan perusta

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

METSO-ohjelma 2008 2025:

METSO-ohjelma 2008 2025: METSO-ohjelma 2008 2025: vapaaehtoisen suojelun onnistumiset ja haasteet Kimmo Syrjänen 1, Saija Kuusela 1, Susanna Anttila 1, Mirja Rantala 2 ja Terhi Koskela 2 1 Suomen ympäristökeskus ja 2 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 1. TAE 2016. Rakennemuutokset

METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 1. TAE 2016. Rakennemuutokset Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen 6.10.2015 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen. ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8.

Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen. ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8. Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8.2017 Yhteensovittamisessa on kyse monitavotteisesta kestävyydestä

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Metsätalouden vesiensuojelupäivät 9.-10.10.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Metsätalouden vesiensuojelupäivät 9.-10.10.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Metsätalouden vesiensuojelupäivät 9.-10.10.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Kemeran luonnonhoitohankkeiden uusi toimintamalli Luonnonhoidon uudet

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus Kestävän metsätalouden rahoituslaki (KEMERA) METSOn toteutuskeinona METSOn toteuttaminen KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 KEMERA METSO -toimintaohjelmassa KEMERA kohdentaminen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma. Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma. 2015 2018 Markku Remes

Suomen metsäkeskus Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma. Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma. 2015 2018 Markku Remes 1 Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma 2015 2018 Markku Remes 2 Sisällys 1 Taustaa. 3 2 Tavoitteet ja painopisteet. 4 2.1 Metsätalouden kannattavuus. 6 2.2 Taimikonhoidon lisääminen. 8 2.3

Lisätiedot

Riistan elinympäristöjen parantaminen. Kulttuurikeskus Vanha Paukkua Lapua

Riistan elinympäristöjen parantaminen. Kulttuurikeskus Vanha Paukkua Lapua Riistan elinympäristöjen parantaminen Kulttuurikeskus Vanha Paukkua Lapua 26.11.2013 Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen Metsäluontoneuvoja Riitta Raatikainen

Lisätiedot

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Kemera-koulutus Kemeran ympäristötuki Ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoitusmahdollisuuksia Vesistökunnostusrahoja YM:n kunnostusavustukset. ELY jakaa. Jatkuva haku, pieniä summia 50% omarahoitusosuudella

Lisätiedot

Uudet metsänhoidon suositukset

Uudet metsänhoidon suositukset Uudet metsänhoidon suositukset Ajankohtaista metsätaloudesta 25.1.2014 Olli Äijälä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsäalan asiantuntemus käytössäsi Tarjoamme vastuullisia ja kannattavia ratkaisuja

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki 24.2.2016 Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö Elinvoimaa etelä- ja keskipohjalaismetsistä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäohjelma 2016-2020 Taustaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016-2020

Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016-2020 Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016-2020 9.11.2015 Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokous Eeva-Liisa Repo Elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa Alueelliset metsäohjelmat Alueelliset metsäohjelmat

Lisätiedot

METSO-keinojen tunnettuus ja hyväksyntä. Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Terhi Koskela Metsäntutkimuslaitos

METSO-keinojen tunnettuus ja hyväksyntä. Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Terhi Koskela Metsäntutkimuslaitos METSO-keinojen tunnettuus ja hyväksyntä Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Terhi Koskela Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto Monimetsä -hanke työsuunnitelma 2017 Timo Vesanto Kehittämiskokeilut Kehittämiskokeilujen tehtävänä on varmistaa, että niihin valitut, selvitystyössä esille nousseet keinot ovat laajassa mittakaavassa

Lisätiedot

Metsäohjelma ja kannattava metsänomistus Mitä alueellinen metsäohjelma merkitsee metsäsijoittajalle?

Metsäohjelma ja kannattava metsänomistus Mitä alueellinen metsäohjelma merkitsee metsäsijoittajalle? Metsäohjelma ja kannattava metsänomistus Mitä alueellinen metsäohjelma merkitsee metsäsijoittajalle? Eeva-Liisa Repo Elinkeinopäällikkö Suomen metsäkeskus Toimintaympäristö vaikuttaa metsätilan toimintaan

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö METSO:n jäljillä Päättäjien Metsäakatemia 29.9.2011 Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö 3.10.2011 1 METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi

Lisätiedot

Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä. Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo

Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä. Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo Puheenvuoron sisältöä Suomen metsäkeskuksesta Pohjois-Suomen ja Koillismaan

Lisätiedot

Strategian eväät soiden ennallistamiseen

Strategian eväät soiden ennallistamiseen Strategian eväät soiden ennallistamiseen Kaisu Aapala SYKE, LBD Suo- ja turvemaiden strategia - Suoseuran seminaari 23.3.2011, Säätytalo, Helsinki Kaisu Aapala ENNALLISTAMINEN - MITÄ JA MIKSI? Lähtökohtana

Lisätiedot

Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Rovaniemi

Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Rovaniemi Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Rovaniemi Irmeli Ruokanen Kemijoen/Tornionjoen vesienhoitoalueen metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet

Lisätiedot

SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN

SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -seminaari 26.4.2017 Inka Musta METSIEN KÄYTÖN EKOLOGINEN KESTÄVYYS METSÄTEOLLISUUDESSA

Lisätiedot

METSOn valintaperusteiden alueellinen soveltaminen, tavoitteet ja käytännön toteutus

METSOn valintaperusteiden alueellinen soveltaminen, tavoitteet ja käytännön toteutus METSOn valintaperusteiden alueellinen soveltaminen, tavoitteet ja käytännön toteutus 1 METSO -toimintaohjelman alue Alueellinen kohdentaminen: METSO-ohjelmassa kohteiden hankinnan painopistealue on Etelä-Suomessa,

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

Kainuun metsäohjelma

Kainuun metsäohjelma Kainuun metsäohjelma 2016-2020 Tuomo Mikkonen elinkeinopäällikkö Kainuu metsäohjelmavastaava Kainuun metsäneuvoston sihteeri Kainuun metsäohjelma Metsäneuvoston työkalu Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä

Lisätiedot

Keski-Suomen hakkuutavoitteet

Keski-Suomen hakkuutavoitteet Keski-Suomen hakkuutavoitteet Helena Reiman, aluejohtaja Metsä tarjoaa ratkaisuja: työtä ja hyvinvointia! Suomen metsäkeskus Keski-Suomen hakkuutavoitteet Keski-Suomen metsävarat Erilaisia hakkuutavoitteita

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Työryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Teemu Ulvi, SYKE Kati Häkkilä, SYKE Yleissuunnitelman sisältö maatalouden osalta Maatalouskosteikkojen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Metsän siimeksessä seminaari 30.1.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Metsän siimeksessä seminaari 30.1.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Metsän siimeksessä seminaari 30.1.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Kulttuuriperinnön suojelun edistäminen metsien käytössä Suomen metsäkeskus ja

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.

Suomen metsäkeskus Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3. 1 Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Antti Pajula 2 Sisällys Taustaa. 3 1 Ohjelman painopistealueet. 4 1.1 Metsänomistajan elinaikanaan tekemien sukupolvenvaihdosten lisääminen

Lisätiedot

AMO toimenpiteiden priorisointi

AMO toimenpiteiden priorisointi AMO toimenpiteiden priorisointi Annika Kangas Turku 18.5.2009 Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK Priorisointi on tarpeen, jotta voidaan keskittyä tärkeimpiin asioihin voidaan keskittyä yhteen asiaan

Lisätiedot

Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin. Lauri Saaristo Tapio Oy

Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin. Lauri Saaristo Tapio Oy Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin Lauri Saaristo Tapio Oy Esityksen sisältö Kuka olen, mistä tulen? Valtion ja metsänomistajan intressi luontomatkailun kehittymiseen Yhteistyötä

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä

Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä Luonnonhoito on osa vastuullista metsätaloutta Julkaisija: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö Kustantaja: Metsäkustannus Oy Taitto: Susanna Appel Kuvat:

Lisätiedot

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puuta lisää metsistä -Seminaari Helsinki 15.4.2016 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO 17.4.2016 1 Puuston kasvu ja poistuma 17.4.2016 2 Puuston kasvun ja poistuman suhde

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Valuma-aluetason suunnittelun koulutus 14.11.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus vuonna 2012

Suomen metsäkeskus vuonna 2012 Suomen metsäkeskus vuonna 2012 Keski-Suomen metsänhoitajien kevätkokous 19.3.2012 Raito Paananen Aluepäällikkö, metsätietopalvelut Keski-Suomen alueyksikkö Metsäkeskus elää ajassa. Nyt kyseessä painopisteen

Lisätiedot

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK AMO ihanneprosessi Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK Palaute ja informaatio Sidosryhmien ja kansalaisten osallistaminen KMO, maakuntakaava Mela-laskelmat,

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaariin 26.1.2012 klo 10.00-16.30 SYKE Hannele Nyroos Ympäristöministeriö Vesien ekologinen tila ja tavoitetilat

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Sanna Tikander 1.3.2011 1 VELHO Vesien- ja luonnonhoidon

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman tulosten esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsätieteen päivä

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Uudistunut aluehallinto ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä -seminaari Helsinki 30.3.2010 Merja Leinonen Mitä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on?

Lisätiedot

MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä

MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä Happamat sulfaattimaat seminaari, Vaasa 10.9.2008 Tiina Pääsky Maa- ja metsätalousministeriö MMM Turvataan maa- ja metsätalouden harjoittamisen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 30.3.2018 Juhani Pyykkönen

Suomen metsäkeskus Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 30.3.2018 Juhani Pyykkönen Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma 0.4.20 30.3.208 Juhani Pyykkönen 2 Sisällys Murros ja mahdollisuus. 3 Biotalous numeroina Suomessa vuonna 20. 4 2 Metsäbiotalous ohjelman painopisteet. 6 3. Metsäbiotalousohjelman

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Ekosysteemilähestymistapa?

Ekosysteemilähestymistapa? Ekosysteemilähestymistapa? Metlan monimuotoisuustutkimuksen seminaari 22.3.2012 Marjatta Hytönen Metla 1 Taustaa 2 Metla ja MMM 3 SYKE ja YM 4 Metsähallitus 5 Tapio 6 Yhteenvetoa 7 Näkymiä 1 Taustaa YK:n

Lisätiedot

METSÄTALOUS - TAE TAE:n mitoitus

METSÄTALOUS - TAE TAE:n mitoitus Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen 28.9.2016 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, metsä-ja bioenergiayksikkö Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄTALOUS - TAE 2018 2018 TAE:n mitoitus

Lisätiedot

Muut soidensuojelua edistävät toimenpiteet. Samuli Joensuu

Muut soidensuojelua edistävät toimenpiteet. Samuli Joensuu Muut soidensuojelua edistävät toimenpiteet Samuli Joensuu 17.12.2015 Sisältö Vanhojen suojelualueiden rajausten ja tilan parantaminen Rajausten tarkistaminen Suunnitelmallinen vedenohjaus suojelusuolle

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 SISÄVESI LIFE IP SISÄVESI LIFE IP Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen sisävesien tilaa ja sovittaa

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Pohjanmaan luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma

Pohjanmaan luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma 2016-2020 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 TOTELMA-ohjelman tiivistelmä... 3 1.2 Luonnonhoidon taustaa... 3 2 Pohjanmaan metsäluonnon erityispiirteet... 5 3 Luonnonhoidon

Lisätiedot

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö METSO-OHJELMA elinympäristöt pienvedet lehdot lahop.kangasmetsät puustoiset suot metsäluhdat kalliot, louhikot puustoiset perinneymp. Valinta kriteerit TOTEUTTAA Ely-keskus metsäkeskus -pysyvä suojelu

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2016 1 Kansallinen metsästrategia 2025 Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025

Lisätiedot

METSÄTALOUS - TAE Julkisen talouden suunnitelma vuosille TAE Rakennemuutokset

METSÄTALOUS - TAE Julkisen talouden suunnitelma vuosille TAE Rakennemuutokset Muistio valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston kuulemiseen 21.10.2015 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen METSÄTALOUS - TAE 2016

Lisätiedot

Metsävaratiedon keruu ja metsäsuunnittelu monipuolista toiminnan tukea

Metsävaratiedon keruu ja metsäsuunnittelu monipuolista toiminnan tukea Metsävaratiedon keruu ja metsäsuunnittelu monipuolista toiminnan tukea Metsäekonomistiklubi 9.2.2009 Pirjo Havia Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Lähtökohtia Metsäkeskuksilla sillanrakentajan rooli

Lisätiedot

Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos

Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos KUNTAMETSO -KYSELYN TULOKSIA Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos Kaikkiin METSO kuntiin kysely, jossa kartoitettiin: 1. Metsien monimuotoisuuden turvaamista kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä

Lisätiedot

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016, METSO, METSO-seminaari, Seinäjoki, 11.3.2009

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016, METSO, METSO-seminaari, Seinäjoki, 11.3.2009 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016, METSO, METSO-seminaari, Seinäjoki, 11.3.2009 1 METSO -toimintaohjelman tavoitteet ja lähtökohdat METSO -toimintaohjelman tavoitteena on

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Miten Suomessa turvataan puun riittävyys?

Miten Suomessa turvataan puun riittävyys? Miten Suomessa turvataan puun riittävyys? Opettajalle Tässä tehtävässä oppilaat selvittävät, millä toimilla Suomessa turvataan puun riittävyys. Tietolähteenä voidaan käyttää Puun monet mahdollisuudet -aineistoa,

Lisätiedot

Metsien käytön monet mahdollisuudet

Metsien käytön monet mahdollisuudet Metsien käytön monet mahdollisuudet Rovaniemi 29.3.2017 Eeva-Liisa Repo, Ulla Huusko Suomen metsäkeskus, Uusia tuotteita metsästä -hanke Uusia tuotteita metsästä miksi? Metsäkeskus vastaa alueellisten

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2009. Vesienhoidon tavoitteiden konkretisoimiseksi valtioneuvosto

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen

Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen 23.9.2016 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄTALOUS - TAE 2017 2017 TAE:n mitoitus 2017 TAE:ssa metsätalouteen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄKESKUKSEN KAAKKOIS-SUOMEN LUONNONHOIDON ALUEELLINEN TOTEUTUSOHJELMA TOTELMA

SUOMEN METSÄKESKUKSEN KAAKKOIS-SUOMEN LUONNONHOIDON ALUEELLINEN TOTEUTUSOHJELMA TOTELMA 1 SUOMEN METSÄKESKUKSEN KAAKKOIS-SUOMEN LUONNONHOIDON ALUEELLINEN TOTEUTUSOHJELMA TOTELMA LUONNOS_ver.tiivistetty Seppo Ollikainen ym. 2015 Sisällys 1 Johdanto 2 1.1 Toteutusohjelman laadinta 2 1.2 Taustaa

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Muut momentit, joista rahoitusta metsätalouteen (milj. euroa)

Muut momentit, joista rahoitusta metsätalouteen (milj. euroa) Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen 10.5.2017 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄTALOUS - Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018-2021 Metsätalouden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot