Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja Aika: klo Paikka: Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, kokoustilat, Frami C, Seinäjoki Jakelu: Panu Lahdensuo, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Lapuan kaupunki, pj. Mirva Korpi, ympäristöinsinööri, Lapuan kaupunki Pirjo Korhonen, ympäristöpäällikkö, Seinäjoen kaupunki Seppo Kangas, ympäristöjohtaja, Kurikan kaupunki Harri Mäkiranta, tekninen johtaja, Jalasjärven kunta Jukka Kotola, ympäristöpäällikkö, Kuortaneen kunta Mika Yli-Petäys, projektipäällikkö, Seinäjoen seudun ilmastostrategia, sihteeri Hannu Mars, toimitusjohtaja, Thermopolis Oy Jari Tolppanen, ylitarkastaja, y-vastuualue, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jarno Leppäkangas, maankäytön suunnittelija, Etelä-Pohjanmaan liitto Poissa: Harri Mattila, kaupunginjohtaja, Kauhavan kaupunki Juha Konttas, ympäristölautakunnan puheenjohtaja, Seinäjoen kaupunki Kari Knuuttila, kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja, Ilmajoen kunta Kimmo Toivola, maankäyttöinsinööri, Alavuden kaupunki Pöytäkirja 1: 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen.todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista. 2. Projektin toiminta Seinäjoen seudun ilmastostrategian valmisteluhankkeen ohjausryhmä on päättänyt hakea hankkeelle Etelä-Pohjanmaan yhteistyösopimukseen sidottua EAKR-rahoitusta. Ohjausryh män hyväksymä rahoitushakemus on laitettu vireille Projekti toimii jo EAKR-hankkeena kuntien omalla riskillä. Rahoitushake muksen mu kai sesti val mis te lu hank keen työ- pro jek ti- ja oh jaus ryh mät järjestäyty vät toimimaan uudes sa hank keessa siten, että oh jaus ryh mää täy dennetään Ete lä-pohjanmaan ELY-kes kuksen ja Ete lä-poh jan maan lii ton asian tuntijaedustajilla. Mahdollisen myönteisen rahoi tuspää töksen tul tua oh jaus ryhmää täy den ne tään ra hoittajan edustajalla.la puan kaupun ki koor di noi han ketta ja hank keen osatoteutta jana toimii Thermopolis Oy. Kaikkien hank keessa mukana olevien kuntien kun nan-/kaupungin hallitukset ovat tehneet pää töksen hankkee seen sitoutumisesta.

2 3. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri Esitetään, että ohjausryhmän puheenjohtajana jatkavat Panu Lahdensuo Lapualta ja varapuheenjohtajana Juha Konttas Seinäjoelta, sihteerinä toimii ilmastostrategian projektipäällikkö. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 4. Sovitaan kokousten pöytäkirjojen tarkastamistapa Esitetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Pöytäkirja lähetetään etukäteen kommetoitavaksi sähköpostitse. 5. Ohjausryhmän kokoonpanon hyväksyminen ja mahdollinen täydentäminen Esitetään, että ohjausryhmän kokoonpano hyväksytään. Ohjausryhmään voi daan tar vit taessa kutsua li sää jäse niä. 6. Ohjausryhmän tehtävien toteaminen Esitetään, että ohjausryhmä jatkaa valmisteluvaiheen mukaisia hy väksyttyjä tehtäviä. 7. Ohjausryhmän kokouksen laillisuuden päättäminen Esitetään, että ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun puolet ohjausryhmän jäsenistä on paikalla. 8. Ohjausryhmän koollekutsumisesta päättäminen Kokouskutsut lähetetään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. 9. Ohjausryhmän kuluperusteista päättäminen Esitetään, että taustatahot maksavat kokousmatkojen kustannukset normaalin hankekäytännön mukaisesti. 10. Hankkeen maksuliikenteestä päättäminen

3 Hankkeen kirjanpitoa pidetään Lapuan kaupungissa. Hankkeen maksuliikenne hoidetaan menokohdalta kaupunginhallituksen projektit 526 EAKR / Seinäjoen seu dun il mastostrategia. Hankkeen osatoteuttajana toimiva Thermopolis Oy on omal ta osuudeltaan velvollinen pitämään kirjaa hankkeen kustannuksista. 11. Hankkeen laskujen hyväksyminen Hankkeen laskut asiatarkastaa ympäristöinsinööri Mirva Korpi ja hyväksyy elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle. Kuntien maksuosuudet laskuttaa ympäristöosaston hallintosihteeri Tuula Vuori. 12. Projektipäällikön valinta Seinäjen seudun ilmastostrategian projektipäällikkö si joi te taan La puan kau pun gin tek ni sen kes kuk sen ym pä ris tö osas tolle. Ympä ristö osas ton pääl likkö valit see projektipäällikön ja vas taa proejktipäällikön henki löstö asioista. Ym päris töin si nööri ohjaa hank keen to teutta mista. Seinäjoen seudun ilmastostrategian valmis te lu hankkees sa hanke koordi naatto rina työskennellyt Mika Yli-Petäys on palkattu mää räaikai seksi projek ti päälliköksi. Esitetään, että ohjausryhmä merkitsee tiedoksi ympäristöosaston päällikön Jorma Hankaniemen päätöksen, jolla projektipäälliköksi ajalle on va littu FM Mi ka Yli-Petäys. Esitetään, että projektipäällikön toimi laitetaan mahdollisen myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen avoimeen hakuun tarvittavassa laajuu dessa. Tarvittaessa Yli-Petäyksen määräaikaista sopimusta jatketaan. Päätös: Ympäristöosaston päällikön päätös merkittiin tiedoksi. Esitys projektipäällikön toimen jatkamisesta tarvittaessa ja hakuunlaittamisesta hyväksyttiin. 13. Hankkeen projektiryhmän jäsenten ja tehtävien hyväksyminen Merkitään tiedoksi projektiryhmän kokouksen pöytäkirja Projektiryhmä jatkaa toi mintaansa projektihakemuksen mukaisesti. Hankkeen alakohtaisten työryhmien jäsenten ja tehtävien hyväksyminen Hankkeen alakohtaiset työryhmät jatkavat toimintaansa projektihakemuksen mukaisesti. Taustatahot mak savat työ ryh mien työs ken te lystä ai heu tu vat kus tan nukset. Teemakohtaiset työryhmät ovat: Maankäyttö ja liikenne Julkiset hankinnat Maa- ja metsätalous sekä elinkeinot Yhdyskuntatekniikka Kiinteistöt ja rakentaminen

4 Energiantuotanto 14. Yhdyskuntatekniikan työryhmän täydentäminen Ohjausryhmälle esitetään yhdyskuntatekniikan työryhmän täydentämis tä siten, että ryhmän asiantuntemus kattaa vesihuollon lisäksi koko yhdyskuntatekniikan alueen. Ryhmän kokoonpanoksi jatkossa esitetään seuraavaa: Kauhava: Lapua: Seinäjoki: Ilmajoki: Kurikka: Jalasjärvi: Kuortane: Alavus: Aaro Härmänmaa, kunnallistekniikan päällikkö Olli Rintala, toimitusjohtaja, Kauhavan vesi Oy Jarmo Hietala, kunnallistekniikan päällikkö Kari Havunen, kaupungininsinööri Juha Santtila, toimitusjohtaja, Seinäjoen vesi varalla, Johanna Päkkilä, vesihuoltoinsinööri, Seinäjoen vesi Pekka Hirvonen, vesihuoltorakennusmestari Juha Kotiranta, vesihuoltopäällikkö Jarmo Ojajärvi, maanrakennuspäällikkö Leena Alaniska, rakennusmestari Jutta Lillberg, ympäristösihteeri Arto Ojala, rakennusmestari Juhani Ollinmäki, Käyttöpäällikkö 15. Ohjausryhmän valtuudet kuntarahan käyttöön Hankkeeseen osallistuvilta kunnilta on pyydetty päätöksiä, joiden pe rus teella ohjaus ryh mällä on oikeus päättää hankkeelle myön ne tyn kun tara hoi tuksen puit teissa il mas to stra tegian laadintaa ja toteutta mista pal ve le vien hank kei den rahoittamisesta. Lapuan kaupunki ja Kuortaneen kunta ovat vieneet asian päätettäväksi kaupungin- ja kunnanhallituksiin. Kau hava, Seinäjoki, Ilmajoki ja Kurikka ovat to denneet ai kaisemman pää töksen hankkee seen osallistumisesta anta van valtuudet varojen käyttöön. Jalasjärven kun nanjohtaja on tehnyt viran haltijapäätöksen, jonka mukaan kunta rahaa voidaan käyttää, ja Alavudella tullaan tekemään saman suuntainen päätös. 16. Seinäjoen seudun ilmastostrategia - hankkeen toiminnan esittely Projektipäällikkö esitteli lyhyesti hankkeen nykytilannetta.todettiin, että hyvin keskeistä on päästövähennystavoitteiden asettaminen ja päästöjen seuraa minen. Lyhyen tähtäi men päästövähennystavoitteet ovat hyvin tärkeitä, usein on sovittu 9 % päästövähennystavoitteesta. Pirjo Korhonen totesi tässä olevan tärkeää, että kunnat liittyvät energiasopimuksiin, joiden kautta voi saada avustusta mm. katuvalaistuksen uusimisessa. Uusimisesta saatavat energiansäästöt voivat tuoda jopa puolet päästötavoitteesta.

5 Maa- ja metsätalous sekä elinkeinot -työryhmässä maatilojen energiaohjelman edistäminen yhteistyössä MMM:n, Pro Agrian ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen kanssa on ly hyim män täh täi men hank kee na. Muitakin hankkeita on paljon vireillä. Sidosryhmäverkostojen rakentamista täytyy vielä jatkaa päällekkäisen toimin nan välttämiseksi. Julkiset hankinnat -työryhmässä hankintojen ympäristökriteerien huomioimiseen tarvittavien työkalujen puute on ongelma. Hankintalain velvoitteita kunnille ei aina ulkopuolella ymmärretä, ja tiedotus on todettu tarpeelliseksi. Energiantuotantoryhmässä on tarkasteltu sektorin tulevaisuudennäkymiä eri energiamuotojen näkökulmista.uusiutuvilla energioilla on todettu olevan suurta potentiaalia. Todettiin, että ilmastonmuutosta pitää osata hyödyntää uusiutuvien energialähteiden edistämisessä. Maankäyttö ja liikenne -ryhmässä keskusteltiin ilmastostrategian yleisestä merkityksestä kunnille. Todettiin, että strategia tulee nivoa kiinteäksi osaksi alueen muita strategioita, jolloin siitä saavutetaan suurin hyöty. Kaavoituksen luonteesta johtuen päästövähennykset ulottuvat varsin pitkälle ajanjaksolle. Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat kuitenkin tärkeitä, ja niiden saavuttaminen on mahdollista. Päästövähennystoimien ympäristövaikutuksia tulee voida arvioida. Kiinteistöt ja rakentaminen sekä yhdyskuntatekniikan ryhmät kokoontuvat maaliskuussa. Lakeuden Etappi Oy:ssä on pidetty palaveri, jossa sovittiin mm. Etapin päästötietojen luovuttamisesta Thermopolikselle. Projektista tiedottaminen herätti keskustelua. Aikaisemmin on sovittu hankkeesta tiedottamisesta kuntien valtuustoille maaliskuun aikana. Nyt todettiin, et tä han ke on vielä niin alussa, ettei tiedotettavaa vielä kovin paljon ole, vaikka paljon asioi ta nkin vireillä. Ennen han ke pä tök sen saamista tiedottaminen saattaa olla ennenaikais ta. Päätös: Projektipäällikkö sopii kuntien kanssa tiedottamisajankohdasta. Tiedottamisessa pyritään menettelemään suunnilleen samalla tavalla joka kunnasa. 17. Talousmetsien hiilinielujen selvittäminen Ohjausryhmälle esitetään alueen talousmetsien hiilinielujen ja kasvihuonekaasujen läh tei den selvittämistä vuoden 2011 aikana yhteistyössä Helsingin yliopiston met sä tie teiden laitoksen kanssa. Kustannukset maksetaan ilmastostrategiahankkeelle varatusta kuntarahoitusosuudesta. Tarvittaessa selvitys voidaan tehdä laajempana yhteistyössä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen kans sa, jol loin kunnille tulevia kustannuksia on mahdollista pienentää. Metsäkeskus on ilmaissut kiinnostuksensa hankkeeseen osallistumisesta, mutta ohjausryhmän kokoukseen mennessä asiasta ei oltu tehty päätöstä. Päätös: Hanke voidaan toteuttaa esitetyssä muodosssa. Hankkeeseen voidaan ottaa tarvittaessa yhetistyökumppaneita. 18. Ilmastostrategiaa tukevien hankkeiden toteuttaminen

6 Ilmastostrategian julkiset hankinnat -työryhmässä on esitetty alueellisia ja val takun nal li sia han kinnoissa käytettäviä ympäristökriteereitä selvittävän opin näy te työn aloittamista. Työssä selvitettäisiin mitä kriteereitä alueen kunnilla on nyt käytössä ja mitä kriteereitä voidaan ottaa käyttöön. Ohjausryhmälle esitetään selvityksen teet tä mis tä tarvittaessa hankkeelle vara tus ta kuntarahoitusosuudesta. Ilmastostrategian maa- ja metsätalous sekä elinkeinot -työryhmässä on suunitel tu maatilojen ener gia so pi mus ten edistämistä yhteistyössä alueen kuntien, MMM:n, E-P:n met sä keskuksen ja Pro Agria Etelä-Pohjanmaan kanssa. Ohjausryhmälle esitetään, että yhteistyössä mahdollisesti syntyviä kuluja (esim. ilmoituksista) voidaan tarvittaessa rahoittaa hankkeelle vara tus ta kun ta ra hoi tus osuu des ta. Ilmastostrategian kiinteistöt ja rakentaminen -työryhmässä on todettu, että kun tien kiinteistöjen energiaa voitaisiin säästää kiinteistöjen oikean käytön avulla. Ohjausryhmälle esitetään hankealueen kuntien kiinteistöjen energiansäästömahdollisuuksia kartoittavan opinnäytetyön teettämistä tarvittaessa hankkeelle varatusta kuntarahoitusosuudesta. Todettiin, että edellä mainittu selvitys vaatii suurta asiantuntemusta. Kiinteistöjen energiakatselmointien avulla saavutettaisiin suurempaa hyötyä. Hannu Mars ehdotti tämän sijasta kuntalaisten energianeuvonnan kaltaisen kou lu tuk sen jär jestämistä kuntien työntekijöille. Päätös: Edellä mainittuihin projekteihin voidaan tarvittaessa käyttää hankkeelle varattua kuntarahaa, mikäli projektiin budejtoidut varat jouduttaisiin ylittämään. 19. Yhteistyöprojektit Seinäjoen seudun ilmastostrategia järjestää yhteistyössä Kuntaliiton "Kokonai suu den hallinta ja ilmastonmuutos kuntien päätöksenteossa" -hankkeen kanssa Maa talous ja ilmastonmuutos -seminaarin. Seminaariin on kutsuttu MMM:n, MTT:n ja MTK:n edustajat alustajiksi. Ohjausryhmälle esitetään seminaarin kustannuksien kattamista tarvittaessa hankkeelle varatusta kuntarahoitusosuudesta. Seinäjoen seudun ilmastostrategia toimii yhteistyössä maakunnallisen ESR-rahoitteisen "Lii ke toi minnan kehittäminen"-hankkeen kanssa hankintakoulutuksen järjestämisessä. Koulutuksen tavoitteena on parantaa alueen elinkeinoelämän hankintaosaamista. Päätös: Merkitiin yhteistyö tiedoksi. Maatalous ja ilmastonmuutos -seminaariin voi daan tarvittaessa käyttää hankkeelle varattua kuntarahoitusta. 20. Muut asiat Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 21. Seuraava kokous Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään klo Kokouspaikka sovitaan myöhemmin. 22. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot