LIITE B1, TEKLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE B1, TEKLA 16.6.2010"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi : Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää kaupungin vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet sekä esittää ratkaisut kehittämistarpeisiin. Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun (Vesihuoltolaki 5 ). Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Naantalin kaupungin ohjauksessa konsulttityönä ja työryhmään ovat kuuluneet ympäristövirastosta kaupungininsinööri, suunnitteluinsinööri, vesihuoltopäällikkö, maankäyttöpäällikkö, ympäristöpäällikkö, ympäristötarkastaja, rakennustarkastaja ja KVV-tarkastaja/kaukolämpöinsinööri. Lisäksi asiantuntijoina kokouksiin ovat osallistuneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta vesihuoltoinsinööri ja tarkastaja. Suunnitelman ennusteet on laadittu vuoteen 2030 saakka ja kehittämistoimenpiteet vuoteen 2020 saakka. Suunnitelmaa tulisi päivittää neljän vuoden välein tai tarvittaessa. Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma liitteenä. LIITE B1, TEKLA Vesihuollon nykytila Naantalin kaupungin vesijohtoverkoston pituus on yhteensä noin 251 km ja viemäriverkoston pituus on yhteensä noin 149 km. hulevesiverkoston kokonaispituus on noin 84 km. Kaupungin alueen vesijohtoverkostossa on noin liittyjää, joten liittymisaste vesijohtoverkostoon on 78 % ja ominaisvedenkulutus on noin 280 l/as/vrk. Viemäriverkostoihin on liittynyt yhteensä noin asukasta ja liittymisaste on noin 73 %. Naantaliin vesi johdetaan Raisio-Naantalin vesilaitos kuntayhtymän toimesta lukuun ottamatta Velkuan aluetta, johon Masku-Nousiaisten vesilaitoskuntayhtymä toimittaa talousveden.

2 Naantalin mantereelta, Luonnonmaalta ja Merimaskun alueelta jätevedet johdetaan Raision kautta Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Rymättylän kuntakeskuksessa ja Velkualla on omat jätevedenpuhdistamot. Hulevesiverkostot sijaitsevat pääosin Naantalin manneralueella ja Luonnonmaalla. Vesihuollon strategiset linjaukset periaatteet Vedenhankinnassa siirrytään koko Naantalin alueella vuoden 2011 kuluessa Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjaveden käyttöön lukuun ottamatta Velkuan aluetta, johon Masku-Nousiaisten vesilaitoskuntayhtymä toimittaa jatkossakin talousveden. Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan alueiden vedenjakelua tullaan varmistamaan alavesisäiliöin ja riittävin yhdysvesijohdoin. Samalla saneerataan verkostoja, kehitetään automatiikkaa ja kaukovalvontaa. Jätevedet käsitellään Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolanmäen puhdistamolla. Rymättylän puhdistamo lakkautetaan ja jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Särkänsalmen pumppaamolle ja edelleen nykyistä verkostoa pitkin Kako lanmäen puhdistamolle. Velkuan Teersalon alueen jätevedet puhdistetaan jatkossakin nykyisellä paikallisella jätevedenpuhdistamolla. Kaupungin vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueidensa vesihuollosta. Uudet asemakaava-alueet liitetään kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Lähtökohtaisesti haja-asutuksen vesihuollosta vastaavat kiinteistönomistajat. Kaupungin vesihuoltolaitos kuitenkin voi ottaa liittyjiä myös toiminta-alueidensa ulkopuolelta, mikäli se toiminnallisesti taloudellisesti on perusteltua. Kaupungin vesihuoltolaitos edistää haja-asutuksen viemäröintiä mahdollistamalla vesiosuuskuntien liittymisen rakennettaviin ja olemassa oleviin runkolinjoihin. Erityisesti Rymättylä-Merimasku -siirtoviemäri tulee parantamaan haja-asutusalueilla olevien kiinteistöjen mahdollisuuksia liittyä kaupungin vesihuoltolaitoksen verkkoon joko vesiosuuskuntana tai yksittäisenä liittyjänä. Keskeisimmät kehittämistoimenpiteet Viemäri- ja vesihuoltoverkoston jatkuvalla ja suunnitelmallisella saneerauksella pyritään vähentämään vuotovesien määrää sekä ennalta ehkäisemään putkirikkoja ja -vuotoja. Erityisesti saariston alueella viemäriverkostoon pääsee huomattavasti vuoto- ja hulevesiä. Vuotovesien määrien vähentäminen tuo kustannussäästöjä jätevedenpuhdistuskuluissa. Merimaskun ja Rymättylän alueen vesihuoltoverkoston kehittämisellä varmistetaan alueen vedenjakelun toimivuus sekä mahdollistetaan uusien liittyjien ottaminen kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon. Siirtoviemärin

3 Kaupunginhallitus rakentaminen Rymättylän nykyisen puhdistamon ja Särkänsalmen pumppaamon väliselle osuudelle mahdollistaa Rymättylän puhdistamon lakkauttamisen. Siirtoviemäri tarjoaa mahdollisuuden haja-asutusalueiden vesiosuuskunnille liittyä kaupungin vesihuoltoverkostoon. Kaupungin vesihuoltolaitos rakentaa uusille asemakaava-alueille vesihuoltoverkoston alueiden rakentumisen mukaan. Kehittämissuunnitelmassa on tuotu esille ne haja-asutusalueet, joilla on suhteellisen tiheä asutus. Näillä alueilla kiinteistöjen omistajien perustama vesiosuuskunta voisi vastata verkoston rakentamisesta ja ylläpidosta. Vesihuollon kehittämistoimenpiteet on esitetty vesihuollon kehittämissuun nitelman liitteessä 1 kustannusarvioineen ja vastuutahoineen. Kaupunginhallitus on vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja käsitellessään päättänyt pyytää selvitystä vesiosuuskuntien avustamisesta ja kaupungin vastuulle ottamisesta. Tästä asiasta on selvitys liittenä olevassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa sivulla 7 kohdassa 3.3. Asia tuodaan tarvittaessa erillisenä asiana käsiteltäväksi. Hallintosäännön 5 :n kohdan 3.33 mukaan vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyminen kuuluu kaupunginhallitukselle. KAUPUNGININSINÖÖRI: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa ympäristöviraston asettamaan Naantalin vesihuollon kehittämissuunnitelman yleisesti nähtäville. Lisäksi tekninen lautakunta pyytää lausunnot seuraavilta naapurikunnilta: Turku, Raisio, Länsi-Turunmaa, Masku, Kustavi sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Raision ympäristövalvonnan terveysvalvontajaostolta ja Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunnalta. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Kaupungininsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Naantalin vesihuollon kehittämissuunnitelma (sähköisessä kokousjärjestelmässä) KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus oikeuttaa ympäristöviraston asettamaan Naantalin vesihuollon kehittämissuunnitelman yleisesti nähtäville.

4 Tekninen lautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta huolehtii tarvittavien lausuntojen pyytämisestä. Merkittiin, että kaupungininsinööri Kimmo Suonpää esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi : Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä Nähtävilläoloaikana ei tehty muistutuksia vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Lausunnon vesihuollon kehittämissuunnitelmasta antoivat: - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta - Raision kaupungin terveysvalvontajaosto - Kustavin kunnanhallitus - Maskun kunnanhallitus - Turun kaupungin vesiliikelaitos - Länsi-Turunmaan ympäristölautakunta Lausunnot ovat liitteenä. LIITE B2, TEKLA YHTEENVETO ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA VASTINEET Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 1. Kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäröinnin laajennushankkeissa on otettu huomioon - Kuivalahti ei ole asemaakaava-alue eikä 1. taajama-alueet. Taajama-alueista puuttuvat merkitty tulevaksi toiminta-alueeksi. Ei ainoastaan seuraavat alueet: muutoksia. - Kuivalahden taajama-alue (suunnitelmassa - Kauppilan pv-alueella sijaitsevalle taajama-alueelle on Rymättylän Kirkonkylän osa- mahdollinen viemäröintialue) - Kauppilan pv-alueella taajama-alue yleiskaavassa esitetty lisäasutusta ja alueella Lisäksi kartasta 101 puuttuu muutamia toiminta-aluepäätöksessä esitettyjä tavoitteellikaava. Tällöin viemäröinnistä vastaa kau- saattaa tulla myöhemmässä vaiheessa asemasia alueita, mm: pungin vesihuoltolaitos. Jos asemakaava ei - Lietsalan pv-alueella tule, ei vesihuoltolaitos rakenna verkostoa, - Viialan kaakkoispuolella jolloin verkoston rakentamista varten voi-

5 2. Riiaisten ja Yttistenjärven sekä Taattistenjärven lounaispuolella olevan alueen viemäröinti ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa, koska alueiden asutus näyttää harvalta. 3. Seuraavilla kylämäisillä ja melko tiiviisti asutuilla alueilla saattaisi olla järkevää toteuttaa yhteisiä viemäröintiratkaisuja - Pornaisten alue - Peräisten alue - Merimaskun kirkonkylän ympäristö Pohjalaisista Horjaan saakka. 4. Kannattaa huomioida, että valtiollisten vesihuoltoavustusten myöntämisessä asetetaan etusijalle ne vesiyhtymien hankkeet, jotka on sovittu sulautettavan myöhemmin kaupungin vesihuoltolaitokseen. 5. Rymättylän ja Merimaskun lisäksi tulee verkostoja saneerata myös Naantalin ja Velkuan osalta, ettei saneerausvelka pääse kasvamaan. 6. Esitetty haja-asutuksen jätevesilietteiden vastaanoton kehittäminen on tarpeellinen. 7. Kohtaan voisi lisätä maininnan kunnan ympäristönsuojelumääräysten haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn liittyvistä määräyksistä. Kehittämistoimenpiteisiin voisi lisätä kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen koko kuntaa koskeviksi. 8. Kehittämistoimenpiteisiin lisätään toiminta-alueella olevien liittämättömien kiinteistöjen kartoitus. 9. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen kaikille I-luokan pohjavesialueille. Päivitysväli 7-10 vuotta. 10. Ei ole otettu kantaa kaupungin vesihuoltolaitoksen kannattavuuteen, mahdollisiin tuloutuksiin tai subventoihin eikä hinnankorotuspaineisiin. 11. Kehittämistoimenpiteisiin voisi lisätä Velkuan vesijohtojen omistussuhteiden selvityksen. 12. Merimasku-Velkua vesijohdon rakentamisen myötä tarkasteluun siirtoviemärin rakentaminen Velkualta. 13. Kaupungin tulee laatia yhdessä pelastuslaitoksen kanssa sammutusvesisuunnitelma. 14. Vesiyhtymille tulee määrittää ja hyväksyä toiminta-alue, jos ne ovat yli 50 asukkaan kokoisia tai vettä/jätevettä johdetaan yli 10 m3/d. 15. Onko vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma päivitetty vastaamaan koko kaupunkia? daan perustaa vesiyhtymä. Pohjavesialue ei ole vedenottokäytössä. Mahdollinen vesiyhtymän toteuttama viemäröintialue, lisätään suunnitelmaan. - Lisätään tavoitteelliset toiminta-alueet Lietsala ja Viiala suunnitelmaan 2. Tällä hetkellä asutustiheys ei ole taloudelliselta kannalta riittävä, mutta asutusmäärissä on otettu huomioon tulevat yleiskaavan mukaiset rakennuspaikat. Mahdolliset viemäröintialueet ovat ehdotuksia/suosituksia, eivätkä ne velvoita asukkaita rakentamaan yhteistä viemäröintiä. Ei muutoksia suunnitelmaan Lisätään Pornainen suunnitelmaan mahdolliseksi viemäröitäväksi alueeksi (vesiyhtymä). - Lisätään Peräinen suunnitelmaan mahdolliseksi viemäröitäväksi alueeksi (vesiyhtymä) - Horja on viemäröity. Merimaskun alueen verkostoa ei ole kokonaan kartalla, koska verkostoa ei ole digitoitu. Kartoitus- ja digitointityö on käynnissä. Lisätään Pohjalainen mahdollisiin viemäröitäviin alueisiin (vesiyhtymä) 4. Kaupungin vesihuoltolaitoksella on rajoitetut mahdollisuudet ottaa vastaan vesiyhtymien ja haja-asutusalueiden verkostoja heikentämättä merkittävästi laitoksen toimintaedellytyksiä. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty ehdot vastaanottamiselle, jos myöhemmässä vaiheessa tehdään päätös, että yhtymien verkostoja otetaan vastaan. Ei muutoksia suunnitelmaan. 5. Kehittämistoimenpiteissä on huomioitu sekä Naantalin kantakaupungin että Velkuan verkostojen saneeraus. Ei muutoksia suunnitelmaan. 6. Ei muutoksia suunnitelmaan 7. Lisätään suunnitelmaan vesihuoltoa koskevat määräykset kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä. Määräyksien päivittäminen ympäristötoimen erillinen hanke. 8. Kartoitusta on tehty ja kaavoitus- ja ympäristölautakunta on aloittanut kiinteistöjen liittämiseen kehottamisen. 9. Päivitetään pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja poistetaan/selvitetään ne pohjavesialueet, joilla ei käyttöä vedenhankinnassa nyt ja tulevaisuudessa. Muutetaan tavoitteellinen toteutusaika vuoteen Esitetään suunnitelmassa esitettyjen hankkeiden kustannusvaikutukset yhteensä ja ryhmittäin (vedenhankinta ja -jakelu, jätevedenkäsittely, uudet verkostot). Hankkeiden kustannukset ja esim. vaikutus taksaan arvioidaan tarkemmin aina erikseen hankkeen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. 11. Käynnissä, lisätään suunnitelmaan 12. Tarkastellaan Velkuan siirtoviemärivaih-

6 toehtoa käynnissä olevassa Velkuan jätevedenpuhdistamon selvityksessä (valmis 2010 loppuun mennessä). Lisätään suunnitelmaan. 13. Lisätään suunnitelmaan 14. Vesiyhtymien toiminta-alueet hyväksytään erillisinä päätöksinä vesiyhtymien esityksestä. Ei muutoksia suunnitelmaan. 15. Päivitetään valvontatutkimusohjelma vastaamaan koko kaupungin aluetta. Tavoitteellinen toteutusaikataulu vuoden 2012 aikana. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 1. Puuttuu kokonaan Merimaskun olemassa 1. Kartoitustyö on käynnissä. Lisätään suunnitelmakarttaan viimeisin versio verkosto- oleva verkosto. Kartoitus olisi hyvä saada valmiiksi siten, että putkistot näkyisivät valmiissa kehittämissuunnitelmassa. 2. Suunnitelman mukaan vesiyhtymien verkartasta. 2. Vesiosuuskuntien hankkeet tulee toteuttaa kostoja ei oteta kaupungin vesihuoltolaitoksen haltuun. Suunnitelmassa on kuitenkin siten, että ne mahdollisesti voidaan myöhemmin ottaa haltuun kaupungin toimesta. esitetty ehdot, jotka tulee toteutua, jos myöhemmin tehdään päätös ottaa verkostot kau- 3. Pidetään tärkeänä selvitystä ja suunnitelmaa haja-asutuksen jätevesilietteiden vastaanoton kehittämiseksi vuonna mista. Ei muutoksia suunnitelmaan. pungille. Ehdot ohjaavat verkoston rakenta- 4. Kohdista ja 6.2 puuttuu maininta 3. Ei muutoksia suunnitelmaan Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä 5. Päivitetään pohjavesialueiden suojelu- 4. Lisätään suunnitelmaan 5. Vuodelle 2015 esitetty pv-alueiden suojelusuunnitelmien päivitys tulisi toteuttaa jo pohjavesialueet, joilla ei käyttöä vedenhansuunnitelmat ja poistetaan/selvitetään ne aiemmin. Samalla tulisi tutkia, tuleeko kaikki pv-alueet säilyttää luokituksessa. tavoitteellinen toteutusaika vuoteen kinnassa nyt ja tulevaisuudessa. Muutetaan 6. Jätevedenkäsittelyn valvontaan ei voida 6. Ei muutoksia suunnitelmaan. nykyisillä resursseilla kohdentaa riittävästi työpanosta. Kuten suunnitelmassakin mainitaan, valvontaan tulisi osoittaa lisäresursseja Terveysvalvontajaosto / (Raision kaupunki) 1. Pidetään tärkeänä suunnitelmassa esitetyn vesijohdon rakentamista Särkänsalmesta Poikkoon sekä Rymättylän siirtoviemärin rakentamista 2. Verkoston rakentamishankkeissa kuntien välisillä raja-alueilla tulisi olla yhteydessä naapurikuntiin heti suunnittelun alkuvaiheessa Kustavin kunta / kunnanhallitus 1. Ei muutoksia suunnitelmaan 2. Esim. Maskun kunnan kanssa on pidetty kokouksia Niemenkulman viemäröinnistä. Ei muutoksia suunnitelmaan Ei huomautettavaa. Ei muutoksia suunnitelmaan. Maskun kunta / Kunnanhallitus

7 1. Tulisi lisätä, että Naantaliin vuoden 2011 alussa liittyvän Livonsaaren alueen vedenhankinta tapahtuu Masku-Nousiainen vesilaitoskuntayhtymältä 2. Maskun kunta toteaa kiitollisuudella, että Niemenkulman viemäröintimahdollisuus Naantaliin on huomioitu suunnitelmassa. 1. Lisätään suunnitelmaan 2. Ei muutoksia suunnitelmaan Turun vesiliikelaitos Ei huomautettavaa. Ei muutoksia suunnitelmaan. Länsi-Turunmaan kaupunki / Ympäristölautakunta Ei huomautettavaa. Ei muutoksia suunnitelmaan. VS. KAUPUNGININSINÖÖRI: Tekninen lautakunta päättää tehdä vesihuollon kehittämissuunnitelmaan lausuntojen ja muistutusten perusteella seuraavat lisäykset: Kauppilan pohjavesialue mahdollisena vesiyhtymän toteuttamana viemäröitävänä alueena Lietsala ja Viiala tavoitteellisina toiminta-alueina Pornainen, Peräinen ja Pohjalainen mahdollisina viemäröitävinä alueina (vesiyhtymä) Vesihuoltoa koskevat määräykset kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä Koonti hankkeiden kustannusvaikutuksista Velkuan vesijohtojen omistusselvitys Selvitys Velkuan puhdistamon korvaamisesta siirtoviemärillä Sammutusvesisuunnitelman laadinta yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa Vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman päivitys Merimaskun alueen verkostokartta Maininta Livonsaaren alueen vedenhankinnasta, joka tapahtuu Maskun-Nousiaisen vesilaitoksen kuntayhtymältä Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen aikataulua aikaistetaan vuoteen Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman edellä kerrotuin lisäyksin. TEKNINEN LAUTAKUNTA:

8 Vs. kaupungininsinöörin ehdotus hyväksyttiin. KH 31 Liitteenä olevaan suunnitelma-asiakirjaan on tehty teknisen lautakunnan päättämät muu tokset. LIITE A1, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana) KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy Naantalin vesihuollon kehittämissuunnitelman teknisen lautakunnan esittämässä muodossa. Merkittiin, että kaupungininsinööri Kimmo Suonpää oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 1 Osapuolet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY PL 100, 00066 HSY Y-tunnus 2274241-9 Espoon kaupunki Helsingin

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan.

hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan. KOKKOLAN HULEVESIOHJELMA Kokkolan kaupungissa on ryhdyttyy hulevesien hallinnan kehittämiseen laatimalla hule-esitetään vesiohjelma. Hulevesiohjelmassa Kokkolan kaupungin tavoitetila siitä, s miten hulevedet

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 (osa) Kehityskuvavaihtoehdot 1.6.2011 Maankäytön kehityskuvan asiakirjat Osa I Lähtökohdat ja tavoitteet (väliraportti 1) 1 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot