YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUURAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

2 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta. Me kehitämme ja tuotamme korkealaatuisiaa ja helppokäyttöisiä pintakäsittelyratkaisuja, jotka tuovat asiakkaillemme lisäarvoa läpi koko tuotteen elinkaaren. Jo vuosikymmentenn ajan toimintamme periaatteina ovat olleet laatu, kestävyys ja turvallisuus. Maalia voi käyttää monin eri tavoin kaunistamaan elinympäristöä ja lisäämäänn hyvinvointia. Maali myös suojaa pintoja monin eri toiminnallisuuksin ja pidentää maalatun kohteen elinikää. Tuotteillamme voi luoda paitsi värikkäämpiää pintoja myös kestävämpää ympäristöä. Asiantuntevien palvelujen ja ohjeiden avulla asiakkaamme saavuttavatt odotuksiaan vastaavan teknisesti toimivan, kestävän ja mahdollisimman ekologisen pintakäsittelyn. Sidosryhmämme ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuudesta ja ympäristömyötäisistä tuotteista. Asiakkaat haluavat valita tuotteita, joiden valmistuksestaa ja käytöstä aiheutuu mahdollisimman pienii ympäristökuormitus jaa jotka ovat käyttäjille turvallisia. t Ihmisten huoli hyvinvoinnista ja terveydestä sekä ympäristön tilasta lisääntyy jatkuvasti. Me haluamme kääntää liiketoimintaympäristön muutokset ja vastuullisuuden merkityksen lisääntymisen mahdollisuudeksi. Uskomme vahvasti, että kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen panostaminen luo meille monenlaisia mahdollisuuksia. Liikevaihdon ja tuottavuuden positiivisen kehityksen lisäksi sidosryhmäyhteistyö tehostuu, luotettavuus yrityksen brändeihin ja tuotteisiin paranee, tuotannon resurssien käyttö tehostuu ja kustannukset pienevät. Lisäksi henkilöstön sitoutuminen yritykseen muun muassa parantaa turvallisuutta. Onnistumisia vuonna 2014 Vastuullisuuden olennaisten asioiden määrittely Uusien funktionaalisten tuotteiden esittely Asiakaspalvelu yhä lähempänä asiakkaita Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Puolassa otettu käyttöön chat-palvelu verkossa Uudet koulutuskeskukset Serbiaan ja Makedoniaan Hankintaketjun arviointiprosessia kehitetty edelleen Uuden henkilöstöhallintoa tehostavan HRIS-järjestelmän käyttöönotto Kehitysalueita ja tavoitteita vuodelle 2015 Päivitetyn vastuullisuusohjelman käyttöönotto o Tikkurilan toimintamaissa Vastuullisuu usviestinnänn tehostaminen Vastuullisuu usraportoinnin kehittäminen Vastuullisuu uteen liittyvien koulutusten järjestäminen Uusien toiminnallisten tuotteiden ja ratkaisujen esitteleminee en Kierrätyksen n ja jätteiden hallinnan edistäminen n Asiakasyhte eistyön systemaattinen edistäminen n Digitaalisten n palveluiden lisääminen

3 2 (30) Olennaisuusmäärittely Tikkurila on määritellyt yritysvastuun ja kestävän kehityksen kannalta toimintansa keskeisimmät näkökohdat Tikkurila-konsernin kerätyn tiedon perusteella. Tietoa kerättiin kesän 2014 aikana kyselyin ja ja sen sidosryhmien toimintaan konsernin johdolta, henkilöstöltä ja sidosryhmiltä haastatteluin. Lisäksi määrittelyä varten analysoitiin Tikkurilan henkilöstökyselyn ja suurimpien markkinoiden asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia sekä huomioitiin Tikkurilan liiketoiminnan kannalta olennaisimmat globaalitt ja liiketoimintaympäristön trendit. Määrittelytyössä otettiin huomioon yrityksenn koko arvoketju ja tuotteen elinkaari sekä yritysvastuuohjelman mukaiset osa-alueet. Olennaisuusmäärittelyn perusteella rakennetaan Tikkurilan yritysvastuun johtamismalli, painopistealueett ja tavoitteet sekä määritellään erityiset yritysvastuun osa-alueet, toimenpiteet ja projektit. Olennaisuusmäärittely ja keskeisimmät osa-alueet koostuvassa työpajassa, jonka jälkeen ne hyväksytettiin konsernin johtoryhmässä ja saatettiin hallitukselle tiedoksi. Yritysvastuun päivitetyn johtamismallin ja painopistealueiden jalkauttaminen aloitettiin Tikkurila- maihin ja -toimintoihinn syksystä 2014 alkaen. Tikkurila-maissa ja -toiminnoissa määritellään johtamismallin mukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään täyttämään sidosryhmienn odotukset. Vastuullisuustyön painopistealueet Haluamme integroida vastuullisuuden yhä tiiviimmin osaksi toimintaamme ja kehitämme sitä käsiteltiin konsernin johtoryhmän ja yritysvastuun ohjausryhmän edustajista tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, asiakkaiden, liikekumppanien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tikkurilan seuraavien vuosien vastuullisuustyön painopistealueiksi on määritelty käyttäjäkokemus, resurssit ja ihmiset. Kullekin painopistealueelle on määritelty osa-alueita ja toimenpiteitä, joita tullaan toteuttamaan Tikkurilan eri maissa ja toiminnoissa soveltuvin osin. Käyttäjäkokemus Keskitymme entistä tehokkaammin toimittaja- ja asiakasyhteistyöhön, uusien käyttäjäystävällisten ja funktionaalisten ratkaisujen kehittämiseenn sekä kierrättämisen ja jätteidenhallinnan edistämiseen. Resurssit Parannamme tuotanto- ja resurssitehokkuuttamme sekä huomioimme tuotesuunnittelussa ja tarjoamissamme ratkaisuissa entistä paremmin raaka-ainevalinnatt ja elinkaariajattelun. Ihmiset Varmistamme toimintamme olevan vastuullista ja panostamme kaikissa toimintamaissamme henkilöstönn hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

4 3 (30) Olennaisuusmatriisi Olennaisuusmatriisiin on koottu Tikkurilan vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet sidosryhmien ja Tikkurilan liiketoiminnan näkökulmasta.

5 4 (30) Yritysvastuun johtaminen Vuonna 2009 julkaistuu yritysvastuuohjelma luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävään ja vastuulliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelman mukaisesti Tikkurilan T vastuullisuustyö jaetaan seuraaviin osa-alueisiin: henkilöstö, ympäristö, talous ja yhteiskunta sekä asiakkaat ja heille tarjottavat kestävät tuotteet. Yritysvastuuohjelman lisäksi vastuullisuustyötämme ohjaavia periaatteita ovat muun muassa arvot, liiketapaperiaatteet ja listayhtiön hallinnointiperiaatteet sekä HSE-ohjeet ja hankintaohjeet. Osana toimintojemme jatkuvaa ja järjestelmällistä kehittämistää teemme itse muun muassa toimipaikkojemme auditointeja HSE-näkökulmasta ja toimittaja-arviointeja sekä kehitämme sisäisen valvonnan prosesseja. Konsernin johtoryhmällä on kokonaisvastuu yritysvastuun toteutumisesta hallituksessa sovitun viitekehyksen mukaisesti. Kunkinn liiketoimintayksikön ja toiminnon johto on vastuussa konsernitasolla ja paikallisesti määriteltyjen vastuullisuusasioiden toteuttamisesta, seurannasta ja raportoinnista paikallisesti. Eri Tikkurilan maissa tehtävän työn lisäksi myös konsernitasolla onn vuoden 2014 alusta aloitettu systemaattisempi ja kokonaisvaltaisempi vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen. Alkuvuodesta 2014 alusta konsernitasolle nimitettiin yritysvastuupäällikkö, jonka tehtävänä on muun muassa kehittää konsernin yritysvastuuasioita ja toimeenpannaa määriteltyjä olennaisiaa yritysvastuun asioita ja niihin liittyviä toimenpiteitä Tikkurila-konsernissa ja sen maaorganisaatioissa. Alkuvuodesta 2014 Tikkurilaan perustettiin konsernitason yritysvastuun ohjausryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä eri vastuullisenn liiketoiminnan osa- toimipaikoilla. Ohjausryhmään on koottu asiantuntijoita Tikkurilan suurimmiltas a markkinoilta ja eri alueilta sekä osallistuaa aktiivisest yritysvastuun olennaisten asioiden käyttöönottoon Tikkurilan toiminnoista (myynti, markkinointi, viestintä, tuotehallinta, tuoteturva, tutkimuskeskus, ostot, tuotanto, HSE). Yritysvastuuohjelman ja -raportin indikaattoreiden lisäksi vastuullisuustyössä edistymistä seurataan muun muassa konsernin HSE-ryhmän sisäisissä auditoinneissa sekä mitataan muun muassa vuosittain toteutettavassa konsernin henkilöstökyselyssä ja paikallisen tason asiakastyytyväisyyskyselyissä. Riskienhallinta Tikkurila pyrkii tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä järjestelmällisesti ja systemaattisesti. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ne riskit, jotka saattavat estäää yhtiötä saavuttamasta liiketoimintatavoitteensa. Riski voidaan määritellä epävarmuuse stekijäksi, joka vaikuttaa Tikkurilan liiketoimintaan ja kykyynn saavuttaa tuloksensa. Tikkurilann riskienhallinta perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointik koodiin sekä Tikkurilan liiketapaperiaatteisiin.. Tikkurilan merkittävimmät tunnistetut yritysvastuun riskit ovat sääntelyn ja lainsäädännön muutokset raaka-aineidenn saatavuus- ja hintariskit toimitusketjun hallinta ja siinä tapahtuvat muutokset tuotantotoimintaan liittyvät ympäristöriskit henkilöstön osaamiseen ja j eettiseenn toimintaann liiketoiminnassa liittyvät riskit maantieteelliseen toiminta-alueeseenn liittyvät riskit, kuten poliittiset p riskit

6 5 (30) Lisätietoa Tikkurilan riskienhallinnasta ja riskeistä löytyyy Tikkurilann vuoden 2014 tilinpäätöksestä ja hallinnointiselvityksestä, jotka julkaistaan osana Tikkurilan vuosikertomusta. Megatrendit ja niiden keskeiset vaikutukset Tikkurilan liiketoimintaan Me Tikkurilassa haluamme olla mukana rakentamassa maailmastaa kauniimpaa ja värikkäämpää paikkaa. Voidaksemme antaa oman panoksemme värikkäämmän huomisen puolesta meidän on katsottava liiketoimintaamme laajemmasta perspektiivistä. Maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa. Ulkoisten sidosryhmien odotukset sekä globaalit ja liiketoimintaympäristömme trendit vaikuttavatt voimakkaasti toimintoihimme. Maaliteollisuuteen ja kuluttajapainotteiseen liiketoimintaan vaikuttavat trendejä ovat erityisesti kaupungistuminen, keskiluokkaistuminen, muutokset kulutuskäyttäytymisessä, väestön ikääntyminen, ehtyvätt luonnonvarat ja ilmastomuutos. Kaupungist umisella onn suuri merkitys taloudelliseen hyvinvointiin ja kasvuun, ja nee puolestaan vaikuttavat kulutuksen lisääntymiseen. Väestön kasvun ja kaupungistumisen lisäksi myös väestön keskimääräinen ikä nousee ja keskituloisten määrä kasvaa. Mahdollisuuksien lisäksi kaupungistuminen tuo myös haasteita. Väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät muun muassa luonnonvarojen käyttöä ja ympäristön saastumista. Luonnonvarojen vähentyessä pitää yritystenn tehostaa tuotantoaan n ja resurssien käyttöä, innovoida uutta ja lisätä yhteistyötä liikekumppaneidensa kanssa. Kaupungistuminen, rakentamisen lisääntyminen ja kulutuksen kasvaminen vaikuttavat kaikki osaltaan siihen, että myös raaka-aineita ja kemikaaleja tarvitaan enemmän, vaikka niiden käyttö ja tuotantoprosessit tehostuvat. Ilmaston muutos on globaali haaste. Se asettaa yhä kovempia vaatimuksia myös eri materiaalien pintakäsittelyille maalien ja pinnoitteiden tulee olla yhä kestävämpiä alati vaihtuvissa ilmasto- ja olosuhteissa kosteasta koviin pakkasiin ja kuumaan auringonpaisteeseen. Trendien huomioon ottaminen Tikkurilann toiminnassa Tikkurila ottaa liiketoimintansa kannalta oleelliset trendit huomioonn yrityksen strategiatyössä toiminnan kehittämisessä muun muassa panostamalla ympäristön kannalta kestävämpien tuotteiden kehittämiseen, kiinnittämällä erityistä huomiota tuotteissa käytettäviin raaka-aineisiin,, niiden alkuperään ja tuottajiin, lisäämällä vaihtoehtoisten ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä, panostamalla kierrättämiseen ja siihen liittyvien tuotteiden ja j palvelujen kehittämiseen, tekemällä entistä tiiviimmin yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja pyrkimällä yhdessä heidän käyttöä, tehostamalla resurssien ja materiaalien kanssaan edistämään maalialan vastuullisuutta ja tuotteiden kestävyyttä ja turvallisuutta, kehittämällä entisestään oman toiminnan vastuullisuutta ja edistämällää kansainvälisiä maalialan laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja kaikissa toimintamaissaan, sekä opastamalla ja kouluttamalla sidosryhmiä tuotteiden vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen.

7 6 (30) Käyttäjäkokemus Tikkurila auttaa asiakkaitaan onnistuneeseen ja kestävään lopputulokseen. Me työskentelemme yhteistyössä liikekumppaneiden, kauppiaiden ja asiakkaiden kanssa, ja autamme niin kuluttajia kuin rakentamisen ja remontoinnin ammattilaisia sekä teollisuutta tekemään vastuullisia ja kestäviä pintakäsittelyvalintoja. Me kehitämme ympäristön kannalta kestäviää ratkaisujaa ja koulutamme sidosryhmiämme tuotteidemme kestävään käyttöön sekä panostamme maalin valintaa, myyntiää ja ostamista helpottavien ratkaisujen kehittämiseen. Jatkossa keskitymme entistä tehokkaammin toimittaja- ja asiakasyhteistyöhön, uusien käyttäjäystävällisten ja funktionaalisten tuotteiden ja pinnann elinkaarta pidentävien palvelujen kehittämiseen sekä kierrätyksen ja jätteidenhallintaan.. Vastuullisuus ja kestävä kehitys vaikuttavat yhä enemmän osto- jaa tuotepäätökseen. Tavoitteenamme on integroida vastuullisuuss tiiviimmin osaksi asiakaskokemusta tuotteen valinnasta ja ostamisesta maalaamiseen ja tuotteiden hävittämise en ja kierrättämiseen saakka. Asiakkaat haluavat ja arvostavat entistä enemmän läpinäkyvää viestintää, helppoa asiointia ja laaja-alaisempaa palvelua. Sidosryhmän ääni: "Asiakkaamme haluavat valita projekteihinsaa maaleja, jotka ovat korkealaatuik isia, kestäviä ja turvallisia niin terveyden kuin ympäristönkin kannalta. Maalit, joilla on mahdollista saavuttaa pinnalle pidempi elinkaari ja joilla on erilaisiaa toiminnallisuuksia, kuten hyvä pesunkesto ja j energiatehokkuus, tulevat yhä useammin valituksi. Tikkurilan tarjoamien palvelujen ja neuvojen avulla asiakkaamme löytävät tällaiset tuotteet helposti." Per Karneke, Tikkurilan maalauskonsultti Ruotsista Onnistuneeseen opputulokseen Maali suojaa pintoja monin eri toiminnallisuuksin ja pidentää maalatun kohteen elinikää. Tikkurila tuotteilla voi luoda paitsi värikkäämpiä pintoja myös kestävämpää ympäristöä. Tikkurilan tarjoamien asiantuntevien palvelujen ja neuvojen avullaa asiakkaat saavuttavat odotuksiaan vastaavan teknisesti toimivan, kestävän ja mahdollisimman ekologisen pintakäsittelyn. Edistämme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä ja tuote- ja käyttäjäturvallisuutta. Palveluvalikoimaamme kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle kuuluvat muun muassa värisuunnittelu- ja sävytyspalvelut, maalausneuvonta sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut. Tuemme asiakkaitamme maalaamisen kaikissa vaiheissa onnistuneen ja kestävän lopputuloksen varmistamiseksi. Ammattitaitoinen henkilöstömme opastaa asiakkaitamme tarjoamalla heille neuvoja maalaamiseen, tuotteen ja värin valintaan liittyen. Kaupoissa ja internetsivuilla tarjoamme ideoita ja ohjeita, joiden avulla inspiroimme ihmisiä maalaamaan, autamme heitä oikean tuotteen valinnassaa ja ohjaamme sen turvallisessa käytössä. Neuvontapalvelut lähellä asiakasta Tikkurila kehittää jatkuvasti asiakaspalvelukanaviaan ja tarjoaa asiakkailleen vaivattomiaa tapoja antaa palautetta, kysyä ja olla Tikkurilan kanssa yhteydessä. Vuodesta 2014 alkaen kuluttajat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Puolassaa ovat tavoittaneet asiakaspalvelijamme virka-aikaan internet-sivujen kauttaa chatillä. Asiakaspalvelu on lähellä asiakastaa ja chat-palvelu on vaivaton tapa keskustella Tikkurilan maalausneuvonnan kanssa. Vahvistimme myös m läsnäoloamme sosiaalisessa mediassa.

8 7 (30) Laaja-alaista koulutustarjontaaa Haluamme edistää maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä, tuoteja käyttäjäturvallisuutta sekä pintakäsittelyn tietoutta. Koulutamme asiakkaitamme, jälleenmyyjiämme sekä alan ammattilaisia jaa opiskelijoita koulutuskeskuksissamme, joita Tikkurilallaa on yhdeksässä maassa. Vuonna 2014 uudet koulutuskeskukset avattiin Serbiassa ja Makedoniassa. Pääasialliset kohderyhmät ovat arkkitehdit, suunnittelutoimistot, maalausurakoitsijat ja kauppiaat. Tikkurila haluaa edistää maalaamisen ammattitaitoa, laatua, kestävyyttä ja luovuutta Balkanin alueella. Maalin ostaminen on helppoa Parannamme asiakkaidemme ja jälleenmyyjiemme käyttäjäkokemusta tuomalla markkinoille ratkaisuja, jotka helpottavat sekä maalien ostamista ja myymistä että e itse maalaamista. Autamme maalikauppaa onnistumaan liiketoiminnassaan ja teemme maalin ostamisestaa miellyttävän kokemuksen. Vuonna 2014 Tikkurila jatkoi Puolassa uudenlaisten shop-in-shop-konseptienn on otettu käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä jo lähes 50 rauta- ja sisustustarvikekaupassa ympäri y Puolaa. Konseptin avulla lanseerausta. Tikkurilan maalibrändin tuotteita esittelevä myymäläkonsepti tehostetaan maalinmyyntiä, tuodaan Tikkurilan laaja tuotevalikoima kokonaisvaltaisemmin esille, korostetaan sävytyksen mahdollisuuksia ja monipuolisuutta ja esitellään valonn vaikutustaa väreihin sekä annetaan asiakkaille maalausvinkkejä ja -ohjeita. Myös Ruotsissa Tikkurila on esitellyt uuden shop-in-shop-konseptin, joka on kehitetty yhteistyössä Bauhaus-ketjun kanssa ja on tällä hetkellä esillä seitsemässä Bauhausin myymälässä Ruotsissa. Konsepti esittelee tyylikkäästi ja kattavasti Beckers-maalibrändin tuotteet ja tarjoaa inspiraatiota värien valintaan. Konseptia tullaan laajentamaan vuoden 2015 aikana Ruotsin muihin Bauhaus- myymälöihin. Ympäristömyötäinen tuotesuunnitteluu Tikkurila on jo vuosikymmeniä työskennellytt ympäristön kannalta kestävämpik en ja helppokäyttöisten maalituotteiden kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Systemaattisella ja pitkäjänteisellä työllä on saavutettu kestäviä, korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita, joilla saavutetaan yhä pidempi huoltomaalausväli, ja jotka ovat turvallisia niin ympäristön kuin terveydenkin kannalta. Olemme määritelleet tuotteidemme elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja pyrimme systemaattisesti pienentämään niiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kehittäessämme ja valmistaessamme maaleja ja pinnoitteita otamme huomioon sen koko k elinkaaren aikaiset ympäristö- ja muut vastuullisuusnäkökohdatt raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen ja tuotteen t hävittämiseen asti. Vahva sitoutuminen tutkimukseen ja tuotekehitykseen Ympäristömyötäisten tuotteiden kehittämine en alkaa tutkimuksessaa ja tuotekehityksessä, joka tiiviissä yhteistyössä raaka-ainetoimittajien ja Tikkurilan ostotoiminnan kanssaa valitsee teknisesti toimivia ja ympäristöää mahdollisimman vähän kuormittavia raaka-aineita. Tutkimuksen ja tuotekehityksen avullaa Tikkurila aktiivisesti parantaa tuotteidensa ympäristövay aikutuksia ja käyttöturvallisuutta sekä vastaa tulevaisuudet en lainsäädännöllisiin haasteisiin..

9 8 (30) Tutkimus ja tuotekehitys kehittäää tuotteita erilaisiin käyttökohteisiinn ja erilaisilla toiminnallisuuksilla, jotka muun muassa edistävät maalatun pinnan energiatehokkuuttaa tai paloturvallisuutta sekä tutkii vaihtoehtoisten ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja parantaa olemassa olevien maalien ja pinnoitteiden käyttöominaisuuksia. Tikkurilan suurimmat tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Puolassa. Lisäksi jokaisella tuotantotoimipaikalla on pääasiallisesti paikalliseen toimintaan keskittynyt pienempi tuotekehitysyksikkö. Vuoden lopussa tuotekehityksen parissa työskentelii 179 (2013: 163) henkilöä. Tikkurilan tutkimus- t jaa tuotekehitystoiminnann kulut vuonna 2014 olivat 10,7 (2013: 10,5 ja 2012: 10,7) miljoonaa euroa eli 1,7 (2013: 1,6 ja 2012: 1,6) prosenttia liikevaihdosta. Tutkittua laatua Tikkurilan tuotesuunnittelun pääperiaatteita ovat kauttaa vuosien olleet laatu, kestävyys ja turvallisuuss sekä vesiohenteiset tuotteet. t Halutut ominaisuudet varmistetaan perusteellisten kenttäkokeiden ja monipuolisten laboratoriotestien avulla. Tuotteitaa testataan omilla koekentillä, koemaalaamoissa ja koekohteissa. Kenttäkokeissa varmistetaan, että laboratoriossa kestäväksi todettu tuote pärjää myös ulko-olosuhteissa. Toimipaikoillaan sijaitsevien koekenttien lisäksi Tikkurilallaa on käytössään testialueita muun muassa meren rannalla suolaisessa ja kosteassa ilmastossa, jossa on paljon UV-säteilyä. Ennen kenttäkokeita Tikkurilan maalit joutuvat läpäisemään lukuisia vaativia laboratoriotestejä. Tuotekehityksellämmee on käytössään muunn muassa erilaisia sääkaappeja, joissa selvitetään, miten tuotteemme reagoivat auringon säteilyyn ja kosteuteen. Metallipinnoillee tarkoitettuja maaleja tutkitaan esimerkiksi kondenssikaapissa, joka altistaa maalatut pinnat ilmastaa tiivistyvälle pisaramaiselle vedelle. Suolasumukaapissaa tutkitaan puolestaan, miten tuotteemme selviää olosuhteissa, jotka vaihtuvat luontoa mukaillen jatkuvissa sykleissä kuivasta kosteaan. Analyyttisessä laboratoriossa tehdään maalipinnasta yksityiskohtaisia analyysejä ja mikrobiologisessa laboratoriossaa testataan homeenestoaineita. Case: Joutsenmerkki Helmi- ja Siro Himmeä -maaleille Ympäristömerkki kertoo tuotteen ympäristövaikutuksista ja sen tutkitusta turvallisuudesta. Tikkurila on jo vuosia tehnyt aktiivista ja pitkäjänteistää työtä ympäristön kannalta kestävämpien ja helppokäyttöisten tuotteiden kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Tikkurila-konsernin eri maalibrändeillä on useita virallisia sekä kansallisia ekomerkkejä ja tuotekohtaisia luokituksia. Kaiken kaikkiaan ekomerkittyjä tuotteita on useita satoja. Vuonna 2014 Tikkurilan tuotteille myönnettiin ympäristömerkkejä Skandinaviassa, Suomessa ja Puolassa. Tikkurilan Helmi-kalustemaalille ja j Siro Himmeä -kattomaalille myönnettiin Joutsenmerkki lokakuussaa Joutsenmerkittyjen tuotteiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvatt elinkaariajatteluun eli huomioivatt tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle. Sekä Helmelle että Siro Himmeälle on myönnetty myös Sisäilmayhdistys ry:nn M1-luokitus, jonka mukaisistaa materiaaleista haihtuuu erittäin vähän yhdisteitä huonetilaan. Case: Uudet varoitusmerkinnät Tikkurilann tuotteissa Maalin valmistukseen, tuoteturvallisuuteen sekä maalien käsittelyyn ja markkinointiin liittyy useita kansainvälisiä asetuksia. Kemikaalien luokituksiin, merkintöihin ja pakkaamiseen liittyy CLP-asetus (Classification, Labeling and Packaging), jonka tarkoituksena on varmistaa v ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso. Asetuksellaa yhdenmukaistetaan aineiden a ja seosten luokituskriteerit sekä merkintöjä ja pakkaamista koskevat säännöt..

10 9 (30) CLP-asetuksen mukaiset merkinnät uusitaan kesäkuuhun 2015 mennessä kaikissa EU-maissa. luokitus- ja Asetuksen myötä otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien merkintäjärjestelmä GHS. Tikkurilassa aloitettiin CLP-asetuksen mukaisesti m uusien etikettien ja käyttöturvallisuustiedotteiden valmistelu jo vuonna Tikkurilann EU-alueella valmistettavien ja myytävien maalien etikettien varoitusmerkinnät uusitaan määräaikaan mennessä. Case: Kansainvälinen palkinto tuoteturvallisuustyöstä Tikkurilalle myönnettiin toukokuussa 2014 IHS SPECTRUM Excellence Award -palkinto tuoteturvatietoa parantavan työkalun käyttöönotosta. Tikkurilan tuoteturvan vuosien käyttöönottama ratkaisu mahdollistaa standardoitujen käyttöturval lisuustiedotteiden ja tuotteiden varoitusetikettien tekemisen ja kääntämisen. Järjestelmä on käytössä Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Sen avulla Tikkurila onn saanut yhtenäistettyä toimipaikkojensa tuoteturvallisuuskäytännöt, ja lisäksi käyttöturvallisuustiedotteet voidaan nyt laatia automaattisesti usealla eri kielellä. Järjestelmästää on apua myös kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen (Classification, Labelling and Packagingg of substances and mixtures) vaatimusten täyttämisessä. Kierrätys ja jätteenhallinta Vastuulliseen maalaustyöhön kuuluu asianmukainen jätteistä huolehtiminen. Tikkurila ohjaa asiakkaitaan oikeaan maalaus- ja pakkausjätteiden kierrättämiseen ja hävittämiseen sekä työvälineiden asianmukaiseen puhdistamiseen. Kussakin maassa noudatetaan paikallisia käytäntöjä ja lainsäädäntöä. Kierrätys yleistyy ja sen suosio asiakkaiden keskuudessa kasvaa kierrätyskäytäntöjen kehittyessä. Tavoitteenamme on vähentää tuotteidemmee aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja parantaa maalaamisen vastuullisuutta. Osana vastuullisuustyötämme haluamme edistää maalijätteen hävittämistä ja pakkausten kierrättämistä. Myös omassa toiminnassamme tehostamme jätteiden j hallintaa. Tikkurila aloitti loppuvuodesta 2014 jätteidenn hallintaann keskittyvänn projektin yhteistyössä kaupan, alan järjestöjen sekä jätteiden hallintaan ja kierrättämiseen keskittyneiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda käytännönläheinen malli maalijätteiden hallintaan niin kaupalle ja asiakkaille kuin Tikkurilalle sekä vastata tuleviin lainsäädännöllisiinn muutoksiin. Asiakkaita pyydettiin mukaan vaikuttamaan käyttäjätutkimuksen kautta. Sidosryhmien ääni: "Yksi alan suuntauksista on, että kiinteistösijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia kestävästä kehityksestä. Itse asiassa kestävä kehitys kuuluu tavanomaisiin vaatimuksiin.. Tietynasteista "ekologisuutta" edellytetään kaikissa hankkeissa. Esimerkiksi työmailta odotetaan tehokasta jätteiden hallintaa ja kierrätystä." Kaisa Kekki, Sustainability Manager, Skanska "Kierrätysvaatimusten muuttuessa yritysten aktiivisuuden ja vastuullisuuden merkitys korostuu. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat yritykset vastaavat myymiensä kuluttajapakkausten kierrätyksestä, mikä merkitsee laajaaa vastuuta. PYR ja tuottajayhteisött rakentavat pakkausten keräykseen ja kierrätykseen ympäristön kannalta edullisen, taloudellisesti tehokkaan ja teknisesti toteuttamiskelpoisen järjestelmän. On tärkeää, että työtä kierrätyksen lisäämiseksi tehdään yhdessä ja ennakoidaan kierrätysvaatimusten jatkuva kiristyminen n." Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

11 10 (30) Case: Oikea määrä maalia Ympäristökuormitusta minimoidaan ja kestävä lopputulos varmistetaan valitsemalla työhön oikea määrä parhaiten soveltuvaa laadukasta tuotetta sekä suorittamalla a työ turvallisesti Tikkurilan ohjeiden mukaisesti. Mieti ja laske etukäteen kuinka paljon maalia projektiisi tarvitset - mitä vähemmän ylijäämämaalia jää, sitä vähemmän sen hävittäminen kuormittaa k ympäristöä. Tikkurilan internetsivuilla olevan maalilaskurin avulla asiakkaamme voivat laskea tarvitsemansa määrän maalia. Case: Vesiohenteiset sisämaalit muovipurkeissa Tikkurilan maalibrändin vesiohenteiset sisämaalit pakataan jatkossa muoviastioihin. Uudet purkit ovat kevyitä kuljettaa ja siirrellä, ja j ne myös kestävät kuljetusta kolhiintumatta. Uudet pakkaukset ovat saaneet erinomaisen vastaanoton testeissä, joihin osallistui sekä s maalinmyyjiä että maalien loppukäyttäjiä. Tikkurila on yhdessä pakkaustoimittajien kanssa kehittänyt uuden, muovipakkaukseen sopivan kansiratkaisun, jonka ansiosta maali voidaan v sävyttää entiseen tapaan kantta avaamatta. Muovireunainen metallikansi on helppo avata jaa sulkea. Materiaalin lisäksi purkkien ulkoasu on uudistettu. Pakkauksiin on valittu voimakkaita värejä sekä symbolikuvia. Keskeiset tuoteargumentit on sijoitettu tuotenimien yhteyteen, y joka auttaa asiakkaita ja kaupan henkilöstöä tunnistamaan tuotteet ja valitsemaan oikeann tuotteen kuhunkin tarkoitukseen. Uudistuksen myötä pakkauksiin on jo tässä vaiheessa laitettu uudet, EU:n kesäkuussa 2015 voimaan astuvien määräysten mukaiset varoitusmerkinnät.. Tikkurila pyrkii edistämään muovipurkin kierrätystä. Tällä hetkellä niitä voidaan hyötykäyttää energiantuotannossa. Muovipurkkeja on käytössä kaikissa toimintamaissamme ja noin kolmannes tuotteistamme pakataan muovipurkkeihin. Vaikuttamassa alan yhteisöissä Haluamme edistää maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä ja tuotekuin EU- ja käyttäjäturvallisuutta. Tikkurila osallistuu aktiivisesti niin toimintamaidensa paikallisiin tason maalialan yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan. Case: Maalien ja sideaineiden valmistajille keskusliitto Puolaan Monissa EU-maissa toimii kansallinen keskusliitto maalien ja sideaineiden valmistajille, ja vuonna 2014 sellainen perustettiin myös Puolaan. Tikkurila oli mukana ajamassa keskusliiton perustamista ja on myös sen jäsen. Maalien ja sideaineiden valmistajia edustavan liiton tavoitteena on edistää maali-, lakka- ja sideaineteollisuuden kehitystä sekä pyrkiä tehostamaan verkostoitumista keskeisten ulkomaisten toimijoiden kanssa ja lisäämään tietoisuutta kestävistä ratkaisuista. Puolan maalien ja sideaineiden valmistajien yhdistys on Euroopan väriteollisuuden keskusjärjestö CEPE:n (European Confederation of Paint, Printing Ink and Artists' Colourss Manufacturers Association) jäsen. Case: Laatumaaliyhdistyksen toiminta t vakiintumassa Venäjällä Vuonna 2013 Tikkurila perusti yhdessä muiden maalivalmistajien ja j raaka-ainetoimittajien kanssa laatumaaliyhdistyksen Venäjälle. Yhdistyksen tavoitteena on muunn muassa viestiä kuluttajille ja ammattilaisille korkealaatuisista ja j ympäristön kannaltaa kestävistä tuotteista, yhdistää suurimmat maalinvalmistajat, raaka-ainetoimittajat ja muut maalialan toimijat Venäjällä sekä edistäää maalien kansainvälisiä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja Venäjän markkinoilla.

12 11 (30) Vuoden 2014 aikana yhdistyksen toiminta on laajentunut uusia maalialan m toimijoita on liittynyt yhdistykseen, maalien laatustandardeja on kehitetty yhteistyössä jäsenyritystj ten kanssa ja j yhdistys on osallistunut valiokuntatyöskentelyyn Venäjän kansallisten laatustandardienn kehittämiseksi. Case: Puualan Round Table Puu on uusiutuva luonnonvara. Suomen metsissä kasvaa yli 100 miljoonaa m kuutiometriä puuta vuodessa. Tästä määrästä vain vähän yli puolet hyödynnetään jalostetuiksi tuotteiksi, joten kestävästi kasvatettuaa raaka-ainetta olisi runsaasti esimerkiksi rakentamisen tarpeisiin. Tikkurila haluaa edistää puurakentamista ja on yhdessä muiden Suomessa toimivien puuteollisuuden ja rakentamisen toimijoidenn kanssa pohtinut parannuksia suomalaiseen puurakentamiseen liittyen. Yhteisten keskustelujen tavoitteena on edistää puurakentamista ja saavuttaa konkreettisia toimenpiteitä muun muassa kaavoituksen, rakennesuunnittelun ja j ammattiosaamisen sekä kiinteistöjen huollon ja ylläpidon osalta niin yhteiskunnalta ja loppukäyttäjiltä kuin osallistuvilta yrityksiltä itseltään. Puuteollisuuden ja rakentamisen ammattilaiset uskovat, että yhteistyöllä on mahdollista vaikuttaa asumisen viihtyisyyteen esimerkiksi äänieristyksen ja sisäilman laadun osalta. Rakentamisen ekologisuus paranisi hiilijalanjäljen pienentyessä resurssitehokkuuden ja omavaraisuuden kasvaessa.

13 Raaka-aineet Tikkurila valmistaa maaleja ja pinnoitteita moniin eri käyttötarkoituksiin. Halutuista ominaisuuksista riippuen myös valmistuksessa käytettävien komponenttien välillä on o suuria eroja. Tuotteiden ympäristövaikutuksiin, laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat suuresti Tikkurilan valitsemat raakamuassa titaanidioksidin ja täyteaineiden, tuotannostaa sekä liuoteohenteisten maalien käytöstä ilmaan vapautuvista liuotteista. Tavoitteenamme on kehittää tuotteita, joilla saavutetaan yhä pidempi huoltomaalausväli,, ja jotka aineet. Merkittävimmät maalien ympäristöva aikutuksista syntyvät raaka-aineiden, muun kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja ovat turvallisia käyttää. Tutkimus ja tuotekehitys etsii jatkuvasti teknisesti toimivia ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia raaka-aineita tiiviissä yhteistyössä raaka-ainetoimittajien kanssa. Lisäksi he tutkivat vaihtoehtoisten ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä sekä maalien uusia toiminnallisuuksia ja parantavat olemassa olevien maalien ja pinnoitteiden käyttöomina aisuuksia. Raaka-aineiden valintaa ohjaa niiden terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Maali koostuu tyypillisesti sideaineesta, pigmentistä, täyteaineesta, ohenteesta jaa apuaineista. Tuotekehitys valitsee raaka-aineet käyttötarkoituksen ja tuotteelta vaadittavien ominaisuuko ksien mukaan, ja siksi esimerkiks ulko- ja sisämaaleissa käytetäänn eri raaka-aineita. Yritysvastuuraportti (30) Resurssit Haluamme entisestään parantaa tuotanto- jaa resurssitehokkuuttamme sekä huomioida tuotesuunnittelussa ja tarjoamissamme ratkaisuissa entistä paremmin raaka-ainevalinnat ja elinkaariajattelun. Otamme huomioon tuotteidemme ympäristö- ja muut vastuullisuusvaikutukset koko elinkaaren ajaltaa raaka-ainevalinnoista ja tuotteiden valmistuksesta tuotteiden käyttöön ja jätteiden käsittelyyn. Maalin keskeisimmät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset syntyvät raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksesta, tuotteen valmistuksessa käytettävästä energiasta, valmistuksen aikana syntyvistä päästöistä jaa jätteistä sekä raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotteiden kuljetuksesta, maalaustyön ja maalin kuivumisen aikanaa maalista haihtuvista yhdisteistä ja maalijätteen hävityksestä. Tikkurilan tavoitteena on jatkuvasti pienentää oman toimintansa jaa tuotteidensa aiheuttamaa ympäristökuormitusta muun muassa kehittämällä tuotteita, joilla saavutetaan mahdollisimman pitkä kestoikä ja pitkät huoltomaalausvälit. Lisäksi me edistämme vesiohenteisten tuotteiden käyttöä ja valitsemmee ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon, kunn se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Me myös kehitämme valmistusprosessien resurssitehokkuutta minimoimalla syntyvää hukkaa ja edistämällä jätteiden hyötykäyttöä. Sidosryhmän ääni: BASF valmistaa kemianteollisuuden tuotteita kestäväää tulevaisuutta silmällä pitäen. Edistämme maalialan kestävää kehitystä ja olemme kehittäneet kattavan vastuullisuuskonseptin, jolla vastaamme vastuullisten, edistyneiden ratkaisujen tarpeeseen. Konseptimmee keskiössä ovat maalin arvoketjussa muun muassa kestävyys, materiaalitehokkuus ja sisäilman laatu. Kestävien ratkaisujen toteuttaminen edellyttää vahvojaa kumppanuuksia arvoketjun kaikissa vaiheissa sekä vahvoja brändejä. Kestävän kehityksen suhteen työskentelemme tiiviissä t yhteistyössä Tikkurilan kanssa. Oliver Lotz, Segment Marketing Manager Dispersions for Architectural Coatings, BASF

14 13 (30) Tikkurilan merkittävimmät ostot koostuvat maalin valmistukseen tarvittavista raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista. Yli 80 prosenttia Tikkurilan EU-alueella raaka-aineista ostetaan paikallisilta toimittajilta. toimivien yksiköiden raaka-aineista tulee EU-alueelta. Venäjällä noinn 50 prosenttia Funktionaaliset tuotteet Tikkurilan tuotevalikoimaan kuuluu useita funktionaalisia maaleja ja pinnoitteita, joilla on jokin erityinen toiminnallisuus. Tuote voi muun muassa edistää maalatun pinnan energiatehokkuutta tai paloturvallisuutta, sillä voi saavuttaa erityisen kulutuksen ja pesun keston, tai maalatustaa pinnasta voi saada bakteerien tarttumista estävän tai jopa itsestään puhdistuvan. Funktionaalinenn ominaisuuss saadaan aikaan erilaisilla lisäaineilla ja sideaineratkaisuilla. Funktionaalisten tuotteiden, erityisesti energia- ja ekotehokkuutta parantavienn ratkaisujen kysyntä on kasvanut. Tikkurilan tavoitteena on jatkossa keskittyä yhä tehokkaammin toiminnallisten tuotteiden ja pinnan elinkaarta pidentävien palvelujen kehittämisee en. Case: Energiatehokkaiden ratkaisujen osaamista Vuonna 2014 Tikkurila osti kaksi funktionaalisiin tuotteisiin keskittynyttä yritystä ruotsalaisen KEFA Drytech AB:n ja tanskalaisen ISO Paint Nordic A/S:n. Yritysostot täydentävät Tikkurilan ammattilaisille suunnattua tuotevalikoimaa jaa osaamistaa funktionaalisissa energiatehokkaissa pinnoiteratkaisuissa. Drytech valmistaa ja myy funktionaalisia tuotteita niin ammattilaisil lle kuin kuluttajille. Tuotteita on muun muassa kondenssinestokäsittelyyn, homeenestoon sekä äänen vaimentamiseen. ISO Paint Nordic keskittyy energia- ja ekotehokkaiden pintakäsittelyratkaisujen kehittämiseen, valmistamiseen ja myyntiin. Tuotteet esimerkiksi vähentävät rakennusten lämmittämiseen tai viilentämiseen tarvittavan energian määrää ja pidentävät rakenteiden elinkaarta. Case: Kestävää kauneutta Kiinassa Ilmansaasteet ovat iso ongelma Kiinassa, joten ympäristön suojeluun panostetaan yhä enemmän. Tikkurila on osallistunut tähän työhön Beautiful Beijing -hankkeen kautta. Hankkeen avulla pyritään parantamaan Pekingin ilmanlaatua tutkimalla ja ottamalla käyttöönn suomalaista edistyksellistä osaamista. Kiinassa arvostetaan Tikkurilan korkealaatu isia, vesiohenteisia ja hajusteettomia sisämaaleja ja kestäviä ulkopintoihin tarkoitettuja funktionaalisia ratkaisuja. Tikkurila haluaa edistää vesiohenteisten tuotteiden käyttöä Kiinassa.. Sisäilman laatuun parantavasti vaikuttavat Tikkurilan M1-luokitellut tuotteet, joista haihtuu erittäin vähän yhdisteitä huonetilaan. Ulkopinnoille Tikkurila tarjoaa Kiinan markkinoilla funktionaalisia pinnoitteita, joilla voi saada käsitellystä pinnasta esimerkiks itsestään puhdistuvan. Tikkurila on ollut läsnää Kiinan markkinoilla vuodesta 2007 asti. Tällä hetkellä Tikkurilan maaleja myydään yli 250 kolmannen osapuolen omistamassa ja operoimassa maaliliikkeessä Kiinassa, ja tuotteita ja palveluja on tarjolla yli sadassa Kiinan kaupungissa. Toimitusketjun resurssitehokkuus Me kehitämme jatkuvasti tuotantoprosessejamme ja tuotantolaitostemme resurssitehokkuutta. Tavoitteenamme on parantaa toimintamme kokonaislaatua ja turvallisuutta, vähentää tuotanto- ja

15 14 (30) logistisia kustannuksiaa sekä tuotannon hukan ja maalijätteen määrää. Ennen kaikkea pyrimme varmistamaan erinomaisen palvelun eli tuotteiden oikea-aikaisen saatavuudes en myyntipisteissä. Tikkurilassa otettiin vuonna 2011 käyttöön Lean-toimintatapa. Johtamisen ja laadun kehittäminen, hukan eliminointi sekä visuaalinen toiminnann ohjaus ja 5S ovat esimerkkejä Lean-toimintatavoista, joita on otettu konsernissa käyttöön vuosienn aikana. Keskiössä K onn asiakastarpeiden ymmärtäminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Pyrimme parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja tuotteiden ja prosessien laatua sekä lyhentämään prosessien läpimenoaikoja. Vuonna 2014 olemmee toimitusketjussammee keskittyneet erityisesti tuotannonsuunnittelun tehostamiseen sekä toimitusvarmuuden ja saatavuuden parantamiseen entisestään. Kaikilla suurimmilla toimipaikoillamme on otettu käyttöön visuaalinen toiminnan ohjauksen malli, joka on tehokas tuotannonohjauksen työkalu esimiehille ja työntekijöille. Sen S avulla olemme tehostaneet tiedonkulkua, parantaneet joustavuutta, selkeyttäneet rooleja ja vastuita sekää parantaneet turvallisuutta, toiminnan kokonaislaatua ja toimitusvarmuutta. Lisäksi 5S-nimisen toimintamallin käyttöönottoa jatkettiin ja laajennettiin toimitusketjussa. 5S-menetelmän avulla työympäristö muuttuu siistimmäksi ja tilavammaksi ja työ järjestelmällisemmäksi. Näiden seurauksenaa parannamme toimintamme laatuaa ja turvallisuutta sekä työn tuottavuutta. Arvioimme toimintaamme ja toimintajärjestelmiämme erilaisin katselmuksin. Sertifiointilaitosten ja muiden ulkoisten auditointien lisäksi konsernin HSE-toiminto (Health, Safety and Environment) asettaa tavoitteita, auditoi yrityksen tuotantotoimipaikkoja, antaa suosituksia ja seuraa paikallista kehitystä. Auditointienn tavoitteenaa on edistäää ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustoimintojen kehittämistä. Vuonna 2014 sisäisiä auditointeja suoritettiin Tikkurilan toimipaikoilla Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Serbiassa,, Suomessaa ja Venäjällä. Tuotannonn ympäristövaikutukset Nykyaikaisen maalinvalmistuksen ympäristövaikutukset ovat vähäisiä haitallisten aineiden päästöt ja jätteet minimoidaan kehittyneen prosessitekniikan, tehokkaiden prosessien ja kierrätyksen avulla. Merkittävimmät maalienn ympäristövaikutuksista syntyvät maalien tekemiseen tarvittavien raaka-aineiden tuotannosta. Jätteet Raaka-aineiden tehokas käyttö minimoi tuotannon jätemääriä. Maalituotannossa raaka-ainehukkaa syntyy muun muassa tuotanto- ja täyttökoneiden pesuista, raaka-ainepakkauksiin jäävistä jäämistä, epäkuranteista ja vanhentuneista raaka-aineista ja tuotteista sekä poistoilman mukana käsittelyyn menevästää tai muuten poistuvasta raaka-ainepölystä jaa liuotinhöyryistä. Maalin valmistuksessa syntyvä jäte pyritäänn hyödyntämään prosesseissamme aina kun se on mahdollistaa tuotteiden tiukat laatuvaatimukset huomioon ottaen. Se kiinteä ja nestemäinen jäte, jota ei kyetä hyödyntämään prosesseissamme, toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi. Tikkurilan vaarallisten jätteiden suhteellinen määrä vuonna 2014 oli o 20,8 (2013: 25,5) grammaa tuotelitraa kohti, kun taas muun jätteen suhteellinen määrä oli 15,00 (18,4) grammaa tuotelitraa kohti. Vuodesta 2013 jätteiden suhteelliseenn määrään on laskettu tuotantolaitosten lisäksi Pietarin Utkina Zavodin ja Moskovan Mytishchin varastojen jätemäärät. Muut tuotantotoimipaikkojen varastot ovat sisältyneet lukuun jo aikaisempina vuosina.

16 15 (30) Liuotepäästöt ilmaan Valmistusprosessin yhteydessä ilmaan vapautuu raaka-aineiden sisältämiä s haihtuvia orgaanisia liuotteita eli ns. VOC-yhdisteitä (Volatile Organic Compound). Vuonna 2014 tuotannon laskennalliset liuotepäästöt ilmaan olivat 0,43 (0,47) grammaa tuotelitraa kohti. Liuotteiden käytöstä aiheutuvia VOC-päästö öjä rajoitetaan muun muassa lainsäädännöllä. EU:n alueella on voimassa teollisuuden VOC-direktiivi, joka määrittelee tuotannon VOC-päästöjen enimmäismäärän. Energiankulutus Maalituotanto pääasiallisesti eri ainesosien sekoittamista, joten tuotanto itsessään ei kuluta paljon energiaa. Suurin osa käytetystä energiasta kuluu rakennusten lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Tikkurilan tavoitteena on toimitusketjun energian kulutuksen jatkuva vähentäminen. Toimitusketjun energian kulutuksen vähentäminen on mahdollista tuotantolaitosten ja tuotantoprosessien teknisten muutosten kautta eli esimerkiksi vaihtamalla laitteistoa vähemmän energiaa kuluttaviin sekä rakennusteknisten parannusten kautta. Vuonna 2014 konsernin tuotantolaitosten energiankulutus tuotelitraa kohti oli 0,37 (0,39)) kwh. Jätevedet Konsernin toimipaikkojen jätevedet käsitellään paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Vesiohenteiset tuotteet Ympäristöää mahdollisimman vähän kuormittavat tuotteet ovat strategiamme keskeinen elementti, ja olemme jo vuosikymmenien ajan panostaneet vesiohenteisten tuotteiden t kehittämiseen ja niiden käytön edistämiseen. Yhä useammat maalitt ovat vesiohenteisia, niukkaliuotten eisia, liuotteettomia tai korkean kuiva-ainepitoisuuden omaavia tuotteita. Vuonna 2014 vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta oli 72,0 (71,6) prosenttia. Ympäristökustannukset ja -investoinnit Vuoden 2014 investoinnit ympäristönsuojeluun toimipaikoilla olivatt 0,5 (0,3) miljoonaa euroa ja ympäristöön liittyvät käyttökustannukset 2,0 (1,9) miljoonaa euroa. Vuonna 2014 ympäristöinvestoinnit liittyivät muun muassaa tuotannon prosessiparannuksiin,, raaka-aineiden varastointiin, jäteveden- ja jätteenkäsittelylaitteisiin sekä rakennusteknisiin parannuksiin.. Kustannuksiin sisältyyy muun muassa jätteiden käsittely, jätevedenn käsittely jaa analysointi sekä sertifiointikustannukset. Tunnuslukuja: Vesiohenteisten tuotteiden osuuss tuotannosta, % Suora energiankulutus*, kwh/tuotelitra Epäsuora energiankulutus**, kwh/tuotelitra Tuotannonn liuotepäästöt (VOC) ilmaan, g/tuotelitra Vaaralliset jätteet, g/tuotelitra Muut jätteet, g/tuotelitra Investoinnit ympäristönsuojeluun, milj. euroaa Ympäristönsuojelun käyttökustannukset, milj. euroa * polttoaineen kulutus tuotantotoimipaikoilla ** sähkö, kaukolämpö, ostohöyry 72,0 0,10 0,27 0,43 20,8 15,0 0,5 2,0 71,6 0,11 0,28 0,47 25,5 18,4 0,3 1,9 71,4 0,11 0,25 0,50 21,6 14,0 0,3 2,1 70,1 0,09 0,25 0,444 23,2*** 14,9*** 0,5 2,1 70,3 0,08 0,29 0,40 8,3 28,9 0,2 2,1 *** Vuodesta 2011 alkaen ympäristöraportoinninn jätteiden jakoperusteenaa GRI-ohjeistuksen mukaiset kansalliset jäteluokitukset.

17 16 (30) Case: Tehokkuutta jätteiden käsittelyyn Venäjällä Tikkurilan toimipaikoilla Pietarissa on vuoden 2014 aikana kehitetty jätteiden hallintaa. Toimenpiteillä on muun muassa tehostettu tuotannon jätevesien jaa kiinteän jätteen käsittelyä sekä edistetty kierrättämistä. Jäteveden osalta tuotantolaitoksissa keskityttiin pesuprosessiparannuksiin ja veden hyötykäytön edistämiseen. Kiinteänn jätteen käsittelyä tehostettiin muun muassaa jätteiden erottelulla ja investoimalla uusiin jätteenkäsittelylaitteisiin. Tehtyjenn toimenpiteiden ansiosta Pietarin tuotantolaitosten jäteveden määrä on vähentynyt neljänneksen ja jätteiden määrä noin viidenneksen. Jätehallinnan tehostamistoimenpiteet ovat osa Tikkurilan Lean-toimintatapaa, jonka tavoitteena on tuotantoprosessien, siisteyden, turvallisuuden ja tehokkuuden jatkuva parantaminen, ja sitä kautta yhä laadukkaampi asiakaspalvelu ja tuotteet. Case: Energiatehokkaita valintoja toimistossa Tuotteidemme ympäristövaikutusten pienentämisen lisäksi panostamme myös oman toimintamme ekotehokkuuteen. Vantaan toimipaikan toimistotilojen laajamittaisen kunnostuksen yhteydessä kiinnitimme huomiota tilojen energiatehokkuuteen. Tikkurilan remontoiduissa toimistotiloissa on otettu käyttöön energiatehokkuutta edistävää valaistusohjaus. Valaistusta ohjataan ja säädetään kellonaikojen mukaan ja vakiovalo- ja läsnäolotunnistimien avulla. Valaistus säätyy sen mukaan miten tiloissa ollaan paikalla ja mikä on luonnonvalon määrä. Neuvottelutilojen valaistus toimii automaattitunnisteella ja wc-tiloihin on asennettu liiketunnistimet. Toimistojen energiankulutuksesta noin kolmannes kuluu tietokoneisiin ja niiden oheislaitteisiin ja kolmannes valaistukseen. Muut toimistolaittet eet kuuluvat loppukolmannekseenn eli muuhun energiankulutukseen. Arvion mukaan remontoitujen toimistotilojen valaistuksen sähkönkulutus on noin 25 prosenttia vähemmän kuin ennen remonttia. Rakennusteknisten muutosten lisäksi olemme kouluttaneet henkilöstöä ekotehokkaisiin toimintatapoihin sekä rohkaisseet heitä muun muassa toimiston jätteiden hallintaan ja kierrättämiseen.

18 17 (30) Ihmiset Haluamme varmistaa, että toimintamme on vastuullistaa ja kaikissaa toimintamaissamme panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä työterveyteen ja - turvallisuuteen. Tikkurila toimii korkeiden eettisten arvojen ja lainsäädännön sekä liiketapaperiaatteidensa mukaan. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme samaa. Tikkurilan arvot luovat perustan liiketoiminnallemme ja toimintatavoillemme. Arvojemme mukaisesti olemme luottamuksen arvoisia, innovatiivisiaa ja ammattilaisia. Tikkurilan liiketapaperiaatteissa määritellään yhtiön liiketapaa koskevat perusvaatimukset eli mitenn menettelemme ammattimaisissa liikesuhteissa, eturistiriidoi ssa, yhtiön omaisuuteen, reiluun kilpailuun, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä turvallisuuteen, luottamukseenn ja yksityisyyden suojaan liittyvissä asioissa. Sidosryhmän ääni: "Tikkurilassa suhtauduttiin kesätyöntekijään positiivisesti. Heillä onn panostettuu erityisen paljon työturvallisuuteen, työssä jaksamiseen ja perehdyttämiseen. Koneiden ja kemikaalien kanssa työskennellessä on oltava tarkkana tekemisissään ja liikkeiden tulisi olla harkittuja. Isossa tehtaassa työskentelevältä vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja huolellisuutta. Vaikka työt tehdään aikataulun mukaan, ei millään ole niin kiire, ettei sitä voisi tehdä turvallisesti. Omalla kohdallani kiireetön työilmapiiri onkin edesauttanut työhön oppimista, työturvallisuutta ja työssä jaksamista" Antti Auvinen, ensimmäisen vuoden kemia-, bio- ja materiaalitekniikan opiskelija Aalto-- kohtaan. Tikkurilan konsernitasoinen korruption vastainen politiikka antaa henkilöstöllee käytännönn ohjeita yliopistossa ja Aaltonaut-ohjelman opiskelija. Case: Nollatoleranssi korruptiota kohtaann Tikkurilassa on nollatoleranssi lahjuksia, korruptiota ja muuta epäeettistä vaikuttamista päivittäiseen toimintaan. Tikkurila on tehokkaasti ottanut käyttöön vuonna 2013 julkaisemansa korruption vastaisen politiikan, jossa on määritelty konkreettiset rajat vastaanotetuille ja annetuille lahjoille ja vieraanvaraisuudelle. Politiikan tarkoituksenaa on varmistaa lakien ja Tikkurilan liiketapaperiaatteiden mukainen toiminta. t Politiikka on käännetty useimmille u konsernin kielille, ja sen käyttöönottoon otettiin mukaan paikallinen johto ja esimiehet. Seuraamme systemaattisesti miten politiikka toteutuu käytännössä muun muassa keräämällä liiketoimintayksiköiltä tiedot lahjoista vuosittain. Case: Tavoitteena tehostaa innovaatioiden syntyä Tikkurilaan perustettiin vuonna 2012 innovaatiotiimi, jonka innovaatioagenttien tehtävänää on muun muassa ennakoida tulevaisuuden trendejä, tarpeita ja mahdollisuu uksia sekä vahvistaa Tikkurilan innovaatiokulttuuria ja kehittää yrityksen sisäisiä innovaatioprosesseja. Vuonna 2014 Tikkurilassa esiteltiin uusi sovellus innovaatioiden hallintaan. Työkalun avulla henkilöstöltä saadut ideat käsitellään tehokkaasti ja systemaattisesti, ja niidenn käsittelyprosessia ja seurantaa kehitetään yhä läpinäkyvämmäksi. Kaikki tikkurilalaiset voivat kommentoida ja arvioida toistensa ideoita, jolloin niiden sisältö rikastuu. Työkalun käyttöönotto on alkanut vuoden 2015 alussa. Henkilöstö Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän yrityksen edellytys. Me Tikkurilassaa panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä työterveyteen ja - turvallisuuteen. Kannustamme henkilöstöämme kehittymään, osallistumaan jaa innovoimaan, ja

19 18 (30) rohkaisemme heitä vuorovaikutukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön niin sisäistenn kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tikkurilan palveluksessa vuoden 2014 lopussa työskenteli ( 2013: 3 133) henkilöä 16 eri maassa. Noin puolet Tikkurilan henkilöstöstä ä työskentelee toimitusketjussa (tuotanto, hankinta, logistiikka ja HSEQ) ja kolmasosa myynnissä, markkinoinnissa ja teknisessä t tuessa. Oma tuotanto vaikuttaa olennaisesti Tikkurilan henkilöstörakenteeseen ja -määrään. Alueiden väliset erot selittyvät muun muassa tuotannon automatisoinnin asteella ja oman myyntihenkilöstön määrällä. Pisimmälle tuotanto on automatisoitu Ruotsissa ja eniten myyntihenkilökuntaaa on Venäjällä. Maalimarkkinoiden kausivaihtelusta johtuen henkilöstömäärä on suurimmillaan ulkomaalauskaudella kesällä ja pienimmillää än talvella. Tunnuslukuja: Henkilöstömäärä Henkilöstöö keskimäärin Henkilöstökyselyn indeksi * Työtapaturmat (LTA1), kpl/milj. työtuntia Kehityskeskusteluita käyvän henkilöstön osuus, % ** Määräaikaiset työsuhteet , % Työntekijäsopimuksella työskentelevät, % Naisten osuus henkilöstöstä , % Henkilöstön keski-ikä Suoriteperusteiset palkat ja palkkiot (milj. euroa) ,9 87,1 6,7 37,7 37,3 40,5 81, ,9 86,1 7,8 38,9 37,5 39,9 82, ,9 83,7 5,6 39,9 36,4 39,9 88, ,8-6,0 40,9 36,33 39,2 88, ,8 68,0 5,9 43,6 37,0 38,5 88,1 * Vuonna 2012 Tikkurilassa otettiin käyttöön uusi henkilöstökyselytyökalu, jonka tuloss on yleisindeksi. Vuonna 2011 Tikkurilassa ei järjestetty henkilöstökyselyä ja vuoden henkilöstökyselyn tulos ei ole vertailukelpoinen vuosien tulosten kanssa. ** Kehityskeskusteluja käyvän henkilöstön osuuss määrittyy henkilöstökys selyn vastausten perusteella. Vuonna 2011 ei konsernissa järjestetty henkilöstökyselyä. Henkilöstökysely Tikkurila Beat Henkilöstökysely on tärkeä johtamisen ja kehittämisen työkalu. Tikkurilassa mitataan henkilöstön hyvinvointia, osaamista ja sen kehittämistä sekä motivaatiota vuosittain toteutettavalla Tikkurila Beat -kyselyllä. Vuoden 2014 henkilöstökyselyssä 85,0 (2013: 83, 9) prosenttia tikkurilalaisista antoi palautetta yrityksestämme, johtamistavasta,, työtehtävistään ja oman tiiminsä toiminnasta. Tulosten perusteella mitattu Tikkurilan indeksi oli 4622 (426), kun vertailukelpoinen muiden samaa kyselyä käyttävien yritysten keskiarvo oli 381. Tikkurila Beatin konsernitason tulokset parantuivat lähes kaikilla kyselyissä tutkituilla alueilla. Henkilöstön mukaan yhteistyö tiimien ja kollegoiden välillä on kehittynyt, omat vahvuudet ja kehittämisen tarpeet tunnistetaan, hyvinvointiin panostetaan ja työn ja vapaa-ajan ja a heidän työllään on väliseen tasapainoon kiinnitetään huomiota. Henkilöstö kokee, että heihin luotetaan merkitystä. Tiedonkulku ja koulutusmahdollisuudet koetaan edellisvuosia paremmiksi, vaikka ne tulosten perusteella vaativatkin vielä kehittämistä. Tikkurila laskee henkilöstökyselyn kysymysten pohjaltaa vastuullisen työnantajuuden indeksin, jossa kysytään henkilöstön mielipiteitä tasa-arvoon, arvojen mukaiseen toimintaan, osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin sekä henkilönn työn mielekkyyteen jaa omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin liittyen. Tikkurilan vastuullisen työnantajuuden indeksi vuonna 2014 oli 79 (2013: 78). Indeksissä kartoitetut osa-alueet olivat pääasiallisesti parantuneet. Henkilöstön mielestä

20 19 (30) Tikkurila on vastuullinen työnantaja, joka kiinnittää huomiota tasavertaisuuteen, turvallisuuteen ja osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstöns sä hyvinvointiin. Jokainen tiimi Tikkurilassa käy tulokset läpi esimiesten johdolla, ja he yhdessä tiimin kesken miettivät mitä tiimin päivittäisissä toiminnoissa ja työtavoissa voi parantaa ja kehittää. Tarkoituksena on luoda konkreettisia, aikataulutettuja ja mitattaviaa toimenpiteitä, joilla on selkeä vaikutus suorituskykyymme. Kehityskeskustelut Kehityskeskustelun avulla kartoitetaan henkilöstön yksilöllisiä tarpeita ja toiveita, arvioidaan työntuloksia ja suoriutumista, suunnitellaan tulevia toimenpiteitä jaa tunnistetaan kehittämisen tarpeita. Keskustelu on tehokas tapa t esimiehelle tarkastella ja kehittää tiiminsä toimintaa, hyvinvointia ja ilmapiiriä. Työntekijälle keskustelu on mahdollisuuss antaa ja kuulla palautetta, keskustella työntekoon liittyvistä asioista sekä myös edistää omann työnsä ja siihen liittyvän osaamisen kehittämistä. Vuoden 2014 henkilöstökyselyn mukaan 87,1 (86,1) prosenttia henkilöstökyselyyn vastanneista oli käynyt esimiehensä kanssa kehityskeskustelun. Henkilöstökyselyssä mitataan myös kehityskeskustelujen hyödyllisyyttä. 72,7 (70,6) prosenttia henkilöstökyselyynn vastanneista piti keskustelua hyödyllisenä tai jokseenkin hyödyllisenä. Tasavertaisuus Noudatamme tasavertaisuuden periaatetta riippumatta henkilön sukupuolesta, rodusta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, iästä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta. Henkilöstön näkemystä tasa-arvoisuuden toteutumisesta seurataan muun muassa henkilöstökyselyn avulla. Henkilöstökyselyynn vastanneista 89,3 (2013: 87,1) prosenttia koki, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti tai jokseenkin tasa-arvoisesti Panostammee systemaattiseen työturvallisuuskäytäntöjen ja -menetelmien kehittämiseen. Tikkurilan johto ja henkilöstö ovat sitoutuneita turvallisuuteen, ja yrityksellä on vakiintuneet turvallisuuden johtamisjärjestelmät. Turvallisuustyömme keskittyy ennen kaikkeaa ennaltaehkäisevään toimintaan,, kuten yrityksessämme. Työturvallisuus Haluamme taata jokaiselle tikkurilalaiselle turvallisen työpaikan. riskienarviointeihin, turvallisuuskoulutuksiin, -keskusteluihin ja -kierroksiin, vaaratilanteista ilmoittamiseen ja viestintään sekä sisäisiin jaa ulkoisiin arviointeihin n. Tikkurilassa seurataan toiminnann turvallisuutta LTA1-tapaturmataajuus-mittarilla, joka ilmaisee vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohti. Tavoitteena on työtapaturmamäärän jatkuva vähentäminen. Vuonna 2014 työtapaturmien määrä oli 2,9 (2013: 3,9) tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Arvioimme edistymistämme turvallisuus-, ympäristö-, ja työterveysasioissa konsernin HSE- Tikkurilan toimipaikoilla Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa ja Venäjällä. Henkilöstön turvallistaa käyttäytymistä arvioidaan normaalien työtehtävien lisäksi säännöllisissä kehityskeskusteluissa, havainnointikierroksilla sekä esimiesten ja muiden kanssa käytävissä turvallisuuskeskusteluissa. Vuonna 2014 konsernissa suoritettiin lähes toiminnon suorittamissa sisäisissä auditoinneissa. Vuonna 2014 sisäisiä auditointeja suoritettiin turvallisuuskeskustelua ja -kierrosta.

21 20 (30) Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasiat kirjataan ja niitä analysoidaan HSE Monitor - raportointityökalussa. HSE Monitorin käyttöotto aloitettiin Tikkurilassa vuonnaa 2011 ja tällä hetkellä työkalu on käytössä Puolassa, Ruotsissa, Serbiassa, Suomessa, Venäjällä V jaa Virossa. HSE Monitoriin kirjataan muun muassa turvallisuuskeskustelut, turvallisuuskierrot ja -havainnot, erilaiset vaaratilanteet, tapaturmat ja palot. Lisäksi esimiehet tai asiantuntijat raportoivat työkalun avulla muun muassa mahdolliset turvallisuuteen jaa ympäristöön liittyvät vaaratilanteev et ja toimenpiteet. Case: Yhteinen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää Tikkurilassa otetaan käyttöön yhteinen tietojärjestelmä henkilöstö-- ja j käytäntöjä sekä parantaa muun muassa työntekijätietojemme tarkkuutta ja käytettävyyttä osana päätöksentekoa. ja työsuhdetietojen hallintaan. Työkalu tehostaa ja nopeuttaa henkilöstöhallinnon toimintatapoja Järjestelmää otettiin ensimmäisenä käyttöön Suomessa, Puolassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Henkilöstöhallinnon rinnalla myös työnjohtajat ja esimiehet ovat työkalun tärkeitä käyttäjiä. Järjestelmää helpottaa ja nopeuttaa esimiesten työtä, kun oman organisaationn ajantasaiset tiedot ovat tehokkaammin käytössä. Järjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä jatketaan vuonna Case: Kehityskeskustelusta aito työkalu esimiehillee Vuonna 2014 Tikkurilan henkilöstökyselyyn vastanneista 87,1 prosenttia oli käynyt kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Haluamme, että kehityskeskustelu on hyödyllinen niin esimiehellee kuin alaisellekin. Tikkurila on Venäjällä kehittänyt kehityskeskusteluprosessia esimiehiltä ja henkilöstöltä saadun palautteen perusteella. Kehityskeskustelumallia ja prosessia on uudistettu muun muassa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, tehostamalla seurantaa ja sen läpinäkyvyyttä sekä linkittämällä vahvemminn liiketoiminnan tavoitteet yksilön tavoitteisiin ja kehittymiseen. Case: Tikkurilalle Puolassa luotettavan työnantajann palkinto Tikkurilan puolalainenn tytäryhtiö Tikkurila Polska S.A. on saanut luotettavan työnantajan palkinnon, joka myönnetään tunnustuksena ansioituneille ja vastuullisille puolalaisille työnantajille. Kilpailuun osallistuneita yrityksiä arvioitiin henkilöstöhallinnon käytäntöjen ja politiikkojen, organisaatiokulttuurin ja yritysvastuullisuuden perusteella. Voittaja valittiin alueellisilta viranomaisilta ja instituutioilta sekä yrityksiltää ja ihmisiltä saadun palautteen perustella. Vuosittainen kilpailu toteutetaan yhteistyössä puolalaisten työnantajajärjestöjen kanssa Tikkurila työllistää Puolassa 414 ( ) henkilöä. Yhtiö on joo vuosia panostanut henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. Case: Tikkurila palkittiin Suomessa kesätyön kehittämisestä Tikkurila on ollut mukana Suomen Lasten jaa Nuorten säätiön järjestämässä Vastuullinenn kesäduuni -kampanjassa vuosina Kampanjan tarkoituksena on edistää e hyviä kesätyön periaatteita, muun muassa työn mielekkyyttä ä, kohtuullista palkkausta, perehdytystä ja ohjaamista sekä oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Vastuullinen kesäduuni -kampanja palkitseee Suomen vastuullisimm mat kesätyönantajat sekä kesätyötä ansiokkaasti kehittäneen yrityksen. Vuoden 2014 tunnustuksen kesätyön kehittämisestä sai Tikkurila. Me olemme Tikkurilassa panostaneet erityisesti kesätyöntekijöiden perehdytykseen, huolehtineet heidän osaamisestaan ja kannustaneet viestinnän avoimuuteen.. Tikkurila työllistää Vantaan toimipaikallaan vuosittain lähes sata kesätyöntekijää. Olemme sitoutuneet kesätyöntekijöiden työtehtävien ja -olojen kehittämisee en sekä heidän kokonaisvaltaiseen perehdyttämiseen. Tikkurilassa kerätään säännöllisesti palautetta ja ideoita

22 21 (30) kesätyöntekijöiltä ja tavoitteena on tarjota heille entistä mielenkiintoisempia jaa monipuolisempia mahdollisuuksia. Opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö Yrityksen ja oppilaitosten välinenn yhteistyö tuo yritykseen niin uusia näkökulmia, mielipiteitä ja ideoita kuin tulevaisuuden osaajia, mutta see myös edistää tunnettuutta ja liiketoimintaa. Opiskelijallekin on konkreettista hyötyä yritys- ja kouluyhteistyöstä. He saavatt työkokemuksen lisäksi kontakteja työelämään ja käytännön kokemusta, mutta yhteistyö edistää myös heidän valmistumista ja työnhakua. Tikkurila on tiiviisti oppilaitosten kanssa yhteistyössä, muun muassa opiskelijoiden harjoitteluihin, opinnäytetöihin, diplomitöihin ja kouluttamise een liittyen. Me haluamme panostaa yhä monialaisempaan oppilaitosten, opiskelijoide en ja Tikkurilan välisiinn yhteistyöhankkeisiin. Mahdollisuuksia on monenlaisia: koulutuksia, päättötyöprojekteja, harjoittelujaksoja ja yritysvierailuja sekä esimerkiksi osallistamis sta yhteisöllisyysprojekteihin. Case: Tikkurila yhteistyössä Aalto-yliopis ston Aaltonaut-ohjelmassa Tikkurila on yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa kehittämässä uutta tuotekehityksen Aaltonaut- Aaltonaut-kurssien toteutus perustuu ongelmaperustaiseen oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn tieteidenvälisissä ryhmissä. Opintojen akateemista ohjausta täydennetään työelämämentoroinnilla ja lisäksi opiskelijoille tarjotaan työharjoittelumahdollisuuksia. Kesällä 2014 Aaltonautistaa oli ohjelmaa, joka on poikkitieteellinen Aalto-yliopiston kandidaattiopiskelijoille suunnattu sivuaine. kesätyöntekijä Tikkurilan Vantaan toimipaikalla Monicolor-tehtaalla. Vuonna 2015 ohjelman kehittämistä ja opiskelijayhteistyötä jatketaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Case: Kultainen pensseli -stipendi maalialan opiskelijoille Ruotsissa Tikkurila haluaa edistää maalialan tunnettuutta ja kiinnostavuutta yhteistyössäy ä oppilaitosten kanssa. Tikkurila on Ruotsissa jo vuodesta 2002 palkinnut ansioituneita ja alasta kiinnostuneita maalialan opiskelijoita Kultainen pensseli -stipendillä. Vuoden 2014 stipendi ojennettiin maalialan oppilaitoksissa ympäri Ruotsia yhteensä 40 opiskelijallee heidän valmistumispäivänään. Stipendin saa ansioitunut nuori, joka osoittaa erityistä lahjakkuutta ja intoa maalialaan. m Vaikuttaminen lähiympäristössä Tikkurila haluaa olla vastuullinen ja aktiivinen yrityskansalainen paikallisyhteisöissään, ja panostaa eri yhteisöllisyyden edistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Näemme, että yhteistyö ja osallistuminen omassa lähiympäristössä, vastavuoroinen keskustelu ja avoin vuorovaikutus sekä huolenpito ihmisistä ja omasta ympäristöstää edistävät niin ihmistenn hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin meidän tunnettuutta ja liiketoimintaamme. Vuonna 2014 Tikkurila teki lahjoituksia 0,1 ( 2013: 0,1) miljoonalla eurolla tukemalla erilaisia kohteita, toimenpiteitä ja sosiaalisen vastuun projekteja. Sosiaalisen vastuun ohjelma Kestävää kauneutta Tikkurilan sosiaalisen vastuun ohjelma "Kestävää kauneutta" inspiroi ihmisiä ja yhteisöjä kohentamaan ympäristöään ja luomaan kaunista, kestävää ja käyttäjälähtöistä ympäristöä. Haluamme edistää lasten, nuorten, aikuistenn ja vanhusten hyvinvointia osallistumalla aktiivisesti projekteihin, joissa maaleilla ja väreillä luodaan iloa, viihtyisyyttä jaa kestävää kauneutta erilaisiin tiloihin ja ympäristöihin.

23 22 (30) Vuodesta 2012 olemme osallistuneet noin 60 Kestäväää kauneutta -projektiin yli 10 toimintamaassamme. Olemme opastaneet sekä vapaaehtoisia projekteihin osallistuneitaa kansalaisiaa että ammattimaalareita laadukkaaseen ja kestävään pintakäsittelyp yyn. Tikkurilan maaleilla ja pinnoitteilla on luotu uutta ilmettä muun muassa päiväkoteihin, kouluihin, lasten sairaaloihin, alikulkutunneleihin ja puistoihin. Case: Yhteisöllisen toiminnan tukeminenn Puolassa Tikkurilan Puolan-tuotantolaitos sijaitsee Dębicassa, joka on teollisuuskaupunki maan kaakkoisosassa. Tikkurila Polska liittyi vuonna 2014 ohjelmaan, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vapaaehtoistoimintaa yhdessä Dębican alueen yritysten, viranomaisten ja asukkaiden kanssa. Ohjelman avulla pyritään edistämään alueen asukkaiden hyvinvointiaa ja yritysten vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi tarkoituksena on perustaa vapaaehtoiskeskus, jonka kautta vapaaehtoisavun kysyntä ja tarjonta voisivatt kohdata. Case: Katutaidetta Šabacissa Tikkurila tukee erilaisia kulttuurihankkeita ja haluaa olla mukana tuomassa väriä ihmisten elämään. Vuonna 2014 serbialainen tytäryhtiömme Tikkurila Zorka osallistui Šabacin kaupungissaa järjestettyyn katutaideprojektiin, jossa maalattiin katutaidetta rakennusten julkisivuihin. Projektin avulla haluttiin tuoda kauneutta urbaaniin ympäristöön ja saada ihmiset kiinnostumaan kulttuurista. Seinämaalaukset tarjoavat uudenlaisia esteettisiä elämyksiä kaupunkilaisille ja tuovat modernimpaa ilmettä kaupunkikuvaan. Paikallisten taiteilijoiden suunnittelemien ja toteuttamien maalausten on tarkoitus vedota erityisesti nuoriin, ja niillä halutaann myös herättää ohikulkijat ajattelemaan uudella tavalla omaa kotikaupunkiaan. Case: Avointen ovien päivä Vantaalla Tikkurilan Vantaan toimipaikalla järjestettiin j toukokuussa 2014 avointen ovienn päivä lähiseudun asukkaille ja yrityksille sekä yhteistyökumppaneille. Tilaisuudessa pääsi tutustumaan Tikkurilan toimintaan tehtaalla, koulutuskeskuksessa jaa myymälänäyttelyssä. Lisäksi Maalilinjan ammattilaisett esittelivät erilaisia maalaustekniikoita ja antoivat vierailijoille maalausneuvoja.. Avointen ovien päivässä kävi noin 200 vierasta tutustumasst sa Tikkurilan toimintaan. Avointenn ovien tilaisuuksia on järjestetty Vantaan toimipaikalla joka j toinen vuosi 1990-luvulta lähtien.

24 23 (30) Taloudellinen vastuu Tikkurila on yksi johtavista kuluttajia, rakentamisen ja remontoinninn ammattilaisia sekä teollisuutta palvelevista maaliyhtiöistä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Baltian maissa jaa Puolassa.. Tavoitteenamme on arjota paras käyttäjäkokemus tarjoamalla markkinoiden laadukkaimmat tuotteet ja kattavimma palvelut. Autamme asiakkaitamme onnistuneeseen opputulokseen. Kehitämmee jatkuvasti liiketoimintaamme, ja pyrimme kasvamaan kannattavask sti ja vahvistamaan markkina-asemaamme. Luotamme toiminnassamme vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajoht ajuus ovat tärkeimpiä kilpailuetujamme. Konserninn avainluvut 2014: Liikevaihto 618,4 (2013: 653,0) milj. euroa Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 64,2 (72,6) milj. euroa Henkilöstö vuoden lopussa (3 133) Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen milj. euroa 2014 Luotu taloudellinen lisäarvo (I) a) Liikevaihto 618,4 Taloudellisen lisäarvon jakaminen (II) b) Liiketoiminnan kulut 447,8 c) Palkat ja muut henkilöstökulut 106,5 d) Korvaukset rahoittajille 0,8 e) Verot 15,0 f) Lahjoitukset 0,1 Yritykseen jäänyt lisäarvo (I II) 48, ,0 670,4 643,7 588,6 472,3 488,1 465,9 414,7 109,2 115,5 116,2 113,1 4,3 17,0 0,1 50,1 7,4 18,6 0,1 40,7 10,8 15,2 0,1 35,5 8,7 15,5 0,1 36,5 Sakot ja rangaistukset Vuonna 2014 Tikkurilalle ei määrätty sakkoja tai rangaistuksia.

25 24 (30) Sidosryhmät Yritysvastuun näkökulmasta keskeisimmiksii sidosryhmiksi Tikkurilassa on määritelty asiakkaat ja ostopäätöksen taustavaikuttajat, liikekumppanit, henkilöstö sekä omistajat o ja sijoittajat. Me panostamme yhteistyöhön ja avoimeen vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa. Tärkeää osa toimintaamme on sidosryhmien tietoisuudenn lisääminenn tuotteisiimme ja pintakäsittelyyn liittyen. Yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa edistämme maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä ja tuote- ja käyttäjäturvallisuutta. Asiakkaat ja ostopäätöksen taustavaikuttajat Asiakkaitamme ovat kuluttajat, rakentamisenn ja remontoinnin ammattilaiset sekä teolliset asiakkaat. Tikkurilan ammattilaisasiakkaisiinn kuuluvat rakennus- jaa maalausurakoitsijat, suunnittelijat, rakennuttajat, isännöitsijät ja muut nk. taustavaikuttajat. Autamme asiakkaitamme onnistuneeseen jaa kestävään lopputulokseen. Tärkeimmät yhteistyön ja vuorovaikutuksen muodot eri asiakasryhmien kanssa ovat asiakastapaamiset, alan tapahtumat, asiakaspalvelu ja tarjoamamme palvelut pintakäsittelyratkaisun ja värin valintaan sekä maalaamiseen liittyen, kuten koulutus, konsultointi ja suunnittelu. Tikkurilan T arvion mukaan tulevaisuudessa vastuullisuuden ja kestävänn kehityksen merkitys tulee t kasvamaan osto-- viestintää, ja tuotepäätöstä tehdessä. Asiakkaat haluavatt ja arvostavat entistä enemmän e läpinäkyvää helppo asiointia ja laaja-alaisempaa palvelua. Asiakkaiden odotuksia seurataan säännöllisesti Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on olennainen osa toiminnan ja j sidosryhmäyhteistyön kehittämistä ja asiakastarpeiden ymmärtämistä. Tutkimme asiakasryhmien tyytyväisyyttää paikallisellaa tasolla. Asiakastyytyväisyyden lisäksi analysoimme sidosryhmiltää saatua palautetta, ja kehitämmee sen perusteella toimintaamme jaa tuotteitamme. Tikkurila saa palautetta sidosryhmiltään muun muassa asiakaspalvelun, palautekana avien, internet-sivujen ja myyntihenkilöstön kautta. Vuonna 2013 aloitimme konsernitasolla systemaattisemman sidosryhmien odotusten mittaamisen vastuulliseen liiketoimintaan liittyen. Paikallisiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin on lisätty yhtenäinenn yritysvastuukysymys,, jonka avulla selvitämme eri asiakasryhmienn odotuksia ympäristön kannalta kestäviin tuotteisiin liittyen. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään konsernitason yritysvastuun ja maatason liiketoiminnan kehittämisessä. Vuonna 2014 toteutimme asiakastyytyväisyys- ja bränditutkimuksia suurimmista toiminta- alueistamme Skandinaviassa, Baltian maissa, Suomessa ja Puolassa. Venäjällä asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin alkuvuodesta Tikkurilan maalibrändit ovat arvostettuja markkina-alueillaan. Tutkimustulosten perusteella ympäristön kannalta kestävillä tuotteilla on tietyissä asiakasryhmissä kysyntää, erityisesti kuluttajien, suunnittelijoiden, arkkitehtien ja tiettyjen muiden taustavaikuttajien keskuudessa. Tutkimustuloksissa korostettiin hyvän käyttäjäkokemuksen, vesiohenteisten tuotteiden, ympäristömerkkien ja M1-sisäilmaluokituksen lisäksi ympäristön ja terveyden kannalta turvallisten raaka-aineiden ja tuotteiden tärkeyttä. Ympäristömyötäisyydellä nähdään olevan yhä enenevässä määrinn merkitystää tuotteen valinnassa. Liikekumppanit Liikekumppaneihimmee kuuluvat muun muassa tavarantoimittajat, alihankkijata, logistiikkapalvelujen tarjoajat ja sopimusvalmistajat. Liikekumppa aneiden vaikutukset Tikkurilan liiketoimintaann ovat merkityksellisiä. Määrittelemme liikekumppanit jatkossaa yhdeksi keskeisimmäksi sidosryhmäksi.

26 25 (30) Haluamme verkostoitua liikekumppaneidemme kanssa yhä tehokkaammin. Yhteistyöllä ja j yhteisillä kehitysprojekteilla saamme parannettua tuotteiden laatua, kestävyyttä ja turvallisuutta sekä minimoitua tuotteiden ympäristövaikutuksia. Lisäksi Tikkurilassa kehitetään edelleen liikekumppaneiden arviointiprosesseja. Henkilöstöö Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän yrityksen edellytys. Me Tikkurilassaa panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä työterveyteen ja - turvallisuuteen. Kannustamme henkilöstöämme kehittymään, osallistumaan jaa innovoimaan, ja rohkaisemme heitä vuorovaikutukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön niin sisäistenn kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitoutumista mitataan vuosittain toteutettavalla henkilöstökyselyllä. Omistajat ja sijoittajat Tikkurilan sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Tikkurilan osakkeen ja muiden arvopaperien arvon oikeaa muodostusta julkaisemalla oikea-aikaisesti merkityksellistä, ymmärrettävää, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, kasvattama lla sijoittajien ja analyytikoiden kiinnostusta Tikkurilaaa kohtaan, edistämällä sijoittajien uskollisuutta ja saavuttamalla uusia sijoittajia ja yhtiöstä kiinnostuneita analyytikoita. Tikkurila tapaa omistajiaan jaa sijoittajia yhtiökokouksessa, sijoittajatapaamisissa ja -tilaisuuksissa, ja pääomamarkkinapäivillä. Muut sidosryhmät Muita Tikkurilan sidosryhmiä ovat media, opiskelijat, tutkijat ja oppilaitokset, viranomaiset, etujärjestöt ja verkostot sekä yhteiskunta. Yritys-, tutkimuslaitos- jaa opiskelijayhteistyön tärkeys t ja merkityksellisyys tulevat entisestään korostumaan. Erilaisten tutkimus- ja yhteistyöprojektien avulla Tikkurilallaa on paremmat edellytykset kehittää uudenlaisia pintakäsittelyratkaisuja ja -palveluja, luoda kokonaan uudenlaisia liiketoimintakonsepteja ja yhteistyöma alleja sekä jakaa monimuotoista osaamistaan laaja-alaisemmin.

27 26 (30) Raportointiperiaatteet Tikkurilan vuosittain tehtävä yritysvastuuraportti on osa vuosikertomusta ja see julkaistaan suomeksi ja englanniksi yrityksen internet-sivuilla. Raportissa kuvataan Tikkurilan toiminnan kannalta keskeisimpiä yritysvastuun ja kestävän kehityksen asioita. Lisätietoja Tikkurilan vuonna 2014 toteuttamasta olennaisuusmäärittelytyöstä jaa analyysistä osoitteessa Vuonna 2009 Tikkurilassa otettiin käyttöön koko konsernin laajuinen yritysvastuuohjelma, joka luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tikkurila on vuodesta 2010 alkaen laatinut yritysvastuuraporttinsa kansainvälisen GRI:n (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistuksen mukaisesti. GRI on kansainvälinen yhteisö, joka kehittää kestävän kehityksen raportointia koskevia ohjeita. Tarkoituksena on o edistää luotettavan, ymmärrettävän ja vertailukelpoisen tiedon raportointia. Raportin luvut kattava joko kokoo Tikkurila-konsernin tai segmenttijaon mukaisen yksittäisen strategisen liiketoimintayksikön ( SBU East jaa SBU West). Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden ja j vastaavien organisaatioiden luvut on raportoitu suhteessa omistukseen ja ne sisältyvät konsernin tai SBU:n lukuihin. Tikkurila osti kesäkuussa a 2014 ruotsalaisen KEFA Drytechh AB:n, lokakuussa 2014 tanskalaisen ISO Paint Nordic A/S:n jaa marraskuussa 2014 ruotsalaisenr n Täby Färg & Tapet AB:n. Ostetut yhtiöt on liitetty SBU Westin lukuihin ostohetkestä lähtien. Yritysvastuun turvallisuus ja ympäristölukujen raportointiin KEFA Drytech AB ja ISO Paint Nordic A/S liitettiin vuoden alusta. Alihankkijoidenn lukuja ei ole raportoitu. Esitetyt taloudelliset tunnusluvut perustuvat pääosin tilintarkastettuun tietoon.. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä. Henkilöstöön ja ympäristöön liittyvät tunnusluvut kootaan eri yksiköiden tuottamista tiedoista. Lisäksi turvallisuustiedot perustuvat osittain vuonnaa 2011 käyttöönotetustaa raportointityökalu HSE Monitorista saatuun tietoon. Asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot perustuvat Tikkurilan organisaatioiden toteuttamiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Vuoden 2014 yritysvastuuraportti on KPMG:n varmentama ja se on edellisvuosien tavoin laadittu tasolla C+. Tikkurilan internet-sivuilla julkaistussa vuosikertomuksessa osoitteessa on luettelo niistä GRI-indikaattoreista, joita on käsitelty vuoden 2014 yritysvastuuraportissa. Raportoitavat mittarit on määritelty niidenn olennaisuuden ja Tikkurilan yritysvastuuohjelman perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttaa historiatiedon saatavuus sekä mahdollisuus kerätä tietoja raportoinnin edellyttämässä aikataulussa.

28 27 (30) Riippumaton varmennusraporttii :n johdolle Olemme :n (jäljempänä Tikkurila) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Tikkurilan verkkosivustolla, erikseen merkityillä sivuilla esitetyt yritysvastuutiedott raportointiajanjaksoltaa (jäljempänä yritysvastuutiedot). Tikkurilan johto vastaaa yritysvastuutietojen laatimisestaa ja esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines ohjeiston mukaisesti. Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon IAASB:n antamann kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus mukaisesti. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Tikkurilalle. Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeisto. Toimeksiannon rajoitukset Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuuseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttää koskevat rajoitukset. r Yritysvastuuta koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä Tikkurilan antamien tietojenn keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiammee ei ole tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa Tikkurilan suoriutumista määrittelemiensä yritysvastuuseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. Tikkurilan taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua Tikkurilan tilintarkastettuun tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta. Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja johtopäätöksett Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko esitetyt yritysvastuutiedot olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI)( Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksiantoo toteutetaan tekemällää tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä onn laatia esitetyt yritysvastuutiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisiaa evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa yllää mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden v antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason varmuus. Toimeksiannossamme olemme suorittaneet t seuraavat toimenpiteet: Olemme haastatelleet kaksi Tikkurilassa a johtotehtävissä työskentelevää henkilöä vahvistaaksemme ymmärrystämme yritysvastuulle asetetuista tavoitteistaa ja Tikkurilan yritysvastuun yhteydestä Tikkurilan liiketoimintastrategiaan ja toimintoihint. Olemme arvioineet yritysvastuutietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön menettelytapm poja ja tutkineet niihin liittyviä Tikkurilan sisäisiä dokumentteja. Olemme verranneet esitettyjä yritysvastuutietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.

29 28 (30) Olemme arvioineet yritysvastuutietojen yhdenmukaisuutta GRI-ohjeiston periaatteiden kanssa. Olemme käyneet läpi esitetyt yritysvastuutiedot ja -väittämät jaa arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä. Olemme testanneet tietojen oikeellisuutt ta ja täydellisyyttä otospohjaisesti konsernin tietojärjes-t telmistä ja yhtiöiltä saaduista alkuperäisistä numeerisista tiedoista. Olemme suorittaneet laajan yksikkökohta aisen arvioinnin yhdessä toimipisteessä, joka valittiin sekä laadulliset että numeeriset tiedot huomioivan riskianalyys in perusteella. Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeiston mukaisesti esitetty. Helsinki, 2. maaliskuuta 2015 KPMG OY AB Toni Aaltonen KHT Nathalie Clément Senior Manager, Advisoryy

30 29 (30) GRI-sisällysluettelo 1. Strategia ja analyysi 1.1 Ylimmän johdon lausunto kestävän kehityksen merkityksestä Vuosikertomus 2014 Toimitusjohtajan katsaus Strategia Yritysvastuu Kommentti 2. Organisaation taustakuvaus 2.1 Organisaation nimi 2.2 Tärkeimmät brändit, tuotteet ja palvelut Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus 2.3 Operatiivinen rakenne Tikkurila lyhyesti Tilinpäätös, s Pääkonttorin sijainti ja toimintamaat Tikkurila lyhyesti Liiketoimintakatsaus 2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakkeet ja osakkeenomistajat 2.7 Markkina-alueet Liiketoimintakatsaus 2.8 Organisaation koko Tikkurila lyhyesti Liiketoimintakatsaus 2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella. Osakkeet ja osakkeenomistajat 2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Käyttäjäkokemus Ihmiset 3. Raportin muuttujat Raportointiajanjakso ja -tiheys, edellinen raportti Raportointi Pääkonttori: Vantaa 3.4 Raportin tilaus- ja lisätiedot. Yhteystiedot , Raportin sisällön määrittely, rajaukset ja Raportointi raportointiperusteet, muutokset 3.12 GRI-sisällysluettelo GRI-sisällysluettelo 3.12 Varmennus Varmennusraportti 4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö 4.1 Hallintorakenne Hallinnointiselvitys, s Hallitukset puheenjohtajan asema Hallitus 4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallitus Hallinnointiselvitys, s Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuus hallituksen toimintaan 4.14 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät 4.15 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät Taloudellisen vastuun tunnusluvut EC1 Välittömän lisäarvon syntyminen ja Taloudellinen vastuu jakautuminen Ympäristövastuun tunnusluvut EN3 Suora energiankulutus Toimitusketjun resurssitehokkuus EN4 Epäsuora energiankulutus Toimitusketjun resurssitehokkuus EN20 Tuotannon liuotepäästöt (VOC) ilmaan Toimitusketjun resurssitehokkuus EN22 Jätteen kokonaispaino tyypin ja Toimitusketjun Oyj Hallinnointiselvitys, s. 1

31 30 (30) loppusijoitusmenetelmän mukaan resurssitehokkuus EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset: Vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta Toimitusketjun resurssitehokkuus EN30 Ympäristönsuojelun kustannukset ja investoinnit Toimitusketjun resurssitehokkuus Sosiaalisen vastuun tunnusluvut LA1 Henkilöstö työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja Henkilöstö toiminta-alueen mukaan LA7 Tapaturmat (LTA1) ja menetetyt työpäivät Henkilöstö LA12 Säännöllisten kehitys- ja urakeskustelujen Henkilöstö piirissä olevan henkilöstön osuus LA13 Hallintoelinten monimuotoisuus Hallitus Johtoryhmä HR5-7, 9 Yhdistymisvapaus, lapsityövoima, pakkotyö, Liiketapaperiaatteet alkuperäisväestöt S08 Merkittävät lakien ja määräysten noudattamatta Taloudellinen vastuu jättämisestä määrätyt sakot ja rangaistukset PR1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja Käyttäjäkokemus turvallisuusvaikutusten arviointi Resurssit PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset Käyttäjäkokemus Resurssit PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Sidosryhmät Hallinnointiselvitys, s. 1-5 Raportoitu GRI:n mukaisesti Raportoitu osittain GRI:n mukaisesti

KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA VUODESTA 1862

KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA VUODESTA 1862 KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA VUODESTA 1862 SISÄLTÖ LAATU LUOTTAMUS 01 Tikkurila lyhyesti 03 Kuluttajat 04 Tuotteet ja palvelut 05 Ammattilaiset 06 Tuotekehitys 07 Teollisuus 08 Vastuullisuus VÄRIKÄSTÄ, VASTUULLISTA

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Raportti 2012 1 (32) Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Edistämme muutosta markkinoillamme suosimalla vastuullisia valintoja Tikkurila tarjoaa strategiansa mukaisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 4.5.2015

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 4.5.2015 Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 4.5.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Kotimaalarin opas. maalien ja maalaamisen ympäristö- ja terveysvaikutukset

Kotimaalarin opas. maalien ja maalaamisen ympäristö- ja terveysvaikutukset Kotimaalarin opas maalien ja maalaamisen ympäristö- ja terveysvaikutukset Sisällysluettelo 4 Pitkäjänteistä työtä 6 Maalaaminen ja terveys 7 Maalaaminen ja ympäristö 8 Vesiohenteisen maalin hyödyt 10 Maaleille

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Tikkurilan yhtiökokous. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013

Tikkurilan yhtiökokous. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013 Tikkurilan yhtiökokous Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä makrotaloudellista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta Pirkanmaan Osakesäästäjät Vantaalla Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Kestävää kauneutta vuodesta Pirkanmaan Osakesäästäjät Vantaalla Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Pirkanmaan Osakesäästäjät Vantaalla 22.5.2017 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

Materiaaliviisautta tuotekehitykseen jo alkumetreillä Resurssien tehokas käyttö ja materiaalien kemia kestävän kehityksen lähtökohtana

Materiaaliviisautta tuotekehitykseen jo alkumetreillä Resurssien tehokas käyttö ja materiaalien kemia kestävän kehityksen lähtökohtana Materiaaliviisautta tuotekehitykseen jo alkumetreillä Resurssien tehokas käyttö ja materiaalien kemia kestävän kehityksen lähtökohtana Kestävän tuotekehityksen teemaklinikka Joensuu 20.4.2017 Mervi Matilainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Väriä elämääsi Tikkurilasta! [esittäjä / pvm]

Väriä elämääsi Tikkurilasta! [esittäjä / pvm] Väriä elämääsi Tikkurilasta! [esittäjä / pvm] Sisältö Tikkurila yrityksenä Liiketoimintaympäristö Avainluvut ja taloudelliset tavoitteet Liiketoimintayksiköt 18.5.2015 Tikkurilan yritysesittely 2 Tikkurila

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Väriä elämääsi Tikkurilasta! [esittäjä / pvm]

Väriä elämääsi Tikkurilasta! [esittäjä / pvm] Väriä elämääsi Tikkurilasta! [esittäjä / pvm] Sisältö Tikkurila yrityksenä Liiketoimintaympäristö Avainluvut ja taloudelliset tavoitteet Liiketoimintayksiköt 25.4.2016 Tikkurilan yritysesitys 2 Tikkurila

Lisätiedot

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Rami Silta-aho Sisältö Uponor yrityksenä Materiaalikatselmus Uponor Suomi Oy, Forssa Materiaalitehokkuus toimenpiteet 23 April 2013 Uponor 2

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark. 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä

Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark. 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä 2 Asiakaskohtaaminen ja kokemuksellisuus kilpailuetuna Asiakassuhteen kehittäminen: pitkäaikainen ja

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa

Kestävä kehitys Fortumissa Kestävä kehitys Fortumissa Fortum For a cleaner world 2 3 Fortum luo arvoa Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDG) Tärkeimmät vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin 4 Tekojamme vuonna

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

Anna luovuudelle tilaa - yhteispelillä maaliin. Jarkko Mattila Group Business Development director, Professionals and Industry Tikkurila Oyj

Anna luovuudelle tilaa - yhteispelillä maaliin. Jarkko Mattila Group Business Development director, Professionals and Industry Tikkurila Oyj Anna luovuudelle tilaa - yhteispelillä maaliin. Jarkko Mattila Group Business Development director, Professionals and Industry Tikkurila Oyj Informaatioajan suurinta haastetta 1. Elämäntavan haaste 2.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1.

Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1. Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1.2015 S-ryhmän rakenne * Marketkauppa S-RYHMÄN TOIMINNAN TARKOITUKSENA ON

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Teknos 2009 PF, 7.4..2009

Teknos 2009 PF, 7.4..2009 Teknos 2009 PF, 7.4..2009 Visiomme Teknos haluaa olla teknisesti edistyksellisillä maali- ja pinnoiteratkaisuillaan johtava paikallinen maalintoimittaja asiakkailleen Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Inwido Finland Oy. Suomen johtava ikkuna- ja ovitoimittaja Htt Seppo Hyry

Inwido Finland Oy. Suomen johtava ikkuna- ja ovitoimittaja Htt Seppo Hyry Inwido Finland Oy Suomen johtava ikkuna- ja ovitoimittaja Htt 7.4.2017 Seppo Hyry 2 Inwido Euroopan suurin ikkunavalmistaja 25 tehdasta Yli 20 tuotemerkkiä Liikevaihto 580 M (Suomi 155 M ) N 4000 työntekijää

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Resurssitehokkuus tuotannosta tuotteisiin case Kaukas. Päättäjien Metsäakatemia 23.5.2013 Päivi Salpakivi-Salomaa Ympäristöjohtaja, UPM

Resurssitehokkuus tuotannosta tuotteisiin case Kaukas. Päättäjien Metsäakatemia 23.5.2013 Päivi Salpakivi-Salomaa Ympäristöjohtaja, UPM Resurssitehokkuus tuotannosta tuotteisiin case Kaukas Päättäjien Metsäakatemia 23.5.2013 Päivi Salpakivi-Salomaa Ympäristöjohtaja, UPM Sisältö 1. Biofore ja biotalous 2. Resurssitehokkuus 3. Esimerkkejä

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot