YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUURAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

2 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta. Me kehitämme ja tuotamme korkealaatuisiaa ja helppokäyttöisiä pintakäsittelyratkaisuja, jotka tuovat asiakkaillemme lisäarvoa läpi koko tuotteen elinkaaren. Jo vuosikymmentenn ajan toimintamme periaatteina ovat olleet laatu, kestävyys ja turvallisuus. Maalia voi käyttää monin eri tavoin kaunistamaan elinympäristöä ja lisäämäänn hyvinvointia. Maali myös suojaa pintoja monin eri toiminnallisuuksin ja pidentää maalatun kohteen elinikää. Tuotteillamme voi luoda paitsi värikkäämpiää pintoja myös kestävämpää ympäristöä. Asiantuntevien palvelujen ja ohjeiden avulla asiakkaamme saavuttavatt odotuksiaan vastaavan teknisesti toimivan, kestävän ja mahdollisimman ekologisen pintakäsittelyn. Sidosryhmämme ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuudesta ja ympäristömyötäisistä tuotteista. Asiakkaat haluavat valita tuotteita, joiden valmistuksestaa ja käytöstä aiheutuu mahdollisimman pienii ympäristökuormitus jaa jotka ovat käyttäjille turvallisia. t Ihmisten huoli hyvinvoinnista ja terveydestä sekä ympäristön tilasta lisääntyy jatkuvasti. Me haluamme kääntää liiketoimintaympäristön muutokset ja vastuullisuuden merkityksen lisääntymisen mahdollisuudeksi. Uskomme vahvasti, että kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen panostaminen luo meille monenlaisia mahdollisuuksia. Liikevaihdon ja tuottavuuden positiivisen kehityksen lisäksi sidosryhmäyhteistyö tehostuu, luotettavuus yrityksen brändeihin ja tuotteisiin paranee, tuotannon resurssien käyttö tehostuu ja kustannukset pienevät. Lisäksi henkilöstön sitoutuminen yritykseen muun muassa parantaa turvallisuutta. Onnistumisia vuonna 2014 Vastuullisuuden olennaisten asioiden määrittely Uusien funktionaalisten tuotteiden esittely Asiakaspalvelu yhä lähempänä asiakkaita Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Puolassa otettu käyttöön chat-palvelu verkossa Uudet koulutuskeskukset Serbiaan ja Makedoniaan Hankintaketjun arviointiprosessia kehitetty edelleen Uuden henkilöstöhallintoa tehostavan HRIS-järjestelmän käyttöönotto Kehitysalueita ja tavoitteita vuodelle 2015 Päivitetyn vastuullisuusohjelman käyttöönotto o Tikkurilan toimintamaissa Vastuullisuu usviestinnänn tehostaminen Vastuullisuu usraportoinnin kehittäminen Vastuullisuu uteen liittyvien koulutusten järjestäminen Uusien toiminnallisten tuotteiden ja ratkaisujen esitteleminee en Kierrätyksen n ja jätteiden hallinnan edistäminen n Asiakasyhte eistyön systemaattinen edistäminen n Digitaalisten n palveluiden lisääminen

3 2 (30) Olennaisuusmäärittely Tikkurila on määritellyt yritysvastuun ja kestävän kehityksen kannalta toimintansa keskeisimmät näkökohdat Tikkurila-konsernin kerätyn tiedon perusteella. Tietoa kerättiin kesän 2014 aikana kyselyin ja ja sen sidosryhmien toimintaan konsernin johdolta, henkilöstöltä ja sidosryhmiltä haastatteluin. Lisäksi määrittelyä varten analysoitiin Tikkurilan henkilöstökyselyn ja suurimpien markkinoiden asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia sekä huomioitiin Tikkurilan liiketoiminnan kannalta olennaisimmat globaalitt ja liiketoimintaympäristön trendit. Määrittelytyössä otettiin huomioon yrityksenn koko arvoketju ja tuotteen elinkaari sekä yritysvastuuohjelman mukaiset osa-alueet. Olennaisuusmäärittelyn perusteella rakennetaan Tikkurilan yritysvastuun johtamismalli, painopistealueett ja tavoitteet sekä määritellään erityiset yritysvastuun osa-alueet, toimenpiteet ja projektit. Olennaisuusmäärittely ja keskeisimmät osa-alueet koostuvassa työpajassa, jonka jälkeen ne hyväksytettiin konsernin johtoryhmässä ja saatettiin hallitukselle tiedoksi. Yritysvastuun päivitetyn johtamismallin ja painopistealueiden jalkauttaminen aloitettiin Tikkurila- maihin ja -toimintoihinn syksystä 2014 alkaen. Tikkurila-maissa ja -toiminnoissa määritellään johtamismallin mukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään täyttämään sidosryhmienn odotukset. Vastuullisuustyön painopistealueet Haluamme integroida vastuullisuuden yhä tiiviimmin osaksi toimintaamme ja kehitämme sitä käsiteltiin konsernin johtoryhmän ja yritysvastuun ohjausryhmän edustajista tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, asiakkaiden, liikekumppanien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tikkurilan seuraavien vuosien vastuullisuustyön painopistealueiksi on määritelty käyttäjäkokemus, resurssit ja ihmiset. Kullekin painopistealueelle on määritelty osa-alueita ja toimenpiteitä, joita tullaan toteuttamaan Tikkurilan eri maissa ja toiminnoissa soveltuvin osin. Käyttäjäkokemus Keskitymme entistä tehokkaammin toimittaja- ja asiakasyhteistyöhön, uusien käyttäjäystävällisten ja funktionaalisten ratkaisujen kehittämiseenn sekä kierrättämisen ja jätteidenhallinnan edistämiseen. Resurssit Parannamme tuotanto- ja resurssitehokkuuttamme sekä huomioimme tuotesuunnittelussa ja tarjoamissamme ratkaisuissa entistä paremmin raaka-ainevalinnatt ja elinkaariajattelun. Ihmiset Varmistamme toimintamme olevan vastuullista ja panostamme kaikissa toimintamaissamme henkilöstönn hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

4 3 (30) Olennaisuusmatriisi Olennaisuusmatriisiin on koottu Tikkurilan vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet sidosryhmien ja Tikkurilan liiketoiminnan näkökulmasta.

5 4 (30) Yritysvastuun johtaminen Vuonna 2009 julkaistuu yritysvastuuohjelma luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävään ja vastuulliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelman mukaisesti Tikkurilan T vastuullisuustyö jaetaan seuraaviin osa-alueisiin: henkilöstö, ympäristö, talous ja yhteiskunta sekä asiakkaat ja heille tarjottavat kestävät tuotteet. Yritysvastuuohjelman lisäksi vastuullisuustyötämme ohjaavia periaatteita ovat muun muassa arvot, liiketapaperiaatteet ja listayhtiön hallinnointiperiaatteet sekä HSE-ohjeet ja hankintaohjeet. Osana toimintojemme jatkuvaa ja järjestelmällistä kehittämistää teemme itse muun muassa toimipaikkojemme auditointeja HSE-näkökulmasta ja toimittaja-arviointeja sekä kehitämme sisäisen valvonnan prosesseja. Konsernin johtoryhmällä on kokonaisvastuu yritysvastuun toteutumisesta hallituksessa sovitun viitekehyksen mukaisesti. Kunkinn liiketoimintayksikön ja toiminnon johto on vastuussa konsernitasolla ja paikallisesti määriteltyjen vastuullisuusasioiden toteuttamisesta, seurannasta ja raportoinnista paikallisesti. Eri Tikkurilan maissa tehtävän työn lisäksi myös konsernitasolla onn vuoden 2014 alusta aloitettu systemaattisempi ja kokonaisvaltaisempi vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen. Alkuvuodesta 2014 alusta konsernitasolle nimitettiin yritysvastuupäällikkö, jonka tehtävänä on muun muassa kehittää konsernin yritysvastuuasioita ja toimeenpannaa määriteltyjä olennaisiaa yritysvastuun asioita ja niihin liittyviä toimenpiteitä Tikkurila-konsernissa ja sen maaorganisaatioissa. Alkuvuodesta 2014 Tikkurilaan perustettiin konsernitason yritysvastuun ohjausryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä eri vastuullisenn liiketoiminnan osa- toimipaikoilla. Ohjausryhmään on koottu asiantuntijoita Tikkurilan suurimmiltas a markkinoilta ja eri alueilta sekä osallistuaa aktiivisest yritysvastuun olennaisten asioiden käyttöönottoon Tikkurilan toiminnoista (myynti, markkinointi, viestintä, tuotehallinta, tuoteturva, tutkimuskeskus, ostot, tuotanto, HSE). Yritysvastuuohjelman ja -raportin indikaattoreiden lisäksi vastuullisuustyössä edistymistä seurataan muun muassa konsernin HSE-ryhmän sisäisissä auditoinneissa sekä mitataan muun muassa vuosittain toteutettavassa konsernin henkilöstökyselyssä ja paikallisen tason asiakastyytyväisyyskyselyissä. Riskienhallinta Tikkurila pyrkii tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä järjestelmällisesti ja systemaattisesti. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ne riskit, jotka saattavat estäää yhtiötä saavuttamasta liiketoimintatavoitteensa. Riski voidaan määritellä epävarmuuse stekijäksi, joka vaikuttaa Tikkurilan liiketoimintaan ja kykyynn saavuttaa tuloksensa. Tikkurilann riskienhallinta perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointik koodiin sekä Tikkurilan liiketapaperiaatteisiin.. Tikkurilan merkittävimmät tunnistetut yritysvastuun riskit ovat sääntelyn ja lainsäädännön muutokset raaka-aineidenn saatavuus- ja hintariskit toimitusketjun hallinta ja siinä tapahtuvat muutokset tuotantotoimintaan liittyvät ympäristöriskit henkilöstön osaamiseen ja j eettiseenn toimintaann liiketoiminnassa liittyvät riskit maantieteelliseen toiminta-alueeseenn liittyvät riskit, kuten poliittiset p riskit

6 5 (30) Lisätietoa Tikkurilan riskienhallinnasta ja riskeistä löytyyy Tikkurilann vuoden 2014 tilinpäätöksestä ja hallinnointiselvityksestä, jotka julkaistaan osana Tikkurilan vuosikertomusta. Megatrendit ja niiden keskeiset vaikutukset Tikkurilan liiketoimintaan Me Tikkurilassa haluamme olla mukana rakentamassa maailmastaa kauniimpaa ja värikkäämpää paikkaa. Voidaksemme antaa oman panoksemme värikkäämmän huomisen puolesta meidän on katsottava liiketoimintaamme laajemmasta perspektiivistä. Maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa. Ulkoisten sidosryhmien odotukset sekä globaalit ja liiketoimintaympäristömme trendit vaikuttavatt voimakkaasti toimintoihimme. Maaliteollisuuteen ja kuluttajapainotteiseen liiketoimintaan vaikuttavat trendejä ovat erityisesti kaupungistuminen, keskiluokkaistuminen, muutokset kulutuskäyttäytymisessä, väestön ikääntyminen, ehtyvätt luonnonvarat ja ilmastomuutos. Kaupungist umisella onn suuri merkitys taloudelliseen hyvinvointiin ja kasvuun, ja nee puolestaan vaikuttavat kulutuksen lisääntymiseen. Väestön kasvun ja kaupungistumisen lisäksi myös väestön keskimääräinen ikä nousee ja keskituloisten määrä kasvaa. Mahdollisuuksien lisäksi kaupungistuminen tuo myös haasteita. Väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät muun muassa luonnonvarojen käyttöä ja ympäristön saastumista. Luonnonvarojen vähentyessä pitää yritystenn tehostaa tuotantoaan n ja resurssien käyttöä, innovoida uutta ja lisätä yhteistyötä liikekumppaneidensa kanssa. Kaupungistuminen, rakentamisen lisääntyminen ja kulutuksen kasvaminen vaikuttavat kaikki osaltaan siihen, että myös raaka-aineita ja kemikaaleja tarvitaan enemmän, vaikka niiden käyttö ja tuotantoprosessit tehostuvat. Ilmaston muutos on globaali haaste. Se asettaa yhä kovempia vaatimuksia myös eri materiaalien pintakäsittelyille maalien ja pinnoitteiden tulee olla yhä kestävämpiä alati vaihtuvissa ilmasto- ja olosuhteissa kosteasta koviin pakkasiin ja kuumaan auringonpaisteeseen. Trendien huomioon ottaminen Tikkurilann toiminnassa Tikkurila ottaa liiketoimintansa kannalta oleelliset trendit huomioonn yrityksen strategiatyössä toiminnan kehittämisessä muun muassa panostamalla ympäristön kannalta kestävämpien tuotteiden kehittämiseen, kiinnittämällä erityistä huomiota tuotteissa käytettäviin raaka-aineisiin,, niiden alkuperään ja tuottajiin, lisäämällä vaihtoehtoisten ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä, panostamalla kierrättämiseen ja siihen liittyvien tuotteiden ja j palvelujen kehittämiseen, tekemällä entistä tiiviimmin yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja pyrkimällä yhdessä heidän käyttöä, tehostamalla resurssien ja materiaalien kanssaan edistämään maalialan vastuullisuutta ja tuotteiden kestävyyttä ja turvallisuutta, kehittämällä entisestään oman toiminnan vastuullisuutta ja edistämällää kansainvälisiä maalialan laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja kaikissa toimintamaissaan, sekä opastamalla ja kouluttamalla sidosryhmiä tuotteiden vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen.

7 6 (30) Käyttäjäkokemus Tikkurila auttaa asiakkaitaan onnistuneeseen ja kestävään lopputulokseen. Me työskentelemme yhteistyössä liikekumppaneiden, kauppiaiden ja asiakkaiden kanssa, ja autamme niin kuluttajia kuin rakentamisen ja remontoinnin ammattilaisia sekä teollisuutta tekemään vastuullisia ja kestäviä pintakäsittelyvalintoja. Me kehitämme ympäristön kannalta kestäviää ratkaisujaa ja koulutamme sidosryhmiämme tuotteidemme kestävään käyttöön sekä panostamme maalin valintaa, myyntiää ja ostamista helpottavien ratkaisujen kehittämiseen. Jatkossa keskitymme entistä tehokkaammin toimittaja- ja asiakasyhteistyöhön, uusien käyttäjäystävällisten ja funktionaalisten tuotteiden ja pinnann elinkaarta pidentävien palvelujen kehittämiseen sekä kierrätyksen ja jätteidenhallintaan.. Vastuullisuus ja kestävä kehitys vaikuttavat yhä enemmän osto- jaa tuotepäätökseen. Tavoitteenamme on integroida vastuullisuuss tiiviimmin osaksi asiakaskokemusta tuotteen valinnasta ja ostamisesta maalaamiseen ja tuotteiden hävittämise en ja kierrättämiseen saakka. Asiakkaat haluavat ja arvostavat entistä enemmän läpinäkyvää viestintää, helppoa asiointia ja laaja-alaisempaa palvelua. Sidosryhmän ääni: "Asiakkaamme haluavat valita projekteihinsaa maaleja, jotka ovat korkealaatuik isia, kestäviä ja turvallisia niin terveyden kuin ympäristönkin kannalta. Maalit, joilla on mahdollista saavuttaa pinnalle pidempi elinkaari ja joilla on erilaisiaa toiminnallisuuksia, kuten hyvä pesunkesto ja j energiatehokkuus, tulevat yhä useammin valituksi. Tikkurilan tarjoamien palvelujen ja neuvojen avulla asiakkaamme löytävät tällaiset tuotteet helposti." Per Karneke, Tikkurilan maalauskonsultti Ruotsista Onnistuneeseen opputulokseen Maali suojaa pintoja monin eri toiminnallisuuksin ja pidentää maalatun kohteen elinikää. Tikkurila tuotteilla voi luoda paitsi värikkäämpiä pintoja myös kestävämpää ympäristöä. Tikkurilan tarjoamien asiantuntevien palvelujen ja neuvojen avullaa asiakkaat saavuttavat odotuksiaan vastaavan teknisesti toimivan, kestävän ja mahdollisimman ekologisen pintakäsittelyn. Edistämme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä ja tuote- ja käyttäjäturvallisuutta. Palveluvalikoimaamme kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle kuuluvat muun muassa värisuunnittelu- ja sävytyspalvelut, maalausneuvonta sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut. Tuemme asiakkaitamme maalaamisen kaikissa vaiheissa onnistuneen ja kestävän lopputuloksen varmistamiseksi. Ammattitaitoinen henkilöstömme opastaa asiakkaitamme tarjoamalla heille neuvoja maalaamiseen, tuotteen ja värin valintaan liittyen. Kaupoissa ja internetsivuilla tarjoamme ideoita ja ohjeita, joiden avulla inspiroimme ihmisiä maalaamaan, autamme heitä oikean tuotteen valinnassaa ja ohjaamme sen turvallisessa käytössä. Neuvontapalvelut lähellä asiakasta Tikkurila kehittää jatkuvasti asiakaspalvelukanaviaan ja tarjoaa asiakkailleen vaivattomiaa tapoja antaa palautetta, kysyä ja olla Tikkurilan kanssa yhteydessä. Vuodesta 2014 alkaen kuluttajat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Puolassaa ovat tavoittaneet asiakaspalvelijamme virka-aikaan internet-sivujen kauttaa chatillä. Asiakaspalvelu on lähellä asiakastaa ja chat-palvelu on vaivaton tapa keskustella Tikkurilan maalausneuvonnan kanssa. Vahvistimme myös m läsnäoloamme sosiaalisessa mediassa.

8 7 (30) Laaja-alaista koulutustarjontaaa Haluamme edistää maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä, tuoteja käyttäjäturvallisuutta sekä pintakäsittelyn tietoutta. Koulutamme asiakkaitamme, jälleenmyyjiämme sekä alan ammattilaisia jaa opiskelijoita koulutuskeskuksissamme, joita Tikkurilallaa on yhdeksässä maassa. Vuonna 2014 uudet koulutuskeskukset avattiin Serbiassa ja Makedoniassa. Pääasialliset kohderyhmät ovat arkkitehdit, suunnittelutoimistot, maalausurakoitsijat ja kauppiaat. Tikkurila haluaa edistää maalaamisen ammattitaitoa, laatua, kestävyyttä ja luovuutta Balkanin alueella. Maalin ostaminen on helppoa Parannamme asiakkaidemme ja jälleenmyyjiemme käyttäjäkokemusta tuomalla markkinoille ratkaisuja, jotka helpottavat sekä maalien ostamista ja myymistä että e itse maalaamista. Autamme maalikauppaa onnistumaan liiketoiminnassaan ja teemme maalin ostamisestaa miellyttävän kokemuksen. Vuonna 2014 Tikkurila jatkoi Puolassa uudenlaisten shop-in-shop-konseptienn on otettu käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä jo lähes 50 rauta- ja sisustustarvikekaupassa ympäri y Puolaa. Konseptin avulla lanseerausta. Tikkurilan maalibrändin tuotteita esittelevä myymäläkonsepti tehostetaan maalinmyyntiä, tuodaan Tikkurilan laaja tuotevalikoima kokonaisvaltaisemmin esille, korostetaan sävytyksen mahdollisuuksia ja monipuolisuutta ja esitellään valonn vaikutustaa väreihin sekä annetaan asiakkaille maalausvinkkejä ja -ohjeita. Myös Ruotsissa Tikkurila on esitellyt uuden shop-in-shop-konseptin, joka on kehitetty yhteistyössä Bauhaus-ketjun kanssa ja on tällä hetkellä esillä seitsemässä Bauhausin myymälässä Ruotsissa. Konsepti esittelee tyylikkäästi ja kattavasti Beckers-maalibrändin tuotteet ja tarjoaa inspiraatiota värien valintaan. Konseptia tullaan laajentamaan vuoden 2015 aikana Ruotsin muihin Bauhaus- myymälöihin. Ympäristömyötäinen tuotesuunnitteluu Tikkurila on jo vuosikymmeniä työskennellytt ympäristön kannalta kestävämpik en ja helppokäyttöisten maalituotteiden kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Systemaattisella ja pitkäjänteisellä työllä on saavutettu kestäviä, korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita, joilla saavutetaan yhä pidempi huoltomaalausväli, ja jotka ovat turvallisia niin ympäristön kuin terveydenkin kannalta. Olemme määritelleet tuotteidemme elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja pyrimme systemaattisesti pienentämään niiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kehittäessämme ja valmistaessamme maaleja ja pinnoitteita otamme huomioon sen koko k elinkaaren aikaiset ympäristö- ja muut vastuullisuusnäkökohdatt raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen ja tuotteen t hävittämiseen asti. Vahva sitoutuminen tutkimukseen ja tuotekehitykseen Ympäristömyötäisten tuotteiden kehittämine en alkaa tutkimuksessaa ja tuotekehityksessä, joka tiiviissä yhteistyössä raaka-ainetoimittajien ja Tikkurilan ostotoiminnan kanssaa valitsee teknisesti toimivia ja ympäristöää mahdollisimman vähän kuormittavia raaka-aineita. Tutkimuksen ja tuotekehityksen avullaa Tikkurila aktiivisesti parantaa tuotteidensa ympäristövay aikutuksia ja käyttöturvallisuutta sekä vastaa tulevaisuudet en lainsäädännöllisiin haasteisiin..

9 8 (30) Tutkimus ja tuotekehitys kehittäää tuotteita erilaisiin käyttökohteisiinn ja erilaisilla toiminnallisuuksilla, jotka muun muassa edistävät maalatun pinnan energiatehokkuuttaa tai paloturvallisuutta sekä tutkii vaihtoehtoisten ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja parantaa olemassa olevien maalien ja pinnoitteiden käyttöominaisuuksia. Tikkurilan suurimmat tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Puolassa. Lisäksi jokaisella tuotantotoimipaikalla on pääasiallisesti paikalliseen toimintaan keskittynyt pienempi tuotekehitysyksikkö. Vuoden lopussa tuotekehityksen parissa työskentelii 179 (2013: 163) henkilöä. Tikkurilan tutkimus- t jaa tuotekehitystoiminnann kulut vuonna 2014 olivat 10,7 (2013: 10,5 ja 2012: 10,7) miljoonaa euroa eli 1,7 (2013: 1,6 ja 2012: 1,6) prosenttia liikevaihdosta. Tutkittua laatua Tikkurilan tuotesuunnittelun pääperiaatteita ovat kauttaa vuosien olleet laatu, kestävyys ja turvallisuuss sekä vesiohenteiset tuotteet. t Halutut ominaisuudet varmistetaan perusteellisten kenttäkokeiden ja monipuolisten laboratoriotestien avulla. Tuotteitaa testataan omilla koekentillä, koemaalaamoissa ja koekohteissa. Kenttäkokeissa varmistetaan, että laboratoriossa kestäväksi todettu tuote pärjää myös ulko-olosuhteissa. Toimipaikoillaan sijaitsevien koekenttien lisäksi Tikkurilallaa on käytössään testialueita muun muassa meren rannalla suolaisessa ja kosteassa ilmastossa, jossa on paljon UV-säteilyä. Ennen kenttäkokeita Tikkurilan maalit joutuvat läpäisemään lukuisia vaativia laboratoriotestejä. Tuotekehityksellämmee on käytössään muunn muassa erilaisia sääkaappeja, joissa selvitetään, miten tuotteemme reagoivat auringon säteilyyn ja kosteuteen. Metallipinnoillee tarkoitettuja maaleja tutkitaan esimerkiksi kondenssikaapissa, joka altistaa maalatut pinnat ilmastaa tiivistyvälle pisaramaiselle vedelle. Suolasumukaapissaa tutkitaan puolestaan, miten tuotteemme selviää olosuhteissa, jotka vaihtuvat luontoa mukaillen jatkuvissa sykleissä kuivasta kosteaan. Analyyttisessä laboratoriossa tehdään maalipinnasta yksityiskohtaisia analyysejä ja mikrobiologisessa laboratoriossaa testataan homeenestoaineita. Case: Joutsenmerkki Helmi- ja Siro Himmeä -maaleille Ympäristömerkki kertoo tuotteen ympäristövaikutuksista ja sen tutkitusta turvallisuudesta. Tikkurila on jo vuosia tehnyt aktiivista ja pitkäjänteistää työtä ympäristön kannalta kestävämpien ja helppokäyttöisten tuotteiden kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Tikkurila-konsernin eri maalibrändeillä on useita virallisia sekä kansallisia ekomerkkejä ja tuotekohtaisia luokituksia. Kaiken kaikkiaan ekomerkittyjä tuotteita on useita satoja. Vuonna 2014 Tikkurilan tuotteille myönnettiin ympäristömerkkejä Skandinaviassa, Suomessa ja Puolassa. Tikkurilan Helmi-kalustemaalille ja j Siro Himmeä -kattomaalille myönnettiin Joutsenmerkki lokakuussaa Joutsenmerkittyjen tuotteiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvatt elinkaariajatteluun eli huomioivatt tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle. Sekä Helmelle että Siro Himmeälle on myönnetty myös Sisäilmayhdistys ry:nn M1-luokitus, jonka mukaisistaa materiaaleista haihtuuu erittäin vähän yhdisteitä huonetilaan. Case: Uudet varoitusmerkinnät Tikkurilann tuotteissa Maalin valmistukseen, tuoteturvallisuuteen sekä maalien käsittelyyn ja markkinointiin liittyy useita kansainvälisiä asetuksia. Kemikaalien luokituksiin, merkintöihin ja pakkaamiseen liittyy CLP-asetus (Classification, Labeling and Packaging), jonka tarkoituksena on varmistaa v ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso. Asetuksellaa yhdenmukaistetaan aineiden a ja seosten luokituskriteerit sekä merkintöjä ja pakkaamista koskevat säännöt..

10 9 (30) CLP-asetuksen mukaiset merkinnät uusitaan kesäkuuhun 2015 mennessä kaikissa EU-maissa. luokitus- ja Asetuksen myötä otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien merkintäjärjestelmä GHS. Tikkurilassa aloitettiin CLP-asetuksen mukaisesti m uusien etikettien ja käyttöturvallisuustiedotteiden valmistelu jo vuonna Tikkurilann EU-alueella valmistettavien ja myytävien maalien etikettien varoitusmerkinnät uusitaan määräaikaan mennessä. Case: Kansainvälinen palkinto tuoteturvallisuustyöstä Tikkurilalle myönnettiin toukokuussa 2014 IHS SPECTRUM Excellence Award -palkinto tuoteturvatietoa parantavan työkalun käyttöönotosta. Tikkurilan tuoteturvan vuosien käyttöönottama ratkaisu mahdollistaa standardoitujen käyttöturval lisuustiedotteiden ja tuotteiden varoitusetikettien tekemisen ja kääntämisen. Järjestelmä on käytössä Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Sen avulla Tikkurila onn saanut yhtenäistettyä toimipaikkojensa tuoteturvallisuuskäytännöt, ja lisäksi käyttöturvallisuustiedotteet voidaan nyt laatia automaattisesti usealla eri kielellä. Järjestelmästää on apua myös kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen (Classification, Labelling and Packagingg of substances and mixtures) vaatimusten täyttämisessä. Kierrätys ja jätteenhallinta Vastuulliseen maalaustyöhön kuuluu asianmukainen jätteistä huolehtiminen. Tikkurila ohjaa asiakkaitaan oikeaan maalaus- ja pakkausjätteiden kierrättämiseen ja hävittämiseen sekä työvälineiden asianmukaiseen puhdistamiseen. Kussakin maassa noudatetaan paikallisia käytäntöjä ja lainsäädäntöä. Kierrätys yleistyy ja sen suosio asiakkaiden keskuudessa kasvaa kierrätyskäytäntöjen kehittyessä. Tavoitteenamme on vähentää tuotteidemmee aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja parantaa maalaamisen vastuullisuutta. Osana vastuullisuustyötämme haluamme edistää maalijätteen hävittämistä ja pakkausten kierrättämistä. Myös omassa toiminnassamme tehostamme jätteiden j hallintaa. Tikkurila aloitti loppuvuodesta 2014 jätteidenn hallintaann keskittyvänn projektin yhteistyössä kaupan, alan järjestöjen sekä jätteiden hallintaan ja kierrättämiseen keskittyneiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda käytännönläheinen malli maalijätteiden hallintaan niin kaupalle ja asiakkaille kuin Tikkurilalle sekä vastata tuleviin lainsäädännöllisiinn muutoksiin. Asiakkaita pyydettiin mukaan vaikuttamaan käyttäjätutkimuksen kautta. Sidosryhmien ääni: "Yksi alan suuntauksista on, että kiinteistösijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia kestävästä kehityksestä. Itse asiassa kestävä kehitys kuuluu tavanomaisiin vaatimuksiin.. Tietynasteista "ekologisuutta" edellytetään kaikissa hankkeissa. Esimerkiksi työmailta odotetaan tehokasta jätteiden hallintaa ja kierrätystä." Kaisa Kekki, Sustainability Manager, Skanska "Kierrätysvaatimusten muuttuessa yritysten aktiivisuuden ja vastuullisuuden merkitys korostuu. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat yritykset vastaavat myymiensä kuluttajapakkausten kierrätyksestä, mikä merkitsee laajaaa vastuuta. PYR ja tuottajayhteisött rakentavat pakkausten keräykseen ja kierrätykseen ympäristön kannalta edullisen, taloudellisesti tehokkaan ja teknisesti toteuttamiskelpoisen järjestelmän. On tärkeää, että työtä kierrätyksen lisäämiseksi tehdään yhdessä ja ennakoidaan kierrätysvaatimusten jatkuva kiristyminen n." Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

11 10 (30) Case: Oikea määrä maalia Ympäristökuormitusta minimoidaan ja kestävä lopputulos varmistetaan valitsemalla työhön oikea määrä parhaiten soveltuvaa laadukasta tuotetta sekä suorittamalla a työ turvallisesti Tikkurilan ohjeiden mukaisesti. Mieti ja laske etukäteen kuinka paljon maalia projektiisi tarvitset - mitä vähemmän ylijäämämaalia jää, sitä vähemmän sen hävittäminen kuormittaa k ympäristöä. Tikkurilan internetsivuilla olevan maalilaskurin avulla asiakkaamme voivat laskea tarvitsemansa määrän maalia. Case: Vesiohenteiset sisämaalit muovipurkeissa Tikkurilan maalibrändin vesiohenteiset sisämaalit pakataan jatkossa muoviastioihin. Uudet purkit ovat kevyitä kuljettaa ja siirrellä, ja j ne myös kestävät kuljetusta kolhiintumatta. Uudet pakkaukset ovat saaneet erinomaisen vastaanoton testeissä, joihin osallistui sekä s maalinmyyjiä että maalien loppukäyttäjiä. Tikkurila on yhdessä pakkaustoimittajien kanssa kehittänyt uuden, muovipakkaukseen sopivan kansiratkaisun, jonka ansiosta maali voidaan v sävyttää entiseen tapaan kantta avaamatta. Muovireunainen metallikansi on helppo avata jaa sulkea. Materiaalin lisäksi purkkien ulkoasu on uudistettu. Pakkauksiin on valittu voimakkaita värejä sekä symbolikuvia. Keskeiset tuoteargumentit on sijoitettu tuotenimien yhteyteen, y joka auttaa asiakkaita ja kaupan henkilöstöä tunnistamaan tuotteet ja valitsemaan oikeann tuotteen kuhunkin tarkoitukseen. Uudistuksen myötä pakkauksiin on jo tässä vaiheessa laitettu uudet, EU:n kesäkuussa 2015 voimaan astuvien määräysten mukaiset varoitusmerkinnät.. Tikkurila pyrkii edistämään muovipurkin kierrätystä. Tällä hetkellä niitä voidaan hyötykäyttää energiantuotannossa. Muovipurkkeja on käytössä kaikissa toimintamaissamme ja noin kolmannes tuotteistamme pakataan muovipurkkeihin. Vaikuttamassa alan yhteisöissä Haluamme edistää maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä ja tuotekuin EU- ja käyttäjäturvallisuutta. Tikkurila osallistuu aktiivisesti niin toimintamaidensa paikallisiin tason maalialan yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan. Case: Maalien ja sideaineiden valmistajille keskusliitto Puolaan Monissa EU-maissa toimii kansallinen keskusliitto maalien ja sideaineiden valmistajille, ja vuonna 2014 sellainen perustettiin myös Puolaan. Tikkurila oli mukana ajamassa keskusliiton perustamista ja on myös sen jäsen. Maalien ja sideaineiden valmistajia edustavan liiton tavoitteena on edistää maali-, lakka- ja sideaineteollisuuden kehitystä sekä pyrkiä tehostamaan verkostoitumista keskeisten ulkomaisten toimijoiden kanssa ja lisäämään tietoisuutta kestävistä ratkaisuista. Puolan maalien ja sideaineiden valmistajien yhdistys on Euroopan väriteollisuuden keskusjärjestö CEPE:n (European Confederation of Paint, Printing Ink and Artists' Colourss Manufacturers Association) jäsen. Case: Laatumaaliyhdistyksen toiminta t vakiintumassa Venäjällä Vuonna 2013 Tikkurila perusti yhdessä muiden maalivalmistajien ja j raaka-ainetoimittajien kanssa laatumaaliyhdistyksen Venäjälle. Yhdistyksen tavoitteena on muunn muassa viestiä kuluttajille ja ammattilaisille korkealaatuisista ja j ympäristön kannaltaa kestävistä tuotteista, yhdistää suurimmat maalinvalmistajat, raaka-ainetoimittajat ja muut maalialan toimijat Venäjällä sekä edistäää maalien kansainvälisiä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja Venäjän markkinoilla.

12 11 (30) Vuoden 2014 aikana yhdistyksen toiminta on laajentunut uusia maalialan m toimijoita on liittynyt yhdistykseen, maalien laatustandardeja on kehitetty yhteistyössä jäsenyritystj ten kanssa ja j yhdistys on osallistunut valiokuntatyöskentelyyn Venäjän kansallisten laatustandardienn kehittämiseksi. Case: Puualan Round Table Puu on uusiutuva luonnonvara. Suomen metsissä kasvaa yli 100 miljoonaa m kuutiometriä puuta vuodessa. Tästä määrästä vain vähän yli puolet hyödynnetään jalostetuiksi tuotteiksi, joten kestävästi kasvatettuaa raaka-ainetta olisi runsaasti esimerkiksi rakentamisen tarpeisiin. Tikkurila haluaa edistää puurakentamista ja on yhdessä muiden Suomessa toimivien puuteollisuuden ja rakentamisen toimijoidenn kanssa pohtinut parannuksia suomalaiseen puurakentamiseen liittyen. Yhteisten keskustelujen tavoitteena on edistää puurakentamista ja saavuttaa konkreettisia toimenpiteitä muun muassa kaavoituksen, rakennesuunnittelun ja j ammattiosaamisen sekä kiinteistöjen huollon ja ylläpidon osalta niin yhteiskunnalta ja loppukäyttäjiltä kuin osallistuvilta yrityksiltä itseltään. Puuteollisuuden ja rakentamisen ammattilaiset uskovat, että yhteistyöllä on mahdollista vaikuttaa asumisen viihtyisyyteen esimerkiksi äänieristyksen ja sisäilman laadun osalta. Rakentamisen ekologisuus paranisi hiilijalanjäljen pienentyessä resurssitehokkuuden ja omavaraisuuden kasvaessa.

13 Raaka-aineet Tikkurila valmistaa maaleja ja pinnoitteita moniin eri käyttötarkoituksiin. Halutuista ominaisuuksista riippuen myös valmistuksessa käytettävien komponenttien välillä on o suuria eroja. Tuotteiden ympäristövaikutuksiin, laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat suuresti Tikkurilan valitsemat raakamuassa titaanidioksidin ja täyteaineiden, tuotannostaa sekä liuoteohenteisten maalien käytöstä ilmaan vapautuvista liuotteista. Tavoitteenamme on kehittää tuotteita, joilla saavutetaan yhä pidempi huoltomaalausväli,, ja jotka aineet. Merkittävimmät maalien ympäristöva aikutuksista syntyvät raaka-aineiden, muun kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja ovat turvallisia käyttää. Tutkimus ja tuotekehitys etsii jatkuvasti teknisesti toimivia ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia raaka-aineita tiiviissä yhteistyössä raaka-ainetoimittajien kanssa. Lisäksi he tutkivat vaihtoehtoisten ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä sekä maalien uusia toiminnallisuuksia ja parantavat olemassa olevien maalien ja pinnoitteiden käyttöomina aisuuksia. Raaka-aineiden valintaa ohjaa niiden terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Maali koostuu tyypillisesti sideaineesta, pigmentistä, täyteaineesta, ohenteesta jaa apuaineista. Tuotekehitys valitsee raaka-aineet käyttötarkoituksen ja tuotteelta vaadittavien ominaisuuko ksien mukaan, ja siksi esimerkiks ulko- ja sisämaaleissa käytetäänn eri raaka-aineita. Yritysvastuuraportti (30) Resurssit Haluamme entisestään parantaa tuotanto- jaa resurssitehokkuuttamme sekä huomioida tuotesuunnittelussa ja tarjoamissamme ratkaisuissa entistä paremmin raaka-ainevalinnat ja elinkaariajattelun. Otamme huomioon tuotteidemme ympäristö- ja muut vastuullisuusvaikutukset koko elinkaaren ajaltaa raaka-ainevalinnoista ja tuotteiden valmistuksesta tuotteiden käyttöön ja jätteiden käsittelyyn. Maalin keskeisimmät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset syntyvät raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksesta, tuotteen valmistuksessa käytettävästä energiasta, valmistuksen aikana syntyvistä päästöistä jaa jätteistä sekä raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotteiden kuljetuksesta, maalaustyön ja maalin kuivumisen aikanaa maalista haihtuvista yhdisteistä ja maalijätteen hävityksestä. Tikkurilan tavoitteena on jatkuvasti pienentää oman toimintansa jaa tuotteidensa aiheuttamaa ympäristökuormitusta muun muassa kehittämällä tuotteita, joilla saavutetaan mahdollisimman pitkä kestoikä ja pitkät huoltomaalausvälit. Lisäksi me edistämme vesiohenteisten tuotteiden käyttöä ja valitsemmee ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon, kunn se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Me myös kehitämme valmistusprosessien resurssitehokkuutta minimoimalla syntyvää hukkaa ja edistämällä jätteiden hyötykäyttöä. Sidosryhmän ääni: BASF valmistaa kemianteollisuuden tuotteita kestäväää tulevaisuutta silmällä pitäen. Edistämme maalialan kestävää kehitystä ja olemme kehittäneet kattavan vastuullisuuskonseptin, jolla vastaamme vastuullisten, edistyneiden ratkaisujen tarpeeseen. Konseptimmee keskiössä ovat maalin arvoketjussa muun muassa kestävyys, materiaalitehokkuus ja sisäilman laatu. Kestävien ratkaisujen toteuttaminen edellyttää vahvojaa kumppanuuksia arvoketjun kaikissa vaiheissa sekä vahvoja brändejä. Kestävän kehityksen suhteen työskentelemme tiiviissä t yhteistyössä Tikkurilan kanssa. Oliver Lotz, Segment Marketing Manager Dispersions for Architectural Coatings, BASF

14 13 (30) Tikkurilan merkittävimmät ostot koostuvat maalin valmistukseen tarvittavista raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista. Yli 80 prosenttia Tikkurilan EU-alueella raaka-aineista ostetaan paikallisilta toimittajilta. toimivien yksiköiden raaka-aineista tulee EU-alueelta. Venäjällä noinn 50 prosenttia Funktionaaliset tuotteet Tikkurilan tuotevalikoimaan kuuluu useita funktionaalisia maaleja ja pinnoitteita, joilla on jokin erityinen toiminnallisuus. Tuote voi muun muassa edistää maalatun pinnan energiatehokkuutta tai paloturvallisuutta, sillä voi saavuttaa erityisen kulutuksen ja pesun keston, tai maalatustaa pinnasta voi saada bakteerien tarttumista estävän tai jopa itsestään puhdistuvan. Funktionaalinenn ominaisuuss saadaan aikaan erilaisilla lisäaineilla ja sideaineratkaisuilla. Funktionaalisten tuotteiden, erityisesti energia- ja ekotehokkuutta parantavienn ratkaisujen kysyntä on kasvanut. Tikkurilan tavoitteena on jatkossa keskittyä yhä tehokkaammin toiminnallisten tuotteiden ja pinnan elinkaarta pidentävien palvelujen kehittämisee en. Case: Energiatehokkaiden ratkaisujen osaamista Vuonna 2014 Tikkurila osti kaksi funktionaalisiin tuotteisiin keskittynyttä yritystä ruotsalaisen KEFA Drytech AB:n ja tanskalaisen ISO Paint Nordic A/S:n. Yritysostot täydentävät Tikkurilan ammattilaisille suunnattua tuotevalikoimaa jaa osaamistaa funktionaalisissa energiatehokkaissa pinnoiteratkaisuissa. Drytech valmistaa ja myy funktionaalisia tuotteita niin ammattilaisil lle kuin kuluttajille. Tuotteita on muun muassa kondenssinestokäsittelyyn, homeenestoon sekä äänen vaimentamiseen. ISO Paint Nordic keskittyy energia- ja ekotehokkaiden pintakäsittelyratkaisujen kehittämiseen, valmistamiseen ja myyntiin. Tuotteet esimerkiksi vähentävät rakennusten lämmittämiseen tai viilentämiseen tarvittavan energian määrää ja pidentävät rakenteiden elinkaarta. Case: Kestävää kauneutta Kiinassa Ilmansaasteet ovat iso ongelma Kiinassa, joten ympäristön suojeluun panostetaan yhä enemmän. Tikkurila on osallistunut tähän työhön Beautiful Beijing -hankkeen kautta. Hankkeen avulla pyritään parantamaan Pekingin ilmanlaatua tutkimalla ja ottamalla käyttöönn suomalaista edistyksellistä osaamista. Kiinassa arvostetaan Tikkurilan korkealaatu isia, vesiohenteisia ja hajusteettomia sisämaaleja ja kestäviä ulkopintoihin tarkoitettuja funktionaalisia ratkaisuja. Tikkurila haluaa edistää vesiohenteisten tuotteiden käyttöä Kiinassa.. Sisäilman laatuun parantavasti vaikuttavat Tikkurilan M1-luokitellut tuotteet, joista haihtuu erittäin vähän yhdisteitä huonetilaan. Ulkopinnoille Tikkurila tarjoaa Kiinan markkinoilla funktionaalisia pinnoitteita, joilla voi saada käsitellystä pinnasta esimerkiks itsestään puhdistuvan. Tikkurila on ollut läsnää Kiinan markkinoilla vuodesta 2007 asti. Tällä hetkellä Tikkurilan maaleja myydään yli 250 kolmannen osapuolen omistamassa ja operoimassa maaliliikkeessä Kiinassa, ja tuotteita ja palveluja on tarjolla yli sadassa Kiinan kaupungissa. Toimitusketjun resurssitehokkuus Me kehitämme jatkuvasti tuotantoprosessejamme ja tuotantolaitostemme resurssitehokkuutta. Tavoitteenamme on parantaa toimintamme kokonaislaatua ja turvallisuutta, vähentää tuotanto- ja

15 14 (30) logistisia kustannuksiaa sekä tuotannon hukan ja maalijätteen määrää. Ennen kaikkea pyrimme varmistamaan erinomaisen palvelun eli tuotteiden oikea-aikaisen saatavuudes en myyntipisteissä. Tikkurilassa otettiin vuonna 2011 käyttöön Lean-toimintatapa. Johtamisen ja laadun kehittäminen, hukan eliminointi sekä visuaalinen toiminnann ohjaus ja 5S ovat esimerkkejä Lean-toimintatavoista, joita on otettu konsernissa käyttöön vuosienn aikana. Keskiössä K onn asiakastarpeiden ymmärtäminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Pyrimme parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja tuotteiden ja prosessien laatua sekä lyhentämään prosessien läpimenoaikoja. Vuonna 2014 olemmee toimitusketjussammee keskittyneet erityisesti tuotannonsuunnittelun tehostamiseen sekä toimitusvarmuuden ja saatavuuden parantamiseen entisestään. Kaikilla suurimmilla toimipaikoillamme on otettu käyttöön visuaalinen toiminnan ohjauksen malli, joka on tehokas tuotannonohjauksen työkalu esimiehille ja työntekijöille. Sen S avulla olemme tehostaneet tiedonkulkua, parantaneet joustavuutta, selkeyttäneet rooleja ja vastuita sekää parantaneet turvallisuutta, toiminnan kokonaislaatua ja toimitusvarmuutta. Lisäksi 5S-nimisen toimintamallin käyttöönottoa jatkettiin ja laajennettiin toimitusketjussa. 5S-menetelmän avulla työympäristö muuttuu siistimmäksi ja tilavammaksi ja työ järjestelmällisemmäksi. Näiden seurauksenaa parannamme toimintamme laatuaa ja turvallisuutta sekä työn tuottavuutta. Arvioimme toimintaamme ja toimintajärjestelmiämme erilaisin katselmuksin. Sertifiointilaitosten ja muiden ulkoisten auditointien lisäksi konsernin HSE-toiminto (Health, Safety and Environment) asettaa tavoitteita, auditoi yrityksen tuotantotoimipaikkoja, antaa suosituksia ja seuraa paikallista kehitystä. Auditointienn tavoitteenaa on edistäää ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustoimintojen kehittämistä. Vuonna 2014 sisäisiä auditointeja suoritettiin Tikkurilan toimipaikoilla Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Serbiassa,, Suomessaa ja Venäjällä. Tuotannonn ympäristövaikutukset Nykyaikaisen maalinvalmistuksen ympäristövaikutukset ovat vähäisiä haitallisten aineiden päästöt ja jätteet minimoidaan kehittyneen prosessitekniikan, tehokkaiden prosessien ja kierrätyksen avulla. Merkittävimmät maalienn ympäristövaikutuksista syntyvät maalien tekemiseen tarvittavien raaka-aineiden tuotannosta. Jätteet Raaka-aineiden tehokas käyttö minimoi tuotannon jätemääriä. Maalituotannossa raaka-ainehukkaa syntyy muun muassa tuotanto- ja täyttökoneiden pesuista, raaka-ainepakkauksiin jäävistä jäämistä, epäkuranteista ja vanhentuneista raaka-aineista ja tuotteista sekä poistoilman mukana käsittelyyn menevästää tai muuten poistuvasta raaka-ainepölystä jaa liuotinhöyryistä. Maalin valmistuksessa syntyvä jäte pyritäänn hyödyntämään prosesseissamme aina kun se on mahdollistaa tuotteiden tiukat laatuvaatimukset huomioon ottaen. Se kiinteä ja nestemäinen jäte, jota ei kyetä hyödyntämään prosesseissamme, toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi. Tikkurilan vaarallisten jätteiden suhteellinen määrä vuonna 2014 oli o 20,8 (2013: 25,5) grammaa tuotelitraa kohti, kun taas muun jätteen suhteellinen määrä oli 15,00 (18,4) grammaa tuotelitraa kohti. Vuodesta 2013 jätteiden suhteelliseenn määrään on laskettu tuotantolaitosten lisäksi Pietarin Utkina Zavodin ja Moskovan Mytishchin varastojen jätemäärät. Muut tuotantotoimipaikkojen varastot ovat sisältyneet lukuun jo aikaisempina vuosina.

16 15 (30) Liuotepäästöt ilmaan Valmistusprosessin yhteydessä ilmaan vapautuu raaka-aineiden sisältämiä s haihtuvia orgaanisia liuotteita eli ns. VOC-yhdisteitä (Volatile Organic Compound). Vuonna 2014 tuotannon laskennalliset liuotepäästöt ilmaan olivat 0,43 (0,47) grammaa tuotelitraa kohti. Liuotteiden käytöstä aiheutuvia VOC-päästö öjä rajoitetaan muun muassa lainsäädännöllä. EU:n alueella on voimassa teollisuuden VOC-direktiivi, joka määrittelee tuotannon VOC-päästöjen enimmäismäärän. Energiankulutus Maalituotanto pääasiallisesti eri ainesosien sekoittamista, joten tuotanto itsessään ei kuluta paljon energiaa. Suurin osa käytetystä energiasta kuluu rakennusten lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Tikkurilan tavoitteena on toimitusketjun energian kulutuksen jatkuva vähentäminen. Toimitusketjun energian kulutuksen vähentäminen on mahdollista tuotantolaitosten ja tuotantoprosessien teknisten muutosten kautta eli esimerkiksi vaihtamalla laitteistoa vähemmän energiaa kuluttaviin sekä rakennusteknisten parannusten kautta. Vuonna 2014 konsernin tuotantolaitosten energiankulutus tuotelitraa kohti oli 0,37 (0,39)) kwh. Jätevedet Konsernin toimipaikkojen jätevedet käsitellään paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Vesiohenteiset tuotteet Ympäristöää mahdollisimman vähän kuormittavat tuotteet ovat strategiamme keskeinen elementti, ja olemme jo vuosikymmenien ajan panostaneet vesiohenteisten tuotteiden t kehittämiseen ja niiden käytön edistämiseen. Yhä useammat maalitt ovat vesiohenteisia, niukkaliuotten eisia, liuotteettomia tai korkean kuiva-ainepitoisuuden omaavia tuotteita. Vuonna 2014 vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta oli 72,0 (71,6) prosenttia. Ympäristökustannukset ja -investoinnit Vuoden 2014 investoinnit ympäristönsuojeluun toimipaikoilla olivatt 0,5 (0,3) miljoonaa euroa ja ympäristöön liittyvät käyttökustannukset 2,0 (1,9) miljoonaa euroa. Vuonna 2014 ympäristöinvestoinnit liittyivät muun muassaa tuotannon prosessiparannuksiin,, raaka-aineiden varastointiin, jäteveden- ja jätteenkäsittelylaitteisiin sekä rakennusteknisiin parannuksiin.. Kustannuksiin sisältyyy muun muassa jätteiden käsittely, jätevedenn käsittely jaa analysointi sekä sertifiointikustannukset. Tunnuslukuja: Vesiohenteisten tuotteiden osuuss tuotannosta, % Suora energiankulutus*, kwh/tuotelitra Epäsuora energiankulutus**, kwh/tuotelitra Tuotannonn liuotepäästöt (VOC) ilmaan, g/tuotelitra Vaaralliset jätteet, g/tuotelitra Muut jätteet, g/tuotelitra Investoinnit ympäristönsuojeluun, milj. euroaa Ympäristönsuojelun käyttökustannukset, milj. euroa * polttoaineen kulutus tuotantotoimipaikoilla ** sähkö, kaukolämpö, ostohöyry 72,0 0,10 0,27 0,43 20,8 15,0 0,5 2,0 71,6 0,11 0,28 0,47 25,5 18,4 0,3 1,9 71,4 0,11 0,25 0,50 21,6 14,0 0,3 2,1 70,1 0,09 0,25 0,444 23,2*** 14,9*** 0,5 2,1 70,3 0,08 0,29 0,40 8,3 28,9 0,2 2,1 *** Vuodesta 2011 alkaen ympäristöraportoinninn jätteiden jakoperusteenaa GRI-ohjeistuksen mukaiset kansalliset jäteluokitukset.

17 16 (30) Case: Tehokkuutta jätteiden käsittelyyn Venäjällä Tikkurilan toimipaikoilla Pietarissa on vuoden 2014 aikana kehitetty jätteiden hallintaa. Toimenpiteillä on muun muassa tehostettu tuotannon jätevesien jaa kiinteän jätteen käsittelyä sekä edistetty kierrättämistä. Jäteveden osalta tuotantolaitoksissa keskityttiin pesuprosessiparannuksiin ja veden hyötykäytön edistämiseen. Kiinteänn jätteen käsittelyä tehostettiin muun muassaa jätteiden erottelulla ja investoimalla uusiin jätteenkäsittelylaitteisiin. Tehtyjenn toimenpiteiden ansiosta Pietarin tuotantolaitosten jäteveden määrä on vähentynyt neljänneksen ja jätteiden määrä noin viidenneksen. Jätehallinnan tehostamistoimenpiteet ovat osa Tikkurilan Lean-toimintatapaa, jonka tavoitteena on tuotantoprosessien, siisteyden, turvallisuuden ja tehokkuuden jatkuva parantaminen, ja sitä kautta yhä laadukkaampi asiakaspalvelu ja tuotteet. Case: Energiatehokkaita valintoja toimistossa Tuotteidemme ympäristövaikutusten pienentämisen lisäksi panostamme myös oman toimintamme ekotehokkuuteen. Vantaan toimipaikan toimistotilojen laajamittaisen kunnostuksen yhteydessä kiinnitimme huomiota tilojen energiatehokkuuteen. Tikkurilan remontoiduissa toimistotiloissa on otettu käyttöön energiatehokkuutta edistävää valaistusohjaus. Valaistusta ohjataan ja säädetään kellonaikojen mukaan ja vakiovalo- ja läsnäolotunnistimien avulla. Valaistus säätyy sen mukaan miten tiloissa ollaan paikalla ja mikä on luonnonvalon määrä. Neuvottelutilojen valaistus toimii automaattitunnisteella ja wc-tiloihin on asennettu liiketunnistimet. Toimistojen energiankulutuksesta noin kolmannes kuluu tietokoneisiin ja niiden oheislaitteisiin ja kolmannes valaistukseen. Muut toimistolaittet eet kuuluvat loppukolmannekseenn eli muuhun energiankulutukseen. Arvion mukaan remontoitujen toimistotilojen valaistuksen sähkönkulutus on noin 25 prosenttia vähemmän kuin ennen remonttia. Rakennusteknisten muutosten lisäksi olemme kouluttaneet henkilöstöä ekotehokkaisiin toimintatapoihin sekä rohkaisseet heitä muun muassa toimiston jätteiden hallintaan ja kierrättämiseen.

18 17 (30) Ihmiset Haluamme varmistaa, että toimintamme on vastuullistaa ja kaikissaa toimintamaissamme panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä työterveyteen ja - turvallisuuteen. Tikkurila toimii korkeiden eettisten arvojen ja lainsäädännön sekä liiketapaperiaatteidensa mukaan. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme samaa. Tikkurilan arvot luovat perustan liiketoiminnallemme ja toimintatavoillemme. Arvojemme mukaisesti olemme luottamuksen arvoisia, innovatiivisiaa ja ammattilaisia. Tikkurilan liiketapaperiaatteissa määritellään yhtiön liiketapaa koskevat perusvaatimukset eli mitenn menettelemme ammattimaisissa liikesuhteissa, eturistiriidoi ssa, yhtiön omaisuuteen, reiluun kilpailuun, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä turvallisuuteen, luottamukseenn ja yksityisyyden suojaan liittyvissä asioissa. Sidosryhmän ääni: "Tikkurilassa suhtauduttiin kesätyöntekijään positiivisesti. Heillä onn panostettuu erityisen paljon työturvallisuuteen, työssä jaksamiseen ja perehdyttämiseen. Koneiden ja kemikaalien kanssa työskennellessä on oltava tarkkana tekemisissään ja liikkeiden tulisi olla harkittuja. Isossa tehtaassa työskentelevältä vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja huolellisuutta. Vaikka työt tehdään aikataulun mukaan, ei millään ole niin kiire, ettei sitä voisi tehdä turvallisesti. Omalla kohdallani kiireetön työilmapiiri onkin edesauttanut työhön oppimista, työturvallisuutta ja työssä jaksamista" Antti Auvinen, ensimmäisen vuoden kemia-, bio- ja materiaalitekniikan opiskelija Aalto-- kohtaan. Tikkurilan konsernitasoinen korruption vastainen politiikka antaa henkilöstöllee käytännönn ohjeita yliopistossa ja Aaltonaut-ohjelman opiskelija. Case: Nollatoleranssi korruptiota kohtaann Tikkurilassa on nollatoleranssi lahjuksia, korruptiota ja muuta epäeettistä vaikuttamista päivittäiseen toimintaan. Tikkurila on tehokkaasti ottanut käyttöön vuonna 2013 julkaisemansa korruption vastaisen politiikan, jossa on määritelty konkreettiset rajat vastaanotetuille ja annetuille lahjoille ja vieraanvaraisuudelle. Politiikan tarkoituksenaa on varmistaa lakien ja Tikkurilan liiketapaperiaatteiden mukainen toiminta. t Politiikka on käännetty useimmille u konsernin kielille, ja sen käyttöönottoon otettiin mukaan paikallinen johto ja esimiehet. Seuraamme systemaattisesti miten politiikka toteutuu käytännössä muun muassa keräämällä liiketoimintayksiköiltä tiedot lahjoista vuosittain. Case: Tavoitteena tehostaa innovaatioiden syntyä Tikkurilaan perustettiin vuonna 2012 innovaatiotiimi, jonka innovaatioagenttien tehtävänää on muun muassa ennakoida tulevaisuuden trendejä, tarpeita ja mahdollisuu uksia sekä vahvistaa Tikkurilan innovaatiokulttuuria ja kehittää yrityksen sisäisiä innovaatioprosesseja. Vuonna 2014 Tikkurilassa esiteltiin uusi sovellus innovaatioiden hallintaan. Työkalun avulla henkilöstöltä saadut ideat käsitellään tehokkaasti ja systemaattisesti, ja niidenn käsittelyprosessia ja seurantaa kehitetään yhä läpinäkyvämmäksi. Kaikki tikkurilalaiset voivat kommentoida ja arvioida toistensa ideoita, jolloin niiden sisältö rikastuu. Työkalun käyttöönotto on alkanut vuoden 2015 alussa. Henkilöstö Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän yrityksen edellytys. Me Tikkurilassaa panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä työterveyteen ja - turvallisuuteen. Kannustamme henkilöstöämme kehittymään, osallistumaan jaa innovoimaan, ja

19 18 (30) rohkaisemme heitä vuorovaikutukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön niin sisäistenn kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tikkurilan palveluksessa vuoden 2014 lopussa työskenteli ( 2013: 3 133) henkilöä 16 eri maassa. Noin puolet Tikkurilan henkilöstöstä ä työskentelee toimitusketjussa (tuotanto, hankinta, logistiikka ja HSEQ) ja kolmasosa myynnissä, markkinoinnissa ja teknisessä t tuessa. Oma tuotanto vaikuttaa olennaisesti Tikkurilan henkilöstörakenteeseen ja -määrään. Alueiden väliset erot selittyvät muun muassa tuotannon automatisoinnin asteella ja oman myyntihenkilöstön määrällä. Pisimmälle tuotanto on automatisoitu Ruotsissa ja eniten myyntihenkilökuntaaa on Venäjällä. Maalimarkkinoiden kausivaihtelusta johtuen henkilöstömäärä on suurimmillaan ulkomaalauskaudella kesällä ja pienimmillää än talvella. Tunnuslukuja: Henkilöstömäärä Henkilöstöö keskimäärin Henkilöstökyselyn indeksi * Työtapaturmat (LTA1), kpl/milj. työtuntia Kehityskeskusteluita käyvän henkilöstön osuus, % ** Määräaikaiset työsuhteet , % Työntekijäsopimuksella työskentelevät, % Naisten osuus henkilöstöstä , % Henkilöstön keski-ikä Suoriteperusteiset palkat ja palkkiot (milj. euroa) ,9 87,1 6,7 37,7 37,3 40,5 81, ,9 86,1 7,8 38,9 37,5 39,9 82, ,9 83,7 5,6 39,9 36,4 39,9 88, ,8-6,0 40,9 36,33 39,2 88, ,8 68,0 5,9 43,6 37,0 38,5 88,1 * Vuonna 2012 Tikkurilassa otettiin käyttöön uusi henkilöstökyselytyökalu, jonka tuloss on yleisindeksi. Vuonna 2011 Tikkurilassa ei järjestetty henkilöstökyselyä ja vuoden henkilöstökyselyn tulos ei ole vertailukelpoinen vuosien tulosten kanssa. ** Kehityskeskusteluja käyvän henkilöstön osuuss määrittyy henkilöstökys selyn vastausten perusteella. Vuonna 2011 ei konsernissa järjestetty henkilöstökyselyä. Henkilöstökysely Tikkurila Beat Henkilöstökysely on tärkeä johtamisen ja kehittämisen työkalu. Tikkurilassa mitataan henkilöstön hyvinvointia, osaamista ja sen kehittämistä sekä motivaatiota vuosittain toteutettavalla Tikkurila Beat -kyselyllä. Vuoden 2014 henkilöstökyselyssä 85,0 (2013: 83, 9) prosenttia tikkurilalaisista antoi palautetta yrityksestämme, johtamistavasta,, työtehtävistään ja oman tiiminsä toiminnasta. Tulosten perusteella mitattu Tikkurilan indeksi oli 4622 (426), kun vertailukelpoinen muiden samaa kyselyä käyttävien yritysten keskiarvo oli 381. Tikkurila Beatin konsernitason tulokset parantuivat lähes kaikilla kyselyissä tutkituilla alueilla. Henkilöstön mukaan yhteistyö tiimien ja kollegoiden välillä on kehittynyt, omat vahvuudet ja kehittämisen tarpeet tunnistetaan, hyvinvointiin panostetaan ja työn ja vapaa-ajan ja a heidän työllään on väliseen tasapainoon kiinnitetään huomiota. Henkilöstö kokee, että heihin luotetaan merkitystä. Tiedonkulku ja koulutusmahdollisuudet koetaan edellisvuosia paremmiksi, vaikka ne tulosten perusteella vaativatkin vielä kehittämistä. Tikkurila laskee henkilöstökyselyn kysymysten pohjaltaa vastuullisen työnantajuuden indeksin, jossa kysytään henkilöstön mielipiteitä tasa-arvoon, arvojen mukaiseen toimintaan, osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin sekä henkilönn työn mielekkyyteen jaa omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin liittyen. Tikkurilan vastuullisen työnantajuuden indeksi vuonna 2014 oli 79 (2013: 78). Indeksissä kartoitetut osa-alueet olivat pääasiallisesti parantuneet. Henkilöstön mielestä

20 19 (30) Tikkurila on vastuullinen työnantaja, joka kiinnittää huomiota tasavertaisuuteen, turvallisuuteen ja osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstöns sä hyvinvointiin. Jokainen tiimi Tikkurilassa käy tulokset läpi esimiesten johdolla, ja he yhdessä tiimin kesken miettivät mitä tiimin päivittäisissä toiminnoissa ja työtavoissa voi parantaa ja kehittää. Tarkoituksena on luoda konkreettisia, aikataulutettuja ja mitattaviaa toimenpiteitä, joilla on selkeä vaikutus suorituskykyymme. Kehityskeskustelut Kehityskeskustelun avulla kartoitetaan henkilöstön yksilöllisiä tarpeita ja toiveita, arvioidaan työntuloksia ja suoriutumista, suunnitellaan tulevia toimenpiteitä jaa tunnistetaan kehittämisen tarpeita. Keskustelu on tehokas tapa t esimiehelle tarkastella ja kehittää tiiminsä toimintaa, hyvinvointia ja ilmapiiriä. Työntekijälle keskustelu on mahdollisuuss antaa ja kuulla palautetta, keskustella työntekoon liittyvistä asioista sekä myös edistää omann työnsä ja siihen liittyvän osaamisen kehittämistä. Vuoden 2014 henkilöstökyselyn mukaan 87,1 (86,1) prosenttia henkilöstökyselyyn vastanneista oli käynyt esimiehensä kanssa kehityskeskustelun. Henkilöstökyselyssä mitataan myös kehityskeskustelujen hyödyllisyyttä. 72,7 (70,6) prosenttia henkilöstökyselyynn vastanneista piti keskustelua hyödyllisenä tai jokseenkin hyödyllisenä. Tasavertaisuus Noudatamme tasavertaisuuden periaatetta riippumatta henkilön sukupuolesta, rodusta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, iästä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta. Henkilöstön näkemystä tasa-arvoisuuden toteutumisesta seurataan muun muassa henkilöstökyselyn avulla. Henkilöstökyselyynn vastanneista 89,3 (2013: 87,1) prosenttia koki, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti tai jokseenkin tasa-arvoisesti Panostammee systemaattiseen työturvallisuuskäytäntöjen ja -menetelmien kehittämiseen. Tikkurilan johto ja henkilöstö ovat sitoutuneita turvallisuuteen, ja yrityksellä on vakiintuneet turvallisuuden johtamisjärjestelmät. Turvallisuustyömme keskittyy ennen kaikkeaa ennaltaehkäisevään toimintaan,, kuten yrityksessämme. Työturvallisuus Haluamme taata jokaiselle tikkurilalaiselle turvallisen työpaikan. riskienarviointeihin, turvallisuuskoulutuksiin, -keskusteluihin ja -kierroksiin, vaaratilanteista ilmoittamiseen ja viestintään sekä sisäisiin jaa ulkoisiin arviointeihin n. Tikkurilassa seurataan toiminnann turvallisuutta LTA1-tapaturmataajuus-mittarilla, joka ilmaisee vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohti. Tavoitteena on työtapaturmamäärän jatkuva vähentäminen. Vuonna 2014 työtapaturmien määrä oli 2,9 (2013: 3,9) tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Arvioimme edistymistämme turvallisuus-, ympäristö-, ja työterveysasioissa konsernin HSE- Tikkurilan toimipaikoilla Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa ja Venäjällä. Henkilöstön turvallistaa käyttäytymistä arvioidaan normaalien työtehtävien lisäksi säännöllisissä kehityskeskusteluissa, havainnointikierroksilla sekä esimiesten ja muiden kanssa käytävissä turvallisuuskeskusteluissa. Vuonna 2014 konsernissa suoritettiin lähes toiminnon suorittamissa sisäisissä auditoinneissa. Vuonna 2014 sisäisiä auditointeja suoritettiin turvallisuuskeskustelua ja -kierrosta.

21 20 (30) Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasiat kirjataan ja niitä analysoidaan HSE Monitor - raportointityökalussa. HSE Monitorin käyttöotto aloitettiin Tikkurilassa vuonnaa 2011 ja tällä hetkellä työkalu on käytössä Puolassa, Ruotsissa, Serbiassa, Suomessa, Venäjällä V jaa Virossa. HSE Monitoriin kirjataan muun muassa turvallisuuskeskustelut, turvallisuuskierrot ja -havainnot, erilaiset vaaratilanteet, tapaturmat ja palot. Lisäksi esimiehet tai asiantuntijat raportoivat työkalun avulla muun muassa mahdolliset turvallisuuteen jaa ympäristöön liittyvät vaaratilanteev et ja toimenpiteet. Case: Yhteinen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää Tikkurilassa otetaan käyttöön yhteinen tietojärjestelmä henkilöstö-- ja j käytäntöjä sekä parantaa muun muassa työntekijätietojemme tarkkuutta ja käytettävyyttä osana päätöksentekoa. ja työsuhdetietojen hallintaan. Työkalu tehostaa ja nopeuttaa henkilöstöhallinnon toimintatapoja Järjestelmää otettiin ensimmäisenä käyttöön Suomessa, Puolassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Henkilöstöhallinnon rinnalla myös työnjohtajat ja esimiehet ovat työkalun tärkeitä käyttäjiä. Järjestelmää helpottaa ja nopeuttaa esimiesten työtä, kun oman organisaationn ajantasaiset tiedot ovat tehokkaammin käytössä. Järjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä jatketaan vuonna Case: Kehityskeskustelusta aito työkalu esimiehillee Vuonna 2014 Tikkurilan henkilöstökyselyyn vastanneista 87,1 prosenttia oli käynyt kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Haluamme, että kehityskeskustelu on hyödyllinen niin esimiehellee kuin alaisellekin. Tikkurila on Venäjällä kehittänyt kehityskeskusteluprosessia esimiehiltä ja henkilöstöltä saadun palautteen perusteella. Kehityskeskustelumallia ja prosessia on uudistettu muun muassa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, tehostamalla seurantaa ja sen läpinäkyvyyttä sekä linkittämällä vahvemminn liiketoiminnan tavoitteet yksilön tavoitteisiin ja kehittymiseen. Case: Tikkurilalle Puolassa luotettavan työnantajann palkinto Tikkurilan puolalainenn tytäryhtiö Tikkurila Polska S.A. on saanut luotettavan työnantajan palkinnon, joka myönnetään tunnustuksena ansioituneille ja vastuullisille puolalaisille työnantajille. Kilpailuun osallistuneita yrityksiä arvioitiin henkilöstöhallinnon käytäntöjen ja politiikkojen, organisaatiokulttuurin ja yritysvastuullisuuden perusteella. Voittaja valittiin alueellisilta viranomaisilta ja instituutioilta sekä yrityksiltää ja ihmisiltä saadun palautteen perustella. Vuosittainen kilpailu toteutetaan yhteistyössä puolalaisten työnantajajärjestöjen kanssa Tikkurila työllistää Puolassa 414 ( ) henkilöä. Yhtiö on joo vuosia panostanut henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. Case: Tikkurila palkittiin Suomessa kesätyön kehittämisestä Tikkurila on ollut mukana Suomen Lasten jaa Nuorten säätiön järjestämässä Vastuullinenn kesäduuni -kampanjassa vuosina Kampanjan tarkoituksena on edistää e hyviä kesätyön periaatteita, muun muassa työn mielekkyyttä ä, kohtuullista palkkausta, perehdytystä ja ohjaamista sekä oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Vastuullinen kesäduuni -kampanja palkitseee Suomen vastuullisimm mat kesätyönantajat sekä kesätyötä ansiokkaasti kehittäneen yrityksen. Vuoden 2014 tunnustuksen kesätyön kehittämisestä sai Tikkurila. Me olemme Tikkurilassa panostaneet erityisesti kesätyöntekijöiden perehdytykseen, huolehtineet heidän osaamisestaan ja kannustaneet viestinnän avoimuuteen.. Tikkurila työllistää Vantaan toimipaikallaan vuosittain lähes sata kesätyöntekijää. Olemme sitoutuneet kesätyöntekijöiden työtehtävien ja -olojen kehittämisee en sekä heidän kokonaisvaltaiseen perehdyttämiseen. Tikkurilassa kerätään säännöllisesti palautetta ja ideoita

22 21 (30) kesätyöntekijöiltä ja tavoitteena on tarjota heille entistä mielenkiintoisempia jaa monipuolisempia mahdollisuuksia. Opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö Yrityksen ja oppilaitosten välinenn yhteistyö tuo yritykseen niin uusia näkökulmia, mielipiteitä ja ideoita kuin tulevaisuuden osaajia, mutta see myös edistää tunnettuutta ja liiketoimintaa. Opiskelijallekin on konkreettista hyötyä yritys- ja kouluyhteistyöstä. He saavatt työkokemuksen lisäksi kontakteja työelämään ja käytännön kokemusta, mutta yhteistyö edistää myös heidän valmistumista ja työnhakua. Tikkurila on tiiviisti oppilaitosten kanssa yhteistyössä, muun muassa opiskelijoiden harjoitteluihin, opinnäytetöihin, diplomitöihin ja kouluttamise een liittyen. Me haluamme panostaa yhä monialaisempaan oppilaitosten, opiskelijoide en ja Tikkurilan välisiinn yhteistyöhankkeisiin. Mahdollisuuksia on monenlaisia: koulutuksia, päättötyöprojekteja, harjoittelujaksoja ja yritysvierailuja sekä esimerkiksi osallistamis sta yhteisöllisyysprojekteihin. Case: Tikkurila yhteistyössä Aalto-yliopis ston Aaltonaut-ohjelmassa Tikkurila on yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa kehittämässä uutta tuotekehityksen Aaltonaut- Aaltonaut-kurssien toteutus perustuu ongelmaperustaiseen oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn tieteidenvälisissä ryhmissä. Opintojen akateemista ohjausta täydennetään työelämämentoroinnilla ja lisäksi opiskelijoille tarjotaan työharjoittelumahdollisuuksia. Kesällä 2014 Aaltonautistaa oli ohjelmaa, joka on poikkitieteellinen Aalto-yliopiston kandidaattiopiskelijoille suunnattu sivuaine. kesätyöntekijä Tikkurilan Vantaan toimipaikalla Monicolor-tehtaalla. Vuonna 2015 ohjelman kehittämistä ja opiskelijayhteistyötä jatketaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Case: Kultainen pensseli -stipendi maalialan opiskelijoille Ruotsissa Tikkurila haluaa edistää maalialan tunnettuutta ja kiinnostavuutta yhteistyössäy ä oppilaitosten kanssa. Tikkurila on Ruotsissa jo vuodesta 2002 palkinnut ansioituneita ja alasta kiinnostuneita maalialan opiskelijoita Kultainen pensseli -stipendillä. Vuoden 2014 stipendi ojennettiin maalialan oppilaitoksissa ympäri Ruotsia yhteensä 40 opiskelijallee heidän valmistumispäivänään. Stipendin saa ansioitunut nuori, joka osoittaa erityistä lahjakkuutta ja intoa maalialaan. m Vaikuttaminen lähiympäristössä Tikkurila haluaa olla vastuullinen ja aktiivinen yrityskansalainen paikallisyhteisöissään, ja panostaa eri yhteisöllisyyden edistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Näemme, että yhteistyö ja osallistuminen omassa lähiympäristössä, vastavuoroinen keskustelu ja avoin vuorovaikutus sekä huolenpito ihmisistä ja omasta ympäristöstää edistävät niin ihmistenn hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin meidän tunnettuutta ja liiketoimintaamme. Vuonna 2014 Tikkurila teki lahjoituksia 0,1 ( 2013: 0,1) miljoonalla eurolla tukemalla erilaisia kohteita, toimenpiteitä ja sosiaalisen vastuun projekteja. Sosiaalisen vastuun ohjelma Kestävää kauneutta Tikkurilan sosiaalisen vastuun ohjelma "Kestävää kauneutta" inspiroi ihmisiä ja yhteisöjä kohentamaan ympäristöään ja luomaan kaunista, kestävää ja käyttäjälähtöistä ympäristöä. Haluamme edistää lasten, nuorten, aikuistenn ja vanhusten hyvinvointia osallistumalla aktiivisesti projekteihin, joissa maaleilla ja väreillä luodaan iloa, viihtyisyyttä jaa kestävää kauneutta erilaisiin tiloihin ja ympäristöihin.

23 22 (30) Vuodesta 2012 olemme osallistuneet noin 60 Kestäväää kauneutta -projektiin yli 10 toimintamaassamme. Olemme opastaneet sekä vapaaehtoisia projekteihin osallistuneitaa kansalaisiaa että ammattimaalareita laadukkaaseen ja kestävään pintakäsittelyp yyn. Tikkurilan maaleilla ja pinnoitteilla on luotu uutta ilmettä muun muassa päiväkoteihin, kouluihin, lasten sairaaloihin, alikulkutunneleihin ja puistoihin. Case: Yhteisöllisen toiminnan tukeminenn Puolassa Tikkurilan Puolan-tuotantolaitos sijaitsee Dębicassa, joka on teollisuuskaupunki maan kaakkoisosassa. Tikkurila Polska liittyi vuonna 2014 ohjelmaan, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vapaaehtoistoimintaa yhdessä Dębican alueen yritysten, viranomaisten ja asukkaiden kanssa. Ohjelman avulla pyritään edistämään alueen asukkaiden hyvinvointiaa ja yritysten vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi tarkoituksena on perustaa vapaaehtoiskeskus, jonka kautta vapaaehtoisavun kysyntä ja tarjonta voisivatt kohdata. Case: Katutaidetta Šabacissa Tikkurila tukee erilaisia kulttuurihankkeita ja haluaa olla mukana tuomassa väriä ihmisten elämään. Vuonna 2014 serbialainen tytäryhtiömme Tikkurila Zorka osallistui Šabacin kaupungissaa järjestettyyn katutaideprojektiin, jossa maalattiin katutaidetta rakennusten julkisivuihin. Projektin avulla haluttiin tuoda kauneutta urbaaniin ympäristöön ja saada ihmiset kiinnostumaan kulttuurista. Seinämaalaukset tarjoavat uudenlaisia esteettisiä elämyksiä kaupunkilaisille ja tuovat modernimpaa ilmettä kaupunkikuvaan. Paikallisten taiteilijoiden suunnittelemien ja toteuttamien maalausten on tarkoitus vedota erityisesti nuoriin, ja niillä halutaann myös herättää ohikulkijat ajattelemaan uudella tavalla omaa kotikaupunkiaan. Case: Avointen ovien päivä Vantaalla Tikkurilan Vantaan toimipaikalla järjestettiin j toukokuussa 2014 avointen ovienn päivä lähiseudun asukkaille ja yrityksille sekä yhteistyökumppaneille. Tilaisuudessa pääsi tutustumaan Tikkurilan toimintaan tehtaalla, koulutuskeskuksessa jaa myymälänäyttelyssä. Lisäksi Maalilinjan ammattilaisett esittelivät erilaisia maalaustekniikoita ja antoivat vierailijoille maalausneuvoja.. Avointen ovien päivässä kävi noin 200 vierasta tutustumasst sa Tikkurilan toimintaan. Avointenn ovien tilaisuuksia on järjestetty Vantaan toimipaikalla joka j toinen vuosi 1990-luvulta lähtien.

24 23 (30) Taloudellinen vastuu Tikkurila on yksi johtavista kuluttajia, rakentamisen ja remontoinninn ammattilaisia sekä teollisuutta palvelevista maaliyhtiöistä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Baltian maissa jaa Puolassa.. Tavoitteenamme on arjota paras käyttäjäkokemus tarjoamalla markkinoiden laadukkaimmat tuotteet ja kattavimma palvelut. Autamme asiakkaitamme onnistuneeseen opputulokseen. Kehitämmee jatkuvasti liiketoimintaamme, ja pyrimme kasvamaan kannattavask sti ja vahvistamaan markkina-asemaamme. Luotamme toiminnassamme vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajoht ajuus ovat tärkeimpiä kilpailuetujamme. Konserninn avainluvut 2014: Liikevaihto 618,4 (2013: 653,0) milj. euroa Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 64,2 (72,6) milj. euroa Henkilöstö vuoden lopussa (3 133) Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen milj. euroa 2014 Luotu taloudellinen lisäarvo (I) a) Liikevaihto 618,4 Taloudellisen lisäarvon jakaminen (II) b) Liiketoiminnan kulut 447,8 c) Palkat ja muut henkilöstökulut 106,5 d) Korvaukset rahoittajille 0,8 e) Verot 15,0 f) Lahjoitukset 0,1 Yritykseen jäänyt lisäarvo (I II) 48, ,0 670,4 643,7 588,6 472,3 488,1 465,9 414,7 109,2 115,5 116,2 113,1 4,3 17,0 0,1 50,1 7,4 18,6 0,1 40,7 10,8 15,2 0,1 35,5 8,7 15,5 0,1 36,5 Sakot ja rangaistukset Vuonna 2014 Tikkurilalle ei määrätty sakkoja tai rangaistuksia.

25 24 (30) Sidosryhmät Yritysvastuun näkökulmasta keskeisimmiksii sidosryhmiksi Tikkurilassa on määritelty asiakkaat ja ostopäätöksen taustavaikuttajat, liikekumppanit, henkilöstö sekä omistajat o ja sijoittajat. Me panostamme yhteistyöhön ja avoimeen vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa. Tärkeää osa toimintaamme on sidosryhmien tietoisuudenn lisääminenn tuotteisiimme ja pintakäsittelyyn liittyen. Yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa edistämme maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä ja tuote- ja käyttäjäturvallisuutta. Asiakkaat ja ostopäätöksen taustavaikuttajat Asiakkaitamme ovat kuluttajat, rakentamisenn ja remontoinnin ammattilaiset sekä teolliset asiakkaat. Tikkurilan ammattilaisasiakkaisiinn kuuluvat rakennus- jaa maalausurakoitsijat, suunnittelijat, rakennuttajat, isännöitsijät ja muut nk. taustavaikuttajat. Autamme asiakkaitamme onnistuneeseen jaa kestävään lopputulokseen. Tärkeimmät yhteistyön ja vuorovaikutuksen muodot eri asiakasryhmien kanssa ovat asiakastapaamiset, alan tapahtumat, asiakaspalvelu ja tarjoamamme palvelut pintakäsittelyratkaisun ja värin valintaan sekä maalaamiseen liittyen, kuten koulutus, konsultointi ja suunnittelu. Tikkurilan T arvion mukaan tulevaisuudessa vastuullisuuden ja kestävänn kehityksen merkitys tulee t kasvamaan osto-- viestintää, ja tuotepäätöstä tehdessä. Asiakkaat haluavatt ja arvostavat entistä enemmän e läpinäkyvää helppo asiointia ja laaja-alaisempaa palvelua. Asiakkaiden odotuksia seurataan säännöllisesti Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on olennainen osa toiminnan ja j sidosryhmäyhteistyön kehittämistä ja asiakastarpeiden ymmärtämistä. Tutkimme asiakasryhmien tyytyväisyyttää paikallisellaa tasolla. Asiakastyytyväisyyden lisäksi analysoimme sidosryhmiltää saatua palautetta, ja kehitämmee sen perusteella toimintaamme jaa tuotteitamme. Tikkurila saa palautetta sidosryhmiltään muun muassa asiakaspalvelun, palautekana avien, internet-sivujen ja myyntihenkilöstön kautta. Vuonna 2013 aloitimme konsernitasolla systemaattisemman sidosryhmien odotusten mittaamisen vastuulliseen liiketoimintaan liittyen. Paikallisiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin on lisätty yhtenäinenn yritysvastuukysymys,, jonka avulla selvitämme eri asiakasryhmienn odotuksia ympäristön kannalta kestäviin tuotteisiin liittyen. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään konsernitason yritysvastuun ja maatason liiketoiminnan kehittämisessä. Vuonna 2014 toteutimme asiakastyytyväisyys- ja bränditutkimuksia suurimmista toiminta- alueistamme Skandinaviassa, Baltian maissa, Suomessa ja Puolassa. Venäjällä asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin alkuvuodesta Tikkurilan maalibrändit ovat arvostettuja markkina-alueillaan. Tutkimustulosten perusteella ympäristön kannalta kestävillä tuotteilla on tietyissä asiakasryhmissä kysyntää, erityisesti kuluttajien, suunnittelijoiden, arkkitehtien ja tiettyjen muiden taustavaikuttajien keskuudessa. Tutkimustuloksissa korostettiin hyvän käyttäjäkokemuksen, vesiohenteisten tuotteiden, ympäristömerkkien ja M1-sisäilmaluokituksen lisäksi ympäristön ja terveyden kannalta turvallisten raaka-aineiden ja tuotteiden tärkeyttä. Ympäristömyötäisyydellä nähdään olevan yhä enenevässä määrinn merkitystää tuotteen valinnassa. Liikekumppanit Liikekumppaneihimmee kuuluvat muun muassa tavarantoimittajat, alihankkijata, logistiikkapalvelujen tarjoajat ja sopimusvalmistajat. Liikekumppa aneiden vaikutukset Tikkurilan liiketoimintaann ovat merkityksellisiä. Määrittelemme liikekumppanit jatkossaa yhdeksi keskeisimmäksi sidosryhmäksi.

26 25 (30) Haluamme verkostoitua liikekumppaneidemme kanssa yhä tehokkaammin. Yhteistyöllä ja j yhteisillä kehitysprojekteilla saamme parannettua tuotteiden laatua, kestävyyttä ja turvallisuutta sekä minimoitua tuotteiden ympäristövaikutuksia. Lisäksi Tikkurilassa kehitetään edelleen liikekumppaneiden arviointiprosesseja. Henkilöstöö Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän yrityksen edellytys. Me Tikkurilassaa panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä työterveyteen ja - turvallisuuteen. Kannustamme henkilöstöämme kehittymään, osallistumaan jaa innovoimaan, ja rohkaisemme heitä vuorovaikutukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön niin sisäistenn kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitoutumista mitataan vuosittain toteutettavalla henkilöstökyselyllä. Omistajat ja sijoittajat Tikkurilan sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Tikkurilan osakkeen ja muiden arvopaperien arvon oikeaa muodostusta julkaisemalla oikea-aikaisesti merkityksellistä, ymmärrettävää, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, kasvattama lla sijoittajien ja analyytikoiden kiinnostusta Tikkurilaaa kohtaan, edistämällä sijoittajien uskollisuutta ja saavuttamalla uusia sijoittajia ja yhtiöstä kiinnostuneita analyytikoita. Tikkurila tapaa omistajiaan jaa sijoittajia yhtiökokouksessa, sijoittajatapaamisissa ja -tilaisuuksissa, ja pääomamarkkinapäivillä. Muut sidosryhmät Muita Tikkurilan sidosryhmiä ovat media, opiskelijat, tutkijat ja oppilaitokset, viranomaiset, etujärjestöt ja verkostot sekä yhteiskunta. Yritys-, tutkimuslaitos- jaa opiskelijayhteistyön tärkeys t ja merkityksellisyys tulevat entisestään korostumaan. Erilaisten tutkimus- ja yhteistyöprojektien avulla Tikkurilallaa on paremmat edellytykset kehittää uudenlaisia pintakäsittelyratkaisuja ja -palveluja, luoda kokonaan uudenlaisia liiketoimintakonsepteja ja yhteistyöma alleja sekä jakaa monimuotoista osaamistaan laaja-alaisemmin.

27 26 (30) Raportointiperiaatteet Tikkurilan vuosittain tehtävä yritysvastuuraportti on osa vuosikertomusta ja see julkaistaan suomeksi ja englanniksi yrityksen internet-sivuilla. Raportissa kuvataan Tikkurilan toiminnan kannalta keskeisimpiä yritysvastuun ja kestävän kehityksen asioita. Lisätietoja Tikkurilan vuonna 2014 toteuttamasta olennaisuusmäärittelytyöstä jaa analyysistä osoitteessa Vuonna 2009 Tikkurilassa otettiin käyttöön koko konsernin laajuinen yritysvastuuohjelma, joka luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tikkurila on vuodesta 2010 alkaen laatinut yritysvastuuraporttinsa kansainvälisen GRI:n (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistuksen mukaisesti. GRI on kansainvälinen yhteisö, joka kehittää kestävän kehityksen raportointia koskevia ohjeita. Tarkoituksena on o edistää luotettavan, ymmärrettävän ja vertailukelpoisen tiedon raportointia. Raportin luvut kattava joko kokoo Tikkurila-konsernin tai segmenttijaon mukaisen yksittäisen strategisen liiketoimintayksikön ( SBU East jaa SBU West). Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden ja j vastaavien organisaatioiden luvut on raportoitu suhteessa omistukseen ja ne sisältyvät konsernin tai SBU:n lukuihin. Tikkurila osti kesäkuussa a 2014 ruotsalaisen KEFA Drytechh AB:n, lokakuussa 2014 tanskalaisen ISO Paint Nordic A/S:n jaa marraskuussa 2014 ruotsalaisenr n Täby Färg & Tapet AB:n. Ostetut yhtiöt on liitetty SBU Westin lukuihin ostohetkestä lähtien. Yritysvastuun turvallisuus ja ympäristölukujen raportointiin KEFA Drytech AB ja ISO Paint Nordic A/S liitettiin vuoden alusta. Alihankkijoidenn lukuja ei ole raportoitu. Esitetyt taloudelliset tunnusluvut perustuvat pääosin tilintarkastettuun tietoon.. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä. Henkilöstöön ja ympäristöön liittyvät tunnusluvut kootaan eri yksiköiden tuottamista tiedoista. Lisäksi turvallisuustiedot perustuvat osittain vuonnaa 2011 käyttöönotetustaa raportointityökalu HSE Monitorista saatuun tietoon. Asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot perustuvat Tikkurilan organisaatioiden toteuttamiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Vuoden 2014 yritysvastuuraportti on KPMG:n varmentama ja se on edellisvuosien tavoin laadittu tasolla C+. Tikkurilan internet-sivuilla julkaistussa vuosikertomuksessa osoitteessa on luettelo niistä GRI-indikaattoreista, joita on käsitelty vuoden 2014 yritysvastuuraportissa. Raportoitavat mittarit on määritelty niidenn olennaisuuden ja Tikkurilan yritysvastuuohjelman perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttaa historiatiedon saatavuus sekä mahdollisuus kerätä tietoja raportoinnin edellyttämässä aikataulussa.

28 27 (30) Riippumaton varmennusraporttii :n johdolle Olemme :n (jäljempänä Tikkurila) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Tikkurilan verkkosivustolla, erikseen merkityillä sivuilla esitetyt yritysvastuutiedott raportointiajanjaksoltaa (jäljempänä yritysvastuutiedot). Tikkurilan johto vastaaa yritysvastuutietojen laatimisestaa ja esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines ohjeiston mukaisesti. Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon IAASB:n antamann kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus mukaisesti. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Tikkurilalle. Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeisto. Toimeksiannon rajoitukset Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuuseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttää koskevat rajoitukset. r Yritysvastuuta koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä Tikkurilan antamien tietojenn keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiammee ei ole tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa Tikkurilan suoriutumista määrittelemiensä yritysvastuuseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. Tikkurilan taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua Tikkurilan tilintarkastettuun tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta. Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja johtopäätöksett Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko esitetyt yritysvastuutiedot olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI)( Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksiantoo toteutetaan tekemällää tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä onn laatia esitetyt yritysvastuutiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisiaa evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa yllää mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden v antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason varmuus. Toimeksiannossamme olemme suorittaneet t seuraavat toimenpiteet: Olemme haastatelleet kaksi Tikkurilassa a johtotehtävissä työskentelevää henkilöä vahvistaaksemme ymmärrystämme yritysvastuulle asetetuista tavoitteistaa ja Tikkurilan yritysvastuun yhteydestä Tikkurilan liiketoimintastrategiaan ja toimintoihint. Olemme arvioineet yritysvastuutietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön menettelytapm poja ja tutkineet niihin liittyviä Tikkurilan sisäisiä dokumentteja. Olemme verranneet esitettyjä yritysvastuutietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.

29 28 (30) Olemme arvioineet yritysvastuutietojen yhdenmukaisuutta GRI-ohjeiston periaatteiden kanssa. Olemme käyneet läpi esitetyt yritysvastuutiedot ja -väittämät jaa arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä. Olemme testanneet tietojen oikeellisuutt ta ja täydellisyyttä otospohjaisesti konsernin tietojärjes-t telmistä ja yhtiöiltä saaduista alkuperäisistä numeerisista tiedoista. Olemme suorittaneet laajan yksikkökohta aisen arvioinnin yhdessä toimipisteessä, joka valittiin sekä laadulliset että numeeriset tiedot huomioivan riskianalyys in perusteella. Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeiston mukaisesti esitetty. Helsinki, 2. maaliskuuta 2015 KPMG OY AB Toni Aaltonen KHT Nathalie Clément Senior Manager, Advisoryy

30 29 (30) GRI-sisällysluettelo 1. Strategia ja analyysi 1.1 Ylimmän johdon lausunto kestävän kehityksen merkityksestä Vuosikertomus 2014 Toimitusjohtajan katsaus Strategia Yritysvastuu Kommentti 2. Organisaation taustakuvaus 2.1 Organisaation nimi 2.2 Tärkeimmät brändit, tuotteet ja palvelut Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus 2.3 Operatiivinen rakenne Tikkurila lyhyesti Tilinpäätös, s Pääkonttorin sijainti ja toimintamaat Tikkurila lyhyesti Liiketoimintakatsaus 2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakkeet ja osakkeenomistajat 2.7 Markkina-alueet Liiketoimintakatsaus 2.8 Organisaation koko Tikkurila lyhyesti Liiketoimintakatsaus 2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella. Osakkeet ja osakkeenomistajat 2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Käyttäjäkokemus Ihmiset 3. Raportin muuttujat Raportointiajanjakso ja -tiheys, edellinen raportti Raportointi Pääkonttori: Vantaa 3.4 Raportin tilaus- ja lisätiedot. Yhteystiedot , Raportin sisällön määrittely, rajaukset ja Raportointi raportointiperusteet, muutokset 3.12 GRI-sisällysluettelo GRI-sisällysluettelo 3.12 Varmennus Varmennusraportti 4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö 4.1 Hallintorakenne Hallinnointiselvitys, s Hallitukset puheenjohtajan asema Hallitus 4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallitus Hallinnointiselvitys, s Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuus hallituksen toimintaan 4.14 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät 4.15 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät Taloudellisen vastuun tunnusluvut EC1 Välittömän lisäarvon syntyminen ja Taloudellinen vastuu jakautuminen Ympäristövastuun tunnusluvut EN3 Suora energiankulutus Toimitusketjun resurssitehokkuus EN4 Epäsuora energiankulutus Toimitusketjun resurssitehokkuus EN20 Tuotannon liuotepäästöt (VOC) ilmaan Toimitusketjun resurssitehokkuus EN22 Jätteen kokonaispaino tyypin ja Toimitusketjun Oyj Hallinnointiselvitys, s. 1

31 30 (30) loppusijoitusmenetelmän mukaan resurssitehokkuus EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset: Vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta Toimitusketjun resurssitehokkuus EN30 Ympäristönsuojelun kustannukset ja investoinnit Toimitusketjun resurssitehokkuus Sosiaalisen vastuun tunnusluvut LA1 Henkilöstö työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja Henkilöstö toiminta-alueen mukaan LA7 Tapaturmat (LTA1) ja menetetyt työpäivät Henkilöstö LA12 Säännöllisten kehitys- ja urakeskustelujen Henkilöstö piirissä olevan henkilöstön osuus LA13 Hallintoelinten monimuotoisuus Hallitus Johtoryhmä HR5-7, 9 Yhdistymisvapaus, lapsityövoima, pakkotyö, Liiketapaperiaatteet alkuperäisväestöt S08 Merkittävät lakien ja määräysten noudattamatta Taloudellinen vastuu jättämisestä määrätyt sakot ja rangaistukset PR1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja Käyttäjäkokemus turvallisuusvaikutusten arviointi Resurssit PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset Käyttäjäkokemus Resurssit PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Sidosryhmät Hallinnointiselvitys, s. 1-5 Raportoitu GRI:n mukaisesti Raportoitu osittain GRI:n mukaisesti

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot