Standardi 1.1. Markkinoille tulo. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi 1.1. Markkinoille tulo. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi 1.1 Markkinoille tulo Määräykset ja ohjeet

2 dnro 4/120/ (63) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne Tavoitteet Standardin rakenne 9 3 Kansainvälinen viitekehys 10 4 Normiperusta Luottolaitos Sijoituspalveluyritys Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö Panttilainauslaitos 16 5 Luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupa Toimiluvan yleiset edellytykset Toimiluvan hakeminen Harjoitettavaksi aiottu toiminta Luottolaitoksen Sijoituspalveluyrityksen Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön Tallettajien ja sijoittajien suojaksi perustettujen rahastojen jäsenyys26

3 dnro 4/120/ (63) 5.5 Corporate governance Luotettava hallinto Johdon luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito Henkilöstö ja sen ammattitaito Tilintarkastajat Omistajien ja niihin rinnastettavien henkilöiden luotettavuus ja sopivuus Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista Riittävät taloudelliset toimintaedellytykset sekä strategia ja suunnitelma Strategia ja suunnitelma Perustamis-/vähimmäispääoma Kannattavuusarvio Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja liiketoiminnoista riippumattomien toimintojen järjestäminen Luottoriskit Markkinariskit Operatiiviset riskit Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus Kirjanpitojärjestelmä Toimintojen ulkoistaminen Sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön toimiluvan muuttaminen 42

4 dnro 4/120/ (63) 5.10 Toimilupaan asetettavat ehdot 42 6 Panttilainauslaitoksen toimilupa Yleiset edellytykset Toimiluvan hakeminen Corporate governance Luotettava hallinto Omistajat ja heidän omistusosuutensa Johdon sopivuus, luotettavuus ja ammattitaito Riittävät taloudelliset toimintaedellytykset Sopimuksissa käytettävät yleiset ehdot Erityisiä määräyksiä Toimilupaan asetettavat ehdot 49 7 Suomalaisen valvottavan toiminta ulkomailla Sivukonttorin/-liikkeen perustaminen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon Sivukonttorin/-liikkeen perustaminen Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon Palvelujen tarjoaminen rajan yli ja edustustot 53 8 Ulkomaisen valvottavan toiminta Suomessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen yhteisön sivukonttorin/ -liikkeen perustaminen Suomeen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen yhteisön sivukonttorin/ -liikkeen perustaminen Suomeen Palveluiden tarjoaminen rajan yli ja edustustot ETA-valtiossa toimiluvan saaneen yhteisön toiminta 58

5 dnro 4/120/ (63) ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneen yhteisön toiminta ja edustustot 59 9 Määritelmät Lisätiedot Kumotut ohjeet ja määräykset 63

6 dnro 4/120/ (63) 1 SOVELTAMINEN A nnettu: (1) Tämä standardi koskee luottolaitosten (talletuspankit, luottoyhteisöt ja maksuliikeyhteisöt), sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, säilytysyhteipanttilainauslaitosten markkinoille tulon söjen ja sääntelyä. (2) Standardia sovelletaan seuraavissa tapauksissa: luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, säilytysyhteisöjen ja panttilainauslaitosten toimiluvat Suomessa Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk- talousalueeseen (ETA-alue) kuuluvaan valtioon (ilmoitusmenettely) Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, sijoituspalvelu- yrityksen ja rahastoyhtiön sivukonttorin/-liikkeen perustaminen ETA- alueen ulkopuoliseen valtioon (Rahoitustarkastuksen lupa) sen ja rahastoyhtiön sivukonttorin/-liikkeen perustaminen Euroopan ETA- alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luotto- laitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivukonttorin/- liikkeen perustaminen Suomeen (ilmoitusmenettely) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen luotto- perustaminen (ilmoi- laitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivukonttorin/- liikkeen perustaminen Suomeen (Rahoitustarkastuksen lupa) palvelujen tarjoaminen rajan yli ja edustuston tusmenettely). (3) Markkinoille tuloon sovelletaan myös useita Rahoitustarkastuksen määrä- yskokoelman standardeja, ohjeita ja määräyksiä, joiden pohjalta Rahoitustarkastus arvioi toimiluvan edellytysten täyttymistä. (4) Toimiluvan hakijasta käytetään standardissa nimitystä "yhteisö". Jo toimi- saaneesta yhteisöstä käytetään standardissa nimitystä luvan "valvottava".

7 dnro 4/120/ (63) (5) Standardin yksityiskohtaisia, sitoviksi merkittyjä määräyksiä on mahdollista noudattaa soveltuvin osin, jos yhteisön organisaatio on pieni ja jos harjoitettava on suppeaa ja yksinkertaista.

8 dnro 4/120/ (63) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE 2.1 Tavoitteet (1) Toimilupasääntelyn tavoitteena on osaltaan edistää markkinoiden vakautta sekä rahoitus- ja sijoituspalveluita käyttävien asiakkaiden etujen turvaamista. Toimilupasääntelyllä halutaan varmistaa, että markkinoilla toimivat vain sellaiset tahot, jotka täyttävät toiminnan harjoittamiselle laeissa ja muissa sään- nöksissä asetetut vaatimukset. Toimilupaviranomaisen tulee voida varmistua, että toimilupaa hakevaa yhteisöä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Toimiluvan edellytysten tulee täyttyä valvottavan koko toiminnan ajan. (2) Standardin tavoitteena on ohjata markkinoille tuloa ja tehostaa hakuprosessia. Standardissa tuodaan esille se, mihin seikkoihin Rahoitustarkastus kiinnittää erityisesti huomiota luvan myöntämistä harkitessaan. (3) Yhteisön suunniteltua toimintaa arvioidessaan Rahoitustarkastus kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että toimintaa harjoitetaan lain edellyttämällä tavalla ja lain sallimissa rajoissa toiminta täyttää ammattitaitoisen sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisen johtamisen vaatimukset monimutkaiset omistusrakenteet eivät estä yhteisön tehokasta valvontaa toiminta on vakaata ja toiminnan harjoittamiseen on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset toiminta on suunniteltu tavoitteelliseksi ja asetetut tavoitteet ovat realistisia, kun otetaan huomioon hakijan toimintaympäristö suunnitelmissa on huomioitu kaikki tarpeelliset osa-alueet kuten hallinnon organisointi, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä taloudelli-

9 dnro 4/120/ (63) set toimintaedellytykset. (4) Euroopan talousalueella on luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja ra- yhteisö voi toimilupansa perusteella harjoittaa direktiiveissä (2000/12/EY liite hastoyhtiöiden osalta voimassa ns. single passport -periaate, jonka mukaan 1, 93/22/ETY liitteet A ja C) vastavuoroisen tunnustamisen piiriin kuuluvia toimintoja kaikissa ETA-valtioissa joko perustamalla sivukonttorin/-liikkeen tai myymällä etäpalveluja. Toiminnan aloittaminen edellyttää kuitenkin ilmoituseli notifikaatiomenettelyä. (5) Standardissa annetaan myös ohjeistus suomalaisen luottolaitoksen, sijoi- ja rahastoyhtiön luvanvaraisen sivukonttorin/-liikkeen ja tuspalveluyrityksen edustuston perustamisesta ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa. Standardissa esitetään myös ne vaatimukset, joita voidaan asettaa ETA-alueen ulkopuoli- toimiluvan saaneille luottolaitoksille, sijoituspalveluyrityksille sessa valtiossa ja rahastoyhtiöille, jotka aikovat perustaa sivukonttorin/-liikkeen tai edustus- ton Suomeen. 2.2 Standardin rakenne (6) Standardin luvussa 5 käsitellään luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimiluvan edellytyksiä. Kaikkia hakijoita koskevat toimiluvan edellytykset on kirjoitettu kootusti yhteen aihealueittain. Mikäli toiminnan harjoittaminen edellyttää tämän lisäksi jotain erityistä, on nämä erityispiirteet erotettu omiksi alaluvuikseen. Panttilainauslaitoksen toi- miluvan edellytyksiä käsitellään 6 luvussa. (7) Luvussa 7 käsitellään suomalaisen valvottavan toimintaa ulkomailla ja luku 8 koskee ulkomailla toimiluvan saaneen yhteisön toimintaa Suomessa.

10 dnro 4/120/ (63) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) Luottolaitosten toimilupaa koskevan sääntelyn osalta standardissa on otettu huomioon seuraavat Baselin pankkivalvontakomitean julkaisut: Pankkitoiminnan perusperiaatteita käsittelevän Core Principles for Effective Banking Supervision (1997) -standardin 3. periaatteessa on lausuttu julki toimiluvan myöntämisen vähimmäiskriteerit: Toimilupaviranomaisen on voitava varmistua, että perustettavan pankin omistajat ovat sopivia, pankilla on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sen oikeudellinen rakenne on linjassa toiminnallisen rakenteen kanssa ja, että sen johto on riittävän kokenut ja kyvykäs johtamaan pankkia terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Kansainvälistä pankkitoimintaa koskevassa The Supervision of Cross- Border Banking (1996) -julkaisussa on korostettu, että mikään luottolaitoksen ulkomainen toimintayksikkö ei saa jäädä tehokkaan valvonnan ulkopuolelle. Toiseen valtioon sijoittuvan toimintayksikön perustamiselle on oltava olemassa sekä koti- että isäntävaltion viranomaisen suostumus. Viranomaisten tietojenvaihdon kehittäminen on ratkaisevan tärkeätä; sekä koti- että isäntävaltion viranomaisen tulee ilmoittaa toisilleen mm. luottolaitoksen pääkonttorissa tai ulkomaisessa yksikössä ilmenevistä vakavista ongelmista. Ennen ulkomaisen luottolaitoksen toiminnan sallimista on isäntävaltion viranomaisen varmistettava muun muassa se, että kotivaltion viranomainen on antanut hyväksyntänsä ulkomaiselle toimintayksikölle. Tehokkaan valvonnan kannalta ei pidetä hyväksyttävänä, että luottolaitosta johdetaan tosiasiallisesti toisessa maassa sijaitsevasta pääkonttorista käsin. Shell Banks and Booking Offices (2003) -julkaisun mukaan sellaisia tytäryhtiöitä, jotka perustetaan lähinnä paikallisten omaisuudenhoito- ja notariaattipalveluiden kirjaamista varten, saadaan johtaa toisessa maassa olevasta emoyhtiöstä käsin ainoastaan, jos kotivaltion viranomaisella on esteetön tietojensaantioikeus isäntävaltioissa. Parallel-owned Banking Structures (2003) -julkaisun mukaan pankkitoimilupaa ei tulisi myöntää sellaisille yhteisöille, jotka ovat mukana

11 dnro 4/120/ (63) valvontaa haittaavissa järjestelyissä. Tehokasta valvontaa voivat hankaloittaa pankkiryhmien väliset rinnakkaisomistukset, hallintoelimien koostuminen eri pankkiryhmistä peräisin olevista henkilöistä se- ja yhteiset kä pankkiryhmien väliset rahoitusjärjestelyt liiketoimet. (2) Sijoituspalveluyritysten toimilupaa koskevan sääntelyn osalta standardissa on huomioitu IOSCO:n (International Organization of Securities Commission) laatimassa Objectives and Principles of Securities Regulation -standardissa esitetyt periaatteet. Standardin mukaan kansallisessa sääntelyssä on oltava minimikriteerit sijoituspalvelutoiminnan harjoittamisen osalta.

12 dnro 4/120/ (63) 4 NORMIPERUSTA 4.1 Luottolaitos (1) Markkinoille tuloa koskeva kansallinen lainsäädäntö perustuu seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin ja asetukseen: a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 2000/12/EY (32000L0012); EYVL N:o L s. 1 b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi talletusten vakuusjärjestelmistä 94/19/EY (394L0019); EYVL N:o L s. 5 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/26/EY (31995L0026); EYVL N:o L 168, s.7, luottolaitosalan di- rektiivien 77/780/ETY ja 89/646/ETY, vahinkovakuutusalan direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY, henkivakuutusalan direktiivien 79/267/ETY ja 92/96/ETY, sijoituspalveluyritysten alan direktiivin 93/22/ETY sekä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritysten) alan direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta toiminnan vakauden valvonnan tehostamiseksi (ns. BCCI-direktiivi) d) eurooppayhtiön (SE) säännöistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001. (2) Luottolaitoksen toimiluvan edellytyksistä säädetään luottolaitosannetun lain (1607/1993) 10 ja 11 :ssä, jäljempänä luottolaitos- laki tai LLL. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään luotto- toiminnasta laitoslain 10 :n 1 momentin nojalla annetussa valtiovarainministeriön ase- toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä tuksessa luottolaitoksen (659/2003), jäljempänä luottolaitosasetus. Kombinaatiofuusioista säädetään liikepankeista ja muista osakeyhtiö-muotoisista luottolaitoksista annetun lain

13 dnro 4/120/ (63) (1501/2001) 7 :ssä, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luotto- laitoksista annetun lain (1504/2001) 25 :ssä ja säästöpankkilain (1502/2001) 61 :ssä. (6) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen Suomeen perustettavan sivukonttorin toimilupaedellytyksistä säädetään ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomes sa annetun lain 9 :ssä. Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään luottolai- tosasetuksen 19 :ssä. (3) ETA-valtioon perustettavaa sivukonttoria koskevasta notifikaatiomenettelystä on säädetty LLL 26 :ssä. Oikeudesta tarjota palveluita ilman kiinteää toimipaikkaa säädetään LLL 29 :ssä. (4) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa sijaitsevan sivukonttorin perustamisen edellytyksistä säädetään LLL 27 :ssä. Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään luottolaitosasetuksen 18 :ssä. (5) ETA-valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen Suomeen perustettavaa sivukonttoria koskevasta notifikaatiomenettelystä on säädetty ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 2 luvussa. (7) Ulkomaisen luottolaitoksen oikeudesta tarjota palveluita Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa säädetään edellä mainitun lain 2 ja 3 luvuissa. (8) Rahoitustarkastuksen oikeus myöntää luottolaitoksen toimilupa perustuu LLL 10 :ään. 4.2 Sijoituspalveluyritys (9) Markkinoille tuloa koskeva kansallinen lainsäädäntö perustuu seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin ja asetukseen: a) Neuvoston direktiivi sijoituspalvelujen tarjoamisesta arvopaperimarkkinoilla 93/22/ETY (1993L0022); EYVL N:o L 141, , s.27 b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoittajien korvausjärjestelmistä 97/9/EY (397L0009); EYVL N:o L 84, , s.22 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/26/EY (31995L0026); EYVL N:o L 168, s.7, luottolaitosalan direktiivien 77/780/ETY ja 89/646/ETY, vahinkovakuutusalan direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY, henkivakuutusalan direktiivien 79/267/ETY ja 92/96/ETY, sijoituspalveluyritysten alan direktiivin

14 dnro 4/120/ (63) 93/22/ETY sekä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritysten) alan direkd) eurooppayhtiön (SE) säännöistä annettu neuvoston asetus (EY) tiivin 85/611/ETY muuttamisesta toiminnan vakauden valvonnan tehostamiseksi (ns. BCCI-direktiivi) N:o 2157/2001. (10) Sijoituspalveluyrityksen toimiluvan edellytyksistä säädetään sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 10 :ssä, jäljempänä sijoitus- tai SipaL. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä palveluyrityslaki säädetään sijoituspalveluyrityslain 9 :n nojalla annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitet- (658/2003), jäljempänä tävistä selvityksistä sijoituspalveluyritysasetus. (11) ETA-valtioon perustettavaa sivuliikettä koskevasta notifikaatiomenette- SipaL 17 lystä on säädetty :ssä. (12) Oikeudesta tarjota palveluita ilman kiinteää toimipaikkaa ETA-valtiossa säädetään SipaL 20 :ssä. (13) Sivuliikkeen perustamisen edellytyksistä ETA-alueen ulkopuoliseen valti- sijoituspalveluyrityslain 18 :ssä. Lupahakemukseen liitettävis- oon säädetään tä selvityksistä säädetään sijoituspalveluyritysasetuksen 15 :ssä. (14) ETA-valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen Suomeen pesivuliikettä koskevasta notifikaatiomenettelystä on säädetty ulko- rustettavaa maisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain (580/1996) 2 luvussa, myöhemmin UlkSipaL. (15) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimilupaedellytyksis- tä säädetään UlkSipaL:n 8 :ssä. Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään sijoituspalveluyritysasetuksen 16 :ssä. (16) Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota palveluita Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa säädetään UlkSipaL 2 ja 3 luvuissa. (17) Rahoitustarkastuksen oikeus myöntää sijoituspalveluyrityksen toimilupa perustuu SipaL:n 9 :ään.

15 dnro 4/120/ (63) 4.3 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö (18) Markkinoille tuloa koskeva kansallinen lainsäädäntö perustuu seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin ja asetukseen: a) Neuvoston direktiivi 85/611/ETY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yh- yh- teensovittamisesta; EYVL L N:o 375, , s. 3 b) Neuvoston direktiivi 88/220/ETY arvopapereihin kohdistuvaa teistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityk- tiettyjen yhteissijoitus-yritysten sijoituspolitiikkaa koskevien sään- set) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta nösten osalta; EYVL L N:o 100, , s. 31 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoittajien korvausjärjestelmistä 97/9/EY (397L0009); EYVL N:o L 84, , s.22 d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta an- sääntelemiseksi; netun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden EYVL N:o L 41, , s. 24 e) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/108/EY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteis-sijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta yhteissijoitusyritysten sijoitusten osalta; EYVL N:o L 41, , s. 35 f) eurooppayhtiön (SE) säännöistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001. (19) Rahastoyhtiön toimiluvan edellytyksistä säädetään sijoitusrahastolain (48/1999), jäljempänä SRL, 5 b :ssä ja säilytysyhteisön toimiluvan edellytyksistä 9 a :ssä. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään sijoitusrahastolain 5 a ja 9 :n nojalla annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (234/2004), jäljempänä rahastoyhtiöasetus. (20) ETA-valtioon perustettavaa sivuliikettä koskevasta notifikaatiomenettelystä on säädetty SRL 126 a :ssä. Oikeudesta tarjota palveluita ilman kiinteää toimipaikkaa säädetään SRL 126 d :ssä.

16 dnro 4/120/ (63) (21) Rahastoyhtiön sivuliikkeen perustamisen edellytyksistä ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon säädetään sijoitusrahastolain 126 b :ssä. Sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään rahastoyhtiöasetuksen 14 :ssä. (22) ETA-valtiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön Suomeen perustettavaa sivuliikettä koskevasta notifikaatiomenettelystä on säädetty ukomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain (225/2004) (UlkRahastoyhtiöL) 2 luvussa. (23) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen rahastoyhtiön toimilupaedellytyksistä säädetään UlkRahastoyhtiöL:n 7 :ssä. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään rahastoyhtiöasetuksen 15 :ssä. (24) Ulkomaisen rahastoyhtiön oikeudesta tarjota palveluita Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa säädetään UlkRahastoyhtiöL:n 2 ja 3 luvuissa. (25) Rahoitustarkastuksen oikeus myöntää rahastoyhtiön toimilupa perustuu sijoitusrahastolain 5 a :ään ja oikeus myöntää säilytysyhteisön toimilupa perustuu saman lain 9 :ään. 4.4 Panttilainauslaitos (26) Panttilainauslaitoksen toimiluvan edellytyksistä säädetään panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 4 ja 5 :ssä. (27) Rahoitustarkastuksen oikeus myöntää panttilainauslaitoksen toimilupa perustuu panttilainauslaitoksista annetun lain 4 :ään.

17 dnro 4/120/ (63) 5 LUOTTOLAITOKSEN, SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN, RAHASTOYHTIÖN JA SÄILYTYSYHTEISÖN TOIMILUPA 5.1 Toimiluvan yleiset edellytykset (1) Yhteisön perustamiseen liittyviä seikkoja arvioidessaan Rahoitustarkastus kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että se saa tarvittavat perustiedot yhteisöstä se saa tarvittavat perustiedot omistajista ja hallintoa hoitavista henkilöistä yhteisö on perustettu sitä koskevien lakien mukaisessa järjestyksessä. (2) Hakemuksen liitteeksi vaaditut selvitykset hakijan perustietojen osalta on lueteltu luottolaitosasetuksen 2 :ssä, sijoituspalveluyritysasetuksen 2 :ssä ja rahastoyhtiöasetuksen 2 :ssä. Selvitysten avulla Rahoitustarkastus varmistaa, että yhteisö on perustettu lainmukaisessa järjestyksessä. (3) Rahoitustarkastus myöntää toimiluvan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: voidaan varmistua siitä, että yhteisöä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti merkittävä sidonnaisuus ei estä yhteisön tehokasta valvontaa yhteisöön merkittävässä sidonnaisuudessa olevaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat ETA-alueen ulkopuolisen valtion lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset eivät estä yhteisön

18 dnro 4/120/ (63) tehokasta valvontaa yhteisöllä on pääkonttori Suomessa yhteisöllä on luotettava hallinto yhteisöllä on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset yhteisö täyttää muut laissa (LLL, SipaL ja SRL) asetetut edellytykset. (4) Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle yhteisölle ennen sen rekisteröimistä. (5) Toimilupa voidaan myöntää myös sellaiselle ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle eurooppayhtiöasetuksessa tarkoitetulle eurooppayhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen. Lupahakemuksesta on pyydettävä kyseisen valtion rahoitusmarkkinoita valvovan viranomaisen lausunto. Tämä koskee myös eurooppayhtiön perustamista siten, että fuusiossa vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa, rekisteröidään eurooppayhtiönä Suo- perustein kuin Suomessa alun perin messa. Toimilupa myönnetään samoin rekisteröidylle luottolaitokselle, sijoituspalveluyritykselle ja rahastoyhtiölle. 5.2 Toimiluvan hakeminen (6) Toimilupahakemus on tehtävä joko suomen tai ruotsin kielellä. Hakemus liitteineen lähetetään Rahoitustarkastukseen osoitteeseen: PL 159, Helsinki (käyntiosoite Snellmaninkatu 6). (7) Rahoitustarkastuksen on annettava luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk- sen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupaa koskeva päätös 6 kuukauden kuluessa virallisen hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvitta- kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. 6 kuukauden käsittelyaikaa voi- vat asiakirjat ja selvitykset. 2 Päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden daan pitää Rahoitustarkastuksen ns. harkinta-aikana päätöksen antamiselle ja päätöksen huolelliselle valmistelulle. Näin ollen hakemusasiakirjojen laatimi- sen huolellisuus sekä kattavuus tehostavat ja helpottavat hakuprosessia niin Rahoitustarkastuksen kuin hakijankin osalta. (8) Toimiluvan hakuprosessi kuvataan tarkemmin Rahoitustarkastuksen Inter- Valvottavalle-hakemistossa net-kotisivuilla (/Fin/Valvottavalle/Toimiluvat). 1 1 Rahoitustarkastuksen kanssa erikseen sopimalla hakemus voidaan toimittaa esim. englannin kielellä. 2 Panttilainauslaitosten, ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreiden sekä sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden sivuliikkeiden toimilupaa koskeviin päätöksiin ei liity lakisääteistä määräaikaa, mutta pääsääntöisesti näissäkin pyritään noudattamaan em. määräaikoja.

19 dnro 4/120/ (63) 5.3 Harjoitettavaksi aiottu toiminta Luottolaitoksen (9) Luottolaitostoimilupa myönnetään talletuspankin, luottoyhteisön tai maksuliikeyhteisön toimintaan. Vain talletuspankki voi vastaanottaa yleisöltä LLL 2 c :ssä määriteltyjä talletuksia. Talletuspankin sallittu on määritelty lain 2 b :ssä, luottoyhteisön sallittu lain 2 d :ssä ja mak- suliikeyhteisön sallittu lain 2 e :ssä. (10) Harjoitettavaksi aiottu toiminta on kuvattava toiminnoittain hakemuk- liitettävässä strategiassa ja suunnitelmassa, jota käsitellään seen luvussa Talletusten vastaanottaminen (11) Talletuksia saadaan ottaa ainoastaan tileille, joiden yleiset ehdot Rahoic ). Tämän vuoksi hakemukseen on liitet- tustarkastus on hyväksynyt (LLL 2 tävä luonnokset asiakkaan kanssa solmittavien tilisopimusten yleisiksi ehdoiksi. Hakemukseen on myös liitettävä selvitys talletustoimintaan ja muiden yleisöltä takaisinmaksettavien varojen vastaanottamiseen liittyvien riskien hallin- nasta ja seurannasta. (12) Hakemukseen liitettävästä suunnitelmasta on käytävä ilmi suunniteltu talletustoiminta tai muu takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä sekä toiminnan sisältö ja laajuus. Hakemuksessa tulee selvittää suunniteltu tilijärjestelmä sekä se, miten varojen siirto tilille ja nosto tililtä tapahtuvat. (13) LLL 2 d :ssä tarkoitettu luottoyhteisö saa harjoittaa muita talletuspankille sallittuja toimintoja lukuun ottamatta talletusten vastaanottoa. Vaadittaessa takaisinmaksettavien varojen vastaanotto yleisöltä on kuitenkin sallittu vain yleisen maksujenvälityksen ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Maksujenvälitys (14) Hakemuksessa on selvitettävä, miten luottolaitoksen omia ja sen asiakkaiden maksuja välitetään sekä mihin maksujen välitysjärjestelmiin luottolaitos aikoo liittyä ja miten liittyminen käytännössä tapahtuu. Selvityksen tulee sisältää yleiskuvaus maksujenvälityksestä, sen organisoinnista ja vastuista sekä maksujenvälitykseen liittyvistä luottolaitoksen omista järjestelmistä. Ha- kemuksessa on selvitettävä maksujenvälitykseen liittyvät riskit sekä keinot niiden hallitsemiseksi ja maksujenvälityksen jatkuvuuden varmistamiseksi

20 dnro 4/120/ (63) häiriötilanteissa. Riskienhallinnasta laaditun selvityksen tulee kattaa muun muassa sisäinen ohjeistus, kontrolli ja täsmäytykset. Tarkemmin maksujärjes- telmistä on säännelty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.4b Operatiivisten riskien hallinta. (15) Maksuliikeyhteisö on luottolaitos, joka voi harjoittaa yleistä maksujenvä- tai laskea liikkeeseen sähköistä rahaa. Maksuliikeyhteisö saa hankkia litystä yleisöltä muita takaisinmaksettavia varoja kuin talletuksia. Vaadittaessa takaisinmaksettavien varojen vastaanotto yleisöltä on sallittua vain yleisen maksujenvälityksen ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisäksi maksuliikeyhteisö voi harjoittaa muuta varainhankintaa sekä harjoittaa valuutanvaihtoa. (16) Luottolaitos voi tarjota sijoituspalveluita luottolaitostoimintaan saamansa toimiluvan perusteella. Sen tulee kuitenkin kuvata suunnitelmassaan harjoitettavaksi aiotut sijoituspalvelut luvun mukaisesti. Rajoitettu luottolaitostoiminta (17) Yritys voi harjoittaa LLL 1 a :n 2 momentissa tarkoitettua rajoitettua luottolaitostoimintaa ilmoitettuaan siitä etukäteen Rahoitustarkastukselle ja saatuaan Rahoitustarkastuksen päätöksen siitä, että aiottu toiminta täyttää rajoitetulle luottolaitostoiminnalle asetetut edellytykset. Rajoitetun luottolaitostoiminnan harjoittaminen ei edellytä toimilupaa. (18) Rajoitetulla luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan rahoituksen tarjoamista, jonka tarkoituksena on maksuajan myöntäminen ostettaessa osakeyhtiön tai osuuskunnan kanssa samaan yritysryhmään (LLL 5 c ) kuuluvan yrityksen myymiä tavaroita tai palveluja sekä takaisinmaksettavien varojen vastaanottam ista yleisöltä sellaisille asiakastileille, joilla olevia varoja voidaan käyttää ainoastaan osakeyhtiön tai osuuskunnan kanssa samaan yritysryhmään kuu- myymien tavaroiden tai palvelujen maksamiseen ja nostaa luvan yrityksen käteisenä, sekä sellaisen sähköisen rahan liikkeeseenlaskua, jonka ainoastaan osakeyhtiön tai osuuskunnan kanssa samaan yritysryhmään kuluva yritys hyväksyy maksuksi. (19) Luvanvaraisen luottolaitostoiminnan ja rajoitetun luottolaitostoiminnan välistä eroa kuvataan tarkemmin myöhemmin valmistuvassa [1.6 Liiketoiminta-standardissa] Sijoituspalveluyrityksen (20) Sijoituspalveluyritysten toimiluvat muodostuvat kuuden (6) eri sijoitusja kolmentoista (13) eri oheispalvelun yhdistelmistä (SipaL 3 ja 16 palvelun ). Toimilupa voidaan myöntää yhden tai useamman sijoituspalvelun tar-

21 dnro 4/120/ (63) joamiseen. Sijoituspalveluyrityksen toimilupaa ei voida kuitenkaan myöntää yhteisölle, jonka tarkoituksena on tarjota ainoastaan oheispalveluja. Vaikka toimilupa myönnetään sijoituspalveluyritykselle toiminnoittain, yhteisöltä vaaperusedellytykset ovat samanlaiset. Toimiluvan sisällölle ja laajuudel- dittavat le asetettavat tarkemmat vaatimukset määräytyvät sen mukaan, minkä sijoituspalvelun tarjoamiseen lupaa haetaan. (21) Hakemuksessa on lueteltava ja kuvattava ne sijoituspalvelut (SipaL 3 1 mom. ), joita sijoituspalveluyritys aikoo tarjota. Hakemuksessa on myös lue- ja kuvattava oheispalvelut (muu SipaL 16 ), joita sijoi- teltava tuspalveluyrityksen on tarkoitus tarjota. Sijoituspalveluyritys voi tarjota aino- sellaisia sijoituspalveluja ja oheispalveluja, joihin se on saanut toimilu- astaan van. (22) Harjoitettavaksi aiottu toiminta on kuvattava toiminnoittain hakemukseen liitettävässä strategiassa ja suunnitelmassa, jota käsitellään luvussa Sijoituspalvelut (SipaL 3 ) (23) Arvopaperinvälitys-toiminnon osalta tulee ainakin selvittää tuleeko yhteisö toimimaan ainoastaan toimeksiantojen välittäjänä vai myös toimeksiantojen toteuttajana mitä sijoituskohteita välitetään missä markkinapaikoissa on tarkoitus toimia mikä on yhteisön asiakaskohderyhmä mikä on sopimusrakenne asiakkaan, välittäjän ja muun kolmannen osapuolen kanssa mikä on palkkiorakenne mitä ATK-järjestelmiä välitystoiminnassa käytetään sekä miten arvopaperinselvitys, asiakkaiden arvo-osuuskirjaukset, maksuliikenne sekä asiakasvarojen hallinnointi tullaan hoitamaan. (24) Yhteisön hakiessa lupaa arvopaperinvälitykseen on sen huomioitava myös Helsingin pörssin pörssivälittäjille asettamat vaatimukset. Mikäli yhteisö aikoo osallistua arvopaperinvälittäjänä muihin arvopaperipörsseihin tai muuhun julkiseen kaupankäyntiin, on sen otettava huomioon myös näiden tahojen asettamat vaatimukset. (25) Markkinatakaus-toiminnon osalta kuvauksesta tulee ilmetä ainakin minkä laissa mainitun tahon/tahojen kanssa yhteisön on tarkoitus siosto- ja toutua antamaan ja julkistamaan jatkuvasti ja pyydettäessä sitovia myyntitarjouksia

22 dnro 4/120/ (63) sopimusluonnosten sisältö missä (arvopaperipörssissä, optioyhteisössä vai arvopaperimarkkinalain mukaisessa muussa julkisessa kaupankäynnissä) osto- ja myynti- tarjouksia on tarkoitus antaa. (26) Arvopaperikaupinta-toiminnon osalta kuvauksesta tulee ilmetä ainakin mitä sijoituskohteita yhteisön on tarkoitus alkaa ostaa ja myydä miten tarjoukset julkistetaan ja saatetaan muutoin sijoittajien tietoon kenelle palvelua markkinoidaan selvitys tuottorakenteesta. (27) Emissiontakaaminen-toiminnon osalta kuvauksessa tulee ainakin selvittää kuinka laajaksi toiminta on kaavailtu onko toiminnassa kyse maksusitoumus- vai merkintätakausten antamisesta. (28) Omaisuudenhoito-toiminnon osalta tulee ainakin selvittää omaisuudenhoidon luonne (sijoituskohteiden hoitaminen sellaisen asiakaskohtaisen sopimuksen nojalla, jossa päätösvalta joko koko- suunniteltu markkinointi ja markkinointimateriaali naan tai osittain on annettu toimeksisaajalle) asiakaskohderyhmä ja asiakkaiden valintakriteerit salkun mahdollinen minimikoko omaisuudenhoidossa olevien varojen arvioitu määrä omaisuudenhoitosopimuksen tekemiseen liittyvä päätöksentekoprosessi omaisuudenhoidon kohteena olevat instrumentit palkkioiden määräytymisperusteet sekä toimeksiantojen antamisessa ja kauppojen toteutuksessa noudatettavat menettelyt se, mitä raportteja tai muuta informaatiota asiakkaalle hoidettavana olevan omaisuuden osalta annetaan ja kuinka usein luonnokset käytettävistä sopimuksista. (29) Emissionjärjestäminen-toiminnon osalta kuvauksessa tulee ainakin selvittää yksityiskohtaisesti emissionjärjestäjän tehtävät mikä emissionjärjestäjän roolin on kaavailtu olevan (merkitsijöiden hankkimista ja/tai merkintöjen hankkimista) mitä sijoituskohteita emissionjärjestämisen kohteeksi on kaavailtu.

23 dnro 4/120/ (63) Oheispalvelut (30) SipaL 16 :ssä määritellyt oheispalvelut on jaettu sijoituspalveludirektii- oheis- vin (93/22/ETY) mukaisiin oheispalveluihin (1 mom.) ja kansallisiin palveluihin (2 mom.). Oheispalvelujen osalta tulee kuvata mahdollisimman yksityiskohtaisesti kaavaillun toiminnan sisältö. Lisäksi eräisiin oheispalvelui- jotka käsitellään kappaleissa hin liittyy toimintokohtaisia erityisvaatimuksia, (31) ja (32). (31) Sijoituspalveludirektiivin mukaiset oheispalvelut (16 1 mom.) Sijoituspalveluun liittyvien luottojen ja muun rahoituksen myöntäminen asiakkaalle - hakemukseen on liitettävä 3 : selvitys luotonmyönnön tavoitteista, jossa tulee määritellä muun muassa luottosalkulle asetetut laatu-, tuotto- ja kasvutavoitteet erilaisia luottoriskejä otettaessa selvitys riskinoton periaatteista, joista tulee ilmetä esimerkiksi, millaisia periaatteita riskien hajauttamisessa ja riskeiltä suojautumisessa noudatetaan kuvaus luotonmyöntöprosessista, johon tulee sisältyä muun muassa selvitys luotonmyöntövaltuuksista ja -kriteereistä, limiittien asettami- ja sesta ja päätöksenteosta kuvaus luottoriskien tunnistamiseen, mittaamiseen, seurantaan valvontaan tarvittavista menettelytavoista kuvaus siitä, miten erillinen ja riippumaton luottoriskien hallinnan arviointi on järjestetty. Pääomarakenteita, strategiaa ja muita näihin liittyviä kysymyksiä koskevan neuvonnan sekä yritysten sulautumista ja yritys-ostoja koskevan neuvonnan ja niitä koskevien palvelujen tarjoaminen yrityksille Arvopaperin liikkeeseenlaskuun ja emissiontakaamiseen liittyvien palvelujen tarjoaminen - hakemukseen on liitettävä: selvitys, siitä mitä toimenpiteitä yhteisö aikoo tehdä liikkeeseenlaskujen yhteydessä. Sijoituskohteita koskevan sijoitus- ja rahoitusneuvonnan tarjoaminen Muiden kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen sijoituskohteiden säilytys- ja hoitopalvelujen sekä tallelokeropalvelujen tarjoaminen - hakemukseen on liitettävä: 3 Sijoituspalveluyritysasetus 10 :n 1 mom. 7 kohta.

24 dnro 4/120/ (63) selvitys siitä, mitä säilytyspalveluja on suunniteltu tarjottavan (esim. ulkomaisten rahasto-osuuksien säilyttäminen). Sijoituspalveluun liittyvän valuuttapalvelun tarjoaminen (32) Muut oheispalvelut (16 2 mom.) Sijoituspalvelun yhteydessä asiakkaalta takaisinmaksettavien varojen tilil le vastaanottaminen (sen estämättä, mitä LLL:ssa sekä SipaL 52 :ssä säädetään) - hakemukseen on liitettävä 4 : selvitys suunnitellusta tilijärjestelmästä selvitys siitä, miten varojen siirto ja nosto tililtä tapahtuu luonnokset asiakkaan kanssa solmittavien tilisopimusten yleisistä ehdoista selvitys asiakkaalta takaisinmaksettavien varojen vastaanottamiseen tilille liittyvien riskienhallinnasta ja seurannasta. Sijoituskohteiden julkisen kaupankäynnin järjestäminen siten kuin siitä arvopaperimarkkinalaissa säädetään - hakemukseen on liitettävä: valtiovarainministeriön vahvistamat arvopaperimarkkinalain 13 :n mukaiset muun julkisen kaupankäynnin säännöt tai luonnos säännöiksi. Tilinhoitajayhteisönä tai tilinhoitajayhteisön asiamiehenä toimiminen siten kuin siitä arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) säädetään - hakemukseen on liitettävä: 5 kopiot Arvopaperikeskukselle toimitetusta materiaalista Arvopaperikeskuksen päätös asiasta. Selvitysosapuolena toimiminen siten kuin siitä arvopaperimarkkinalaissa säädetään - hakemukseen on liitettävä 6 : kopiot Arvopaperikeskukselle toimitetusta materiaalista Arvopaperikeskuksen päätös asiasta. Säilytysyhteisön tehtävien hoitaminen siten kuin niistä sijoitusrahastolaissa säädetään 4 Sijoituspa lveluyritysasetus Arvo-osuusjärjestelmästä annettu laki 7. 6 AML:n 4 a luku.

25 dnro 4/120/ (63) Muun kuin SipaL 16 :n 1 momentissa tarkoitetun sijoitus- ja rahoitusneuvonnan tarjoaminen (neuvonta varojen sijoittamisesta muihin kuin Si- pal:n tarkoittamiin sijoituskohteisiin, esimerkiksi sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, kiinteistöihin tai arvoesineisiin) - hakemukseen on liitettävä: kuvaus sijoitus- ja rahoitusneuvonnan kohteesta. Muun SipaL 16 :ssä tarkoitettuun toimintaan läheisesti verrattavan toiminnan harjoittaminen (esimerkiksi sijoitustoimintaan liittyvä juridinen neuvonta tai veroneuvonta) Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön Voimaan: (36) Toimilupahakemuksessa on kuvattava se SRL 5 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu toiminta, jota yhteisö aikoo harjoittaa, ja säilytysyhteisön on ku- vattava se SRL 9 :ssä tarkoitettu toiminta, jota yhteisö aikoo harjoittaa. Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö voivat harjoittaa ainoastaan sellaista toimintaa ja tarjota muita sellaisia palveluja, joihin ne ovat saaneet toimiluvan. (33) Rahastoyhtiö saa harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa ja sijoitusrahasto- olennaisesti liittyvää toimintaa, jos tällainen toim inta ei ole omiaan toimintaan vahingoittamaan rahasto-osuudenomistajien etua. (34) Rahastoyhtiö saa lisäksi tarjota omaisuudenhoitoa, sijoituskohteita koskevaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa sekä sijoitusrahastojen ja yhteis- osuuksien säilytys- ja hoitopalveluja. Rahastoyhtiölle ei voida sijoitusyritysten myöntää toimilupaa ainoastaan edellä mainittujen palvelujen tarjoamiseen, vaan yhteisön on harjoitettava myös sijoitusrahastotoimintaa. Toimilupaa ei myöskään voida myöntää sijoitus- ja rahoitusneuvonnan tarjoamiseen tai säija hoitopalveluiden tarjoamiseen, jos toimilupaa ei ole myönnetty tai lytyssamanai kaisesti haeta myös omaisuudenhoitoon. (35) Säilytysyhteisö voi toimiluvassa mainituin edellytyksin harjoittaa myös säilytysyhteisötoimintaan olennaisesti liittyvää toimintaa. (37) Sijoitusrahastotoimintaan olennaisesti liittyvä toiminta voi olla muun mu- assa sellainen arvonlaskentapalvelun tarjoaminen, jossa käytetään hyväksi sijoitusrahastotoiminnasta ylijäävää tietoteknistä kapasiteettia, tai muiden rahastoyhtiöiden tai yhteissijoitusyritysten osuuksien taikka saman konsernin varainhoitopalvelujen markkinoimista. Rahastoyhtiö saa lisäksi tarjota omaisuudenhoitoa, sijoituskohteita koskevaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa sekä sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien säilytys- ja hoitopalve- luja, siten kuin niistä säädetään SipaL 3 :n 1 mom. 5 kohdassa ja 16 :n 1 mom. 4 ja 5 kohdassa.

26 dnro 4/120/ (63) (38) Hak emuksen tulee sisältää selvitys ainakin siitä, miten toimintaa tullaan harjoittamaan ja mikä on toiminnan kohderyhmä, sekä kuvaukset rahastoosuusrekisterin pitämisestä, rahasto-osuuksien merkintöjen tekemisestä ja rahasto-osuuden arvonlaskennasta. Mikäli yhteisö aikoo harjoittaa myös omaisuudenhoitoa, tulee kuvauksen lisäksi sisältää selvitys siitä, miten vältetään eturistiriitatilanteet ja kohdellaan tasapuolisesti sijoitusrahastoja, osuudenomistajia ja muita asiakkaita. (39) Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa SRL 5 :n 2 momentin 1 kohdassa tar- omaisuudenhoitoa, tulee tämän toiminnon osalta selvittää koitettua ainakin omaisuudenhoidon luonne (sijoituskohteiden hoitaminen sellaisen asiakaskohtaisen sopimuksen nojalla, jossa päätösvalta joko kokonaan tai osittain on annettu toimeksisaajalle) asiakaskohderyhmä ja asiakkaiden valintakriteerit millaista markkinointi ja markkinointimateriaali tulevat olemaan salkun mahdollinen minimikoko omaisuudenhoidossa olevien varojen arvioitu määrä omaisuudenhoitosopimukseen liittyvä päätöksentekoprosessi omaisuudenhoidon kohteena olevat instrumentit palkkioiden määräytymisperusteet sekä toimeksiantojen antamisessa ja kauppojen toteutuksessa noudatettavat menettelyt se, mitä raportteja tai muuta informaatiota asiakkaalle hoidettavana olevan omaisuuden osalta annetaan ja kuinka usein luonnokset käytettävistä sopimuksista. 5.4 Tallettajien ja sijoittajien suojaksi perustettujen rahastojen jäsenyys (40) T alletuspankin on kuuluttava laissa tarkoitettuun talletussuojarahastoon. Jos talletuspankki voi yhtiöjärjestyksensä mukaan tarjota sijoituspalveluja, on sen kuuluttava myös sijoittajien korvausrahastoon. (41) Sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen on liitettävä jäljennös hakemuksesta, jolla yhteisö on hakenut sijoittajien korvausrahaston jäsenyyt- tä. (42) Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa sijoitusrahastolain 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, toimilupahakemukseen on liitettävä jäljennös hakemuksesta, jolla rahastoyhtiö on hakenut sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä.

27 dnro 4/120/ (63) 5.5 Corporate governance Luotettava hallinto (43) Yhteisön hallinnon luotettavuutta arvioidessaan Rahoitustarkastus kiinnit- tää huomiota erityisesti siihen, että yhteisöä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisteliikeperiaatteiden mukaisesti toiminta on suunniteltu, johdettu, organisoitu ja valvottu siten, että yhteisö voi taata ammatillisesti ja eettisesti laadukkaan toiminnan valta- ja vastuusuhteet on selkeästi määritelty sekä eturistiriitatilanteet on tunnistettu ja ne hallitaan ylin johto on vahvistanut strategian ja suunnitelman, jonka osana on suunnitelma omien varojen riittävyyden turvaamiseksi ylin ja toimiva johto ovat ammattitaitoisia sekä tehtäväänsä s opivia ja luotettavia ylin johto kykenee riippumattomasti arvioimaan yhteisön ja erityisest i sen toimivan johdon toimintaa yhteisöllä on päätoiminen toimitusjohtaja, jonka tukena toimii johtoryhmä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on tehokkaasti järjestetty yhteisön sisäinen tarkastus on asianmukaisesti järjestetty johtamiseen tarvittavaa informaatiota tuottavat järjestelmät takaavat luotettavan ja oikean informaation yhteisöllä on menettelytavat, joilla turvataan ulkoisen sääntelyn ja sisäisten menettelytapojen sekä asianmukaisten menettelytapojen noudattaminen asiakassuhteissa (compliance) palkitsemisjärjestelmä ei johda ei-toivottavaan käyttäytymiseen, ku- ten liialliseen riskinottoon henkilöstön määrä ja laatu ovat oikeassa suhteessa yhteisön harjoittamaan toimintaan. (44) Luotettavan hallinnon järjestämisessä tulee ottaa huomioon yhteisön liiketoiminnan monimuotoisuus ja laajuus sekä omistajarakenne. Hallinnon järjestämisessä voi olla erilaisia ratkaisuja toiminnan laajuuden ja erityispiirteiden mukaan. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota hallinnon järjestämiseen, jos kyse on konsernista tai jos a harjoitetaan useammassa maassa. (45) Yhteisön valta- ja vastuusuhteiden on oltava selkeät. Hallintorakenteessa toimielinten tehtävät sekä valta- ja vastuusuhteet tulee olla selkeästi määritelty. Ylimmän johdon on kyettävä riippumattomasti arvioimaan toimivan johvastuun jakautuminen ylimmän ja toimivan johdon don toimintaa. Vallan ja kesken on määriteltävä selkeästi.

28 dnro 4/120/ (63) (46) Edellä olevien vaatimusten todentamiseksi hakemukseen on liitettävä kuvaus yhteisön organisaatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä päätöksentekojärjestelmästä. 7 Lisäksi hakemukseen tulee liittää päätöksen- työjärjestykset ja sovellettavat sisäiset toimintaohjeet. 8 tekoelinten (47) Luotettavan hallinnon järjestämistä käsitellään tarkemmin myöhemmin valmistuvassa Rahoitustarkastuksen standardissa [1.3 Luotettava hallinto] Johdon luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito (48) Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden on olta- saa va luotettavia, sopivia ja ammattitaitoisia siihen tehtävään, johon heidät nimitetään. He eivät saa olla konkurssissa eikä heidän toimintakelpoisuuttaan olla rajoitettu. Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella tulee olla tehtävän laatuun ja vaativuuteen nähden riittävä koulutus ja työkokemus. (49) Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on lisäksi oltava yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarvittava yleinen valvottavan liiketoiminnan tuntemus 9. Sitä vastoin rahasto-osuudenomistajien valitsemilta rahastoyhtiön hallituksen jäseniltä 10 ei edellytetä sijoitusrahasto- tai sijoituspalvelutoiminnan tuntemusta. (50) Hakemukseen on liitettävä selvitys luotettavuudesta, sopivuudesta ja ammattitaidosta (fit & proper -ilmoitus) kaikista hallituksen jäsenistä, varajäsenistä, toimitusjohtajasta ja mahdollisesta toimitusjohtajan sijaisesta 11. Luottolaitoksen osalta tulee ilmoitus laatia Rahoitustarkastuksen hallinto- ja johtohenkilöitä koskevien tietojen ilmoittamisesta antaman ohjeen (101.10) mukaisesti. Sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön fit & proper -ilmoitusten osalta vastaavat lomakkeet ovat saatavilla Rahoitustarkastuksen Internet-kotisivuilta Valvottavalle -hakemiston Raportointi/Ilmoitukset -osiossa. 7 Luottolaitosasetus 12 :n 1 mom. 1 kohta., sijoituspalveluyritysasetus 10 :n 1 mom. 1 kohta ja rahastoyhtiöasetus 10 :n 1 mom. 1 kohta ja 10 :n 3 mom. 8 Luottolaitosasetus 12 :n 3 mom., sijoituspalveluyritysasetus 10 :n 2 mom. ja rahastoyhtiöasetus 10 :n 2 ja 3 momentit. 9 Luottolaitoslaki 17 a, SipaL 12 b ja SRL 5 e ja 9 d. 10 SRL 5 e ja 8 :n 2 mom. 11 Luottolaitosasetus 6 :n 1 mom., sijoituspalveluyritysasetus 14 ja rahastoyhtiöasetus 13.

29 dnro 4/120/ (63) Voimaan: (51) Rahoitustarkastuksella on oikeus saada oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisterilaissa (770/1993) tarkoitettu rikosrekisteriote 12 sekä ote sakkorekisteristä 13. Hakemusmenettelyn yhteydessä Rahoitustarkastus selvittää johtoon kuuluvien henkilöiden luottotiedot. (52) Johdon luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevaa tarkempaa sääntelyä on myöhemmin valmistuvassa standardissa [1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi] Henkilöstö ja sen ammattitaito Suositus Suositus Suositus (53) Yhteisön johdon tulee varmistua siitä, että yhteisön henkilöstömäärä on riittävä ja että henkilöstö on ammattitaitoista, tehtäviinsä sopivaa ja hyvämaineista. Mitään yksiselitteisiä vaatimuksia ei henkilöstön määrälle voida asettaa, vaan se on riippuvainen toiminnan laadusta ja laajuudesta. (54) Henkilöstöä ja sen ammattitaitoa koskevaa sääntelyä on tarkemmin Rahoitustarkastuksen standardissa 4.4b Operatiivisten riskien hallinta. (55) Toimitusjohtajalla tulee olla riittävästi aikaa valvottavan toiminnan johtamiseen. Tämän johdosta toimitusjohtajan tulee olla päätoiminen. Yhteisön toiminnan tulee olla turvattua myös toimitusjohtajan ollessa estyneenä. Siksi on tärkeää, että varamiesjärjestelyt on hoidettu asianmukaisesti. (56) Toimitusjohtajan päätoimisuuden edellytyksestä voidaan poiketa esimerkiksi, jos yhteisön organisaatio on pieni ja jos harjoitettavaksi aiottu liiketoiinta on suppeaa ja selkeää. Rahoitustarkastus ratkaisee asian tapauskohtai- m sesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että yhteisön hallinto on jär- jestetty tavalla, joka on riittävä turvaamaan valvottavan luotettavan toimin- nan. (57) Sijoituspalveluyritysten osalta Rahoitustarkastus on tulkinnut, että toimi- voi olla samanaikaisesti sijoituspalveluyrityksen emoyrityksessä tusjohtaja toimitusjohtajana, jos emoyhtiö toimii ainoastaan holdingyhtiönä eikä tarjoa sijoituspalveluja. (58) Rahoitustarkastuksen tulkinnan mukaan rahastoyhtiön palveluksessa tulee olla päätoimisen toimitusjohtajan lisäksi aina vähintään kaksi muuta työntekijää. Rahastoyhtiön toimitusjohtaja voi kuulua esimerkiksi samaan konsern iin kuuluvan sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen hallitukseen, paitsi jos kyseinen yhteisö on rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston säilytysyhteisö Rikosrekisteriasetus 4 a. 13 RataL 15 :n 6 mom. 14 Kannanotto K/5/97/PMO Rahastoyhtiön luotettava hallinto ja yhtiön ulkopuolisten palvelujen käyttö. Kannanoton 1. kappale on edelleen voimassa, 2. kappale kumottiin keväällä 2004.

30 dnro 4/120/ (63) Tilintarkastajat (59) Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajien tulee olla tilin- 2 :n 2 kohdassa tarkoitettuja hyväksyttyjä tilintarkastajia, eli henkilöitä tai yhteisöjä, jotka on hyväksytty ja rekisteröity tilintarkastuslain 2 tarkastuslain luvun mukaisesti. Lisäksi yhden tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tulee olla tilintarkastuslain 4 tai 5 :ssä tarkoitettu Keskuskauppakamarin hyväk- tilintarkastaja tai symä tilintarkastusyhteisö. (60) Rahastoyhtiöllä tulee olla vähintään yksi yhtiökokouksen valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja tälle varamies. Lisäksi rahasto-osuudenomistajat valitsevat vähintään yhden hyväksytyn tilintarkastajan ja tälle varamiehen. (61) Hakemuksesta tulee käydä ilmi yhteisön tilintarkastajien nimet sekä se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhteisöistä on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. (62) Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote tai jäljennös tilintarkastajien valitsemista koskevan yhtiökokouksen tai perustamiskokouksen 16 pöytäkirjasta Omistajien ja niihin rinnastettavien henkilöiden luotettavuus ja sopivuus (63) Osakkeen- ja osuudenomistajien ja niihin rinnastettavien henkilöiden luotettavuutta ja muuta sopivuutta arvioidessaan Rahoitustarkastus kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että osakkeenomistajien luotettavuudesta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta ja muusta sopivuudesta saadun selvityksen perusteella voidaan varmistua siitä, että yhteisöä tullaan johtamaan ammattitaitoi- sesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti monimutkaiset omistusrakenteet eivät estä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaista johtamista. (64) Omistajiin rinnastetaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :ssä tarkoite- tut seuraavat henkilöt: henkilö, joka suoraan tai välillisesti voi käyttää osakkeisiin liittyviä hallinnoimis- ja varallisuusoikeuksia, esimerkiksi henkilö, joka itse ei omista osakkeita, mutta jonka määräysvaltaan kuuluva yhteisö on osakkeenomistaja henkilö ilman omaa osakeomistusta silloin, kun henkilöllä on sopimukseen tai muuhun oikeuteen perustuva oikeus käyttää toisen 15 SRL Luottolaitoslaki 43 ja luottolaitosasetus 8, SipaL 26 ja sijoituspalveluyritysasetus 8 sekä SRL 36 ja rahastoyhtiöasetus 8.

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.1 Toimiluvat ja notifikaatiot Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota

Lisätiedot

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 657. Sisäasiainministeriön asetus. pysäköintivirhemaksun korottamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 657. Sisäasiainministeriön asetus. pysäköintivirhemaksun korottamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 N:o 657 660 SISÄLLYS N:o Sivu 657 Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta... 2675 658 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2012. 147/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2012. 147/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2012 147/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen, kolmannen maan rahastoyhtiön Suomessa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2012

Määräykset ja ohjeet 1/2012 Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen Dnro FIVA 7/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 1.4.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 234/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä Valtiovarainministeriön päätöksen

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2011

Määräykset ja ohjeet X/2011 Määräykset ja ohjeet X/2011 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 1.1.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

HE 287/2009 vp. on luotettava, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen.

HE 287/2009 vp. on luotettava, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sijoitusrahastolakia täydennettäväksi säännöksillä rahastoosuuden hoitajan hallinnoimista ulkomaisen rahasto-osuudenomistajan

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA 1 (6) 1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Corporate governancea ja liiketoimintoja koskevan sääntelyn tavoitteena

Lisätiedot

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin Hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

Lisätiedot

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006).

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006). 1(14) LAKIEHDOTUKSET säädetään: 1. Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Tämä laki koskee vastikkeellisen laina- tai sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot