2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne"

Transkriptio

1 2/2009 huhtikuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtion talouden kehykset vuosille Verotus Valtionosuusuudistuksen 2010 tilanne Koulutusta valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta Kysely heikentyneen talous- ja rahoitustilanteen vaikutuksista kuntien talouteen Rahalaitosluoton koron tai korkomarginaalin yksipuolinen tarkistaminen Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Tilinpäätöskysely 2008

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 2/2009 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 980 kpl Upplaga 980 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kuntatalous > Julkaisut, Kuntatalous-tiedote >Kuntatiedotteet > Verksamhetsområden > Kommunalekonomi Vastuuhenkilöt / Ansvariga Martti Kallio Jan Björkwall Toimittanut / Sammanställt av Raija Haaja SISÄLLYSLUETTELO Sivu Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalouden menokehitys vuosina Kuntien verotulojen kehitys Valtion talouden kehykset vuosille Kuntataloutta vahvistavat toimenpiteet Maksut Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja sivistyspalvelut Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki, kuntien palkkatuki Kunnilla ei varoja tehtävien laajennuksiin eikä uusiin tehtäviin Yhteenveto Muita toimenpiteitä Verotus 8 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2009) Kiinteistöveron vähimmäis- ja enimmäisprosentteja korotetaan 2010 alkaen Veronsaajien oikeudenvalvonta Autoveron ja arvonlisäveron muutokset Oikeuskäytäntöä KHO T 441 KHO T 612 Valtionosuusuudistuksen 2010 tilanne 12 Koulutusta valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta 14 Kysely heikentyneen talous- ja rahoitustilanteen vaikutuksista kuntien talouteen 15 Vuoden 2009 talousarvioiden muuttaminen Rahoituskriisin heijastuminen kuntiin Lainarahoituksen saatavuus ja hinta Luotto- ja takaustappiot sekä arvonalentumiset Rahalaitosluoton koron tai korkomarginaalin yksipuolinen tarkistaminen 17 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita 17 Kuntajaoston lausuntoja 87. Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa 88. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen kirjaaminen 89. Kunnallisten yhteisöjen omien eläkkeiden eläkevastuun arvioimisesta 90. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös kuntaliitoksen jälkeen Muita kirjanpitoon liittyviä kysymyksiä Palkattomien vapaiden jaksottaminen tilinpäätöksessä Tilinpäätöskysely Liitteet: Yleinen taloudellinen tilanne (liite 1) Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2009 (liite 2a) Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2010 (liite 2b) Kunta-alan palkkasumman kehitys (liite 3) Kuntatyöantajan sosiaalivakuutusmaksuja (liite 4) Kuntien verotulot , mrd. (liite 5) Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina ,mrd. (liite 6a) Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. (liite 6b) Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita 1 ) (liite 7) Rahalaitosluoton koron tai korkomarginaalin yksipuolinen tarkistaminen (liite 8) 87. Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa (liite 9) 88. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen kirjaaminen (liite 10) 89. Kunnallisten yhteisöjen omien eläkkeiden eläkevastuun arvioimisesta (liite 11) 90. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös kuntaliitoksen jälkeen (liite 12) 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009

3 Yleinen taloudellinen tilanne Viime vuonna alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtanut talouden jyrkkään alamäkeen. Kansantalouden tuotanto väheni lähes kymmenen prosenttia kuluvan vuoden tammikuussa verrattuna viime vuoden tammikuun tuotantoon. Tieto perustuu Tilastokeskuksen ennakolliseen tuotannon suhdannekuvaajaan. Kansantuotteemme arvioidaan supistuvan tänä vuonna jopa 5-6 prosenttia. Myös vuodelle 2010 on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotantomme supistumista vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 7-8 prosenttia. Tätäkin kehitystä huonompia uhkakuvia on esitetty, mutta myös toiveet maailmankaupan elpymisestä ensi vuonna ovat heränneet eri valtioiden mittavien elvytystoimien johdosta. Maailmankaupan aleneminen tänä vuonna heijastuu erityisesti Suomen kaltaiseen viennin kehityksestä riippuvaiseen kansantalouteen. Kuluvalle vuodelle kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot ovat jatkuvasti heikentyneet. Liitteessä 1 on esitetty tietoja ja ennustelukuja kuntatalouden kannalta keskeisistä kokonaistaloudellisista muuttujista. Ennusteluvut ovat valtiovarainministeriön (VM) maaliskuun lopussa julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaisia. Näitä suhdanne-ennusteita on perinteisesti käytetty Kuntatalous-tiedotteessa yleisen taloudellisen tilanteen ja kehityksen osoittajana. Katsauksen mukaan kokonaistuotantomme arvioidaan supistuvan 5 %. Katsauksessa korostetaan ennustamisen epävarmuutta. Jos maalimantalouden elpyminen alkaa ensi vuoden alkupuolella, Suomessa kasvu seuraa pian perässä. Silti kokonaistuotannon arvioidaan alenevan vielä vuonna 2010 noin 1,5 %. Kuluttajahintojen viime vuoden nopea kasvuvauhti on ollut hidastumassa. Syinä kehitykseen ovat olleet maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristyvä kilpailu. Vuonna 2009 kuluttajahintojen keskimääräinen kohoaminen jäänee noin yhteen prosenttiin. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen lokakuussa laskee hintatasoa, mutta alkoholijuomien ja tupakan valmisteverojen korotukset puolestaan nostavat hintatasoa tänä vuonna. Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio arvioidaan yhdeksi prosentiksi. Kustannuspaineet riippuvat myös kuluvaa ja ensi vuotta koskevista palkkaratkaisuista. Palkansaajien ansiotasoindeksin valtiovarainministeriö arvioi kohoavan tänä vuonna viisi prosenttia. Liukuman osuus tästä jäänee hyvin vähäiseksi muun muassa työpanoksen supistumisen johdosta. Valtiovarainministeriö arvioi yleisen ansiotasoindeksin nousevan ensi vuonna noin 3,5 %. Tätä arviota on pidettävä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä, sillä monella sopimusalalla palkkoja koskevat sopimukset päättyvät tämän tai ensi vuoden aikana. Työllisyys säilyi korkealla tasolla viime vuoden loppuun saakka, mutta käänne huonompaan on ollut jyrkkä. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi valtiovarainministeriö arvioi 9 % eli lähes 250 tuhatta henkeä vuonna Ensi vuonna keskimääräisen työttömyysasteen arvioidaan olevan noin 9,5 %. Liitteessä 1 on esitetty tietoja ja arvioita eräistä kuntatalouden kannalta keskeisistä kokonaistaloudellisista muuttujista. Vuosien tiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen helmikuussa 2009 julkaisemiin kansantalouden tilinpidon lukuihin sekä eräisiin muihin julkisiin tilastoihin. Vuosien 2009 ja 2010 ennusteet ovat valtiovarainministeriön laatimia. Valtiovarainministeriön suhdanne-ennuste on luettavissa valtiovarainministeriön Internet-sivuilta osoitteessa: asiakohdassa ajankohtaista. Samasta osoitteesta löytyy myös valtiontalouden kehyspäätös vuosille Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009 3

4 Liitteissä 2a ja 2b on esitetty kokonaistaloudellisia ennusteita laativien laitosten arvioita kuntatalouden kannalta keskeisten taloudellisten muuttujien kehityksestä vuosina 2009 ja Kuntien menokehitys vuosina Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli viime vuonna nopeaa, yli seitsemän prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee noin 4 4,5 prosenttiin. Kunta-alan palkkasumman kasvuvauhti, joka viime vuonna oli eri lähteistä saatujen tietojen mukaan noin 6 7 prosenttia, hidastunee tänä vuonna 4 4,5 prosenttiin muun muassa viime vuotta pienempien sopimuskorotusten sekä henkilöstömenoihin kohdistuvien säästötoimien johdosta. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle Neuvottelut kunta-alan seuraavista työ- ja virkaehtosopimuksista käydään tilanteessa, jossa kuntatalous heikkenee merkittävästi huolimatta niistä kuntataloutta parantavista toimenpiteistä, joista sovittiin valtion kehyspäätöksen yhteydessä. Palkantarkistusten laskentateknisenä oletuksena voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa ensi vuonna ,5 3 %. Tämä sisältää kuluvalta vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja mahdolliset rakennemuutokset. Kunta-alan palkkasumma kasvanee ensi vuonna noin kolme prosenttia. Liitteessä 3 on esitetty tietoja ja arvioita kunta-alan palkkasummaan vaikuttavista tekijöistä vuosina On syytä korostaa, että vuoden 2010 arvio on tällä hetkellä laskentatekninen oletus. Kuluvan vuoden ensimmäisessä Kuntatalous-tiedotteessa tarkasteltiin kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksuja vuodelle Kuntatyönantajan kansaneläkevakuutusmaksu aleni huhtikuun alussa 1,05 prosenttiin maksun perustana olevasta palkasta. Maksu poistuu kokonaisuudessaan vuoden 2010 alusta. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna 2 % maksun perusteena olevasta palkasta. Vuonna 2010 maksun suuruudeksi on esitetty kehyspäätöksen liitteenä olevassa peruspalveluohjelmassa 2,16 % maksun perusteena olevasta palkasta. Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on tänä vuonna 23,6 %. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan arvion mukaan työnantajan keskimääräinen maksu alenisi 0,2 prosenttiyksikköä ja olisi siten 23,4 % vuonna Palkansaajan vakuutusmaksun suuruudesta tehtävä päätös vaikuttaa myös työnantajan osuuteen. Myös opettajien eläkemaksu alenee ensi vuonna 0,2 prosenttiyksikköä. Liitteessä 4 on esitetty kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuosina ja tämän hetkiset arviot vuodeksi Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 5,2 %. Kustannustason kohoaminen hidastunee tänä vuonna merkittävästi, arviolta noin kolmeen prosenttiin. Vuonna 2010 kustannustaso nousee, palkkaratkaisusta riippuen, noin 2 2,5 %. Liitteessä 7 on esitetty eräitä keskeisiä indeksilukuja ja niiden kehityksestä laadittuja arvioita vuosille Kuntien verotulojen kehitys Kuntien verotulot lisääntyivät vuonna 2008 suotuisasti. Kunnallisveroa kasvattivat sekä veropohjan nopea kasvu että kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat keskimäärin 6,5 % edellisestä vuodesta. Kun- 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009

5 taryhmän jako-osuus ansio- ja pääomatuloista kasvoi sen johdosta, että pääomatulot supistuivat vuonna 2008 voimakkaasti. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2008 kunnille kaikkiaan lähes 15,1 miljardia euroa. Osuus yhteisöveron tuotosta oli 1,5 miljardia euroa ja kiinteistövero tuotto oli hieman yli 900 miljoonaa euroa. Kunnille tilitettiin viime vuonna verotuloja kaikkiaan 17,53 miljardia euroa, mikä merkitsi kasvua vuoteen 2007 verrattuna keskimäärin 7,6 %. Kunnat valmistelivat kuluvan vuoden budjetteja tilanteessa, jossa yleisen taloudellisen kehityksen arviointia leimasi suuri epävarmuus. Kunnat ovat joutuneet muuttamaan kuluvalle vuodelle laadittuja verotuloarvioita sitä mukaa, kun on saatu yhä heikkeneviä arvioita kokonaistaloudellisesta kehityksestä. Tässä tiedotteessa laadittu verotuloarvio perustuu valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteessa esitettyyn kokonaistaloudelliseen kehitykseen ja huhtikuussa käytettävissä oleviin tietoihin muun muassa verotulojen tilityksistä. Kunnallisveron veropohjana olevat ansiotulot kasvanevat vuonna 2009 noin kaksi prosenttia. Koko kansantalouden palkkasumman arvioidaan supistuvan lähes prosentin. Eläketulojen kasvu jatkuu suhteellisen voimakkaana ja erityisesti työttömyysturvan nopea lisäys vaimentaa osittain palkkojen supistumisen aiheuttamaa notkahdusta veropohjassa. Kunnallisverotuksen vähennysten lisäys johtuu pääasiassa eläketulovähennyksen muutoksista. Uuden työtulovähennyksen käyttöönotto supistaa myös kunnallisveron kertymää tänä ja ensi vuonna. Vaikka kuntaryhmän jako-osuuden arvioidaan kohoavan vuonna 2009 viime vuonna sovelletusta jako-osuudesta, niin tilitykset kuluvalta vuodelta kertyvistä ennakoista jäänevät viime vuoden tasolle. Kunnille tilitettäneen tänä vuonna kunnallisveroa kaikkiaan vajaat 15 miljardia euroa eli hieman vähemmän kuin viime vuonna. Talouskehitystä leimaavan epävarmuuden johdosta on syytä lähteä siitä, etteivät kunnallisveron tilitykset ensi vuonna juurikaan lisäänny tämänvuotisesta. Huhtikuussa päivitetyssä veroennustekehikossa on päädytty siihen, että kunnallisveroa tilitetään kokonaisuudessaan vuonna 2010 vain hieman enemmän kuin kuluvana vuonna. Yhteisövero supistuu tänä vuonna merkittävästi. Hallitus esittää, että kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotetaan väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi Tämän hetkinen arvio kuntien yhteisöveron tilityksistä vuonna 2009 on lähes 1,2 miljardia euroa. Ensi vuonna tilitykset pysynevät kuluvanvuoden tasolla, mutta epävarmuus yritysten tulosten kehityksestä on erityisen suuri. Kiinteistöveron tilitykset ovat tänä vuonna noin 940 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 tilitykset nousevat arvion mukaan kahdeksan prosenttia muun muassa sen johdosta, että kiinteistöveroprosenttien alarajoja esitetään korotettaviksi. Ensi vuonna tilitysten kokonaismäärä ylittäneekin miljardin euron. Liitteessä 5 on esitetty kuntien verotulojen tilitysten toteutuneet kertymät vuosilta sekä ennusteet vuosille 2009 ja Tänä vuonna kuntien verotulot supistuvat keskimäärin 2 3 %. Ensi vuonna verotulot kasvavat tämänhetkisen ennusteen mukaan hieman. Liitteissä 6a ja 6b on esitetty Tilastokeskuksen julkaisemien tilastotietojen perusteella laaditut tulos- ja rahoituslaskelmat vuosilta 2006 ja Vuoden 2008 laskelmat perustuvat muun muassa tietoihin kuntien tilinpäätöksistä ja peruspalveluohjelman laskelmiin. Vuosien 2009 ja 2010 laskelmat ovat Kuntaliitossa laadittuja ennusteita, jotka pohjautuvat peruspalveluohjelmaan. Lisätiedot: Juhani Turkkila, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009 5

6 Valtion talouden kehykset vuosille Maan hallitus päätti valtion talouden kehyksistä vuosille Kehyksen liitteenä on Peruspalveluohjelma, joka linjaa hallituksen kuntapolitiikkaa kehysvuosille. Suomen taloutta leimaa syvä huoli maailmantalouden tilasta ja sen vaikutuksista myös meille. Kokonaistuotannon arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin 5 % ja ensi vuonna noin 1 ½ prosenttia. Maailmantalouden elpymisen arvioidaan kääntävän kokonaistuotannon nousuun vuonna 2011 (katso edellä). Kuntatalous on heikentynyt alkuvuonna jyrkästi. Kuntaliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan liiton toimistossa valmistetun Kuntapalvelujen pelastusohjelman liiton edunvalvonnan pohjaksi erityisesti kehysneuvotteluja silmälläpitäen. Pelastusohjelman tiivistelmää on esitetty kuntatalous-tiedotteessa 1/2009. Liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan Kuntaliiton tavoitteet valtiontalouden kehykseen ja sen liitteenä olevaan peruspalveluohjelmaan vuosille Valtion kehyksen ja peruspalveluohjelman keskeiset kuntataloutta ja toimintaa koskevat päätökset ja linjaukset: Kuntatalous: Kuntataloutta vahvistavat toimenpiteet Yhteisöveron kuntaosuutta korotetaan 10 % -yksiköllä vuosille Kela maksua kevennetään alkaen 0.8 % -prosenttiyksikköä ja poistetaan kokonaan alkaen. Kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja nostetaan. (katso verotus kohtaa jäljempänä). Toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntien tulolisäyksinä on valtion mukaan tänä vuonna 468 miljoonaa euroa, ensi vuonna 649 miljoonaa euroa ja 674 miljoonaa euroa vuonna Mahdollisten uusien kuntataloutta vahvistavien lisätoimien edellytyksenä on, että kustannuskehityksestä, erityisesti palkkaratkaisusta, saadaan pitkäaikainen ja maltillinen näkymä tuleville vuosille. Hallinnonalakohtaiset valtionosuudet yhdistetään hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2010 alusta. Tämä toteutetaan kuntien välillä sekä kuntien ja valtion välillä kustannusneutraalisti. Harkinnanvarainen rahoitusavustus sisällytetään yhdistettyyn valtionosuusmomenttiin. Poikkeuksellisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden aiheuttamat ongelmat ratkaistaan pysyväksi tarkoitetulla järjestelmämuutoksella.(katso valtionosuuskohtaa jäljempänä). Maksut Avo- ja laitoshoidon rajanvedon poistamista jatketaan siten, että laitoshoidossa oleville eläkkeensaajille Kela ryhtyy maksamaan eläkkeensaajan hoitotukea. Tämä etuuden laajennus rahoitetaan leikkaamalla kuntien valtionosuuksia 60 miljoonalla eurolla. Kunnille annetaan vastineeksi mahdollisuus nostaa pitkäaikaisesti laitoshoidossa olevien enimmäismaksuja 85 prosenttiin nettotuloista nykyisen 82 prosentin asemesta. Osa hoitotuesta ohjautuu pitkäaikaishoidettavien käyttövarojen lisäykseksi. Tällaiset kuntakentän sisällä tapahtuvat rahoituksen uudelleen järjestelyt eivät ole kustannusneutraaleja yksittäiselle kunnalle. Enimmillään kunta voi menettää valti- 6 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009

7 onosuuttaan 12 euroa asukasta kohden saamatta kompensoivaa tulorahoitusta tai kevennystä lakisääteisiin tehtäviinsä. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseen tarkoitettuja valtionosuuksia korotetaan hallitusohjelman toteuttamiseen liittyen vuosittain runsaalla 21 miljoonalla eurolla vuosina Lisäys kohdistuu muun muassa voimaantulevan vammaislainsäädännön toteuttamiseen, opiskelijaterveydenhuollon ja neuvolapalvelujen parantamiseen sekä muiden palvelujen mahdolliseen parantamiseen. Näiden toimintojen kehittämisen aiheuttamat menolisäykset kunnille ovat Kuntaliiton arvion mukaan noin miljoonaa euroa vuodessa. Ministeriön valtionosuusmitoitus perustunee menojen mahduttamiseen ministeriön kehyksiin eikä kustannusarvioon. Opetus- ja sivistyspalvelut Koulutuksen järjestäjille esitetään säädettäväksi velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta. Tällaista velvoitetta ei voida hyväksyä varsinkin kun uuden tehtävän kustannuksia eikä vuodesta 2010 alkaen edellytettävää 50 %:n valtionosuutta ole esitetty. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki, kuntien palkkatuki Toimeentulotuen menojen oletetaan nousevan vasta viiveellä vaikka toimeentulotuen asiakasmäärät ja menot ovat jo kääntyneet jyrkkään kasvuun. Työmarkkinatukiuudistuksen myötä kunnilla on velvoite maksaa puolet työmarkkinatuesta, jos pitkäaikaistyötöntä ei kyetä aktivoimaan. Aktivoinnin järjestäminen maksaa kunnille kuitenkin noin kolme kertaa enemmän kuin siihen saatava aktivointituki, joten kuntien nettokustannukset tulevat kasvamaan erittäin voimakkaasti ja kuntien maksamat avustukset saattavat kehyskaudella jopa kaksinkertaistua nykyisestä 2 miljardin tasosta sen sijaan, että ne pysyisivät kehyskaudella ennallaan, kuten on arvioitu. Kuntien palkkatuki esitetään pidettäväksi vuoden 2009 tasolla koko kehyskauden. Tätä perusteltiin edellisessä PPO:ssa ( ) sillä, että tukityöllistämisen painopistettä siirretään yksityissektorille työttömyyden vähentyessä. Nyt tilanne on toinen ja kunnille on tulossa ennätyksellinen taakka tukityöllistämisen järjestämisestä. Kunnilla ei varoja tehtävien laajennuksiin eikä uusiin tehtäviin Peruspalveluohjelman mukaan uusista laajenevista tehtävistä aiheutuviin menoihin valtionosuus on vähintään puolet. Peruspalveluohjelman mukaan kuntatalouden voimakkaasti heikentyneiden näkymien vuoksi valtio lähtökohtaisesti pidättäytyy tässä vaiheessa kuntien menoja lisäävistä toimista. Tämän vuoksi kehyspäätökseen ja peruspalveluohjelmaan sisältyvien kuntien menoja lisäävien uudistusten laajuus, voimaantuloajankohta ja taloudelliset vaikutukset arvioidaan ohjelman mukaan kussakin tapauksessa erikseen. Yhteenveto Kehysbudjetin ja peruspalveluohjelman arviot kuntatalouden tilasta perustuvat mitä ilmeisimmin havaittavissa olevaa kehitystä myönteisempiin oletuksiin. Esitetyt toimenpiteet kuntien menojen ja tulojen tasapainottamiseksi eivät riitä pysäyttämään voimakkaasti heikkenevää tilannetta. Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009 7

8 Kehysratkaisu lievittää 350 miljoonalla eurolla kuntien tämänvuotista verotuloromahdusta. Toimenpide on oikean suuntainen, mutta vaikutuksiltaan riittämätön. Kuntien menojen ja tulojen epäsuhta kasvaa edelleen, mikä merkitsee ilman lisätoimia kuntien ajautumista kestämättömään taloustilanteeseen. Vaarana on, että kunnat joutuvat tekemään rajuja säästöpäätöksiä, ottamaan lisää velkaa sekä korottamaan veroja. Monissa kunnissa suunnitellaan pakon edessä lomautuksia ja henkilöstövähennyksiä sekä investointien vähentämistä. Muita toimenpiteitä: Paras - hanketta vauhditetaan tuottavuuden parantamista korostaen. Palvelujen laadun valvonnan välineitä kehitetään. Lisätään kansalaisten valinnanvapautta yli kuntarajojen. Edistetään palvelusetelin käyttöä. Esitys kotikuntalain muutokseksi annetaan elokuussa Valtion ja kuntien tietojärjestelmiä sovitetaan yhteen ottaen huomioon uudistuvan yhteispalvelun tarpeet. Tuottavuus ja kustannuskehitystä arvioidaan yhteisesti päätettyjen tuottavuus- ja kustannusmittareiden avulla. Näitä hyödyntäen asetetaan kunnille ja kuntayhtymille tuottavuuden parantamista koskevat valtakunnalliset tavoitteet. Kuntien ja kuntayhtymien on laadittava suunnitelma tuottavuutta parantavista toimenpiteistä. Kaksikymmentä suurinta kuntaa velvoitetaan laatimaan palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat, joiden toteutumista seurataan kuntien ja valtion yhteistyönä. Uusista ja laajenevista tehtävistä aiheutuviin menoihin valtionosuus on vähintään puolet. Niin sanotun Tehy-sopimuksen soveltamisesta ja käytettävistä tilastoista sovitaan erikseen. Valtio lähtökohtaisesti pidättäytyy tässä vaiheessa kuntien menoja lisäävistä toimista. Kuntien menoja lisäävien uudistusten laajuus, voimaantuloajankohta ja taloudelliset vaikutukset arvioidaan kussakin tapauksessa erikseen. Käynnistetään yhdessä Kuntaliiton kanssa normitalkoot. Lisätiedot: Martti Kallio, p. (09) , Reijo Vuorento, p. (09) , Verotus Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2009) Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti sekä verontilityslakia että tuloverolakia. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin 10 prosenttiyksiköllä 22,03 prosentista 32,03 prosenttiin, seurakuntien jako-osuutta korotettaisiin 8 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009

9 0,8 prosenttiyksiköllä 1,75 prosentista 2,55 prosenttiin ja valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti 76,22 prosentista 65,42 prosenttiin verovuosilta tehtävissä yhteisöveron tilityksissä. Lait on tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja ne olisivat voimassa 31. päivään joulukuuta Uusi jako-osuus otetaan käyttöön mahdollisesti jo kuluvan vuoden toukokuun tilityksessä tai viimeistään kesäkuussa. Samalla kunnille oikaistaan myös alkuvuoden yhteisöverot uuden jako-osuuden mukaiseksi. Oikaisun suuruus on arviolta 160 miljoonaa euroa, jos se tehdään toukokuussa ja noin 185 miljoonaan euroa, jos se tehdään kesäkuussa. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen 10 prosenttiyksiköllä lisää kuntien yhteisöverotuottoja verovuosina 2009 ja 2010 kumpanakin noin 380 miljoonaa euroa ja verovuonna 2011 noin 420 miljoonaa euroa. Ehdotetun muutoksen vaikutukset yksittäisten kuntien tuloihin vaihtelevat sen mukaan, miten suuri osuus kunnan verotuloista muodostuu yhteisöverosta. Ne kunnat, joissa yhteisöveron merkitys on suuri, hyötyvät eniten jako-osuuden korotuksesta. Toisaalta näiden kuntien verotuottomenetykset ovat suurimmat yhteisöveron tuoton alentuessa. Vuoden 2009 yksittäisten kuntien jako-osuuksilla ja yhteisöveron miljoonan euron tuottoarvion mukaan 22,03 prosentin mukaisella kuntien ryhmäosuudella laskettuna kuntien keskimääräinen yhteisöverotuotto olisi 159 euroa/ asukas. Osuuden korottaminen 10 prosenttiyksiköllä lisäisi veron tuottoa keskimäärin 72 euroa/asukas. Kiinteistöveron vähimmäis- ja enimmäisprosentteja korotetaan 2010 alkaen Hallitus sopi maaliskuussa 2009 valtiontalouden kehyksistä vuosille Osana kehyspäätöstä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ja yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja nostetaan vuonna Hallituksen esitys asiasta annetaan ennen kesää. Kuntien perimän yleisen kiinteistöveron vaihteluväli muuttuu nykyisestä 0,5 1,0 prosentista 0,6 1,35 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöverojen vaihteluväli muuttuu nykyisestä 0,22 0,5 prosentista 0,32 0,75 prosenttiin. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöverojen vaihteluväli muuttuu nykyisestä 0,5 1,0 prosentista 0,6 1,35 prosenttiin. Veroprosentti voi edelleen olla korkeintaan 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti. Myös voimalaitosten kiinteistöverojen ylärajaa on kaavailtu korotettavaksi. Voimalaitosten kiinteistöveron yläraja korottuisi esityksen mukaan 2,85 prosenttiin (nykyisin 2,5). Alarajojen korottaminen lisää kuntien kiinteistöverotuottoja noin 50 miljoonaa euroa ja lisäksi mahdollinen voimalaitosten ylärajan korottaminen lisäisi verotuottoja 6 miljoonaa euroa. Veronsaajien oikeudenvalvonta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toimintakertomus vuodelta 2008 löytyy Verohallinnon internet-sivuilta kohdasta Veronsaajien palvelut \ Oikeudenvalvonta. Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009 9

10 Autoveron ja arvonlisäveron muutokset Kuntatalous -tiedotteessa 1/2009 kerrottiin autoveron ja siitä kannettavan arvonlisäveron muutoksista, jotka tulivat voimaan Autoveron ja arvonlisäveron muutosten voimaantulo ajoittui hyvin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion (C-10/08) kanssa, joka koskee komission Suomea vastaan nostamaa kannetta autoveroasiassa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi autoverosta kannettavan arvonlisäveron (ns. elv) syrjivän muiden kuin arvonlisäverovelvollisten maahantuojien Suomeen tuomia ajoneuvoja. Tuomion perusteella Suomen olisi joka tapauksessa tullut muuttaa autoverojärjestelmää, mutta nyt tuomiolla on vaikutusta vain maahantuotuihin autoihin ja takautuvasti jo tehtyihin verotuksiin. Tuomiolla on vaikutusta vain ei-arvonlisäverovelvollisten maahantuomien autojen verotukseen. Huhtikuun alussa voimaan tulleet muutokset muuttivat autoverotusta entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Autoveron tasoa nostettiin kautta linjan, koska autoverosta kannettava vero (elv) poistui. Tämä vähensi arvonlisäverolliseen käyttöön hankittujen autojen vähennettävää veroa ja lisäsi näin kustannuksia. Toisaalta pakettiautojen autovero muutettiin hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi, mikä laski erityisesti vähän polttoainetta kuluttavien pakettiautojen autoveron määrää. Autoveron ja arvonlisäveron käytännön vaikutukset pakettiautojen hintatasoon näkyvät jo autoliikkeiden päivitetyissä hinnastoissa. Arvonlisäverolliseen käyttöön hankitun pakettiauton hankintakustannukset ovat lievästi laskeneet. Arvonlisäverottomaan käyttöön hankitun pakettiauton kustannukset ovat laskeneet enemmän, koska siitä ei saanut aiemminkaan tehdä vähennystä, mutta autoveroasteikon muutos koskee myös sitä. Hankintakustannusten muutokset vaihtelevat kuitenkin merkki- ja mallikohtaisesti paljon. Pidemmällä aikavälillä autoveron muutos saattaa lisätä pienien ja vähän polttoainetta kuluttavien pakettiautojen tarjontaa. Arvonlisäverollisessa käytössä olevien henkilöautojen hankintakustannukset nousivat autoveron ja arvonlisäveron muutoksen yhteydessä noin 5 prosenttia, koska henkilöautojen autoveroasteikkoa ei tarkistettu. Arvonlisäverottomassa käytössä olevien omistusautojen, kuten työsuhdeautojen, hankintakustannukset eivät muuttuneet, mutta veromuutosten kustannusvaikutus leasing-sopimuksella hankittujen henkilöautojen hintaan on noin 5 prosenttia. Oikeuskäytäntöä KHO T 441 Tapauksessa nuorisoseura aikoi vuokrata kunnalle liikuntatiloja käytettäväksi muun muassa ala- ja yläkoulun liikuntatunteihin sekä muihin koulun tapahtumiin, päivähoidon ja esikoulun leikki- ja liikuntatunteihin, nuorisotoimen liikuntakerhoihin ja muihin erilaisiin tapahtumiin. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan kunta vuokraa 744 tuntia aamu- ja iltapäivällä sekä 256 tuntia ilta-aikaan. Kunnan osuus tilojen käyttötunneista oli 62,5 prosenttia. Veloitus oli sovittu tuntiperusteisesti. Kiinteistön tai huoneiston vuokraus on pääsääntöisesti arvonlisäverotonta AVL 27 :n mukaan. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta voi tietyin poikkeuksin hakeutua verovelvolliseksi AVL 30 :n mukaan, jos kiinteistöä käytetään jatkuvasti vähennykseen tai palautukseen oikeuttavassa käytössä. Veroa suoritetaan AVL 29 :n mukaan kuitenkin aina mm. kokous-, näyttely- tai urheilutilan käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta. Tapauksessa oli kysymys verollisen tilan tilapäisen luovuttamisen ja verottoman kiinteistön vuokrauksen välisestä rajanvedosta. 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2009

11 Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tilojen vuokrausta on pidettävä arvonlisäverolain 29 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna arvonlisäverollisena tilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteisena luovutuksena. Kyse ei ollut verottomasta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, josta olisi voinut hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi. Korkein hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että urheilutilan luovuttamisessa ei ole kyse niinkään määräysvallan hankkimisesta itse tilaan vaan tilaan kuuluvien järjestelyjen hyväksikäyttämisestä. Myös Eurooppa-vero-oikeudessa vuokrauksella tarkoitetaan sitä, että vuokralainen saa yksinomaisen määräysvallan hallita ja käyttää kiinteistöä tai sen osaa. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden perusteluissa mainitaan, että verottomuus on poikkeus, jolla yritetään turvata neutraali verokohtelu ja estää veron kertaantuminen. Tapauksessa ei ollut em. edellytyksiä verottomuudelle. Kyseinen korkeimman hallinto-oikeuden tapaus selventää osaltaan tilapäisen verollisen vuokrauksen ja pitkäaikaisen vuokrauksen rajanvetoa. Tapauksen perusteella erilaisten kokous-, näyttely- tai urheilutilan luovuttaminen on verollista, vaikka sopimusperusteisesti luovutukselle on saatu verottoman vuokrauksen ominaispiirteitä. Kunnilla ja kuntayhtymillä on tällaisia tiloja mm. opetustoimen yhteydessä, jolloin vuokraus tulee käsitellä verollisena AVL 29 :n mukaan. Kyseinen ratkaisu ei muuta aiempaa oikeuskäytäntöä siltä osin, kuin kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta on voinut hakeutua verovelvolliseksi, kun tilat ovat vähennykseen oikeuttavassa käytössä esimerkiksi toistuvasti tietyn ajan vuodesta. Tällaisessa luovutuksessa vuokralainen saa tilaan yksinomaisen määräysvallan, jolloin kyse on AVL 27 :n mukaisesta vuokrauksesta, josta voidaan hakeutua verovelvolliseksi AVL 30 :n mukaisesti. KHO T 612 Tapauksessa oli kyse keskinäisen kiinteistöyhtiön omistaman pysäköintihallirakennuksen kiinteistöveron määräytymisen perusteista. Keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkaina olivat kaupunki sekä neljä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, joiden huoneistoista pääosa oli vakituisessa asuinkäytössä. Autopaikkojen hallinta perustui osakkeisiin ja asuntoyhtiöiden yhtiöjärjestysmääräysten, pysäköintitaloyhtiön omistussuhteiden sekä keskinäisten sopimusten perusteella tilanne oli järjestetty samankaltaiseksi kuin jos pysäköintipaikat olisivat asuntoyhtiön omalla kiinteistöllä. Osakasyhtiöiden osakkaiden käytössä oli noin 73 prosenttia autopaikoista ja kaupungin käytössä yleisinä autopaikkoina noin 27 prosenttia. Kiinteistöverolain 12 :ssä säädetään vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentista. Rakennus katsotaan olevan vakituisessa asuinkäytössä, jos vähintään puolet pinta-alasta on asuinkäytössä. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan myös erilliseen talous- ja autotallirakennukseen. Korkein hallinto-oikeus ei pitänyt pysäköintihallia kiinteistöverolain 12 :n 1 momentissa tarkoitettuna asuinrakennuksena eikä saman pykälän 4 momentissa tarkoitettuna asuinrakennukseen liittyvänä erillisenä talous- ja autotallirakennuksena vaan sellaisena rakennuksena, johon sovellettiin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Korkein hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että kiinteistöverotus on luonteeltaan rakennuskohtaista ja kaavamaista kohdeverotusta. Kiinteistövero määrätään yhtiölle erikseen asianomaisella kiinteistöllä olevan rakennuksen perusteella. Yhtiön toimialana on ylläpitää pysäköintihallia. Pysäköintihallia pidetään kiinteistöverotuksessa muuna kuin asuinkiinteistönä. Hallin käyttäjät määräytyvät viime kädessä käyttöä koskevien siviilioikeudellisten sopimusten perusteella ja voivat vaihtua. Kiinteistöverotusta ei tämän vuoksi voida perustaa siihen, käytetäänkö kiinteistöllä ole- Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen 4/2003 Lokakuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet v. 2004 Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

Kuntatalous 3/12. syyskuu

Kuntatalous 3/12. syyskuu Kuntatalous 3/12 Taloustilanne vaikea uusia sopeutustoimia saattaa olla tulossa Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset Kuntien

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin 1/2014 Kuntatalous pysyy kireänä Valtiontalouden kehykset 2015 2018 ja kunnat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Johdannaissopimusten suojaavuudesta Kustannusrakenne

Lisätiedot

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin 3/2005 kesäkuu Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen

Lisätiedot

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta 5/2001 12.11.2001 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS Kunnanhallitus 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT... 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/23.06.2009 283 LIITE 70 Kunnanhallitus 12/25.08.2009 307 HALLINTOKUNNILLE 16.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kuntatalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä C:6 19.10.2012/IK Julkaisija Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Peruspalvelu. budjetti 2015. 25a/2014. Kunnat

Peruspalvelu. budjetti 2015. 25a/2014. Kunnat Peruspalvelu budjetti 2015 25a/2014 Kunnat Peruspalvelubudjetti 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2014 Kunnat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot