Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa. Selostus. Hyväksytty maakuntavaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa. Selostus. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012"

Transkriptio

1 Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa Selostus Hyväksytty maakuntavaltuustossa

2 2 POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAAN MAAKUNNASSA SELOSTUS Hyväksytty maakuntavaltuustossa

3 3 1. JOHDANTO Vaihekaavan lähtökohdat ja yleiset tavoitteet Suunnittelualue Keskeiset käsitteet MAAKUNTAKAAVOITUKSEN TAVOITTEIDEN TAUSTAT Ilmastotavoitteet ESDP European Spatial Development Perspective (Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki Muu maakuntakaavoitukseen vaikuttava lainsäädäntö Maakuntasuunnitelman tavoitteet MAAKUNNAN SUUNNITTELU POHJANMAALLA Maakunnan suunnittelujärjestelmä VAIHEMAAKUNTAKAAVAPROSESSI Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaluonnos Luonnoksesta saatu palaute Kaavaehdotus Ensimmäisestä kaavaehdotuksesta saatu palaute Muut toisen kaavaehdotuksen ratkaisuihin vaikuttaneet seikat Kaavaehdotus Toisesta kaavaehdotuksesta saatu palaute Tarkistetun toisen kaavaehdotuksen käsittely Kaavan hyväksyminen Kaavan vahvistaminen VAIHEKAAVAN LÄHTÖKOHDAT Alue- ja yhdyskuntarakenne Luonnonympäristö Väestö Kaupalliset palvelut Nykyinen palveluverkosto Ostovoima, sen virtaukset ja kehitys Työpaikat, koulutus ja elinkeinot Liikenne ja logistiikka Tieliikenne Raideliikenne Lentoliikenne Meriliikenne Kevyt- ja joukkoliikenne Tekninen huolto Keskeiset ohjelmat, suunnitelmat ja hankkeet Kansalliset ohjelmat Maakunnalliset selvitykset ja suunnitelmat Voimassa olevat maankäyttösuunnitelmat VAIHEKAAVAN SISÄLTÖ Tavoitteet ja strategiat Kaupan kehitys Pohjanmaalla vuoteen 2030 saakka Kaupallisten palvelujen saavutettavuus Mitoitus Vaihemaakuntakaavan ratkaisut Pietarsaaren seutu Vaasan seutu Kyrönmaa Suupohjan rannikkoseutu... 56

4 4 7. MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Yleiset määräykset Kehittämisperiaatemerkinnät Aluevaraus- ja kohdemerkinnät Pohjakarttamerkinnät VAIHEKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Maakuntakaavan oikeusvaikutusten yleisperiaatteet Kaavamerkinnät ja niiden oikeusvaikutukset Vaihemaakuntakaavan ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun Kaavaohjauksen yleisperiaatteet Hyväksyttävä eroavaisuus maakuntakaavasta Maakuntakaavan muuttamista edellyttävä ratkaisu Vaihekaavan vaikutus vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumiseen Maakuntakaavan ohjausvaikutus muuhun alueiden käytön suunnitteluun ja viranomaistoimintaan Maakuntakaavan suhde muun lainsäädännön mukaiseen päätöksentekoon Maakuntakaavan vaikutukset rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön Lunastusoikeus Vaihekaavan vahvistaminen KAAVAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 74

5 5 1. JOHDANTO Tässä luvussa selitetään, miksi Pohjanmaan maakuntakaavan tarkistaminen kaupallisten palvelujen osalta on tullut ajankohtaiseksi ja määritellään kaava-asiakirjoissa käytetyt keskeiset käsitteet. 1.1 Vaihekaavan lähtökohdat ja yleiset tavoitteet Koska sekä kulutus että ostovoima ovat kasvaneet aiemmissa kauppaselvityksissä ennustettua ripeämmin, paine kaupan yksiköiden sijoittamiseen myös keskustojen ulkopuolelle on lisääntynyt. Pohjanmaalla on myös tietoisesti kehitetty kaupan palveluja, koska yksityisissä palveluissa on todettu kehittämistarvetta. Sen myötä on syntynyt tarve päivittää kauppaselvityksiä ja laatia vaihemaakuntakaava Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaavan tavoitevuosi on Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on luoda edellytykset kaupan tasapainoiselle kehitykselle, mikä hyödyttää sekä elinkeinoelämää että asukkaita koko maakunnassa. Ympäristöministeriö vahvisti Pohjanmaan maakuntakaavan, joka kattaa koko maakunnan. Pohjanmaan maakuntakaava on ns. kokonaismaakuntakaava, jota päivitetään vaihemaakuntakaavoilla. Vaihemaakuntakaava 1 päivittää maakuntakaavaa kaupan, logistiikan ja keskusverkon osalta. 1.2 Suunnittelualue Vaihemaakuntakaavan selvitysalue on Pohjanmaan maakunta, joka koostuu 16 kunnasta ja muodostaa Suomen länsirannikolle kapean rannikkokaistaleen. Maakunta jakautuu neljään seutukuntaan: Pietarsaaren, Vaasan ja Kyrönmaan seutukuntiin sekä Suupohjan rannikkoseutuun. Pohjanmaa rajautuu pohjoisessa Keski-Pohjanmaan maakuntaan, idässä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, etelässä Satakunnan maakuntaan ja lännessä Pohjanlahteen. Kuva 1: Pohjanmaan maakunta jakautuu neljään seutukuntaan.

6 6 1.3 Keskeiset käsitteet Päivittäistavarakauppa Erikoiskauppa Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa Vähittäiskaupan suuryksikkö Myymäläkeskittymä k-m 2 Elintarvikkeiden lisäksi päivittäistavarakaupoissa myydään myös tuotteita, joita asiakkaat ovat tottuneet hankkimaan elintarvikeostosten yhteydessä. Päivittäistavaroihin lukeutuvat ruoka, juomat, kodin kemikaalit, paperit, lehdet, tupakkatuotteet sekä kosmetiikka. Ruokatavaroiden osuus myymälän kokonaismyynnistä on yleensä noin 80 prosenttia. Tietyn tuoteryhmän kauppaan ja siihen liittyviin palveluihin erikoistunut myymälä. Usein erikoiskaupoissa myydään kulutushyödykkeitä kuten vaatteita ja koruja, mutta erikoiskauppoja ovat myös päivittäistavaroiden erikoismyymälät. Erikoiskaupat sijaitsevat useimmiten maankäytön suunnittelussa keskustatoimintojen alueiksi merkityillä alueilla. Erikoiskauppaan lukeutuu myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa, joka hakeutuu ja monesti myös sopii paremmin keskustojen ulkopuolelle. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ei anneta yksiselitteistä määritelmää paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupalle. Ympäristöministeriön suosituksen mukaan (Maankäyttö- ja rakennuslaki julkaisusarja, opas 2) paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ovat moottoriajoneuvojen, niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppa, rengaskauppa, veneja veneilytarvikkeiden kauppa, matkailuvaunujen kauppa, huonekalukauppa, rakenteellisen sisustamisen kauppa, rautaja rakennustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa sekä kodintekniikkakauppa. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan vähittäiskaupan suuryksikkö on yli kerrosneliömetrin (jäljempänä lyhennetty k-m²) suuruinen vähittäiskaupan myymälä. Vaihemaakuntakaavassa on määritelty merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän koon alaraja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Erikoistavarakaupassa alaraja on Vaasan Mustasaaren keskustan kehitysvyöhykkeellä k- m², Pietarsaaressa k-m² ja muualla maakunnassa joko tai k-m². Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa alaraja on koko maakunnassa joko tai k-m 2 ja päivittäistavarakaupassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 2000 k-m 2. Myymäläkeskittymä koostuu useammasta vähittäiskaupan yksiköstä, jotka yhdessä tai erikseen ylittävät vaihemaakuntakaavassa määritellyt mitoitukset. Kerrosneliömetri. Vaihemaakuntakaavassa esitettyihin mitoituksiin sisältyy muutakin alaa kuin myyntipinta-ala.

7 7 2. MAAKUNTAKAAVOITUKSEN TAVOITTEIDEN TAUSTAT Tässä luvussa kerrotaan maakuntakaavoituksen perustana toimivista kansainvälisistä ja kansallisista tavoitteista ja strategioista sekä laeista. 2.1 Ilmastotavoitteet Vuonna 1994 voimaan astuneen YK:n ilmastosopimuksen tavoite on vakiinnuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä hyväksyttävälle tasolle. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna Vuonna 1997 hyväksytty Kioton pöytäkirja velvoittaa vähentämään globaaleja kasvihuonekaasujen päästöjä vähintään 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Euroopan yhteisö ratifioi pöytäkirjan vuonna Se velvoittaa jäsenmaita vähentämään päästöjään 8 prosenttia. Suomi on sitoutunut vakiinnuttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle. Vuonna 2007 hyväksytyn EU:n ilmastopaketin mukaan jäsenmaat sitoutuvat vähentämään kasvihuonepäästöjään vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Samalla uusiutuvien energialähteiden osuus nostetaan 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta lisätään 20 prosentilla. Suomen tulee nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 38 prosenttiin nykyisestä 28 prosentista ja vähentää päästökaupan ulkopuolella olevien toimialojen päästöjä 16 prosentilla vuoden 2005 päästömääristä. Kööpenhaminan ilmastokokouksessa vuonna 2009 useimmat teollisuusmaat sitoutuivat pysäyttämään ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen. Kokouksessa ei kuitenkaan päästy sopuun siitä, millä keinoin tavoitteeseen päästään. EU:n jäsenmaiden mielestä sitoumus ei ole riittävän kunnianhimoinen, ja ne ovat ilmoittaneet korottavansa päästöleikkauksensa 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, jos kansainvälinen ilmastosopimus syntyy. Cancúnissa vuonna 2010 ja Durbanissa vuonna 2011 pidettyjen YK:n seuraavan kahden ilmastokokouksen tulokset osoittavat, miten vaikeaa on päästä yhteisymmärrykseen uudesta ilmastosopimuksesta. Durbanissa päätettiin kuitenkin uuteen, vuonna 2020 voimaan astuvan ilmastosopimukseen tähtäävän toimintasuunnitelman laatimisesta vuoteen 2015 mennessä. Suomi laati vuonna 2008 pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian, jossa määritellään kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset tavoitteet osana EU:n tavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimenpiteitä mm. energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Strategia ulottuu vuoteen 2020 saakka, ja siinä esitetään myös visioita vuoteen Vuonna 2009 hyväksyttiin ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko, joka viitoitta tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna Tavoitteena on vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. Tekeillä on Pohjanmaan energiastrategia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muiden toimenpiteiden ohella liikenteen, erityisesti yksityisautoilun, vähentämistä. Suomessa yli 20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä on peräisin liikenteestä. Huomattava osa liikennesuoritteesta aiheutuu hajanaisesta yhdyskuntarakenteesta. Yksityisautoilun tarpeen vähentämiselle voidaan luoda edellytyksiä mm. sijoittamalla vähittäiskaupan suuryksiköt olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tai sen läheisyyteen. 2.2 ESDP European Spatial Development Perspective (Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat) Merkittävin aluesuunnittelun yhteistyöohjelma Euroopan tasolla on ESDP. Asiakirja on hallitusten välinen eikä se ole oikeudellisesti sitova, vaan se muodostaa poliittisen viitekehyksen yleisesti hyväksytyille aluesuunnittelun periaatteille. Sen tavoitteena on määritellä unionin tasolla aluesuunnittelun ja kehityksen poliittiset tavoitteet ja yleiset periaatteet tasapainoisen ja kestävän kehityksen turvaamiseksi.

8 8 2.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan Tarkistuksen pääteemana on vastaaminen ilmastonmuutoksen haasteisiin. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen, ja ne välittyvät kunnan kaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavoituksen kautta. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuudet ovat: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (maankohoamisrannikko). Toimintojen sijoittamisessa tulee mahdollisimman hyvin hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttää taajamia. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittämisen tulee ensisijaisesti perustua alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat eri väestöryhmien saavutettavissa niin maalla kuin kaupungissakin. Alueidenkäytöllä tulee edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittamisessa kiinnitetään huomiota olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään saavutettavuuteen. Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä tulee pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä. Keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan nykyistä yhdyskuntarakennetta. Liikennejärjestelmä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenne- ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennevälineiden käyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Kuva 2: Maankohoaminen on ominaista Merenkurkun saaristolle. (Kuva: Ann Holm 2011)

9 9 2.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 1 :n mukaan lain yleisenä tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lisäksi lailla pyritään turvaamaan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen. Lain 5 :ssä määritellyt alueiden käytön suunnittelun tavoitteet ovat yhteisiä kaikille kaavamuodoille. Sen mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: - turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista, - yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta, - rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista, - luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä, - ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä, - luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, - yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista, - yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta, - elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, - palvelujen saatavuutta ja - liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa esitetään maankäyttö- ja rakennuslain 25 :n mukaan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoidaan maakunnallisiksi periaatteiksi ja aluevarauksiksi. Aluevarauksia osoitetaan siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. 2.5 Muu maakuntakaavoitukseen vaikuttava lainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslaki on osa maankäytön ohjausjärjestelmää, johon kuuluu monia muitakin lakeja. Maakuntakaavoituksen kannalta keskeisimpiä ovat luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki, maa-aineslaki, rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki ja ympäristönsuojelulaki. 2.6 Maakuntasuunnitelman tavoitteet Maakunnan keskeisin suunnitteluasiakirja on pitkän aikavälin maakuntasuunnitelma, joka osoittaa maakunnan tavoitetilan ja sen saavuttamiseksi tarvittavan strategian. Kaikki muut aluekehittämiseen liittyvät ohjelmat nivoutuvat maakuntasuunnitelman strategioihin ja tavoitteisiin. Maakuntasuunnitelmaa toteuttavat siten esimerkiksi maakuntaohjelma, maakuntakaava ja vuosittain laadittava maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa 2040, Uuden energian Pohjanmaa Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä", on viisi strategista linjausta: kilpailukyky ja imago, työvoima ja osaaminen, saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne, hyvinvointi, kulttuuri ja sosiaalinen pääoma sekä luonnon ja ympäristön hyvinvointi. Strategisessa linjauksessa 3 "Saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne" todetaan, että Pohjanmaa on vuonna 2040 monikeskuksinen, tasapainoinen ja rakenteellisesti kestävällä pohjalla oleva alue, jonka fyysiset rakenteet turvaavat alueen asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin ja että väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos heijastuvat voimakkaasti alueiden käyttöön. Maakuntasuunnitelmassa mm. maankäytölle, rakentamiselle ja infrastruktuurille asetetut tavoitteet toteutetaan maakuntakaavan avulla.

10 10 3. MAAKUNNAN SUUNNITTELU POHJANMAALLA Tässä luvussa kuvataan alueiden käytön ja maakunnan suunnittelujärjestelmä. 3.1 Maakunnan suunnittelujärjestelmä Alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä maakunnan suunnittelu sijoittuu valtakunnallisen ja kunnallisen tason väliin. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Kuva 3: Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueiden käytön suunnittelujärjestelmä. Maakuntakaavan asema alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä tarkoittaa, että tärkeimpien valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten alueidenkäyttökysymysten perusratkaisut määritellään ensisijaisesti juuri maakuntakaavassa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntasuunnitelma ja sitä toteuttavat maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma (eli maakuntaohjelma). Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, joka sovittaa yhteen ja linjaa maakunnan kehittämistyötä. Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) mukaan maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuustokausittain ja sen toteuttamissuunnitelma vuosittain. Kuva 4. Maakunnan suunnittelujärjestelmä.

11 11 Maakunnan liiton laatimien maakunnan kehittämistä edistävien suunnitelmien lisäksi maakunnan tulevaisuudelle ovat erittäin tärkeitä myös muiden toimijoiden laatimat ja toteuttamat suunnitelmat. Näitä ovat mm. ELY-keskusten strategiset tulossopimukset, alueelliset kehitysstrategiat, osaamiskeskusohjelma, Länsi-Suomen ympäristöstrategia ja erilaiset maaseudun kehittämisohjelmat. Kuva 5: Ostoksille voi mennä talvellakin kävellen, jos kaupat ovat tarpeeksi lähellä. (Kuva: Ann Holm 2011)

12 12 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAPROSESSI Tässä luvussa kuvataan lyhyesti kaavoitusprosessi. Vaihemaakuntakaava kuvataan tarkemmin luvussa Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyllä luodaan hyvät edellytykset maakuntakaavan toteutumiselle suunnitellulla tavalla ja sen myötä myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakunnan kehittämistavoitteiden toteuttamiselle. Vaihemaakuntakaavan nähtäville asettamisesta on kuulutettu seuraavissa lehdissä: Vasabladet, Pohjalainen, Österbottens Tidning, Pietarsaaren Sanomat, Kyrönmaa/Pohjankyrö, Syd-Österbotten ja Suupohjan Sanomat. Ehdotusvaiheen kuulutukset julkaistiin myös Ilkka-lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja - ehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä Pohjanmaan liiton virastossa ja alueen kaikissa kunnissa. Liiton verkkosivuilla oli kaavaprosessin ajan tietoa maakuntakaavoituksesta ja työn etenemisestä. Lisäksi vaihemaakuntakaavatyön etenemisestä on tiedotettu liiton Uutispostissa, joka toimitetaan sen tilanneille ja on luettavissa myös liiton verkkosivuilla. Vaihemaakuntakaavasta kerrottiin kuulemiskierroksilla kunnissa ja maakuntahallituksen kokousten jälkeen järjestettävissä lehdistötilaisuuksissa. Luonnosvaiheessa järjestettiin kauppaseminaari. Valmisteluvaiheen aikana yhteistyöryhmä piti useita työkokouksia. Yhteistyöryhmä koostui Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajista. Ryhmä kokoontui monta kertaa ja ELY-keskuksen mielipiteet on huomioitu kaavaprosessin aikana. Vuorovaikutus ympäristöministeriön kanssa oli jatkuvaa koko kaavoitusprosessin ajan. 4.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kun maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan hyväksymisestä, se antoi myös ponnen, jonka mukaan kahden vaihemaakuntakaavan laatiminen on aloitettava välittömästi. Vaihemaakuntakaava 1 koskee kaupallisia palveluja Pohjanmaalla ja vaihemaakuntakaava 2 uusiutuvaa energiaa ja energiahuoltoa. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan laadinta käynnistyi maakuntavaltuuston päättäessä työn aloittamisesta. Kokouksessa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman ensimmäinen luonnos. Ensimmäinen kahdesta lakisääteisestä viranomaisneuvottelusta pidettiin Vaasassa, ja siihen osallistui silloisen Länsi-Suomen ympäristökeskuksen, Tiehallinnon, Pohjanmaan museon, Museoviraston, Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunnan ja naapurimaakuntien edustajia. Kokouksessa keskusteltiin pääasiassa työohjelmasta, kaavan alustavista tavoitteista, tarkistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja kaupallisten palvelujen vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen ja ilmastoon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kunnille ja osallisille tiedotettiin ja niitä kuultiin kaavan aloittamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuntakierroksella, joka tehtiin helmikuun puolivälissä Suunnitelmasta ei pyydetty lausuntoja ja mielipiteitä. Ensimmäinen yleinen kuulemiskierros, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suupohjan rannikkoseutu, Kristiinankaupungin raatihuone Pietarsaaren seutu, Pännäisten kunnantalo Kyrönmaa, Isonkyrön kunnantalo Vaasan seutu, Pohjanmaan liitto

13 13 Kauppaselvityksen (Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla) laati Tuomas Santasalo Ky. Työtä valvoivat viranomaisten ja maakunnan seutukuntien edustajista koostuva työryhmä sekä maakunnan kaikkien kuntien ja eri toimijoiden edustajista koostuva ohjausryhmä. 4.3 Kaavaluonnos Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitettiin kolme uutta vähittäiskaupan suuryksikköä (km) ja kaksi uutta palvelujen aluetta (p), jotka eivät olleet mukana kokonaismaakuntakaavassa. Uudet vähittäiskaupan suuryksiköt osoitettiin Edsevöön Pedersöressä, Risöhön Vaasan keskustan kaakkoispuolella ja Högbackiin Närpiössä. Kruunupyyhyn ja Kristiinankaupungin Lålbyhyn osoitetut uudet palvelujen alueet oli tarkoitettu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupalle. Silloinen lainsäädäntö ei vaatinut kaupan mitoitusta. Kaavaluonnoksessa keskusverkkoa täydennettiin merkitsemällä Vaasan Sundom keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca). Maaliikenneterminaali-merkintä (LM) siirrettiin luonnoksessa Risöstä lentokentän itäpuolelle. Nähtävilläoloaikana kaikille kunnille tiedotettiin kaavaluonnoksesta ja niitä myös kuultiin. Suurella yleisöllä oli mahdollisuus osallistua yleisiin tiedotustilaisuuksiin, joissa luonnosta esiteltiin. Luonnos oli nähtävillä Toinen yleinen kuulemiskierros, luonnos Kyrönmaa, Vähäkyrön kunnantalo Suupohjan rannikkoseutu, Närpiön kaupungintalo Vaasan seutu, Pohjanmaan liitto, Vaasa Pietarsaaren seutu, Pietarsaaren raatihuone Vaasan seutu (pohjoinen), Oravaisten kunnantalo Luonnoksesta saatu palaute Kaikki kunnat Vöyri-Maksamaata ja Kaskista lukuun ottamatta antoivat luonnoksesta lausunnon. Lausunnoissa käsiteltiin erityisesti merkintätapojen selkeyttämistä ja vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitukseen liittyviä kysymyksiä. Monessa lausunnossa korostettiin myös puolueettoman vaikutusten arvioinnin tärkeyttä. Koska Pietarsaaren seudun kunnilla oli kaavoitusprosessin alkuvaiheessa eri tavoitteet seudun kaupallisten palvelujen kehittymiselle, annettiin niille mahdollisuus tuoda mielipiteensä esille vastaamalla kyselyyn, jossa tiedusteltiin seuraavaa: 1. Miten päivittäistavarakaupan palveluiden saatavuus turvataan Pietarsaaren seudulla vuoteen 2030 mennessä? 2. Miten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suunnittelu tulee Pietarsaaren seudulla ratkaista? 3. Miten erikoiskaupat tulee sijoittaa? 4. Miten alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä tulisi ohjata Pietarsaaren seudulla? Kysymyksiin vastasivat Luodon, Kruunupyyn ja Pedersören kunnat. Vastauksista kävi ilmi, että lähipalvelujen turvaamista pidetään tärkeänä varsinkin niissä kunnissa, joissa väestönkasvu on vakaa. Kuntien mielestä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa tulee sijoittaa ensisijaisesti risteysalueille ja rajat ylittävät kehityskäytävät suunnitella kuntien välisenä yhteistyönä. Erikoiskauppa pitäisi ensisijaisesti sijoittaa keskusta-alueille. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnilta aktiivisempaa suunnittelutyötä sekä kuntien välistä yhteystyötä. Vastauksissa mainittiin myös kehityskäytävien suunnittelun aloittaminen vilkasliikenteisten liikenneväylien varsille. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen koordinoijaksi ehdotettiin yhteistyölautakunnan asettamaa yleiskaavaryhmää. Myös suunnittelualueen yksityishenkilöillä ja yhdistyksillä oli mahdollisuus antaa vaihekaavaluonnoksesta palautetta, mutta nähtävilläolon päättyessä yhtään mielipidettä ei ollut jätetty.

14 14 Kaupallisista palveluista järjestettiin Vaasassa seminaari Kaupan intressit ja kestävä yhdyskunta Konflikti tai riemuvoitto, johon kutsuttiin asianomaiset viranomaiset, alueen kunnat ja kaupan toimijat. Seminaarissa käsiteltiin mm. kaupan historiaa ja kehitystä, nykytilaa sekä suunnittelukysymyksiä ja kaupan näkökulmaa niihin. Lisäksi Tuomas Santasalo ja Katja Koskela esittelivät tekemänsä selvityksen Pohjanmaan kaupallisten palvelujen sijoittumisesta. Luonnos- ja ehdotusvaiheen välillä neuvoteltiin erikseen niiden kuntien kanssa, joilla oli keskusteltavaa kaavasta. 4.4 Kaavaehdotus 1 Kaavaluonnokseen verrattuna kaavaehdotukseen tehtiin seuraavat muutokset: Kruunupyyssä palvelujen alue (p) ja maaliikenneterminaali (LM) yhdistettiin maaliikenneterminaali-merkinnäksi (LM-1), joka salli paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan sijoittumisen alueelle. Edsevössä Pedersören kunnassa palvelujen alue (p) ja vähittäiskaupan suuryksikkö (km-1) yhdistettiin vähittäiskaupan suuryksikkö -merkinnäksi (km-1). Kokonaiskerrosalaksi merkittiin k-m², josta enintään 12 % eli k-m² sai olla päivittäistavarakaupan liiketilaa ja loput muuta kuin keskustahakuista erikoiskauppaa ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Merkintöjen yhdistäminen lisäsi kaupan kehityksen ohjausta ja helpotti niin kaavan tulkintaa kuin sen vaikutusten arviointiakin. Vaasassa maaliikenneterminaali-merkintä (LM) muutettiin logistiikkakeskukseksi (LM-2). Kaavaehdotuksessa Risöhön osoitettu merkintä muutettiin vähittäiskaupan suuryksiköksi (km-2) ja sen kokonaiskerrosalaksi merkittiin k-m², josta enintään 20 % eli k-m² sai olla päivittäistavarakaupan liiketilaa ja loput paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Vaasan keskustatoimintojen aluetta (C) laajennettiin luonnoksesta käsittämään Kivihaan, Sepänkylän keskustan ja osan Palosaarta. Keskusverkkoa täydennettiin Merikaarron kylällä, joka merkittiin keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca). Högbackissa Närpiössä palvelujen alue (p) ja vähittäiskaupan suuryksikkö (km-1) yhdistettiin vähittäiskaupan suuryksikkö -merkinnäksi (km-3). Kokonaiskerrosalaksi merkittiin k-m², josta enintään 12 % eli noin k-m² sai olla päivittäistavarakaupan liiketilaa ja loput muuta kuin keskustahakuista erikoiskauppaa ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Merkintöjen yhdistämisellä pyrittiin lisäämään kaupan kehityksen ohjausta ja helpottamaan niin kaavan tulkintaa kuin sen vaikutusten arviointiakin. Kaskisten keskustatoimintojen aluetta (C) pienennettiin luonnosvaiheesta. Lålbystä Kristiinankaupungissa poistettiin palvelujen alue (p), koska silloinen lainsäädäntö salli tämäntyyppisen toiminnan kehittämisen ilman maakuntakaavan ohjausta. Nähtävilläoloaikana kaikille kunnille tiedotettiin kaavaehdotuksesta ja niitä myös kuultiin seutukunnittaisissa tilaisuuksissa. Suurella yleisöllä oli mahdollisuus osallistua yleisiin tiedotustilaisuuksiin, joissa kaavaa esiteltiin. Ensimmäinen kaavaehdotus oli nähtävillä Kolmas yleinen kuulemiskierros, ehdotus Vaasan seutu, Risön ABC Pietarsaaren seutu, Polaris, Edsevö Kyrönmaa, hotelli-ravintola Kantri, Laihia Suupohjan rannikkoseutu, hotelli-ravintola Logen, Närpiö

15 Ensimmäisestä kaavaehdotuksesta saatu palaute Kaikki kunnat Luotoa ja Korsnäsiä lukuun ottamatta antoivat kaavaehdotuksesta lausunnon. Useat kunnat ja viranomaiset korostivat lausunnoissaan puolueettoman vaikutusten arvioinnin tärkeyttä varsinkin Risön alueen vaikutuksista lähistön kuntakeskuksiin ja Vaasan keskustaan. Vaikutusten arviointia pidettiin yleisesti tältä osin riittämättömänä. Vahvistaessaan Pohjanmaan maakuntakaavan ympäristöministeriö jätti Liisanlehtoon esitetyn vähittäiskaupan suuryksikön vahvistamatta, ja sen seurauksena monet kunnat huomauttivat myös, että alue pitäisi ottaa mukaan kaavaan. Monet kunnat vastustivat keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvan, merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan laskemista kerrosneliömetriin tai asettivat tämän kyseenalaiseksi. Museovirasto ja Pohjanmaan museo tähdensivät Liisanlehdon ja Risön lähellä sijaitsevien Vanhan Vaasan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden merkitystä. Yksityishenkilöt eivät jättäneet kaavaehdotuksesta yhtään muistutusta, sen sijaan yhdistyksiltä ja yrityksiltä, erityisesti kaupan toimijoilta, tuli useita mustutuksia Muut toisen kaavaehdotuksen ratkaisuihin vaikuttaneet seikat Ympäristöministeriö vahvisti Pohjanmaan maakuntakaavan juuri ennen kaavaehdotus 1:n asettamista julkisesti nähtäville. Ministeriö ei vahvistanut Liisanlehdon vähittäiskaupan suuryksikköä (km) eikä Närpiön Högbackin palvelujen aluetta (p). Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 319/2011 astui voimaan Se sisältää mm. muutoksia vähittäiskauppaa koskeviin säännöksiin. Määräyksiä sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan vasta neljän vuoden siirtymäajan kuluttua. Lain mukaan maakuntakaavassa tulee esittää keskusta-alueiden ulkopuolella sijaitsevan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Myös keskustaalueella sijaitsevien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. Osoitettaessa maakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on katsottava, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin. Keskusta-alueen ulkopuolelle sijoittuvien palveluiden täytyy olla mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Lisäksi suunnitellun maankäytön pitää edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Ympäristöministeriön mukaan maakuntakaavassa on esitettävä kaupan kokonaismitoitus keskustatoimintojen alueilla (ei koske Vaasan ja Pietarsaaren keskustaa). 4.5 Kaavaehdotus 2 Tuomas Santasalo Ky:n tekemän kauppaa koskevan lisäselvityksen tavoitteena oli varmistaa, että maakuntakaavan sisältövaatimukset täyttyvät ja että keskusten kehitys ja asema kauppapaikkana eivät vaarannu Vaasan keskustan kaakkoispuolelle esitettävien vähittäiskaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymien myötä. Lainmuutoksen mukaisesti 2. kaavaehdotuksessa määriteltiin keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvan, merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän koon alaraja. Erikoiskaupassa se oli Vaasan Mustasaaren keskustan kehittämisvyöhykkeellä k-m², muualla Vaasassa ja Pietarsaaressa k- m² ja muualla maakunnassa k-m². Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa alaraja oli koko maakunnassa k-m 2 ja päivittäistavarakaupassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 2000 k-m 2. Vaihemaakuntakaavan mitoituksilla ei rajoitettu vähittäiskauppayksikön kokoa Vaasan keskustassa, vaan siellä rajoituksia rakentamisen laajuuteen toi rakennettu ympäristö. Pietarsaaren ja Sepänkylän keskustassa Mustasaaressa vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän enimmäiskoko oli k-m². Muissa kuntakeskuksissa ja Oravaisissa enimmäismitoitus oli k-m² ja muualla k-m 2, josta k-m 2 sai

POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA SELOSTUS

POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA SELOSTUS POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA Maakuntahallitus 22.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO... 4 1.2 Vaihekaavan lähtökohdat ja yleiset tavoitteet... 4

Lisätiedot

SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011

SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011 SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011 3 (52) Pohjanmaan maakuntakaava KAAVASELOSTUS 2. vaihemaakuntakaava Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla Maakuntahallitus 19.12.2011 Luonnos

Lisätiedot

SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014

SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA) KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Kauppa ja merialue KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA

Kauppa ja merialue KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 1 KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA Kauppa ja merialue Kaavamuutokset Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto Kymenlaakson maakuntavaltuusto 16.12.2013

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS 28.10.2013 0 Esipuhe... 2 Tiivistelmä... 3 JOHDANTO... 4 Maakuntakaava osana suunnittelujärjestelmää... 4 Maakuntakaavan sisältövaatimukset...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Jyväskylän kaupunki OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Loppuraportti 2.7.2010 OSA 2: Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 1 ALKUSANAT Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Ehdotus 30.9.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

KESKI-POHJANMAAN LIITTO Päiväykset/käsittelyt: Ympäristöministeriön vahvistama 8.2.2012 Dnro YM3/5222/2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 22.4.2010 8 Tarkistukset 24.3.2010 Tarkistukset 2.2.2010 Kaavaehdotus 14.12.2010 Kaavaluonnos

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot