PÄÄTÖS Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä."

Transkriptio

1 KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1 on laadittu vaihemaakuntakaavana, joka käsittää koko Pohjanmaan maakunnan alueen kaupan, logistiikan ja keskusverkon osalta ja täydentää näiltä osin vahvistettua Pohjanmaan maakuntakaavaa. Pohjanmaan vaihemaakuntakaavalla 1 on tarkoitus kumota Pohjanmaan maakuntakaava niiden merkintöjen ja määräysten osalta, joihin vaihemaakuntakaava 1 kohdistuu. Sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet maakuntakaavasta lausunnon. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Sisäasiainministeriöllä, puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä sekä maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole lausuttavaa asiasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö yhtyy asiasta pyytämäänsä Museoviraston lausuntoon. Lausunnossa Museovirasto toteaa, että osa kaavan kaupallisten palveluiden alueista rajautuu RKY- ja valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, ja että kaavan suunnittelumääräysten mukaisesti kulttuuriympäristö ja maisema tulee huomioida kohteiden tarkemmassa suunnittelussa. Museovirasto toteaa lausunnossa, että uudisrakentamisen laadun lisäksi on turvattava maiseman kulttuurihistoriallisesti merkityksellisten piirteiden säilyminen, kuten Vanhan Vaasan kanavan virkistyskäyttö ja maanviljelyksen toimintaedellytykset muutosten vaikutusalueilla. Näillä huomautuksilla ministeriö puoltaa kaavan vahvistamista. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan, että kaavan tärkeimpänä tavoitteena on kaavaselostuksen mukaan luoda edellytykset kattavan kaupan palveluverkoston ylläpitämiseen mah- PL 35, VALTIONEUVOSTO

2 dollisimman laajasti ja tarjonnan monipuolistamiseen suuremmissa keskuksissa. Ministeriö pitää tärkeänä, että tasavertaisuuden vuoksi myös lähipalvelujen tulee säilyä niin maaseudulla kuin kaupungeissakin ja olla kaikkien väestöryhmien saatavilla. Edelleen ministeriö toteaa, että kaavan vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu sosiaalisia vaikutuksia eli vaikutuksia elinoloihin, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen kolmella seutukunnalla ja erikseen kaavassa esitetyn logistiikkakeskuksen osalta. Ministeriö huomauttaa kuitenkin, että varsinaisia terveysvaikutuksia ei kaavassa eikä sen vaikutusten arvioinnissa ole käsitelty. 2 VALITUKSET Maakuntavaltuuston päätöksestä ei ole valitettu. Pohjanmaan liiton vastine Pohjanmaan liitto on antanut vastineen lausuntojen johdosta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS Kannanotot ministeriöiden lausuntoihin Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon johdosta ympäristöministeriö toteaa, että kaavan suunnittelumääräysten avulla voidaan turvata maiseman kulttuurihistoriallisesti merkityksellisten piirteiden säilyminen, kuten Vanhan Vaasan kanavan virkistyskäyttö ja maanviljelyksen toimintaedellytykset muutosten vaikutusalueilla. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon johdosta ympäristöministeriö toteaa, että lähipalvelujen säilyminen eri väestöryhmien saatavilla tulee tarkasteltua kaavan laillisuutta, kuten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien erityisten sisältövaatimusten mukaisuutta arvioitaessa. Maakuntakaavan yleispiirteisyys huomioon ottaen vaikutusten arvioinnissa ei ole ollut tarpeen erikseen selvittää merkintöjen terveysvaikutuksia. Vahvistamatta jätetyt kaavamerkinnät Ympäristöministeriö jättää vähittäiskaupan suuryksiköiden kohdemerkinnät Pedersören Edsevössä (km1) ja Närpiön Högback-Nixbackissa (km5) maankäyttö- ja rakennuslain 28, 71 b ja 71 c :n vastaisina vahvistamatta. Perustelut Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n 5 momentin nojalla maakuntakaavan sisältövaatimuksiin liittyvät seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää. Selvitysten perusteella on voitava varmistua siitä, että maakuntakaava täyttää sille asetetut sisältövaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n 3 momentin mukaisten maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaan kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota muun muassa maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, alueidenkäytön ekologiseen kestävyyteen, ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

3 Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin ja 28 :n 1 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Siirtymäsäännöksen mukaisesti tätä säännöstä sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan alkaen. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b :n 1 momentin mukaisten vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien erityisten sisältövaatimusten mukaan osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi, mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, katsottava, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b :n 2 momentin mukaan maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Lisäksi vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 c :n 1 momentin mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Vähittäiskaupan suuryksiköt Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa Vähittäiskaupan suuryksiköitä on mahdollista sijoittaa C-aluevarausmerkinnällä osoitetuille Vaasan, Pietarsaaren, Närpiön, Uusikaarlepyyn, Kristiinankaupungin ja Kaskisten kaupunkikeskustojen keskustatoimintojen alueille, C-kohdemerkinnällä osoitetuille Mustasaaren Sepänkylän, Laihian, Kruunupyyn, Pedersören Pännäisten, Vöyrin, Isonkyrön, Vähänkyrön, Maalahden, Luodon ja Korsnäsin kuntakeskusten keskustatoimintojen alueille sekä ca-kohdemerkinnällä osoitetuille Oravaisten, Vanhan Vaasan, Ristinummen, Huutoniemen, Gerbyn, Sundomin, Alavetelin, Teerijärven, Kolpin, Ähtävän, Lillbyn, Munsalan, Jepuan, Maksamaan, Tervajoen, Raippaluodon, Koivulahden, 3

4 Sulvan, Petolahden, Pirttikylän, Ylimarkun, Lapväärtin, Merikaarron ja Karperön alakeskusten keskustatoimintojen alueille. Maakuntakeskukseen Vaasaan ja seutukeskukseen Pietarsaareen ei ole määritelty keskustatoimintojen alueille enimmäismitoitusta kaupallisten palveluiden osalta. Muille keskustatoimintojen alueille on määritelty kaupallisten palveluiden enimmäismitoitus, joka vaihtelee keskuksen aseman ja koon mukaan. Nämä muut keskustatoimintojen alueiden merkinnät mahdollistavat yhteensä kerrosneliömetriä kaupallisia palveluja koko maakunnassa. Enimmäismitoituksessa on mukana olemassa olevat liiketilat. Kaava-asiakirjoissa ei esitetä olemassa olevien liiketilojen osuutta tai määrää keskustatoimintojen alueilla. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yhteensä 11 keskusta-alueiden ulkopuolista vähittäiskaupan suuryksikköä seuraavilla merkinnöillä: km1 Pedersören Edsevöhön, km2 Vaasan Kivihakaan, km3 Vaasan Liisanlehtoon, km4 Vaasan Risöhön, km5 Närpiön Högback-Nixbackiin, kmt1 Vaasan Rantamaantien alueelle, kmt2 Isonkyrön ja Vähänkyrön ( Vaasan) Tervajoelle sekä kmt3 Kruunupyyn kuntakeskukseen, Mustasaaren Vikbyhyn, Kristiinankaupungin Lålbyhyn ja Kristiinankaupungin Åsändaniin. Keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvien suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä. Tästä uutta liiketilaa on noin kerrosneliömetriä. Vähittäiskaupan suuryksiköitä on mahdollista sijoittaa myös kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetulle Vaasan-Mustasaaren keskustan kehittämisvyöhykkeelle, joka käsittää Vaasan ja Sepänkylän keskustatoimintojen alueiden lisäksi myös näiden väliin jäävän alueen valtatien 8 varressa sekä raviradan ja Ohitustien väliin jäävän alueen Rantatien varressa. Kehittämisvyöhykkeen enimmäismitoitus on Vaasan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle sijoittuvin osin kerrosneliömetriä ja alueelle sallitaan enintään kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle (Vaasan Kivihaka ja Vaasan Rantamaantie). Kehittämisvyöhykkeen enimmäismitoituksesta enintään kerrosneliömetriä voi sijoittua Mustasaaren Sepänkylän keskustatoimintojen alueelle, kerrosneliömetriä Vaasan Kivihaan suuryksikköön ja kerrosneliömetriä Vaasan Rantamaantien suuryksikköön. Jäljelle jäävä kerrosneliömetriä voidaan toteuttaa enintään kerrosneliömetrin kokoisina vähittäiskaupan suuryksikköinä muualle kehittämisvyöhykkeen alueella. Merkinnän km1 kuvauksen mukaan sillä on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle Pedersören Edsevöhön. Merkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa enintään kerrosneliömetrin suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, josta kerrosneliömetriä saa olla päivittäistavarakauppaa, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ja kerrosneliömetriä muuta erikoistavarakauppaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kaupallisen toiminnon ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, maisemakuvan avoimuuteen sekä luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Merkinnän km2 kuvauksen mukaan sillä on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle Vaasan Kivihakaan. Merkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa enintään kerrosneliömetrin suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, josta kerrosneliömetriä saa olla päivittäistavarakauppaa, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ja kerrosneliömetriä muuta erikoistavarakauppaa. Merkinnän km3 kuvauksen mukaan sillä on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskus- 4

5 tatoimintojen alueen ulkopuolelle Vaasan Liisanlehtoon. Merkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa enintään kerrosneliömetrin suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, josta kerrosneliömetriä saa olla päivittäistavarakauppaa, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ja kerrosneliömetriä muuta erikoistavarakauppaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kaupallisen toiminnon ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, kulttuuriympäristöön ja -maisemaan sekä luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Merkinnän km4 kuvauksen mukaan sillä on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle Vaasan Risössä. Merkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa enintään kerrosneliömetrin suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, josta kerrosneliömetriä saa olla päivittäistavarakauppaa, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ja kerrosneliömetriä muuta erikoistavarakauppaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kaupallisen toiminnon ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, kulttuuriympäristöön ja -maisemaan, tulvasuojelutoimenpiteisiin sekä luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Merkinnän km5 kuvauksen mukaan sillä on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle Högback-Nixbackissa Närpiössä. Merkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa enintään kerrosneliömetrin suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, josta kerrosneliömetriä saa olla päivittäistavarakauppaa, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ja kerrosneliömetriä muuta erikoistavarakauppaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kaupallisen toiminnon ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, kevyen liikenteen väylien verkkoon sekä luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Högbackin alueen kehittäminen tulee keskittää Närpiöntien eteläpuolelle. Merkinnän kmt1 kuvauksen mukaan sillä on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle Rantamaantien varteen Vaasassa. Merkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, johon saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen, niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään kerrosneliömetriä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupallisen toiminnan ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen sekä luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Määräys astuu voimaan jälkeen. Merkinnän kmt2 kuvauksen mukaan sillä on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle Isonkyrön ja Vähänkyrön ( Vaasan) Tervajoella. Merkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, johon saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, huonekalukauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodinkonekauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään kerrosneliömetriä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupallisen toiminnan ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, taajamakuvaan sekä luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Määräys astuu voimaan jälkeen. 5

6 Merkinnän kmt3 kuvauksen mukaan sillä on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle Kruunupyyn kuntakeskuksessa, Mustasaaren Vikbyssä sekä Kristiinankaupungin Lålbyssä ja Åsändanissa. Merkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, johon saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään kerrosneliömetriä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kaupallisen toiminnon ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen sekä Vikbyssä tulvasuojelutoimenpiteisiin. Määräys astuu voimaan jälkeen. Vähittäiskauppaa koskevat selvitykset ja vaikutusten arviointi Vaihemaakuntakaavaa laadittaessa on tehty selvitys kaupallisten palvelujen sijoittumisesta Pohjanmaalla (Tuomas Santasalo Ky, ). Tätä selvitystä on täydennetty kahdella lisäselvityksellä (Tuomas Santasalo Ky, ja ). Edellä mainittujen selvitysten lisäksi vaihemaakuntakaavan laatimisessa on hyödynnetty aiempia selvityksiä kaupallisten palveluiden sijoittumisesta sekä niiden liikennejärjestelyistä muun muassa Vaasan seudun, Pietarsaaren seudun, Vaasan kaupungin, Närpiön kaupungin ja Pedersören kunnan osalta. Lisäselvityksen mukaan seutukunnittaisten ostovoiman siirtymien pohjalta laskettuna liiketilan vähimmäis- ja enimmäislisätarvetta kuvaava vaihteluväli Pohjanmaalla on noin kerrosneliömetriä, josta päivittäistavarakaupan osuus on noin kerrosneliömetriä, paljon tilaa vaativaan erikoistavaran ja autokaupan noin kerrosneliömetriä, muun erikoistavaran kaupan noin kerrosneliömetriä sekä ravintoloiden ja kahviloiden noin kerrosneliömetriä. Keskustojen kanssa kilpailevan kaupan eli päivittäistavarakaupan ja muun kuin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan liiketilan lisätarve on siten koko maakunnan osalta noin kerrosneliömetriä. Liiketilan vähimmäis- ja enimmäislisätarvetta on arvioitu myös seutukunnittain. Pietarsaaren seudulla lisätarpeeksi on arvioitu noin kerrosneliömetriä, Vaasan seudulla noin kerrosneliömetriä ja Kyrönmaalla noin kerrosneliömetriä sekä Suupohjan rannikkoseudulla noin kerrosneliömetriä. Pietarsaaren seutu koostuu Pietarsaaren, Luodon, Kruunupyyn, Pedersören ja Uusikaarlepyyn kunnista. Vaasan seutu koostuu Vaasan, Mustasaaren, Vöyrin, Maalahden ja Korsnäsin kunnista. Kyrönmaan seutuun kuuluvat Laihia, Isokyrö ja Vähäkyrö, joka on liittynyt Vaasan kaupunkiin alkaen. Suupohjan rannikkoseutuun kuuluvat Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin kunnat. Kaavaselostuksen mukaan vaihemaakuntakaavassa on käytetty 30 prosentin ylimitoitusta kaikkiin selvityksen enimmäistarvelaskelman lukuihin nähden. Vaihemaakuntakaavan mitoituksen lähtökohtana on käytetty lisäselvityksen mukaista koko Pohjanmaan maakunnan liiketilan enimmäistarpeen arviota kerrosneliömetriä. Vaihemaakuntakaavassa osoitettujen keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvien vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä. Uuden liiketilan määrä osoitetusta enimmäismitoituksesta on yhteensä noin kerrosneliömetriä. Lisäselvityksen mukaan koko maakunnan liiketilan enimmäistarve keskustojen kanssa kilpailevan kaupan eli päivittäistavaran ja muun kuin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta on yhteensä kerrosneliömetriä. Vaihemaakuntakaavassa osoitettuihin keskusta- 6

7 alueiden ulkopuolelle sijoittuviin vähittäiskaupan suuryksiköihin mahdollistetaan keskustojen kanssa kilpailevaa kauppaa yhteensä kerrosneliömetriä. Uuden keskustojen kanssa kilpailevan kaupan liiketilan määrä on noin kerrosneliömetriä. Lisäselvityksen mukaan koko maakunnan liiketilan enimmäistarve paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta on yhteensä kerrosneliömetriä. Vaihemaakuntakaavassa osoitettuihin keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuviin vähittäiskaupan suuryksiköihin mahdollistetaan paljon tilaa vaativaa kauppaa yhteensä kerrosneliömetriä. Uuden paljon tilaa vaativan kaupan liiketilan määrä on noin kerrosneliömetriä. Maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoitettuja vähittäiskaupan suuryksiköitä on perusteltu kaavaselostuksessa muun muassa sillä, että keskustaan sijoittuminen ei aina ole mahdollista esimerkiksi sopivien alueiden puutteen vuoksi. Kokonaismaakuntakaavaan nähden vaihemaakuntakaavan toteuttamisen on kaavaselostuksessa todettu myös vähentävän ostovoiman siirtymiä maakunnasta sekä kuntien ja seutukuntien välillä sekä samalla lisäävän tervettä kilpailua ja parantavan palvelujen saatavuutta koko Pohjanmaalla. Vähittäiskaupan suuryksiköiden on todettu lisäävän yleensä yksityisautoilua. Uudet vähittäiskaupan keskittymät on kaavaselostuksen mukaan mitoitettu siten, että eniten liikennettä aiheuttavan päivittäistavaran ja keskustojen kanssa kilpailevan kaupan osuus on jäänyt pieneksi. Kaavaselostuksessa on esitetty yleispiirteinen yhteenveto vaihemaakuntakaavassa osoitettujen vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arvioinnista. Sen mukaan vaihemaakuntakaava vastaa voimassa olevaa kokonaiskaavaa paremmin Pohjanmaan kaupallisten palveluiden kehittämistarpeeseen. Kaava-asiakirjojen liitteenä on erillinen selvitys vaikutusten arvioinnista, Kaupallisten palveluiden sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa, Vaikutusten arviointi , jäljempänä vaikutusten arviointi. Sen mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen keskusta-alueiden ulkopuolisille alueille ei kaikilta osin noudata kestävän kehityksen periaatteita esimerkiksi eheytyvän yhdyskuntarakenteen osalta. Kaavaratkaisun on katsottu kuitenkin luovan edellytyksiä sekä kaupan säilyttämiselle keskusta-alueilla että tasapainoiselle kaupan rakenteelle koko Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaavassa osoitettujen uusien vähittäiskaupan suuryksiköiden avulla saadaan vaikutusten arvioinnin mukaan kaupallisten palveluiden tarjonta vastaamaan paremmin kysyntää, mikä vähentää ostovoiman siirtymiä ja vahvistaa sekä seutukuntia että kuntia. Täydentämällä keskustaverkostoa (uusilla alakeskuksilla) vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä kattavalle kaupan palveluverkolle. Vaihemaakuntakaava mahdollistaa huomattavaa kasvua kaupan investointeihin, ja siksi sen vaikutukset maakunnan kehitykseen ovat vaikutusten arvioinnin mukaan selkeästi positiiviset. Pedersören Edsevön km1 -merkintä Edsevöhön km1 -merkinnällä osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö sijaitsee avoimessa viljelymaisemassa Pedersören kunnan pohjoisosassa, valtatien 8 ja kantatien 68 risteyksen pohjoispuolella. Se sijaitsee noin 10 kilometriä Pietarsaaren keskustasta itään, noin 6 kilometriä Pedersören kuntakeskuksesta Pännäisistä koilliseen ja noin 2 kilometriä lähimmästä Pedersören alakeskuksesta Kolpista länteen. Pedersören asukasluku on noin Pedersören asutus- ja yhdyskuntarakenne on varsin hajanainen. Asutus tukeutuu lähinnä kantatiehen 68 eli Kolpintiehen sekä seututiehen 741 eli Pännäistentiehen. Kuntakeskuksessa Pännäisissä asuu noin asukasta ja Kolpin alakeskuksessa noin asukasta. Pedersören kunnan etelä- ja itäosiin sijoittuvat kaksi muuta alakeskusta ovat noin 400 asukkaan Lillby ja noin asukkaan Ähtävä. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vuonna 2012 alle kilometrin etäisyydellä Edsevön suuryksiköstä asui 429 henkilöä, alle kahden kilometrin etäisyydellä 723 henkilöä, alle kolmen kilometrin etäisyydellä 1438 henkilöä ja alle viiden kilometrin etäisyydellä 2773 henkilöä. 7

8 8 Kaavaselostuksen mukaan 59 prosenttia pedersöreläisten päivittäistavaraostoksista ja 74 prosenttia erikoistavaraostoksista tehdään Pietarsaaressa. Pietarsaaren seudulta virtaa ostovoimaa myös maakunnasta ulos Kokkolan seudulle. Kaavaselostuksen mukaan Pietarsaaren seudulla ja etenkin Pedersöressä on tarvetta uudelle suurehkolle kaupan yksikölle ostovoiman siirtymien hillitsemiseksi. Arvioidusta Pietarsaaren seudun liiketilan enimmäistarpeesta ( kerrosneliömetriä) päivittäistavarakaupan osuus on kerrosneliömetriä, paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan ja autokaupan yhteenlaskettu osuus on kerrosneliömetriä, muun erikoistavarakaupan osuus kerrosneliömetriä sekä ravintoloiden ja kahviloiden osuus kerrosneliömetriä. Keskustojen kanssa kilpailevan kaupan eli päivittäistavarakaupan ja muun kuin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan liiketilan tarpeeksi on siten arvioitu yhteensä kerrosneliömetriä. Vaihemaakuntakaavan keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitus on kaikkien kaupan palveluiden osalta Pietarsaaren seudulla yhteensä kerrosneliömetriä lukuun ottamatta Pietarsaarta, jonka enimmäismitoitusta ei ole määritelty. Kaupunkikeskuksen Uusikaarlepyyn enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä. Kuntakeskusten Pedersören Pännäisten ja Kruunupyyn keskustan enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä ja Luodon keskustan enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä. Pietarsaaren seudun kunkin seitsemän alakeskuksen (Alaveteli, Teerijärvi, Kolppi, Ähtävä, Lillby, Munsala ja Jepua) enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä. Enimmäismitoituksissa ovat mukana olemassa olevat liiketilat. Kaava-asiakirjoissa ei esitetä olemassa olevien liiketilojen osuutta tai määrää keskustatoimintojen alueilla. Vaihemaakuntakaava mahdollistaa Pietarsaaren seudulla kerrosneliömetriä vähittäiskauppaa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Tästä kerrosneliömetriä muodostuu päivittäistavarakaupasta, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupasta sekä kerrosneliömetriä muusta erikoistavarakaupasta. Pietarsaaren seudulle vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kohdemerkinnällä kaksi keskustojen ulkopuolista varausta kaupallisille palveluille. Niistä toinen sijoittuu Pedersören Edsevöhön ja toinen Kruunupyyn kuntakeskukseen. Edsevön km1-merkinnän enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä, josta 3000 kerrosneliömetriä muodostuu päivittäistavarakaupasta, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupasta sekä 3000 kerrosneliömetriä muusta erikoistavarakaupasta. Kruunupyyn kmt3- merkintä mahdollistaa enintään 6000 kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Edsevön km1 -merkinnän mahdollistamasta liiketilasta lähes kaikki olisi uutta liiketilaa. Voimassa olevassa kokonaismaakuntakaavassa Edsevön alueelle on osoitettu palvelujen alueen kohdemerkintä (p), mutta alue on kaupallisten palveluiden osalta toistaiseksi pääosin toteutumaton. Alueella on tällä hetkellä huoltoaseman yhteydessä toimiva liikenneasema. Edsevön vähittäiskaupan suuryksikköön osoitetun keskustojen kanssa kilpailevan kaupan liiketilan määrä on yhteensä kerrosneliömetriä. Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että Edsevö ei sijaitse nykyisen kuntakeskuksen eikä minkään alakeskuksen yhteydessä, joten vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän sijoittaminen Edsevöhön ei kaikilta osin noudata kestävän kehityksen periaatteita. Lisäksi vaikutusten arvioinnissa todetaan, että Edsevön suuryksikön toteuttaminen voi hajauttaa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja heikentää kaupallisen palvelun kehittämisen edellytyksiä Pännäisissä ja Kolpissa, ja se saattaa myös vaarantaa Pietarsaaren keskustan palvelutasoa. Vaikutusten arvioinnissa katsotaan, että yhdyskuntarakenteen kannalta paras vaihtoehto olisi tehdä Pedersören kuntakeskuksesta Pännäisistä tai alakeskuksesta Kolpista voimakas kaupallinen keskusta Pedersörelle. Kaavaselostuksessa todetaan, että Pedersören kunnalla tai kaupan toimijolla ei ole kiinnostusta Pännäisten tai Kolpin kehittämiseen kaupallisten palveluiden osalta. Kaavaselostuksen mukaan Edsevön suuryksikön yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat haittavaikutukset vähenevät vähäisen päi-

9 vittäistavaran ja muun kuin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa sallivan mitoituksen ansiosta. Kaavaselostuksen mukaan koko Pohjanmaan maakunnassa joukkoliikenteen asema on erittäin heikko. Pedersöressä joukkoliikenneyhteydet Edsevöhön perustuvat pääasiassa koululaiskuljetuksiin kunnan alueella sekä joihinkin valtatietä 8 ja kantatietä 68 kulkeviin seutuliikenteen vuoroihin. Edsevön kautta kulkee muutama linja-autovuoro päivässä Pietarsaaren ja Kruunupyyn välillä. Pedersören kunnan eteläosista, esimerkiksi Lillbyn alakeskuksesta, ei ole suoria vakiovuoroyhteyksiä Edsevöhön. Ympäristöministeriön johtopäätös Ympäristöministeriö toteaa, että Edsevön vähittäiskaupan suuryksikkö ei tukeutuisi olemassa oleviin Pietarsaaren tai Pedersören keskuksiin eikä sijoitu hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Edsevön suuryksikkö sijoittuisi irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksikön sijainti irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta sekä asutuksen painopistealueista ei tukisi yhdyskuntarakennetta ja sen eheyttämistä. Suuryksikön toteuttaminen lisäisi henkilöautoliikenteen tarvetta eikä tukisi joukkoliikennettä, kävelyä eikä pyöräilyä edistävää liikennejärjestelmää. Tarve- ja vaikutusselvityksin ei ole osoitettu, että kyseisen vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen olisi kestävän kehityksen mukaista. Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisella olisi haitallisia vaikutuksia Pännäisten ja Kolpin keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Edsevön alueelle sijoittuvat kaupalliset palvelut eivät olisi saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Edsevön vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen ei edistäisi sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Kun otetaan huomioon, että vaihemaakuntakaavan mukaan Edsevön vähittäiskaupan suuryksikköön olisi mahdollista sijoittaa merkittävästi myös muuta kuin sellaista vähittäiskauppaa, joka sen laatu huomioon ottaen voi sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle, sijaintipaikkaa ei ole pidettävä perusteltuna. Ympäristöministeriö katsoo, ettei maakuntakaava täytä Pedersören Edsevön km1-merkinnällä osoitetun vähittäiskaupan suuryksikön osalta maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n mukaisia maakuntakaavan sisältövaatimuksia maakunnan tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyiden kannalta. Maakuntakaavaa laadittaessa ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin tarkoittamalla tavalla otettu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita huomioon siten, että edistetään niiden toteuttamista. Suunnitellulla maankäytöllä on katsottava olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaalueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueelle sijoittuvat palvelut eivät ole mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä eikä suunnitellulla maankäytöllä edistetä sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitat mahdollisimman vähäiset. Vaihemaakuntakaavan ei siten tältä osin voida katsoa täyttävän myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 71 b :n mukaisia maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä sisältövaatimuksia eikä maankäyttö- ja rakennuslain 71 c :n mukaista sijoittumista koskevaa ensisijaisuusvaatimusta. Vahvistamatta jätetty vähittäiskaupan suuryksikön km1 -merkintä on merkitty kaavakarttaan punaisella. Närpiön Högback-Nixbackin km5 -merkintä Högback-Nixbackiin km5 -merkinnällä osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö sijaitsee nykyisellä kauppapalveluiden alueella Närpiön kaupungin keskiosassa, seututien 673 eteläpuolella Närpiön keskustan ja valtatien 8 välillä. Se sijaitsee noin 3 kilometriä Närpiön keskustasta itään ja noin 2 kilometriä valtatiestä 8 länteen. 9

10 Närpiön asukasluku on noin Närpiön asutus- ja yhdyskuntarakenne painottuu Närpiönjoen laaksoon sekä rantakyliin. Asutus tukeutuu lähinnä jokilaaksossa kulkevaan yhdystiehen 6760 eli Vaasantiehen sekä seututiehen 673 eli Närpiöntiehen/Rantatiehen. Kaupungin keskustaajamassa on noin asukasta. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kolme alakeskusta. Niistä kaupungin pohjoisosiin sijoittuvat noin 600 asukkaan Pirttikylä ja noin 700 asukkaan Ylimarkku. Kaupungin eteläosaan sijoittuu noin asukkaan Lapväärtti. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vuonna 2012 alle kilometrin etäisyydellä Högback-Nixbackin suuryksiköstä asui 11 henkilöä, alle kahden kilometrin etäisyydellä 430 henkilöä, alle kolmen kilometrin etäisyydellä henkilöä ja alle viiden kilometrin etäisyydellä henkilöä. Kaavaselostuksen mukaan Närpiön kauppapalvelujen kehittäminen pienentäisi ostovoiman siirtymiä Suupohjan rannikkoseudulta Vaasan seudulle. Suupohjan rannikkoseudun liiketilan enimmäistarpeeksi arvioidusta yhteensä kerrosneliömetristä päivittäistavarakaupan osuus on kerrosneliömetriä, paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan ja autokaupan yhteenlaskettu osuus on kerrosneliömetriä, muun erikoistavarakaupan osuus kerrosneliömetriä sekä ravintoloiden ja kahviloiden osuus kerrosneliömetriä. Keskustojen kanssa kilpailevan kaupan eli päivittäistavarakaupan ja muun kuin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan liiketilan tarpeeksi on siten arvioitu yhteensä kerrosneliömetriä. Vaihemaakuntakaavan keskustatoimintojen alueiden merkintöjen osalta määritelty kaupan palveluiden enimmäismitoitus Suupohjan rannikkoseudulla on kerrosneliömetriä. Kaupunkikeskusten Närpiön enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä, Kristiinankaupungin enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä ja Kaskisten enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä. Suupohjan rannikkoseudun kunkin kolmen alakeskuksen (Pirttikylä, Ylimarkku ja Lapväärtti) enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä. Enimmäismitoituksessa on mukana olemassa olevat liiketilat. Kaava-asiakirjoissa ei esitetä olemassa olevien liiketilojen osuutta tai määrää keskustatoimintojen alueilla. Vaihemaakuntakaava mahdollistaa Suupohjan rannikkoseudulla kerrosneliömetriä vähittäiskauppaa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Tästä kerrosneliömetriä muodostuu päivittäistavarakaupasta, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupasta sekä kerrosneliömetriä muusta erikoistavarakaupasta. Suupohjan rannikkoseudulla vaihemaakuntakaavassa on kolme keskustojen ulkopuolelle osoitettua varausta kaupallisille palveluille, joista yksi on Närpiön Högback-Nixbackissa, toinen Kristiinankaupungin Lålbyssä ja kolmas Kristiinankaupungin Åsändanissa. Högback-Nixbackin km5-merkinnän enimmäismitoitus on kerrosneliömetriä, josta kerrosneliömetriä muodostuu päivittäistavarakaupasta, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupasta sekä kerrosneliömetriä muusta erikoistavarakaupasta. Lålbyn ja Åsändanin kmt3 -merkinnät sallivat kumpikin enintään 6000 kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Högback-Nixbackin alue on kaupallisten palveluiden osalta jo osin toteutunut, mutta vaihemaakuntakaava mahdollistaa niiden edelleen kehittämisen. Alueella on tällä hetkellä 1700 kerrosneliömetriä päivittäistavaran kauppaa, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativaa kauppaa sekä kerrosneliömetriä muuta kuin paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Högback- Nixbackin km5 -merkinnän mahdollistamasta liiketilasta olisi uutta liiketilaa yhteensä kerrosneliömetriä, josta kerrosneliömetriä muodostuu päivittäistavarakaupasta, kerrosneliömetriä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupasta sekä kerrosneliömetriä muusta erikoistavarakaupasta. Högback-Nixbackin suuryksikköön osoitetun uuden keskustojen kanssa kilpailevan kaupan liiketilan määrä on kerrosneliömetriä ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan liiketilan määrä on kerrosneliömetriä. 10

11 11 Vaikutusten arvioinnin mukaan Högback-Nixback sijaitsee selvästi keskusta-alueen ulkopuolella, siellä ei ole tarvittavaa väestöpohjaa eikä se ole saavutettavissa kuin henkilöautolla, joten suuryksikön toteuttaminen hajauttaa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja lisää liikennettä. Kaavaselostuksen mukaan Högback-Nixbackin alue ei sovellu keskustahakuisen kaupan alueeksi, koska se kilpailisi Närpiön keskustan kanssa. Keskustasta Högback-Nixbackin alueelle ei ole kevyen liikenteen väylää, joten alueen saavutettavuus kevyellä liikenteellä on huono lyhyestä etäisyydestä huolimatta. Kaavaselostuksen mukaan koko Pohjanmaan maakunnassa joukkoliikenteen asema on erittäin heikko. Närpiössä joukkoliikenneyhteydet perustuvat pääasiassa koululaiskuljetuksiin kunnan alueella sekä joihinkin Vaasaan suuntautuviin seutuliikenteen vuoroihin. Högback-Nixbackin alueelle ei kulje linja-autovuoroja. Ympäristöministeriön johtopäätös Ympäristöministeriö toteaa, että Högback-Nixbackin vähittäiskaupan suuryksikkö ei tukeutuisi olemassa oleviin Närpiön keskuksiin eikä sijoitu hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Högback- Nixbackin suuryksikkö sijoittuisi irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksikön sijainti irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta sekä asutuksen painopistealueista ei tukisi yhdyskuntarakennetta ja sen eheyttämistä. Suuryksikön toteuttaminen lisäisi henkilöautoliikenteen tarvetta eikä tukisi joukkoliikennettä, kävelyä eikä pyöräilyä edistävää liikennejärjestelmää. Tarve- ja vaikutusselvityksin ei ole osoitettu, että kyseisen vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen olisi kestävän kehityksen mukaista. Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisella olisi haitallisia vaikutuksia Närpiön keskusta-alueen kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Högback-Nixbackin alueelle sijoittuvat kaupalliset palvelut eivät olisi saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Högback-Nixbackin vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen ei edistäisi sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Kun otetaan huomioon, että vaihemaakuntakaavan mukaan Högback-Nixbackin vähittäiskaupan suuryksikköön olisi mahdollista sijoittaa merkittävästi myös muuta kuin sellaista vähittäiskauppaa, joka sen laatu huomioon ottaen voi sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle, sijaintipaikkaa ei ole pidettävä perusteltuna. Ympäristöministeriö katsoo, ettei maakuntakaava täytä Närpiön Högback-Nixbackin km5- merkinnällä osoitetun vähittäiskaupan suuryksikön osalta maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n mukaisia maakuntakaavan sisältövaatimuksia maakunnan tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyiden kannalta. Maakuntakaavaa laadittaessa ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin tarkoittamalla tavalla otettu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita huomioon siten, että edistetään niiden toteuttamista. Suunnitellulla maankäytöllä on katsottava olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueelle sijoittuvat palvelut eivät ole mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä eikä suunnitellulla maankäytöllä edistetä sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitat mahdollisimman vähäiset. Vaihemaakuntakaavan ei siten tältä osin voida katsoa täyttävän myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 71 b :n mukaisia maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä sisältövaatimuksia eikä maankäyttö- ja rakennuslain 71 c :n mukaista sijoittumista koskevaa ensisijaisuusvaatimusta. Vahvistamatta jätetty vähittäiskaupan suuryksikön km5 -merkintä on merkitty kaavakarttaan punaisella.

12 12 Oikaisunluonteinen korjaus Ympäristöministeriö on tehnyt vaihemaakuntakaavaan seuraavan maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 6 momentin mukaisen oikaisunluonteisen korjauksen: Maakuntakaavassa käytetty käsite kokonaismitoitus on muutettu selvyyden ja yhtenäisyyden vuoksi maankäyttö- ja rakennuslain 71 b :n 2 momentin mukaiseksi käsitteeksi enimmäismitoitus. Maakuntakaavan vahvistaminen Ympäristöministeriö katsoo, että Pohjanmaan maakuntakaava muilta kuin edellä vahvistamatta jätetyiltä osin täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä asetetut sisältövaatimukset. Koska maakuntakaavan vahvistamiselle muilta osin ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 3 momentista johtuvaa estettä, ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan. Samalla ympäristöministeriö vahvistaa voimassa olevien kokonaismaakuntakaavassa osoitettujen merkintöjen kumoamisen kaikkien keskustatoimintojen alueiden, Vaasan Sundomin ja Mustasaaren Karperön palvelukylän, Vaasan Kivihaan vähittäiskaupan suuryksikön, Vaasan Vikbyn ja Isonkyrön ja Vähänkyrön Tervajoen palvelujen alueiden sekä Vaasan Risöhön osoitetun maaliikenneterminaalin osalta. Ympäristöministeriö ei vahvista voimassa olevassa kokonaiskaavassa osoitetun merkinnän kumoamista Pedersören Edsevön palvelujen alueen osalta, joten se jää voimaan. Maakuntakaavan voimaantulo Jatkotoimenpiteet Oikeusvaikutukset Sovelletut oikeusohjeet Ympäristöministeriö määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Pohjanmaan liiton on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 :n mukaisesti kuulutettava maakuntakaavan voimaantulosta. Pohjanmaan liiton tulee lisäksi lähettää maakuntakaava tiedoksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 :n mukaisille viranomaisille otettavaksi huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa sekä alueiden käyttöä koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n 1 momentin mukaisesti maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n 2 momentin mukaisesti viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 4 3 mom., 9, 17, 24 2 mom., 25, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 71 b, 71 c ja mom. Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 1, 9, 10, 12, 93 1 mom. ja 95 1 mom.

13 Muutoksenhaku Ympäristöministeriön asetus ( ) maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä Kuntalaki (365/1995) 86 1 mom. Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 65 ja 66 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 13 Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen Osaston päällikkö Ylijohtaja Helena Säteri LIITE Valitusosoitus MAKSU JA JAKELU Päätös, maksutta Pohjanmaan liitto, PL 174, Vaasa Tiedoksi Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön luontoympäristöosasto

14 VALITUSOSOITUS Liite Valitusviranomainen Ympäristöministeriön päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta kirjallisella valituksella. Siltä osin, kun ympäristöministeriö on jättänyt maakuntakaavan vahvistamatta, muulla kuin maakunnan liitolla tai kunnalla ei ole oikeutta hakea muutosta (maankäyttö- ja rakennuslain momentti). Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valitusaika Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituksen tulee olla perillä virka-aikana eli viimeistään klo Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - ympäristöministeriön päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiamiehen valtakirja, mikäli valituksen on laatinut valittajan valtuuttama asiamies - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo toimitettu viranomaiselle. Valituksen toimittaminen perille Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse, toimittaa lähetin välityksellä tai sähköpostilla. Valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Muutoksenhakijalta peritään korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 226 euroa (laki 1213/2010). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Korkeimman hallinto-oikeuden postiosoite: PL 180, Helsinki käyntiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki puhelinvaihde: telekopio: sähköpostiosoite:

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2016 DNr:o YM7/5222/2014 ASIA Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Kainuun liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari Ongelmanratkaisu Kaupan suuryksiköt Ryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys On koonnut taustamateriaalin On laatinut ongelmanratkaisun kysymykset Ryhmä Oulun seudun kunnallispoliitikkoja On laatinut vastaukset

Lisätiedot

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Pohjois-Savon ympäristökeskus.

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Pohjois-Savon ympäristökeskus. Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2007 Annettu julkipanon jälkeen 27.112008 ASIA Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Lapin liiton maakuntavaltuuston päätös Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS Lapin liiton maakuntavaltuuston päätös Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.1.2016 DNr:o YM6/5222/2014 ASIA Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ Lapin liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011079 Coltan Oy Pölsönpolku 6 67700 KOKKOLA VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 22.6.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriölle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen.

PÄÄTÖS Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriölle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.9.2014 DNr:o YM3/5222/2013 ASIA Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Puolustusministeriö Keski-Suomen

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Hannu Immonen VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain (621/2011) mukainen varausilmoitus:

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2012 1 (4) Lupatunnus Vesa Keskisarja Koulutie 32 07800 Lapinjärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 30.8.2011 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050.

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 1 (4) Lupatunnus BLN Minerals Finland Oy c/o Lakiasiantoimisto Merxion Oy Pohjoisranta 2 E 2 00170 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 1 (4) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen j PAATOS POKELYI99/07 01/2014 Elinkeino- liikenne- ja annettu julkipanon jalkeen ym paristo keskus 28.4.2015 ASIA Päätös erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määräämisestä KOHDE Erityisesti

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053.

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2012 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 13.4.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101.

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 2.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 3.5.2016 1 (5) Lupatunnus Keliber Oy Toholammintie 496 69600 Kaustinen VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104.

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 5.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Northern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 24.10.2014 1 (11) KaivNro FinnAust Mining Southern Oy c/o FinnAust Mining Management PL 147 00121 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185.

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 22.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus Palmex Mining Oy c/o Scandianvian Geopool Hässjestigen 17 SE-95435 Gammelstad Sweden VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS. Hämeenlinnan kaupunki, Liikuntatoimisto, Poltinahontie 9 A, Hämeenlinna

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS. Hämeenlinnan kaupunki, Liikuntatoimisto, Poltinahontie 9 A, Hämeenlinna 2.4.2009 HAM-2009-R-5-531 JOT/10A/2009 Jakelun mukaan Ahveniston moottoriradan ympäristöluvan tarkistaminen, Hämeenlinna YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS 1. HANKETIEDOT

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009 Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Joensuu, Tohmajärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0029.

Päätös. Varausalueen sijainti: Joensuu, Tohmajärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0029. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Finland Oy Kummunkatu 34 83500 Outokumpu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.7.2015 kaivoslain

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015 Kuulutus 12.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 LAPELY/88/07.00/2011 07.00.28.01 6/2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ VR

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 19.3.2015 1 (5) KaivNro 8835,8889,9058 Akkerman Exploration B.V. Itäkangastie 12 A 7 90500 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0001 6.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0001 6.2.2015 Kuulutus 6.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 6.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Agnico Eagle Finland

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 23.10.2015 Lupatunnus Kolari PL 76 95901 Kolari KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on toimittanut päätöstä koskevan kuulutuksen 7.10.2015. Päätösasiakirjan kopion

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 14.12.2015 Lupatunnus Ilomantsi Soihtulantie 7 82900 Ilomantsi KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän ja Piehingin alueille.

Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän ja Piehingin alueille. PÄÄTÖS Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Pvm.: 31.05.2010 Pohjois-Pohjanmaa Dnro: POPELY/71/07.01/2010 HANKE Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän

Lisätiedot