POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA SELOSTUS"

Transkriptio

1 POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA Maakuntahallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO Vaihekaavan lähtökohdat ja yleiset tavoitteet Voimassa olevat kaavat ja niiden korvaaminen Suunnittelualue Keskeiset käsitteet MAAKUNTAKAAVOITUKSEN TAVOITTEIDEN TAUSTA Ilmastotavoitteet ESDP European Spatial Development Perspective (Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki Muu maakuntakaavoitukseen vaikuttava lainsäädäntö Maakuntasuunnitelman tavoitteet MAAKUNNAN SUUNNITTELU POHJANMAALLA Maakunnan suunnittelujärjestelmä Vaihekaavaprosessi Osallistuminen ja vuorovaikutus Aloitusvaihe Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Vahvistamisvaihe VAIHEKAAVAN LÄHTÖKOHDAT Alue- ja yhdyskuntarakenne Kuva 5: Satelliittikuva Pohjanmaalta (Sateliittikuva: Google Maps) Luonnonympäristö Väestö Kaupalliset palvelut Nykyinen palveluverkosto Ostovoima, sen virtaukset ja kehitys Työpaikat, koulutus ja elinkeinot Liikenne ja logistiikka Tieliikenne Raideliikenne Lentoliikenne Meriliikenne Kevytliikenne ja joukkoliikenne Tekninen huolto Keskeiset ohjelmat, suunnitelmat, selvitykset ja hankkeet Kansalliset ohjelmat Maakunnalliset selvitykset ja suunnitelmat Kaavoitus VAIHEKAAVAN SISÄLTÖ Tavoitteet ja strategiat Kaupan kehitys Pohjanmaalla vuoteen 2030 saakka Kaupallisten palvelujen saavutettavuus Mitoitus Vaihekaavan ratkaisut Pietarsaaren seutu (48)

3 5.5.2 Vaasan seutu Kyrönmaa Suupohjan rannikkoseutu MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Aluevarausmerkinnät, viiva- ja muut merkinnät Pohjakarttamerkinkintöjä VAIHEKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Maakuntakaavan oikeusvaikutusten yleisperiaatteet Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset oikeusvaikutusten kannalta Vaihekaavan ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun Kaavaohjauksen yleisperiaatteet Hyväksyttävä eroavaisuus maakuntakaavasta Maakuntakaavan muuttamista edellyttävä ratkaisu Vaihekaavan vaikutus vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumiseen Maakuntakaavan ohjausvaikutus muuhun alueiden käytön suunnitteluun ja viranomaistoimintaan Maakuntakaavan suhde muun lainsäädännön mukaiseen päätöksentekoon Maakuntakaavan vaikutukset rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön Lunastusoikeus Vaihekaavan vahvistaminen KAAVAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA LIITTET: Liite 1: Väestö- ja työpakka analyysi Liite 2: Yhteenveto kokonaismaakuntakaavan ja vaihekaava 1:n ratkaisuista 3 (48)

4 1. JOHDANTO 1.2 Vaihekaavan lähtökohdat ja yleiset tavoitteet Koska sekä kulutus että ostovoima ovat lisääntyneet aiemmissa kauppaselvityksissä ennustettua ripeämmin, paine liikkeiden sijoittamiseen myös keskustojen ulkopuolelle on kasvanut. Sen myötä on syntynyt tarve päivittää kauppaselvityksiä ja laatia vaihemaakuntakaava Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla. Vaihekaavan tavoitevuosi on Voimassa olevat kaavat ja niiden korvaaminen Alueella voimassa oleva seutukaava on laadittu vanhan Vaasan läänin alueelle. Kaava vahvistettiin kolmessa vaiheessa: vaihe I virkistys- ja luonnonsuojelu, vaihe II asutusrakenne ja vaihe III luonnonvarat ja liikenne. Vuonna 1996 Pohjanmaan liitto laati vahvistetuista vaihekaavoista omalle alueelleen yhdistelmäkaavan, josta siitä lähtien on käytetty nimeä Vaasan rannikkoseudun seutukaava. Vaihe 1: Virkistys ja luonnonsuojelu Virkistys- ja luonnonsuojeluseutukaava pyrki suojelemaan virkistykseen ja ympäristönsuojeluun soveltuvia sekä uhanalaisia alueita rakentamiselta ja muulta maankäytöltä. Aikanaan nämä aluejärjestelyt katsottiin kiireellisimmiksi, koska niiden suunnittelu ja toteuttaminen oli luvulla vielä pääosin järjestämättä. Vaihe 2: Asutusrakenne Asutusrakenneseutukaavan tavoitteena oli alueelle tyypillisen asutusrakenteen kehittäminen sen omista erityispiirteistä käsin. Asutusta pyrittiin ohjaamaan rakentamisen kannalta suotuisille paikoille. Erityisenä tavoitteena oli peltojen vapautuminen kilpailevien maankäyttömuotojen paineelta. Asutusrakenteeseen liittyvät taajamien ohitus- ja läpikulkutiet esitettiin myös tässä kaavassa. Vaihe 3: Luonnonvarat ja liikenne Luonnonvara- ja liikenneseutukaavan sisältö painottui uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin, ympäristökokonaisuuksiin, liikenneverkkoon ja puolustusvoimien erityisalueisiin sekä edellä mainittujen seutukaavavaiheiden tarkistuksiin. Pohjanmaan maakuntakaava korvaa Vaasan rannikkoseudun seutukaavan kokonaisuudessaan. Seutukaavaan verrattuna on viranomaisten omassa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussaan ja päätöksenteossaan otettava maakuntakaava entistä painokkaammin huomioon. Sen lisäksi, ettei vaikeuteta maakuntakaavan toteuttamista, on viranomaisten myös pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaavan, joka on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Ministeriö hyväksynee kaavan vuoden 2010 aikana. 1.3 Suunnittelualue Vaihekaavan suunnittelualue on Pohjanmaan maakunta, joka koostuu 16) kunnasta ja muodostaa Suomen länsirannikolle kapean rannikkokaistaleen. Maakunta jakautuu neljään seutukuntaan: Pietarsaaren, Vaasan ja Kyrönmaan seutukuntiin sekä Suupohjan rannikkoseutuun. Pohjanmaa rajautuu Keski-Pohjanmaan maakuntaan pohjoisessa, Etelä- Pohjanmaan maakuntaan idässä, Satakuntaan etelässä ja merialueeseen lännessä. 1.4 Keskeiset käsitteet Vähittäiskauppa: Kaupankäynti jatetaan vähittäis- ja tukkukauppaan. Vähittäiskauppa palvelee lähinnä kotitalouksia. Alla selitetään vaihemaakuntakaavan asiakirjoissa käytetyt, vähittäiskauppaan liittyvät käsitteet. 4 (48)

5 Päivittäistavarakauppa: Elintarvikkeiden lisäksi päivittäistavarakaupassa myydään myös tuotteita, joita asiakkaat ovat tottuneet hankkimaan elintarvikeostosten yhteydessä. Päivittäistavaroihin lukeutuvat ruoka, juomat, tupakkatuotteet, kodin kemikaalit, paperit, lehdetsekä kosmetiikka. Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan edellä mainittuja tavaroita myyvää (pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa) markettyyppistä elintarvikemyymälää. Ruokatavaroiden osuus myymälän kokonaismyynnistä on yleensä noin 80 prosenttia. Erikoistavarakauppa (erikoiskauppa): Tietyn tuoteryhmän kauppaan ja siihen liittyviin palveluihin erikoistunut myymälä. Usein erikoiskaupoissa myydään kulutushyödykkeitä kuten vaatteita ja koruja, mutta erikoiskauppoja ovat myös päivittäistavaroiden erikoismyymälät. Erikoiskaupat sijaitsevat useimmiten maankäytön suunnittelussa keskustatoimintojen alueiksi merkityillä alueilla. Erikoiskauppaan lukeutuu myös tilaa vaativa kauppa, joka hakeutuu ja monesti myös sopii paremmin keskustojen ulkopuolelle. Paljon tilaa vaativan (erikoistavaran)kauppa: Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ei esitetä yksiselitteistä määritelmää paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupalle, mikä on aiheuttanut tulkintaongelmia muun muassa rakennuslupia käsiteltäessä ja kaavoja laadittaessa. Tässä vaihekaavassa tilaa vaativalla erikoistavarakaupalla tarkoitetaan kalustemyymälä yms. Tilaa vaativalla kaupalla tarkoitetaan tässä kaavassa auto-, maatalouskoneliikkeitä yms. jotka lakiehdotuksen mukaan eivät vaadi km-merkintää. Vähittäiskaupan suuryksikkö: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksikkö on yli k-m² suuruinen myymälä. Suuryksiköitä ovat muun muassa hypermarketit, tavaratalot, suuret supermarketit ja erikoistavaran suuryksiköt. Hypermarketit toimivat yleensä yhdessä tasossa, ja marketit sijaitsevat keskustan reuna-alueilla tai kokonaan sen ulkopuolella. Myyntipinta-ala on vähintään k-m², ja elintarvikkeiden osuus on vähemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta. Hypermarkettien yhteydessä on valtavia pysäköintialueita. Hypermarketit eroavat tavarataloista lähinnä tiloiltaan ja sijainniltaan. Tavaratalojen myyntipinta-ala on vähintään k-m², ja ne toimivat yleensä monessa kerroksessa laupungin ydinkeskustassa. Suurten supermarkettien myyntiala on vähintään k-m², mutta ne saattavat olla kooltaan yhtä suuria kuin pienimmät hypermarketit. Hypermarketit ja supermarketit eroavat toisistaan lähinnä tavaravalikoimassa ja myyntipinta-alan jakautumisessa eri tuoteryhmien kesken. Supermarkettien myyntialasta yli puolet on elintarvikkeita, kun taas hypermarketeissa niiden osuus on alle puolet. Keskustahakuinen erikoistavarakauppa: Tässä vaihekaavassa keskustahakuisella erikoiskaupalla tarkoitetaan sellaista erikoistavaran kauppaa, joka perinteisesti sijoittuu keskustaan. Tällaiset liikkeet myyvät esimerkiksi vaatteita, kauneustuotteita, koruja, kenkiä, leikkikaluja jne. Jos market myy edellä mainittuja tavaroita, kyse on ei keskustahakuisesta erikoistavarakaupasta. 2. MAAKUNTAKAAVOITUKSEN TAVOITTEIDEN TAUSTA 2.1 Ilmastotavoitteet Vuonna 1994 voimaan astuneen YK:n ilmastosopimuksen tavoite on vakiinnuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä hyväksyttävälle tasolle. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna Vuonna 1997 hyväksytty Kioton pöytäkirja velvoittaa vähentämään globaaleja kasvihuonekaasujen päästöjä vähintään 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Euroopan yhteisö ratifioi pöytäkirjan vuonna Se velvoittaa jäsenmaita vähentämään päästöjään 8 prosenttia. Suomi on sitoutunut vakiinnuttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle. Vuonna 2007 hyväksytyn EU:n ilmastopaketin mukaan jäsenmaat sitoutuvat vähentämään kasvihuonepäästöjään vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Samalla uusiutuvien energialähteiden osuus nostetaan 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta lisätään 20 prosentilla. Suomen tulee nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 38 prosenttiin nykyisestä 28 prosentista ja vähentää päästökaupan ulkopuolella olevien toimialojen päästöjä 16 prosentilla vuoden 2005 päästömääristä. 5 (48)

6 Kööpenhaminan ilmastokokouksessa vuonna 2009 useimmat teollisuusmaat sitoutuivat pysäyttämään ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen. Kokouksessa ei kuitenkaan päästy sopuun siitä, millä keinoin tavoitteeseen päästään. EU:n mielestä sopimus ei ole riittävän kunnianhimoinen, ja mikäli muut valtiot sitoutuvat vielä lisätoimenpiteisiin, EU nostaa päästöleikkauksensa 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomi laati vuonna 2008 pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian, jossa määritellään kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset tavoitteet osana EU:n tavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimenpiteitä muun muassa energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Strategia ulottuu vuoteen 2020 saakka, ja siinä esitetään myös visioita vuoteen Vuonna 2009 hyväksyttiin ilmasto- ja energiapolittiinen tulevaisuusselonteko, joka viitoittaa tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna Tavoitteena on vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. Maakunnallista energiastrategiaa työstetään parhaillaan. Suomessa yli 20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä on peräisin liikenteestä. Koska huomattava osa liikennesuoritteesta aiheutuu hajanaisesta yhdyskuntarakenteesta, on erittäin tärkeää, että vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tai sen läheisyyteen. 2.2 ESDP European Spatial Development Perspective (Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat) Merkittävin aluesuunnittelun yhteistyöohjelma Euroopan tasolla on ESDP. Asiakirja on hallitusten välinen eikä se ole oikeudellisesti sitova, vaan se muodostaa poliittisen kehyksen yleisesti hyväksytyille aluesuunnittelun periaatteille. Sen tavoitteena on määritellä unionin tasolla aluesuunnittelun ja -kehityksen poliittiset tavoitteet ja yleiset periaatteet tasapainoisen ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. 2.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan Tarkistuksen pääteemana on vastaaminen ilmastonmuutoksen haasteisiin. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen, ja ne välittyvät kunnan kaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavoituksen kautta. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuudet ovat: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Toimintojen sijoittamisessa tulee mahdollisimman hyvin hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttää taajamia. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittämisen tulee ensisijaisesti perustua alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat eri asukasryhmien saavutettavissa niin maaseudulla kuin kaupungissakin. Alueidenkäytöllä tulee edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittamisessa kiinnitetään huomiota olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään saavutettavuuteen. Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä tulee pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä. Keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan nykyistä yhdyskuntarakennetta. 6 (48)

7 Liikennejärjestelmä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämää. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenne- ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. 2.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on lain 1 :n mukaisesti edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen. Lisäksi lailla pyritään turvaamaan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen. Lain 5 :ssä määritellyt alueiden käytön suunnittelun tavoitteet ovat yhteisiä kaikille kaavamuodoille. Tämän mukaisesti alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: - turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista - yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta - rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista - luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä - ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä - luonnonvarojen säästeliästä käyttöä - yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista - yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta - elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä - palvelujen saatavuutta ja - liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa esitetään maankäyttö- ja rakennuslain 25 :n mukaan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa konkretisoidaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisiksi periaatteiksi ja aluevarauksiksi. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. 2.5 Muu maakuntakaavoitukseen vaikuttava lainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslaki on osa ympäristönkäytön ohjausjärjestelmää, johon kuuluu monia muitakin lakeja. Maakuntakaavoituksen kannalta keskeisimpiä ovat luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki, maa-aineslaki, rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki ja ympäristönsuojelulaki. 2.6 Maakuntasuunnitelman tavoitteet Maakunnan keskeisin suunnitteluasiakirja on pitkän aikavälin maakuntasuunnitelma, joka osoittaa maakunnan tavoitetilan ja sen saavuttamiseksi tarvittavan strategian. Kaikki muut aluekehittämiseen liittyvät ohjelmat nivoutuvat maakuntasuunnitelman strategioihin ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. Maakuntasuunnitelmaa toteuttavat siten esimerkiksi maakuntaohjelma, maakuntakaava ja vuosittain laadittava maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa 2040, Uuden energian Pohjanmaa energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä", on viisi strategista linjausta: kilpailukyky ja imago, työvoima ja osaaminen, saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne, hyvinvointi, kulttuuri ja sosiaalinen pääoma sekä luonnon ja ympäristön hyvinvointi. 7 (48)

8 Strategisessa linjauksessa 3 "Saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne" todetaan, että Pohjanmaa on vuonna 2040 monikeskuksinen, tasapainoinen ja rakenteellisesti kestävällä pohjalla oleva alue, jonka fyysiset rakenteet turvaavat alueen asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin ja että väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos heijastuvat voimakkaasti alueiden käyttöön. Maakuntasuunnitelmassa maankäytölle, rakentamiselle ja infrastruktuurille asetetut tavoitteet toteutetaan maakuntakaavan avulla. 3. MAAKUNNAN SUUNNITTELU POHJANMAALLA 3.1 Maakunnan suunnittelujärjestelmä Alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä maakunnan suunnittelu sijoittuu valtakunnallisen ja kunnallisen tason väliin. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntasuunnitelma ja sitä toteuttavat maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Kuva 1: Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavajärjestelmä Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, joka sovittaa yhteen ja linjaa maakunnan kehittämistyötä. Maakuntaohjelma laaditaan valtuustokausittain ja sen toteuttamissuunnitelma vuosittain. Vahvistettu Pohjanmaan maakuntakaava korvaa kaikki alueella voimassa olevat seutukaavat eli kolme vaihekaavaa: Virkistys ja luonnonsuojelu, Asutusrakenne ja Luonnonvarat ja liikenne sekä niistä tehdyn yhdistelmäkaavan Vaasan rannikkoseudun seutukaava. Maakuntakaavan asema kaavoitushierarkiassa merkitsee, että tärkeimpien valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten alueidenkäyttökysymysten perusratkaisut määritellään ensisijaisesti juuri maakuntakaavassa. Maakunnan liiton laatimien maakunnan kehittämistä edistävien suunnitelmien lisäksi maakunnan tulevaisuudelle ovat erittäin tärkeitä myös muiden toimijoiden laatimat ja toteuttamat suunnitelmat. Näitä ovat mm. alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, osaamiskeskusohjelma, Länsi-Suomen ympäristöstrategia ja erilaiset maaseudun kehittämisohjelmat.

9 Kuva 2: Maakunnan suunnittelujärjestelmä 3.2 Vaihekaavaprosessi Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyllä sekä kaavan oikeusvaikutusten kautta luodaan hyvät edellytykset niin maakunnan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden kuin valtakunnallisten tavoitteiden toteuttamiselle sekä kuntakaavoituksessa että muussa viranomaistoiminnassa. Vaihemaakuntakaavan nähtäville asettamisesta kuulutetaan/on kuulutettu seuraavissa lehdissä: Vasabladet, Pohjalainen, Österbottens Tidning, Pietarsaaren Sanomat, Kyrönmaa/Pohjankyrö, Syd-Österbotten ja Suupohjan Sanomat. Ehdotusvaiheessa sen lisäksi Ilkassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet ja kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä Pohjanmaan liiton virastossa ja alueen kaikissa kunnissa. Liiton verkkosivuilla on koko kaavaprosessin ajan tietoa maakuntakaavoituksesta ja työn etenemisestä. Lisäksi vaihekaavatyön etenemisestä tiedotetaan Uutispostissa. Se toimitetaan tilaajille, mutta on luettavissa myös liiton verkkosivuilla. Kaavasta välitetään tietoa myös kuulemiskierroksilla kunnissa ja maakuntahallituksen kokousten jälkeen järjestettävissä lehdistötilaisuuksissa. Kaavasta tiedotetaan yleisölle ja siitä neuvotellaan kuntien kanssa, ja luonnosvaiheessa järjestettiin kauppaseminaari (ks ). Valmisteluvaiheen aikana yhteistyöryhmä piti kolme kokousta. Yhteistyöryhmä koostui Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajista Aloitusvaihe Kun maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan hyväksymisestä, se antoi myös ponnen, jonka mukaan kahden vaihekaavan laatiminen on aloitettava välittömästi. Vaihekaava 1 koskee kaupallisia palveluja Pohjanmaalla ja vaihekaava 2 uusiutuvaa energiaa ja energiahuoltoa. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan laadinta käynnistyi maakuntavaltuuston päättäessä työn aloittamisesta. Kokouksessa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman ensimmäinen luonnos. Ensimmäinen kahdesta lakisääteisestä viranomaisneuvottelusta pidettiin Vaasassa, ja siihen osallistui Länsi-Suomen ympäristökeskuksen, Tiehallinnon, Pohjanmaan museon, Museoviraston, Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunnan ja naapurimaakuntien edustajia. Kokouksessa keskusteltiin pääasiassa työohjelmasta, kaavan alustavista tavoitteista, tarkistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja kaupallisten palvelujen vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen ja ilmastoon.

10 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kunnille ja osallisille tiedotettiin ja niitä kuultiin kaavan aloittamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuntakierroksella, joka tehtiin helmikuun puolivälissä Suunnitelmasta ei pyydetty lausuntoja ja mielipiteitä. Ensimmäinen yleisön kuulemiskierros, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suupohjan rannikkoseutu, Kristiinankaupungin raatihuone Pietarsaaren seutu, Pännäisten kunnantalo Kyrönmaa, Isonkyrön kunnantalo Vaasan seutu, Pohjanmaan liitto Kauppaselvityksen (Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla) laati Tuomas Santasalo Ky. Työtä valvoivat viranomaisten ja maakunnan seutukuntien edustajista koostuva työryhmä sekä maakunnan kaikkien kuntien ja eri toimijoiden edustajista koostuva ohjausryhmä Valmisteluvaihe Luonnos oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana kaikille kunnille tiedotettiin kaavaluonnoksesta ja niitä myös kuultiin. Suurella yleisöllä oli mahdollisuus osallistua yleisiin tiedotustilaisuuksiin, jossa Pohjanmaan liiton edustajat esittelivät luonnosta. Toinen yleisön kuulemiskierros, luonnosvaihe Kyrönmaa, Vähäkyrö Suupohjan rannikkoseutu, Närpiö Vaasan seutu, Vaasa Pietarsaaren seutu, Pietarsaari Vaasan seutu (pohjoinen), Oravainen Luonnosvaiheessa lausunnon antoivat kaikki kunnat paitsi Vöyri-Maksamaa ja Kaskinen. Lausunnoissa käsiteltiin erityisesti merkintätapojen selkeyttämistä ja vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitukseen liittyviä kysymyksiä. Monessa lausunnossa korostettiin myös puolueettoman vaikutusten arvioinnin tärkeyttä. Pietarsaaren seudun kunnille annettiin mahdollisuus vastata alueensa kaupallisten palvelujen tulevaa kehittymistä koskevaan kyselyyn, jossa kysyttiin seuraavaa: 1. Miten päivittäistavarakaupan palveluiden saatavuus turvataan Pietarsaaren seudulla vuoteen 2030 mennessä? 2. Miten tilaa vaativan kaupan suunnittelu tulee Pietarsaaren seudulla ratkaista? 3. Miten erkoiskaupat tulee sijoittaa? 4. Miten alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä tulisi tulevaisuudessa ohjata Pietarsaaren seudulla? Kysymyksiin vastasivat Luodon, Kruunupyyn ja Pedersören kunnat. Vastauksista kävi ilmi, että lähipalvelujen turvaamista pidetään tärkeänä varsinkin niissä kunnissa, joissa väestönkasvu on vakaa. Kuntien mielestä tilaa vaativa kauppa tulee sijoittaa ensisijaisesti risteysalueille ja rajat ylittävät kehityskäytävät suunnitella kuntien välisenä yhteistyönä. Erikoiskauppa pitäisi ensisijaisesti sijoittaa keskusta-alueille. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnilta aktiivisempaa suunnittelutyötä sekä kuntien välistä yhteystyötä. Vastauksissa mainittiin myös kehityskäytävien suunnittelun aloittaminen vilkkaasti liikennöityjen liikenneväylien varsille. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen koordinoijaksi ehdotettiin yhteistyölautakunnan asettamaa yleiskaavaryhmää. Myös suunnittelualueen yksityishenkilöillä ja yhdistyksillä oli mahdollisuus antaa luonnoksesta palautetta, mutta nähtävilläolon päättyessä yhtään mielipidettä ei ollut jätetty. 10 (48)

11 Kaupallisista palveluista järjestettiin seminaari Kaupan intressit ja kestävä yhdyskunta Konflikti tai riemuvoitto, johon kutsuttiin asianomaiset viranomaiset, alueen kunnat ja kaupan toimijat. Seminaarissa käsiteltiin mm. kaupan historiaa ja kehitystä, nykytilaa, suunnittelukysymyksiä ja kaupan näkökulmaa. Lisäksi Tuomas Santasalo ja Katja Koskela esittelivät Pohjanmaan kauppaselvityksen. Luonnos- ja ehdotusvaiheen välillä neuvoteltiin erikseen niiden kuntien kanssa, joilla oli tarvetta keskustella asiasta. Muutokset luonnosvaiheen jälkeen: Vaihemaakuntakaavassa on arvioitu, että maakunnallisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja keskustatoimintojen alueella on kerrosneliömetriä ja keskustatoimintojen alakeskuksissa kerrosneliömetriä. Alueilla, joita ei ole merkitty keskustatoimintojen alueiksi tai keskustatoimintojen alakeskuksiks, maakunnallisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on kerrosneliömetriä. Luonnosvaiheessa erillisin merkinnöin osoitetut palvelujen alue (p), jolle ei esitetty mitään mitoitusta, ja maaliikenneterminaali (LM) on Kruunupyyssä yhdistetty maaliikenneterminaalimerkinnäksi (LM-1), joka sallii paljon tilaa vaativan kaupan sijoittumisen alueelle. Näin helpotetaan sekä kaavan tulkintaa että sen vaikutusten arviointia. Luonnosvaiheessa erillisin merkinnöin osoitetut palvelujen alue (p), jolle ei esitetty mitään mitoitusta, ja vähittäiskaupan suuryksikkö (km-1) Edsevössä Pedersören kunnassa, on yhdistetty vähittäiskaupan suuryksikkö -merkinnäksi (km-1). Kokonaiskerrosala on nostettu k-m²:stä k-m²:iin. Kokonaispinta-alasta enintään 12 % eli noin k-m² saa olla päivittäistavarakaupan liiketilaa ja loput muuta kuin keskustahakuista erikoiskauppaa ja tilaa vaativaa kauppaa. Yhdistäminen lisää kaupan kehityksen ohjausta ja helpottaa niin kaavan tulkintaa kuin sen vaikutusten arviointiakin. Vaasassa merkintä maaliikenneterminaali (LM) on muutettu logistiikkakeskukseksi (LM-2). Luonnosvaiheessa Risön vähittäiskaupan suuryksikkö oli merkitty vähittäiskaupan suuryksiköksi (km) ilman mitoitusta. Kaavaehdotuksessa merkintä on muutettu vähittäiskaupan suuryksikköksi (km-2) ja kaavamääräyksiin on lisätty mitoitus. Kokonaispinta-ala on k-m², josta korkeintaan 20 % eli k-m² saa olla päivittäistavarakauppaa ja loput tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa. Vaasan keskustatoimintojen aluetta (C) on verrattuna luonnosvaiheeseen laajennettu käsittämään Kivihaan ja Sepänkylän keskustan sekä osaa Palosaarta. Vaihekaavan luonnoksessa Sundom oli osoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca). Ehdotusvaiheessa keskusverkkoa täydennettiin Merikaarron kylällä, joka Sundomin lisäksi on kaavaehdotuksessa osoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca). Närpiössä palvelujen alue (p) ja vähittäiskaupan suuryksikkö (km-1) on yhdistetty merkinnäksi vähittäiskaupan suuryksikkö (km-3). Kokonaiskerrosala on k-m², josta enintään 12 % eli noin k-m² saa olla päivittäistavarakaupan liiketilaa.yhdistäminen lisää kaupan kehityksen ohjausta ja helpottaa niin kaavan tulkintaa kuin sen vaikutusten arviointiakin. Kaskisten keskustatoimintojen aluetta (C) on pienennetty, jotta se paremmin vastaisi todellisuutta. Kaavaluonnoksessa Lålby oli merkitty palvelujen alueeksi (p), jolle saa sijoittaa tilaa vaativaa kauppaa. Alueella on nykyään ABC-liikenneasema sekä pienimuotoista logistista toimintaa. p- merkintä on poistettu kaavaehdotuksesa siitä syystä että tämän tyyppisiä toiminoja voidaa kehittää ilman maakuntakaavan ohjausta. 11 (48)

12 3.2.4 Ehdotusvaihe Ehdotus oli nähtävillä Kolmas yleisön kuulemiskierros, ehdotusvaihe Vaasan seutu, Risön ABC-asemalla Pietarsaaren seutu, Edsevön Polariksessa Kyrönmaa, hotelli ja ravintola Kantrissa Laihialla Suupohjan rannikkoseutu, hotelli-ravintola Logen Närpiössä Hyväksymisvaihe Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihekaavan _._., minkä jälkeen se saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi Vahvistamisvaihe Ympäristöministeriö vahvistaa vaihekaavan _._. kuultuaan muita ministeriöitä ja käsiteltyään mahdolliset kaavaa koskevat valitukset. 12 (48)

13 4. VAIHEKAAVAN LÄHTÖKOHDAT 4.1 Alue- ja yhdyskuntarakenne Pohjanmaan asemaa maan aluerakenteessa leimaa Vaasan seudun merkitys yhtenä Länsi- Suomen ja Merenkurkun keskuksena. Pohjanmaa on osa Keskipohjolan-Merenkurkun käytävää, ja sillä on meriraja Västerbottenin ja Västernorrlandin lääneihin Ruotsissa. Sijainti Pohjanlahden rannikolla luo välittäjäaseman sekä pohjois-eteläsuunnassa että kansainvälisesti länsi-itäsuunnassa. Pohjanmaan maakunta koostuu 16 jäsenkunnasta jotka muodostavat kapean noin 230 km pitkän ja km leveän rannikkokaistaleen. Runsaan km 2 :n maapinta-alalla asuu noin asukasta (vuoden 2010 ennakkotieto). Maakunta jakautuu neljään seutukuntaan (kuva 3). Pietarsaaren seutukuntaan kuuluvat Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy. Vaasan seutukuntaan kuuluvat Vaasan kaupungin lisäksi Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat. Kyrönmaan seutukunta muodostuu Laihian, Vähänkyrön ja Isonkyrön kunnista. Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat muodostavat yhdessä toiminnallisen seudun, Vaasanseudun. Suupohjan rannikkoseutu on maakunnan eteläisin seutukunta ja muodostuu Kristiinankaupungin, Kaskisten ja Närpiön kaupungeista. Maakunta rajautuu pohjoisessa Keski-Pohjanmaan maakuntaan, idässä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, etelässä Satakuntaan ja lännessä merialueeseen. Kuva 4: Pohjanmaan sijainti Kuva 3: Kunta- ja seutukuntajako Pohjanmaalla asutus on perinteisesti asettunut viljaviin jokilaaksoihin ja -suistoihin. Kylät noudattavat maiseman muotoa, ryhminä tai leveinä nauhoina. Rannikolle on rakentunut tiiviitä kyläryppäitä kalastuselinkeinon myötä. Elinkeinorakenteen muutosten myötä asutus keskittyi kaupunkeihin ja maaseututaajamiin ja sen seurauksena kylärakenne harventui. Rannikolla ja saaristossa on nykyään runsaasti vapaa-ajan asutusta.

SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011

SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011 SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011 3 (52) Pohjanmaan maakuntakaava KAAVASELOSTUS 2. vaihemaakuntakaava Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla Maakuntahallitus 19.12.2011 Luonnos

Lisätiedot

SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014

SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA) KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

KESKI-POHJANMAAN LIITTO Päiväykset/käsittelyt: Ympäristöministeriön vahvistama 8.2.2012 Dnro YM3/5222/2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 22.4.2010 8 Tarkistukset 24.3.2010 Tarkistukset 2.2.2010 Kaavaehdotus 14.12.2010 Kaavaluonnos

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan hyväksymä 25.11.2013 Alkusanat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot