Kokousaika kello 14:00-15:31

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika kello 14:00-15:31"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:00-15:31 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, valtuustosali JA Teams-yhteys Asiat Otsikko Sivu 134 Siilinjärven kunnan ja SPR:n ensihuoltosopimus Siilinjärven kunnan Microsoft365-käyttöympäristön ja työvälineiden lisensointi 136 Sosiaali- ja terveyspalveluiden varahenkilöstön laajentaminen Siilinjärven kunnan liittyminen Maaseutuammattiin ry:n jäseneksi Muutos Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanossa 139 Kunnanvaltuuston kokouspäätösten täytäntöönpano Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Viranomaislautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali Savo-Pielisen jätelautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 153 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali 154 Pohjois-Savon liiton edustajainkokouksen edustajien ja varaedustajien vaali 155 Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali 156 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali Itä-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Kunnanvaltuuston kokoukset syyskaudella Kunnanvaltuuston kokouksista kuuluttaminen

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnan ilmoitukset (kuulutukset) toimikaudella Kunnanvaltuuston kokouspäätösten täytäntöönpano Omistaja- ja konserniohjaus sekä toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat Tiedonannot sekä kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden otto-oikeuskelpoiset päätökset 47 51

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Nykänen Erkko puheenjohtaja Oksman Merja I varapuheenjohtaja Daavitsainen Risto II varapuheenjohtaja Jääskeläinen Heikki jäsen Kiiski Seppo jäsen Niemitz Pirjo jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rekola Jukka jäsen Väätäinen Liisa jäsen Muut Rautiainen Merja valtuuston puheenjohtaja Hassinen Raija valtuuston I varapuheenjohtaja Katainen Lauri valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä / kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintoasiantuntija Ristikangas Petteri talousjohtaja Poistui kokouksesta 138 käsittelyn jälkeen kello 15. Lankinen Anne työhyvinvointisuunnittelija Teams / Läsnä :n 134 esittelyn aikana. Häsä Tiia digijohtaja Läsnä :n 135 esittelyn aikana. Kantanen Kati sosiaali- ja terveysjohtaja Teams / Läsnä :n 136 esittelyn aikana. Pakkala Tuija kehittämisylihoitaja Teams / Läsnä :n 136 esittelyn aikana. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Daavitsainen ja Pirjo Niemitz. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkko Nykänen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Risto Daavitsainen Pirjo Niemitz Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon Hallintoasiantuntija virka-ase ma Tuula Kohonen allekirjoitus

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan ja SPR:n ensihuoltosopimus Kh Valmistelija/lisätiedot: työhyvinvointisuunnittelija Anne Lankinen, puh Siilinjärven kunta täydentää kunnan varautumissuunnitelmaa yh teis työ so pi muksel la SPR:n ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Vapepan kanssa. Sopimuksella SPR:n ja Vapepaan kuuluvat hälytysryhmät valmistautuvat tukemaan vi ran omaisia ja kuntaa onnettomuuksien ja yhteiskunnan häiriötilanteiden uhrien avus ta mises sa. Palvelu on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi äkillisissä tilanteissa, joissa vi ranomai sen tai kunnan tavanomaiset voimavarat eivät ole riittäviä. Toiminta kes kittyy ensimmäisten (3 vrk) vuorokausien auttamis- ja tukitoimintaan. Vapaaehtoiset va rau tu vat avustamaan myös henkisessä ensiavussa ja muussa arjen sel viy ty mises sä. Sopimus sisältää mahdollisuuden SPR:n valtakunnallisen logistiikkakeskuksen ma te ri aa lin käytön sellaisissa tilanteissa, joissa paikalliset tai lähialueiden voi mava rat eivät yksin riitä. Varastossa on pääasiassa majoitus ja hygieniatarvikkeita, ve den ja ke lu- ja puhdistus- ja varavoimakalustoa sekä erilaisia ka tast ro fi val miusyk si köi tä. Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: ---- Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja SPR:n välisen ensihuoltosopimuksen liitteen mu kai se na ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Anne Lankinen.

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan Microsoft365-käyttöympäristön ja työvälineiden lisensointi Kh Valmistelija/lisätiedot: digijohtaja Tiia Häsä, puh Siilinjärven kunta on viimeksi vuonna 2018 tehnyt Microsoftin kanssa Enterprise Ag ree ment (EA) -sopimuksen kolmeksi vuodeksi. Nykyinen sopimus päättyy Tämän lisensointisopimuksen piiriin ovat kuuluneet kaikki kunnan hallin to ver kon työntekijät ja sekä sivistystoimialueen hallintoverkon palveluita käyt tävät työntekijät ja Windows-tietokoneet. Tämä sopimus on kattanut Win dows -käyt tö jär jes tel män sekä ns. CAL-lisenssit, jotka tarvitaan jokaiselle Mic ro sof tin pal ve lin pal ve lui den käyttäjälle. Ohjelmistojen käyttöoikeus päättyy, ellei so pi musta uusita tai korvata toisella lisenssisopimuksella. Lisäksi Siilinjärven kun nan henki lös tön hallintoverkossa käytössä oleva Microsoft Office -versio on ollut yli viiden vuo den ajan, kesäkuusta 2015 alkaen, jäädytettynä versioon Microsoft Of fice Tämä Office versio ei enää tue modernin tietotyön tarpeita, esim. etä työn ja viestintävälineiden osalta. Microsoft Office 2013 version jatkettu tuki on päät tymäs sä mahdollisen uuden lisenssisopimuskauden aikana mar ras kuus sa Siilinjärven kunnan henkilöstön käytössä olevassa hallintoverkossa (Windows toimi alu ees sa) on noin 800 toimialuetyöasemaa ja noin 1450 käyttäjää. Siilinjärven kunnan lukio- ja perusopetuksen käytössä on ollut jo vuodesta 2016 as ti Microsoft O365-pilvipalvelut kunnan opetushenkilöstön ja koululaisten käytös sä; yhteensä noin 3500 käyttäjällä (henkilökuntaa noin 300, opiskelijoita ja kou lu lai sia noin 3200). Nykyisen Microsoftin EA-sopimuksen päättyessä uusittavan lisensoinnin mää ritte lys sä on selvitetty erilaisten lisenssien toimivuutta suhteessa henkilöstömme tie to työ tar pei siin. Lisäksi on selvitetty lisenssien ehtoja ja vaatimuksia suhteessa kun nan ICT-ympäristöön ja -ratkaisuihin. Uusissa Microsoftin sopimusmalleissa las ku tus pe rus tee na on ainoastaan henkilöstön määrä, eri käyttöoikeudet si säl tyvät henkilökohtaisesti osoitettavaan lisenssiin. Kevään 2021 aikana on käyty kaupallisia ja sopimuksellisia neuvotteluja li sens sitoi mit ta ja Atean sekä Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Keskusteluissa on päädytty hyö dyn tä mään Siilinjärven kunnan inhouse-kumppanuutta Kuntien Tiera Oy:n kans sa hyödyntäen seuraavia hankintamalleja: Vakituinen henkilöstö, pl. sivistystoimialueen hallintoverkon palveluita käyttävät työn te ki jät, lisensoidaan liittymällä Kuntien Tiera Oy:n EA-pääsopimuksen liit tymä asiak kaak si, Siilinjärven kunta voi näin hyödyntää Microsoftin EA-so pi mus hinto ja uudella kolmen vuoden sopimuskaudella. EA-sopimusmallissa käyt tä jä määrät ilmoitetaan jälleenmyyjälle kerran vuodessa sopimuksen vuosipäivänä. Mahdol li nen käyttäjämäärien nousu nostaa vuosittaista lisenssimaksua ja vä he ne minen laskee vuosittaista lisenssimaksua (minimimäärä sopimuksella on 100 käyttä jä li sens siä). EA-sopimusmallissa lisenssien yksikköhinnat ovat pääsääntöisesti hie man muita hankintamalleja edullisempia. Vaihteleva ja määräaikainen lisenssitarve sekä sivistystoimialueen hallintoverkon pal ve lui ta käyttävien työntekijöiden lisenssit katetaan Tiera Toimisto -palvelun kaut ta perustuen Microsoftin CSP- lisensointimalliin. Microsoft CSP (Cloud So lu-

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ ti on Provider) on joustava pilvipalveluiden hankintaan tarkoitettu palvelumalli, jossa kustannukset koostuvat joko käyttäjän tai kulutuksen mukaan eli mak se taan kuu kau sit tain vain siitä mitä käytetään, eikä investoida etukäteen. Käyt tä jä mää riä voi nostaa ja laskea kuukausittain, laskutus on kuukausittain ajan ta sai nen ja käyt tä jä mää rän mukainen. Oppilaitoshintaisia lisenssejä si vis tys toi mi alu een käyttä jil le voi hankkia vain CSP-mallilla. Nykyisellä Siilinjärven kunnan EA-sopimuksella olevat konesalilisenssit on myös täs sä yhteydessä tarkastettu ja ne lisensoidaan alkaen myös Kuntien Tie ran pääsopimuksen alle. Konesalilisenssien kustannukset laskutetaan kun nalta konesalin käyttöön perustuen. Järjestely ei lisää Siilinjärven konesaliin liittyviä ko ko nais kus tan nuk sia edellisiin vuosiin nähden. Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Kunnanhallitus päättää Microsoft M365 käyttöoikeuslisenssien hankintamallista seu raa vas ti: Siilinjärven kunta liittyy Kuntien Tiera Oy:n EA-pääsopimukselle liit ty mä so pimus asiak kaa na. Liittymäsopimuksen sopimuskausi on Siilinjärven kunta hankkii Microsoftin pilvikäyttöoikeuslisenssit vakituiselle henki lös töl leen uuden EA-liittymäsopimuksen kautta. Sopimuksen käyt tö oi keus lisens sien määrät tarkistetaan vuosittain. Vaihtelevaan ja määräaikaiseen käyttöoikeustarpeeseen Siilinjärven kunta hank kii pil vi käyt tö oi keus li sens se jä CSP-mallilla kuukausivelotteisesti Tiera Toi mis to -palvelun kaut ta. Näiden lisenssien määrät voivat vaihdella kuu kausit tain. Siilinjärven kunta sitoutuu saakka liitteen mu kai siin kustannuksiin. Han kin nan sopimushetkellä arvioitu yhteisarvo vuo sit tain on: 1. vuosi (so pimus kau si 9 kk) ,11 ; 2. vuosi (sopimuskausi 12 kk) ,10 ; 3. vuo si (sopimuskausi 12 kk) ,10. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Tiia Häsä.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyspalveluiden varahenkilöstön laajentaminen Kh Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen, puh , kehittämisylihoitaja Tuija Pak ka la, puh Koulutetun hoitoalan henkilöstön saatavuus on edelleen huonontunut niin Sii linjär ven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin valtakunnallisestikin. Va ki naisiin tehtäviin hakijoiden määrät ovat laskeneet ja määräaikaisiin varsinkin lyhyem piin sijaisuuksiin on ajoittain mahdotonta saada palkatuksi henkilöstöä. Sijais ten jatkuva etsiminen ja tavoittelu sekä työvuorolistojen uudelleen laatiminen ja muuttaminen hankaloittavat lähiesimiesten päivittäistä työtä ja vievät koh tuutto mas ti työaikaa. Vaihtuvien sijaisten opastaminen ja perehdyttäminen kuor mit tavat vakinaisia työntekijöitä. Sijaisten puuttuessa vakinaiset työntekijät ovat jou tuneet tekemään työvuoroja peräkkäin tai tulemaan vapaapäiviltään töihin. Tämä nä kyy henkilöstön työhyvinvoinnissa ja jaksamisessa. Työvoiman saatavuuteen liittyviin ongelmiin on sosiaali- ja terveyspalveluissa haet tu aktiivisesti ratkaisua viimeisten vuosien aikana pitkäjänteisellä ja mää rätie toi sel la kehittämisellä, missä on kiinnitetty huomiota muun muassa työntekijän ar vos tuk seen palvelualueella, työskentelyilmapiiriin, johtamiskäytäntöihin ja henki lös tö po li tiik kaan, koulutukseen sekä kehittymisen ja vaikuttamisen mah dol lisuuk siin. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa on tarkasteltu laajempana ko konai suu te na joustavan työvoiman käyttöä palvelualueella perehtymällä muun muas sa muiden kuntien vaihtoehtoisiin työvoiman käytön ratkaisuihin. Tar kas telun keskiöön on noussut varahenkilöstöjärjestelmän keskittäminen ja laa jen ta minen sijaisten hankinnan järkevöittämiseksi, hoidon laadukkaan jatkuvuuden turvaa mi sek si ja myös organisaation vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluissa on varahenkilöitä hoiva- ja van huspal ve luis sa 1 sairaanhoitaja ja 18 lähihoitajaa, vastaanottopalveluissa 2 sai raanhoi ta jaa, sairaalapalveluissa 1 sairaanhoitaja ja 1 lähihoitaja sekä hy vin voin ti neuvo las sa 1 terveydenhoitaja. Varahenkilöitä on käytetty vakinaisen henkilökunnan sai ras lo mien, vuosilomien, koulutusvapaiden ja muiden vapaiden sijaisina pe riaat teel la, että jokaiselle työpäivälle löytyy taustalta jonkun poissaolo. Va ra hen kilöik si palkatuilta on edellytetty alan koulutuksen lisäksi joustavuutta siirtyä yk sikös tä toiseen etenkin hoiva- ja vanhuspalveluissa, jossa varahenkilöiden käyttö or ga ni soi tiin tulosalueella keskitetyksi vuonna Hoiva- ja vanhuspalveluista saa tu jen kokemusten ja palautteiden mukaan keskitetty varahenkilöjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi. Toimintamallilla on pystytty vaikuttamaan talouden lisäk si työhyvinvointiin, lähiesimiesten kuormittumiseen / ylitöihin ja henkilöstön sai ra us pois sa oloi hin. Varahenkilöinä toimivien kannalta järjestelmän myön tei senä puolena on ollut lyhytaikaisten työsuhteiden loppuminen ja työn jatkuvuus. Nykyisellä varahenkilöstöjärjestelmällä on osittain kyetty vastaamaan haas teel liseen sijaistarpeeseen, mutta kasvavassa työvoimapulassa on tar koi tuk sen mukais ta lisätä varahenkilöiden määrää. Varahenkilöstön laajentaminen mah dol listui si tarjoamalla vakinaista työsuhdetta yli kolme vuotta määräaikaisissa työ suhteis sa olleille hoitoalan henkilöille, jotka ovat tehneet perustellusta syystä so si aali- ja terveyspalveluissa sijaisuuksia. Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluissa on täl lai sia hoitoalan henkilöitä 15, joista työskentelee 12 lähihoitajan, 2 sai raan hoita jan/ter vey den hoi ta jan ja 1 fysioterapeutin tehtävissä. He ovat työskennelleet

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ yh den jak soi ses ti tai vähäisin keskeytyksin tulosyksiköissä lähinnä pitkäaikaisissa vuo si lo man, opintovapaiden tai perhevapaiden sijaisuuksissa. Muutaman hen kilön osalta on pääluottamusmiehet vaatineet vakinaistamista vedoten pysyvän työ voi man tarpeeseen. Lainsäädännön näkökulmasta määräaikaisten työsopimusten tekeminen ei ole lain vas tais ta, mutta mikäli työnantajalla on vuodesta toiseen tarve pitää pal ve lukses saan tietty määrä sijaisia vakinaisen henkilöstön työssä poissaolojen paik kaami seen esimerkiksi sairauslomien tai perhevapaiden vuoksi, on oi keus kä sit te lyissä todettu työnantajalla olevan pysyvä työvoiman tarve. Pysyvää työvoiman tarpee seen on kunnilla käytössä erilaisia varahenkilöjärjestelmiä, joilla on palkattu va ki nai siin palvelussuhteisiin henkilöitä, joiden tehtävänä on kiertää va ra hen ki löinä tehden erilaisia sijaisuuksia. Varahenkilöstöjärjestelmien avulla mää rä ai kaisten ijaisten määrää on voitu jonkin verran vähentää ja niiden avulla on voi tu tarjo ta toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde tehtävissä, joissa näyt tää olevan py sy vä työvoiman tarve. Vakituisen varahenkilöstön avulla työn an ta jan on helpom pi huolehtia siitä, että riittävää osaamista on oikea-aikaisesti käy tös sä oikeas sa paikassa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden laajennettua varahenkilöstöä on valmisteltu yh tenäi sek si ja keskitetyksi toimintamalliksi, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden vara hen ki löt ovat keskitetysti varattavissa eri yksiköihin tarpeen mukaan. Toi min tamal lin avulla on tarkoitus selkiyttää päivittäisen toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa se kä turvata jatkossa yhä parempi sijaisten saatavuus akuutteihin ja pi dem pi aikai siin poissaoloihin, mutta samalla myös vakinaistaa pitkään määräaikaisissa työ suh teis sa olleita. Tavoitteena on sijaiskustannusten pysyminen hallinnassa se kä osaavan henkilöstön sitoutuminen työnantajaan. Yhtenäisessä ja keskitetyssä varahenkilöstömallissa varahenkilöt sijoittuvat so siaa li- ja terveyspalveluiden hallintopalveluiden yksikköön, josta heidän käyttöään koor di noi oma esimies. Varahenkilöstön työnjohdon keskittämisellä mah dol lis tetaan varahenkilöiden siirtäminen tehtävistä ja työpisteistä toiseen. Va ra hen ki löstön lisäämisestä ei sinällään muodostu välitöntä lisäkustannusta, koska kus tannuk set on jo olemassaan sosiaali- ja terveyspalveluiden määräaikaisen hen ki löstön palkkamenoissa. Lisäkustannusta syntyy varahenkilöiksi palkattavien osalta lä hin nä poissaolo ja lomakertymistä sekä esimiesrakenteesta. Tämä li sä kus tannus on laskettu korvautuvan kuitenkin sillä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden yk si köis sä on tehtävät hallitsevaa työvoimaa ja toiminta sujuu tehokkaasti myös yl lät tä vien poissaolojen osalta. Varahenkilöstön käyttöä tullaan seuraamaan talou del li sin ja toiminnallisin kriteerein. Varahenkilöstö toimintamallia ja pitkäaikaisten määräaikaisten sijaisten va ki naista mis ta varahenkilöstöön on käsitelty kunnanjohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtotiimissä, sosiaali- ja terveyspalveluiden esi mies in fos sa sekä ammattijärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Lisäksi asia on ollut käsittelyssä YT-toimikunnassa Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Sosiaali- ja terveyspalveluiden varahenkilöstön laa jen ta misel la on kokonaisuudessaan merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus ammattitaitoisen, osaavan ja hy vinvoi van henkilöstön saatavuuteen. Kunnanhallitus päättää perustaa keskitettyyn varahenkilöstöön 12 lähihoitajan, 2 sai raan hoi ta jan ja 1 fysioterapeutin työsopimussuhteiset tehtävät alkaen ja myöntää tehtäville täyttöluvat samasta ajankohdasta seuraavin ehdoin:

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ lähihoitajan tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja ter veys alan pe rus tut kin to tai vastaava aikaisempi tutkinto (sosiaalihuollon am ma til li sen hen ki lös tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005, 8 :n mu kai nen kel poi suus) sairaanhoitajan tehtävän kelpoisuusehtona on terveydenhuollon am mat ti henki löis tä annetun lain 559/94 mukainen laillistettu sairaanhoitajan tut kin to fysioterapeutin tehtävään fysioterapeutti (AMK) tai terveydenhuoltoalan ai kaisem pi opistoasteen tutkinto (fysioterapeutti) tehtävissä sovelletaan virka- ja työehtosopimuksena KVTES työaikamuoto on jaksotyöaika lähihoitajien tehtävien palkkahinnoittelutunnus on 03HOI040 sairaanhoitajien ja fysioterapeutin tehtävien palkkahinnoittelutunnus on 03HOI030 Tehtäviin vakinaistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa yhtäjaksoisesti tai vähäi sin keskeytyksin vähintään kolme vuotta työsuhteessa olleet hoi to alan työn te ki jä sitten, kun heidän tällä hetkellä voimassa oleva mää rä ai kai nen työsuh de päättyy. Lisäksi kunnanhallitus päättää perustaa keskitettyyn varahenkilöstöön osas tonhoi ta jan ja apulaisosastonhoitajan virat alkaen ja myöntää viroille täyt tölu vat samasta ajankohdasta. Edelleen kunnanhallitus päättää, että osastonhoitajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- tai ter vey denhuol lon johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) ja lail lis tet tu ter vey den huol lon ammattitutkinto TAI soveltuva sosiaali- ja ter vey den huol lon alem pi tiedekorkeakoulututkinto (kandidaatintutkinto), joka sisältää joh ta misopin to ja vähintään 30 op ja laillistettu terveydenhuollon am mat ti tut kin to apulaisosastonhoitajan viran kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysalan ammat ti kor kea kou lu tut kin to tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto täy den net ty nä täy den net ty nä riittävillä ja soveltuvilla johtamisen opinnoilla virkoihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta osastonhoitajan viran palkkahinnoittelukohta on 03HOI020 apulaisosastonhoitajan viran palkkahinnoittelukohta on 03HOI030 viroissa noudatetaan jaksotyöaikaa. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina kokouksessa tämän kokousasian esitte lyn ajan olivat Kati Kantanen ja Tuija Pakkala.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan liittyminen Maaseutuammattiin ry:n jäseneksi Kh Valmistelija/lisätiedot: sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh Maaseutuammattiin ry edistää Pohjois-Savossa uusien yrittäjien ja osaavien ammat ti lais ten saatavuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisää alan tunnettavuutta ja ver kos toi tu mis ta. Toiminnan keskiössä on tutustuttaa lapsia, nuoria ja opettajia maa- ja metsätalouden ammatteihin, maaseutuyrittämiseen sekä laajemmin maa seu dun mahdollisuuksiin asuin-, työ- ja yritysympäristönä. Maa seu tu am mattiin ry järjestää mm. oppilaille ja opettajille yritysvierailuja sekä käy kouluilla esitte le mäs sä maaseutuammatteja ja tarjoaa TET- ja kesätyöpaikkoja opettajille ja op pi lail le. Lisäksi yhdistys ylläpitää alan toimijoiden yhteistyö- ja mark ki noin ti verkos toa sekä edistää maa- ja metsätalousalan imagoa. Siilinjärven kunnan yläkou lut ja lukio hyödyntävät aktiivisesti yhdistyksen tarjoamia ilmaisia palveluita. Maaseutuammattiin ry esittää juhlavuotensa kunniaksi, että Siilinjärven kunta liittyi si jäseneksi yhdistykseen vuonna Jäsenmaksu on 700 euroa. Ko kouksen oheismateriaalina on yhdistyksen esitys jäseneksi liittymisestä. Yhdistyksen jä se ne nä on tällä hetkellä yrityksiä, oppilaitoksia sekä 10 kuntaa ja kaupunkia Poh jois-sa vos ta. Yhdistyksen jäsenet on listattu sivulla: Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Liittymällä yhdistyksen jäseneksi Siilinjärven kunta tukee yhdis tyk sen tavoitteita, jotka ovat maaseutuammattien vetovoiman lisääminen ja yleisemmin maa- ja met sä ta lous alan imagon edistäminen. Yhdistyksen keskeisistä toimintamuodoista (tutustuminen maaseu tu am mat tei hin) hyötyvät ennen kaikkea siilinjärveläiset oppilaat, opiskelija ja opettajat. Kunnanhallitus päättää, että Siilinjärven kunta liittyy Maaseutuammattiin ry:n jäse nek si vuodesta 2021 alkaen. Jäsenmaksu on 700 /vuosi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Petteri Ristikangas poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15:00

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Muutos Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanossa 239/ /2021 Kh Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Pääministeri Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä so si aa li- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta on par hail laan eduskuntakäsittelyssä (HE 241/2020 vp). Ehdotuksen mukaiset hyvin voin ti alu eet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin suoraan voi maan pano lain nojalla ehdotetun laissa kirjatun voimaantuloajan mukaisesti (tällä hetkellä ar vio ). Siten myös hyvinvointialueesta annetun lain tulisi olla voimassa pää osin tai mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jäl keen. Ensi vaiheessa hyvinvointialueiden väliaikaishallinto ja aluevaalien jälkeen valittujen aluevaltuustojen toiminnan käynnistymisen jälkeen hy vin voin ti alueet valmistelevat toiminnan organisoinnin sekä henkilöstö- ja omaisuussiirrot yhdes sä kuntien ja kuntayhtymien kanssa siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon se kä pelastustoimien järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alus ta lukien. Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yh teis toi minta-aluei den, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen olisi so vit ta va välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen val mis te lu toimi eli men kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi val mis te lu toi mi elimen. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallin non käynnistämisen valmistelusta sekä käyttäisi sitä koskevaa päätösvaltaa ja vas tai si tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes alue val tuus to olisi valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus olisi aloittanut toi min tan sa. Jos osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen aset ta mi ses ta kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta, osa puolten on välittömästi ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle. Valtioneuvosto aset taa tällöin valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tällöin alu een väestömäärältään suurin sairaanhoitopiiri vastaa valmistelutoimielimen hal lin nol li ses ta tuesta. Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä on ol ta va hyvinvointialueen alueen kunnista ja perusterveydenhuollon ja so si aa lihuol lon yhteistoiminta-alueista yhteensä seitsemän jäsentä, sairaanhoitopiiristä kak si jäsentä, erityishuoltopiiristä yksi jäsen ja alueen pelastustoimesta yksi jäsen sekä jokaisella jäsenellä varajäsen. Osapuolten sopiman kunnallisen vi ranomai sen tai valtioneuvoston tekemään valmistelutoimielimen asettamista kos kevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joil la on hyvä asiantuntemus toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen aset ta mi ses ta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Väliaikaiseen toimielimeen so vel le taan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a :ää julkisen hal linnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Valmistelutoimielimen asettavan viranomaisen on järjestettävä val mis te lu toi mi elimel le kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työs ken te lyedel ly tys ten muusta varmistamisesta. Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käyn nis tä mi sen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi voidaan asettaa myös seu ran ta ryh mä. Valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toi minnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelu Pohjois-Savossa Pohjois-Savossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä on tällä hetkellä yh teensä 18 sekä Vaalijalan kuntayhtymä. Lisäksi pelastustoimesta vastaa Poh jois-savon pe las tus lai tos. Tulevaisuudessa näiden toimijoiden palvelut järjestää Pohjois-Sa vos sa yksi hyvinvointialue. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että hy vinvoin ti alue uu dis tuk sen valmistelu ja toimeenpano päästää aloittamaan nopeasti ja te hok kaas ti heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta Pohjois-Savon hyvinvointialue on val mis aloittamaan toimintansa Toimeenpanosta ja valmistelusta en nen aluevaltuuston valintaa vastaa edellä kuvattu väliaikainen val mis te lu toi mielin, jon ka kokoonpanosta ja asettajasta nykyisten toimijoiden on sovittava. Esityksen valmistelu yhteistyössä Esitystä väliaikaisesta valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettajasta on val mis te lul tu POSOTE20-hankkeen vapaaehtoisen valmistelun johtoryhmän johdol la, joka koostuu Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe las tus laitok sen ylimmästä johdosta. POSOTE20-hanke koordinoi sote-uudistusta tukevia ke hit tä mis hank kei ta sekä sote-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua Poh jois-sa vos sa (Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma; SOTE-rakenneuudistus). Hank kei ta rahoittaa STM. Esitystä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettajasta on kä sitel ty POSOTE-hankkeen poliittisessa seurantaryhmässä, Pohjois-Savon liiton maa kun ta hal li tuk ses sa ja Pohjois-Savon kuntajohtajien kanssa. Lisäksi esi tykses tä on tiedotettu laajasti Pohjois-Savon kuntapäättäjiä ja jär jes te tyis sä tilaisuuksissa. Esityksen pohja on sote-uudistus lakikokonaisuuden voimaanpanolaissa. Val miste lus sa on kuitenkin tunnistettu, että maakuntamme tämänhetkisen rakenteen ja in teg raa tion tason vuoksi tarvitaan tätä laajempaa valmistelutoimielintä kuitenkin si ten, että sen kokoonpano pysyy kooltaan tehokkaana ja toimintakykyisenä. Huomioitavaa on, että valmistelutoimielimen jäsenet ovat organisaatioiden vi ranhal ti joi ta, joilla olisi hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. Kes kus te luis sa on linjattu, että Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen jä se net toimisivat konkreettisesti eri kokonaisuuksien vastuuvalmistelijoina (mahdol li suus käyttää tarvittaessa työhön noin %:n työpanos; valtio myöntää hy vin voin ti alueil le valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kus tan nuk siin). Esitys on saanut hyvän vastaanoton valmistelussa. Jos esityksestä ei kuitenkaan pääs tä yhteisymmärrykseen Pohjois-Savossa kahden kuukauden kuluttua lakien voi maan tu los ta, valtiovarainministeriö nimeää väliaikaisen valmistelutoimielimen ja tällöin kokoonpano on nyt esitettyä huomattavasti suppeampi ( jä sentä). Tällöin myös koko uudistuksen toimeenpano ja jo valmiiksi tiukka aikataulu uh kaa vaarantua, koska väliaikaisen valmistelutoimielimen työn käynnistyminen

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ vii väs tyy. Tässä esityksessä kysymys ei ole ennakoivasta toimeenpanosta, vaan sen varmistamisesta, että lakien hyväksynnän jälkeen työ on mahdollista käynnis tää mahdollisiman nopeasti. Jos soten ja pelastustoimen uudistusta koskevaa la ki ko ko nai suut ta ei hyväksytä eduskunnassa, tämä esitys väliaikaisen val mis telu toi mi eli men kokoonpanosta. tulee valmistella ja tehdä sen mukaan, mitä kuntalaissa säädetään ja kunkin tahon osalta hallintosäännössä määrätään. Jos Pohjois-Savon tulevan hyvinvointialueen kunnat, perusterveydenhuollon ja so si aa li huol lon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri ja alueen pe las tus toi mi hyväksyvät esityksen, siinä esitetty viranomainen (Pohjois-Savon liit to) asetaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ja ilmoittaa sen asettamisesta valtio va rain mi nis te ri öön siinä tapauksessa, että sote-uudistuksen lakikokonaisuus hy väk sy tään eduskunnassa. Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Siilinjärven kunta hyväksyy seuraavana olevan esityksen Pohjois-Savon hy vinvoin ti alu een väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta so te-uu dis tus ta koskevan lakikokonaisuuden (HE 241/2020 vp) voimaantulon jälkeen. 1. Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Pohjois-Savon liitto, jo ka tarvittaessa myös mahdollistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen tu ki palve lut, kunnes toimielin itse näistä linjaa. 1. Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet nimetään (16 var sinais ta ja 16 varajäsentä) tasa-arvosta annetun lain mukaisesti seuraavasti: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen viranhaltijat, joilla on hyvä asian tun te mus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta sekä mahdollisuus osal lis tua valmisteluun (eri aihealueiden asiantuntijoita, esim. sote-palvelut, pe las tus toi mi, talous, HR, juridiikka). Jäsenten tulee varautua käyttämään vä hin tään 50 % työajastaan väliaikaisen valmistelutoimielimen työhön. - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (2 jäsentä + 2 varajäsentä) - Pohjois-Savon pelastuslaitos (1 jäsen + 1 varajäsen) - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen) - Kuopion kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen) - Kysteri-liikelaitos (1 jäsen + 1 varajäsen) - Varkauden kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen) - Siilinjärven kunta (1 jäsen + 1 varajäsen) - Lapinlahden kunta (1 jäsen + 1 varajäsen) - Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen) - Suonenjoen kaupunki (1 jäsen) ja Rautalammin kunta (1 varajäsen) So si aali toi men palvelunsa itsenäisesti järjestävien kuntien (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Ve san to, Kaavi, Leppävirta, Rautavaara ja Tuusniemi) edustuksesta on sovittu näiden kuntien kun tajoh ta jien kanssa. - Vaalijalan kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen) Hyvinvointialueen ja kuntien rajapintojen yhteensovittamisen viranhaltijat (eri aihealueiden asiantuntijoita, esim. sivistystoimi, HYTE) - Iisalmen kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen) - Kuopion kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen) - Varkauden kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen) - Siilinjärven kunta (1 jäsen + 1 varajäsen)

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Siilinjärven kunta nimeää valmistelutoimielimeen seuraavat henkilöt: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen viranhaltijat: jäseneksi so si aali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen ja va ra jä se nek si sosiaali- ja ter veys pal ve luiden hallintopäällikkö Merja Var tiai nen. Hyvinvointialueen ja kuntien rajapintojen yhteensovittamisen viranhaltijat: jäse nek si sivistysjohtaja Antti Jokikokko ja varajäseneksi talousjohtaja Petteri Ris ti kan gas. hyväksyttiin. Kh Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen, puh Pohjois-Savon liitosta on oltu yhteydessä liittyen Pohjois-Savon väliaikaisen valmis te lu toi mi eli men jäsenten nimeämiseen. Voimaanpanolain 8 edellyttää, että vä li ai kai seen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a :ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten ko koon pa nos ta. Siilinjärveltä nimettyjen henkilöiden osalta edellä mainittu pykälä täyt tyy, mutta kokonaisuudessaan väliaikaisessa toimielimessä ei täyty ta sa-arvo la ki. Pohjois-Savon liitto on pyytänyt, että Siilinjärvi nimeäisi sosiaali- ja ter veyden huol lon viranhaltijan varahenkilöksi miehen. Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: --- Kunnanhallitus päättää nimetä valmistelutoimielimeen sosiaali- ja ter vey den huollon ja pelastustoimen viranhaltijat -kohtaan varahenkilöksi kehitysjohtaja Pekka Kau ha sen. Esittelijä veti asian pois esityslistalta.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouspäätösten täytäntöönpano Kh Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytän töön pa nos ta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa varten tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Kun nal lisen viranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lain voi man, jollei oikaisuvaatimus tai valitus päätökseen käy täytäntöönpanon joh dos ta hyödyttömäksi tai valitusviranomainen kiellä täytäntöönpanoa. Siilinjärven kunnanvaltuuston kokous pidettiin ja valtuusto käsitteli pykä lät/asia nu me rot Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syn tyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa. Kun nanhal li tus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön välittömästi, mi kä li ky symys ei ole pöydälle pannuista asioista tai sellaisista asioista, joissa täy tän töön pano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi sekä viimeksi mainittujen osal ta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet lainvoiman.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali Kh Valmistelija/lisätiedot: hallintoasiantuntija Tuula Kohonen, puh Kunnan hallintosääntö 114 / Valtuuston vaalilautakunta Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaa li lau ta kun nan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen va ra jä sen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan. Lautakunnnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Ta sa-arvo lain 4 a :n mukaan kunnallisissa sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toi mi elimis sä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei eri tyi sis tä syistä muuta johdu. Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: --- Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikauttaan vas taa vak si ajaksi keskuudestaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen va ra jä se nen kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan ja määrää yhden varsinaisista jä se nis tä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta jak si.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Kh Valmistelija/lisätiedot: hallintoasiantuntija Tuula Kohonen, puh Kunnan hallintosääntö 84 / Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kun nan hal li tuksen puheenjohtaja. Valtuuston kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuu tet tu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja va ra pu heen johta jat on valittu. Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuus to toisin päätä. Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: ---- Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan val tuus ton puheenjohtajan ja kaksi va ra pu heen joh ta jaa valtuuston toimikaudeksi, ellei se toisin päätä.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali Kh Valmistelija/lisätiedot: hallintoasiantuntija, puh Kuntalain 30 :n mukaan kunnassa on oltava kunnahalitus, jonka valtuusto asettaa. Kunnan hallintosääntö 6 / Kunnanhallitus Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla joko valtuutettuja tai vara val tuu tet tu ja. Kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen pu heen joh tajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanvaltuusto valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen pu heen joh ta jis ton toimikauttaan vastaavaksi ajaksi ellei valtuusto toisin päätä. Tasa-arvolain säännökset toimielimiä valittaessa Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Ta sa-arvo lain 4 a :n mukaan kunnallisissa sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toi mi elimis sä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei eri tyi sis tä syistä muuta johdu. Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 :ssä seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnanhallituksen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan mää räysval las sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vas taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii ke toi min taan harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellai nen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat kai su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hal li tuk sen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaa li kel poinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neu vot te li ja na tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan mää räys val las sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelletan kunnan määräysvallassa olevan yh teisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen. Edellytyksenä vaalikelpoisuus valtuustoon (73.1 ) Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen myöskään

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ kun nan hal li tuk seen. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään 72 :ssä. Ra joituk set koskevat: säännöksessä tarkoitettuja valtion virkamiehiä ( kohta) johtavassa tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä toimivia kun nan palveluksessa olevia henkilöitä (2 kohta) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia hen ki löi tä, jotka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuihin kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin (3 kohta) ja kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöitä, jotka asemaltaan voidaan rinnas taa 2 kohdassa tarkoitettuihin kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jos kun ta on kuntayhtymän jäsenkunta (4 kohta). Kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön henkilöstö (73.1 :n 2 koh ta) Myöskään kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan kunnan mää räys val lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilöstö ei ole vaa li kelpoi nen kunnanhallitukseen. Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :ssä tai 6 :n 2 momentissa tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kuntakonserniin kuuluvat myös yhteisöt, joissa kunnan tytäryhteisö käyttää määräysvaltaa. Kunnan määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö toimii kunnanhallituksen tehtä vä alu eel la silloin kun se on organisatorisesti kunnanhallituksen alainen eikä esi mer kik si lautakunnan alainen. Hallintovaliokunta toteaa seuraavasti (HaVM 55/2014 vp): Säännöksen tarkoittamina yhteisöinä pidetään niitä, joiden toimialana on hoi taa tehtäviä, jotka perinteisemmässä organisoitumistavassa hoidettaisiin kun nan oman organisaation sisällä ja useimmiten suoraan kun nan hal li tuksen alai suu des sa, yleishallinnossa tai konsernihallinnossa. Tällaisia yh teisö jä voivat ol la esimerkiksi yhtiöt, joille on siirretty kunnan toimitilojen hal linta tai ruoka ja sii vous pal ve lut kokonaisuudessaan tai valtaosin. Kyseessä ovat siten niin sa no tut yhteiset palvelut, joita kaikki muut kunnan toimialat käyt tä vät ja tar vit se vat oman toimintansa tueksi. Vaalikelpoisuutta rajoittavia säännöksiä tulkitaan suppeasti. Jos kunnan tytär yh tiö on organisoitu lautakunnan alaisena toimivaksi yhtiöksi tai käy tännös sä toimii lau ta kun nan perinteisellä tehtäväalueella, vaikka siitä ei ole hal lin to sään nös sä mää räyk siä, eivät kunnanhallituksen omistaja- ja kon serni oh jauk sen tehtävät mer kit se sitä, että tytäryhtiö toimisi kunnanhallituksen teh tä vä alu eel la. Lau ta kun nan alaisena toimivan tytäryhtiön henkilöstö on tul kin tam me mukaan vaa li kel poi nen kunnanhallitukseen. Lautakuntien esittelijät ja valmistelijat (73.1 :n 3 kohta) Kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka on lautakunnan esittelijä tai muuten vas taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, ei ole vaa li kel poi nen kunnanhallitukseen. Säännös koskee vain lautakunnan ja valiokunnan esittelijöitä, ei esimerkiksi joh to kun nan esittelijöitä. Tarkemmin esittelystä määrätään hallintosäännössä. Esit te li jä vastaa asian valmistelusta, mutta ei aina itse varsinaisesti valmistele asiaa lautakunnan esityslistalle. Esittelijän ohella rajoitus koskee henkilöä, jolla on vastuuta lautakunnan käsittelyn kautta kunnanhallitukseen tulevien asioiden varsinaisesta valmistelusta. Asioiden on kuuluttava kunnanhallituksen toimivaltaan lain tai hallintosäännön no jal la. Kunnanhallituksen mahdollisuus käyttää kuntalain 92 :n mukaista otto-oi keut ta yksittäisessä asiassa ei vaikuta lautakunnan asioiden valmistelijan vaa li kel poi suu teen.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Säännöksen soveltaminen edellyttää, että henkilön varsinaisiin tehtäviin kuuluu asioiden esittely tai vastuu niiden valmistelusta. Jos henkilö on esimerkiksi var si nai sen esittelijän sijainen tämän ollessa estynyt tai esteellinen, hän on vaa li kel poi nen. Tosin valmisteluvastuun perusteella hän tällöinkin voi olla vailla vaalikelpoisuutta. Rajoitus ei koske valmistelussa avustavaa henkilöstöä kuten esimerkiksi tekstinkäsittelijöitä. Liikeyritysten johtohenkilöitä koskeva rajoitus ei kuitenkaan koske kunnan mää räys val las sa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimi eli men jäseniä (73.4 ). Vaalikelpoisuusrajoitusta sovelletaan vain, jos liikeyrityksen asema suhteessa kuntaan on sellainen kuin säännös edel lyttää henkilön asema liikeyrityksessä on sellainen kuin säännös edellyttää. Molempien mainittujen edellytysten on täytyttävä. Koska säännös koskee vain lii ke toi min taa harjoittavia yhteisöjä ja säätiöitä (jäljempänä liikeyritys), aat teel liset yh tei söt jäävät yleensä soveltamisalan ulkopuolelle. Vaa li kel poi suus ra joituk sia on tul kit ta va suppeasti, joten tulkinnanvaraisessa tilanteessa asiaa on tul kit ta va asian omai sen henkilön eduksi, eli hänet katsotaan vaalikelpoiseksi. Ensimmäisenä liikeyritystä koskevana edellytyksenä on, että liikeyrityksellä on lii ke toi min taa asianomaisessa kunnassa. Toiseksi liikeyritykselle pitää syntyä kunnanhallituksessa käsiteltävissä asioissa hyö tyä tai vahinkoa eli liikeyrityksellä pitää olla niissä intressi. Säännöksen mu kaan intressin on oltava olennainen, joten aivan vähäistä taloudellista tai muu ta int res siä ei voida ottaa huomioon. Tällainen intressi voi olla asiassa asian osai sel la eli sillä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia suoraan koskee. Intressi voi ol la myös liikeyrityksen kilpailijoiden asioita käsiteltäessä. Kolmantena edellytyksenä on, että niitä asioita, joissa liikeyrityksellä on olennai sia intressejä, käsitellään kunnanhallituksessa tavanomaisesti, jolloin asioita on ol ta va esillä useita kertoja vuodessa. Liikeyritystä tai sen kilpailijoita koske via asioi ta on oltava lähes jatkuvasti vireillä tai valmisteltavina kun nan hal lituk ses sa. Kun nan hal li tuk sen tehtäväalueen mukaan määräytyen rajoitus voi kos kea esi mer kik si rakennusliikkeitä, maarakennusyrityksiä, kauppaliikkeitä ja pank ke ja. Henkilöstön edunvalvonnasta vastaavat henkilöt (73.2 ) Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan hen ki lös tö po litii kas ta. Säännöksessä rajoitetaan henkilöstön edunvalvonnasta huolehtivien vaa li kel poi suut ta kunnanhallitukseen, koska esteellisyyssäännöksiä ei ole pidet ty riit tä vi nä ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi. Edunvalvonnasta vas taa minen edel lyt tää, että edunvalvontatehtävät kuuluvat asianomaisen henkilön varsi nai siin teh tä viin henkilöstöjärjestössä. Satunnainen osallistuminen neu vot teluun ei vielä ai heu ta vaalikelpoisuuden menetystä. Kunnassa edunvalvontaa hoitavat yleensä ammattijärjestöjen pai kal lis yh distyk set. Paikallisyhdistyksen hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen teh tä vä nä on yleensä hyväksyä paikallinen neuvottelutulos. Vaalikelpoisuuden ra joi tus kos kee ainakin hallituksen puheenjohtajaa. Rajoitus ei koske kaikkia hal li tuk sen jä se niä, vaan ainoastaan päävastuun edunvalvonnasta kantavaa hen ki löä. Toiseksi rajoitus koskee niitä henkilöitä, jotka neuvottelevat kunnan kanssa vir ka- ja työehtoratkaisuista tai muuten vastaavat henkilöstön edun val von tateh tä vis tä. Täl lai sia henkilöitä ovat pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Työ suo je lu val tuu te tuil la tai yhteistoimintaelimiin kuuluvilla henkilöstöjärjestöjen edus ta jil la ei kat so ta olevan säännöksessä tarkoitettuja edunvalvontatehtäviä.

21 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ (HE 268/2014) Säännös ei estä valitsemasta henkilöstön edunvalvonnasta vastaavaa hen kilöä val tuus ton puheenjohtajistoon, jolloin hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus kun nan hal li tuk sen kokouksessa. Vaalikelpoisuusrajoituksen tarkoitus huo mioon ottaen rat kai sua voidaan arvostella. Kunnan tai kuntakonsernin palveluksessa olevien enimmäismäärä (73.3 ) Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunta kon ser nin palveluksessa olevia henkilöitä. Vaatimus koskee erikseen var sinai sia jä se niä ja varajäseniä. Laissa säädetään henkilöstöä koskevasta eh dotto mas ta ylä ra jas ta, ei kiintiöstä, johon henkilöstöllä olisi erityinen oikeus. Säännöksen perusteluissa (HE 268/2014) todetaan, että kunnan ja kun ta konser nin palveluksessa olevien henkilöiden asemaa kunnanhallituksessa on pidet ty ylei ses ti ongelmallisena ja kunnanhallituksen toimintakykyä hei ken tä vänä. Kun nan hal li tus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan hen ki lös töpo li tii kas ta. Eri tyi ses ti kunnanhallituksen puheenjohtaja on keskeinen työn anta jan edustaja kun nas sa. Jos kunnanhallituksen puheenjohtaja on samalla kun nan työntekijä, hän on päätöksenteon puolueettomuuden näkökulmasta on gel mal li ses sa kak sois roo lis sa. Tämä näkökulma on perusteltua ottaa huomi oon kunnanhallituksen va lin taa koskevissa poliittisissa neuvotteluissa. Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: --- Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 9 varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen toimikauttaan vastaa vak si ajaksi, ellei valtuusto toisin päätä sekä määrää varsinaisista jäsenistä pu heen joh ta jan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

22 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Kh Valmistelija/lisätiedot: hallintoasiantuntija Tuula Kohonen, puh Vaalilain 13 :n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan toi mi kau dekseen keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Aikaisempina vaalikausina keskusvaalilautakuntaan on valittu kahdeksan va ra jäsen tä, jolloin keskusvaalilautakunnan toimivaltaisuus on voitu varmistaa (kes kusvaa li lau ta kun ta on toimivaltainen kokouksissaan ainoastaan täysilukuisena, vii sijä se ni se nä). Varajäsenet on asettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnas sa edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2021 kuntavaalit) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmiä. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toi mite tun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen eh dok kaak si, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaa leis sa. Tasa-arvolain säännökset toimielimiä valittaessa Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Ta sa-arvo lain 4 a :n mukaan kunnallisissa sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toi mi elimis sä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei eri tyi sis tä syistä muuta johdu. Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: --- Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja vähintään viisi ei-hen ki lökoh tais ta varajäsentä sekä nimeää lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen Kunnanhallitus 115 15.05.2017 Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen 7/010/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 115 Toimielin Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 62 19.02.2018 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 62 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 169 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 57 19.02.2018 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 57 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 162 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 59 19.02.2018 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 59 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 165 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 58 19.02.2018 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 58 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 164 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 53 19.02.2018 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 53 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 163 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 63 19.02.2018 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 63 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 170 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 61 19.02.2018 Asukaslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 61 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 168 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 167 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Kaupunginhallitus 79 27.03.2017 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 29/00.010/2017 Kaupunginhallitus 27.03.2017 79 Pirkanmaan liitto ja sote- ia maakuntauudistuksen esivalmistelun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Kaupunginhallitus 373 17.12.2018 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali 287/00.00.01/2017

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 125 10.04.2018 Ehdokkaiden nimeäminen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle 113/00.00.01/2017

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3. Maakuntahallitus 109 12.06.2017 Maakuntavaltuusto 27 27.06.2017 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2017-2018 Maakuntahallitus 12.06.2017 109 Perussopimuksen

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden vaali muihin vuoden 2017 toukokuun lopussa avoimiksi tuleviin luottamustoimiin

Luottamushenkilöiden vaali muihin vuoden 2017 toukokuun lopussa avoimiksi tuleviin luottamustoimiin Kaupunginhallitus 218 12.06.2017 Luottamushenkilöiden vaali muihin vuoden 2017 toukokuun lopussa avoimiksi tuleviin luottamustoimiin 2/01.010/2013 KHALL 12.06.2017 218 Kuntaliitto on 24.4.2017 lähettänyt

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen toimitettavia eduskuntavaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen toimitettavia eduskuntavaaleja varten Kaupunginhallitus 19 28.01.2019 Kaupunginhallitus 28 11.02.2019 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja varten KH 28.01.2019 19 Valmistelija: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 260 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone.

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone. Rautjärven kunta Esityslista 9/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.11.2017 klo 09:00 Paikka Kunnantalo, hallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kuntalain 51 (yhteinen toimielin) kuuluu seuraavasti:

Kuntalain 51 (yhteinen toimielin) kuuluu seuraavasti: Kunnanhallitus 124 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 39 05.06.2017 Kunnanhallitus 179 04.09.2017 Kunnanvaltuusto 67 11.09.2017 Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 277 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003138 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-16:00

Kokousaika kello 14:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 9/2010 1 Maaseutulautakunta Kokousaika 13.10.2010 kello 14:00-16:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat Otsikko Sivu 15 SIILINJÄRVEN MAASEUTUOHJELMA 4 Siilinjärven

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika kello 16:15-16:42

Kokousaika kello 16:15-16:42 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 06.03.2017 kello 16:15-16:42 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo (os. Kasurilantie 1), kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 261 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot