Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014-2018"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNGIN Luonnos lautakunta MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala

2

3 Luonnos lautakunta KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos ) Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin keskustaajaman yleiskaavassa, Kajaanin elinkeino-ohjelmassa ja vuonna 2008 hyväksytyssä Koko Kajaani 2020 aluerakenneja toimenpideohjelmassa. Maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan valituilla keinoilla toteutetaan asetettuja strategisia tavoitteita: Kajaania kehitetään tiiviinä maakuntakeskuksena. Käytetään ja kehitetään olevaa kaupunkirakennetta. Edistetään yhteyksiä muihin keskuksiin ja maakuntaan. Asuintonttitarjonta pidetään monipuolisena. Useita toimitilojen sijaintivaihtoehtoja pidetään tarjolla. Tuetaan puurakentamista. Tuetaan ekologista ja energiataloudellista rakentamista Maankäyttöpoliittinen ohjelma laaditaan joka valtuustokausi. Siinä kaupunginvaltuusto määrittelee maankäyttöpolitiikan tavoitteet ja keinot. Ohjelma toimii ohjeena maanhankinnassa ja luovutuksessa sekä kaavoituksessa, sopimuspolitiikassa, rakennus- ja poikkeamislupia käsiteltäessä. Monipuolinen tonttitarjonta on kaupungin vetovoimaisuuden kannalta tärkeää, jota kannattaa ylläpitää mutta samalla tiedostaa asumiseen kytkeytyvät palvelutarpeet ja niiden täyttäminen. Kajaanin vahvuus ekotehokkuuden ja palvelujärjestelmien kannalta on sen varsin keskittynyt kaupunkirakenne, jonka tausta on paitsi alueen kehityshistoria myös harjoitettu maankäyttöpolitiikka. Asemakaava-alueilla (keskustaajama, Otanmäki ja Vuolijoki) asuu noin 82% kaupungin väestöstä. Keskustaajamassa ja sen välittömällä vaikutusalueella asuu noin 89 % väestöstä. 1

4 Kajaanin asemakaavoitettujen alueiden väestö 10/2013 Keskustaajama ja sen vaikutusalueella oleva väestö 10/2013 Kajaanin keskustaajama ja sen vaikutus alueella oleva väestö 10/2013 2

5 Kajaanin väestö 10/2013 Väestön muutos

6 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Yleiset Kansainvälinen taloustaantuma jatkuu. Julkinen talous on vaikeuksissa. Kuntarakenne ja kunnalliset palvelut ovat murroksessa ja muutoksessa. Aluehallinto elää muutosta. Valtioneuvoston rakennepoliittisessa ohjelmassa on tehty periaatepäätös mm. rakennusvalvonnan alueellistamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin vähittäiskauppaa koskevat erityissäädökset (MRL luku 9a). - Toisaalta kaupan kilpailuttamista vaativassa keskustelussa on esitetty kaupan sijoittumista ohjaavien maankäyttö- ja rakennuslain säädösten poistamista. Vesihuoltolakia ollaan uudistamassa. Jo yleis- ja asemakaavoitusvaiheessa painotetaan hulevesien käsittelyn huomioon ottamista. Puun käyttöä rakentamisessa suositaan. Asemakaavan ajanmukaisuuden erityinen arviointi rakennuslupahakemuksen yhteydessä on otettu käyttöön vuonna Rakennusten energiamääräykset kiristyvät, vuonna 2020 tavoitellaan lähes 0-energiatason kulutustasoa. Rakennusten elinkaarivaatimukset tulevat säädöstasolle vuonna Seudulliset Talvivaaran kaivoksen talous ja vesitase elävät levottomasti. Kuhmon kaupungin Woodpolis -hanke kehittää kainuulaista puurakentamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Renforsin rannan yritysalueen toiminta kehittyy ja sisältö elää. Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita koskeva 1. vaihemaakuntakaava on vahvistunut. Vireillä ovat kaupan sijoittumista ja tuulivoiman sijoittumista koskevat vaihemaakuntakaavat. Kainuun maakuntasuunnitelma 2035 ja maakuntaohjelma ovat vireillä. Kainuun asukasluku vähenee ja huoltosuhde heikkenee. Uudisrakentaminen keskittyy Kajaaniin ja Sotkamoon. 4

7 Paikalliset Kajaanin keskustaajaman uusi yleiskaava 2030 tulee hyväksyttäväksi tällä valtuustokaudella. Yleiskaavassa asetetaan strategiset pitkän aikavälin tavoitteet, joiden toteuttamisesta päätetään valtuustokausittain hyväksyttävässä maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa. Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma ja joukkoliikennesuunnitelma on hyväksytty vuonna Rakennusjärjestyksen uusiminen ja ympäristönsuojelumääräysten laatiminen ovat vireillä. Uusi Kajaanin elinkeinostrategia hyväksyttiin vuonna Kajaanin keskustan kehittämissuunnitelma on hyväksytty vuonna Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelmaa päivitetään parhaillaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on vireillä. Jäteveden puhdistamon lietteen kompostointilupa päättyi Jatkoaikaa on haettu vuoden 2015 loppuun saakka. Ympäristövaikutusten arviointi eloperäisen jätteen käsittelyn järjestämisestä Kainuussa on vireillä ja asia on ratkaistava kuluvalla valtuustokaudella. Renforsin rannan yritysalueen kehittyminen edellyttää asemakaavojen päivittämistä. Uusi sairaala- ja Hauhola-Lehtikangas koulukeskushankkeet ovat vireillä. Koululaiskyyditysten, hoito- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen ja niistä johtuvat kulut vaikuttavat asumisen ja rakentamisen ohjaamiseen taajamiin. Toisaalta ihmisten halu rakentaa pysyvää asutusta rannalle hajauttaa aluerakennetta ja lisää julkisia menoja. KHO on päättänyt vuonna 2013, että loma-asunnossa pysyvä asuminen on maankäyttöja rakennuslain vastaista. Vuonna 2007 Vuolijoen kunta liitettiin Kajaanin kaupunkiin. Osa entisen Vuolijoen kunnan vanhentuneista asemakaavoista on vielä ajantasaistamatta. Kaupungin vuokraamien loma-asuntotonttien vuokra-ajat päättyvät Periaatepäätös näiden tonttien vuokra-aikojen jatkamisesta on tehtävä tässä maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa. Kajaanin kaupungin tiukka talous asettaa rajat toiminnan kehittämiselle, asemakaavoitettujen alueiden ja yhdyskuntateknisten verkostojen laajentamiselle. Talous vaikuttaa myös maankäyttöpoliittista ohjelmaa toteuttavan ja sen vaatimia päätöksiä valmistelevan ympäristöteknisen toimialan toimintaan: Tuloja on hankittava ja kustannuksia karsittava työtä tehostamalla. Ympäristöteknisen toimialan välituote, rakennuskelpoinen tontti ja lopputuote, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö, edellyttävät riittävää joukkoa eri alojen erityisosaajia tuotettiinpa palvelut omana työnä tai ostamalla ja laajana yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. 5

8 KAJAANIN KAUPUNGIN MAAOMAISUUS Kajaanin kaupungin maaomaisuus jakaantuu kirjanpidon tasearvoina seuraavasti: Maankäyttölaji Tasearvo ( ) Pinta-ala (m2) Maa- ja metsäalueet , Asemakaavoitetut tontit , Muut maa-alueet , Yhteensä: , = 9308 ha Kajaanin kaupungin omistamien maa-alueiden sijainti ilmenee liitekartoista nro:t 1-3. Maa- ja metsäalueet Kaupungin omistamat maa- ja metsäalueet (pinta-ala on yhteensä hehtaaria) jakaantuvat talous- ja taajamametsiin. Erilliset pienet palstat on lähes kaikki myyty. Maa- ja metsätalousalueita käytetään metsätalouden harjoittamisen lisäksi kaupunkilaisten ulkoiluja virkistysalueina sekä vedenottamo- ym. erityisalueina. Osa alueista on vuokrattu erilaisille yhdistyksille ja yhtiöille monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Talous- ja taajamametsät tuottavat kaupungin käyttötalouteen vuosittain keskimäärin noin puhdasta tuloa. Talousmetsiin sisältyy Kajaanin kaupungin keskustaajaman raakamaareservi, jolla kaupunki varmistaa sen, että keskustaajama voi kasvaa kaupungin haluamaan suuntaan ja tonttimaan hinta pysyy kohtuullisena. Maa- ja metsätalousalueita myymällä ei saada aikaan merkittävää myyntituloa tai myyntivoittoa. Maa- ja metsätalousalueita kannattaa käyttää tuottavasti ja kaavoittaa raakamaareserviä tonttimaaksi sitä mukaan, kun keskustaajaman kasvu sitä vaatii. Näin kaavoituksesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta johtuva merkittävä arvonnousu saadaan kaupungille. Metsätalouden tuotot (talousmetsät ja taajamametsät) / netto Metsätalouden (talous- ja taajamametsät) tuotto (netto) vuosina ilmenee seuraavasta kuvasta: Talousmetsät Taajamametsät Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 187, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Yhteensä , , , , , , , ,00 Talousmetsät / Netto , , , , , ,00 0, Maa- ja metsätalousalueisiin kohdistuvien erilaisten sopimusten määrä ja sijainti ilmenee liitteenä nro 4 olevasta kartasta. 6

9 Asemakaavoitetut tontit ja muut vastaavat alueet Kaupungin omassa käytössä olevien tonttien ja alueiden tasearvo on ,30 ja pinta-ala m2. Kaupungin omistamien yleisten palvelujen rakennusten tonteista ja muista vastaavista alueista ei peritä käyttäjähallintokunnilta sisäistä vuokraa. Vuokralle annettujen ja vapaiden tonttien arvo on ,15 ja pinta-ala m2. Ne tuottivat vuonna 2013 kaupungin käyttötalouteen noin 2,291 miljoonan euron puhtaan tuoton. Tuotto kasvaa vuosittain, koska vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, kaupunki vuokraa uusia tontteja ja uusii vanhoja huonosti tuottavia vuokrasopimuksia vuokra-ajan päättyessä paremmin tuottaviin. Vuonna 2013 kaupungilla oli voimassa 3313 erilaista maanvuokrasopimusta. Vuosittain laaditaan uusia tai uusitaan päättyviä maanvuokrasopimuksia vähän yli 100 kappaletta. Kaavoitukseen liittyvä maankäyttösopimuksia laaditaan vuosittain 3-5 kpl. Maakauppakirjoja laaditaan vuosittain kappaletta. 7

10 Kaupunki jalostaa omistamaansa raakamaata ja vapaata tonttiomaisuutta laatimalla niille asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia sekä myymällä tai vuokraamalla tontit. Kaupunki on myynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana tonttimaata vuosittain keskimäärin euron arvosta. Tällöin on saatu myyntivoittoa vuosittain keskimäärin noin euroa. Myytäessä tontti jäädään paitsi vuotuista vuokratuottoa. Uusista rakentamattomista pientalotonteista noin 25 % on myyty ja noin 75 % on vuokrattu. Vertailun vuoksi voi todeta, että kaupunki on myynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana metsätiloja vuosittain noin euron arvosta. Vastaavasti myyntivoittoa on metsätiloista saatu keskimäärin euroa. Tonttien myynti on kannattavaa liiketoimintaa kaupungin keskustaajamassa. Muilla alueilla tonteillakaan ei ole merkittävää myyntiarvoa. Myyntiä kannattaa tehdä kysynnän mukaan. Myös tonttien vuokraaminen on kannattavaa liiketoimintaa, koska se antaa maahan sijoitetulle pääomalle kohtuullisen koron. Metsätiloja myymällä ei saada aikaan merkittävää tuloa kaupungin kassaan. Myynti ja ja myyntivoitto Myynti Myyntivoitto tontit tilat Yhteensä tontit tilat yhteensä , , , , , , , , , ,85 631, , , , , , , , ,02 0, , ,07 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0, , ,99 0, ,99 Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Myyntivoitto / tontit Kaupungin maanhankinta on keskittynyt vuosina pääasiassa asemakaavoitetuille alueille. Maan hankintaan on käytetty käteisiä varoja vain vähän. Pääosa maan hankinnoista on perustunut maanvaihtoihin tai maankäyttösopimuksiin. 8

11 Raakamaan ja muun kaavoitettavan maan riittävyys Kaupunki omistaa keskustaajaman asemakaava-alueen pohjoispuolella Vesakko -nimisen tilan, itäpuolella Poukama -nimisen tilan sekä länsi- ja etelä-puolella Lahjoitusmaa -nimisen tilan. Näiden lisäksi Kajaanin kaupungin omistukseen on siirtynyt UPM-Kymmene Oy:n kanssa allekirjoitetulla vaihtokirjalla Suvantolan noin sada hehtaarin suuruinen alue, joka rajoittuu Kajaaninjokeen ja Paltaniemen tiehen sekä noin sadan hehtaarin suuruinen Karangan alue, joka rajoittuu Karankalahteen ja Sotkamontiehen. Näillä perustein voi todeta, että Kajaanin kaupungilla on tällä hetkellä riittäkajaanin KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEEN västi raakamaata vuosien tarpeisiin. MAHDOLLISET KASVUSUUNNAT Kajaanin kaupungin asemakaava-alueen mahdolliset kasvusuunnat Vesakko Suvantola Poukama Polvila Lahjoitusmaa Karanka Kaupunki on asemakaavoittanut pientaloalueita Vuoreslahdentien varteen ns. Kangasmaaston alueelle, kaupungin entisen puutarhan alueelle Puistolaan ja entiselle Purolan kentän alueelle. Uuden Pohjois-Kätön pientaloalueen asemakaava on vahvistunut vuonna Rivi- ja kerrostalotontteja on asemakaavoitettu rajavartioston alueelle. Suvantorantaan hyväksyttyä ns. tornitaloasemakaavaa koskevat valitukset on hylätty hallinto-oikeudessa. Ydinkeskustan asemakaavaa on päivitetty hankekohtaisesti siten, että ne mahdollistavat lisärakentamisen liike- ja asuintarkoituksiin. Valmiita teollisuus- ja liikerakentamiseen tarkoitettuja tontteja on Petäisenniskassa, Heinisuolla ja Kylmän alueella. Pääosa edellä mainituista tonteista on valmiin kunnallistekniikan äärellä. Loppuosan käyttöönotto edellyttää kunnallistekniikan rakentamista. Tällä perusteella voi todeta, että Kajaanin kaupungilla on riittävästi asemakaavoitettu erilaisia tontteja vuosien oletettuun tarpeeseen. Tonttivarannon osan käyttöönotto edellyttää kuitenkin kunnallistekniikan rakentamista. Kajaanin kaupunki markkinoi tonttejaan mm. kaupungin internetsivuilla olevan tonttipörssin avulla. 9

12 MAANKÄYTTÖPOLITIIKAN TAVOITE ON: 1. tukea kaupungin kehittämisstrategian- ja elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttamista, 2. kehittää yhdyskuntarakennetta ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien periaatteiden mukaisesti, 3. edistää rakentamista monipuolisella tonttitarjonnalla, 4. huolehtia kaavoituksen ajantasaisuudesta, 5. huomioida ympäristönäkökohdat kaavoissa, suunnitelmissa ja muissa maankäyttöpäätöksissä, 6. varautua ilmastonmuutokseen, 7. tukea puurakentamista, 8. tukea ekologista ja energiataloudellista rakentamista. KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI 1. Kaupungin kehittämis- ja elinkeinostrategian toteuttamisen tukeminen Maata hankitaan vain asemakaavan ja yleiskaavan toteuttamista varten ja suojelu-, virkistystai muihin erityistarkoituksiin. Tonttien myynnistä saatavilla myyntivoitoilla, maanvuokratuloilla ja metsätalouden tuotoilla tuetaan osaltaan kaupungin taloutta. Uusittu Kajaanin keskustaajaman yleiskaava hyväksytään tämän ohjelmakauden aikana. Kaupunkikeskustan kehittämishanketta jatketaan talouden sallimissa puitteissa. 2. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien periaatteiden mukaisesti Edistetään olevan kunnallistekniikan, kunnallisten palvelujen ja rakennusten käyttöä sekä tuetaan kaupunkirakenteen eheytymistä. Kunnallistekniikan ja viheralueiden ylläpitoon, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen varataan riittävät määrärahat. Suojeltujen rakennusten ylläpitoon ja tarpeettomien rakennusten purkamiseen varataan riittävät määrärahat. Maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa pidetään huoli alueiden riittävyydestä ja kelpoisuudesta virkistys- ja jokamiehenoikeuskäyttöön jättämällä sinänsä rakennuskelpoista rantaa maa- ja metsätalousalueeksi. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään muuttamalla keskustaajamassa sekä Otanmäen ja Vuolijoen kaupunginosissa sijaitsevien rakentamattomien tai vajaasti rakennettujen tonttien asemakaava nykyisen kysynnän/muuttuneiden tarpeiden mukaiseksi. Samalla huolehditaan siitä, ettei synny tarvetta julkisten palvelujen laajentamiseen. 10

13 Loma-asuntojen muuttaminen vakinaisiksi asunnoiksi on luvanvarainen (MRL 125 ) ja vaatii poikkeamisluvan, jos rakennuspaikkaa ei ole kaavassa osoitettu vakituiseen asumiseen. Poikkeaminen edellyttää aina erityistä syytä ja ratkaistaan tapauskohtaisesti. Huomioitavia seikkoja ovat mm. muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen, muuhun maankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen sekä maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun. Pysyvä asuminen asettaa rakennuspaikan koolle, tieyhteydelle ja vesihuollolle sekä palvelujen saatavuudelle ja muille vastaaville olosuhteille toisenlaisia vaatimuksia kuin loma-asuminen. Kaavoissa rakennusoikeudet on määritelty kiinteistökohtaisesti ottaen huomioon maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Jos yksi ranta-alueen loma-asunnoista saadaan muuttaa pysyväksi asuinpaikaksi, se tulee samoin erityisin perustein sallia muillekin. Lupaharkinnassa huolehditaan siitä, ettei synny tarvetta julkisten palvelujen laajentamiseen. 3. Rakentamisen edistäminen monipuolisella tonttitarjonnalla Edistetään tonttitarjonnan monipuolisuutta siten, että kaupungilla on asunto- ja toimitilarakennustarvetta vastaava kilpailukykyinen tonttireservi ja sen lisäksi yksityisillä osayleis- ja asemakaavoissa osoitettuja vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia. Korotettu kiinteistövero peritään valmiin kunnallistekniikan äärellä olevilta rakentamattomilta tonteilta. Tontit, joilta peritään korotettua kiinteistöveroa vuonna 2014, ilmenevät liitteenä nro 5 olevasta kartasta. Rakentamiskehotuksia annetaan tarvittaessa. Ostetaan rakentamattomia pientalotontteja valmiin kunnallistekniikan ääreltä kohtuulliseen hintaan. Yksityisten omistamille tai hallitsemille rakentamattomille/vajaasti rakennetuille asemakaavatonteille laaditaan asemakaavan muutoksia omistajan kustannuksella voimassa olevan taksan mukaan. Tällöin pyritään maankäyttösopimukseen, jossa maanomistaja tai -haltija osallistuu kunnallistekniikan suunnittelu-, rakentamis- ja sopeuttamiskuluihin saamansa hyödyn suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain 12 a -luvun hengessä. Mikäli maanomistaja ei suostu sopimukseen, peritään kehittämiskorvaus maankäyttö- ja rakennuslain 12 a -luvun perusteella. Keskustan, 1-3 kaupunginosat, rakentamista edistetään luopumalla em. kehittämiskorvauksen perimisestä, jos rakennushankkeen pysäköinti joudutaan toteuttamaan pääosin maan alle. Asuinkerrostalojen hissien rakentamista edistetään mahdollisuuksien mukaan asemakaavamuutoksilla, joiden yhteydessä voidaan sopia lisärakennushyödyn käytöstä hissi-investointiin. Asumisvaihtoehtojen monipuolisuuden vaatimukseen vastataan laatimalla tarpeen/resurssien mukaan osayleiskaavoja tai yleiskaavan muutoksia kyläalueille, joille on perustettu osuuskunnat vesi- ja jätevesihuollon toteuttajaksi. Samalla huolehditaan siitä, ettei synny tarvetta julkisten palvelujen laajentamiseen. 11

14 4. Kaavoituksen ajantasaisuudesta huolehtiminen Yleiskaavoituksella ennakoidaan ja säädellään maankäytön muutostarpeita ja asemakaavoituksella luodaan muutosten toteuttamisedellytyksiä. MRL 60 :n mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi sekä MRA momentin mukaan pidettävä luetteloa näistä asemakaavan ajanmukaisuuden arviointia koskevista päätöksistä. Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteutumatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Määräaika lasketaan vuodesta 2000, jolloin maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan. 5. Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kaavoissa, suunnitelmissa ja muissa maankäyttöpäätöksissä Otetaan huomioon paikkatietojärjestelmässä olevat PIMA-kohteet (pilaantunut maaperä). Kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelun yhteydessä tehdään riittävät luontoselvitykset. Liikenne- ja lentomelualueella uusien asuinrakennusten rakentaminen edellyttää hankkeeseen ryhtyvältä asianmukaisia meluntorjuntaratkaisuja. 6. Varautuminen ilmastonmuutokseen Kajaanin kaupunki laatii maakuntaohjelman mukaiseen ilmastostrategiaan liittyvän oman toimenpideohjelman, jossa yksilöidään toimenpiteet tarkemmin. Edistetään energian säästöä sekä kaukolämmön ja uusiutuvien energia-lähteiden käyttöä kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa. Kaavoituksessa ja kunnallistekniikan suunnittelussa varaudutaan lisääntyviin hulevesimääriin. Kehitetään joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja parannetaan liikenneturvallisuutta sekä kaavoissa että yleisten alueiden ja katujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestetään valtakunnallinen pyöräilyä edistävä teemavuosi 2016 tai 2017 teemana Pyöräillen puukaupungissa. 7. Puurakentamisen tukeminen Järjestetään yhdessä Kuhmon Woodpoliksen kanssa puurakentamisen teemavuosi 2016 tai 2017 aiheena Kajaani 365-vuotta puukaupunkia rakentamassa. 12

15 8. Ekologisen ja energiataloudellisen rakentamisen tukeminen Rakennusten energiamääräykset kiristyvät uudisrakentamisessa kovaa vauhtia. Vuonna 2020 tavoitellaan lähes 0-energiatason kulutusta. Vuonna 2017 on suunnitelmissa saada määräykset uudisrakennusten elinkaarivaatimuksista. Peruskorjaamisessa ovat tulleet myös voimaan omat energiatehokkuusvaatimukset rakennusten talotekniikalle ja vaipalle. Rakennusvalvontaan on osittain tästä syystä rekrytoitu vuoden 2014 alusta lvi-tarkastaja/asiantuntija. Kaikkea uudisrakentamista pyritään ohjaamaan ja neuvomaan jo suunnitteluvaiheessa määräystasoa parempaan energiatehokkuuteen ja huomioimaan rakennusten elinkaarikustannukset. Korjausrakentamiseen luodaan uusien energiamääräysten vuoksi omat paikalliset ohjeet ja toimintamallit riittävän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Kaavoituksessa huomioidaan tarvittaessa maa- ja geolämpöjärjestelmien vaatimien alueiden varaaminen sekä aurinkolämpöjärjestelmien hyödyntäminen tehokkaasti. Rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien yhdistäminen ns. hybridijärjestelmiksi huomioidaan mahdollisuutena tehokkaassa ja kokonaistaloudellisessa kiinteistön ylläpidossa. Paikalliset suunnittelijat, urakoitsijat, isännöitsijät, lvi-myyjät ja alan vastaavat työnjohtajat koulutetaan ja hoksautetaan parhaalla saatavilla olevalla tekniikalla ja menetelmillä toteuttamaan määräystasoa paremmat rakennusten energiatehokkuus- ja elinkaarivaatimukset. Kaupungin omassa rakennuttamisessa pyritään mahdollisimman energiatehokkaisiin ratkaisuihin elinkaarikustannukset huomioiden. Kaupungin oma ja sen yhtiöiden rakennuskanta on kuulunut alusta lähtien valtakunnalliseen energiansäästön tavoiteohjelmaan. Uusien sähköisten lupapalvelujen käyttöönotto mahdollistaa myös entistä paremmin ja joustavammin lupavaiheessa ohjaamaan myös rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia. Ylikunnalliset rakennusvalvonnat vuoden 2017 alusta lähtien mahdollistanevat paremman osaamisen ja erikoistumisen myös rakennusten energiatehokkuus tavoitteissa. Jotta pelkällä viranomaistoiminnalla voidaan tukea ekologista ja energiataloudellista rakentamista tarvitaan myös viranomaisilta jatkuvaa kouluttautumista, osaamista ja oikeaa asennetta ja motivaatiota paremman energiatehokkuuden kilpajuoksussa. 13

16 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN Vapaarahoitteiseen tuotantoon tarkoitetut omakoti-, rivi-, kerrostalo-, liike- ja teollisuustontit luovutetaan pääsääntöisesti myymällä tai toissijaisesti vuokraamalla valtuuston hyväksymin perustein EU:n kilpailunrajoittamissäännöksiä noudattaen. Puurakentamishankkeisiin liittyvät asuntotontit, joille rakennettavissa rakennuksissa järjestetään puurakentamiseen liittyvä näyttely- ja esittely -tapahtumia, luovutetaan vuokraamalla tai myymällä valtuuston hyväksymin perustein. Rajavartioston alueella korttelissa nro kerrostalotonteista varataan 4 kaupungin omistamaa kerrostalotonttia puurakentamiseen. Yhteiskunnan tuella rahoitettavaan asuntotuotantoon (esim. opiskelija-asunnot, palvelutalot yms.) tarkoitetut tontit luovutetaan vuokraamalla valtuuston hyväksymin vuokrausperustein. Suosituilla alueilla esimerkiksi Purolassa luovutettaviksi tulevat tontit, lukuun ottamatta mahdolliseen puurakentamisen teemavuoteen liittyvät näyttelykohteita sisältäviä tontteja, myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella siten, että alin hyväksyttävä hinta on kaupunginvaltuuston vahvistama myyntihinta tai alueen hankintahinta. Huoltoasematontit luovutetaan vain vuokraamalla, koska vuokrasopimusehdoilla voidaan tehostaa ympäristömääräysten noudattamisen valvontaa. Loma-asuntotonttien vuokra-aikojen jatkaminen Kajaanin kaupungin vuokraamien loma-asuntotonttien vuokra-ajat päättyvät Loma-asuntotonttien sijainti ilmenee karttaliitteestä nro 6. Loma-asuntototonteille on määritelty hinnat ja niistä peritään pääsääntöisesti vuosivuokraa, joka on kuusi prosenttia tontin hinnasta. Loma-asuntotonttien hinnoittelu ja vuosivuokrat vuoden 2014 tasossa ilmenevät liitteestä nro 7. Hintatutkimuksen perusteella on todettu, että kaupunginvaltuuston loma-asuntotonteille vahvistamat hinnat vastaavat edelleen varovaisia käypiä hintoja ja että kaupunki saa rantatonteistaan kohtuullisen vuokratuoton. Loma-asuntotonttien vuokrasopimuksissa on ehto, jonka mukaan vuokraaja ei saa ostaa tonttia. Tämä siksi, että jossakin vaiheessa osa loma-asuntotonteista asemakaavoitetaan vakituiseen asumiseen, jolloin tontin arvo nousee, ja osa virkistys- tai suojelukäyttöön, jolloin kaupungin tulee lunastaa alueen omistus- ja hallintaoikeus. Kun omistusoikeus säilyy kaupungilla, kaupunki voi myydä asemakaavoituksen jälkeen vakituiseen asumiseen osoitetut entiset vapaa-ajan tontit ja näin saada asemakaavoituksesta johtuvan arvon nousun itselleen. Yleiseen käyttöön asemakaavassa osoitetut entiset loma-asuntotontit säilyvät kaupungin omistuksessa ja hallintaoikeus niihin siirtyy kaupungille vuokra-ajan päättyessä. Näin vältytään näiden tonttien lunastuskuluilta. Kajaanin kaupunki ei muuta loma-asuntotonttien vuokrasopimusehtoja siten, että tontin vuokraoikeuden haltijalla on oikeus ostaa vuokra-aikana tontti, koska pitkäjänteisin maapoliittisin perustein Kajaanin kaupungin ei tule luopua strategisesta rantaomistuksestaan ennen asemakaavoitusta, vaan pitää omistusoikeus edelleen itsellään. Koska Karankalahden rannalla sijaitsevien loma-asuntotonttien alueet tultanee asemakaavoittamaan vuoteen 2035 mennessä, tämän alueen vuokrasopimuksia jatketaan entisin ehdoin saakka. Muiden loma-asuntotonttien vuokra-aikoja jatketaan entisin ehdoin saakka. 14

17 Tonttien rakentamisvelvoite-ehto Jos tontti luovutetaan muuhun kuin omakotitalo-, teollisuus- tai ns. tilaa vievän toiminnan käyttöön, vuokrasopimuksessa tai kauppakirjassa on ehto, joka velvoittaa tontin saajan lyhyessä ajassa (1 4 vuotta) rakentamaan voimassa olevan asemakaavan mukaan siten, että tontin rakennusoikeudesta toteutuu vähintään 70 %. Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus MRL 57 a :n mukaan asemakaavassa voidaan antaa määräys rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon, jos rakennuslupaa haettaessa kaukolämpöverkko on toteutettu siten, että siihen liittyminen on mahdollista rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Määräystä voidaan soveltaa uusiin rakennuksiin, joissa pääasiallinen lämmitysjärjestelmä ei ole uusiutuviin energialähteisiin perustuva ja vähäpäästöinen. Kaukolämpöön liittymismahdollisuus kullakin uudella alueella ratkaistaan alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Uudisrakennusalueilla kaukolämpöön liittymisvelvollisuus määrätään asemakaavassa aina kun se on mahdollista. Kaukolämpöverkon toteuttaminen on paikallisen lämpöyhtiön tms. tehtävä. Vanhan vuokratontin ostaminen osamaksulla Tontin vuokraoikeuden haltijalla on mahdollisuus lunastaa rakennettu tontti omaksi neljän vuoden aikana tasaeräisenä osamaksulunastuksena. Lunastusajalta maksetaan tontin vuokrasta se osa, mikä tontista vielä on lunastamatta. Vanhan vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen Mikäli tontti on vuokra-ajan päättyessä asemakaavan mukaisessa käytössä, sen vuokraamisesta tehdään valtuuston vahvistamin uusin perustein uusi vuokrasopimus. Samalla edellytetään, että vajaasti rakennetulle tontille rakennetaan lisää tai tontti jaetaan siinä tapauksessa, että vanhasta tontista voidaan muodostaa kaksi rakennuskelpoista tonttia, joista rakentamattoman tontin hallintaoikeus palautuu kaupungille. Mikäli tontin vuokraoikeuden haltija haluaa kesken vuokrakauden jatkaa vuokra-aikaa, puretaan vanha sopimus ja tehdään valtuuston hyväksymin voimassa olevin perustein uusi vuokrasopimus. Jos uusi tontin vuosivuokra on vähintään kaksi kertaa suurempi kuin viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, tontin uuteen vuokrasopimukseen merkitään perusvuokraksi valtuuston hyväksymin perustein laskettu uusi vuosivuokra edellisen vuoden keski-indeksiin sidottuna. Lisäksi vuokrasopimukseen otetaan ehto, jonka mukaan kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokra seuraavasti: Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = A 1. vuokravuoden tontin vuokra = 1,33 x A 2. vuokravuoden tontin vuokra = 1,66 x A 3. vuokravuoden tontin vuokra = 2,00 x A Neljäntenä vuokravuonna ja siitä eteenpäin peritään uuden vuokrasopimuksen mukaista vuosivuokraa. 15

18 Esimerkki: Tontin vanhan sopimuksen mukainen vuosivuokra vuonna 2002 on 160,00 euroa. Tontin vuokra-aika päättyy Valtuuston hyväksymien ehtojen mukainen uusi vuosivuokra vuonna 2002 on 420,00 euroa indeksissä 1539 (= vuoden 2001 keski-indeksi). Tontin perusvuokraksi merkitään 420,00 euroa indeksissä Lisäksi vuokrasopimukseen merkitään, että edellä mainitusta ehdosta huolimatta vuonna 2003 tontin vuosivuokra on (1,33 x 160,00 =) 212,80 euroa, vuonna 2004 (1,66 x 160,00 =) 265,60 euroa ja vuonna 2005 (2,00 x 160 =) 320,00 euroa. Jos vuoden 2005 elinkustannusindeksin keskipisteluku on 1675, vuoden 2006 vuokra lasketaan perusvuokrasta seuraavasti: (1675 : 1539) x 420,00 euroa = 457,11 euroa. Tämän jälkeen perusvuokraan lasketaan indeksikorotus. KAAVOITUS- JA SOPIMUSPOLITIIKKA Asemakaava-aluetta laajennetaan (laaditaan ns. ensimmäisiä asemakaavoja) yksityisten omistamille alueille silloin, kun: Se on kaupungin omistamien maiden kaavoittamisen yhteydessä tarkoituksenmukaista ja Maanomistaja tai haltija tehtävällä maankäyttösopimuksella sitoutuu yksityiseen omistukseen jäävän tonttimaan rakentamiseen, sisäisen kunnallistekniikan rakentamiskustannusten maksamiseen sekä yleisten alueiden luovuttamiseen ja muihin vastaaviin ehtoihin. Mikäli maanomistaja ei suostu maankäyttösopimuksen tekemiseen ja kaupunki pitää asemakaavan laatimista tarpeellisena, maanomistajalta peritään maankäyttö- ja rakennuslain 12 a -luvun mukainen kehittämiskorvaus täysimääräisenä. Maanomistajalla on haja-asutusalueella mahdollisuus teettää riittävän laajalle alueelle yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ranta-asemakaava. Uutta vakinaisen asumisen aluetta tai merkittävää vakinaista asumista ei kuitenkaan voi muodostaa ranta-asemakaavalla (MRL 73 ). Yksityisen tontin omistajan tai vuokraoikeuden haltijan hakemia asemakaavan muutoksia tehdään, mikäli: Kaavamuutos eheyttää kaupunkirakennetta ja kehittää kaupunkikuvaa, eikä siihen ryhtyminen vaaranna muiden kaavahankkeiden aikatauluja, Muutos täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset ja Maanomistaja tai -haltija tehtävällä maankäyttösopimuksella sitoutuu maksamaan asemakaavan muuttamisesta aiheutuvat kulut, kunnallistekniikan suunnittelu-, rakentamis- ja sopeuttamiskulut sekä määräajassa sopimussakon uhalla toteuttamaan muutoksen mukaisen rakentamisen. 16

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU

MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 Esipuhe KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU Kajaanin kaupungissa on laadittu vuodesta 1992 alkaen valtuustokaudeksi kerrallaan maapoliittinen

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 1 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 2 Sisällysluettelo Kuvaluettelo... 2 Karttaluettelo... 2 Taulukkoluettelo... 2 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET... 4 1. Maankäytön suunnittelun periaatteet...

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Hyväksytty valtuustossa 8.3.2010 Lähtökohdat Seudun maapoliittiset linjaukset Kaupunkiseudun yhteistyönä valmistellut maapoliittiset linjaukset ohjaavat kuntien

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013

SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013 SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - 1.

Lisätiedot

Kajaani K AS. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN. Kajaanin Sivistystoimiala Tiedotuslehti. Säilytä le. tietoa.

Kajaani K AS. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN. Kajaanin Sivistystoimiala Tiedotuslehti. Säilytä le. tietoa. Säilytä le hti, sisält ää paljon Kajaani hyödyllis tä tietoa. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN Palvelujen säilyttäminen vaatii toimintatapojen muuttamista Ympäristöteknisen

Lisätiedot

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 1. OHJELMATYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Strateginen viitekehys 1.2 Turun väestönkehitys ja väestöennuste 1.3 Yleiskaava ja yleiskaavalliset väestötavoitteet

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 4/2013 Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Seppo Laakso VTT, Toimitusjohtaja Kaupunkitutkimus TA Oy Heikki Loikkanen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 20.3.2014

PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 20.3.2014 Tekninen lautakunta 27.3.2014 20 Liite nro 11 Kunnanhallitus 31.3.2014 44 Liite nro 19 PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014 2017 20.3.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot