Matkavakuutus Tuotetiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkavakuutus Tuotetiedot"

Transkriptio

1 Matkavakuutus Tuotetiedot Voimassa Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta osilta. Kuluttajia ja näihin verrattavia elinkeinonharjoittajia koskeva seloste ei ole tyhjentävä. Sen vuoksi tulee tutustua myös täydellisiin vakuutusehtoihin.

2 Matkavakuutus Matkavakuutus muodostuu tavallisesti matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta, johon lisäksi sisältyy matkavastuuvakuutus. Matkustajavakuutus Matkustajavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Sillä korvataan matkan aikaisten tapaturmien ja sairauksien sekä matkan peruuttamisen ja keskeyttämisen aiheuttamat taloudelliset tappiot. Matkatavaravakuutus Matkatavaravakuutus korvaa jos matkalle mukaan otettu matkatavara vahingoittuu tai jos se varastetaan. Matkavastuuvakuutus Matkavastuuvakuutus korvaa vakuutetun tai jonkun muun perheenjäsenen yksityishenkilönä toiselle henkilölle matkan aikana aiheuttaman henkilö- ja omaisuusvahingon. Sosiaaliturvasopimukset Suomen ja muiden maiden välisten sosiaaliturvasopimusten tärkein periaate on se, että Suomen kansalaiset ovat sosiaaliturvaetujen suhteen yhdenvertaisia muiden maiden kansalaisten kanssa. Suomalaisten oikeus sairaanhoitoon onnettomuustapauksissa tai äkillisissä sairaustapauksissa vaihtelee eri sopimusmaissa. Lisätietoja saa Kansaneläkelaitokselta. Euroopan unioni Jos Suomen kansalaisena asuu Suomessa ja vierailee jossakin toisessa EU-maassa, on onnettomuustapauksessa tai äkillisen sairauden kohdatessa oikeus sairaanhoitoon samoin ehdoin kuin maan omilla asukkailla. Hoidossa noudatetaan kohdemaan lainsäädäntöä. tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus korvaa työssä sekä asunnon tai hotellin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneet tapaturmat, mutta ei vapaa-aikana sattuneita tapaturmia. Liikennevakuutus korvaa, eri maissa erinäisin rajoituksin, liikenteessä aiheutuvat henkilövahingot. Onnettomuuksien ja äkillisten sairaustapausten varalta ovat myös vapaaehtoiset yksityiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset voimassa matkan aikana koko maailmassa. Jos yksityinen tapaturmavakuutus on ns. täysajanvakuutus, koskee se sekä työ- että lomamatkoja. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus koskee ainoastaan lomamatkoja. Matkustajavakuutus ja yksityinen tapaturmavakuutus voivat sisältyä jatkuvina lisäturvavakuutuksina esim. kotivakuutukseen. Ne voidaan myös ottaa jonkin liiton kautta jäsenetuna. Jos matka maksetaan luottokortilla, saa joissakin tapauksissa samalla matkustajavakuutuksen, joka on voimassa kyseisellä matkalla. Mikäli matkalla sattuu kuolemantapaus, on muistettava myös ottaa huomioon mahdolliset henkivakuutukset. Useimmat yksityiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset korvaavat hoitokustannukset tiettyyn määrään asti, kun taas matkustajavakuutuksella ei ole ylärajaa. Matkustajavakuutus antaa myös lisäetuja, kuten korvausta peruutetusta tai keskeytyneestä matkasta sekä tapaturman tai sairauden vuoksi menetetyistä matkapäivistä. Mitä matkatavaravahinkoon tulee voi vakuutusturva sisältyä esim. kotivakuutukseen. Vakuutusturvan laajuudesta riippuen se on voimassa joko kaikkialla maailmassa tai ainoastaan Pohjoismaissa. Jos kyseisessä maassa peritään potilasmaksuja tai omavastuuosuuksia, ei tarvitse maksaa enempää kuin maan omat kansalaiset. Joissakin tapauksissa joutuu ensin itse maksamaan kaikki kustannukset. Silloin saa anomuksen perusteella korvauksen kohdemaan sairausvakuutustoimistosta. Joissakin maissa yksityinen sairaanhoito ei kuulu yleisen korvausjärjestelmän piiriin. Halutessa käyttää hyväkseen edellä mainitun edun on käytävä jossakin Kansaneläkelaitoksen toimistossa saadakseen tarkoitusta varten valmiiksi täytetyn lomakkeen. Kohdemaassa saa parhaiten tietoa menettelyistä kääntymällä paikallisen sairausvakuutustoimiston puoleen. Onko matkavakuutus välttämätön? Jos matkustaa EU-maassa ja on sitä mieltä, että maan kansalaisten lakisääteinen terveysturva on riittävä, ei ehkä tarvitse matkustajavakuutusta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että joutuu itse vastaamaan kustannuksista jos tarvitsee sairauden tai onnettomuuden vuoksi erikoiskuljetusta Pohjoismaiden ulkopuolisesta maasta. Näin on myös jos hakeutuu lääkärille tai sairaalaan, joka ei kuulu maan korvausjärjestelmän piiriin. Jos on matkustajavakuutus voi itse valita yksityislääkärin tai yksityissairaalan jonka puoleen kääntyä, eikä tarvitse jonottaa yleisen sairaanhoitojärjestelmän kautta. Tapaturman tai äkillisen sairauden aiheuttamat hoitokustannukset korvataan matkustajavakuutuksesta ilman ylärajaa. Mitkä muut vakuutukset antavat turvaa matkan aikana? Työmatkoilla työnantajan ottama lakisääteinen Matkatavaravakuutukseen sisältyy yksityishenkilöiden vastuuvakuutus. Se on voimassa koko maailmassa. Kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, joka on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Eri vakuutusvaihtoehtoja Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset voidaan ottaa erillisinä vakuutuksina. Ne ovat voimassa sekä työ- että lomamatkoilla. Valittavana on eri vakuutusvaihtoehtoja. Vakuutusmaksu riippuu valitusta vakuutusmäärästä ja siitä, haluaako että vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa tai vain Pohjoismaissa. Jos matkavakuutus on voimassa ainoastaan Pohjoismaissa, maksu on pienempi. Kotivakuutukseen liitetyn matkavakuutuksen voi ottaa joko yhdelle henkilölle tai koko perheelle. Vakuutus on voimassa sekä työ- että lomamatkoilla. Alle 27-vuotiaille on olemassa edullinen kotivakuutus, johon matkustaja- ja matkatavaravakuutus voidaan liittää. Yrittäjä voi ottaa yritysvakuutukseensa lisäturvavakuutuksena matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen erisuuruisin vaihtoehdoin. Vakuutus on voimassa sekä työ- että lomamatkoilla. Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksissa ei ole omavastuuta. Vastuuvakuutuksessa sen sijaan on omavastuuosuus. Vakuutuksen voimassaolo Määräaikaisia matkavakuutuksia varten on olemassa erilliset tuotetiedot.

3 Jatkuvat matkustajavakuutukset ovat voimassa korkeintaan kolme kuukautta kestävillä matkoilla. Kotivakuutukseen yhdistetyt matkustajavakuutukset ovat matkan alkamisesta voimassa joko 45 vuorokautta tai 3 kk matkaa kohden. Lisäsopimuksin ja lisämaksusta vakuutusturvaa voidaan tietyin edellytyksin jatkaa. Maantieteellinen voimassaoloalue Erilliset matkavakuutukset ovat ulkomaan matkoilla voimassa joko kaikkialla maailmassa tai ainoastaan Pohjoismaissa. Esimerkiksi kotivakuutuksen lisävakuutuksiksi otetut matkustaja- ja matkatavaravakuutukset ovat voimassa matkoilla Suomessa ja ulkomailla. Myös yritysvakuutukseen liittyvä matkavakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla. Suomessa matkavakuutus kattaa matkat, jotka poikkeavat vakuutetun normaalista, päivittäisestä elinympäristöstä ja jotka tehdään paikkaan, joka sijaitsee vähintään 50 km vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opintopaikasta tai vakuutetun säännöllisessä käytössä olevasta vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. MATKUSTAJAVAKUUTUS Vakuutetut Matkustajavakuutuksen voivat ottaa ainoastaan Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutus koskee myös niitä alle 15-vuotiaita lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia, jotka matkustavat yhdessä vakuutetun kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske kotivakuutuksen yhteydessä olevaa matkavakuutusta. Edunsaajat Edunsaajia ovat kuolemantapauksessa vakuutetun omaiset ja muissa tapauksissa vakuutettu, mikäli vakuutuksenottaja ei kirjallisesti ole ilmoittanut vakuutusyhtiölle muuta edunsaajaa. Terveysselvitys Mikäli matka kestää yli 3 kuukautta tai jos vakuutettava on yli 65-vuotias, on terveysselvitys täytettävä. Korvattavat vahinkotapaukset ja joitakin rajoituksia Matkustajavakuutus korvaa: äkillisen sairauden aiheuttamat kustannukset matkan aikana matkan aikana sattuneen tapaturman aiheuttamat kustannukset matkan peruuntumisen matkan keskeytymisen. Matkasairaudella tarkoitetaan lääkärinhoitoa vaatinutta sairautta, jonka oireet ovat ilmenneet vasta matkan aikana tai joiden lääketieteellisen kokemuksen mukaan voidaan katsoa alkaneen mainittuna aikana. Vakuutuksesta ei korvata vuoristotautia eikä sairautta, joka on aiheutunut alkoholin, lääkeaineen, huumeen tai muun aineen väärinkäytöstä. Tapaturmana ei sitä vastoin korvata vahinkoa, joka on aiheutunut: vakuutetun sairaudesta tai ruumiinviasta johtuneesta vahinkotapauksesta leikkauksesta, hoidosta tai muusta sairauden tai ruumiinvian hoidosta, mikäli toimenpide on suoritettu muun kuin vakuutuksesta korvattavan vahingon hoitamiseksi lääkkeiden, alkoholin tai vakuutetun käyttämän muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä ravintona nautitun aineen aiheuttamasta myrkytyksestä puremisen yhteydessä hampaalle tai hammasproteesille, vaikka ulkoinen tekijä olisikin osaltaan vaikuttanut vahinkoon. punkin tai hyönteisen puremasta tai pistosta aiheutunutta sairautta itsemurhasta, iästä tai mielentilasta riippumatta Jos tapaturmaan on merkittävästi vaikuttanut sairaus tai vika, jolla ei ole yhteyttä tapaturmaan, korvausta maksetaan ainoastaan siltä osin kuin vahingon voidaan katsoa olevan seurausta sattuneesta tapaturmasta. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkan teko estyy ja matkan keskeytymisellä sitä, että jo aloitettu matka muuttuu siksi että: vakuutettu on äkillisesti sairastunut, joutunut tapaturman uhriksi tai kuollut tai läheinen henkilö on äkillisesti vakavasti sairastunut, joutunut tapaturman uhriksi tai kuollut, tai vakuutetun omaisuuteen Suomessa on kohdistunut huomattava aineellinen vahinko. Läheiseksi henkilöksi lasketaan vakuutetun avio-, avo- tai rekisteröity puoliso, joka asuu vakuutetun kanssa pysyvästi samassa taloudessa, lapsi, otto- ja kasvattilapsi, avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, appi-, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on varannut Suomesta alkaneen matkan. Korvaukset Hoitokustannukset Matkustajavakuutus korvaa hoitokuluina: lääkärinpalkkiot ja sairaalamaksut kohtuulliset edestakaiset matkakulut lääkärille tai sairaalaan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymän sairaankuljetuksen hoitoon kotimaassa tapaturman aiheuttaman hammasvahingon välttämättömän hoidon kustannukset äkillisen hammassäryn vaatiman välttämättömän hoidon kustannukset, korkeintaan 170 euroa, vaikka särky olisi aiheutunut puremisesta tai muusta kuin matkasairaudesta tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien, korkeintaan 340 euroa, kuulokojeen ja hammasproteesin sekä polkupyöräkypärän hankkimisesta tai korjauksesta aiheutuneet kulut. Tapaturman hoitokulut korvataan korkeintaan kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta ja matkasairauden osalta korkeintaan 90 päivältä hoidon alkamisesta. Hoitokulut korvataan ilman ylärajaa. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä ulkoista tapahtumaa, jonka johdosta vakuutetulle on tahattomasti aiheutunut ruumiinvamma. Vakuutusyhtiö voi valita lääkärikeskuksen, sairaalan tai hoitolaitoksen, missä tutkimus- ja hoitotoimenpiteet on suoritettava, ellei tämä aiheuta vakuutetulle kohtuutonta

4 hankaluutta. Korvaukset matkan peruuntuessa Matkan peruuntumisesta johtuvat kustannukset korvataan jos vakuutettu matkanjärjestäjän matkaehtojen mukaan on vastuussa kustannuksista. Korvaukset matkan keskeytyessä Mikäli vakuutettu yllä mainituista syistä joutuu keskeyttämään matkan, korvaa vakuutusyhtiö välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskulut sekä kohtuulliset kulut uudesta matkasta samaan paikkaan, jos matka on välttämätön opintojen tai työsuhteen jatkamisen vuoksi. Jos vakuutettu joutuu sairaalaan tai joutuu palaamaan matkalta aiottua aikaisemmin, korvaa vakuutusyhtiö menetetyt matkapäivät. Korvausta menetetyistä matkapäivistä ei makseta kuolleen henkilön osalta. Korvaus matkalta myöhästymisestä Myöhästyminen korvataan jos vakuutettu ei ehdi ajoissa siihen paikkaan, josta lento-, laiva-, juna- tai linja-automatka Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen alkaa tai siihen paikkaan, josta jatkolento tai muu yleinen kulkuneuvo määränpäähän lähtee. Korvaus lääketieteellisestä haitasta Pysyvä yleinen haitta määritellään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituksen mukaan. Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 1-20 siten, että luokka 20 (100 %) vastaa täyttä haittaa. Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan niin suuri osa vakuutusmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. vähentää. Korvausrajoitukset Lentomatka Matkustajavakuutus ei koske lentohenkilöstöön kuuluvia tai lentoon liittyvää tehtävää suorittavia henkilöitä lentoonnettomuuden varalta. Vakuutus on voimassa lentomatkoilla vakuutetun ollessa mukana kansallisuustunnuksin varustetussa lentokoneessa. Kilpaurheilu, erikoisurheilulajit ja erikoismatkat (Ei koske alle 15-vuotiaita lapsia) Kilpaurheilussa, otteluissa, urheiluliiton tai -yhdistyksen järjestämässä harjoittelussa tai jos vakuutettu harjoittelee valmennusohjelman mukaisesti kilpaurheilua varten, vakuutus on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Sama koskee tiettyjä erikoisurheilulajeja ja erikoismatkoja. Vakuutuksen voi lisäsopimuksesta ja lisämaksusta saada voimaan useisiin eri urheilulajeihin ottamalla erillisen urheilulisän. Alle 15-vuotiaille lapsille vakuutus on voimassa ilman urheilulisää. Lisäsopimuksella ja -maksusta vakuutussuojan voi saada laajennettua niin että se koskee myös erikoismatkoja. Vakuutussuojan ulkopuolelle jäävät urheilu- tai vapaaajan toiminnot Vakuutus ei ole voimassa, eikä sitä lisäsopimuksella tai lisämaksulla saa voimaan seuraaviin urheilu- tai vapaa-ajan toimintoihin: jäätikkövaellus, off-pistelasku, moottoriurheilu, moottoriveneurheilu, moottoripyöräurheilu, valtameripurjehdus ja yli metrin korkeudessa tapahtuva vuoritai vastaava kiipeily tai vaellus. Ruumiillinen ansiotyö Ruumiillisessa ansiotyössä vakuutus on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Korvaus kuolemantapauksessa Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan kohtuulliset kotiinkuljetuksesta aiheutuneet kustannukset tai hautauskustannukset ulkomailla. Jos tapaturma kolmen vuoden kuluessa onnettomuuspäivästä lukien johtaa vakuutetun kuolemaan, maksaa vakuutusyhtiö sovitun korvausmäärän. Vakuutusyhtiö maksaa myös korvausta kuolemantapauksen johdosta, jos kuolinsyynä on vakuutetun matkan aikana saama tartuntatautiasetuksessa määritelty yleisvaarallinen tartuntatauti. Korvausta ei makseta jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun sairauden toteamisesta on kulunut yksi vuosi. Alle 15-vuotiaiden lasten vakuutusturva Määräaikainen matkustajavakuutus kattaa vakuutetun lisäksi ilman lisäkustannuksia alle 15-vuotiaat lapset, lapsenlapset ja sisarukset. Lapset saavat korvausta samoista kustannuksista kuin aikuiset. Korvaus alle 15-vuotiaalle lapselle on täydestä pysyvästä lääketieteellisestä haitasta euroa ja korvaus kuolemantapauksessa euroa. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, on vakuutusyhtiö vapaa vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä varomattomuudella, voidaan vakuutusyhtiön vastuuta Ydinvahinko ja sota Vakuutuksesta ei korvata vahinkotapahtumaa, joka on aiheutunut: ihmisiä joukoittain tuhonneen, ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta sodasta, kapinasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tämän kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta, muun kuin suursodan ollessa kysymyksessä, mikäli vakuutettu jo ennen niitä on aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin. kemiallisesta tai biologisesta sodankäynnistä. Ajoneuvot Vakuutus ei korvaa ajoneuvon kotiinkuljetusta. MATKATAVARAVAKUUTUS Matkatavaravakuutus korvaa omaisuusvahingot ja -menetykset, mukaan luettuna matkalle otetut matkaliput. Matkatavaraksi ei mm. lueta moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, veneitä eikä edellä mainitun omaisuuden osia tai tarvikkeita, ei myöskään kauppatavaroita, eläimiä, luottokortteja tai rahoja.

5 Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Matkatavaravakuutuksesta korvataan: kohtuulliset matkalippujen, passin ja viisumin varkaudesta aiheutuneet jälleenhankinta-, matka- ja majoituskustannukset kuitenkin enintään 255 euroa kohtuulliset kadonneen matkatavaran tiedustelukulut ja välttämättömyystuotteiden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, edellyttäen, että matkatavarat, jotka on jätetty kuljetettavaksi, ovat viivästyneet vähintään 12 tuntia. Matkatavaroiden viivästyessä korvausta maksetaan todellisten kustannusten mukaan kuittia vastaan. Korvaus on korkeintaan 68 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohden, kuitenkin yhteensä enintään 340 euroa. Matkatavaravakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut esim.: matkatavaran unohtamisesta tai sen katoamisesta esineen normaalista käytöstä, tai hankaantumisesta, kulumisesta, naarmuuntumisesta tai puutteellisesta päällyksestä polkupyörille, suksille tai muille urheilu-välineille niitä tarkoitukseensa käytettäessä matkatavaroissa olleiden pullojen vuotamisesta tai rikkoutumisesta tai normaaleista sääoloista. Suojeluohjeet Vakuutetun tulee huolehtia matkatavaroistaan, jottei niitä varastettaisi. Tämän vuoksi, vakuutettu ei saa jättää mukaan ottamiaan matkalaukkuja, käsimatkatavaroita, kameraa jne. ilman tarkkaa silmälläpitoa, liikkuessaan yleisillä paikoilla. Jos vakuutettu säilyttää matkatavaroita hotellihuoneessa, on yli 340 euron arvoiset esineet ja laitteet säilytettävä erityisessä lukitussa tilassa. Tällöin on katsottava onko se mahdollista ottaen huomioon esineen käyttö ja koko. Yli 340 euron arvoisia esineitä tai laitteita ei päiväsaikaan saa säilyttää niin, että ne ovat ohikulkijoiden vapaasti nähtävissä, tai säilyttää moottoriajoneuvossa, joka on pysäköity öisin tai yöksi tai on annettu kolmannen henkilön huostaan, tai asumattomassa matkailu- tai muussa perävaunussa tai veneessä. Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä. Jos esine on vahingoittunut tai hävinnyt kuljetuksen aikana vakuutetun tulee ilmoittaa vahingosta kuljetus- tai liikenneyrityksen edustajalle. Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Pelastamisvelvollisuus Vahinkotapahtuman sattuessa tai uhatessa tapahtua vakuutetun on tehtävä kaiken voitavansa vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi. Mikäli vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on toimittava niin, että vakuutusyhtiön oikeus vahingon aiheuttajaan nähden säilyy. Vakuutetun tulee esim. yrittää selvittää vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutunut rangaistavan teon yhteydessä, on tästä tehtävä ilmoitus poliisille. Jos vakuutettu on tahallisesti tai varomattomuuttaan jättänyt noudattamatta pelastusvelvollisuutensa, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallisesti, vapauttaa se vakuutusyhtiön vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vakuutettu vakuutuksenottajan ominaisuudessa ei ole ainoa, joka on velvollinen toimimaan tietyllä tavalla. Samaa sovelletaan henkilöön joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan. Korvauksen laajuus Esinevahingoissa, vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty omaisuuden vakuutusmäärä. Matkatavaroiden yhteenlaskettu arvo ei vaikuta korvausmäärään. Korvauksen laskeminen Jos vakuutettu on menettänyt esineen tai se on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, on vahingon määrä sama kuin esineen päivänarvo. Päivänarvon saa vähentämällä jälleenhankintaarvosta omaisuuden esim. iän ja käytön takia menetetyn arvon. Jos vahingoittunut omaisuus on korjattavissa, on vahingon määrä yhtä kuin korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen maksamisen sijasta korjauttaa vahingoittuneen esineen tai hankkia tilalle uuden vastaavan. Esimerkkejä matkatavaravahingon korvaamisesta Kamera jonka hankintahinta on ollut 850 euroa ja jonka päivänarvo iästä johtuen on 680 euroa, on vahingoittunut matkan aikana korjauskelvottomaksi. Matkatavaroiden vakuutusmäärä on yhteensä 510 euroa. Tällöin myös vakuutuskorvaus on 510 euroa. Matkalaukku jonka hankintahinta on ollut 204 euroa ja jonka päivänarvo iästä ja käytöstä johtuen on 153 euroa, on lentokuljetuksen aikana saanut reiän kylkeensä. Vakuutuksenottaja hakee 153 euron korvausta matkalaukusta. Vakuutusyhtiö korjauttaa matkalaukun ja palauttaa sen vakuutuksenottajalle. MATKAVASTUUVAKUUTUS Matkatavaravakuutukseen sisältyy aina matkavastuuvakuutus. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Matkavastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot, jotka vakuutettu tai joku perheenjäsen yksityishenkilönä matkalla aiheuttaa toiselle henkilölle. Vahinko korvataan jos vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa siitä, ja jos korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Matkavastuuvakuutus ei korvaa esim.: vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle

6 vahinkoa vakuutetun hallussa, lainassa, vuokrattuna tai muuten käytössä olleelle omaisuudelle vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteessä vahinkoa, joka aiheutuu rekisteröitävän veneen käytöstä vahingosta, joka aiheutuu ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä tai muun rikoksen yhteydessä vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta. Pelastamisvelvollisuus Vahinkotapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti, on vakuutusyhtiö vapaa vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Korvauksen laajuus Vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vahinkotapahtumassa. Jos tähän vakuutukseen liittyvä korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin siltä osin kun kysymyksessä on sanottu vahingonkorvaus ja maksaa siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Matkavastuuvakuutuksen omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan. VAHINGON SATTUESSA Tapaturma tai äkillinen sairaus Jos vakuutetun on tapaturman tai äkillisen sairauden vuoksi mentävä matkalla lääkäriin, hän voi pyytää maksutonta lääkärin- ja sairaanhoitoa esittämällä matkavakuutuskirjansa. Folksam Vahinkovakuutus on yleisimmissä turistikohteissa sopinut useiden lääkäriasemien ja sairaaloiden kanssa, että sairaanhoidosta johtuvat laskut lähetetään suoraan vakuutusyhtiölle. Useat lääkärit ja sairaalat lähettävät laskun vakuutusyhtiölle vaikkei mitään sopimusta olisikaan. Tarvittaessa vakuutusyhtiö toimittaa vakuutetulle luettelon sopimuslääkäreistä. Mikäli lääkäri, jonka puoleen vakuutettu on kääntynyt, ei katso voivansa laskuttaa vakuutusyhtiötä suoraan, on alkuperäiset kuitit ja lääkärinlausunto liitettävä yhtiöllemme toimitettavaan vahinkoilmoitukseen. Jos vakavan tapaturman tai äkillisen sairauden yhteydessä on välttämätöntä järjestää erikoissairaankuljetus Suomeen, on vakuutusyhtiön ensin hyväksyttävä sairaankuljetus ja kustannukset. Hätätapauksessa Vaikeissa sairaus- ja tapaturmatapauksissa, jotka edellyttävät kotiinkuljetusta tai erityisiä sairaanhoidontoimenpiteitä, voi ympäri vuorokauden ottaa yhteyttä Hätäpalveluun. Folksam Hätäpalvelu puh: faksi: sähköposti: Matkatavaravahinko Vahingosta on heti ilmoitettava oppaalle, matkanjohtajalle, kuljetusliikkeen virkailijalle tai muulle vastaavalle henkilölle ja pyydettävä todistus siitä. Varkaus, murto, ryöstö, vahingonteko tai muu rikos on välittömästi ilmoitettava paikallisille poliisiviranomaisille ja pyydettävä todistus vakuutusyhtiötä varten. Vakuutuskorvaus maksetaan Suomessa, kun vahinkoilmoitus ja luotettava selvitys on toimitettu vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön on tarkastettava vahingoittuneet esineet. Matkavastuuvakuutus Jos vakuutettu on aiheuttanut ulkopuoliselle vahingon ja häneltä vaaditaan korvausta, on matkanjärjestäjän edustajaan tai vakuutusyhtiöön otettava yhteyttä Jos vahingoittunut maksaa vahingon matkan aikana, on pyydettävä kuitti korvauksesta. Jos poliisi on tutkinut asian, on vahingoittuneen pyydettävä kopio kuulustelupöytäkirjasta. Korvauksenhakijan velvollisuudet Kun korvausta haetaan, on vakuutusyhtiölle annettava sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Näitä ovat esim. ne asiakirjat ja tiedot, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja koskevia tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tämä ei kuitenkaan koske sairauksia. Tällöin vakuutusyhtiö tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi. Tyytymättömyys korvauspäätökseen Korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta siihen. Mikäli vakuutusyhtiö ei lisäselvitysten jälkeen tee itseoikaisua, voi vakuutettu kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen ja pyytää lausuntoa Vakuutuslautakunnalta. Vakuutettu voi myös viedä asian kuluttajariitalautakuntaan tai nostaa kanteen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan. Sopimuskausi Sopimus astuu voimaan, ellei muutoin ole sovittu, vakuutuksenottajan tai vakuutusyhtiön hyväksyttyä toisen osapuolen tarjouksen. Ottaessa jatkuva vakuutus se uudistetaan automaattisesti vuodeksi kerrallaan. Vakuutusmaksu Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä kun vakuutusyhtiö on lähettänyt laskun. Ellei maksua ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, on vakuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus. Silloin sen voimassaolo lakkaa 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos maksu suoritetaan ennen irtisanomisajan päättymistä vakuutusturva ei katkea.

7 Vakuutusehtojen ja -maksujen muuttaminen Siirryttäessä uudelle vakuutuskaudelle on vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä pienehköjä muutoksia vakuutusehtoihin. Yhtiö voi myös nostaa vakuutusmaksuja, mikäli syynä ovat kohonneet korvausmenot. Vakuutuksen irtisanominen Vakuutuksenottajalla on täysi oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Vakuutusyhtiö voi myös irtisanoa vakuutuksen lakkaavaksi vakuutuskauden päättyessä. Irtisanomisaika on tällöin kuukauden mittainen. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää itsellään 25 euron suuruisen hoitomaksun / vähimmäismaksun, kuitenkin korkeintaan 10 prosenttia vuosimaksusta. Jos vakuutus irtisanotaan ensimmäisenä vakuutuskautena tulee hoitomaksuksi / vähimmäismaksuksi summa, joka on vastaavan kaksi viikkoa voimassa olevan matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen kertamaksun suuruinen. Tuotetiedot eivät ole täydellisiä, siksi on tärkeää lukea myös vakuutusehdot.

Matkavakuutus Tuotetiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot Matkavakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.7.2013 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta osilta. Kuluttajia

Lisätiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa 16.6.2014 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta

Lisätiedot

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G. Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat. Voimassa 1.1.

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G. Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat. Voimassa 1.1. MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat Voimassa 1.1.2014 Sisällysluettelo MATKUSTAJAVAKUUTUS 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

Laaja komennusmatkavakuutus

Laaja komennusmatkavakuutus Laaja komennusmatkavakuutus 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS YLEISTÄ VAKUUTUSSOPIMUKSESTA 340 MATKUSTAJAVAKUUTUS 340.1 Vakuutussopimuksen sisältö... 1 340.2 Vakuutetut ja edunsaajat... 2 340.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J. Aktia Premium kortinhaltijat. Voimassa 1.1.2014

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J. Aktia Premium kortinhaltijat. Voimassa 1.1.2014 MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J Aktia Premium kortinhaltijat Voimassa 1.1.2014 Sisällysluettelo MATKUSTAJAVAKUUTUS 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

Laitteella tarkoitetaan myös laitteen kanssa asiakkaalle yhdessä myyntipakkauksessa luovutettua akkua, muistikorttia, laturia, sekä korvakuuloketta.

Laitteella tarkoitetaan myös laitteen kanssa asiakkaalle yhdessä myyntipakkauksessa luovutettua akkua, muistikorttia, laturia, sekä korvakuuloketta. LAITEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT 1 Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohde on operaattorin ja laitteen ostaneen asiakkaan välisen kytkypalvelusopimuksen (jäljempänä palvelusopimus) yhteydessä asiakkaalle luovutettu,

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 7.5.2014 Katja Lappi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2 5. Vakuutuksen

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...3

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2014

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2014 Mtu 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2014 240.0 KÄSITTEET Tapaturma Matkasairaus Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.6.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu oikealta lomalta vasta silloin, kun tietää, että

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta. Matkustajavahinko Kun matkustaessa sattuu Voit lähettää matkustajavahinkoilmoituksen, kun olet matkalla sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, matkasi on peruuntunut tai keskeytynyt tai olet myöhästynyt.

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus 1060/10

Ryhmämatkavakuutus 1060/10 Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen 1060/10 Sisällysluettelo RYHMÄMATKAVAKUUTUS 2 MATKUSTAJAVAKUUTUS 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutetut ja edunsaajat 2 3 Vakuutuksen voimassaolo 3 4 Matkatapaturma ja matkasairaus

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN102 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana. 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT Vakuutettuja ovat vuonna 1998 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat (1.1. 31.12.2017). Vakuutus on

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA VOIMASSAOLOALUE... 2 3. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ... 2 4. KORVAUKSENHAKUOHJEET... 3 5. MUU

Lisätiedot

Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot.

Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot. Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot Vakuutusnumero 0006705110/033 Vakuutuksenottajana on Suomen Metsästäjäliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Sisällysluettelo.... 1

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS Osa A Matkavakuutuksen vakuutusehdot Tämä ryhmämatkavakuutussopimus sisältää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on Aktia Pankki Oyj ja

Lisätiedot

Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti Sisältö Fenniaturva Magis edullinen vakuutuspaketti nuorelle 3 Laaja kotivakuutus 3 Kotivakuutuksen

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Business MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana olevat alle 19-vuotiaat

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, matkan peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen sekä pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen työ työaikana.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen 330299f 11.15 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...3 VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Voimassaoloalue...3

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 INE.02 (01.10.2008) MATKAVAKUUTUSEHDOT A. MATKUSTAJAVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

Vapaaehtoinen matka- ja tapaturmavakuutus Lappia 30.11.2007

Vapaaehtoinen matka- ja tapaturmavakuutus Lappia 30.11.2007 Vapaaehtoinen matka- ja tapaturmavakuutus Lappia 30.11.2007 Sopimusnumero 0007175340 Henna Piirainen Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus oppilaille (kt563) Jos oppilaalle sattuu tapaturma sellaisessa tilanteessa,

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin Vakuutettuja ovat Nordean First Card Corporate Visa -kortinhaltijat tai First Card Corporate

Lisätiedot

Muutoksenhakuohje. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimus. Valitusosoitus

Muutoksenhakuohje. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimus. Valitusosoitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille Vakuutusehdot 19I Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisällys 1. Vakuutuksen sisältö 2. Yhteiset määräykset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukselle 3.

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat?

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? 2014 Näin etenemme tänään 1. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2. Ammattiliittojen kumppani vakuutusasioissa 3. Jäsenvakuutuksesi 4. Jäsenedut

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 Mtu 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 240.0 KÄSITTEET Tapaturma Matkasairaus Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu

Lisätiedot

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola Henkilövakuutus Vakuutusehdot Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Sisällysluettelo Henkilövakuutus 3 1. Vakuutussopimuksen sisältö 3 2. Vakuutussopimukseen sisältyvät

Lisätiedot

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 HEVOSESI VAKUUTUKSET SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUKSET... 2 YHTEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Vakuutettu eläin... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Vakuutustapahtuman ajankohta sairauksissa...

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys 1. Henkilövakuutukset 2. Yhteiset määräykset yksityistapaturmavakuutukselle ja tapaturma-

Lisätiedot

TUOTESELOSTE MATKA 1

TUOTESELOSTE MATKA 1 TUOTESELOSTE MATKA 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Matkavakuutus - turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa matkavakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET.

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. A. 1 SOLID Försäkrings AB:n matkavakuutuksista HOITOKULU-matkavakuutukset myönnetään

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 Kaupan liitto Palvelualojen ammattiliitto VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot