Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus"

Transkriptio

1 Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta osin. Kuluttajia ja näihin verrattavia elinkeinonharjoittajia koskeva seloste ei ole tyhjentävä. Sen vuoksi tulee tutustua myös täydellisiin vakuutusehtoihin.

2 MÄÄRÄAIKAINEN VAKUUTUS Vakuutuksen voimassaolo Näissä tuotetiedoissa kuvattu matkavakuutus koskee matkoja jotka kestävät tietyn ajan. Määräaikainen matkavakuutus astuu voimaan kun vakuutusmaksu on maksettu. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun ajan. Vakuutusmaksu riippuu matkakohteesta ja vakuutuskaudesta. Valittavana on kolme eri matkakohde aluetta. Näistä tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutusvaihtoehdon. Tuotetiedoista käy ilmi vakuutusturvan laajuus olennaisilta osin. Tuotetiedot on hyvä lukea ennen matkavakuutuksen ottamista. Seloste ei ole tyhjentävä. Siksi kannattaa myös tutustua täydellisiin vakuutusehtoihin. Matkavakuutus Matkavakuutus muodostuu tavallisesti matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta, johon lisäksi sisältyy matkavastuuvakuutus. Matkustajavakuutus Matkustajavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Sillä korvataan matkan aikaisten tapaturmien ja sairauksien sekä matkan peruuttamisen ja keskeyttämisen aiheuttamat taloudelliset tappiot. Matkatavaravakuutus Matkatavaravakuutus korvaa jos matkalle mukaan otettu matkatavara vahingoittuu tai jos se varastetaan. Matkavastuuvakuutus Matkavastuuvakuutus korvaa vakuutetun tai jonkun muun perheenjäsenen yksityishenkilönä toiselle henkilölle matkan aikana aiheuttaman henkilö- ja omaisuusvahingon. Sosiaaliturvasopimukset Suomen ja muiden maiden välisten sosiaaliturva-sopimusten tärkein periaate on se, että Suomen kansalaiset ovat sosiaaliturvaetujen suhteen yhdenvertaisia muiden maiden kansalaisten kanssa. Suomalaisten oikeus sairaanhoitoon onnettomuustapauksissa tai äkillisissä sairaustapauksissa vaihtelee eri sopimusmaissa. Lisätietoja saa Kansaneläkelaitokselta. Euroopan unioni Jos Suomen kansalaisena asuu Suomessa ja vierailee jossakin toisessa EU-maassa, on onnettomuustapauksessa tai äkillisen sairauden kohdatessa oikeus sairaanhoitoon samoin ehdoin kuin maan omilla asukkailla. Hoidossa noudatetaan kohdemaan lainsäädäntöä. Jos kyseisessä maassa peritään potilasmaksuja tai omavastuuosuuksia, ei tarvitse maksaa enempää kuin maan omat kansalaiset. Joissakin tapauksissa joutuu ensin itse maksamaan kaikki kustannukset. Silloin saa anomuksen perusteella korvauksen kohdemaan sairausvakuutustoimistosta. Joissakin maissa yksityinen sairaanhoito ei kuulu yleisen korvausjärjestelmän piiriin. Halutessa käyttää hyväkseen edellä mainitun edun on käytävä jossakin Kansaneläkelaitoksen toimistossa saadakseen tarkoitusta varten valmiiksi täytetyn lomakkeen. Kohdemaassa saa parhaiten tietoa menettelyistä kääntymällä paikallisen sairausvakuutustoimiston puoleen. Onko matkavakuutus välttämätön? Jos matkustaa EU-maassa ja on sitä mieltä, että maan kansalaisten lakisääteinen terveysturva on riittävä, ei ehkä tarvitse matkustajavakuutusta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että joutuu itse vastaamaan kustannuksista jos tarvitsee sairauden tai onnettomuuden vuoksi erikoiskuljetusta Pohjoismaiden ulkopuolisesta maasta. Näin on myös jos hakeutuu lääkärille tai sairaalaan, joka ei kuulu maan korvausjärjestelmän piiriin. Mitkä muut vakuutukset antavat turvaa matkan aikana? Työmatkoilla työnantajan ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus korvaa työssä sekä asunnon tai hotellin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneet tapaturmat, mutta ei vapaa-aikana sattuneita tapaturmia. Liikennevakuutus korvaa, eri maissa erinäisin rajoituksin, liikenteessä aiheutuvat henkilövahingot. Onnettomuuksien ja äkillisten sairaustapausten varalta ovat myös vapaaehtoiset yksityiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset voimassa matkan aikana koko maailmassa. Jos yksityinen tapaturmavakuutus on ns. täysajanvakuutus, koskee se sekä työ- että lomamatkoja. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus koskee ainoastaan lomamatkoja. Matkustajavakuutus ja yksityinen tapaturmavakuutus voivat sisältyä jatkuvina lisäturvavakuutuksina esim. kotivakuutukseen. Ne voidaan myös ottaa jonkin liiton kautta jäsenetuna. Jos matka maksetaan luottokortilla, saa joissakin tapauksissa samalla matkustajavakuutuksen, joka on voimassa kyseisellä matkalla. Mikäli matkalla sattuu kuolemantapaus, on muistettava myös ottaa huomioon mahdolliset henkivakuutukset. Useimmat yksityiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset korvaavat hoitokustannukset tiettyyn määrään asti, kun taas matkustajavakuutuksella ei ole ylärajaa. Matkustajavakuutus antaa myös lisäetuja, kuten korvausta peruutetusta tai keskeytyneestä matkasta sekä tapaturman tai sairauden vuoksi menetetyistä matkapäivistä. Mitä matkatavaravahinkoon tulee voi vakuutusturva sisältyä esim. kotivakuutukseen. Vakuutusturvan laajuudesta riippuen se on voimassa joko EU- ja ETA maissa (ja Sveitsi), koko maailmassa (pois lukien Pohjois-Amerikka) tai Pohjois- Amerikassa (mukaan lukien koko maailma). Matkatavaravakuutukseen sisältyy yksityishenkilöiden vastuuvakuutus. Se on voimassa koko maailmassa. Kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, joka on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Eri vakuutusvaihtoehtoja Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset voidaan ottaa erillisinä vakuutuksina. Vakuutusmaksu riippuu matkakohteesta ja vakuutuskaudesta. Valittavana on kolme eri matkakohde aluetta. Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksissa ei ole omavastuuta. Vastuuvakuutuksessa sen sijaan on omavastuuosuus.

3 Maantieteellinen voimassaoloalue Määräaikaiset matkavakuutukset ovat voimassa joko EU- ja ETA maissa (ja Sveitsi), koko maailmassa (pois lukien Pohjois-Amerikka) tai Pohjois-Amerikassa (mukaan lukien koko maailma). Suomessa matkavakuutus kattaa matkat, jotka poikkeavat vakuutetun normaalista, päivittäisestä elinympäristöstä ja jotka tehdään paikkaan, joka sijaitsee vähintään 50 km vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opintopaikasta tai vakuutetun säännöllisessä käytössä olevasta vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. MATKUSTAJAVAKUUTUS Vakuutetut Matkustajavakuutuksen voivat ottaa ainoastaan Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutus koskee myös niitä alle 15-vuotiaita lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia, jotka matkustavat yhdessä vakuutetun kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske kotivakuutuksen yhteydessä olevaa matkavakuutusta. Edunsaajat Edunsaajia ovat kuolemantapauksessa vakuutetun omaiset ja muissa tapauksissa vakuutettu, mikäli vakuutuksenottaja ei kirjallisesti ole ilmoittanut vakuutusyhtiölle muuta edunsaajaa. Korvattavat vahinkotapaukset ja joitakin rajoituksia Matkustajavakuutus korvaa: äkillisen sairauden aiheuttamat kustannukset matkan aikana matkan aikana sattuneen tapaturman aiheuttamat kustannukset matkan peruuntumisen matkan keskeytymisen. Matkasairaudella tarkoitetaan lääkärinhoitoa vaatinutta sairautta, jonka oireet ovat ilmenneet vasta matkan aikana tai joiden lääketieteellisen kokemuksen mukaan voidaan katsoa alkaneen mainittuna aikana. Vakuutuksesta ei korvata vuoristotautia eikä sairautta, joka on aiheutunut alkoholin, lääkeaineen, huumeen tai muun aineen väärinkäytöstä. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä ulkoista tapahtumaa, jonka johdosta vakuutetulle on tahattomasti aiheutunut ruumiinvamma. Tapaturmana ei sitä vastoin korvata vahinkoa, joka on aiheutunut: vakuutetun sairaudesta tai ruumiinviasta johtuneesta vahinkotapauksesta leikkauksesta, hoidosta tai muusta sairauden tai ruumiinvian hoidosta, mikäli toimenpide on suoritettu muun kuin vakuutuksesta korvattavan vahingon hoitamiseksi lääkkeiden, alkoholin tai vakuutetun käyttämän muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä ravintona nautitun aineen aiheuttamasta myrkytyksestä puremisen yhteydessä hampaalle tai hammasproteesille, vaikka ulkoinen tekijä olisikin osaltaan vaikuttanut vahinkoon. punkin tai hyönteisen puremasta tai pistosta aiheutunutta sairautta itsemurhasta, iästä tai mielentilasta riippumatta Jos tapaturmaan on merkittävästi vaikuttanut sairaus tai vika, jolla ei ole yhteyttä tapaturmaan, korvausta maksetaan ainoastaan siltä osin kuin vahingon voidaan katsoa olevan seurausta sattuneesta tapaturmasta. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkan teko estyy ja matkan keskeytymisellä sitä, että jo aloitettu matka muuttuu siksi että: vakuutettu on äkillisesti sairastunut, joutunut tapaturman uhriksi tai kuollut tai läheinen henkilö on äkillisesti vakavasti sairastunut, joutunut tapaturman uhriksi tai kuollut, tai vakuutetun omaisuuteen Suomessa on kohdistunut huomattava aineellinen vahinko. Läheiseksi henkilöksi lasketaan vakuutetun avio-, avo- tai rekisteröity puoliso, joka asuu vakuutetun kanssa pysyvästi samassa taloudessa, lapsi, otto- ja kasvattilapsi, avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, appi-, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on varannut Suomesta alkaneen matkan. Vakuutusyhtiö korvaa peruuntuneen matkan vain jos vakuutus on maksettu viimeistään kolme päivää ennen matkan aloittamista ja peruuntumisen syy on ilmennyt vasta vakuutuksen maksamisen jälkeen. Korvaukset Hoitokustannukset Matkustajavakuutus korvaa hoitokuluina: lääkärinpalkkiot ja sairaalamaksut kohtuulliset edestakaiset matkakulut lääkärille tai sairaalaan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymän sairaankuljetuksen hoitoon kotimaassa tapaturman aiheuttaman hammasvahingon välttämättömän hoidon kustannukset äkillisen hammassäryn vaatiman välttämättömän hoidon kustannukset, korkeintaan 170 euroa, vaikka särky olisi aiheutunut puremisesta tai muusta kuin matkasairaudesta tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien, korkeintaan 340 euroa, kuulokojeen ja hammasproteesin sekä polkupyöräkypärän hankkimisesta tai korjauksesta aiheutuneet kulut. Tapaturman hoitokulut korvataan korkeintaan kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta ja matkasairauden osalta korkeintaan 90 päivältä hoidon alkamisesta. Hoitokulut korvataan ilman ylärajaa. Vakuutusyhtiö voi valita lääkärikeskuksen, sairaalan tai hoitolaitoksen, missä tutkimus- ja hoitotoimenpiteet on suoritettava, ellei tämä aiheuta vakuutetulle kohtuutonta hankaluutta. Korvaukset matkan peruuntuessa Matkan peruuntumisesta johtuvat kustannukset korvataan jos vakuutettu matkanjärjestäjän matkaehtojen mukaan on vastuussa kustannuksista. Korvaukset matkan keskeytyessä Mikäli vakuutettu yllä mainituista syistä joutuu keskeyttämään matkan, korvaa vakuutusyhtiö välttämättömät

4 ylimääräiset matka- ja majoituskulut sekä kohtuulliset kulut uudesta matkasta samaan paikkaan, jos matka on välttämätön opintojen tai työsuhteen jatkamisen vuoksi. Jos vakuutettu joutuu sairaalaan tai joutuu palaamaan matkalta aiottua aikaisemmin, korvaa vakuutusyhtiö menetetyt matkapäivät. Korvausta menetetyistä matkapäivistä ei makseta kuolleen henkilön osalta. Korvaus matkalta myöhästymisestä Myöhästyminen korvataan jos vakuutettu ei ehdi ajoissa siihen paikkaan, josta lento-, laiva-, juna- tai linja-automatka Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen alkaa tai siihen paikkaan, josta jatkolento tai muu yleinen kulkuneuvo määränpäähän lähtee. Korvaus lääketieteellisestä haitasta Pysyvä yleinen haitta määritellään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituksen mukaan. Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 1-20 siten, että luokka 20 (100 %) vastaa täyttä haittaa. Korvaus kuolemantapauksessa Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan kohtuulliset kotiinkuljetuksesta aiheutuneet kustannukset tai hautauskustannukset ulkomailla. Jos tapaturma kolmen vuoden kuluessa onnettomuuspäivästä lukien johtaa vakuutetun kuolemaan, maksaa vakuutusyhtiö sovitun korvausmäärän. Vakuutusyhtiö maksaa myös korvausta kuolemantapauksen johdosta, jos kuolinsyynä on vakuutetun matkan aikana saama tartuntatautiasetuksessa määritelty yleisvaarallinen tartuntatauti. Korvausta ei makseta jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun sairauden toteamisesta on kulunut yksi vuosi. Alle 15-vuotiaiden lasten vakuutusturva Määräaikainen matkustajavakuutus kattaa vakuutetun lisäksi ilman lisäkustannuksia alle 15-vuotiaat lapset, lapsenlapset ja sisarukset. Lapset saavat korvausta samoista kustannuksista kuin aikuiset. Korvaus alle 15-vuotiaalle lapselle on täydestä pysyvästä lääketieteellisestä haitasta euroa ja korvaus kuolemantapauksessa euroa. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, on vakuutusyhtiö vapaa vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä varomattomuudella, voidaan vakuutusyhtiön vastuuta vähentää. Korvausrajoitukset Lentomatka Matkustajavakuutus ei koske lentohenkilöstöön kuuluvia tai lentoon liittyvää tehtävää suorittavia henkilöitä lentoonnettomuuden varalta. Kilpaurheilu, erikoisurheilulajit ja erikoismatkat (Ei koske alle 18-vuotiaita lapsia) Kilpaurheilussa, otteluissa, urheiluliiton tai -yhdistyksen järjestämässä harjoittelussa tai jos vakuutettu harjoittelee valmennusohjelman mukaisesti kilpaurheilua varten, vakuutus on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Sama koskee tiettyjä erikoisurheilulajeja ja erikoismatkoja. Vakuutuksen voi lisäsopimuksesta ja lisämaksusta saada voimaan useisiin eri urheilulajeihin ottamalla erillisen urheilulisän. Alle 18-vuotiaille lapsille vakuutus on voimassa ilman urheilulisää. Lisäsopimuksella ja -maksusta vakuutussuojan voi saada laajennettua niin että se koskee myös erikoismatkoja. Vakuutussuojan ulkopuolelle jäävät urheilu- tai vapaaajan toiminnot Vakuutus ei ole voimassa, eikä sitä lisäsopimuksella tai lisämaksulla saa voimaan seuraaviin urheilu- tai vapaa-ajan toimintoihin: Jäätikkövaellus Off-piste-, freestyle-, nopeus- tai syöksylasku Alamäkiluistelu Vapaaottelu Voimailulajit, kuten kehonrakennus ja painonnosto Moottoriurheilu Valtameriveneily (Tyynellämerellä, Atlantilla, Intian valtamerellä ja Pohjoisella jäämerellä) Yli metrin korkeudessa tapahtuvaa vuorikiipeilyä, vaellusta tai vastaavaa kiipeilyä varten Ruumiillinen ansiotyö Ruumiillisessa ansiotyössä vakuutus on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Ydinvahinko ja sota Vakuutuksesta ei korvata vahinkotapahtumaa, joka on aiheutunut: ihmisiä joukoittain tuhonneen, ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta sodasta, kapinasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tämän kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta, muun kuin suursodan ollessa kysymyksessä, mikäli vakuutettu jo ennen niitä on aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin. Suursodalla tarkoitetaan sotaa kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välillä. kemiallisesta tai biologisesta sodankäynnistä. Ajoneuvot Vakuutus ei korvaa ajoneuvon kotiinkuljetusta. MATKATAVARAVAKUUTUS Matkatavaravakuutus korvaa omaisuusvahingot ja -menetykset, mukaan luettuna matkalle otetut matkaliput. Matkatavaraksi ei mm. lueta moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, veneitä eikä edellä mainitun omaisuuden osia tai tarvikkeita, ei myöskään kauppatavaroita, eläimiä, luottokortteja tai rahoja. Vakuutus on voimassa lentomatkoilla vakuutetun ollessa mukana kansallisuustunnuksin varustetussa lentokoneessa.

5 Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Matkatavaravakuutuksesta korvataan: kohtuulliset matkalippujen, passin ja viisumin varkaudesta aiheutuneet jälleenhankinta-, matka- ja majoituskustannukset kuitenkin enintään 255 euroa kohtuulliset kadonneen matkatavaran tiedustelukulut ja välttämättömyystuotteiden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, edellyttäen, että matkatavarat, jotka on jätetty kuljetettavaksi, ovat viivästyneet vähintään 12 tuntia. Matkatavaroiden viivästyessä korvausta maksetaan todellisten kustannusten mukaan kuittia vastaan. Korvaus on korkeintaan 68 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohden, kuitenkin yhteensä enintään 340 euroa. Matkatavaravakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut esim.: matkatavaran unohtamisesta tai sen katoamisesta esineen normaalista käytöstä, tai hankaantumisesta, kulumisesta, naarmuuntumisesta tai puutteellisesta päällyksestä polkupyörille, suksille tai muille urheilu-välineille niitä tarkoitukseensa käytettäessä matkatavaroissa olleiden pullojen vuotamisesta tai rikkoutumisesta tai normaaleista sääoloista. Suojeluohjeet Vakuutetun tulee huolehtia matkatavaroistaan, jottei niitä varastettaisi. Tämän vuoksi, vakuutettu ei saa jättää mukaan ottamiaan matkalaukkuja, käsimatkatavaroita, kameraa jne. ilman tarkkaa silmälläpitoa, liikkuessaan yleisillä paikoilla. Jos vakuutettu säilyttää matkatavaroita hotellihuoneessa, on yli 340 euron arvoiset esineet ja laitteet säilytettävä erityisessä lukitussa tilassa. Tällöin on katsottava onko se mahdollista ottaen huomioon esineen käyttö ja koko. Yli 340 euron arvoisia esineitä tai laitteita ei päiväsaikaan saa säilyttää niin, että ne ovat ohikulkijoiden vapaasti nähtävissä, tai säilyttää moottoriajoneuvossa, joka on pysäköity öisin tai yöksi tai on annettu kolmannen henkilön huostaan, tai asumattomassa matkailu- tai muussa perävaunussa tai veneessä. Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä. Jos esine on vahingoittunut tai hävinnyt kuljetuksen aikana vakuutetun tulee ilmoittaa vahingosta kuljetus- tai liikenneyrityksen edustajalle. Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Pelastamisvelvollisuus Vahinkotapahtuman sattuessa tai uhatessa tapahtua vakuutetun on tehtävä kaiken voitavansa vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi. Mikäli vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on toimittava niin, että vakuutusyhtiön oikeus vahingon aiheuttajaan nähden säilyy. Vakuutetun tulee esim. yrittää selvittää vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutunut rangaistavan teon yhteydessä, on tästä tehtävä ilmoitus poliisille. Jos vakuutettu on tahallisesti tai varomattomuuttaan jättänyt noudattamatta pelastusvelvollisuutensa, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallisesti, vapauttaa se vakuutusyhtiön vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vakuutettu vakuutuksenottajan ominaisuudessa ei ole ainoa, joka on velvollinen toimimaan tietyllä tavalla. Samaa sovelletaan henkilöön joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan. Korvauksen laajuus Esinevahingoissa, vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty omaisuuden vakuutusmäärä. Matkatavaroiden yhteenlaskettu arvo ei vaikuta korvausmäärään. Korvauksen laskeminen Jos vakuutettu on menettänyt esineen tai se on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, on vahingon määrä sama kuin esineen päivänarvo. Päivänarvon saa vähentämällä jälleenhankintaarvosta omaisuuden esim. iän ja käytön takia menetetyn arvon. Jos vahingoittunut omaisuus on korjattavissa, on vahingon määrä yhtä kuin korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen maksamisen sijasta korjauttaa vahingoittuneen esineen tai hankkia tilalle uuden vastaavan. Esimerkkejä matkatavaravahingon korvaamisesta Kamera jonka hankintahinta on ollut 850 euroa ja jonka päivänarvo iästä johtuen on 680 euroa, on vahingoittunut matkan aikana korjauskelvottomaksi. Matkatavaroiden vakuutusmäärä on yhteensä 510 euroa. Tällöin myös vakuutuskorvaus on 510 euroa. Matkalaukku jonka hankintahinta on ollut 204 euroa ja jonka päivänarvo iästä ja käytöstä johtuen on 153 euroa, on lentokuljetuksen aikana saanut reiän kylkeensä. Vakuutuksenottaja hakee 153 euron korvausta matkalaukusta. Vakuutusyhtiö korjauttaa matkalaukun ja palauttaa sen vakuutuksenottajalle. MATKAVASTUUVAKUUTUS Matkatavaravakuutukseen sisältyy aina matkavastuuvakuutus. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Matkavastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot, jotka vakuutettu tai joku perheenjäsen yksityishenkilönä matkalla aiheuttaa toiselle henkilölle. Vahinko korvataan jos vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa siitä, ja jos korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

6 Matkavastuuvakuutus ei korvaa esim.: vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle vahinkoa vakuutetun hallussa, lainassa, vuokrattuna tai muuten käytössä olleelle omaisuudelle vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteessä vahinkoa, joka aiheutuu rekisteröitävän veneen käytöstä vahingosta, joka aiheutuu ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä tai muun rikoksen yhteydessä. vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta. Pelastamisvelvollisuus Vahinkotapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti, on vakuutusyhtiö vapaa vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Korvauksen laajuus Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja on euroa. Jos tähän vakuutukseen liittyvä korvaus-kysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin siltä osin kun kysymyksessä on sanottu vahingonkorvaus ja maksaa siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Matkavastuuvakuutuksen omavastuu on 50 euroa. VAHINGON SATTUESSA Tapaturma tai äkillinen sairaus Jos vakuutetun on tapaturman tai äkillisen sairauden vuoksi mentävä matkalla lääkäriin, hän voi pyytää maksutonta lääkärin- ja sairaanhoitoa esittämällä matkavakuutuskirjansa. Folksam Vahinkovakuutus on yleisimmissä turistikohteissa sopinut useiden lääkäriasemien ja sairaaloiden kanssa, että sairaanhoidosta johtuvat laskut lähetetään suoraan vakuutusyhtiölle. Useat lääkärit ja sairaalat lähettävät laskun vakuutusyhtiölle vaikkei mitään sopimusta olisikaan. Mikäli lääkäri, jonka puoleen vakuutettu on kääntynyt, ei katso voivansa laskuttaa vakuutusyhtiötä suoraan, on alkuperäiset kuitit ja lääkärinlausunto liitettävä yhtiöllemme toimitettavaan vahinkoilmoitukseen. Folksam Hätäpalvelu puh faksi sähköposti: Matkatavaravahinko Vahingosta on heti ilmoitettava oppaalle, matkanjohtajalle, kuljetusliikkeen virkailijalle tai muulle vastaavalle henkilölle ja pyydettävä todistus siitä. Varkaus, murto, ryöstö, vahingonteko tai muu rikos on välittömästi ilmoitettava paikallisille poliisiviranomaisille ja pyydettävä todistus vakuutusyhtiötä varten. Vakuutuskorvaus maksetaan Suomessa, kun vahinkoilmoitus ja luotettava selvitys on toimitettu vakuutusyhtiölle. vakuutusyhtiön on tarkastettava vahingoittuneet esineet. Matkavastuuvakuutus Jos vakuutettu on aiheuttanut ulkopuoliselle vahingon ja häneltä vaaditaan korvausta, on matkanjärjestäjän edustajaan tai vakuutusyhtiöön otettava yhteyttä Jos vahingoittunut maksaa vahingon matkan aikana, on pyydettävä kuitti korvauksesta. Jos poliisi on tutkinut asian, on vahingoittuneen pyydettävä kopio kuulustelupöytäkirjasta. Korvauksenhakijan velvollisuudet Kun korvausta haetaan, on vakuutusyhtiölle annettava sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Näitä ovat esim. ne asiakirjat ja tiedot, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja koskevia tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tämä ei kuitenkaan koske sairauksia. Tällöin vakuutusyhtiö tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi. Tyytymättömyys korvauspäätökseen Korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta siihen. Mikäli vakuutusyhtiö ei lisäselvitysten jälkeen tee itseoikaisua, voi vakuutettu kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen ja pyytää lausuntoa Vakuutuslautakunnalta. Vakuutettu voi myös viedä asian kuluttajariitalautakuntaan tai nostaa kanteen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan. Tuotetiedot eivät ole täydellisiä, siksi on tärkeää lukea myös vakuutusehdot. Jos vakavan tapaturman tai äkillisen sairauden yhteydessä on välttämätöntä järjestää erikoissairaankuljetus Suomeen, on vakuutusyhtiön ensin hyväksyttävä sairaankuljetus ja kustannukset. Hätätapauksessa Vaikeissa sairaus- ja tapaturmatapauksissa, jotka edellyttävät kotiinkuljetusta tai erityisiä sairaanhoidontoimenpiteitä, voi ympäri vuorokauden ottaa yhteyttä Hätäpalveluun.

MATKAVAKUUTUS Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

MATKAVAKUUTUS Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus MATKAVAKUUTUS Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa 1.1.2018 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta

Lisätiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot Matkavakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.7.2013 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta osilta. Kuluttajia

Lisätiedot

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G. Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat. Voimassa 1.1.

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G. Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat. Voimassa 1.1. MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat Voimassa 1.1.2014 Sisällysluettelo MATKUSTAJAVAKUUTUS 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J. Aktia Premium kortinhaltijat. Voimassa 1.1.2014

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J. Aktia Premium kortinhaltijat. Voimassa 1.1.2014 MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J Aktia Premium kortinhaltijat Voimassa 1.1.2014 Sisällysluettelo MATKUSTAJAVAKUUTUS 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2 5. Vakuutuksen

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 M

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 M MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 M Voimassa 1.1.2018 alkaen Sisällysluettelo Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN102 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 Mtu 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 240.0 KÄSITTEET Tapaturma Matkasairaus Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...3

Lisätiedot

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta. Matkustajavahinko Kun matkustaessa sattuu Voit lähettää matkustajavahinkoilmoituksen, kun olet matkalla sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, matkasi on peruuntunut tai keskeytynyt tai olet myöhästynyt.

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 7.5.2014 Katja Lappi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille Vakuutusehdot 19I Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisällys 1. Vakuutuksen sisältö 2. Yhteiset määräykset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukselle 3.

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 INE.02 (01.10.2008) MATKAVAKUUTUSEHDOT A. MATKUSTAJAVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, matkan peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen sekä pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen työ työaikana.

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET.

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. A. 1 SOLID Försäkrings AB:n matkavakuutuksista HOITOKULU-matkavakuutukset myönnetään

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2

Lisätiedot

Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot.

Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot. Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot Vakuutusnumero 0006705110/033 Vakuutuksenottajana on Suomen Metsästäjäliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Sisällysluettelo.... 1

Lisätiedot

Laaja komennusmatkavakuutus

Laaja komennusmatkavakuutus Laaja komennusmatkavakuutus 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS YLEISTÄ VAKUUTUSSOPIMUKSESTA 340 MATKUSTAJAVAKUUTUS 340.1 Vakuutussopimuksen sisältö... 1 340.2 Vakuutetut ja edunsaajat... 2 340.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys 1. Henkilövakuutukset 2. Yhteiset määräykset yksityistapaturmavakuutukselle ja tapaturma-

Lisätiedot

Perustietoa matkavakuutuksista

Perustietoa matkavakuutuksista Perustietoa matkavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Perustietoa matkavakuutuksista

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola Henkilövakuutus Vakuutusehdot Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Sisällysluettelo Henkilövakuutus 3 1. Vakuutussopimuksen sisältö 3 2. Vakuutussopimukseen sisältyvät

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT A. INTER PARTNER ASSISTANCEN MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET A. 1 Inter Partner Assistancen matkavakuutuksista

Lisätiedot

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana. 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT Vakuutettuja ovat vuonna 1998 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat (1.1. 31.12.2017). Vakuutus on

Lisätiedot

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus VARAUSHAKEMUS Yhteyshenkilö: FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS Ei kotivakuutusta VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö,

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen)

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen) SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa 1.1.2016 alkaen) 1. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Matkustajavakuutus tapaturman ja sairauden hoitokulujen, matkan peruuntumis- ja keskeytymiskulujen

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2006 alkaen. 103 004 1 11.05 10.000 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Matkavakuutukset... 5 Yhteiset määräykset... 5 1 Voimassaoloalue...

Lisätiedot

Suomen Lääkäriliiton tapaturma- ja matkavakuutus. Esite voimassa 1.6.2011 alkaen.

Suomen Lääkäriliiton tapaturma- ja matkavakuutus. Esite voimassa 1.6.2011 alkaen. Suomen Lääkäriliiton tapaturma- ja matkavakuutus Esite voimassa 1.6.2011 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

SUPEREURO MATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUS SUPEREURO MATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 157 1 10.10 2500 SISÄLLYSLUETTELO vakuutukset...3 1 Voimassaoloalue...3 2 Voimassaoloaika...3 3

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 705 1 1.13 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...4 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

supereuro Matkavakuutus

supereuro Matkavakuutus supereuro Matkavakuutus Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 154 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO matkavakuutukset...4 yhteiset määräykset...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen 133 418 1 11.15 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...4 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring MATKAVAKUUTUS ESITE Personförsäkring Matkavakuutus Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen, pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen

Lisätiedot

Lääkärin tapaturma- ja Matkavakuutus

Lääkärin tapaturma- ja Matkavakuutus Lääkärin tapaturma- ja Matkavakuutus Vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.6.2011 alkaen 133 213 1 3.11 18 000 SISÄLLYSLUETTELO vakuutukset...3 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Voimassaoloalue...3

Lisätiedot

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS JA NUORI VAKUUTUS Erillinen vakuutus VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö, jonka nimelle päävakuutus

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon

Lisätiedot

Matkustajavakuutus. Yritykset ja yhteisöt

Matkustajavakuutus. Yritykset ja yhteisöt Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen Matkustajavakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen voimassaolo 2 2.1

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

Yrityksen Matkaturva. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Yrityksen Matkaturva. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrityksen Matkaturva Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen. Miksi Eurooppalaisen matkavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa työssä tai siihen liittyvissä

Lisätiedot

Finnair Plus Visa - luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa - luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa - luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa 1.7.2010 alkaen. Vakuutusnumero 102-2932 Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN05-v02 Vakuutusehdot voimassa 1. 7.2015 alkaen. Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN02-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN02-v02 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN01-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.7.2010 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. aiheuttama pysyvä haitta 6. 3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema 6. 1.4.1 Kilpaurheilurajoitus 3

SISÄLLYSLUETTELO. aiheuttama pysyvä haitta 6. 3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema 6. 1.4.1 Kilpaurheilurajoitus 3 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon 1.4 Voimassaolo urheilussa ja eräissä

Lisätiedot

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN03-v02 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN01-v02 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN03-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Business MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana olevat alle 19-vuotiaat

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin Vakuutettuja ovat yllä mainittujen Nordean korttien haltijat, sekä kortinhaltijan mukana matkustava puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA Erillinen vakuutus VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö, jonka nimelle päävakuutus

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen 330299f 11.15 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...3 VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Voimassaoloalue...3

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN08-v02 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on (jäljempänä

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN09-v02 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on (jäljempänä

Lisätiedot

Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa 01.01.2006 alkaen. Täydelliset vakuutusehdot

Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa 01.01.2006 alkaen. Täydelliset vakuutusehdot Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa 01.01.2006 alkaen Täydelliset vakuutusehdot SISÄLLYSLUETTELO sivu A. KETÄ VAKUUTUS KOSKEE 2 B. MILLOIN LEIRINTÄALUEVAKUUTUS ASTUU

Lisätiedot

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS Osa A Matkavakuutuksen vakuutusehdot Tämä ryhmämatkavakuutussopimus sisältää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on Aktia Pankki Oyj ja

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa Korvaukset matkavakuutuksesta matkan 2017 Hanna Salo FINE FINE 2017 Työryhmä: Lotta Penttilä, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Matkavakuutukset 3 3 Matkan peruuntuminen 4 3.1 Valmismatka ja erityisehtoinen

Lisätiedot