Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus"

Transkriptio

1 Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta osin. Kuluttajia ja näihin verrattavia elinkeinonharjoittajia koskeva seloste ei ole tyhjentävä. Sen vuoksi tulee tutustua myös täydellisiin vakuutusehtoihin.

2 MÄÄRÄAIKAINEN VAKUUTUS Vakuutuksen voimassaolo Näissä tuotetiedoissa kuvattu matkavakuutus koskee matkoja jotka kestävät tietyn ajan. Määräaikainen matkavakuutus astuu voimaan kun vakuutusmaksu on maksettu. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun ajan. Vakuutusmaksu riippuu matkakohteesta ja vakuutuskaudesta. Valittavana on kolme eri matkakohde aluetta. Näistä tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutusvaihtoehdon. Tuotetiedoista käy ilmi vakuutusturvan laajuus olennaisilta osin. Tuotetiedot on hyvä lukea ennen matkavakuutuksen ottamista. Seloste ei ole tyhjentävä. Siksi kannattaa myös tutustua täydellisiin vakuutusehtoihin. Matkavakuutus Matkavakuutus muodostuu tavallisesti matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta, johon lisäksi sisältyy matkavastuuvakuutus. Matkustajavakuutus Matkustajavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Sillä korvataan matkan aikaisten tapaturmien ja sairauksien sekä matkan peruuttamisen ja keskeyttämisen aiheuttamat taloudelliset tappiot. Matkatavaravakuutus Matkatavaravakuutus korvaa jos matkalle mukaan otettu matkatavara vahingoittuu tai jos se varastetaan. Matkavastuuvakuutus Matkavastuuvakuutus korvaa vakuutetun tai jonkun muun perheenjäsenen yksityishenkilönä toiselle henkilölle matkan aikana aiheuttaman henkilö- ja omaisuusvahingon. Sosiaaliturvasopimukset Suomen ja muiden maiden välisten sosiaaliturva-sopimusten tärkein periaate on se, että Suomen kansalaiset ovat sosiaaliturvaetujen suhteen yhdenvertaisia muiden maiden kansalaisten kanssa. Suomalaisten oikeus sairaanhoitoon onnettomuustapauksissa tai äkillisissä sairaustapauksissa vaihtelee eri sopimusmaissa. Lisätietoja saa Kansaneläkelaitokselta. Euroopan unioni Jos Suomen kansalaisena asuu Suomessa ja vierailee jossakin toisessa EU-maassa, on onnettomuustapauksessa tai äkillisen sairauden kohdatessa oikeus sairaanhoitoon samoin ehdoin kuin maan omilla asukkailla. Hoidossa noudatetaan kohdemaan lainsäädäntöä. Jos kyseisessä maassa peritään potilasmaksuja tai omavastuuosuuksia, ei tarvitse maksaa enempää kuin maan omat kansalaiset. Joissakin tapauksissa joutuu ensin itse maksamaan kaikki kustannukset. Silloin saa anomuksen perusteella korvauksen kohdemaan sairausvakuutustoimistosta. Joissakin maissa yksityinen sairaanhoito ei kuulu yleisen korvausjärjestelmän piiriin. Halutessa käyttää hyväkseen edellä mainitun edun on käytävä jossakin Kansaneläkelaitoksen toimistossa saadakseen tarkoitusta varten valmiiksi täytetyn lomakkeen. Kohdemaassa saa parhaiten tietoa menettelyistä kääntymällä paikallisen sairausvakuutustoimiston puoleen. Onko matkavakuutus välttämätön? Jos matkustaa EU-maassa ja on sitä mieltä, että maan kansalaisten lakisääteinen terveysturva on riittävä, ei ehkä tarvitse matkustajavakuutusta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että joutuu itse vastaamaan kustannuksista jos tarvitsee sairauden tai onnettomuuden vuoksi erikoiskuljetusta Pohjoismaiden ulkopuolisesta maasta. Näin on myös jos hakeutuu lääkärille tai sairaalaan, joka ei kuulu maan korvausjärjestelmän piiriin. Mitkä muut vakuutukset antavat turvaa matkan aikana? Työmatkoilla työnantajan ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus korvaa työssä sekä asunnon tai hotellin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneet tapaturmat, mutta ei vapaa-aikana sattuneita tapaturmia. Liikennevakuutus korvaa, eri maissa erinäisin rajoituksin, liikenteessä aiheutuvat henkilövahingot. Onnettomuuksien ja äkillisten sairaustapausten varalta ovat myös vapaaehtoiset yksityiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset voimassa matkan aikana koko maailmassa. Jos yksityinen tapaturmavakuutus on ns. täysajanvakuutus, koskee se sekä työ- että lomamatkoja. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus koskee ainoastaan lomamatkoja. Matkustajavakuutus ja yksityinen tapaturmavakuutus voivat sisältyä jatkuvina lisäturvavakuutuksina esim. kotivakuutukseen. Ne voidaan myös ottaa jonkin liiton kautta jäsenetuna. Jos matka maksetaan luottokortilla, saa joissakin tapauksissa samalla matkustajavakuutuksen, joka on voimassa kyseisellä matkalla. Mikäli matkalla sattuu kuolemantapaus, on muistettava myös ottaa huomioon mahdolliset henkivakuutukset. Useimmat yksityiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset korvaavat hoitokustannukset tiettyyn määrään asti, kun taas matkustajavakuutuksella ei ole ylärajaa. Matkustajavakuutus antaa myös lisäetuja, kuten korvausta peruutetusta tai keskeytyneestä matkasta sekä tapaturman tai sairauden vuoksi menetetyistä matkapäivistä. Mitä matkatavaravahinkoon tulee voi vakuutusturva sisältyä esim. kotivakuutukseen. Vakuutusturvan laajuudesta riippuen se on voimassa joko EU- ja ETA maissa (ja Sveitsi), koko maailmassa (pois lukien Pohjois-Amerikka) tai Pohjois- Amerikassa (mukaan lukien koko maailma). Matkatavaravakuutukseen sisältyy yksityishenkilöiden vastuuvakuutus. Se on voimassa koko maailmassa. Kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, joka on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Eri vakuutusvaihtoehtoja Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset voidaan ottaa erillisinä vakuutuksina. Vakuutusmaksu riippuu matkakohteesta ja vakuutuskaudesta. Valittavana on kolme eri matkakohde aluetta. Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksissa ei ole omavastuuta. Vastuuvakuutuksessa sen sijaan on omavastuuosuus.

3 Maantieteellinen voimassaoloalue Määräaikaiset matkavakuutukset ovat voimassa joko EU- ja ETA maissa (ja Sveitsi), koko maailmassa (pois lukien Pohjois-Amerikka) tai Pohjois-Amerikassa (mukaan lukien koko maailma). Suomessa matkavakuutus kattaa matkat, jotka poikkeavat vakuutetun normaalista, päivittäisestä elinympäristöstä ja jotka tehdään paikkaan, joka sijaitsee vähintään 50 km vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opintopaikasta tai vakuutetun säännöllisessä käytössä olevasta vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. MATKUSTAJAVAKUUTUS Vakuutetut Matkustajavakuutuksen voivat ottaa ainoastaan Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutus koskee myös niitä alle 15-vuotiaita lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia, jotka matkustavat yhdessä vakuutetun kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske kotivakuutuksen yhteydessä olevaa matkavakuutusta. Edunsaajat Edunsaajia ovat kuolemantapauksessa vakuutetun omaiset ja muissa tapauksissa vakuutettu, mikäli vakuutuksenottaja ei kirjallisesti ole ilmoittanut vakuutusyhtiölle muuta edunsaajaa. Korvattavat vahinkotapaukset ja joitakin rajoituksia Matkustajavakuutus korvaa: äkillisen sairauden aiheuttamat kustannukset matkan aikana matkan aikana sattuneen tapaturman aiheuttamat kustannukset matkan peruuntumisen matkan keskeytymisen. Matkasairaudella tarkoitetaan lääkärinhoitoa vaatinutta sairautta, jonka oireet ovat ilmenneet vasta matkan aikana tai joiden lääketieteellisen kokemuksen mukaan voidaan katsoa alkaneen mainittuna aikana. Vakuutuksesta ei korvata vuoristotautia eikä sairautta, joka on aiheutunut alkoholin, lääkeaineen, huumeen tai muun aineen väärinkäytöstä. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä ulkoista tapahtumaa, jonka johdosta vakuutetulle on tahattomasti aiheutunut ruumiinvamma. Tapaturmana ei sitä vastoin korvata vahinkoa, joka on aiheutunut: vakuutetun sairaudesta tai ruumiinviasta johtuneesta vahinkotapauksesta leikkauksesta, hoidosta tai muusta sairauden tai ruumiinvian hoidosta, mikäli toimenpide on suoritettu muun kuin vakuutuksesta korvattavan vahingon hoitamiseksi lääkkeiden, alkoholin tai vakuutetun käyttämän muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä ravintona nautitun aineen aiheuttamasta myrkytyksestä puremisen yhteydessä hampaalle tai hammasproteesille, vaikka ulkoinen tekijä olisikin osaltaan vaikuttanut vahinkoon. punkin tai hyönteisen puremasta tai pistosta aiheutunutta sairautta itsemurhasta, iästä tai mielentilasta riippumatta Jos tapaturmaan on merkittävästi vaikuttanut sairaus tai vika, jolla ei ole yhteyttä tapaturmaan, korvausta maksetaan ainoastaan siltä osin kuin vahingon voidaan katsoa olevan seurausta sattuneesta tapaturmasta. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkan teko estyy ja matkan keskeytymisellä sitä, että jo aloitettu matka muuttuu siksi että: vakuutettu on äkillisesti sairastunut, joutunut tapaturman uhriksi tai kuollut tai läheinen henkilö on äkillisesti vakavasti sairastunut, joutunut tapaturman uhriksi tai kuollut, tai vakuutetun omaisuuteen Suomessa on kohdistunut huomattava aineellinen vahinko. Läheiseksi henkilöksi lasketaan vakuutetun avio-, avo- tai rekisteröity puoliso, joka asuu vakuutetun kanssa pysyvästi samassa taloudessa, lapsi, otto- ja kasvattilapsi, avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, appi-, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on varannut Suomesta alkaneen matkan. Vakuutusyhtiö korvaa peruuntuneen matkan vain jos vakuutus on maksettu viimeistään kolme päivää ennen matkan aloittamista ja peruuntumisen syy on ilmennyt vasta vakuutuksen maksamisen jälkeen. Korvaukset Hoitokustannukset Matkustajavakuutus korvaa hoitokuluina: lääkärinpalkkiot ja sairaalamaksut kohtuulliset edestakaiset matkakulut lääkärille tai sairaalaan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymän sairaankuljetuksen hoitoon kotimaassa tapaturman aiheuttaman hammasvahingon välttämättömän hoidon kustannukset äkillisen hammassäryn vaatiman välttämättömän hoidon kustannukset, korkeintaan 170 euroa, vaikka särky olisi aiheutunut puremisesta tai muusta kuin matkasairaudesta tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien, korkeintaan 340 euroa, kuulokojeen ja hammasproteesin sekä polkupyöräkypärän hankkimisesta tai korjauksesta aiheutuneet kulut. Tapaturman hoitokulut korvataan korkeintaan kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta ja matkasairauden osalta korkeintaan 90 päivältä hoidon alkamisesta. Hoitokulut korvataan ilman ylärajaa. Vakuutusyhtiö voi valita lääkärikeskuksen, sairaalan tai hoitolaitoksen, missä tutkimus- ja hoitotoimenpiteet on suoritettava, ellei tämä aiheuta vakuutetulle kohtuutonta hankaluutta. Korvaukset matkan peruuntuessa Matkan peruuntumisesta johtuvat kustannukset korvataan jos vakuutettu matkanjärjestäjän matkaehtojen mukaan on vastuussa kustannuksista. Korvaukset matkan keskeytyessä Mikäli vakuutettu yllä mainituista syistä joutuu keskeyttämään matkan, korvaa vakuutusyhtiö välttämättömät

4 ylimääräiset matka- ja majoituskulut sekä kohtuulliset kulut uudesta matkasta samaan paikkaan, jos matka on välttämätön opintojen tai työsuhteen jatkamisen vuoksi. Jos vakuutettu joutuu sairaalaan tai joutuu palaamaan matkalta aiottua aikaisemmin, korvaa vakuutusyhtiö menetetyt matkapäivät. Korvausta menetetyistä matkapäivistä ei makseta kuolleen henkilön osalta. Korvaus matkalta myöhästymisestä Myöhästyminen korvataan jos vakuutettu ei ehdi ajoissa siihen paikkaan, josta lento-, laiva-, juna- tai linja-automatka Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen alkaa tai siihen paikkaan, josta jatkolento tai muu yleinen kulkuneuvo määränpäähän lähtee. Korvaus lääketieteellisestä haitasta Pysyvä yleinen haitta määritellään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituksen mukaan. Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 1-20 siten, että luokka 20 (100 %) vastaa täyttä haittaa. Korvaus kuolemantapauksessa Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan kohtuulliset kotiinkuljetuksesta aiheutuneet kustannukset tai hautauskustannukset ulkomailla. Jos tapaturma kolmen vuoden kuluessa onnettomuuspäivästä lukien johtaa vakuutetun kuolemaan, maksaa vakuutusyhtiö sovitun korvausmäärän. Vakuutusyhtiö maksaa myös korvausta kuolemantapauksen johdosta, jos kuolinsyynä on vakuutetun matkan aikana saama tartuntatautiasetuksessa määritelty yleisvaarallinen tartuntatauti. Korvausta ei makseta jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun sairauden toteamisesta on kulunut yksi vuosi. Alle 15-vuotiaiden lasten vakuutusturva Määräaikainen matkustajavakuutus kattaa vakuutetun lisäksi ilman lisäkustannuksia alle 15-vuotiaat lapset, lapsenlapset ja sisarukset. Lapset saavat korvausta samoista kustannuksista kuin aikuiset. Korvaus alle 15-vuotiaalle lapselle on täydestä pysyvästä lääketieteellisestä haitasta euroa ja korvaus kuolemantapauksessa euroa. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, on vakuutusyhtiö vapaa vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä varomattomuudella, voidaan vakuutusyhtiön vastuuta vähentää. Korvausrajoitukset Lentomatka Matkustajavakuutus ei koske lentohenkilöstöön kuuluvia tai lentoon liittyvää tehtävää suorittavia henkilöitä lentoonnettomuuden varalta. Kilpaurheilu, erikoisurheilulajit ja erikoismatkat (Ei koske alle 18-vuotiaita lapsia) Kilpaurheilussa, otteluissa, urheiluliiton tai -yhdistyksen järjestämässä harjoittelussa tai jos vakuutettu harjoittelee valmennusohjelman mukaisesti kilpaurheilua varten, vakuutus on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Sama koskee tiettyjä erikoisurheilulajeja ja erikoismatkoja. Vakuutuksen voi lisäsopimuksesta ja lisämaksusta saada voimaan useisiin eri urheilulajeihin ottamalla erillisen urheilulisän. Alle 18-vuotiaille lapsille vakuutus on voimassa ilman urheilulisää. Lisäsopimuksella ja -maksusta vakuutussuojan voi saada laajennettua niin että se koskee myös erikoismatkoja. Vakuutussuojan ulkopuolelle jäävät urheilu- tai vapaaajan toiminnot Vakuutus ei ole voimassa, eikä sitä lisäsopimuksella tai lisämaksulla saa voimaan seuraaviin urheilu- tai vapaa-ajan toimintoihin: Jäätikkövaellus Off-piste-, freestyle-, nopeus- tai syöksylasku Alamäkiluistelu Vapaaottelu Voimailulajit, kuten kehonrakennus ja painonnosto Moottoriurheilu Valtameriveneily (Tyynellämerellä, Atlantilla, Intian valtamerellä ja Pohjoisella jäämerellä) Yli metrin korkeudessa tapahtuvaa vuorikiipeilyä, vaellusta tai vastaavaa kiipeilyä varten Ruumiillinen ansiotyö Ruumiillisessa ansiotyössä vakuutus on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Ydinvahinko ja sota Vakuutuksesta ei korvata vahinkotapahtumaa, joka on aiheutunut: ihmisiä joukoittain tuhonneen, ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta sodasta, kapinasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tämän kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta, muun kuin suursodan ollessa kysymyksessä, mikäli vakuutettu jo ennen niitä on aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin. Suursodalla tarkoitetaan sotaa kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välillä. kemiallisesta tai biologisesta sodankäynnistä. Ajoneuvot Vakuutus ei korvaa ajoneuvon kotiinkuljetusta. MATKATAVARAVAKUUTUS Matkatavaravakuutus korvaa omaisuusvahingot ja -menetykset, mukaan luettuna matkalle otetut matkaliput. Matkatavaraksi ei mm. lueta moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, veneitä eikä edellä mainitun omaisuuden osia tai tarvikkeita, ei myöskään kauppatavaroita, eläimiä, luottokortteja tai rahoja. Vakuutus on voimassa lentomatkoilla vakuutetun ollessa mukana kansallisuustunnuksin varustetussa lentokoneessa.

5 Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Matkatavaravakuutuksesta korvataan: kohtuulliset matkalippujen, passin ja viisumin varkaudesta aiheutuneet jälleenhankinta-, matka- ja majoituskustannukset kuitenkin enintään 255 euroa kohtuulliset kadonneen matkatavaran tiedustelukulut ja välttämättömyystuotteiden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, edellyttäen, että matkatavarat, jotka on jätetty kuljetettavaksi, ovat viivästyneet vähintään 12 tuntia. Matkatavaroiden viivästyessä korvausta maksetaan todellisten kustannusten mukaan kuittia vastaan. Korvaus on korkeintaan 68 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohden, kuitenkin yhteensä enintään 340 euroa. Matkatavaravakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut esim.: matkatavaran unohtamisesta tai sen katoamisesta esineen normaalista käytöstä, tai hankaantumisesta, kulumisesta, naarmuuntumisesta tai puutteellisesta päällyksestä polkupyörille, suksille tai muille urheilu-välineille niitä tarkoitukseensa käytettäessä matkatavaroissa olleiden pullojen vuotamisesta tai rikkoutumisesta tai normaaleista sääoloista. Suojeluohjeet Vakuutetun tulee huolehtia matkatavaroistaan, jottei niitä varastettaisi. Tämän vuoksi, vakuutettu ei saa jättää mukaan ottamiaan matkalaukkuja, käsimatkatavaroita, kameraa jne. ilman tarkkaa silmälläpitoa, liikkuessaan yleisillä paikoilla. Jos vakuutettu säilyttää matkatavaroita hotellihuoneessa, on yli 340 euron arvoiset esineet ja laitteet säilytettävä erityisessä lukitussa tilassa. Tällöin on katsottava onko se mahdollista ottaen huomioon esineen käyttö ja koko. Yli 340 euron arvoisia esineitä tai laitteita ei päiväsaikaan saa säilyttää niin, että ne ovat ohikulkijoiden vapaasti nähtävissä, tai säilyttää moottoriajoneuvossa, joka on pysäköity öisin tai yöksi tai on annettu kolmannen henkilön huostaan, tai asumattomassa matkailu- tai muussa perävaunussa tai veneessä. Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä. Jos esine on vahingoittunut tai hävinnyt kuljetuksen aikana vakuutetun tulee ilmoittaa vahingosta kuljetus- tai liikenneyrityksen edustajalle. Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Pelastamisvelvollisuus Vahinkotapahtuman sattuessa tai uhatessa tapahtua vakuutetun on tehtävä kaiken voitavansa vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi. Mikäli vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on toimittava niin, että vakuutusyhtiön oikeus vahingon aiheuttajaan nähden säilyy. Vakuutetun tulee esim. yrittää selvittää vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutunut rangaistavan teon yhteydessä, on tästä tehtävä ilmoitus poliisille. Jos vakuutettu on tahallisesti tai varomattomuuttaan jättänyt noudattamatta pelastusvelvollisuutensa, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallisesti, vapauttaa se vakuutusyhtiön vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vakuutettu vakuutuksenottajan ominaisuudessa ei ole ainoa, joka on velvollinen toimimaan tietyllä tavalla. Samaa sovelletaan henkilöön joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan. Korvauksen laajuus Esinevahingoissa, vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty omaisuuden vakuutusmäärä. Matkatavaroiden yhteenlaskettu arvo ei vaikuta korvausmäärään. Korvauksen laskeminen Jos vakuutettu on menettänyt esineen tai se on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, on vahingon määrä sama kuin esineen päivänarvo. Päivänarvon saa vähentämällä jälleenhankintaarvosta omaisuuden esim. iän ja käytön takia menetetyn arvon. Jos vahingoittunut omaisuus on korjattavissa, on vahingon määrä yhtä kuin korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen maksamisen sijasta korjauttaa vahingoittuneen esineen tai hankkia tilalle uuden vastaavan. Esimerkkejä matkatavaravahingon korvaamisesta Kamera jonka hankintahinta on ollut 850 euroa ja jonka päivänarvo iästä johtuen on 680 euroa, on vahingoittunut matkan aikana korjauskelvottomaksi. Matkatavaroiden vakuutusmäärä on yhteensä 510 euroa. Tällöin myös vakuutuskorvaus on 510 euroa. Matkalaukku jonka hankintahinta on ollut 204 euroa ja jonka päivänarvo iästä ja käytöstä johtuen on 153 euroa, on lentokuljetuksen aikana saanut reiän kylkeensä. Vakuutuksenottaja hakee 153 euron korvausta matkalaukusta. Vakuutusyhtiö korjauttaa matkalaukun ja palauttaa sen vakuutuksenottajalle. MATKAVASTUUVAKUUTUS Matkatavaravakuutukseen sisältyy aina matkavastuuvakuutus. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Matkavastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot, jotka vakuutettu tai joku perheenjäsen yksityishenkilönä matkalla aiheuttaa toiselle henkilölle. Vahinko korvataan jos vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa siitä, ja jos korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

6 Matkavastuuvakuutus ei korvaa esim.: vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle vahinkoa vakuutetun hallussa, lainassa, vuokrattuna tai muuten käytössä olleelle omaisuudelle vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteessä vahinkoa, joka aiheutuu rekisteröitävän veneen käytöstä vahingosta, joka aiheutuu ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä tai muun rikoksen yhteydessä. vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta. Pelastamisvelvollisuus Vahinkotapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti, on vakuutusyhtiö vapaa vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Korvauksen laajuus Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja on euroa. Jos tähän vakuutukseen liittyvä korvaus-kysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin siltä osin kun kysymyksessä on sanottu vahingonkorvaus ja maksaa siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Matkavastuuvakuutuksen omavastuu on 50 euroa. VAHINGON SATTUESSA Tapaturma tai äkillinen sairaus Jos vakuutetun on tapaturman tai äkillisen sairauden vuoksi mentävä matkalla lääkäriin, hän voi pyytää maksutonta lääkärin- ja sairaanhoitoa esittämällä matkavakuutuskirjansa. Folksam Vahinkovakuutus on yleisimmissä turistikohteissa sopinut useiden lääkäriasemien ja sairaaloiden kanssa, että sairaanhoidosta johtuvat laskut lähetetään suoraan vakuutusyhtiölle. Useat lääkärit ja sairaalat lähettävät laskun vakuutusyhtiölle vaikkei mitään sopimusta olisikaan. Mikäli lääkäri, jonka puoleen vakuutettu on kääntynyt, ei katso voivansa laskuttaa vakuutusyhtiötä suoraan, on alkuperäiset kuitit ja lääkärinlausunto liitettävä yhtiöllemme toimitettavaan vahinkoilmoitukseen. Folksam Hätäpalvelu puh faksi sähköposti: Matkatavaravahinko Vahingosta on heti ilmoitettava oppaalle, matkanjohtajalle, kuljetusliikkeen virkailijalle tai muulle vastaavalle henkilölle ja pyydettävä todistus siitä. Varkaus, murto, ryöstö, vahingonteko tai muu rikos on välittömästi ilmoitettava paikallisille poliisiviranomaisille ja pyydettävä todistus vakuutusyhtiötä varten. Vakuutuskorvaus maksetaan Suomessa, kun vahinkoilmoitus ja luotettava selvitys on toimitettu vakuutusyhtiölle. vakuutusyhtiön on tarkastettava vahingoittuneet esineet. Matkavastuuvakuutus Jos vakuutettu on aiheuttanut ulkopuoliselle vahingon ja häneltä vaaditaan korvausta, on matkanjärjestäjän edustajaan tai vakuutusyhtiöön otettava yhteyttä Jos vahingoittunut maksaa vahingon matkan aikana, on pyydettävä kuitti korvauksesta. Jos poliisi on tutkinut asian, on vahingoittuneen pyydettävä kopio kuulustelupöytäkirjasta. Korvauksenhakijan velvollisuudet Kun korvausta haetaan, on vakuutusyhtiölle annettava sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Näitä ovat esim. ne asiakirjat ja tiedot, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja koskevia tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tämä ei kuitenkaan koske sairauksia. Tällöin vakuutusyhtiö tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi. Tyytymättömyys korvauspäätökseen Korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta siihen. Mikäli vakuutusyhtiö ei lisäselvitysten jälkeen tee itseoikaisua, voi vakuutettu kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen ja pyytää lausuntoa Vakuutuslautakunnalta. Vakuutettu voi myös viedä asian kuluttajariitalautakuntaan tai nostaa kanteen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan. Tuotetiedot eivät ole täydellisiä, siksi on tärkeää lukea myös vakuutusehdot. Jos vakavan tapaturman tai äkillisen sairauden yhteydessä on välttämätöntä järjestää erikoissairaankuljetus Suomeen, on vakuutusyhtiön ensin hyväksyttävä sairaankuljetus ja kustannukset. Hätätapauksessa Vaikeissa sairaus- ja tapaturmatapauksissa, jotka edellyttävät kotiinkuljetusta tai erityisiä sairaanhoidontoimenpiteitä, voi ympäri vuorokauden ottaa yhteyttä Hätäpalveluun.

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille Vakuutusehdot 19I Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisällys 1. Vakuutuksen sisältö 2. Yhteiset määräykset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukselle 3.

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Laaja komennusmatkavakuutus

Laaja komennusmatkavakuutus Laaja komennusmatkavakuutus 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS YLEISTÄ VAKUUTUSSOPIMUKSESTA 340 MATKUSTAJAVAKUUTUS 340.1 Vakuutussopimuksen sisältö... 1 340.2 Vakuutetut ja edunsaajat... 2 340.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen)

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen) SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa 1.1.2016 alkaen) 1. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Matkustajavakuutus tapaturman ja sairauden hoitokulujen, matkan peruuntumis- ja keskeytymiskulujen

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring MATKAVAKUUTUS ESITE Personförsäkring Matkavakuutus Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen, pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Business MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana olevat alle 19-vuotiaat

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS Osa A Matkavakuutuksen vakuutusehdot Tämä ryhmämatkavakuutussopimus sisältää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on Aktia Pankki Oyj ja

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin Vakuutettuja ovat Nordean First Card Corporate Visa -kortinhaltijat tai First Card Corporate

Lisätiedot

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen 330299f 11.15 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...3 VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Voimassaoloalue...3

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu oikealta lomalta vasta silloin, kun tietää, että

Lisätiedot

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi If MUUTTOVAKUUTUS if.fi Muuttovakuutus 1. Vakuutetut ja edunsaajat 3 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue 3 3. Vakuutuksen sisältö 3 4. Korvauksenhakuohjeet 3 5. Muu vakuutusturva 3 Muuttovakuutuksen

Lisätiedot

FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE

FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE Yleiset vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.7.1995 alkaen 103 591 1 8.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.6.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti Sisältö Fenniaturva Magis edullinen vakuutuspaketti nuorelle 3 Laaja kotivakuutus 3 Kotivakuutuksen

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598 Travel Guard Matkavakuutusehdot Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598 Tuote-esite* Travel Guard Moniturva matkavakuutus AIG:n Travel Guard matkavakuutus on kattava matkavakuutus,

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen MEDIASEMINAARI Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen 1 Mihin tarvitaan vapaaehtoista henkilöturvaa? Sosiaaliturvahan kattaa. Tapaturma 2 Joka päivä sattuu jopa 2000

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

TURVANASI. Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen

TURVANASI. Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen If You TURVANASI Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi If You - EDULLISTA KOKONAISTURVAA NUORILLE Kun elämässä

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Fennian muuttovakuutusehdot

Fennian muuttovakuutusehdot Fennian muuttovakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen E1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaki ja ryhmävakuutus Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä.

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN

Matkavakuutus 77FIN Matkavakuutus 77FIN101 01.01.2017 ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia,

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

mittaturvan hevosvakuutukset

mittaturvan hevosvakuutukset mittaturvan hevosvakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.8.2009 alkaen 103 008 1 5.09 2000 SISÄLLYSLUETTELO hevosvakuutukset yhteiset määräykset...3 1 VAKUUTETTU eläin...3 2 VOIMASSAOLO...3 2.1 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

MasterCard Corporate Classic -kortin ulkomaanmatkavakuutus alkaen

MasterCard Corporate Classic -kortin ulkomaanmatkavakuutus alkaen MasterCard Corporate Classic -kortin ulkomaanmatkavakuutus 1.7.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3094. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Tämä ryhmämatkavakuutussopimus

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS Vla 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS 1.4.2001 219.1 KORVATTAVAT VAHINGOT 1.1 Työntekijöiden omaisuusrikokset Vakuutusturva korvaa sen vahingon, joka vakuutetulle aiheutuu tähän

Lisätiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot Matkavakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.7.2013 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta osilta. Kuluttajia

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016 Henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutus voi sisältää Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat tapaturman aiheuttamien hoitokulujen (3.2), lyhytaikaisen työkyvyttömyyden

Lisätiedot

PELIPASSIVAKUUTUKSEN MAKSUT, VAKUUTUSKAUSI 1.1. - 31.12.2012

PELIPASSIVAKUUTUKSEN MAKSUT, VAKUUTUSKAUSI 1.1. - 31.12.2012 PELIPASSIVAKUUTUKSEN MAKSUT, VAKUUTUSKAUSI 1.1. - 31.12.2012 22.11.2011 AIKUISET KILPAILUTOIMINTA/NUORET JA LAPSET HARRASTETOIMINTA - vuonna 1992 tai sitä ennen syntyneet - vuonna 1993 tai myöhemmin syntyneet

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

MasterCard Platinum - luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Platinum - luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Platinum - luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusnumero 102-3080 Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Tämä ryhmämatkavakuutussopimus

Lisätiedot

Yrityksen euro Matkavakuutus

Yrityksen euro Matkavakuutus Yrityksen euro Matkavakuutus Yleiset vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 072 1 10.10 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 2 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Matkavakuutus 75FIN

Matkavakuutus 75FIN Matkavakuutus 75FIN104 01.01.2017 ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia,

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 HEVOSESI VAKUUTUKSET SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUKSET... 2 YHTEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Vakuutettu eläin... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Vakuutustapahtuman ajankohta sairauksissa...

Lisätiedot

Yrityksen komennusmatkavakuutus

Yrityksen komennusmatkavakuutus Yrityksen komennusmatkavakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto................................... 2 1.1 Määritelmät... 2 1.2 Vakuutetut... 3 1.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen Raskaus, synnytys ja lapsettomuus

SISÄLLYSLUETTELO Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen Raskaus, synnytys ja lapsettomuus VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot 1.1 Voimassaolo 6 6 2 VAKUUTUSTURVAT JA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 10 2.1 Matkasairaus 10 2.2 Matkatapaturma

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot