Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus"

Transkriptio

1 Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta osin. Kuluttajia ja näihin verrattavia elinkeinonharjoittajia koskeva seloste ei ole tyhjentävä. Sen vuoksi tulee tutustua myös täydellisiin vakuutusehtoihin.

2 MÄÄRÄAIKAINEN VAKUUTUS Vakuutuksen voimassaolo Näissä tuotetiedoissa kuvattu matkavakuutus koskee matkoja jotka kestävät tietyn ajan. Määräaikainen matkavakuutus astuu voimaan kun vakuutusmaksu on maksettu. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun ajan. Vakuutusmaksu riippuu matkakohteesta ja vakuutuskaudesta. Valittavana on kolme eri matkakohde aluetta. Näistä tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutusvaihtoehdon. Tuotetiedoista käy ilmi vakuutusturvan laajuus olennaisilta osin. Tuotetiedot on hyvä lukea ennen matkavakuutuksen ottamista. Seloste ei ole tyhjentävä. Siksi kannattaa myös tutustua täydellisiin vakuutusehtoihin. Matkavakuutus Matkavakuutus muodostuu tavallisesti matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta, johon lisäksi sisältyy matkavastuuvakuutus. Matkustajavakuutus Matkustajavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Sillä korvataan matkan aikaisten tapaturmien ja sairauksien sekä matkan peruuttamisen ja keskeyttämisen aiheuttamat taloudelliset tappiot. Matkatavaravakuutus Matkatavaravakuutus korvaa jos matkalle mukaan otettu matkatavara vahingoittuu tai jos se varastetaan. Matkavastuuvakuutus Matkavastuuvakuutus korvaa vakuutetun tai jonkun muun perheenjäsenen yksityishenkilönä toiselle henkilölle matkan aikana aiheuttaman henkilö- ja omaisuusvahingon. Sosiaaliturvasopimukset Suomen ja muiden maiden välisten sosiaaliturva-sopimusten tärkein periaate on se, että Suomen kansalaiset ovat sosiaaliturvaetujen suhteen yhdenvertaisia muiden maiden kansalaisten kanssa. Suomalaisten oikeus sairaanhoitoon onnettomuustapauksissa tai äkillisissä sairaustapauksissa vaihtelee eri sopimusmaissa. Lisätietoja saa Kansaneläkelaitokselta. Euroopan unioni Jos Suomen kansalaisena asuu Suomessa ja vierailee jossakin toisessa EU-maassa, on onnettomuustapauksessa tai äkillisen sairauden kohdatessa oikeus sairaanhoitoon samoin ehdoin kuin maan omilla asukkailla. Hoidossa noudatetaan kohdemaan lainsäädäntöä. Jos kyseisessä maassa peritään potilasmaksuja tai omavastuuosuuksia, ei tarvitse maksaa enempää kuin maan omat kansalaiset. Joissakin tapauksissa joutuu ensin itse maksamaan kaikki kustannukset. Silloin saa anomuksen perusteella korvauksen kohdemaan sairausvakuutustoimistosta. Joissakin maissa yksityinen sairaanhoito ei kuulu yleisen korvausjärjestelmän piiriin. Halutessa käyttää hyväkseen edellä mainitun edun on käytävä jossakin Kansaneläkelaitoksen toimistossa saadakseen tarkoitusta varten valmiiksi täytetyn lomakkeen. Kohdemaassa saa parhaiten tietoa menettelyistä kääntymällä paikallisen sairausvakuutustoimiston puoleen. Onko matkavakuutus välttämätön? Jos matkustaa EU-maassa ja on sitä mieltä, että maan kansalaisten lakisääteinen terveysturva on riittävä, ei ehkä tarvitse matkustajavakuutusta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että joutuu itse vastaamaan kustannuksista jos tarvitsee sairauden tai onnettomuuden vuoksi erikoiskuljetusta Pohjoismaiden ulkopuolisesta maasta. Näin on myös jos hakeutuu lääkärille tai sairaalaan, joka ei kuulu maan korvausjärjestelmän piiriin. Mitkä muut vakuutukset antavat turvaa matkan aikana? Työmatkoilla työnantajan ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus korvaa työssä sekä asunnon tai hotellin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneet tapaturmat, mutta ei vapaa-aikana sattuneita tapaturmia. Liikennevakuutus korvaa, eri maissa erinäisin rajoituksin, liikenteessä aiheutuvat henkilövahingot. Onnettomuuksien ja äkillisten sairaustapausten varalta ovat myös vapaaehtoiset yksityiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset voimassa matkan aikana koko maailmassa. Jos yksityinen tapaturmavakuutus on ns. täysajanvakuutus, koskee se sekä työ- että lomamatkoja. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus koskee ainoastaan lomamatkoja. Matkustajavakuutus ja yksityinen tapaturmavakuutus voivat sisältyä jatkuvina lisäturvavakuutuksina esim. kotivakuutukseen. Ne voidaan myös ottaa jonkin liiton kautta jäsenetuna. Jos matka maksetaan luottokortilla, saa joissakin tapauksissa samalla matkustajavakuutuksen, joka on voimassa kyseisellä matkalla. Mikäli matkalla sattuu kuolemantapaus, on muistettava myös ottaa huomioon mahdolliset henkivakuutukset. Useimmat yksityiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset korvaavat hoitokustannukset tiettyyn määrään asti, kun taas matkustajavakuutuksella ei ole ylärajaa. Matkustajavakuutus antaa myös lisäetuja, kuten korvausta peruutetusta tai keskeytyneestä matkasta sekä tapaturman tai sairauden vuoksi menetetyistä matkapäivistä. Mitä matkatavaravahinkoon tulee voi vakuutusturva sisältyä esim. kotivakuutukseen. Vakuutusturvan laajuudesta riippuen se on voimassa joko EU- ja ETA maissa (ja Sveitsi), koko maailmassa (pois lukien Pohjois-Amerikka) tai Pohjois- Amerikassa (mukaan lukien koko maailma). Matkatavaravakuutukseen sisältyy yksityishenkilöiden vastuuvakuutus. Se on voimassa koko maailmassa. Kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, joka on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Eri vakuutusvaihtoehtoja Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset voidaan ottaa erillisinä vakuutuksina. Vakuutusmaksu riippuu matkakohteesta ja vakuutuskaudesta. Valittavana on kolme eri matkakohde aluetta. Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksissa ei ole omavastuuta. Vastuuvakuutuksessa sen sijaan on omavastuuosuus.

3 Maantieteellinen voimassaoloalue Määräaikaiset matkavakuutukset ovat voimassa joko EU- ja ETA maissa (ja Sveitsi), koko maailmassa (pois lukien Pohjois-Amerikka) tai Pohjois-Amerikassa (mukaan lukien koko maailma). Suomessa matkavakuutus kattaa matkat, jotka poikkeavat vakuutetun normaalista, päivittäisestä elinympäristöstä ja jotka tehdään paikkaan, joka sijaitsee vähintään 50 km vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opintopaikasta tai vakuutetun säännöllisessä käytössä olevasta vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. MATKUSTAJAVAKUUTUS Vakuutetut Matkustajavakuutuksen voivat ottaa ainoastaan Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutus koskee myös niitä alle 15-vuotiaita lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia, jotka matkustavat yhdessä vakuutetun kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske kotivakuutuksen yhteydessä olevaa matkavakuutusta. Edunsaajat Edunsaajia ovat kuolemantapauksessa vakuutetun omaiset ja muissa tapauksissa vakuutettu, mikäli vakuutuksenottaja ei kirjallisesti ole ilmoittanut vakuutusyhtiölle muuta edunsaajaa. Korvattavat vahinkotapaukset ja joitakin rajoituksia Matkustajavakuutus korvaa: äkillisen sairauden aiheuttamat kustannukset matkan aikana matkan aikana sattuneen tapaturman aiheuttamat kustannukset matkan peruuntumisen matkan keskeytymisen. Matkasairaudella tarkoitetaan lääkärinhoitoa vaatinutta sairautta, jonka oireet ovat ilmenneet vasta matkan aikana tai joiden lääketieteellisen kokemuksen mukaan voidaan katsoa alkaneen mainittuna aikana. Vakuutuksesta ei korvata vuoristotautia eikä sairautta, joka on aiheutunut alkoholin, lääkeaineen, huumeen tai muun aineen väärinkäytöstä. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä ulkoista tapahtumaa, jonka johdosta vakuutetulle on tahattomasti aiheutunut ruumiinvamma. Tapaturmana ei sitä vastoin korvata vahinkoa, joka on aiheutunut: vakuutetun sairaudesta tai ruumiinviasta johtuneesta vahinkotapauksesta leikkauksesta, hoidosta tai muusta sairauden tai ruumiinvian hoidosta, mikäli toimenpide on suoritettu muun kuin vakuutuksesta korvattavan vahingon hoitamiseksi lääkkeiden, alkoholin tai vakuutetun käyttämän muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä ravintona nautitun aineen aiheuttamasta myrkytyksestä puremisen yhteydessä hampaalle tai hammasproteesille, vaikka ulkoinen tekijä olisikin osaltaan vaikuttanut vahinkoon. punkin tai hyönteisen puremasta tai pistosta aiheutunutta sairautta itsemurhasta, iästä tai mielentilasta riippumatta Jos tapaturmaan on merkittävästi vaikuttanut sairaus tai vika, jolla ei ole yhteyttä tapaturmaan, korvausta maksetaan ainoastaan siltä osin kuin vahingon voidaan katsoa olevan seurausta sattuneesta tapaturmasta. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkan teko estyy ja matkan keskeytymisellä sitä, että jo aloitettu matka muuttuu siksi että: vakuutettu on äkillisesti sairastunut, joutunut tapaturman uhriksi tai kuollut tai läheinen henkilö on äkillisesti vakavasti sairastunut, joutunut tapaturman uhriksi tai kuollut, tai vakuutetun omaisuuteen Suomessa on kohdistunut huomattava aineellinen vahinko. Läheiseksi henkilöksi lasketaan vakuutetun avio-, avo- tai rekisteröity puoliso, joka asuu vakuutetun kanssa pysyvästi samassa taloudessa, lapsi, otto- ja kasvattilapsi, avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, appi-, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on varannut Suomesta alkaneen matkan. Vakuutusyhtiö korvaa peruuntuneen matkan vain jos vakuutus on maksettu viimeistään kolme päivää ennen matkan aloittamista ja peruuntumisen syy on ilmennyt vasta vakuutuksen maksamisen jälkeen. Korvaukset Hoitokustannukset Matkustajavakuutus korvaa hoitokuluina: lääkärinpalkkiot ja sairaalamaksut kohtuulliset edestakaiset matkakulut lääkärille tai sairaalaan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymän sairaankuljetuksen hoitoon kotimaassa tapaturman aiheuttaman hammasvahingon välttämättömän hoidon kustannukset äkillisen hammassäryn vaatiman välttämättömän hoidon kustannukset, korkeintaan 170 euroa, vaikka särky olisi aiheutunut puremisesta tai muusta kuin matkasairaudesta tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien, korkeintaan 340 euroa, kuulokojeen ja hammasproteesin sekä polkupyöräkypärän hankkimisesta tai korjauksesta aiheutuneet kulut. Tapaturman hoitokulut korvataan korkeintaan kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta ja matkasairauden osalta korkeintaan 90 päivältä hoidon alkamisesta. Hoitokulut korvataan ilman ylärajaa. Vakuutusyhtiö voi valita lääkärikeskuksen, sairaalan tai hoitolaitoksen, missä tutkimus- ja hoitotoimenpiteet on suoritettava, ellei tämä aiheuta vakuutetulle kohtuutonta hankaluutta. Korvaukset matkan peruuntuessa Matkan peruuntumisesta johtuvat kustannukset korvataan jos vakuutettu matkanjärjestäjän matkaehtojen mukaan on vastuussa kustannuksista. Korvaukset matkan keskeytyessä Mikäli vakuutettu yllä mainituista syistä joutuu keskeyttämään matkan, korvaa vakuutusyhtiö välttämättömät

4 ylimääräiset matka- ja majoituskulut sekä kohtuulliset kulut uudesta matkasta samaan paikkaan, jos matka on välttämätön opintojen tai työsuhteen jatkamisen vuoksi. Jos vakuutettu joutuu sairaalaan tai joutuu palaamaan matkalta aiottua aikaisemmin, korvaa vakuutusyhtiö menetetyt matkapäivät. Korvausta menetetyistä matkapäivistä ei makseta kuolleen henkilön osalta. Korvaus matkalta myöhästymisestä Myöhästyminen korvataan jos vakuutettu ei ehdi ajoissa siihen paikkaan, josta lento-, laiva-, juna- tai linja-automatka Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen alkaa tai siihen paikkaan, josta jatkolento tai muu yleinen kulkuneuvo määränpäähän lähtee. Korvaus lääketieteellisestä haitasta Pysyvä yleinen haitta määritellään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituksen mukaan. Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 1-20 siten, että luokka 20 (100 %) vastaa täyttä haittaa. Korvaus kuolemantapauksessa Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan kohtuulliset kotiinkuljetuksesta aiheutuneet kustannukset tai hautauskustannukset ulkomailla. Jos tapaturma kolmen vuoden kuluessa onnettomuuspäivästä lukien johtaa vakuutetun kuolemaan, maksaa vakuutusyhtiö sovitun korvausmäärän. Vakuutusyhtiö maksaa myös korvausta kuolemantapauksen johdosta, jos kuolinsyynä on vakuutetun matkan aikana saama tartuntatautiasetuksessa määritelty yleisvaarallinen tartuntatauti. Korvausta ei makseta jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun sairauden toteamisesta on kulunut yksi vuosi. Alle 15-vuotiaiden lasten vakuutusturva Määräaikainen matkustajavakuutus kattaa vakuutetun lisäksi ilman lisäkustannuksia alle 15-vuotiaat lapset, lapsenlapset ja sisarukset. Lapset saavat korvausta samoista kustannuksista kuin aikuiset. Korvaus alle 15-vuotiaalle lapselle on täydestä pysyvästä lääketieteellisestä haitasta euroa ja korvaus kuolemantapauksessa euroa. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, on vakuutusyhtiö vapaa vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä varomattomuudella, voidaan vakuutusyhtiön vastuuta vähentää. Korvausrajoitukset Lentomatka Matkustajavakuutus ei koske lentohenkilöstöön kuuluvia tai lentoon liittyvää tehtävää suorittavia henkilöitä lentoonnettomuuden varalta. Kilpaurheilu, erikoisurheilulajit ja erikoismatkat (Ei koske alle 18-vuotiaita lapsia) Kilpaurheilussa, otteluissa, urheiluliiton tai -yhdistyksen järjestämässä harjoittelussa tai jos vakuutettu harjoittelee valmennusohjelman mukaisesti kilpaurheilua varten, vakuutus on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Sama koskee tiettyjä erikoisurheilulajeja ja erikoismatkoja. Vakuutuksen voi lisäsopimuksesta ja lisämaksusta saada voimaan useisiin eri urheilulajeihin ottamalla erillisen urheilulisän. Alle 18-vuotiaille lapsille vakuutus on voimassa ilman urheilulisää. Lisäsopimuksella ja -maksusta vakuutussuojan voi saada laajennettua niin että se koskee myös erikoismatkoja. Vakuutussuojan ulkopuolelle jäävät urheilu- tai vapaaajan toiminnot Vakuutus ei ole voimassa, eikä sitä lisäsopimuksella tai lisämaksulla saa voimaan seuraaviin urheilu- tai vapaa-ajan toimintoihin: Jäätikkövaellus Off-piste-, freestyle-, nopeus- tai syöksylasku Alamäkiluistelu Vapaaottelu Voimailulajit, kuten kehonrakennus ja painonnosto Moottoriurheilu Valtameriveneily (Tyynellämerellä, Atlantilla, Intian valtamerellä ja Pohjoisella jäämerellä) Yli metrin korkeudessa tapahtuvaa vuorikiipeilyä, vaellusta tai vastaavaa kiipeilyä varten Ruumiillinen ansiotyö Ruumiillisessa ansiotyössä vakuutus on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Ydinvahinko ja sota Vakuutuksesta ei korvata vahinkotapahtumaa, joka on aiheutunut: ihmisiä joukoittain tuhonneen, ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta sodasta, kapinasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tämän kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta, muun kuin suursodan ollessa kysymyksessä, mikäli vakuutettu jo ennen niitä on aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin. Suursodalla tarkoitetaan sotaa kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välillä. kemiallisesta tai biologisesta sodankäynnistä. Ajoneuvot Vakuutus ei korvaa ajoneuvon kotiinkuljetusta. MATKATAVARAVAKUUTUS Matkatavaravakuutus korvaa omaisuusvahingot ja -menetykset, mukaan luettuna matkalle otetut matkaliput. Matkatavaraksi ei mm. lueta moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, veneitä eikä edellä mainitun omaisuuden osia tai tarvikkeita, ei myöskään kauppatavaroita, eläimiä, luottokortteja tai rahoja. Vakuutus on voimassa lentomatkoilla vakuutetun ollessa mukana kansallisuustunnuksin varustetussa lentokoneessa.

5 Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Matkatavaravakuutuksesta korvataan: kohtuulliset matkalippujen, passin ja viisumin varkaudesta aiheutuneet jälleenhankinta-, matka- ja majoituskustannukset kuitenkin enintään 255 euroa kohtuulliset kadonneen matkatavaran tiedustelukulut ja välttämättömyystuotteiden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, edellyttäen, että matkatavarat, jotka on jätetty kuljetettavaksi, ovat viivästyneet vähintään 12 tuntia. Matkatavaroiden viivästyessä korvausta maksetaan todellisten kustannusten mukaan kuittia vastaan. Korvaus on korkeintaan 68 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohden, kuitenkin yhteensä enintään 340 euroa. Matkatavaravakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut esim.: matkatavaran unohtamisesta tai sen katoamisesta esineen normaalista käytöstä, tai hankaantumisesta, kulumisesta, naarmuuntumisesta tai puutteellisesta päällyksestä polkupyörille, suksille tai muille urheilu-välineille niitä tarkoitukseensa käytettäessä matkatavaroissa olleiden pullojen vuotamisesta tai rikkoutumisesta tai normaaleista sääoloista. Suojeluohjeet Vakuutetun tulee huolehtia matkatavaroistaan, jottei niitä varastettaisi. Tämän vuoksi, vakuutettu ei saa jättää mukaan ottamiaan matkalaukkuja, käsimatkatavaroita, kameraa jne. ilman tarkkaa silmälläpitoa, liikkuessaan yleisillä paikoilla. Jos vakuutettu säilyttää matkatavaroita hotellihuoneessa, on yli 340 euron arvoiset esineet ja laitteet säilytettävä erityisessä lukitussa tilassa. Tällöin on katsottava onko se mahdollista ottaen huomioon esineen käyttö ja koko. Yli 340 euron arvoisia esineitä tai laitteita ei päiväsaikaan saa säilyttää niin, että ne ovat ohikulkijoiden vapaasti nähtävissä, tai säilyttää moottoriajoneuvossa, joka on pysäköity öisin tai yöksi tai on annettu kolmannen henkilön huostaan, tai asumattomassa matkailu- tai muussa perävaunussa tai veneessä. Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä. Jos esine on vahingoittunut tai hävinnyt kuljetuksen aikana vakuutetun tulee ilmoittaa vahingosta kuljetus- tai liikenneyrityksen edustajalle. Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Pelastamisvelvollisuus Vahinkotapahtuman sattuessa tai uhatessa tapahtua vakuutetun on tehtävä kaiken voitavansa vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi. Mikäli vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on toimittava niin, että vakuutusyhtiön oikeus vahingon aiheuttajaan nähden säilyy. Vakuutetun tulee esim. yrittää selvittää vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutunut rangaistavan teon yhteydessä, on tästä tehtävä ilmoitus poliisille. Jos vakuutettu on tahallisesti tai varomattomuuttaan jättänyt noudattamatta pelastusvelvollisuutensa, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallisesti, vapauttaa se vakuutusyhtiön vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vakuutettu vakuutuksenottajan ominaisuudessa ei ole ainoa, joka on velvollinen toimimaan tietyllä tavalla. Samaa sovelletaan henkilöön joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan. Korvauksen laajuus Esinevahingoissa, vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty omaisuuden vakuutusmäärä. Matkatavaroiden yhteenlaskettu arvo ei vaikuta korvausmäärään. Korvauksen laskeminen Jos vakuutettu on menettänyt esineen tai se on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, on vahingon määrä sama kuin esineen päivänarvo. Päivänarvon saa vähentämällä jälleenhankintaarvosta omaisuuden esim. iän ja käytön takia menetetyn arvon. Jos vahingoittunut omaisuus on korjattavissa, on vahingon määrä yhtä kuin korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen maksamisen sijasta korjauttaa vahingoittuneen esineen tai hankkia tilalle uuden vastaavan. Esimerkkejä matkatavaravahingon korvaamisesta Kamera jonka hankintahinta on ollut 850 euroa ja jonka päivänarvo iästä johtuen on 680 euroa, on vahingoittunut matkan aikana korjauskelvottomaksi. Matkatavaroiden vakuutusmäärä on yhteensä 510 euroa. Tällöin myös vakuutuskorvaus on 510 euroa. Matkalaukku jonka hankintahinta on ollut 204 euroa ja jonka päivänarvo iästä ja käytöstä johtuen on 153 euroa, on lentokuljetuksen aikana saanut reiän kylkeensä. Vakuutuksenottaja hakee 153 euron korvausta matkalaukusta. Vakuutusyhtiö korjauttaa matkalaukun ja palauttaa sen vakuutuksenottajalle. MATKAVASTUUVAKUUTUS Matkatavaravakuutukseen sisältyy aina matkavastuuvakuutus. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Matkavastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot, jotka vakuutettu tai joku perheenjäsen yksityishenkilönä matkalla aiheuttaa toiselle henkilölle. Vahinko korvataan jos vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa siitä, ja jos korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

6 Matkavastuuvakuutus ei korvaa esim.: vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle vahinkoa vakuutetun hallussa, lainassa, vuokrattuna tai muuten käytössä olleelle omaisuudelle vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteessä vahinkoa, joka aiheutuu rekisteröitävän veneen käytöstä vahingosta, joka aiheutuu ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä tai muun rikoksen yhteydessä. vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta. Pelastamisvelvollisuus Vahinkotapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti, on vakuutusyhtiö vapaa vastuusta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Korvauksen laajuus Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja on euroa. Jos tähän vakuutukseen liittyvä korvaus-kysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin siltä osin kun kysymyksessä on sanottu vahingonkorvaus ja maksaa siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Matkavastuuvakuutuksen omavastuu on 50 euroa. VAHINGON SATTUESSA Tapaturma tai äkillinen sairaus Jos vakuutetun on tapaturman tai äkillisen sairauden vuoksi mentävä matkalla lääkäriin, hän voi pyytää maksutonta lääkärin- ja sairaanhoitoa esittämällä matkavakuutuskirjansa. Folksam Vahinkovakuutus on yleisimmissä turistikohteissa sopinut useiden lääkäriasemien ja sairaaloiden kanssa, että sairaanhoidosta johtuvat laskut lähetetään suoraan vakuutusyhtiölle. Useat lääkärit ja sairaalat lähettävät laskun vakuutusyhtiölle vaikkei mitään sopimusta olisikaan. Mikäli lääkäri, jonka puoleen vakuutettu on kääntynyt, ei katso voivansa laskuttaa vakuutusyhtiötä suoraan, on alkuperäiset kuitit ja lääkärinlausunto liitettävä yhtiöllemme toimitettavaan vahinkoilmoitukseen. Folksam Hätäpalvelu puh faksi sähköposti: Matkatavaravahinko Vahingosta on heti ilmoitettava oppaalle, matkanjohtajalle, kuljetusliikkeen virkailijalle tai muulle vastaavalle henkilölle ja pyydettävä todistus siitä. Varkaus, murto, ryöstö, vahingonteko tai muu rikos on välittömästi ilmoitettava paikallisille poliisiviranomaisille ja pyydettävä todistus vakuutusyhtiötä varten. Vakuutuskorvaus maksetaan Suomessa, kun vahinkoilmoitus ja luotettava selvitys on toimitettu vakuutusyhtiölle. vakuutusyhtiön on tarkastettava vahingoittuneet esineet. Matkavastuuvakuutus Jos vakuutettu on aiheuttanut ulkopuoliselle vahingon ja häneltä vaaditaan korvausta, on matkanjärjestäjän edustajaan tai vakuutusyhtiöön otettava yhteyttä Jos vahingoittunut maksaa vahingon matkan aikana, on pyydettävä kuitti korvauksesta. Jos poliisi on tutkinut asian, on vahingoittuneen pyydettävä kopio kuulustelupöytäkirjasta. Korvauksenhakijan velvollisuudet Kun korvausta haetaan, on vakuutusyhtiölle annettava sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Näitä ovat esim. ne asiakirjat ja tiedot, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja koskevia tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tämä ei kuitenkaan koske sairauksia. Tällöin vakuutusyhtiö tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi. Tyytymättömyys korvauspäätökseen Korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta siihen. Mikäli vakuutusyhtiö ei lisäselvitysten jälkeen tee itseoikaisua, voi vakuutettu kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen ja pyytää lausuntoa Vakuutuslautakunnalta. Vakuutettu voi myös viedä asian kuluttajariitalautakuntaan tai nostaa kanteen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan. Tuotetiedot eivät ole täydellisiä, siksi on tärkeää lukea myös vakuutusehdot. Jos vakavan tapaturman tai äkillisen sairauden yhteydessä on välttämätöntä järjestää erikoissairaankuljetus Suomeen, on vakuutusyhtiön ensin hyväksyttävä sairaankuljetus ja kustannukset. Hätätapauksessa Vaikeissa sairaus- ja tapaturmatapauksissa, jotka edellyttävät kotiinkuljetusta tai erityisiä sairaanhoidontoimenpiteitä, voi ympäri vuorokauden ottaa yhteyttä Hätäpalveluun.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 040 1 10.10 (11.10) 1 000 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT...1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18-70 vuotias puoliso tai avopuoliso.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18-70 vuotias puoliso tai avopuoliso. VAPAA-AJAN RYHMÄMATKAVAKUUTUSEHDOT Kirkon akateemiset AKI r.y. Vakuutusnumero 102-2318 Voimassa 1.1.2014 alkaen 1. RYHMÄMATKAVAKUUTUS Vakuutuksenottajana on Kirkon akateemiset AKI r.y. ja vakuutuksenantajana

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 705 1 1.13 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...4 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola Henkilövakuutus Vakuutusehdot Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Sisällysluettelo Henkilövakuutus 3 1. Vakuutussopimuksen sisältö 3 2. Vakuutussopimukseen sisältyvät

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 INE.02 (01.10.2008) MATKAVAKUUTUSEHDOT A. MATKUSTAJAVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus

Lisätiedot

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN03-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Vakuutusehdot Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken ja Handelsbanken

Lisätiedot

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN02-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen.

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. HYVÄ GOUDAN ASIAKAS, Tästä oppaasta löydät toimintaohjeet niitä tilanteita varten, joissa tarvitset matkavakuutustasi. Opas sisältää myös vakuutusehdot.

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot 1.1 Voimassaolo 6 6 2 VAKUUTUSTURVAT JA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 10 2.1 Matkasairaus 10 2.2 Matkatapaturma

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT

PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT Voimassa 13.3.2014 alkaen AIG Europe Limited Suomen sivuliike Juhani Talvia General Manager RYHMÄMATKAVAKUUTUSEHDOT Vakuutusnumero 102-4409

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys 1. Henkilövakuutukset 2. Yhteiset määräykset yksityistapaturmavakuutukselle ja tapaturma-

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-5172 Travel Guard Moniturva vuosimatkavakuutus 102-5173

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-5172 Travel Guard Moniturva vuosimatkavakuutus 102-5173 Travel Guard Matkavakuutusehdot Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-5172 Travel Guard Moniturva vuosimatkavakuutus 102-5173 Travel Guard vakuutusehdot Tuoteseloste* Travel Guard

Lisätiedot

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Valtionhallinnon matkavakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen Matkustajavakuutus Komennusvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus

World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus 1 (12) World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus DBFIN13-v02 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard Matkavakuutusehdot Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 1023815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 1025171 Tuoteseloste* Travel Guard Moniturva matkavakuutus MATKAVAKUUTUS

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Finnair Plus MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

Global Business Travel -vakuutus

Global Business Travel -vakuutus Global Business Travel -vakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.4 www.if.fi/travel Tämä on käännös alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista. Mikäli ehtojen sanamuoto poikkeaa toisistaan sovelletaan

Lisätiedot

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus VARAUSHAKEMUS Yhteyshenkilö: FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS Ei kotivakuutusta VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö,

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Tässä oppaassa: l lyhyt selostus matkavakuutuksesta l matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

TUOTESELOSTE MATKA 1

TUOTESELOSTE MATKA 1 TUOTESELOSTE MATKA 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Matkavakuutus - turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa matkavakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot