PÄÄTÖS 1 (5) /31/2014. Maxam Suomi Oy. Maakuntakatu ROVANIEMI. Hakemuksenne , täydennys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS 1 (5) 5.3.2015 10184/31/2014. Maxam Suomi Oy. Maakuntakatu 10 96100 ROVANIEMI. Hakemuksenne 17.12.2015, täydennys 3.3.2015"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS 1 (5) Maxam Suomi Oy Maakuntakatu ROVANIEMI Hakemuksenne , täydennys Asia LUPA VARASTOIDA JA KÄSITELLÄ KEMIKAALEJA RÄJÄHDYSAINEEN VALMISTUSTA VARTEN MONDO MINERALS OY:N KAIVOKSELLA SOTKAMOSSA Kohde ja sen sijainti Maxam Suomi Oy:n kemikaalien varastointi tapahtuu Mondo Minerals Oy:n kaivosalueella Sotkamossa. Maxam Suomi Oy:n toiminta on ns. toimintaperiaatetasoista. Toiminta liittyy pumpattavien räjähdysaineiden toimitukseen Mondo Minerals Oy:n ja Maxam Suomi Oy:n välisen toimitussopimuksen mukaisesti. Panostustoimintaa harjoitetaan myös kaivosalueen ulkopuolella. Päätös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Maxam Suomi Oy saa varastoida räjähteiden valmistukseen liittyen kemikaaleja Mondo Minerals Oy:n kaivosalueella Sotkamossa siten kuin tässä päätöksessä ja hakemusasiakirjoissa esitetään. Räjähdysainetta valmistetaan panostusajoneuvolla, jolla on aiemmin, ennen panostamista Mondolla, panostettu Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksessa (Flexitruck-sekoitus/panostusajoneuvo, Tukesin päätökset 2738/31/2007, 30293/31/2008, 13246/31/2010, 1356/31/2012, 5216/31/2013). Panostusajoneuvolla on Kittilän jälkeen panostettu muutamia kertoja muualla Suomessa ja ajoneuvo on ollut myös käytössä Norjassa. Päätöksen 5216/31/2013 mukaisesti ajoneuvoa on käytetty Sotkamossa. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa tässä päätöksessä kuvattuja toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimia muilta osin hakemuksessa esitetyllä tavalla. Päätöstä koskeva toiminta Hakemuksessa tarkoitettavaa toimintaa ovat räjähdysaineen valmistuksessa käytettävien kemikaalien varastointi, panostusajoneuvon tankkaus ja räjähdysaineen valmistaminen ja panostaminen panostusajoneuvolla. Kemikaaleja, ammoniumnitraatin syöttölaitteistoa ja panostusajoneuvoja varastoidaan Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella käytössä olleessa, Sotkamoon tuodussa PVC-hallissa.

2 PÄÄTÖS 2 (5) PVC-hallissa sijaitsevat toiminnot ovat: 1 Autotalli Flexitruck ajoneuvolle, kurottajalle 2 Huolto- ja korjaustoiminnot ym. ajoneuvoille 2 Paineilmakompressori matriisin siirtopumppua varten, siirtopumppu sijaitsee matriisikontin edessä 3 Herkistinliuoksen 25 %, etikkahappoliuoksen 30 % ja monoetyleeniglykolin 100 % tankkauspiste panostusajo-neuvolle 4 Ruuvikuljetin ja ammoniumnitraatin siirto kuljettimella panostusajoneuvon säiliöön. PVC halli on betonilaatan päällä. Siellä on luokan IP 54 sähköpuhallinlämmitys ja valaistus. Laatassa on viemäri öljynerotuskaivolla. PVC hallissa on vesipiste. Sosiaali- ja toimistotilat koostuvat neljästä parakkikontista koostuvasta yksiköstä. Tähän päätökseen liittyen/lupahakemuksen mukaisesti vaarallisia kemikaaleja saa olla Mondo Minerals Oy:n kaivosalueella Sotkamossa enintään seuraavat määrät: Kemikaali Luokitus Määrä Ammoniumnitraatti tekninen laatu rakeinen, viidestä räjähdysainekontista koostuvassa yksikössä (varusteltuja merikuljetuskontteja), jossa suursäkkejä käsitellään kurottajalla. Emulsiomatriisi 20 jalan säiliökontissa (pasta) vaarallisuusluokka 5.1 O R 8; Xi R 31/36/37/38/, R 48/20/21 O R 8; O R9; Xi R 36/37/38; Xn R 48/20/21; Xn R 65; R 31 Natriumnitriitti 20 jalan varastokontissa (jauhe) O R 8; T R 25; N R 50 2 t Herkistinliuos PVC-hallissa, Kaasutusliuos Emunexille 25 % natriumnitriittiä + vesi Etikkahappoliuos (60 %) 20 jalan varastokontissa Etikkahappoliuos (30 %) PVC-hallissa, laimennetaan 60 %:sta tai tuodaan kaivokselle suoraan 30 % Monoetyleeniglykoli (neste) 20 jalan varastokontissa ja PVC-hallissa Jäätymisenestoliuos 40 % monoetyleeniglykoli + vesi O R 8; T R 25; N R 50; C R 34 C R 34 C R 34 Xn R 22 Xn R t 26 t 2 t 5 t

3 PÄÄTÖS 3 (5) Päätöksen määräykset ja ehdot 1. Kemikaaleista tulee olla kauppanimen mukaan järjestetty luettelo sekä suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet. 2. Toiminnanharjoittajan tulee olla perillä käsiteltävien kemikaalien ja niiden seosten vaaraominaisuuksista ja ne tulee ottaa huomioon käytössä, kunnossapidossa, ohjeistuksessa ja koulutuksessa. 3. Kemikaalit tulee varastoida niitä varten suunnitelluissa varastoissa, joihin ulkopuolisten pääsy on estetty kemikaalien vaarallisuus huomioiden. 4. Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä (varastointi, lastaus- ja purkupaikat) mahdollisesti tapahtuvat vuodot pystytään ottamaan talteen (suoja-altaat, vuodonohjaus, betonilaatat). Laitoksella on asianmukaista torjuntakalustoa mahdollisen vuodon nopeaa keräämistä ja ympäristöön leviämisen estämistä varten. Lastauspaikoilla tulee olla betonilaatta tms. tiivis rakenne ja vuodon talteenotto/ohjaus. Erityisesti huomioidaan lähistöllä oleva avo-oja. 5. Työntekijöillä on käytettävissä asianmukaiset suojavarusteet. 6. Toiminnassa tiedostetut vaaralähteet huomioidaan suunnittelussa, toteutuksessa, käytössä ja toiminnan ohjeistuksessa. Ohjeistus kohdennetaan toimipaikkakohtaisesti. 7. Varastoinnille, panostusajoneuvolle ja niissä tapahtuvalle toiminnalle laaditaan riittävät käyttö-, työ- ja huolto-ohjeet. Työohjeet säilytetään ajoneuvossa. Ohjeissa on myös maininta, että viallista laitetta ei saa käyttää. 8. Valmistus tapahtuu annettujen kirjallisten työskentelyohjeiden ja ennalta ohjelmoitujen reseptien mukaan. Reseptien muuttamisen ja siihen mahdollisesti liittyvän koevalmistuksen saa suorittaa vain valmistuksesta vastaavan johtajan luvalla. 9. Henkilökunnalle annetaan laitteistojen käytön koulutus ja opastus. 10. Laitteistot, säiliöt ja putkistot, ajoneuvo sekä kemikaalien ja räjähteiden varastointitilat ja -paikat varustetaan turvallisen käytön ja onnettomuustilanteisiin varautumisen edellyttämillä merkinnöillä. Tulityöt, tupakointi ja avotulen teko ohjataan sopivalla ja tehokkaalla tavalla tapahtumaan vain sallituissa paikoissa. 11. Putkistoissa on tarvittavat sulkulaitteet. 12. Kaikista laitteista on olemassa kunnossapito- ja ennakkohuoltosuunnitelmat sekä huoltokirjanpito. 13. Lupahakemuksen liitteenä ovat Mondo Minerals Oy:n Sotkamon kaivoksen, Uutelan kaivoksen ja Horsmanahon kaivoksen sisäiset pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmissa ei ole tietoja Maxam Suomi Oy:n toiminnasta. Maxam Suomi Oy:n tulee laatia omaa toimintaansa kuvaava täydennys ensi tilassa, viimeistään mennessä.

4 PÄÄTÖS 4 (5) 14. Varastot varustetaan riittävällä alkusammutuskalustolla (soveltuvuus myös sähköpalojen sammuttamiseen), opastus-, varoitus- ja kieltomerkinnöillä. 15. Varastosäiliöiden asianmukaisuudesta on todistukset. Laitteistojen kestävyydestä käytettävien kemikaalien vaikutusta vastaan on selvitys. 16. Ajoneuvojen liikennöinti ja pysäköinti ohjeistetaan ja tarvittaessa merkitään. 17. Kemikaaleja annostellaan myös astialla, jolloin tulee erityisesti suojautua roiskeilta. 18. Ammoniumnitraatin varastointia lavoilla konteissa (5 kpl) tulee valvoa siistimällä paikat jatkuvasti puhtaaksi, jotta ei tapahdu poikkeavia reaktioita. 19. Alueella tulee olla riittävä valaistus. 20. Pääsy alueelle tulee estää ja sitä tulee valvoa suunnitelmallisesti (puomit tiellä, tarvittava aitaus ja/tai muu valvonta). 21. Toiminnanharjoittaja on laatinut toimintaperiaateasiakirjan, jonka toimivuutta arvioidaan Tukesin tekemässä valvonnassa ja tarkastuksissa. 22. Sisäisten ja ulkoisten suojaetäisyyksien riittävyys todetaan käyttöönottotarkastuksessa. 23. Vastaava johtaja ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvoja todetaan käyttöönottotarkastuksessa. 24. Osapuolten vastuut ja niiden määrittely todetaan käyttöönottotarkastuksessa. 25. Toiminnan turvallisuus tiedostetaan ja arvioidaan säännöllisesti toiminnan edetessä. Päätöksen perustelut Tukes on saanut asianmukaiset selvitykset teknisestä käytöstä, käsittelystä ja varastoinnista. Toiminnanharjoittaja on tunnistanut toimintaan liittyviä riskejä ja vaaralähteitä, joiden tuloksena löydetyt vaaratilanteet on käsitelty. Toiminnanharjoittaja on hakenut toiminnalle rakennusluvan. Mondo Minerals Oy:n ympäristölupa kattaa toiminnan. Ympäristöluvan valvonta kuuluu Kainuun ELY:lle. Alue ei ole pohjavesialuetta eikä lähistöllä ole merkittäviä luontokohteita. Toiminnalle on Tukesin päätös 5216/31/2013, joka oli voimassa tilapäisesti saakka ja jonka voimassaoloaikaa jatkettiin tarkastuksella saakka (Tukes , 3881/31/2014). Voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

5 PÄÄTÖS 5 (5) Tarkastus Toiminnanharjoittajan tulee pyytää Tukesilta pysyvän toiminnan käyttöönottotarkastusta. Tukes tarkastaa varastoinnin ja panostuslaitetoiminnan määräajoin räjähdesäädösten mukaisesti. Suoritetun tarkastuksen perusteella laaditaan tarkastuskertomus, johon mahdolliset rajaukset ja lisävaatimukset kirjataan. Säännökset, joihin päätös perustuu Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 58-61, Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastonnin valvonnasta (855/2012) 2, liite 1, Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) 2. luku, 3 luku, 7 luku, liite, Räjähdeasetus (473/1993) 4, 5-7, 9, 19, 25-28, Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980). Timo Kukkola Ylitarkastaja Taimo Tihinen Ylitarkastaja Liitteet Hakemuksen käsittely Lupahakemus liitteineen, Valitusosoitus Maxam Suomi Oy:n hakemus on päivätty , täydennys Tukes on pyytänyt lausunnon Kainuun ELY:ltä, Kainuun pelastuslaitokselta ja Pohjois-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualueelta. Tukesin päätös Päätöksestä tiedottaminen Pohjois-Suomen AVI/työsuojelun vastuualue Kainuun pelastuslaitos Kainuun ELY-keskus Sotkamon kunta Maxam Suomi Oy, Kajaanintie 54, KORHOLANMÄKI

PÄÄTÖS 2.2.2015 7240/31/2014. Thunder Finland Oy. Myllärintie 19 70780 KUOPIO. Thunder Finland Oy:n hakemus

PÄÄTÖS 2.2.2015 7240/31/2014. Thunder Finland Oy. Myllärintie 19 70780 KUOPIO. Thunder Finland Oy:n hakemus Thunder Finland Oy Myllärintie 19 70780 KUOPIO Thunder Finland Oy:n hakemus Asia Räjähteiden pysyvä varastointi, Kalvola Hämeenlinna Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Thunder Finland

Lisätiedot

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) Osuuskunta Maitomaa Kuopiontie 2 77600 SUONENJOKI Hakemuksenne 29.8.2008 Asia Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Kohde ja sen sijainti Osuuskunta Maitomaan osoitteessa Kuopiontie 2 (kiinteistötunnus

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot