PÄÄTÖS /31/2014. Thunder Finland Oy. Myllärintie KUOPIO. Thunder Finland Oy:n hakemus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS 2.2.2015 7240/31/2014. Thunder Finland Oy. Myllärintie 19 70780 KUOPIO. Thunder Finland Oy:n hakemus"

Transkriptio

1 Thunder Finland Oy Myllärintie KUOPIO Thunder Finland Oy:n hakemus Asia Räjähteiden pysyvä varastointi, Kalvola Hämeenlinna Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Thunder Finland Oy:n räjähdevarasto Hämeenlinnan kaupungin Kalvolaan Orjanhirren kylä (Kotkankangas RNo ). Kohde sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Thunder Finland Oy saa perustaa Hämeenlinnan kaupungin Kalvolassa, Orjanhirren kylään, kiinteistölle (Kotkankangas RNo ) vaarallisuusluokan 1.1 räjähteiden ja räjäytysnallien varaston sillä ehdolla, että toiminnanharjoittaja noudattaa tässä päätöksessä kuvattuja toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii muulta osin hakemuksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa räjähteiden varastoinnista annettuja säädöksiä. Varasto käsittää kaikkiaan 5 varastosuojaa, joista varastot 1, 4 ja 5 ovat kahdesta isosta 40 jalan kontista liitettyjä ja kontit 2 ja 3 ovat pieniä 20 jalan kontteja. Varastosuojien rakenne vastaa turvallisuustasoltaan standardin SFS 4397 esittämiä rakennevaatimuksia. Vaarallisuusluokan 1.1 räjähteitä saa olla varastossa enintään seuraavat määrät: Kemikaali Luokitus Kontti nro Määrä Räjäytysnallit Yhteensä enintään Räjäytysnallit kpl Louhintaräjähteet Yhteensä enintään Louhintaräjähteet kg Louhintaräjähteet kg

2 Päätöksen määräykset ja ehdot Tukes voi tulevassa käyttöönottotarkastuksessa nostaa räjähdemäärää enintään kg/varastosuojat 3 ja 4 (yhteismäärä) sekä 5, jos toiminnanharjoittaja pystyy laskelmin tai muilla selvityksillä osoittamaan, että sorakuopan voidaan katsoa antavan riittävän suojan räjähdyksen varalta. Toiminnanharjoittajan on osoitettava Tukesille varaston käyttöönottotarkastuksessa sekä tulevissa määräaikaistarkastuksissa, että sen toiminta ja varaston tekniset järjestelmät ovat seuraavien vaatimusten mukaisia: 1. Konttien etäisyydet toisistaan ovat vähintään liitteenä olevan asemapiirustuksen mukaiset. 2. Hakemusasiakirjoissa esitetyt suojaetäisyydet vastaavat todellista tilannetta. Jos suojaetäisyyksissä tapahtuu muutoksia, on siitä ilmoitettava Tukesille. Tarvittaessa Tukes voi edellyttää varastossa olevien räjähdemäärien pienentämistä tai koko varastoinnin lopettamista. 3. Toiminnanharjoittaja tarkkailee muutenkin alueen läheisyydessä tapahtuvia eri toimintoja ja niiden mahdollisesti varastoinnille aiheuttamia vaaroja. 4. Ajoneuvojen kulku alueella järjestetään siten, että kulku on turvallista kaikissa olosuhteissa. Luonnolle aiheutuvat riskit minimoidaan. 5. Toiminnanharjoittaja on varustanut aidatun alueen tai varastorakennukset nykyaikaisilla ja luotettavilla hälytyslaitteilla, jotka hälyttävät jatkuvasti miehitettyyn paikkaan, jos alueella liikkuu asiattomia tai tiloihin murtaudutaan. Järjestelmän on oltava jatkuvasti toimintakunnossa. 6. Varastosuojien ympärillä olevien aitausten kuntoa valvotaan säännöllisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi vian havaitsemisen jälkeen. 7. Varastosuojien ympärillä on vähintään 5 m alue, josta palovaaraa aiheuttava aluskasvillisuus on poistettu. Vuosittain huolehditaan alueen aluskasvillisuuden hävittämisestä. 8. Yhdistetyt kontit varustetaan ukkossuojauksella. 9. Konteissa ei varastoida heitteiden vaaraa aiheuttavia räjähteitä (kuten ilotulitteita). 10. Aitausten sisäpuolella, varastosuojan vieressä ei säilytetä mitään palavaa materiaalia eikä muutakaan materiaalia, josta voisi olla vaaraa varastossa oleville räjähteille tai joilla saataisiin aikaan muuta vahinkoa varastolle. 11. Varastoon tulleista, sieltä lähteneistä ja siellä olevista räjähteistä on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjaa. Kirjanpito suositellaan pidettäväksi sähköisessä muodossa. Toiminnanharjoittajan on varauduttava kirjanpidossaan ottamaan huomioon voimaan astuvan räjähteiden vaatimustenmukaisuusasetuksen (1384/1994) 11 :n (ns. Track and

3 Trace, merkintädirektiivi) vaatimukset. Kirjanpito suositellaan pidettäväksi tietokonepohjaisena. 12. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjanpitoa varastokohtaisesti. 13. Varaston hoidosta on laadittu toimintaohjeet, jotka läpikäydään henkilökunnan kanssa. Ohjeiden on löydyttävä myös varastolta. 14. Toiminnanharjoittaja on antanut varaston henkilökunnalle opastusta ja koulutusta turvallisesta toimimisesta varastolla sekä asianmukaisesta räjähteiden käsittelystä. Varaston tunnistetut riskit ja niiden pienentämiseksi tehdyt toimenpiteet on läpikäyty henkilökunnan koulutuksessa. Koulutus uudistetaan määrävälein. 15. Toiminnanharjoittaja arvioi varaston riskejä ja kehittää riskien vähentämistoimenpiteitä säännöllisesti. 16. Varastolle laadittu sammutus- ja pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla. Suunnitelmaa läpikäydään ja sen toimivuutta harjoitellaan säännöllisesti henkilökunnan kanssa. Suunnitelma toimitetaan alueen pelastuslaitokselle. Vastuuhenkilö ja varamies Varastoinnin vastaavana varastonhoitajalla ja hänen varamiehellään tulee olla asianmukainen pätevyys tehtävien hoitamiseen. Käyttöönotto Päätöksen perustelut Varastoa ei saa ottaa käyttöön pysyvänä varastona ennen kuin Tukes on sen tarkastanut. Tarkastusta on pyydettävä Tukesilta. Tarkastuksessa läpikäydään räjähdesäännösten ja ylempänä esitettyjen ehtojen noudattaminen varaston toiminnassa ja sijoituksessa sekä rakenteessa. Hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella varaston sijoitus ja rakenne täyttävät räjähdesäädösten vaatimukset. 1. Toiminnanharjoittaja on esittänyt hakemuksessa turvallisuusasioita, joiden mukaisesti toimiminen varmistaa turvallisen varastoinnin. Tukesin tekemillä määräaikaistarkastuksilla, joihin kutsutaan myös muiden viranomaisten edustajia, pyritään selvittämään varaston turvallista toimintaa. 2. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut lähimpien asuinrakennusten (vapaa-ajanasunnot ja Pastinpirtti) olevan nyt sallituille varastointimäärille riittävillä etäisyyksillä. Laskentakaava on esitetty räjähdystarvikkeista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (130/1980, 51 ). 3. Toiminnanharjoittajalle on annettu mahdollisuus laskelmin tai muilla selvityksillä osoittaa varaston käyttöönottotarkastuksessa, että alue on niin suojassa, että lähirakennukset eivät ole vaarassa, vaikka räjähdemäärää nostettaisiin. 4. Varastosuojat on sijoitettu siten, että yhden varaston räjähdys ei välity toiseen varastosuojaan. Alkuperäistä sijoitusta on muutettu. 5. Varastosuojien rakenne sekä palo- ja murtosuojaus ovat hakemusasiakirjojen mukaan standardin SFS 4397 tasoa vastaavia. Toiminnanhar-

4 Hakemuksesta saadut muistutukset ja Tukesin vastine Voimassaolo Hämeenlinnan kaupunki joittaja on myös ilmoittanut asentavansa alueelle hälytysjärjestelmän. Järjestelmän asianmukaisuus, luotettavuus ja riittävä tehokkuus sekä jatkuvassa toimintakunnossa pitäminen selvitetään Tukesin tekemässä käyttöönottotarkastuksessa ja määrävälein tehtävissä varaston määräaikaistarkastuksissa. 6. Varastoalue tullaan ympäröimään määräysten mukaisella aidalla. 7. Varastojen ympärille vaaditaan vähintään 5 m alue, jossa ei ole palovaaraa aiheuttavaa aluskasvillisuutta. 8. Varastolta vaaditaan kirjanpitoa räjähdemääristä. Kirjanpidon asianmukaisuutta valvotaan määräaikaistarkastuksilla. Kaupungin lausunnossa todetaan, että alue on vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Maanomistukseen nähden kaupungilla ei ole kommentoitavaa, mutta kaupunki muistuttaa, että lähimpiin vapaa-ajan asuntoihin ja metsästysseuran rakennukseen on varastosuojista etäisyyttä noin 490 m. Yksityishenkilöiden A ja B muistutus Tukesin vastine Henkilöt muistuttavat, että alueella on kesämökkejä ja alue on suosittua ulkoilualuetta. Lisäksi läheisyydessä on teitä. Muistutuksessa korostetaan myös alueen olevan sähkötön ja tämän huomioon ottamista valvonnassa. Toiminnanharjoittajan ilmoituksen ja kartasta mitattujen etäisyyksien perusteella, luvassa oleville räjähdemäärille suojaetäisyys on riittävä. Toiminnanharjoittajalle on annettu mahdollisuus käyttöönottotarkastuksessa laskelmin tai muulla selvityksellä osoittaa, että sorakuopan reuna antaa suuremmalle räjähdemäärälle riittävän suojan räjähdyspaineen osalta, jolloin määrää voidaan nostaa. Pastinpirtti on tällä hetkellä arvioitu kokoontumispaikaksi, johon suojaetäisyys kg:n varastolta tulee olla vähintään 490 m. Isot varastot on sijoitettu sellaiselle etäisyydelle toisistaan, että kummassakin varastossa voisi olla enintään kg räjähteitä aiheuttamatta toisen varaston räjähtämistä. Yleisesti sorakuopan reuna vastaa suojavallia, joka suojaa sirpaleilta, mutta ei paineelta. Varastolle ei ole tulossa vesi- ja viemärijärjestelmiä eikä sähköä. Varaston valvonta toteutetaan menettelyillä, jotka ovat nykyään yleisesti käytössä räjähdevarastoissa. Muistutuksissa ei ole tullut esille sellaisia asioita, joiden perusteella voitaisiin lupa evätä. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

5 Säännökset, joihin päätös perustuu Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 7-20 ja Räjähdeasetus (473/1993) 5-6, 55-59, 87 a - 88, 89 c, 89 f ja 89 g Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980) 4-5, Leena Ahonen yli-insinööri Timo Kukkola ylitarkastaja Liitteet Valitusosoitus Hakemuksen käsittely Thunder Finland Oy:n hakemus on saapunut Tukesiin Asiasta oli kuuleminen Hämeenlinnan kaupungissa. Lausuntopyynnöt on lähetetty Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle ja Etelä- Suomen AVI:lle (Työsuojelu) Kuulutuksilla ei tullut muistutuksia. Kuulutuksen jälkeen tuli yksi, kahden henkilön allekirjoittama muistutus. Toiminnanharjoittajalta saatiin uusittu asemapiirustus Päätöksestä tiedottaminen Hämeen ELY, Ympäristö ja luonnonvarat Etelä-Suomen AVI, Työsuojelu Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan poliisiasema Muistutuksen antaneet

6 VALITUSOSOITUS MITEN VALITUS TEHDÄÄN Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat: - hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus mainittu sivun alaosassa) - päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä - muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut - valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero - tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta - valitusosoitus. Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti: - Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. - Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene. - Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Muutosta haetaan alla mainitusta (x) hallinto-oikeudesta: [x] Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä.

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä. D 80 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto PÄÄTÖS nro 18/EEO/1998 Päivämäärä 5.11.1998 Dnro 743/50-98 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.11.1998 - toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa

Lisätiedot

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään Päätös 1 (11) Hakija Tuomo Tilman Jyrki Salminen Hakemuksen päivämäärä 29.3.2010 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Tuomo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä

7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 (8) Fundior AB (publ) huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Yhtiön kuuleminen 3 Yhtiön menettely asiassa Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus 24.4.2015 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis-ja viehekalastus kielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja llomantsi päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA 1(6) PÄÄTÖS Numero Diaarinumero 4/YVA LOS-2009-J-32-53 Päiväys 28.8.2009 ASIA Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA Golf-Puisto-Sataseutu Oy c/o Lakiasiaintoimisto Antti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot