Virastotalo, kunnanhallituksen huone. Tuija Välikallio. Rauni Pitkäranta Mika Länsivuori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virastotalo, kunnanhallituksen huone. Tuija Välikallio. Rauni Pitkäranta Mika Länsivuori"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Aika: torstaina klo Virastotalo, kunnanhallituksen huone Juha Piikkilä Tapio Uusitalo Tuija Välikallio Keijo Sakari Anneli Teikari Rauni Pitkäranta Mika Länsivuori puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen poissa poissa Pentti Lauhala Valter Enqvist Petri Järvensivu Kh:n edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä palopäällikkö Todettiin 1-13 Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapio Uusitalo ja Tuija Välikallio Juha Piikkilä Valter Enqvist Tapio Uusitalo Tuija Välikallio

2 Tekninen lautakunta VUODEN 2001 TALOUSARVION TALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion Kunnanhallitus lähettää sen täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista. Teknisen lautakunnan tulee vahvistaa yleis- ja taloushallinnon päävastuualueen tulosalueiden käyttösuunnitelmat ensimmäiselle tulosyksikölle. Toimielin on tekninen lautakunta, tulosalueet ovat Yhdyskuntapalvelut, jätehuolto, tiet, puistot ja yleiset alueet, paloja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta, ajoneuvojen siirtäminen, muut yhdyskuntapalvelut, vesilaitos, viemärilaitos, maa- ja metsätilat, asuntojen vuokraus, muiden tilojen vuokraus, tekniset palvelut ja jakamattomat menot. Taloussuunnitelma liitteenä. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan taloussuunnitelman v Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

3 Tekninen lautakunta ANOMUS NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMISEKSI Ilpo Kivimäki ja Pekka Peuralahti ovat anoneet nuohoustaksan tarkistamista Nuohousalan Keskusliitto ry:n lähettämän kirjeen mukaan. Nuohousalan Keskusliiton nuohousyksikön hintaa koskevaan kirjeeseen viitaten he pyytävät, että Isojoen kunnassa noudatettaisiin lukien perusosan 2.69 markan ja lisäosan 0.25 markan eli yhteensä 2.94 markan mukaista yksikön hintaa, joka 22%:n arvonlisäveron kanssa on yhteensä 3.59 markkaa. Anomuksensa perusteluiksi he esittävät seuraavaa: Pelastustoimilain 38 :n mukaan kunta voi päättää nuohouksesta perittävästä maksusta. Aiemman käytännön mukaan kunta on vuosittain tarkistanut nuohousyksikön hinnan. Hinnan tarkistus on mainittu myös kunnan ja nuohoojan välisessä sopimuksessa. Nuohousyksikön hintaa koskeva suositus perustuu syyskuusta 1999 joulukuuhun 2000 nousseisiin kustannuksiin ja arvioon vuoden vaihteessa 2001 tapahtuvista palkankorotuksista sekä matkakustannuksissa tapahtuneisiin muutoksiin vuoden 2000 aikana. Valtuuston vahvistama taksa on ollut perusosa 2.57 mk ja lisäosa 0.24 mk eli yhteensä 2.81 mk + ALV. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nuohoustaksan perusosa korotettaisiin 2.57 mk:sta 2.69 markkaan ja lisäosa 0.24 markasta 0.25 markkaan, eli yhteensä 2.94 mk alv 0. Nuohoojien pitää antaa asiakkaalle kirjallinen selvitys kuinka nuohousyksikköjen määrä lasketaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

4 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS V Oheisena teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta Toimintakertomus liitteenä. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan toiminta kertomuksen vuodelta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

5 Tekninen lautakunta ÖLJYNTORJUNTASUUNNITELMA Pelastustoimilain mukaan kuntien on laadittava öljyntorjuntasuunnitelma missä määritellään toimet öljyvahinkojen torjumiseksi. Palopäällikkö on laatinut liitteenä olevan Isojoen kunnan öljyntorjuntasuunnitelman. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväsyy liitteenä olevan Isojoen kunnan öljyntorjuntasuunnitelman ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ Sisäasiainministeriö pyytää kuntia antamaan lausuntonsa laista pelastustoimen alueiden muodostamisesta sekä siihen liittyvästä työryhmän esityksestä pelastustoimen aluejaoksi. Kuntia pyydetään myös esittämään näkemyksensä suunnitellusta kuntien lakisääteisen yhteistoiminnan alkamisajankohdasta. Isojoki on esityksessä sijoitettu yhdessä 26 muun kunnan kanssa Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueeseen. Uusi aluepalokunta tulee alkaen huolehtimaan alueensa palo- ja pelastustoimesta mm. hankkimalla tarvittavat kiinteistöt, henkilökunnan ja kaluston. EHDOTUS: Tekninen lautakunta esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 1. Esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamiseksi Esitystä ei tule hyväksyä koska, a) Laki loukkaa kunnallista itsehallintoa määräämällä kunnan kuulumaan pelastustoimenalueeseen, vaikka kunta hoitaa pelastustoimen velvoitteensa lain mukaisesti. b) Lain käytännön vaikutuksia koko pelastustoimen palvelutasoon ja kuntien itsenäiseen päätäntävaltaan ei ole selvitetty 1. Aluejakoesitys Esitystä ei tule hyväksyä koska, a) Kunta voi jo nykyisen lainsäädännön perusteella, palvelutason niin vaatiessa, kehittää vapaaehtoisia yhteistoimintajärjestelyjä. Nämä yhteistoimintajärjestelyt ovat lähteneet paikallisista tarpeista ja olosuhteista.

7 Tekninen lautakunta b) Isojoen kunta on yhdessä naapurikuntiensa kanssa esittänyt aluelaitoksen muodostamista suupohjan kuntien alueelle. c) Alueen hallintomallia ei ole päätetty. 1. Hankeaikataulun aikaistaminen Kunnat, jotka haluavat kokeilla pelastustoimen alueellistamista voisivat aloittaa toiminnan haluamanaan aikana. Muutoin ei ole aiheellista nopeuttaa aluehanketta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta VESIHUOLTOLAIN UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄÄN JA TAKSOIHIN Eduskunta on hyväksynyt vesihuoltolain uudistuksen, jossa vesi- ja viemärilaitoksien asemaa ja toimintoja on määritelty uudestaan. Laki astui voimaan , mutta siitä on tiedotettu yleisesti vasta v alusta. Keskeisenä muutoksena aikaisempaan on se, että vesi- ja viemärilaitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan kirjanpidosta ja laitosten on tilinpäätöksessään osoitettava tasapainoista tulosta. Julkinen tuki on edelleen mahdollista, mutta sen on oltava läpinäkyvää, jotta se voidaan todeta tilinpäätöksessä. Isojoen kunnan vesilaitos on ollut voitollinen, mutta viemärilaitos johtuen korkeista jäteveden puhdistusvaatimuksista tappiollinen. Viime tilikauden tilinpäätöksen mukaan vesihuollon tulos yhteensä oli tasapainossa. Tilinpäätöksessä huomioitiin myös suunnitelman mukaiset poistot. Uuden vesihuoltolain mukaan sekä vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kirjanpito eriytetään kunnan kirjanpidosta. Kummankin laitoksen tulos olisi oltava pitkällä aikavälillä positiivinen. Taksoista päättävä elin tulisi olla sama kuin laitoksen toiminnastakin vastaava, eli tekninen lautakunta. Taksalaskentaan tulee sisällyttää varsinaisten toimintamenojen lisäksi osuus kunnan yhteisistä hallintomenoista sekä varaus tuleviin investointeihin. Isojoella uuden järjestelmän mukaisesti varsinkin jätevesitaksoja joudutaan korottamaan. Vesi- ja viemärilaitoksien toiminta-alueilla kaikkien kiinteistöjen on liityttävä vesihuollon asiakkaiksi ja laitos on velvollinen hyväksymään liittymäsopimukset ja rakentamaan liittymät annettujen perusteiden mukaan. Kuntaliiton vesihuoltolain soveltamista koskevassa kirjeessä kuntia kehotetaan tarkastamaan vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueiden rajauksia siten, että uuden lain edellyttämät velvollisuudet voidaan toteuttaa toiminnallisesti ja taloudellisesti laitoksen voimavarojen puitteissa. Liitteenä on Isojoen vesi- ja viemärilaitosten nykyiset toimintaalueet. Nykyinen vesi- ja viemäritaksojen laskutusohjelmisto joudutaan uusimaan, koska nykyinen ohjelmiston toimittaja Novo Croup Oy on myynyt ohjelmiston Komartek Oy:lle ja se on ilmoittanut, että nykyistä ohjelmaa ei enää päivitetä ja tueta jälkeen ja, että Komartek Oy on kehittänyt uuden ohjelmiston joka tukee euron käyttöönottoa ja on yhteensopiva kunnan kirjanpitojärjestelmän kanssa. Kustannusarvio ohjelmistomuutoksesta Isojoen kunnalle on n mk sisältäen koulutuksen.

9 Tekninen lautakunta Ehdotus: 1) Toiminta-alueet: Vesilaitoksen nykyiseen toiminta-alueeseen lisätään Tupilanmäen vesijohto n. 100 m:n säteellä, Pihlajanpuolen vesijohto n. 100 m:n säteellä sekä Lauhan Sarven nykyinen asemakaava-alue suunniteltuine laajennuksineen. Viemärilaitoksen toiminta-alueeseen lisätään Pettenkankaan teollisuuskaava-alue sekä Hedborgin asemakaava-alue laajennuksineen kokonaisuudessaan. 2)Taksat Käyttömaksut: Käyttövesitaksa pidetään nykyisellään, jätevesitaksaa korotetaan 2.06 mk/m3 alv 0%. Mittarivuokra poistetaan ja sen osuus lisätään perusmaksuun joka nousee mk:sta mk:aan /piste. Taksalaskelma liitteenä. Liittymismaksut: Käyttövesiliittymän liittymäperusteita muutetaan siten, että nykyisen huoneistoalan sijasta liittymisperusteena käytetään kerrosalaa jonka perusteella lasketaan liittymispisteet. Kerrosalan laskennassa huomioidaan ne rakennukset joihin sijoitetaan vesipiste. Asemakaava-alueen ulkopuolella yksittäisen liittyjän liittymismaksuun lisätään runkolinjan liittymiskohdan ja kiinteistön liittymiskohdan välisen johtoetäisyyden 50 m:n ylittävältä osalta 40 mk/m alv 0%. Liittymismaksu on 234 mk/ piste alv 0%. Esim. 160 m2 kokoisen omakotitalon liittymismaksu on 4212mk alv 0%. Jätevesiliittymän liittymisperusteet olisivat samat laskennallisten pisteiden mukaiset kuin vesiliittymälläkin. Liittymismaksu on mk/piste. Esim 160 m2:n kokoisen omakotitalon liittymismaksu on 6500 mk alv 0%. Jos liittyjä liittyy samanaikaisesti vesi- ja viemärilaitokseen ja liittymisjohdot voidaan sijoittaa samaan kaivantoon alennetaan kumpaakin liittymismaksua 25 %:lla.

10 Tekninen lautakunta UUDET VESITAKSAT ALKAEN Vesimaksut mk alv 0% euro alv 0% vesimaksu /m3 perusmaksu /piste liittymismaksu /piste Jätevesimaksut: jätevesimaksu /m3 liittymismaksu /piste Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa. 3)Taksaperusteiden ja taksasta päättäminen. Vesi- ja jätevesitaksoista sekä liittymis- ja taksaperusteista päättää tekninen lautakunta alkaen. Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET Teknltk 7 Tarve teknisen lautakunnan kokousten pitoon on noin viisi kertaa vuodessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että lautakunnan kokoukset vuonna 2001 pidetään tarvittaessa maanantaisin klo virastotalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouksien esityslista lähetetään jokaiselle lautakunnan jäsenelle niin, että se on perillä viimeistään edellisenä perjantaina. Mikäli esityslistaa ei tule, on kokous peruutettu tai jouduttu siirtämään johonkin muuhun ajankohtaan. Samoin kokouskutsuna toimiva esityslista lähetetään kunnan kokousjohtosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen tekniseen lautakuntaan valitulle edustajalle sekä kunnanjohtajalle, joilla kaikilla on oikeus olla läsnä lautakunnan kokouksissa. Mikäli lautakunnan jäsen ei voi olla saapuvilla kokouksessa tulee hänen toimittaa tieto kokouksesta henkilökohtaiselle varajäsenelleen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

12 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Teknltk 8 Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan on määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää eli määrätty ohjeja johtosäännöllä. Teknisen lautakunnan johtosäännössä ei tositteiden hyväksyjää ole määrätty. Käytännöllisimmin hyväksymisen voivat tehdä teknisen lautakunnan viranhaltijat. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tositteet lautakunnan puolesta hyväksyy kunnaninsinööri ja hänen ollessaan poissa, tai muuten esteellinen, kunnan rakennustarkastaja. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

13 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Teknltk 9 Kunnan johtosäännön mukaan lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, kuin lautakunta päättää. Tähän saakka on valittu kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka ovat tarkastaneet pöytäkirjan noin viikon kuluessa kokouksen pitämisestä. Samoin puheenjohtaja on allekirjoittanut pöytäkirjan viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuukauden viimeisenä virastopäivänä teknisessä toimistossa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 1. Lautakunnan kokouksista pidettävän pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa valittavat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa viikon kuluessa kokouksen pitämisestä. 2. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan viikon kuluessa kokouksen pitämisestä. 3. Lautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä kuukauden viimeisenä virastopäivänä teknisessä toimistossa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA Teknltk 10 Kunnanvaltuustossa hyväksytyn teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön mukaan: Tekninen lautakunta päättää talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien hankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä hyväksyy suunnitelmat niistä hankkeista joiden kustannusarvio tai urakkasumma ei ole suurempi kuin 1% a.o. vuoden talousarvion loppusummasta, (tal.arv.2001 loppusumma on 84.6 milj. mk) hyväksyy kunnan hankkeiden LVI-, sähkö- rakenne ja muut erikoissuunnitelmat, päättää kunnan kiinteistöjen, laitosten, yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen kunnossapitoon liittyvistä sopimuksista ja antaa näitä koskevia ohjeita ja määräyksiä, päättää kunnan irtaimen omaisuuden myynnistä ja hankinnasta, paitsi ei osakkeista ja osuuksista, päättää ulkopuoliselle annettavista kiinteistöpalveluista sekä niistä perittävistä maksuista, päättää kunnan jakamisesta palopiireihin ja määrää niihin sammutuspäälliköt, päättää palotarkastuksen ajankohdan, hyväksyy ja irtisanoo piirinuohoojien kanssa tehtävät sopimukset nuohoustoimen hoitamisesta kunnassa, (päättää toimialansa itsenäisessä ja johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden valinnasta), (hyväksyy kunnan kiinteistöjä koskevat vakuutustarjoukset) hyväksyy toimialojaan koskevat käyttösuunnitelmat ja päättää omalta osaltaan määrärahojen käytöstä ja tehtävien toteuttamisesta tavoitteiden mukaan. Kunnaninsinöörin tehtävät ja ratkaisuvalta Kunnaninsinööri on teknisen osaston henkilöstöorganisaation päällikkö. Kunnaninsinöörillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus teknisen osaston eri lautaja toimikuntien kokouksissa.

15 Tekninen lautakunta Kunnaninsinööri - päättää osaston sisäisestä työvoiman käytöstä - päättää tarvittaessa siitä, kuka toimii tulosyksikön tai tehtäväkokonaisuuden esimiehenä - päättää henkilöstöasioista kunnan hallintosäännön mukaan, - päättää välttämättömistä vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin toteutussuunnitelmiin sekä hyväksyy LVI-, sähkö-, rakenne- ja korjaussuunnitelmat joiden toteuttaminen ei ylitä kunnaninsinöörin hankintarajaa, - päättää kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät, - päättää vesi- ja viemärilaitoksen ja jätehuollon maksujen määräämisestä, maksuunpanosta ja liittymissopimuksista kunnanhallituksen antamien perusteiden mukaan sekä hyväksyy kaavaalueilla sijaitsevien asuntotonttien kauppakirjat kunnan puolesta kunnanhallituksen antamien perusteiden mukaan, - päättää niistä urakkasopimuksista sekä tehtävistä hankinnoista ja joiden arvo on pienempi kuin 10 %:a teknisen lautakunnan hankintarajasta ja suunnittelusopimuksista joiden arvo on pienempi kuin 5 % teknisen lautakunnan hankintarajasta, - päättää kunnan kiinteistöjoen vakuuttamisesta teknisen lautakunnan antamien ohjeiden mukaan - hyväksyy rakennusurakoihin liittyvät vakuudet - päättää romuautojen siirrosta, - päättää talousarvion puitteissa toimialaansa liittyvistä käyttötalouden hankinnoista, - valmistelee ja valvoo toimialaansa kuuluvat tehtävät. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Tekninen lautakunta KUNNAN VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN Isojoen kunta on vakuuttanut kiinteistöt, irtaimistot ja liikennevälineet Tapiola yhtiössä. Vakuutukset kilpailutettiin v 1998 ja sopimus on voimassa tämän vuoden loppuun saakka. Vakuutusvälitys Dunder Oy / Timo Lahtela on tarjonnut Isojoen kunnalle vakuutusten kilpailuttamispalvelua. Toimeksiantoon kuuluisi vakuutuksenottajakohtaisten tapaturma-, palkka- ja nykyisen riskitason tilastotietojen hankkiminen vakuutusyhtiöiltä, asiakaskohtaisen riskiprofiilin määrittäminen ja tarjouspyyntöjen toimittaminen modifioinnin mukaisesti, tarjousten analysointi kunnanhallituksen päätöksentekoa varten ja vakuutusturvan voimaan saattaminen valittuun yhtiöön. Tarjouspyynnöt koskisivat julkisyhteisön omaisuuden, toiminnan ja henkilöstön vahinko- ja henkivakuutusten kilpailuttamista. Toimeksiantojen perusteella yhtiö on kilpailuttanut hoidossaan olevien n. 40 Pohjois- ja Keski-Suomen kuntien, seurakuntien sekä kuntayhtymien lakisääteiset tapaturmavakuukset vuosina 1999 ja Kilpailuttamisen vaikutuksesta tapaturmavakuutusmaksut alenivat keskimäärin 15-25%. Kun vakuutusyhtiöt ovat lisäksi kehittäneet uusia edullisia julkisyhteisöratkaisuja omaisuuden, toiminnan sekä ajoneuvojen riskejä varten, niin vakuuttamisen kustannukset näiltäkin osin alenivat, vaikka turva pääsääntöisesti laajeni. Vakuutusvälitys Dunder Oy tarjoaa kahta vaihtoehtoista toimintamallia. 1) Vakuutusturvan kokonaisvaltainen hoito asiakkaan päätösten mukaisesti vakuutusturvan kilpailuttaminen toimeksiantovuonna sekä tulevaisuudessa sovituin määräajoin (esim. 3-4 v:n välein) vakuutusturvan jatkuva hoito asiakkaan päätösten perusteella liitteemme erittelyn mukaan. Jatkuva hoitosopimus on toimeksiantajalle maksuton (myös kilpailuttamistoimenpiteiden osalta). Palkkion suorittaa vakuutusyhtiö maksuun sisältyvästä hoitokuluosuudesta. 1) Vakuutusturvan kilpailuttaminen kerta toimeksiantona kiinteä kilpailuttamispalkkio on 5000 mk kertapalkkio yhden vuoden vakuutuskauden aikana saavutetusta edusta - lakisääteinen tapaturmavakuutus 4% - muut vakuutukset 25%

17 Tekninen lautakunta Mikäli toimenpiteistä ei synny asiakkaalle taloudellista etua, niin yhtiö ei veloita myöskään palkkioita. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Vakuutusvälitys Dunder Oy valtuutetaan kilpailuttamaan Isojoen kunnan vakuutukset kerta toimeksiantona. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

18 Tekninen lautakunta KUUSIOTIEN KAAVATIESUUNNITELMA Kunnaninsinööri on laatinut Kuusiotien kaavatiesuunnitelman. Tie sijaitsee kaava-alueella Kylmänluoman länsipuolella liittyen Honkajoentiehen. Tien pituus on 78 m ja leveys 5 m. Tie tullaan päällystämään asfaltilla syksyllä Kustannusarvio on n mk. Tiesuunnitelma on liitteenä. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Kuusiotien kaavatiesuunnitelman ja asettaa sen yleisesti nähtäville. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

19 Tekninen lautakunta KEVÄTSIIVOUSTEMPAUS Ehdotus: Isojoen kaatopaikka pidetään poikkeuksellisesti auki kevätsiivouksen vuoksi klo Alkukesästä järjestetään vastaava aukiolo myöhemmin määriteltävänä ajankohtana. Asiasta ilmoitetaan Suupohjan sanomissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina 16.02.2007 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina 16.02.2007 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina 16.02.2007 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Jukka Pitkäranta varajäsen

Jukka Pitkäranta varajäsen TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2005 KOKOUSAIKA: Maanantaina 23.05.2005 klo 10.30-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/11 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25 Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot