Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma"

Transkriptio

1 Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö

2 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja innovaationeuvoston syksyllä 2011 tekemän päätöksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö laativat vuoden 2012 loppuun mennessä tutkimus- ja innovaatiopoliittisen toimintaohjelman osana hallituksen strategiaprosessia. Lähtökohtana ohjelmalle ovat lukuisat viimeaikaiset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämishankkeet, selvitykset, arvioinnit ja asiantuntijatyöryhmien raportit. Yhdessä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjausten kanssa näiden kehittämishankkeiden tulokset ja suositukset muodostavat tärkeän perustan toimintaohjelmalle. Toinen yhtä tärkeä perusta toimintaohjelman valmistelussa ovat olleet kuulemiset ja vuorovaikutus tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän keskeisten sidosryhmien kanssa. Toimintaohjelman tarkoituksena on konkretisoida ja vauhdittaa hallituksen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan linjausten toimeenpanoa sekä kirjata keskeiset kehittämistoimet ja tarpeelliset täsmennykset hallituskauden jälkipuoliskolle. Vaikka toimintaohjelma ei voi olla kattava käsikirjoitus tulevaisuudesta, sillä kuitenkin pyritään varautumaan käytettävissä olevin tutkimus- ja innovaatiopoliittisin keinoin Suomen kehitykseen liittyviin epävarmuustekijöihin. Toimintaohjelma on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. Toimintaohjelman luonnosta on käsitelty tutkimus- ja innovaationeuvoston seminaarissa ja neuvoston kommentit on otettu huomioon raportin valmistelussa. Saatuaan työnsä valmiiksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö luovuttavat toimintaohjelman tutkimus- ja innovaationeuvostolle. Helsingissä Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö

3 3 Esitykset hallituksen toimenpiteiksi Suomen houkuttelevuuden lisääminen ja tki-järjestelmän kansainvälistymisen vahvistaminen 1. Vahvistetaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) määräaikaisella erityisrahoituksella. (OKM) 2. Yliopistolakia uudistetaan siten, että tohtorintutkinnon suorittamisen tavoiteajaksi säädetään neljä vuotta ja yliopistot tarkistavat vastaavasti tieteellisen ja taiteellisen tohtorintutkinnon vaatimukset. (OKM) 3. Varmistetaan määrärahat tutkimusinfrastruktuurimomentille vuosille Kohdistetaan lisäksi rakennerahastokauden varoja kansallisiin tai Suomessa sijaitseviin tutkimusinfrastruktuureihin ja niitä tukeviin verkostoihin. (OKM, TEM, FIRI) 4. Vahvistetaan tutkimuksen pitkäjänteisyyttä ottamalla käyttöön kohdennettu 10-vuotinen rahoitus Suomen Akatemiassa. (OKM, Suomen Akatemia) 5. Vahvistetaan arktista tutkimusta ja osaamista sekä rakennetaan perustaa arktiselle liiketoiminnalle. (OKM, TEM, Arktinen neuvottelukunta) 6. Hyödynnetään ICT -rakennemuutokseen vastaavan ICT ryhmän esittämiä toimenpiteitä ja pilottina laadittavaa terveysteknologian ja lääketutkimuksen kansallista toimintaohjelmaa kansainvälisten TKI -investointien houkuttelemiseksi Suomeen. (TEM, STM, OKM) 7. Laaditaan osana tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kansainvälistymisen edistämistä kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kuten Horisontti 2020-ohjelman hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Uudistetaan vastaavasti kansallista EU-rahoituksen tuki- ja neuvontapalvelua. (TEM, OKM) 8. Parannetaan aineettomien oikeuksien hyödyntämistä päivittämällä ja toteuttamalla kansallinen IPRstrategia. Vahvistetaan IPR -verokannustimen käyttöönotolla Suomen edellytyksiä hyödyntää sekä kotimaisia että ulkomaisia tutkimus- ja innovaatiopanostuksia. Varaudutaan eurooppalaisen patentin aiheuttamiin muutoksiin patenttijärjestelmässä. (TEM, VM) Laadukkaampi ja joustavampi tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä 9. Otetaan huomioon korkeakoulujen rahoitusmalleja kehitettäessä tutkimuksen hyödyntäminen ja korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. (OKM, TEM) 10. Vauhditetaan yliopistojen rakenteellista kehittämistä mm. tukemalla yliopistojen profiloitumista kilpaillulla erityisrahoituksella vuosina (OKM) 11. INKA -ohjelmalla ja innovaatiokeskittymien neuvottelumenettelyllä haastetaan suurimmat kaupunkiseudut rakentamaan vetovoimaisia innovaatiokeskuksia ja vahvistetaan suomalaista innovaatiojärjestelmää. (TEM) 12. Varmistetaan julkisilla rahoitustuilla, että Suomessa toimii korkeatasoisia kasvuyritysten kehitysalustoja kasvuyritysaihioiden määrää vastaavasti. (TEM) 13. Uudistetaan strategisen huippuosaamisen keskittymien toimintamallia helmikuussa 2013 valmistuvan arvioinnin perusteella. (TEM, OKM) 14. Arvioidaan tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta, rooli ja tehtävät vuoden 2013 loppuun mennessä. (OKM, TEM)

4 4 Vaikuttavuuden parantaminen innovaatiotoimintaa laaja-alaistamalla ja kokeilevuutta lisäämällä 15. Selvitetään yhteistyössä keskeisten innovaatiotoimijoiden kanssa tarvittavat toimenpiteet kokeilevuuden ja riskinottovalmiuden lisäämiseksi innovaatioiden edistämisessä. (TEM) 16. Ministeriöt sisällyttävät keskeisiin strategioihinsa suunnitelmat tutkimuksen ja innovaatioiden edistämisestä omalla hallinnonalallaan. Parannetaan hallinnonalojen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tuntemusta ja hyödyntämistä päätöksenteossa tiivistämällä hallinnonalojen käytännön yhteistyötä. (TEM, OKM, muut ministeriöt) 17. Valmistellaan toimintamalli edelläkävijämarkkina-alueiden määrittelemiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi erityisesti cleantech- ja biotalousaloilla sekä esimerkiksi älykkäässä rakentamisessa ja turvallisuusalalla. Järjestetään kokeiluna kilpailu valittuun yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaamiseksi innovaatioiden avulla. (TEM, OKM) 18. Asetetaan tavoite, että 1 prosentti julkisista hankinnoista kohdistetaan uusien cleantech-alan ratkaisujen hankintaan. (TEM, YM) 19. Vauhditetaan innovaatioiden syntyä ja leviämistä asettamalla prosenttitavoite (esimerkiksi 2-3 prosenttia) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa edistäville julkisille hankinnoille. Parannetaan hankintaosaamista vahvistamalla ja kehittämällä julkisten hankintojen kokonaisvaltaista tukea ja neuvontaa innovaatioasioissa. Kehitetään innovaatiohankintojen taloudellisia ja muita kannusteita osana valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa (VATU -ohjelmaa) sekä kuntien tuottavuusohjelmaa. (TEM, VM) 20. Kootaan julkisen tiedon avaamisen ohjelmaa tukevien koulutus-, neuvonta-, verkostoitumis- ja muiden tukipalvelujen rakentaminen sekä julkista tietoa hyödyntävän liiketoiminnan edistämistoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. (VM, TEM ja muut ministeriöt) Korkeampaa arvoa ja uusia kilpailuetuja aineettomilla investoinneilla 21. Edistetään tiedon yhteiskäyttöä ja avoimuutta panostamalla tutkimuksen ja kulttuurin digitaalisten tietoaineistojen hallinnan, jakelun ja säilyttämisen tietoinfrastruktuuriin. (OKM) 22. Kannustetaan yrityksiä aineettomiin investointeihin edistämällä palveluinnovaatioita,luovien alojen yritystoimintaa, muotoilun hyödyntämistä kansallisella muotoiluohjelmalla ja työorganisaatioiden uudistumista työelämän kehittämisstrategian mukaisesti. (TEM, OKM) 23. Huomioidaan valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa puhtaan energian kasvavan kysynnän synnyttämät uudet liiketoimintamahdollisuudet ja määritellään tätä tukevat toimenpiteet. (TEM)

5 5 1. Osaamisen, kilpailukyvyn ja uudistumisen haaste Suomalaisen yhteiskunnan, talouden ja tutkimuksen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Kansainvälinen yhteistyö ja kilpailu ovat lisääntyneet, ja maailmanlaajuinen talouden epävarmuus on heikentänyt tulevaisuuden näkymiä. Yrityssektoria koettelee vakava rakennemuutos. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseen kestävän kasvun vaatimuksiin sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteellisiin muutostarpeisiin vastaaminen asettavat tutkimus- ja innovaatiopolitiikalle tämän hallituskauden keskeiset reunaehdot. Suomen kilpailukyky perustuu vahvaan osaamiseen. Suomalaisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan peruslähtökohdat haasteisiin vastaamiseksi ovat hyvät. Koulutus, tiede- ja innovaatiopolitiikkaa on toteutettu pitkäjänteisesti. Suomi on ollut johtavia maita niin peruskoululaisten oppimistuloksia ja peruskoulun laatua mittaavassa kansainvälisessä PISA -tutkimuksessa kuin kansainvälisissä kilpailukyky- ja innovaatiovertailuissa. Meillä on hyvin toimiva tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä ja korkea koulutustaso. Tämä ei kuitenkaan enää riitä. Sen lisäksi, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus pidetään korkealla tasolla, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa on terävöitettävä kaikilla tasoilla. Riittävän laajan ja reagointikykyisen osaamispohjan ylläpitämisen lisäksi tarvitaan rajojen ylittämiseen ja jatkuvaan uudistumiseen kannustavia toimintamalleja, rohkeutta toteuttaa kokeiluja ja ottaa riskejä sekä näitä tukevia ohjauskeinoja ja kannusteita. Julkisten koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden rakenteita ja toimintoja on uudistettu toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Innovaatiopolitiikassa on panostettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kannusteisiin, kasvuyrittäjyyteen sekä innovaatioiden kysyntään muun muassa kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpitein. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kokonaisrahoituksen pitkän ajan kehitys on ollut pääosin suotuisaa. Yritysten TKI -panostusten vähentyessä tutkimus- ja kehittämismenojen osuus bruttokansantuotteesta on kuitenkin laskenut viime vuosina. Vuosi 2012 on ensimmäinen vuosi, jolloin myös julkiset panostukset TKI -toimintaan selvästi laskevat. Hallituksen kehyspäätöksen mukaisesti valtion suora TKI-rahoitus laskee reaalisesti hallituskauden loppuun. 1 Suomea kohtaavat uhat vaativat tarttumaan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmämme kehittämiseen entistä pontevammin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rakenteellista kokoamista laadukkaammiksi toimintayksiköiksi tulee jatkaa, koulutuksen läpäisyä parantaa ja opiskeluaikoja lyhentää osaavan ja innovatiivisen työvoiman turvaamiseksi. Keskeistä on myös turvata tutkimusresurssien riittävyys ja ajanmukaisuus sekä vahvistaa TKI-järjestelmän kansainvälistymistä. Yhteistyömahdollisuuksia on hyödynnettävä nousevien talouksien ja erityisesti Venäjän kanssa. 1 Valtion TKI-rahoituksesta kohdistui vuonna 2012 yliopistoille 29 prosenttia (noin 583 miljoonaa euroa). Tekesin osuus oli noin 28 prosenttia (noin 552 miljoonaa euroa), Suomen Akatemian 16 prosenttia (noin 321 miljoonaa euroa) ja valtion tutkimuslaitosten 15 prosenttia (noin 306 miljoonaa euroa). Yliopistollisille sairaaloille osoitettiin alle kaksi prosenttia (36 miljoonaa euroa) valtion tutkimusrahoituksesta. Yliopistojen ja Akatemian osuudet ovat kasvaneet muutaman prosenttiyksikön 2000 luvulla. Tekesin, valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden osuudet ovat puolestaan pienentyneet. Arvioiden mukaan yliopistojen rahoitus pysyy samalla reaalitasolla myös vuoden 2014 jälkeen (noin 549 miljoonaa euroa). Sen sijaan tutkimuslaitosten rahoitusta ja Tekesin kautta kanavoitua kilpailtua rahoitusta vähennetään hallituskauden loppua kohti.

6 6 Globalisaatio ja teknologinen murros edellyttävät osaamistason yleistä nostamista sekä työvoiman kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Erityisesti tarvitaan vahvempaa profiloitumista ja valintojen tekoa, panostuksia korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ia innovaatiotoimintaan pystyviin huippuihin sekä muualla tuotetun tiedon hyödyntämistä. Valtion tutkimuslaitosten kehittämistyön linjaukset liitetään mukaan toimintaohjelmaan hallituksen tehtyä sitä koskevat päätökset. Toimenpide-ehdotusten yhteydessä mainitaan niistä ensisijaisesti vastaavat tahot. 2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistaminen hallituskaudella Suomen houkuttelevuuden lisääminen ja TKI -järjestelmän kansainvälistymisen vahvistaminen Tieto, korkea osaaminen ja inhimillinen pääoma ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta, keskeisin tuotannontekijä ja Suomen elinehto. Eri alojen osaajat luovat työllään talouskasvua, hyvinvointia ja uusia innovaatioita sekä uudistavat niin yritys- kuin julkista sektoria. Osaamisen kehittyminen edellyttää jatkuvaa panostusta korkeatasoiseen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään, ja jotta osaaminen olisi kestävällä pohjalla, panostusta myös hyvinvointiin. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa on kuluvalla hallituskaudella painotettu toimia, joilla parannetaan suomalaisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Merkittävin viime vuosien rakenteellinen muutos on 2010 alusta toteutettu yliopistouudistus, jolla vahvistettiin yliopistojen luovia ja nykyaikaisia tutkimus- ja oppimisympäristöjä, tuettiin yliopistojen mahdollisuuksia entistä parempaan henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaan sekä houkuttelevampaan tutkijanuraan. Uudistus on vahvistanut yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa. Käynnissä olevan ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on lainsäädännöllisin muutoksin ja toimilupien uudistamisella vahvistaa ammattikorkeakoulujen roolia entistä itsenäisempinä ja vastuullisempina osaajien kouluttajana, työelämän uudistajana ja alueiden kilpailukyvyn rakentajina. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rakenteiden uudistamista ja yhteistyötä tuetaan tarkoituksenmukaisilla toiminta- ja hallintorakenteilla. Laadun ja tehokkuuden lisäämiseksi edistetään korkeakoulujen rajat ylittävää tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut syventävät strategista yhteistyötään tutkimus- ja innovaatio-osaamisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Ammattikorkeakoulujen roolia alueiden elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa tuetaan ja niiden työelämäyhteistyötä vahvistetaan, TKI -toimintaa kehitetään erityisesti tuotanto- ja palvelusektorin sekä hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Tässä uudistustyössä on tärkeää varmistaa, että myös innovaatiorahoituksessa tunnistetaan ammattikorkeakoulujen merkitys tutkimus- ja innovaatiotoimijana.

7 7 Vahvistetaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) määräaikaisella erityisrahoituksella. (Toimenpide 1: OKM) Osaamistason nosto ja opintojen nopeuttaminen haastavat koko koulutusjärjestelmän. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut uudistavat opiskelijavalintaansa sellaiseksi, että siirtyminen toisen asteen koulutuksesta korkeakoulutukseen nopeutuu. Opintoprosessien kehittämisellä vähennetään keskeyttämistä sekä nopeutetaan tutkintojen suorittamista ja sen jälkeistä siirtymistä työelämään. Yliopistot ovat aloittaneet tohtorikoulutuksen rakenteiden uudistamisen. Yliopistot pyrkivät vähentämään jatkokoulutettavien määrää tinkimättä tohtoritutkintotavoitteesta, mikä tarkoittaa entistä räätälöidympää tohtorikoulutusta. Tohtoriksi valmistumisiän mediaani ei ole merkittävästi laskenut ja jatko-opinnot kestävät edelleen keskimäärin 7-8 vuotta. Tohtoriopinnoissa ei myöskään riittävästi huomioida muita kuin akateemisia uramahdollisuuksia. Yliopistolakia uudistetaan siten, että tohtorintutkinnon suorittamisen tavoiteajaksi säädetään neljä vuotta ja yliopistot tarkistavat vastaavasti tieteellisen ja taiteellisen tohtorintutkinnon vaatimukset. (Toimenpide 2: OKM) Tavoitteena on jatkaa edelleen korkeakoululaitoksen rakenteellista kehittämistä niin, että tutkimuksen vahvuusalueilla toisiaan täydentävät yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset muodostavat vetovoimaisia ja houkuttelevia keskittymiä. Näiden yhteiset tutkimushankkeet ja -infrastruktuurit luovat uudenlaisia kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen sekä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan välille. Tutkimusinfrastruktuurit, laite- ja aineistoinfrastruktuurit eivät ole kaikin osin ajanmukaisia. Vaarana on, että suomalainen tutkimus jää suurten kansainvälisten virtausten ulkopuolelle puuttuvan infrastruktuurin tai puuttuvien tutkijoiden vuoksi. Lisäresursseja tarvitaan erityisesti uusille osaamisintensiivisille aloille ja kansallisesti merkittävien tutkimusinfrastruktuurien rahoittamiseen. Varmistetaan määrärahat tutkimusinfrastruktuurimomentille vuosille Kohdistetaan lisäksi rakennerahastokauden varoja kansallisiin tai Suomessa sijaitseviin tutkimusinfrastruktuureihin ja niitä tukeviin verkostoihin. (Toimenpide 3: OKM, TEM, FIRI) Suomalaisen tieteen yleistila on arvioitu melko hyväksi ja vakaaksi, mutta huolestuttavaa tilanteessa on se, että tutkimuksen terävin kärki on meillä kapea. Suomi tarvitsee enemmän tutkimuksen eturintamassa olevaa korkeatasoista huippututkimusta. Kansainvälisen tason perustutkimuksen edellytysten kehittämiseksi Suomen Akatemian nykyisten rahoitusmuotojen rinnalle tulisi ottaa käyttöön kohdennettu 10-vuotinen tutkimusrahoitusväline. Tavoitteena on edistää korkeatasoista perustutkimusta tieteelliseen laatuun perustuvalla pitkäjänteisellä mutta määräaikaisella rahoituksella. Vahvistetaan tutkimuksen pitkäjänteisyyttä ottamalla käyttöön kohdennettu 10-vuotinen rahoitus Suomen Akatemiassa. (Toimenpide 4: OKM, Suomen Akatemia) Arktinen alue on voimakkaan muutoksen kohteena ja alueelle kohdistuu kasvava taloudellinen ja poliittinen mielenkiinto. Arktinen alue tarjoaa Suomelle huomattavia mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen ja luon-

8 8 nonvarojen lisääntyneen hyödyntämisen vuoksi kuitenkin myös ympäristöriskit arktisella alueella kasvavat. Muutoksen ymmärtämiseen, siihen sopeutumiseen ja myös sen hyödyntämiseen tarvitaan huippuosaamista ja tietotaitoa. Arktisen osaamisen ja tutkimuksen kehittäminen on siksi Suomelle ensisijaisen tärkeää. Hallitus päätti arktisista linjauksista ja Suomen arktisen strategian päivitys valmistuu huhtikuussa Vahvistetaan arktista tutkimusta ja osaamista sekä rakennetaan perustaa arktiselle liiketoiminnalle. (Toimenpide 5: OKM, TEM, Arktinen neuvottelukunta) Eri maat kilpailevat enenevästi keskenään osaamispohjaisten yritysten sijoittumisesta. Suomen haasteena on kyetä hyödyntämään innovaatiojärjestelmäänsä ja osaamisperustaansa kansainvälisten toimijoiden houkutteluun sijoittautumaan Suomeen. Toistaiseksi emme ole esimerkiksi kyenneet tavoitteellisesti luomaan vahvaa Suomi-kuvaa innovaatiojärjestelmästämme ja osaamisestamme. Asiaan kiinnitetäänkin nyt erityistä huomiota ICT -alan rakennemuutokseen vastaavan ICT ryhmän työssä. Myös esimerkiksi terveysteknologian ja lääketutkimuksen TKI-toiminnan muutoksessa olevat toimintamallit avaavat Suomelle oivan mahdollisuuden kehittää koordinoidusti maastamme houkuttelevan innovaatioympäristön alan yrityksille ja tutkimustoimijoille. Terveysteknologia ja lääketutkimus muodostavat Suomessa osaamiskokonaisuuden, jolla on useita kansainvälisesti ainutlaatuisia etuja. Näihin kuuluvat korkea yleinen osaamistaso ja tiettyjen tutkimusalueiden (mm. diabetes ja muistihäiriöt) globaalia huippua oleva osaaminen. Heikkouksia ovat kuitenkin hajallaan oleva tutkimustoiminta, yliopistojen erilaiset IPR-käytännöt, innovaatiotoimintaa heikosti tukeva sääntely ja kansainvälisen näkyvyyden puute. Nämä tekijät estävät alan potentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen. Suomella olisi mahdollisuus merkittävien kansainvälisten TKI-sijoitusten houkutteluun, mutta tämä edellyttää alan järjestelmällistä kehittämistä keskeisten ministeriöiden, rahoittajien ja yliopistojen yhteistyönä. Hyödynnetään ICT -rakennemuutokseen vastaavan ICT ryhmän esittämiä toimenpiteitä ja pilottina laadittavaa terveysteknologian ja lääketutkimuksen kansallista toimintaohjelmaa kansainvälisten TKI -investointien houkuttelemiseksi Suomeen. (Toimenpide 6: TEM, STM, OKM) Suomalaisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan heikkoutena ovat edelleen järjestelmän hidas kansainvälistyminen ja vähäiset ulkomaiset investoinnit. Suomi ei ole myöskään hyödyntänyt riittävästi kansainvälisen tutkimusrahoituksen mahdollisuuksia. Suomalaistutkijoiden hakuosaaminen, tavoitetaso ja aktiivisuus osallistua EU:n tutkimusohjelmiin eivät ole riittävällä tasolla. Kansainvälisen tutkimusrahoituksen entistä suunnitelmallisempi hyödyntäminen vahvistaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja auttaa Suomea kehittämään tieteellistä osaamistaan. Laaditaan osana tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kansainvälistymisen edistämistä kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kuten Horisontti 2020-ohjelman hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Uudistetaan vastaavasti kansallista EU-rahoituksen tuki- ja neuvontapalvelua. (Toimenpide 7: TEM, OKM)

9 9 Aineettomat oikeudet eli IPR:t (patentti, tekijänoikeus, tavaramerkkioikeus, mallioikeus) ovat niitä välineitä, joilla luovuudesta tehdään taloutta. Aineettomia oikeuksia hyödynnetään uuden liiketoiminnan luomisessa, teknologian siirrossa ja lisensioinnissa sekä muun muassa yrityksen rahoitukseen liittyvinä vakuusinstrumentteina. Kansallisessa IPR-strategiassa kiinnitetään huomiota toimintaympäristön kansainvälistymisen haasteisiin. Näitä ovat erityisesti tarve luoda IPR-verokannustin sekä patenttitoiminnan kansainvälistymisen aiheuttamat haasteet. Uutena alueena kilpailussa yritysten sijoittumismaavalinnoista ovatkin esiin nousseet erityiskannusteet, jotka liittyvät yritysten aineettomien oikeuksien hyödyntämisestä saatujen tulojen verotukseen. Kansainvälisesti toimivien yritysten tulovirrat ohjautuvat herkästi parhaiden kannusteiden mukaisesti. Useissa Suomen kilpailijamaissa muokataankin innovaatiojärjestelmän kannusteita IPR:n sijoittumisen kannalta suotuisiksi. Aineettomien oikeuksien siirtyminen maasta toiseen lisää todennäköisyyttä myös innovaatiotoiminnan siirtymiseen Suomen ulkopuolelle. Innovaatiovetoisena taloutena Suomen on pidettävä kiinni tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ja sen tulosten pysymisestä Suomessa ja kannustettava kansainvälisiä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa harjoittavia yrityksiä sijoittumaan Suomeen. Eurooppalaisen patentoinnin toteutumisen myötä suomalainen alan viranomaistoiminta, tuomioistuintoiminta sekä yritysten osaamistarpeet ovat uudenlaisten haasteiden edessä. Suomalaisen alan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeätä innovaatiojärjestelmän toiminnan kannalta. Parannetaan aineettomien oikeuksien hyödyntämistä päivittämällä ja toteuttamalla kansallinen IPR-strategia. Vahvistetaan IPR -verokannustimen käyttöönotolla Suomen edellytyksiä hyödyntää sekä kotimaisia että ulkomaisia tutkimus- ja innovaatiopanostuksia. Varaudutaan eurooppalaisen patentin aiheuttamiin muutoksiin patenttijärjestelmässä. (Toimenpide 8: TEM, VM) Laadukkaampi, tehokkaampi ja joustavampi tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä Yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille taataan pitkäjänteinen perusrahoitus, kilpailtua rahoitusta käytetään strategisemmin hyödyntämään huippututkimusta sekä tehostamaan tutkimustulosten hyödyntämistä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleja kehitetään niin, että ne huomioivat aiempaa vahvemmin tutkimuksen, kehitystoiminnan ja opetuksen laadun ja vaikuttavuuden sekä kansainvälisyyden. Rahoitusmallit eivät kuitenkaan vielä huomioi kattavasti tutkimustulosten hyödyntämistä, esimerkiksi yritysten kanssa toteutettavaa tutkimusyhteistyötä, johtuen tarvittavan tietopohjan puutteellisuuksista. Otetaan huomioon korkeakoulujen rahoitusmalleja kehitettäessä tutkimuksen hyödyntäminen ja korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. (Toimenpide 9: OKM, TEM) Korkeakoulujen profiloituminen, työnjako ja yhteistyö edellyttävät edelleen toimenpiteitä. Tarvitaan paitsi vakiintuneita rakenteita, myös epämuodollisempia rajojen ylittämiseen ja jatkuvaan uudistumiseen kannustavia toimintamalleja (esimerkiksi verkosto- ja tietojohtaminen) sekä riittävän laaja ja reagointikykyinen osaamispohja. Tutkimuslaitosten tehtäviä selkiytetään ja niiden asemaa vahvistetaan muun muassa organi-

10 10 saatioiden yhdistymisten, ydintoimintoihin keskittymisen ja ongelmalähtöisempään strategiseen tutkimukseen panostamisen myötä. Vauhditetaan yliopistojen rakenteellista kehittämistä mm. tukemalla yliopistojen profiloitumista kilpailulla erityisrahoituksella vuosina (Toimenpide 10: OKM) Alueiden välinen globaali kilpailu käydään enenevästi innovaatioympäristöjen ja niiden toimijoiden liittoutuminen (ekosysteemit) välillä. Usein ekosysteemit ovat yritysvetoisia, vaikka julkisella sektorilla on niiden toimivuuden kannalta tärkeä rooli, muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin tutkimusyhteistyössä ja infrastruktuuri-investointien kautta. Alueellista yhteistoimintaa syvennetään vuoden 2014 alusta käynnistyvällä INKA -ohjelmalla, jolla kannustetaan Suomen suurimpia kaupunkiseutuja tekemään strategisia painopistevalintoja ja synnyttämään osaamislähtöistä liiketoimintaa uuden tyyppisten kehitysympäristöjen ja edelläkävijämarkkinoiden avulla. Tarkoituksena on yhdessä valtion ja kaupunkiseutujen kehittämispanostusten kanssa luoda alueiden kansainväliseen osaamiseen perustuvia avauksia, joilla on myös kansainvälistä näkyvyyttä. Kauden rakennerahastovaroja suunnataan tällaisten innovaatiokeskittymien hankkeisiin. Uuden tyyppisinä innovaatioiden kehitys- ja testausympäristöinä hyödynnetään esimerkiksi kaupunkien suuria maankäytön, asumisen ja liikenteen infrastruktuurihankkeita. Merkittävimmille innovaatiokeskittymille luodaan kaupunkiseutukohtainen neuvottelumenettely, johon osallistuvat myös kansalliset rahoittajat, muun muassa Tekes, TEM sekä tarvittaessa OKM ja muut ministeriöt. Neuvotteluilla vauhditetaan suurten hankekokonaisuuksien toteutusta ja edistetään keskittymien välistä kansallista yhteistyötä. INKA -ohjelmalla ja innovaatiokeskittymien neuvottelumenettelyllä haastetaan suurimmat kaupunkiseudut rakentamaan vetovoimaisia innovaatiokeskuksia ja vahvistetaan suomalaista innovaatiojärjestelmää. (Toimenpide 11: TEM) Suomalaisen innovaatiotoiminnan laajuutta ovat viime aikoina heikentäneet ICT-sektorin rakennemuutos ja pk-yritysten vähäinen tutkimustiedon hyödyntäminen sekä oma vähäinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta. Innovaatio- ja kasvuyrityspolitiikkaa suunnataankin kiinnittäen erityistä huomiota ICT-sektorin rakennemuutoksen vaatimiin toimiin. Toisaalta Suomeen on luotu lyhyessä ajassa kansainvälisesti merkittävä ja nopeasti kasvava nuorten kasvuyritysten ekosysteemi, joka perustuu toimiviin kansallisiin ja alueellisiin kasvuyrittäjyyden kehitysalustoihin (Vigo-yrityskiihdyttämöohjelma, yliopistojen ja korkeakoulujen yrityskehitysympäristöt, suurten yritysten kehittämien liikeideoiden kaupallistamistoiminnot, yksityiskeksijöiden Tuoteväylä-konsepti ja paikallisesti toimivat yrityshautomot) ja niiden tuottamaan korkealaatuiseen hankevirtaan. Yhteistä menestyneille toimintamalleille on, että niissä on kyetty yhdistämään lisäarvoa tuovalla tavalla innovatiiviset yritysideat ja -aihiot, kokeneiden liiketoimintavalmentajien osaaminen ja julkiset rahoituskannustimet. Rohkaisevat tulokset ja muutamat menetystarinat ovat myös lisänneet kiinnostusta yrittäjyyteen uravalintana. Yrittäjyyden arvotus on kasvanut erityisesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

11 11 Varmistetaan julkisilla rahoitustuilla, että Suomessa toimii korkeatasoisia kasvuyritysten kehitysalustoja kasvuyritysaihioiden määrää vastaavasti.. (Toimenpide 12: TEM) Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit) muodostavat keskeisen yhteistyöalustan innovatiivisten yritysten ja yliopistojen sekä tutkimuslaitosten yhteiselle strategiselle ja pitkäjänteiselle tutkimusyhteistyölle. Vuosina toimintansa aloittaneet tutkimuskeskittymät toimivat Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisillä alueilla (energia ja ympäristö, metallituotteet ja koneenrakennus, biotalous, rakennettu ympäristö, terveys ja hyvinvointi, tieto- ja viestintä). Yhteistoiminnan tavoitteiksi on asetettu globaalisti merkittävien läpimurtoinnovaatioiden synnyttäminen suomalaisten vahvuusalojen uusiutumisen edistämiseksi. Keskittymätoimintaan kohdistetaan merkittäviä julkisia ja yksityisiä panostuksia. SHOK-konseptin kansainvälinen arviointi valmistuu helmikuussa Arvioinnin tulosten pohjalta kehitetään mallin toimivuutta ja vaikuttavuutta aikaisempaa mittavamman, yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisen tutkimusyhteistyön synnyttämiseksi sekä vahvuusalojen uusiutumiseksi. Uudistetaan strategisen huippuosaamisen keskittymien toimintamalli helmikuussa 2013 valmistuvan arvioinnin perusteella. (Toimenpide 13: TEM, OKM) Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kehitystä ja toimijoita seurataan säännöllisin väliajoin toteutettavilla arvioinneilla. Arvioinneilla pyritään tuottamaan laaja-alainen näkemys siitä, miten tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää ja TKI -toimintaa on kehitettävä toimintaympäristön muuttuessa. Arvioitavaksi tulee suunnitellun mukaisesti myös tutkimus- ja innovaationeuvosto. Arvioidaan tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta, rooli ja tehtävät vuoden 2013 loppuun mennessä. (Toimenpide 14: OKM, TEM) Vaikuttavuuden parantaminen innovaatiotoimintaa laaja-alaistamalla ja kokeilevuutta lisäämällä Suomen TKI-politiikka on nojannut vahvasti suunniteltuun ja tarkasti määriteltyyn toimintaympäristöön. Toimintaympäristöä leimaa kuitenkin kasvava epävarmuus, muutosten yllätyksellisyys ja ennustettavuuden heikkeneminen. Riskinotto ja täysin uudenlaisten ratkaisuiden syntyminen on epätodennäköisempää ennalta suunnitellussa toimintatavassa. Politiikankin on muututtava. On löydettävä uudet toiminta- ja rahoitustavat, jotka ovat toimivia ja tehokkaita epävarmuuden oloissa. Olennaista muutoksiin vastaamisessa on mahdollistaa kokeilevuus, erilaiset joustavat tavat mukauttaa toiminnan sisältöjä, epäjatkuvuuskohdissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Kun sekä ongelmat että ratkaisut ovat tuntemattomia, on luotava edellytyksiä radikaaleja innovaatioita synnyttävälle kokeilutoiminnalle. Selvitetään yhteistyössä keskeisten innovaatiotoimijoiden kanssa tarvittavat toimenpiteet kokeilevuuden ja riskinottovalmiuden lisäämiseksi innovaatioiden edistämisessä. (Toimenpide 15: TEM) Innovaatiopolitiikan tehtävänä on edistää sekä innovaatioiden tarjontaa että kysyntää. Innovaatiopolitiikka voi edistää innovaatioiden kysyntää esimerkiksi kannustavalla sääntelyllä, standardisoinnilla, innovaatioiden julkisilla hankinnoilla, edelläkävijämarkkina-aloitteilla sekä taloudellisilla ja muilla kannusteilla.

12 12 Kysyntä- ja tarjontalähtöisen innovaatiopolitiikan onnistuneella yhdistämisellä voidaan merkittävästi sekä vähentää epävarmuutta, joka liittyy innovaatioiden markkinoille saamiseen, että lyhentää innovaatioiden matkaa markkinoille. Ensisijaisesti pitää lisätä ymmärrystä siitä, että kaikilla hallinnonaloilla on mahdollisuudet omalla toiminnallaan joko edistää tai hidastaa innovaatiotoimintaa. Käytännössä julkinen sektori tarvitsee selkeän tavoitteen, suunnitelman ja kannusteet innovaatiotoiminnan edistämiseen yhteisen edun hyväksi. Hallinnonalojen välinen tiivis yhteistyö on yksi keino edistää tätä tavoitetta. Julkisen sektorin oman toiminnan innovaatioiden edistämisessä tulisi olla kunnianhimoista ja olla esimerkkinä muille toimijoille. Ministeriöt sisällyttävät keskeisiin strategioihinsa suunnitelmat tutkimuksen ja innovaatioiden edistämisestä omalla hallinnonalallaan. Parannetaan hallinnonalojen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tuntemusta ja hyödyntämistä päätöksenteossa tiivistämällä hallinnonalojen käytännön yhteistyötä. (Toimenpide 16: TEM, OKM, muut ministeriöt) Kasvavat markkinat ja uusien ratkaisujen kysyntä vauhdittavat suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista. Innovaatiopolitiikasta päättävien on mietittävä miten tiettyjen alojen kasvavaa kysyntää voidaan paremmin hyödyntää innovaatiotoiminnan kannusteena. Innovaatiomyönteisten markkinoiden kehittämiseen tarvitaan joka tapauksessa monien eri toimijoiden ja politiikkasektorien sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Kasvavien innovatiivisten markkinoiden tunnistaminen on edellytys suomalaisyritysten menestymiselle maailmanlaajuisessa kilpailussa. Suomessa tulisi määrittää sovellusalueet, joilla halutaan edistää kotimaisten yritysten kansainvälistä edelläkävijyyttä. Sovellusalueiden määrittäminen ja toimenpiteiden valinta edellyttää hallinnonalarajat ylittäviä päätöksiä. Tarvitaan tätä tukeva päätöksentekomalli julkisen sektorin eri toimien yhdensuuntaisuuden varmistamiseksi. Valtioneuvoston cleantech-alan strategisessa ohjelmassa sovelletaan edelläkävijämarkkina-ajattelua ja kootaan yhteen alan kehittämistoimenpiteet ja -toimijat toimialan kasvun, yritystoiminnan, innovaatioiden ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Ohjelmalla luodaan parhaita kotimarkkinoita kansainvälistymiseen tähtääville cleantech-alan yrityksille. Yhtenä keinona ovat julkiset hankinnat uusien cleantech-alan ratkaisujen käyttöönoton edistämiseksi. Cleantech-alan rinnalla muita edelläkävijämarkkinasovellusalueita voisivat olla esimerkiksi uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuva biotalous, älykkäät ratkaisut rakentamisessa ja turvallisuusala. Valmistellaan toimintamalli edelläkävijämarkkina-alueiden määrittelemiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi erityisesti cleantech- ja biotalousaloilla sekä esimerkiksi älykkäässä rakentamisessa ja turvallisuusalalla. Järjestetään kokeiluna kilpailu valittuun yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaamiseksi innovaatioiden avulla. (Toimenpide 17: TEM, OKM) Julkisen sektorin tulisi nykyistä enemmän kannustaa yrityksiä uusien ratkaisujen kehittämiseen yhteiskunnallisesti merkittävien ongelmien ratkaisemiseksi. Julkiset hankinnat tulisi nähdä julkisten palvelujen kehittämisen strategisena välineenä. Julkiset hankinnat ovat keino myös uusien toimintatapojen ja teknologioiden käyttöönottoon, mikä auttaa parantamaan palvelujen laatua ja tehokkuutta. Jos muutama prosentti

13 13 julkisen sektorin ostoista käytettäisiin uusien ratkaisujen hankintoihin, se olisi iso lisäys nykyiseen kehitysja innovaatiorahoitukseen. Julkisten hankintojen menettelytapoja on kehitettävä niin, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannusteita innovaatioiden hankintoihin. Erityisesti on parannettava julkisen sektorin hankintaosaamista ja madallettava kynnystä riskinottoon. Riskinotto edellyttää käytännössä organisaation johdon vahvaa tukea. Julkisella sektorilla tulisi olla riittävät ja oikeanlaiset kannusteet parantaa julkisten palvelujen pidemmän välin tuottavuutta ja laatua uusia ratkaisuja hyödyntämällä. Kannusteiden tulisi palkita organisaatiota uudenlaisten toimintatapojen käyttöönotosta. Taloudellisia ja muita kannusteita tulisi kehittää osana Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa (VATU) sekä kuntien tuottavuusohjelmaa. Ensimmäiseksi innovaatioiden julkisten hankintojen strategiseksi kohdealueeksi on valittu ympäristö- ja energia-ala eli cleantech. Julkisille hankkijoille on tarkoituksena asettaa prosenttimääräinen tavoite innovaatiotoimintaa edistävien kestävien cleantech -alan ratkaisujen käyttöönoton edistämiseksi. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on laajentaa tavoite koskemaan kaikkia julkisia hankintoja. Asetetaan tavoite, että 1 prosentti julkisista hankinnoista kohdistetaan uusien cleantech-alan ratkaisujen hankintaan. (Toimenpide 18: TEM, YM) Vauhditetaan innovaatioiden syntyä ja leviämistä asettamalla prosenttitavoite (esimerkiksi 2-3 prosenttia) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa edistäville julkisille hankinnoille. Parannetaan hankintaosaamista vahvistamalla ja kehittämällä julkisten hankintojen kokonaisvaltaista tukea ja neuvontaa innovaatioasioissa. Kehitetään innovaatiohankintojen taloudellisia ja muita kannusteita osana valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa (VATU -ohjelmaa) sekä kuntien tuottavuusohjelmaa. (Toimenpide 19: TEM, VM) Julkiset tietovarannot voivat toimia nykyistä paljon laajemmin tutkimuksen ja innovoinnin raaka-aineena. Julkisten tietovarantojen avaaminen etenee valtioneuvoston maaliskuussa 2011 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti tietoaineistojen avaamista edistävällä tietopolitiikalla, teknisen ja lainsäädännöllisen infrastruktuurin vahvistamisella sekä julkisen sektorin tietoaineistoja hyödyntävän sovellus- ja palvelukehityksen vauhdittamisella. Valtionvarainministeriö on käynnistämässä Avoimen tiedon ohjelman, jolla julkinen sektori vauhdittaa tietoaineistojen avaamista ja hyödynnettävyyttä omalta osaltaan. Julkisen sektorin tietoaineistojen tehokas hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa vaatii yritysten sovellus- ja palvelukehityshankkeiden vauhdittamista, tiedon avaamista ja hyödyntämistä koskevan tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan vahvistamista sekä tukipalveluita, joilla voidaan vahvistaa mm. avointa tietoa käyttävien yhteisöjen innovaatiotoimintaa sekä tietoaineistojen kehittämistä viranomaisten ja käyttäjien kesken.

14 14 Kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi julkisen tiedon avaamisen ohjelmaa tukevien koulutus-, neuvonta-, verkostoitumis- ja muiden tukipalvelujen rakentaminen sekä julkista tietoa hyödyntävän liiketoiminnan edistämistoimet. (Toimenpide 20: VM, TEM ja muut ministeriöt) Digitaalisten aineistojen pitkäaikainen säilyminen edellyttää ratkaisua, jolla taataan kulttuuriperintöaineistojen, tutkimuksen tietoaineistojen sekä sähköisten dokumenttien säilyminen ymmärrettävinä ja käytettävinä tulevaisuudessa. Kulttuurin ja tutkimuksen tietoinfrastruktuurin palvelut edistävät eri alojen osaamisesta syntyvää yhteistyötä ja kumuloivat osaamista. Tällä on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia talouteen sekä suoria aineellisia vaikutuksia innovaatioihin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja sitä kautta kilpailukykyyn. Edistetään tiedon yhteiskäyttöä ja avoimuutta panostamalla tutkimuksen ja kulttuurin digitaalisten tietoaineistojen hallinnan, jakelun ja säilyttämisen tietoinfrastruktuuriin. (Toimenpide 21: OKM) Korkeampaa arvoa ja uusia kilpailuetuja aineettomilla investoinneilla Kansainvälinen kilpailukykymme on perustunut panostuksiin perinteiseen T&K-toimintaan ja sen menestyksekkääseen hyödyntämiseen teollisissa tuotteissa. Kansantalouden palveluvaltaistuessa teollisten tuotteidenkin menestys kansainvälisillä markkinoilla tukeutuu kasvavassa määrin tuotteisiin liittyviin palveluihin, tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiin. Samalla palvelut kytkeytyvät yhä enemmän osaksi yritysten aineettomia investointeja ja aineetonta pääomaa, jotka koostuvat muun muassa muotoilusta, brändeistä, organisaatioiden kyvykkyyksistä, aineettomista oikeuksista ja verkostoista). Rajanveto palvelujen ja muiden aineettomien tekijöiden välillä muuttuu tällöin häilyvämmäksi. Yritysten innovaatiotoiminta ja kilpailuedut muodostuvat yhä enemmän aineettoman pääoman varaan. Aineettoman pääoman hyödyntämistä liiketoiminnassa ja sen johtamista tulisi jatkossa käsitellä kokonaisuutena. Huomiota on kiinnitettävä tapoihin kannustaa yrityksiä monipuolisiin aineettomiin investointeihin. On huolehdittava siitä, että innovaatiopolitiikka vastaa aineettoman pääoman kartuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän osaamisen ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä on tullut merkittävä kilpailutekijä sekä lisäarvon ja kasvun lähde. Luovien alojen yritykset synnyttävät innovaatioita, esimerkiksi uusia tapoja toimia, uusia tuotteita, brändejä, palveluja ja palvelukonsepteja. Muotoilua tulisi hyödyntää laajamittaisemmin yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoiminnassa. Vuoden 2013 alussa valmistuvassa kansallisessa muotoiluohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla vahvistetaan muotoiluosaamista yhteiskunnassa. Keskeisimpiä luovien alojen haasteita ovat luovien tekijöiden osaamisen ylläpito toimintaympäristön ja työelämän muutoksissa, ulkoisen rahoituksen saatavuus, yritysten erityistarpeiden huomioon ottaminen julkisissa yrityskehitys- ja rahoituspalveluissa sekä tekijänoikeuksien hyödyntämisongelmista johtuva alan tuotteiden ja palvelujen alhainen arvonlisäys. Tähän tilanteeseen esitetään ratkaisuja myös työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä muistiossa Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa taloutta edistävät toimet ja kehittämislinjaukset.

15 15 Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti laaditussa työelämän kehittämisstrategiassa on nostettu esiin innovoinnin merkitys tuottavuuden vahvistumiselle. Työyhteisöjen sisäisillä työn järjestämisen tavoilla on merkittävä vaikutus organisaation tuottavuuteen. Työyhteisöjen uudistumiskykyyn vaikuttavat organisaation työskentelyilmapiiri sekä sellaiset rakenteet ja toimintatavat, jotka kannustavat organisaation kaikilla tasoilla ideoiden esiin nostamiseen ja uusien asioiden kokeilemiseen. Rikastavan vuorovaikutuksen kannalta oleellista on erilaisten ihmisten ja toimintakulttuurien yhteen tuominen. Myös rajoja ylittävä yhteistyö toisten työpaikkojen, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on tärkeää. Kannustetaan yrityksiä aineettomiin investointeihin edistämällä palveluinnovaatioita, luovien alojen yritystoimintaa, muotoilun hyödyntämistä kansallisella muotoiluohjelmalla ja työorganisaatioiden uudistumista työelämän kehittämisstrategian mukaisesti. (Toimenpide 22: TEM, OKM) Yhteiskunnan vihertyminen synnyttää tarpeita uusille ratkaisuille. Järjestelmätason murros edellyttää kuitenkin pelkkää teknologiaa laajempia ratkaisukokonaisuuksia, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia palveluinnovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien kehittymiselle. Kokonaisvaltaisempien ratkaisujen kysyntää vahvistaa kuluttajien kestävää kehitystä korostavien arvojen nousu. Suomessa on vahvaa uuden ympäristö- ja energiateknologian kehittämisosaamista, mutta energiantarpeeseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet on toistaiseksi nähty kilpailukyvyn rasitteena eikä uuden liiketoiminnan mahdollisuutena. Tilaisuuksia uuteen arvonluontiin ei ole vielä hyödynnetty tehokkaasti järjestelmätason ja tähän liittyvien palveluinnovaatioiden osalta. Huomioidaan valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa puhtaan energian kasvavan kysynnän synnyttämät uudet liiketoimintamahdollisuudet ja määritellään tätä tukevat toimenpiteet. (Toimenpide 23: TEM)

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Huhtikuu 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta

Huhtikuu 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta Huhtikuu 2014 Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 1 Johdanto TÄLLÄ PERIAATEPÄÄTÖKSELLÄ kootaan yhteen aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmaksi vuosille 2014

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15/2014 1 2 Sisällys Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014...5

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

Uskalla (epä)onnistua

Uskalla (epä)onnistua Uskalla (epä)onnistua Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman asiantuntijaryhmän raportti tutkimuspohjaisten innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot