Maanalaista työtä ympäristön hyväksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanalaista työtä ympäristön hyväksi"

Transkriptio

1 Ekokemin ohje 3/08 Maanalaista työtä ympäristön hyväksi Erotinjärjestelmien ylläpito Erottimet ovat osa kiinteistöjen jäte vedenkäsittelyjärjestelmää. Niiden tehtävänä on estää erilaisten kiintoaineiden ja haitallisten aineiden pääsy viemäriin, jätevedenpuhdistamolle ja ympäristöön. Erottimien säännöllinen ja asianmukainen huolto pidentää jätevesijärjestelmän käyttöikää. Oikea-aikaiset tyhjennykset vähentävät syntyvien jätteiden määrää ja huoltokustannuksia.

2 Perusasiat erotinkaivojen huollosta Erotinjärjestelmän tehtävänä on estää haitallisten aineiden pääsy viemäriverkostoon. Kiinteät aineet ja rasvat haittaavat viemärin ja jätevedenkäsittelyn toimintaa. Öljyt ja liuottimet vaikeuttavat puhdistamon toimintaa ja aiheuttavat puhdistamolla työskenteleville terveysriskejä. Puhdistamolietteeseen tai vesistöön päätyessään haitta-aineet voivat aiheut taa haittaa luonnolle. Erottimien valintaperusteet Jätevesijärjestelmissä tarvitaan erottimia. Erottimien tarpeesta ja valintaperusteista on määrätty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Käytännössä toiminnanharjoittajalle asetettavat erottimia koskevat määräykset on kirjattu rakennuslupaan tai esimerkiksi ympäristölupaan. Erottimien laatu ja järjestelmän mitoitus riippuu kiinteistöllä syntyvien jätevesien laadusta, niiden määrästä sekä siitä minne jätevedet johdetaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D1 on esitetty jäte- ja sadevesilaitteistoissa käytettävien erotintyyppien valintaperusteet. Valintaan voi vaikuttaa paitsi kohteen laatu, myös jokin toiminnalle annettu lupa, kuten ympäristölupa. Erotinjärjestelmän osat Erotinjärjestelmät koostuvat yleensä hiekan- ja öljynerottimista, elintarvike- ja vastaavassa tuotannossa myös rasvan erottimista ja sekä näihin liittyvistä näytteenottokaivoista ja hälytinautomatiikasta. Erottimien toiminta on yksinkertaisesti aineiden painovoimaista erottamista. Jäteveden virratessa erotinjärjestelmän läpi haitalliset aineet erottuvat vedestä ja toisistaan kerrostumalla (luokka 2). Uudenaikaisissa järjestelmissä painovoimaista erottumista tehostetaan eräänlaisella keräimellä, koalisaattorilla (luokka 1). Sen läpi kulkevassa vedessä esimerkiksi öljyjen pisarakoko kasvaa ja erottuminen on nopeampaa ja tehokkaampaa. Kun erottimet toimivat oikein, järjestelmästä virtaa ulos vain viemäröintikelpoista jätevettä. Erotin on kuin ilmanvaihto tai valaistus: kun se toimii, sitä ei huomaa, mutta sen toimimattomuudesta on haittaa ja pahimmillaan vaaraa tai aiheutuu jopa vahinkoja. Kolmen kerroksen aineita Erottimissa jäteneste erottuu kolmeen eri faasiin, ainekerrokseen. Hiekka ja muut kiinteät vettä raskaammat hiukkaset painuvat pohjalietteeseen. Hiekanerotuskaivojen tarkoitus onkin juuri erottaa tämä kiinteä aines muusta jätevedestä. Öljyn- ja rasvanerottimissa öljy, liuottimet ja muut vettä kevyemmät aineet muodostavat pintakerroksen. Hiekanerottimien läpi päässyt hienojakoinen liete laskeutuu öljynerottimen pohjaan. Puhdistuva vesi jää keskimmäiseksi kerrokseksi. Jotta erottimet toimivat niin kuin pitää, on jäteveden päästävä virtaamaan suunnitellulla tavalla. Se edellyttää järjestelmän kunnon tarkistamista Oikea-aikaiset tyhjennykset vähentävät syntyvien jätteiden määrää ja erottimien puhdistustehokkuus säilyy korkeana.

3 Hiekanerotin (vasemmalla) estää kiinteiden aineiden joutumisen viemäriin. Öljynerotin (keskellä) erottaa öljyperäiset aineet viemäriin johdettavasta vedestä, jonka laatua tarkkaillaan näytteenottokaivon (oikealla) kautta. Ainekerrokset erottuvat oikein, kun kiinteistöillä käytetään vain niitä aineita, joille jätevesijärjestelmä on suunniteltu. Esimerkiksi autonpesulinjoilla se tarkoittaa vain koestettujen pesuaineiden käyttöä. Erottimiin ei myöskään saa johtaa jätevesiä, jotka eivät kuulu järjestelmään, kuten huuhtelu- tai saniteettijätevesiä. ja erottimiin kertyvien haitallisten aineiden poistamista säännöllisin ajoin. Hiekanerottimien pohjalle ja öljynerottimien pintaan ja pohjaan erottuvat ainekerrokset ovat ongelmajätettä. Jos erottimet ovat pitkään olleet huoltamatta, voi erottimien koko tilavuus täyttyä ongelmajätteellä. Erottimet eivät toimi ilman huoltoa. Erottuvat kerrokset voivat paksuuntua niin, että ne käytännössä estävät jäteveden virtauksen. Se aiheuttaa ongelmia kiinteistöllä ja pahimmillaan jopa ympäröivän maaperän pilaantumisen. Oikein toimivien erottimien kustannukset pystytään ennakoimaan, eivätkä ne aiheuta yllätyksellisiä laitteistojen tai ympäristön puhdistuskustannuksia. Erottimien tarkistukset Erottimien ylläpitotarve vaihtelee niiden käytön ja kapasiteetin mukaan. Miniminä voidaan pitää, että erotin mitataan tai tyhjennetään kerran vuodessa. Perusasia on kuitenkin erottimien toiminnan tunteminen. Jokaisen toiminnanharjoittajan tai kiinteistön haltijan on tiedettävä missä ja minkälaisia erottimia kiinteistöllä on ja missä toimintakunnossa ne ovat. Erottimien käyttöä on seurattava ja niiden tarkkailusta ja mittauksista sekä suoritetuista tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa (valvontakansio). Mittauksesta laaditaan mittauspöytäkirja. Pöytäkirjaan kirjataan tulokset sekä havainnot poikkeavuuksista erottimien toiminnassa tai ym- Erotin Kohde Hiekka/liete Öljy Rasva Huomautus A Auto- ja moottorikorjaamo X X Erottimiin ei saa johtaa muita jätevesiä. Auton pesupaikka X X X X Autosuoja lattiakaivolla (A > 40 m 2 ) X X Mittarikenttä, öljysäiliökenttä tms X X B Konehuone, raskasöljylaitoksen kattilahuone X Kuten kohdassa A. Maalaamo X Ruiskumaalaushuone X Tarvittaessa C Valmistuskeittiö (yli 50 annosta/d), grilli X Erottimiin ei saa johtaa muita jätevesiä. Jakelukeittiö (yli 00 annosta/d) X D Teurastamo, lihajalostamo tms. E Muut laitokset, esim. teollisuus, pesula, Erotin paikallisten viranomaisten sairaala, laboratorio, palavien nesteiden vaatimusten mukaisesti. varasto, pysäköintialue Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, osa D1, liite 6 X

4 päristössä. Pöytäkirja on hyvä vahvistaa mittaajan ja erottimen haltijan allekirjoituksella. Hiekanerottimista mitataan kiintoainemäärä ja tarkistetaan öljynerottimelle lähtevän putkiston eheys. Pohjakerros on tyhjennettävä viimeistään silloin, kun erottimen varastotila (kanaali, allas, kaivo) täyttyy kiintoaineilla yli puolivälin. Käytännössä hiekanerottimen kunnollinen toiminta on monimutkaisenkin järjestelmän avaintekijä. Hiekanerottimen pohjakerroksen täyttyessä liikaa kiintoainesta alkaa kulkeutua öljynerottimelle, jolloin sen toiminta häiriintyy, tai vaihtoehtoisesti virtaus öljynerottimelle estyy ja koko erotinjärjestelmä lakkaa toimimasta. Öljyn- ja rasvanerottimesta mitataan pintakerroksen ja pohjalietteen paksuus. Mittauksen yhteydessä puhdistetaan hälytinjärjestelmän anturi ja tarkistetaan hälytinjärjestelmän toiminta. Huoltotyön riskit on tunnettava ja niihin on varauduttava oikein. Vaativimmissa kohteissa tarvitaan asianmukaisen varustuksen ja työvälineiden lisäksi myös turvallisuuden varmistava toinen työntekijä.

5 Tyhjennystarve Pintakerroksen tyhjennystarpeen määrää yleensä pinnan varastotilan täyttyminen, yli 15 cm liuotinpaksuus kertoo tyhjennystarpeesta. Tieto saadaan joko hälytinjärjestelmästä tai säännöllisesti suoritettavilla mittauksilla (1 2 mittausta/ vuosi). Kun pohjan lietekerroksen paksuus on noin 30 cm, on sen tyhjennystarve ilmeinen. Tyhjennyksen yhteydessä luokka 1 erottimien koalisaattori on puhdistettava, jotta erottimen puhdistustehokkuus säilyy korkeana. Näitä erottimiahan on erityisesti herkissä kohteissa, joissa vedet johdetaan suoraan maastoon. Koko erottimen tyhjennystarpeesta kertoo mahdollinen toimintahäiriö tai poikkeuksellisen paksu, selvästi yli 30 cm paksu pohjalietekerros. Hiekanerottimien pohja- ja öljynerottimien pinta- ja pohjakerros ovat ongelmajätettä, joka on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Varmista, että saat jätteet noutavalta huoltoyritykseltä ongelmajätteen noudosta siirtoasiakirjan. Liitä se erottimien valvontakansioon. Hyvä hoito Erotinkaivojen hyvään käyttöön ja ylläpitoon sisältyy: erottimien toiminnan peruskartoitus ja dokumentointi säännölliset määrä- ja kuntotarkastukset oikea-aikaiset tyhjennykset standardien SFS EN 858:1 2 mukaisesti jätteen kuljetukset asianmukaiseen käsittelyyn toiminnan asiakirjojen ajantasainen ylläpito Jos esimerkiksi hiekanerottimen jätettä aiotaan toimittaa kaatopaikalle, on jätteen kaatopaikkakelpoisuus selvitettävä.

6 Valitse kumppanisi huolella Ole huolellinen valitessasi yhteistyökumppania erotinkaivojesi hoitoon. Muista, että jätteen tuottajana olet vastuussa toiminnassasi syntyneistä jätteistä niiden asianmukaiseen loppukäsittelyyn asti. Erotinlaitteistojesi jätehuollon kumppanilla tulee luonnollisesti olla tarvittavat luvat ja riittävästi koulutettu pätevä henkilökunta, joka osaa ja pystyy työskentelemään turvallisesti. Ole selvillä, miten yhteistyökumppanisi kuljettaa ja käsittelee jätteesi tai minne jätteet viedään käsiteltäväksi. Ekokemin erotinhuoltopalvelu Ekokem tarjoaa erottimien huoltopalvelua eri toimipisteissään. Tarjoamme erotinkaivojen haltijoille palvelukokonaisuuden, joka sisältää kaikki erotinkaivojen hyvään käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat osatekijät al kaen erottimien sijainnin kartoituksesta mittauksiin, tyhjennyksiin ja tarvittaessa aina asiakirjojen ylläpitoon asti. Huoltopalvelumme sopii kaikille hiekan-, öljyn-, rasvan- tai pesuaineenerotinkaivoille ja kaiken kokoiseen toimintaan mittarikentältä suuriin teollisuuskiinteistöihin. Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että tunnemme perusteellisesti ympäristöalan lainsäädännön ja noudatamme sitä kaikessa toiminnassamme. Yleisten säädösten lisäksi sitoudumme sertifioitujen laatu- ja ympäristöohjelmien ISO 9001 ja ISO sekä OHSAS vaatimuksiin. Lisätietoja Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D1 liite 6 Standardit SFS EN 858:1 2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Erotinlaitteistojen valmistajat ja maahantuojat palvelut teollisuuden kaupan ja liikenteen palvelut neuvonta- tarkastus- huolto- ja pesupalvelut Yhdessä maan parhaaksi Ekokem Oy Ab Kuulojankatu 1 PL RIIHIMÄKI Puh faksi /2008 Painotalo Auranen, Forssa Pai no tuo te

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan kunnanvaltuusto 21.10.2013 (121 ) Sisällysluettelo 1 LUKU Yleiset määräykset...2 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (14) IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET l (14) PERUSTELUT Ymp. ltk11. 12.2014 Khall 13. 01.2015 Kvall 11. 02. 2015

PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET l (14) PERUSTELUT Ymp. ltk11. 12.2014 Khall 13. 01.2015 Kvall 11. 02. 2015 PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET l (14) Ymp. ltk11. 12.2014 Khall 13. 01.2015 PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 2 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä-

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä- VESILAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite...

Lisätiedot