Uuden sukupolven Kuntaliitto strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategia"

Transkriptio

1 Uuden sukupolven Kuntaliitto strategia Tarkistus vuosille

2 Muutostuki uudistaa Kuntien tehtäväkenttä ja rooli palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa ovat muutoksessa. Tällä strategiakaudella siirryimme rullaavan strategian malliin, jossa tarvittaessa suuntaamme uudelleen strategisia tavoitteita valtuustokauden vaihtuessa ja puolivälissä. Tämä tulee enemmän kuin tarpeeseen. Heikon taloustilanteen pitkittyminen ja sote-uudistus muokkaavat lähivuosina voimakkaasti kuntien toimintaedellytyksiä ja roolia. Tässä tilanteessa Kuntaliiton on myös arvioitava uudelleen kykyään auttaa entistä erilaisemmissa tilanteissa olevia kuntia. Sote-uudistuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi tarvitaan laaja-alainen muutostukiohjelma. Kuntaliiton näkökulmasta sen tavoitteena on edistää kuntalähtöistä sote-uudistuksen toteutusta ja tukea kuntia, kuntayhtymiä sekä uudistusta valmistelevia muita organisaatioita palvelurakennemuutoksen eri vaiheissa. Kuntien rooli eriytyy muutosten myötä. Kunnan rooli tai kuntien erilaiset roolit edellyttävätkin uudelleenarviointia ja visiotyötä lähivuosina. Ennakointi on yksi niistä asioista, joita haluamme Kuntaliitossa erityisesti kehittää yhdessä jäseniemme ja kumppaneiden kanssa. Havainnoimalla heikkoja signaaleja saamme ymmärrystä siitä, miltä tulevaisuus saattaa näyttää. Ennakoimalla emme pyri ennustamaan tulevaa, vaan varautumaan paremmin erilaisiin mahdollisiin kehityskulkuihin. Kuntaliitto toteutti kevään 2014 aikana yhdessä liiton poliittisen johdon kanssa pilotin ennakointityöstä. Pilotin tavoitteena oli nostaa esiin uusia mahdollisia tulevaisuuksia: mitkä ovat julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja kuntalaisten roolit tulevaisuuden hyvinvoinnissa? Mikä on jatkossa palvelutuotannon uusjako? Mitä tulevaisuudessa tarkoittaa hyvä elämä? keskeiseksi kysymykseksi nousi hyvinvoinnin näköalojen mittava uudelleenarviointi lähivuosina. Tulevaisuuden hyvinvointimallien ja -palvelujen löytäminen vaatii jatkuvaa ennakointityötä ja kumppanuuksien rakentamista. Olemme käynnistäneet valmistelutyön, jonka tavoitteena on yhteinen kansallinen hyvinvointiennakointiprosessi vuosille Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma toimitusjohtaja 2 Kuvat: Heli Sorjonen

3 Kuntaliiton perustehtävä, visio 2020 ja strategiset valinnat Kuntaliitto on perustettu vuonna Suomen Kuntaliitto muodostettiin seitsemästä kunnallisesta keskusjärjestöstä. Kuntaliitto on toiminut yhteisenä ja ainoana kuntien etujärjestönä 20 vuoden eli yhden sukupolven ajan. Kuntien tehtäväkenttä ja rooli palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa ovat muutoksessa. Muutosten myötä mosaiikkimaistuvassa kuntakentässä Kuntaliiton asema etujärjestönä on haastava. Meidän on elettävä mukana jäsenkuntiemme muutoksessa ja kyettävä tunnistamaan ja palvelemaan erilaisten jäsenten ja asiakkaiden tarpeita. Vuonna 2013 hyväksytyn Uuden sukupolven Kuntaliitto strategian lähtökohtana on tehdä tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä vuoteen Strategiassa luomme näkemyksen Kuntaliiton tulevaisuuteen liiton perustehtävän, vision ja strategisten valintojen kautta. Strategisia tavoitteita on myös voitava tarkistaa lyhyellä aikavälillä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kuntaliiton strategiassa korostetaan kahden vuoden ( ja ) näkymää. Rullaavan strategian idean mukaisesti strategian suuntaa täsmennetään tarvittavin osin kahden vuoden välein. Strategiakauden jälkimmäisellä jaksolla vuosina haluamme vahvistaa ennakoivaa otetta tulevaisuuden tekemiseen ja työmme vaikuttavuutta kuntalaisten hyvinvoinnin toteuttamiseksi. Haluamme arvioida, ennakoida ja kehittää yhdessä jäseniemme ja eri kumppaneiden kanssa uusia näkemyksiä ja ratkaisuja tulevaisuuden hyvinvointimalleiksi ja -palveluiksi. On nähtävä kauas voidakseen toimia lähellä. Teemme tulevaisuutta kuntien kanssa kuntalaisille. 3

4 Tässä strategian tarkistuksessa määrittelemme tavoitteemme vuosille Strategian tarkistus merkitsee myös uudelleen asemoitumista suhteessa jäseniin ja asiakkaisiin. Kuntaliiton on myös arvioitava uudelleen kykyään auttaa entistä erilaisemmissa tilanteissa olevia kuntia. Strategian toimeenpanoa ohjaa vuosittain valmisteltava Kuntaliiton toimintasuunnitelma. Siinä painotamme konkreettisia strategian mukaisia toimenpiteitä, joilla saatamme tavoitteemme arjen teoiksi. Suomen Kuntaliitto Rullaavan strategian idea Strategia kahden vuoden arjen tekoina: Selkeät ja konkreettiset toimenpiteet Valtuustokausi Onnistumisen arviointi Onnistumisen arviointi Valtuustokausi Toimenpiteet 2014 Strategiset 2014 tavoitteet päivitys 2015 Toimenpiteet 2016 Toimenpiteet Strategiset tavoitteet päivitys Toimenpiteet Visio 2020 Uuden sukupolven Kuntaliitto strategia Valinnat ja tavoitteet Näkemys toimintaympäristön kehityksestä Kuntaliiton perustehtävä Kuntaliiton perustehtävän lähtökohdat: z Vahvistamme kuntakentän kanssa ennakoivaa otetta tulevaisuuden tekemiseen. z Otamme vastuuta sekä kuntien että kuntalaisten hyvinvoinnin toteutumisen edellytyksistä. z Haluamme entistä vahvemmin toimia kuntien yhteisenä foorumina ja yhteen sovittajana ja vaikuttaa yhdessä kuntien kanssa. z Käytämme uudella tavalla verkostoja ja niihin liittyvää osaamista edunvalvonnan, kehittämisen ja palveluiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Uuden sukupolven Kuntaliiton perustehtävä: Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta. Kuntaliitto vaikuttaa kuntien ja alueellisten yhteisöjen elinvoimaisuuden puolesta. ajamme kuntien etua, palvelemme kuntia ja toimimme kuntien kehittäjäkumppanina. Kehitämme osallistavia palvelujärjestelmiä ja demokraattisesti ohjautuvia kuntakonserneja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. 4

5 Teemme tulevaisuutta kuntien kanssa kuntalaisille. Tällä haluamme korostaa toimintamme vaikuttavuutta myös loppuasiakkaiden eli kuntalaisten näkökulmasta. Näemme myös, että teemme kestävää tulevaisuutta kunnille. Keskeinen tehtävämme on sovittaa yhteen erilaisten kuntien tarpeisiin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Kestävyydellä tarkoitamme myös sukupolvet ylittävää oikeudenmukaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Visio 2020 ja strategiset valinnat Kuntaliiton visio Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja, kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja. Vision toteutuminen edellyttää Kuntaliitolta valintoja. Strategisilla valinnoilla tarkoitetaan vision toteutumisen kannalta keskeisiä valintoja, jotka suuntaavat pidemmän ajan ( ) strategisten tavoitteiden asettamista sekä lyhyen ajan ( ) toimenpidekokonaisuuksien määrittelyä. Kuntaliiton strategiset valinnat 1 Elinvoimaiset kunnat ja alueelliset yhteisöt sekä hyvinvoivat kuntalaiset 2 Toimintakykyiset kuntakonsernit 3 Verkostoituva Kuntaliitto Kuva: Pixhill 5

6 Ensimmäisellä valinnalla korostamme elinvoimaisuutta ja kykyä uudistua. Elinvoimaisuus rakentuu paikallisissa ja alueellisissa yhteisöissä kuntien, kuntalaisten, yritysten ja erilaisten muiden toimijoiden kautta. Kunta voi luoda edellytyksiä ja vaikuttaa elinvoimaisuuteen, koska se edustaa yhteisöllistä vastuunottoa, paikallistuntemusta ja kansanvaltaista vaikuttamista. Korostamme myös Kuntaliiton työn vaikuttavuutta kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan omaa organisaatiota (emoyhteisö) mukaan lukien liikelaitokset sekä yhteisöt, joissa kunnalla on määräysvalta. Kuntakonserni on taloudellisjuridisesti määritetyn muodon ohella myös toiminnallinen ja kulttuurinen yhteisö. Haluamme olla aktiivisesti mukana kuntakonsernien johtamisen ja rakenteiden kehittämisessä yhdessä kuntien kanssa. Kolmas valinta merkitsee Kuntaliiton sisäistä uudistumista johtamisen, rakenteen, toimintamallin ja toimintakulttuurin alueilla. Kuntaliiton visio, perustehtävä ja strategiset valinnat 1. Elinvoimaiset kunnat ja alueelliset yhteisöt sekä hyvinvoivat kuntalaiset 2. Toimintakykyiset kuntakonsernit 3. Verkostoituva Kuntaliitto 6

7 Strategiset tavoitteet vuosille Strategisiin valintoihin perustuvat strategiset tavoitteet: 1. Elinvoimaiset kunnat ja alueelliset yhteisöt sekä hyvinvoivat kuntalaiset Kuntien rooli, kuntatalous ja itsehallinto 1.1 Vahvistamme erilaisten kuntien roolia, kestävää kuntataloutta ja kunnallista itsehallintoa. Hyvinvointi 1.2 Selkiytämme kuntien roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten mahdollistajana. Elinvoima 1.3 Vahvistamme kuntien edellytyksiä kehittää paikallista elinvoimaa. 2. Toimintakykyiset kuntakonsernit Kuntakonsernit 2.1 Luomme aitoa lisäarvoa ja vaikuttavia ratkaisuja kuntakonsernien vaativiin tarpeisiin. Henkilöstön saatavuus ja osaaminen 2.2 Luomme edellytyksiä kuntien henkilöstön saatavuudelle ja osaamiselle. 3. Verkostoituva Kuntaliitto 3.1 Vahvistamme liiton osaamisperustaa ottamalla käyttöön uuden kansallisen, pohjoismaisen, EU-tason ja kansainvälisen verkostomallin. 3.2 Uudistamme asiakaspalvelumallin sekä kehittämisen ja edunvalvonnan toimintamallin. 3.3 Tavoittelemme vuonna 2017 talouden tasapainoa, eli vuositasolla euron tulosparannusta vuosina Tulosparannus toteutetaan sekä tuotteiden ja palveluiden myyntiä parantamalla että kustannuksia sopeuttamalla. 7

8 Kuntaliiton uudelleen asemoituminen Kuntaliiton jäseninä ovat maamme kunnat. Jäsenkenttä eli kunnat ja erilaiset kuntaperusteiset organisaatiot ovat kuluvalla vuosikymmenellä syvällisten muutosten edessä. Kuntien erilaistuminen kiihtyy, mikä näkyy niiden edellytyksissä vahvistaa elinvoimaisuutta ja turvata kuntalaisten hyvinvointi. Kunnista on muodostunut moni-ilmeisiä konserneja, joiden sisällä on hyvin erilaisia toimijoita: muun muassa liikelaitoksia, osakeyhtiöitä ja kuntien vaikutusvallassa olevia yhteisöjä. Sote-uudistus lisää monimuotoisuutta. Monensuuntaiset kehityskulut haastavat meidät arvioimaan uudelleen tehtäväämme. Strategiakauden jälkimmäisellä jaksolla suuntaamme toimintaamme uudelleen voidaksemme auttaa erilaisissa tilanteissa olevia kuntia. Kuntaliiton uudelleen asemoituminen STRATEGISET VALINNAT 1. Elinvoimaiset kunnat ja 1. Elinvoimaiset alueelliset kunnat yhteisöt ja alueelliset sekä hyvinvoivat yhteisöt kuntalaiset sekä hyvinvoivat kuntalaiset 2. Toimintakykyiset kuntakonsernit 1.1 Vahvistamme 2. erilaisten kuntien 3. roolia, kestävää kuntataloutta ja Toimintakykyiset Verkostoituva kunnallista itsehallintoa Asiakaslähtöisyyden kuntakonsernit Kuntaliitto 1.2 Selkiytämme kuntien roolia vahvistaminen kuntalaisten hyvinvoinnin strategian edellytysten mahdollistajana toteuttamisessa 1.3 Vahvistamme kuntien edellytyksiä kehittää paikallista elinvoimaa STRATEGISET TAVOITTEET 2.1 Luomme aitoa lisäarvoa ja vaikuttavia ratkaisuja Miten auttaa kuntakonsernien vaativiin erilaisissa tilanteissa tarpeisiin olevia kuntia? 2.2 Luomme edellytyksiä kuntien henkilöstön saatavuudelle ja osaamiselle 3. Verkostoituva Kuntaliitto Tavoitteiden tarkistaminen Uudelleen asemoituminen 8

9 Strategian toimeenpano arjen tekoina Kuntaliiton strategiassa korostetaan tietoisesti kahden vuoden näkymää ja konkreettisia strategian mukaisia toimenpiteitä. Rullaavan strategian idean mukaisesti sekä strategian suuntaa että toimenpiteitä täsmennetään tarvittavin osin kahden vuoden välein. Hallituksen ja valtuuston hyväksymän strategian toimeenpanoon sisältyvät Liiton tavoitteiden toteuttamiseksi laadittavat toimenpideohjelmat sekä Liiton yksiköiden toimintasuunnitelmat. Strategia on myös keskeinen henkilökohtaisten tulos- ja kehityskeskusteluiden perusta. Strategian toteutumista seurataan Kuntaliiton johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä. Liitto kehittää strategian toteutumisen ja onnistumisen arviointia palvelu- ja suorituskyvyn sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuuden näkökulmasta. Strategia on arjen tekoja. Sanojen ja tekojen välillä ei saa kulua liian monia kenkäpareja. Lopulta strategian hyvyys tai huonous riippuu siitä, millaista toimintaa strategia saa aikaan käytännössä. Kuntaliiton strategia arjen tekoina Strategia arjen tekoina Elinvoimaiset kunnat ja alueelliset yhteisöt sekä hyvinvoivat kuntalaiset Visio 2020 Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja, kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja Toimintakykyiset kuntakonsernit 3. Verkostoituva Kuntaliitto Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta. 9

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan?

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan? 1 Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari IX Bruno Sarlin työseminaari, Helsinki 21.11.2013 KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN TILA JA TULEVAISUUS - Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Professori Vuokko

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä suunta ja sisältö Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) TOIMITTANEET Päivi Kurikka Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot