Kuusamon kultakaivoshanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuusamon kultakaivoshanke"

Transkriptio

1 Kuusamon kultakaivoshanke Ympäristövaikutusten arviointihankkeen esittelytilaisuus

2 Dragon Mining Dragon Mining Limited Konsernin toiminta on keskittynyt Suomeen ja Ruotsiin: Suomi: Oriveden kultakaivos, Jokisivun kultakaivos, Vammalan rikastamo Ruotsi: Svartliden kultakaivos ja rikastamo Malminetsintää Suomessa ja Ruotsissa. Dragon Mining Oy Australialaisen Dragon Mining Ltd:n tytäryhtiö Suomessa. Dragon osti Outokumpu Mining Oy:n jalometalliaiheet Suomessa vuonna Yhtiön palveluksessa (urakoitsijat mukana, tilanne 8/2013) Suomessa noin 150 työntekijää Ruotsissa noin 50 työntekijää Australiassa 3 työntekijää Listattu Australian pörssissä. Suurimmat osakkeenomistajat Eurogold, 24.45% Nicolas Mathys, 18.15% Future Rise Investments, 12.08% Outokumpu 3.84% Yhtiön hallitus Peter Cordin, Chairman Kjell Larsson, Managing Director Peter Gunzburg, Non Executive Director Christian Russenberger, Non Executive Director Markku Mäkelä, Non Executive Director

3 Toimitusjohtaja Kjell Larsson Projekti on vasta alkuvaiheessa ennen päätöksien tekoa tarvitaan lisäselvityksiä. Tavoitteenamme on rakentaa hyvä kaivos. Panostamme huolelliseen vesienkäsittelyyn. Haluamme ylläpitää jatkuvaa ja avointa keskustelua, tulemme jatkamaan keskustelua myös YVA-prosessin jälkeen. 3

4 Etelä-Suomen kaivokset Oriveden kultakaivos Jokisivun kultakaivos Vammalan rikastamo

5 Kuusamon kultakaivoshanke Kultakaivoshanke Muiden metallien tuottaminen ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan kannattavaa. Uraani on toiminnan kannalta haitta-aine, joka otetaan huomioon ympäristön kannalta sekä teknisissä ratkaisuissa. Hankkeen huolellinen valmistelu Laadukkaat ympäristöselvitykset. Yksityiskohtaiset tekniset tutkimukset. Vesien hallinta kaikissa olosuhteissa on painopistealue. Käytämme toimiviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Kaivostoiminta monipuolistaa elinkeinorakennetta Kaivostoiminta työllistää ja tuottaa verotuloja. Yhteistyöllä ja hyvällä suunnittelulla onnistuneeseen rinnakkaiseloon muiden toimialojen kanssa. Avoin tiedotus Kerromme avoimesti kaivoshankkeeseen liittyvistä asioista. Kuuntelemme ja keskustelemme paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteemme on turvallinen, ympäristön huomioonottava sekä vastuullinen kaivostoiminta

6 Hankealueiden sijainti

7 Kuusamon tutkimukset 1980-luvulla GTK, Outokumpu Dragon Mining Oy:n toimesta marraskuusta 2010 eteenpäin Tutkimukset ovat sisältäneet: Aiemman malminetsintäaineiston läpikäynti ja tulkinta Esim. vanhojen kairasydänten raportointi ja analysointi Uusia syväkairauksia, yli 50 km Kairanäytteitä analysoitu, laaja paketti alkuaineita Uudet näytteet: kpl Uudelleen analysoidut vanhat näytteet: kpl Paljon uutta ja luotettavaa tietoa Esiintymien mallintaminen ja mineraalivarantojen päivitys Geofysikaalisia mittauksia ja niiden tulkintaa Geologisia kenttätutkimuksia, mineralogisia tutkimuksia Ympäristövaikutusten arviointi Metallurgisia ja prosessitutkimuksia

8 Kuusamon esiintymät Malminetsintätutkimukset ovat keskittyneet Juomasuon, Hangaslammen ja Pohjasvaaran alueille. Poikkileikkauskuva Juomasuon esiintymästä. Tämän hetkisen tiedon perusteella kultapitoiset vyöhykkeet jatkuvat syvemmälle.

9 Kuusamon esiintymien kultamineraalivarantoarviot Ainoa arvometalli on kulta. Kaikki esiintymät yhteensä g/t Au. (n kg~750 l) Juomasuon, Hangaslammen ja Pohjasvaaran esiintymien kultamineraalivarantoarvio on yhteensä noin g/t Au. Tutkimukset esiintymien kasvattamiseksi ja varantojen luotettavuustason nostamiseksi jatkuvat. Esiintymissä tavataan myös runsaasti kobolttia. Mahdollisuutta tuottaa kobolttipitoista rikastetta tutkitaan jatkossa. Koboltin tuottamisen vaikutukset sisällytetty YVA:iin. Tarkemmat tiedot mineraalivarantoarviomenetelmistä ja competent person lausunnot löytyvät Dragon Mining Ltd:n pörssitiedotteista ja osoitteesta Raportoinnin raja-arvo 1.0 g/t kulta Juomasuo Tonnit Kulta Kulta (t) (g/t) (unssi) Mitattu Todennäköinen Mahdollinen Yhteensä Hangaslampi Mitattu Todennäköinen Mahdollinen Yhteensä Pohjasvaara Mitattu Todennäköinen Mahdollinen Yhteensä Meurastuksenaho Mitattu Todennäköinen Mahdollinen Yhteensä Sivakkaharju Mitattu Todennäköinen Mahdollinen Yhteensä Kuusamon esiintymät yhteensä Mitattu Todennäköinen Mahdollinen Yhteensä

10 Uraani- ja toriumpitoisuudet Juomasuon, Hangaslammen ja Sivakkaharjun esiintymissä tavataan paikoin kallioperän keskimääräisiä pitoisuuksia korkeampia uraanipitoisuuksia. Pitoisuustasot vaihtelevat esiintymän sisällä. Uraanipitoisuudet ovat murto-osa malmiluokan pitoisuuksista. Keskimääräiset uraanipitoisuudet ovat alhaisempia kuin aiemmat viitteet. Uusia näytteitä yli kpl. Pitoisuusarvioiden luotettavuustaso on noussut. Pohjasvaaran ja Meurastuksenahon esiintymien uraanipitoisuudet ovat kallioperän keskimääräisten pitoisuuksien tasolla. Kaikkien esiintymien, paitsi Sivakkaharjun, sivukivien uraanipitoisuudet ovat kallioperän keskimääräisten pitoisuuksien tasolla. Sivakkaharjun sivukivien arvioitu keskipitoisuus on 17.5 g/t (ppm). Keskimääräiset toriumpitoisuudet ovat kallioperän keskimääräisten pitoisuuksien tasolla kaikissa esiintymissä ja sivukivissä. Säteilyarvoja on mitattu järjestelmällisesti sekä työmaalla että kairasydämiä käsitellessä. Taustasäteilystä poikkeavia säteily-annoksia ei ole havaittu. Radiologinen perustilaselvitys tehdään vuosien aikana Säteilyturvakeskuksen toimesta. Säteilyturvakeskus ohjeistaa ja valvoo mahdollista kaivostoimintaa.

11 Kuusamon esiintymien uraani- ja toriumpitoisuudet Kuusamon kultaesiintymien uraani- ja toriumpitoisuuksien vaihteluväli, mediaani sekä keskiarvo. (ppm = grammaa tonnissa, med. = mediaani, k-arvo = kairasydännäytteiden pituudella painotettu keskiarvo, ellei toisin mainittu.)

12 Kaivoshankkeen vaiheet

13 IM1 Lopputuotevaihtoehdot Kullan rikastusprosessin lopputuote- ja rikastusprosessivaihtoehdot ovat: Kultapitoinen rikaste, jota tuotetaan vaahdotusprosessin kautta. Noin 90% kullasta saadaan talteen. Harkoiksi valettu kulta, jonka tuottaminen edellyttää rikasteen jatkojalostuksen liuotusmenetelmällä (NaCN) % kultapitoisen rikasteen sisältämästä kullasta saadaan talteen. Yhteensä noin 80-84% kullasta saadaan talteen. Koboltin talteenottoa tutkitaan. Hankkeen tavoitteena ei ole uraanin talteenottaminen, vaan uraania käsitellään kiviaineksessa esiintyvänä epäpuhtautena ja ainoastaan tästä syystä sen esiintymistä ja käsittelyä on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Tekniset ratkaisut ovat luotettavia ja laajasti käytössä niin Suomessa kuin muuallakin.

14 Slide 13 IM1 Au-vaahdotusrikaste noin 10%-20% malmista Ilpo Makinen;

15 Rikastusprosessi Prosessikaavio Murskaus Jauhatus Vaahdotus Lisävaahdotus tai magneettierotus Painovoimaerotus Malmin varastokasa Matalarikkinen rikastushiekka Kultapitoinen rikaste Vaahdotusrikasteen NaCN liuotus Kultaharkot (Doré) NaCN tuhoaminen (INCO-prosessi) Korkearikkinen rikastushiekka Korkeamman uraanipitoisuuden rikastushiekka

16 Rikastusprosessi Liuotus syanidin avulla ja INCO prosessi (syanidin tuhoaminen) NaCN Liuotus Syanidiliuotuksessa malmi- tai vaahdotusrikasteen sisältämä kulta liuotetaan selektiivisesti ja liuennut kulta otetaan talteen aktiivihiilen avulla. Syanidin (NaCN) konsentraatio liuotuksen alussa on noin 0,2 %. Liuotus tapahtuu peräkkäisissä liuotustankeissa. Välivaiheiden jälkeen muodostunut kultasakka sulatetaan uunissa ja valetaan kultaharkoiksi. Esimerkkejä: Svartlidenin kultakaivos, Kittilän kultakaivos, Raahen kultakaivos INCO-prosessi, syanidin tuhoaminen Syanidi (NaCN) ei ole pysyvä yhdiste. Se hajoaa luontaisesti mm. auringon UV-säteilyn vaikutuksesta Syanidin hajoamista voidaan nopeuttaa kemiallisesti ns. INCO-prosessin avulla. INCO-prosessissa vapaa syanidi hajotetaan rikkidioksidin ja hapen avulla syanaatiksi ja rikkihapoksi. Prosessin jälkeen lietteen syanidipitoisuus on alle 0,1 ppm (0,00001 %) Syanidin tuhoaminen tapahtuu sisätiloissa heti käytön jälkeen. INCO-prosessi käytössä kaivoksilla eri puolilla maailmaa, myös Suomessa ja Ruotsissa. 15

17 Rikastushiekkavaihtoehdot Matalarikkinen rikastushiekka Korkearikkinen rikastushiekka Mahdollisesti erotetaan korkeamman uraanipitoisuuden rikastushiekka omaksi jakeekseen.

18 Kaivosalueen toiminnot Esimerkki: Rikastamon sijoitusvaihtoehto 1 Vesien käsittely on painopistealue. Erilliset vesikierrot prosessivesille ja hulevesille. Rikastamoalueelle rakennetaan vesien käsittelylaitos. Kaikki alueelta lähtevä vesi käsitellään asianmukaisesti.

19 Kaivosalueen toiminnot Havainnekuva, Rikastamon sijoitusvaihtoehto 1 Havainnekuva pohjoisesta louhinta-alueesta rikastamon sijoittuessa Juomasuon alueelle.

20 Kaivoksen lupaprosessit Kaivos tarvitsee yhteensä erilaista lupaa. Luvitusprosessi kestää vuosia. Tärkeimmät luvat Kaivoslupa Ympäristölupa Kemikaalilupa Kaavoitus ja rakennusluvat Lupaviranomaisia ja lupia käsittelevät tahot Aluehallintovirasto ELY-keskus Kuusamon kaupunki Säteilyturvakeskus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

21 Kaivostoiminta ja muut toimialat Kaivostoiminta ja muut toimialat, kuten matkailu ja poronhoito, toimivat rinnakkain ja tukevat toisiaan monilla alueilla. Suomessa: Kittilä, Sodankylä, Ilomantsi, Lohja Ruotsissa: Kiiruna, Aitik, Svartliden Käynnissä hankkeita (esim. Green Mining ohjelmat), joilla pyritään edesauttamaan eri toimialojen rinnakkaiseloa. Hyvällä yhteistyöllä ja suunnittelulla onnistuneeseen rinnakkaiseloon!

22 Työllisyysvaikutus Kaivoksen arvioitu työllisyysvaikutus Noin 100 henkilöä, suorat työpaikat Välilliset vaikutukset kertaiset Yhteensä: henkilötyövuotta Kaivos työllistää monen eri alan osaajia. Koulutusmahdollisuudet. Tavoitteena paikallisuus. Kaivostoiminta monipuolistaa elinkeinorakennetta ja nostaa elinkeinotoiminnan vireyttä.

23 Kaivosten vertailua Malmin louhinta Mt/v 70 Kaivosalue km 2 Suomessa toimii yli 50 kaivosta Kuusamon kaivos on pienikeskikokoinen kaivos Louhinta max t/v Kaivosalueen pinta-ala-arvio 3.5 km 2 = 350 ha 0.06% Kuusamon pintaalasta 0 0 Kevitsa Kittilä Laivakangas Pahtavaara Pampalo Talvivaara Orivesi+Jokisivu Kuusamo Kevitsa Kittilä Laivakangas Pahtavaara Pampalo Talvivaara Orivesi+Jokisivu Kuusamo

24 Kuusamon kultakaivoshanke Kultakaivoshanke Muiden metallien tuottaminen ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan kannattavaa. Uraani on toiminnan kannalta haitta-aine, joka otetaan huomioon ympäristön kannalta sekä teknisissä ratkaisuissa. Hankkeen huolellinen valmistelu Laadukkaat ympäristöselvitykset. Yksityiskohtaiset tekniset tutkimukset. Vesien hallinta kaikissa olosuhteissa on painopistealue. Käytämme toimiviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Kaivostoiminta monipuolistaa elinkeinorakennetta Kaivostoiminta työllistää ja tuottaa verotuloja. Yhteistyöllä ja hyvällä suunnittelulla onnistuneeseen rinnakkaiseloon muiden toimialojen kanssa. Avoin tiedotus Kerromme avoimesti kaivoshankkeeseen liittyvistä asioista. Kuuntelemme ja keskustelemme paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteemme on turvallinen, ympäristön huomioonottava sekä vastuullinen kaivostoiminta

25 Kiitos Lisätietoja: Dragon Mining Oy Kummunkuja 38, Sastamala Puhelin Toimitusjohtaja Kjell Larsson Projektin johtaja Ilpo Mäkinen 24

26 Competent Persons Statements Mineral Resources The Juomasuo Mineral Resource was completed by independent consultants RungePincockMinarco Limited in October 2012 using Ordinary Kriging grade interpolation constrained by resource outlines using a nominal 0.5 g/t gold cut-off and minimum 2 metre down hole length for the gold resource and a nominal 1% sulphur and 0.015% cobalt cut-off and a minimum down hole length of 2 metres for the cobalt resource. Block dimensions used in the model were 6m NS x 2m EW x 5m vertical. Statistical analysis determined that high grade cuts of 120 g/t and 130 g/t gold were applied to the main zones of mineralisation. The remaining zones were assigned a high grade cuts ranging from 18 to 50 g/t gold. Statistical analysis determined that a high grade cut of 2% cobalt was appropriate. The Mineral Resource for gold was reported at a cut-off grade of 1 g/t gold and the Mineral Resource for cobalt was reported at a cut-off grade of 0.05% cobalt. The Hangaslampi Mineral Resource was completed by independent consultants RungePincockMinarco Limited in June 2012 using Ordinary Kriging (OK) grade interpolation, constrained by resource outlines on mineralisation envelopes prepared using a nominal 0.5 g/t gold cutoff grade and a minimum down hole length of 2 metres for the gold resource and a nominal 1% sulphur and 0.01% cobalt cut-off grade for the cobalt resource. Block dimensions used in the model were 6m NS x 2m EW x 5m vertical. Statistical analysis determined that high grade cuts of 70 g/t gold for the gold resource and 0.5 % cobalt for the cobalt resource were appropriate. The Mineral Resource for gold was reported at a cut-off grade of 1 g/t gold and the Mineral Resource for cobalt was reported at a cut-off grade of 0.05% cobalt. The Pohjasvaara Mineral Resource was completed by independent consultants RungePincockMinarco Limited in January 2011 using Ordinary Kriging grade interpolation constrained by resource outlines using a nominal 0.5 g/t gold cut-off and minimum 2 metre down hole length. A high grade cut of 30 g/t gold was applied to all objects. Reported at a cut-off grade of 1 g/t gold. The Meurastuksenaho Mineral Resource was completed by independent consultants RungePincockMinarco Limited in January 2011 using Ordinary Kriging grade interpolation constrained by resource outlines using a nominal 0.5 g/t gold cut-off combined with a nominal 0.05% cobalt cut-off and minimum 2 metre down hole length. A high grade cut of 37 g/t gold was applied to all objects. Reported at a cut-off grade of 1 g/t gold. The Sivakkaharju Mineral Resource was completed by independent consultants RungePincockMinarco Limited in January 2011 using Inverse Distance to Power 2 grade interpolation constrained by resource outlines using a nominal 0.5 g/t gold cut-off and minimum 2 metre down hole length. No high grade cuts were applied. Reported at a cut-off grade of 1 g/t gold. Competent person statement: The information in this report that relates to Mineral Resources is based on information compiled by Mr Trevor Stevenson, a Fellow of the Australasian Institute of Mining And Metallurgy and a Chartered Professional (Geology) who is a full time employee of RungePincockMinarco Limited and Mr Aaron Green Bsc(Hons), a Member of the Australian Institute of Geoscientists, formerly an employee of RungePincockMinarco Limited. The Juomasuo, Hangaslampi, Pohjasvaara, Meurastukasenaho and Sivakkaharju Mineral Resources have remained unchanged since they were released to the Australian Stock Exchange on27 March 2013 Annual Report Mr Neale Edwards BSc (Hons), a Fellow of the Australian Institute of Geoscientists and Mr Matti Talikka MSc (Geology), a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, who are full time employees of Dragon Mining Limited and have sufficient experience which is relevant to the style of mineralization and type of deposit under consideration and to the activity which they are undertaking to qualify as Competent Persons as defined in the 2004 Edition of the Australasian Code of Reporting for Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, verify the form and context in which the information regarding the Juomasuo, Hangaslampi, Pohjasvaara, Meurastukasenaho and Sivakkaharju Mineral Resource has been reported and consider it to be consistent with the release on the 27 March The information in this report that relates to Exploration Results is based on information compiled by Mr Neale Edwards BSc (Hons), a Fellow of the Australian Institute of Geoscientists and Mr Matti Talikka MSc (Geology), a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, who are full time employees of Dragon Mining Limited and have sufficient experience which is relevant to the style of mineralization and type of deposit under consideration and to the activity which they are undertaking to qualify as Competent Persons as defined in the 2004 Edition of the Australasian Code of Reporting for Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Mr Neale Edwards and Mr Matti Talikka consent to the inclusion in the report of the matters based on their information in the form and context in which it appears. 25

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Polar Mining Oy KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Hankkeesta vastaava Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti Säteilyturvakeskus 10.12.2014 1 Summary Dragon Mining is currently investigating the possibility of commencing gold

Lisätiedot

Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS

Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA

Lisätiedot

Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita

Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita Yleistä Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:n merkittävin ongelma liittyy siihen, että arviointi perustuu paljolti olettamuksiin, koska projektin

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Tiedote 31.8.2010 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Kainuun ELY-keskuksen ympäristö-

Lisätiedot

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit Kysymyksiä Talvivaarasta Uraani ja lupaprosessit Peruskysymys: MIKSI KAIVOSTOIMINNAN HAITOISTA EI ENNAKOLTA KESKUSTELLA? Vasta sitten, kun kaivos on tehnyt tehtävänsä, antanut työtä miehille, joista on

Lisätiedot

Karjalan kultalinja. Ilomantsi 27.10.2009 Joensuu 28.10.2009. ENDOMINES Oy Kotipaikka: Ilomantsi ENDOMINES AB

Karjalan kultalinja. Ilomantsi 27.10.2009 Joensuu 28.10.2009. ENDOMINES Oy Kotipaikka: Ilomantsi ENDOMINES AB Ilomantsi 27.10.2009 Joensuu 28.10.2009 Karjalan kultalinja Tämä esitys sisältää ennusteita ja arvioita Endomines ista ja sen tulevaisuudesta. Ennusteiden toteumista ei voida taata ja todelliset saavutetut

Lisätiedot

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Maaliskuu 2013 CEO Markus Ekberg Kultarikasteen tuotantoa Pampalon kaivoksen rikastamolla Vastuuvapauslauseke Tässä esityksessä olevia

Lisätiedot

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2006 Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika Kaivoksen elinkaari 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 3/2006 Julkaisija: Geologian

Lisätiedot

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 materia 5 2010 Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kultakaivos turvallista tuotantoa

Lisätiedot

Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla

Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla ALUE JA YMPÄRISTÖ Katja Tervo Pampalo Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla Pampalo: a case study of social impacts of gold mining in remote rural areas

Lisätiedot

Tutkimusraportti 197 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010

Tutkimusraportti 197 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 197 2012 Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010 Summary: Geological resources in Finland, production data and annual report 2010 Kananoja,

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Syyskuu 2013 CEO Markus Ekberg Kultarikasteen tuotantoa Pampalon kaivoksen rikastamolla Disclaimer Statements in this presentation which

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

15.03.2013. Harri Natunen Tuotantojohtaja

15.03.2013. Harri Natunen Tuotantojohtaja KESKI-POHJANMAAN AIKUISOPISTO 15.03.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been

Lisätiedot

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 199 2013 Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti Summary: Improving Environmental Risk Assessments

Lisätiedot

SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS

SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos Stella Selinheimo SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS kaivannaisteollisuuden yhteiskuntavastuu alueellisiin muutoksiin kuntatason näkökulmasta Maantieteen pro

Lisätiedot

16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja

16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja KAIVOSSEMINAARI 16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been provided by Talvivaara

Lisätiedot

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE 2 Sisällysluettelo TAUSTAA... 4 1. LÄHIVUOSIEN KAIVOSHANKKEET... 7 1.1 Kolari... 9

Lisätiedot

yhtiöihin kohdistuvat odotukset

yhtiöihin kohdistuvat odotukset ALUE JA YMPÄRISTÖ Teijo Rytteri Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden vastuustrategiat ja yhtiöihin kohdistuvat odotukset Social responsibility strategies and social expectations of mining firms operating

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2010. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2010. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2010 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2010 2010 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Kaivosala Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Juomasuo GTK:n geologi Pankka (1989) : Juomasuon esiintymäalue paikannettiin keväällä 1985 geofysikaalisilta matalalentokartoilta. Paksuista maapeitteistä johtuen alueella on geofysikaalisten tutkimusten

Lisätiedot

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella 1 Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella Arseenipitoisuustietoa maaperän eri kerroksista, kaivoksen rikastehiekasta ja sen pölystä, vedestä louhoksilla, kyllästämöalueilla

Lisätiedot