Liikuntapaikkarakentamisen suunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntapaikkarakentamisen suunta"

Transkriptio

1 Liikuntapaikkarakentamisen suunta Risto Järvelä Rakennusneuvos Liikuntayksikkö

2

3 Liikuntayksikön vastuualue 1) liikunnan yleisten edellytysten luominen 2) liikuntapolitiikan kehittäminen ja yhteensovittaminen valtionhallinnossa 3) liikunnan kansalaistoiminnan tukeminen 4) huippu-urheilun edistäminen 5) hyvinvoinnin, terveyden ja fyysisen toimintakyvyn edistäminen 6) liikunta-alan tutkimus 7) liikunnan ja huippu-urheilun olosuhteet 8) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyys ja eettiset periaatteet 9) liikunta-alan koulutus, jollei asia kuulu toisen osaston toimialaan 10)yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen

4 Liikunnan olosuhteet / liikuntapaikkarakentaminen Liikuntapaikat uimahallit liikuntasalit ja hallit jäähallit ulkoilu- ja virkistysalueet Lähiliikuntaolosuhteet lähiliikuntapaikat (koulupihat, palvelutalojen pihat ja lähialueet) lähiliikuntapuistot ja pienkentät, pienet lähisalit, kuntoradat, ulkoilureitit skeittipaikat Arkiliikunnan olosuhteet arkiliikuntaa suosiva elinympäristö yhteydet palveluihin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet / kävelyn ja pyörätiet / lähireitit esteettömyys

5 OKM:N LIIKUNTAPAIKKAPOLITIIKKA Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinona liikkumisympäristöjen kehittäminen Valtion ohjaustoimia liikkumisympäristöjen kehittämisessä (sis. koordinaatiovastuun ja verkostotyön) NORMIOHJAUS RAKENTAMISEN AVUSTAMINEN TIETOVARANNON KEHITTÄMINEN INFORMAATIO- OHJAUS

6 Veikkausvoittovarojen käyttö urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen TA 2014 Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen Liikunnan kansalaistoimintaan Huippu - urheiluun Urheilun arvokisoihin Antidopingtoimikunnalle Kansainvälisyyteen Koko väestön liikunnan edistäminen Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan Liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen Li ikunnan osaaminen ja tietopohja Liikunnan koulutuskeskuksille Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin Tutkimus - ja kehitysyhteisöille sekä koulutustoimintaan Liikunnan aluehallinnon toimintaan Valtion liiku ntaneuvoston toimintaan Opetus - ja kulttuuriministeriön käytettäväksi Yhteensä

7 Liikunnan olosuhdepolitiikan tausta Liikuntalaki 1054 / 1998 ja sen muutos 2014 Liikuntapaikkarakentamisen suunta ( strategia ) MUUTOSTA LIIKKEELLÄ, Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 ( strategia )

8 Liikuntalaki Liikuntalaissa säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.

9 Liikuntalain tavoite Lain tavoitteena on edistää: 1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa; 2) väestön hyvinvointia ja terveyttä; 3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista liikunnan avulla; 4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä; 5) liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa; 6) huippu-urheilua sekä 7) urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita. Lisäksi tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat samoin kuin ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

10 Kunnan vastuu Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen; 2) tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa; 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja; 4) kehittämällä paikallista yhteistyötä; 5) kehittämällä kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä 6) huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. Näiden tehtävien toteuttaminen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä.

11 Liikuntapaikkojen valtionavustukset Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen tämän lain toteuttamiseksi.

12 Laajojen käyttäjäryhmien liikuntapaikat uimahallit liikuntasalit ja hallit jäähallit lähiliikuntapaikat kentät ulkoilureitit

13 Liikuntapaikkarakentamisen suunta ( strategia )

14 Liikuntapoliittiset vaikuttavuustavoitteet taustalla Liikunta on yhdenvertaisesti saavutettavissa Liikunnallinen elämäntapa yleistyy Liikunnan kansalaistoiminta lisää väestön osallistumista ja vahvistaa osallisuutta

15 AVUSTUSPOLITIIKKA Valtion avustamat liikuntapaikat luovat edellytyksiä valtion liikuntapolitiikalle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden toteutumiselle. Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle tai niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Hankkeen perustelu pohjautuu kuntalaisten liikunta- ja huippuurheilutarpeisiin. Hanke on suunniteltu yleiset rakentamisen laatuperiaatteet huomioiden. Avustuksella on oleellinen merkitys hankkeen toteutumiselle. Hanke on perusparannus- tai peruskorjaushanke. Hanke on yhteisrahoituskohde useamman kunnan tai hallintokunnan välillä. Hanke edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippuurheilussa.

16 Kuntien liikuntapaikkapoliittiset tavoitteet Kunnat vahvistavat liikuntaolosuhteisiin liittyvää strategista suunnittelua. Tällä hetkellä vain osassa kunnista on luotu suunnitelma liikuntapaikkojen ja olosuhteiden kehittämiseksi. Kuntia seuraavat asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta, raportoivat siitä osana kuntien lakisääteistä hyvinvointikertomusta sekä tiedottavat asiasta sekä kunnan luottamusmiesjohtoa että kuntalaisia. Kunnat keräävät systemaattisesti tietoa liikuntapaikkojen kävijämääristä ja raportoivat tiedot kuntien luottamusmiesjohdolle. Kaikki kunnat päivittävät vuosittain liikuntapaikkatietonsa valtakunnalliseen Liikuntapaikat.fi - järjestelmään. Lipas-järjestelmää käytetään useiden tutkimusten aineistojen pohjana ja järjestelmän mahdollisimman hyvä kattavuus on olennaista oikeansuuntaisen informaation saamiseksi. Kunnat keräävät systemaattisesti palautetta liikuntapaikkojen toimivuudesta eri väestöryhmien näkökulmasta. Kunnat ja muut liikuntapaikkojen omistajat varaavat liikuntapaikkojen ylläpitoon riittävät resurssit sekä tekevät liikuntapaikoille OKM:n ohjeiden mukaiset, vuosittaiset kuntotarkastukset. Kunnat laativat kirjalliset ja kaikkien saatavilla olevat liikuntapaikkavuorojen jakoperusteet.

17 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Tietoperustan / tietovarannon ylläpito ja kehittäminen liikuntapaikkarakentamisen tarpeisiin sekä mahdollistamaan laadukas informaatio-ohjaus Rakennustieto Oy yhteistyökumppanina julkaisutoiminnassa

18 Tietovarannon kehittäminen, ulkoliikunta Liikuntaa suosiva ja edistävä elinympäristö, liikuntakaavoitus.fi, Oulun yliopisto Koulujen, päiväkotien ja asuinkerrostalojen pihojen liikuntaolosuhteet, Valo ry / Nuori Suomi ry Ikääntyneiden lähiliikuntapaikkaesimerkit, Kuntokallio-säätiö Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu, Lehmuspuisto, Åkerblom Aikuisten ulkoilun ja lähiliikunnan esimerkit, Suomen Latu ry Ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö, Suomen Latu, Metsäntutkimuslaitos Esteetön luontoliikunta, VAU, Irma Verhe, Marko Ruti Vesiretkeilyreittien opas, Karelia Wave Oy Rullalautailualueiden suunnittelu ja rakentaminen, Suomen rullalutaliitto

19 Tietovarannon kehittäminen, ulkoliikunta Kevyen liikenteen reittiopas, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina, Tiehallinto, Kunto ry ja WSP LT-konsultit Oy, Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, PYKÄLÄ I ja II, Tampereen teknillinen yliopisto Liikuntapalvelujen kysyntä ja tarjonta tasa-arvon kannalta Suomen rakennetuissa, muokatuissa ja luonnon liikuntaympäristöissä, Jyväskylän yliopisto Liikuntarakentamisen ympäristövaikutukset, Teknillinen korkeakoulu

20 No 93 Esteetön luontoliikunta, 2007, 96 s, 27

21 No 105 Vesiretkeilyreitit, Suunnittelu ja rakentaminen 2013, 72 s, 35

22 No 94 Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu, 2007, 86 s, 25 ( Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva- asumisympäristöissä )

23 No 91 Liikuntapaikkarakentamisen ympäristövaikutukset, 2007, 110 s, 27

24

25 VISIO 2020 Liikumme enemmän, istumme vähemmän koko elämänkulun aikana Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys ymmärretään yksilön ja yhteiskunnan terveyden, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusedellytyksenä.

26 Painopistealueet 1. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa. 2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa. 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. 4. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

27 2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa/tavoitteet. Tavoite 1. Kaikenikäiset terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ovat fyysisesti aktiivisempia ja harrastavat liikuntaa enemmän a) mahdollisimman harva on täysin liikuntaa harrastamaton b) mahdollisimman moni täyttää liikuntasuositukset Tavoite 2. Organisaatioiden toimintakulttuurit tukevat liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta nykyistä paremmin Tavoite 3. Ulkoympäristöissä ja sisätiloissa liikutaan entistä enemmän ja ne kannustavat ihmisiä fyysiseen aktiivisuuteen Tavoite 4. Kävely ja pyöräily kasvattavat suosiotaan kulkutapoina ( Vasankari 2012 )

28 2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa / olosuhteet -Kävely ja pyöräily kasvattavat suosiotaan kulkutapoina. Lisätään turvallisia ja sujuvia mahdollisuuksia kävelyyn ja pyöräilyyn asiointi-, harrastus-, koulu- ja työmatkoilla ja yhdistetään kävely ja pyöräily toimivaksi osaksi liikenneketjuja -Kaupunkiympäristöissä liikkumiseen houkuttelevat kaikenikäisiä kiinnostavat ulkoilumahdollisuudet: viheralueet, ulkoilureitit, luonto- ja kuntopolut, leikki- ja kuntoilupaikat, rollaattorireitit, skeittirampit -Helposti saavutettavien ja laadukkaiden lähiliikuntapaikkojen merkitys on oleellisen tärkeää erityisesti kansalaisten omaehtoisen liikunnan harrastamisen kannalta.

29 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN LIIKUNNAN OLOSUHDERYHMÄ

30 Terveellisiin liikkumistapoihin kannustava arkiympäristö sisältyy Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan TELI - olosuhderyhmä edistää poikkihallinnollisesti eri olosuhdeministeriöiden ja olosuhdeasiantuntijatahojen kanssa arkiympäristön kehittämistä kansalaisten terveysliikuntaan kannustavaksi.

31 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan olosuhderyhmä OKM ( puheenjohtaa ) KKI-ohjelma ( sihteerityö ) Osallistuvat tahot: STM, YM, LVM, MMM Metsähallitus, Liikennevirasto Suomen Kuntaliitto ry VALO ry, ( Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ) Suomen Latu ry, Ikäinstituutti ry Pyöräilykuntien verkosto ry

32 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan olosuhderyhmä TEHYLI -olosuhderyhmän toiminta-ajatuksena on edistää arki- ja lähiliikuntaa suosivien yhdyskuntarakenteiden ja elinympäristöjen syntyä, laaja-alaista kehittämistä sekä saavutettavuutta. Arkiympäristön kehittämisellä pyritään lisäämään kansalaisten päivittäistä aktiivista liikkumista. Tavoitteena on luoda edellytyksiä kansalaisten koko elämänkaaren mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle kattaen lasten ja nuorten turvallisten liikuntamahdollisuuksien edistämisen, työikäisten työssä jaksamisen sekä ikääntyneiden mahdollisuuden hyödyntää lähiympäristöä ja sen palveluja kävellen. Elinympäristön kehittämisellä päivittäiseen liikuntaan kannustavaksi pyritään madaltamaan kynnystä aktiiviseen liikkumiseen arjen valintana ja siten edistää kansalaisten terveyttä.

33 Terveyttä edistävän liikunnan olosuhderyhmä Toimintaperiaatteet Eri toimijoiden tavoitteiden ja toimenpiteiden koonti yhdeksi ja yhteiseksi valtakunnalliseksi terveyttä edistävän liikunnan olosuhteita edistäväksi toimenpideohjelmaksi Suunnitelman jatkuva seuranta ja päivitys Koordinointi Synergiaetujen hyödyntäminen Vuorovaikutuksesta virtaa Yhteistyöstä voimaa Toimenpideohjelman pohjalta valtakunnallista koulutusta ja hyvien käytäntöjen esiin tuomista

34 Terveyttä edistävän liikunnan olosuhderyhmä Toimenpideohjelma Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 2. Lähiliikuntaolosuhteiden edistäminen 3. Luonnon virkistyskäytön edistäminen 4. Liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun edistäminen 5. Arki- ja lähiliikunnan olosuhteisiin liittyvä koulutus, tutkimus ja kansainväliset esimerkit

35 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan olosuhderyhmä Toimenpideohjelma Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen - Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma PYKÄLÄ II, Liikkumisen ohjaus, HEAT-työkalu Lähiliikuntaolosuhteiden edistäminen - Lähiliikuntapaikat, koulupihat, päiväkotipihat, yläkoulupihat - Liikunnalliset korttelipihat ja asuntojen lähiympäristöt - Ikääntyneiden lähiliikuntaolosuhteet Luonnon virkistyskäytön edistäminen - Ulkoiluolosuhteet, kuntoreitit, ulkoilureitit, retkeilyreitit, luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun olosuhteet - Puisto- ja virkistysalueverkostot, kansalliset kaupunkipuistot - Jokamiehenoikeuksien edistäminen Liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun edistäminen - - koulutustilaisuudet

36 TORSTAINA Miten kehitämme elinympäristöämme päivittäiseen arjen liikunta-aktiivisuuteen kannustavaksi? Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

37 KIITOS!

Uimahallit liikuntapolitiikassa

Uimahallit liikuntapolitiikassa 2.10.2014 Uimahallit liikuntapolitiikassa Risto Järvelä Rakennusneuvos Liikunnan vastuualue Liikuntapolitiikan tausta Liikuntalaki 1054 / 1998 ja sen muutos 2014 Hallitusohjelma Valtion talousarvio MUUTOSTA

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 277 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 277 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

Arviointi valtion liikuntatoimen määrärahojen kasvun tuloksista hallituskaudella 2007 2011. vapaa-ajan liikunta. työliikunta.

Arviointi valtion liikuntatoimen määrärahojen kasvun tuloksista hallituskaudella 2007 2011. vapaa-ajan liikunta. työliikunta. NAISET vapaa-ajan liikunta MIEHET työliikunta työmatkaliikunta Arviointi valtion liikuntatoimen määrärahojen kasvun tuloksista hallituskaudella 2007 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:8 Arviointi

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELU- SUUNNITELMA 2015 2025. Kunnanvaltuuston hyväksymä 7.9.2015, 48

LIIKUNTAPALVELU- SUUNNITELMA 2015 2025. Kunnanvaltuuston hyväksymä 7.9.2015, 48 LIIKUNTAPALVELU- SUUNNITELMA 2015 2025 Kunnanvaltuuston hyväksymä 7.9.2015, 48 2 SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAA 4 1.1 Valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 4 1.2

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 304 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 304 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAOHJELMA 2010 2020 LIIKKUVA JÄRVENPÄÄLÄINEN

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAOHJELMA 2010 2020 LIIKKUVA JÄRVENPÄÄLÄINEN JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAOHJELMA 2010 2020 LIIKKUVA JÄRVENPÄÄLÄINEN esipuhe Järvenpään kaupungin ensimmäinen liikuntaohjelma LIIKKUVA JÄRVENPÄÄLÄINEN on kaupungin liikuntapalveluiden kehittämistä koskeva

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011

Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 Opetusministeriön julkaisuja 2008:45 1 2 Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 Opetusministeriön julkaisuja 2008:45 Valtion

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2025 LIIKKUVA KAJAANI HYVINVOINTIA LIIKUNNASTA

KAJAANIN KAUPUNKI LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2025 LIIKKUVA KAJAANI HYVINVOINTIA LIIKUNNASTA KAJAANIN KAUPUNKI LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2025 LIIKKUVA KAJAANI HYVINVOINTIA LIIKUNNASTA Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. LIIKUNNAN OLOSUHDESRATEGIASTA 2010 2025 LIIKUNTAPOLIITTISEEN OHJELMAAN 2025...

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LUONNOS 9.12.2014 Sisällys 1 SUUNNITELMAN TAUSTAA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1. Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Suunta asiakirja 2011

Suunta asiakirja 2011 Suunta asiakirja 2011 ARVOPOHJA: 1. Liikuntapaikat ovat esteettömiä ja helposti saavutettavia. 2. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös liikuntapaikkarakentamisessa. 3. Liikuntaolosuhteilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Kirje 20.05.2015. Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnille

Kirje 20.05.2015. Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnille Kirje OKM/6/691/2015 20.05.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä Kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnille 1. Liikunnan vastuualueen johtajan tervehdys

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2017 1 (15) LIIKUNTAVIRASTO 25.10.2012

HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2017 1 (15) LIIKUNTAVIRASTO 25.10.2012 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2017 1 (15) LIIKUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1 Johdanto Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on kunnallinen

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

Esitys uudesta liikuntalaista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14

Esitys uudesta liikuntalaista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14 Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14 Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

PYÖRÄILYN OLOSUHTEET SUOMEN KUNNISSA -selvitys

PYÖRÄILYN OLOSUHTEET SUOMEN KUNNISSA -selvitys Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 243 Hanna-Mari Maijala (toim.) PYÖRÄILYN OLOSUHTEET SUOMEN KUNNISSA -selvitys Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Jyväskylä 2011 Hanna-Mari Maijala

Lisätiedot

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat: Kunnallisvaalit 2000 Läheltä LIIKKEELLE OPERAATIO LIIKUTUS Lähiliikuntapaikat ovat: liikuntapolitiikkaa terveyspolitiikkaa sosiaalipolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa alueiden käyttöpolitiikkaa P aikallisen

Lisätiedot

Arkiliikunta osaksi elinympäristön suunnittelua

Arkiliikunta osaksi elinympäristön suunnittelua Arkiliikunta osaksi elinympäristön suunnittelua Liikunta on muutakin kuin urheilua Liikunta on osa fyysistä aktiivisuutta, eli kaikkea energiankulutusta lisäävää tahdonalaista toimintaa. Arkiliikunta Arkiliikunnalla

Lisätiedot

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 -asiakirjan

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 -asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali-

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Terveysliikunnan tila kunnissa

Terveysliikunnan tila kunnissa Selkee Johanna & Sjöholm Kari Terveysliikunnan tila kunnissa Terveyttä edistävää liikuntaa koskevan kuntakyselyn tulokset Helsinki 2014 Sisältö 1 Kyselyn tarkoitus...2 1.1 Terveysliikunnan määrittely...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2017 1 (14) 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2017 1 (14) 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2017 1 (14) LIIKUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1 Johdanto Liikunta tuo helsinkiläisille hyvinvointia, elämyksiä, yhteisöjä ja sisältöä arkeen. Liikunnan vaikutuksia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDESUUNNITELMAT PAKETTI PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDESUUNNITELMAT PAKETTI PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDESUUNNITELMAT PAKETTI PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A190 * 2011 PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TERVEYSLIIKUNNAN

Lisätiedot

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa Yhteisjulkaisu Liikuntatieteellisen Seuran kanssa Kerkko Huhtanen, Teijo Pyykkönen 1 2 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupungin painatuskeskus-kajaani 2013 ISBN 978-951-800-347-5 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu liikuntaa edistävän yhdyskuntarakenteen luomisessa

Kaupunkisuunnittelu liikuntaa edistävän yhdyskuntarakenteen luomisessa Kaupunkisuunnittelu liikuntaa edistävän yhdyskuntarakenteen luomisessa Liikunta on muutakin kuin urheilua Liikunta on osa fyysistä aktiivisuutta, eli kaikkea energiankulutusta lisäävää tahdonalaista toimintaa.

Lisätiedot