1. Kuntoutus, YAMK Johdantosivu Opintojen eteneminen SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 50 OP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kuntoutus, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu... 3 1.2 Opintojen eteneminen... 5 1.3 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 50 OP... 5 1.3."

Transkriptio

1 1. Kuntoutus, YAMK Johdantosivu Opintojen eteneminen SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 50 OP Kuntoutuksen palveluverkoston moniammatillinen kehittäminen 20 op ASIANT Kuntoutuksen asiantuntijuus ja eettinen osaaminen 5 op KUMO1 Kuntoutus yhteiskunnallisessa muutoksessa 5 op KUMO2 Kuntoutuksen moniammatilliset työmenetelmät 5 op TULEVA Kuntoutus tulevaisuuden toimintaympäristöissä 5 op Kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaaminen 15 op KUKE2 Strateginen henkilöstö johtaminen kuntoutustyössä 5 op KUKE3 Kuntoutuksen vaikuttavuus ja laadunarviointi 5 op YRITKUN Yrittäjyys kuntoutuksen palveluverkostossa 5 op Tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op TUTKEH Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op MEVI Menetelmä ja viestintä opinnot 5 op INTKUN International rehabilition networks and projects 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP

2 Kuntoutus, YAMK OPINTO-OPAS SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 50 OP suoritusvuosi Kuntoutuksen palveluverkoston moniammatillinen kehittäminen 20 op 20 08ASIANT Kuntoutuksen asiantuntijuus ja eettinen osaaminen 5 op 1 3 0,5 0, 08KUMO1 Kuntoutus yhteiskunnallisessa muutoksessa 5 op 08KUMO2 Kuntoutuksen moniammatilliset työmenetelmät 5 op 08TULEVA Kuntoutustulevaisuu den toimintaympäristöiss ä 5 op Kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaaminen 15 op 15 08KUKE2 Strateginen henkilöstö johtaminen kuntoutustyössä 5 op 08KUKE3 Kuntoutuksen vaikuttavuus ja laadunarviointi 5 op

3 08YRITKUN Yrittäjyys kuntoutuksen palveluverkostossa 5 op Tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op 15 08TUTKEH Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op 08MEVI Menetelmä ja viestintä opinnot 5 op 08INTKUN International rehabilition networks and projects 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP Johdantosivu KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 90 op (ylempi AMK) Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 90 op Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK) Laajuus 90 opintopistettä Kesto 2 2,5 vuotta KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISTAVOITTEET Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yleiset osaamistavoitteet Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinnon jälkeistä koulutusta, jonka yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle (Asetus 423/2005): - työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten - syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn - valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen - työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito - kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ohjaavat myös Bolognan prosessissa luotu eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys (EQF) ja sen pohjalta luonnosteltu kansallinen viitekehys (NQF), joissa on kahdeksan tasoa. EQF ja NQF -tasojen määrittely perustuu oppimistulosten kuvailuun. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sijoittuvat tasoon seitsemän (taso 7), joka kuvaa ylemmän AMK -tutkinnon suorittaneen opiskelijan keskimääräistä osaamisen tasoa.

4 Tieto Työskentelytapa ja soveltaminen Vastuu, johtaminen, yrittäjyys Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikosituneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoi-minnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtä-vissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Arviointi Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Ky-kenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Elinikäisen oppimisen avain-tiedot Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Kuntoutuksen koulutusohjelman osaamistavoitteet Ylemmän ammattikorkeakoulun kuntoutuksen koulutusohjelman suorittaneet toimivat monenlaisissa kehittämis-, erityisasiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutusohjelmassa paneudutaan kuntoutusprosessien, kuntoutuspalveluiden ja kuntoutuspalveluverkostojen kehittämiseen. Kuntoutus nähdään koulutusohjelmassa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina. Muutosprosessissa on keskeistä asiakkaan hyöty ja yhteisille rajapinnoille rakentuva moniammatillinen toiminta ja sen kehittäminen. Koulutus vastaa kuntoutustoiminnan tulevaisuuden kehittämishaasteisiin. Vahvistamalla asiantuntijuutta koulutus kehittää ikääntyneen työvoiman, pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, kaikenikäisten vaikeavammaisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ja vanhusväestön kuntoutusta. Koulutus antaa valmiuksia myös monikulttuuriseen toimintaan ja kehittämistoimintojen kriittiseen argumentointiin sekä vahvistaa viestintä ja vuorovaikutustaitoja. KOULUTUKSEN PEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT Oppimisnäkemys Koulutusohjelman pedagogisena lähestymistapana painottuu sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys. Tietoa ei siis voi sellaisenaan siirtää, vaan yksilö ja häntä ympäröivä sosiaalinen yhteisö rakentavat tietoa ja tietämistä yhdessä. Oppimisessa on keskeistä aiemman ja uuden tiedon rakentaminen uudeksi, mielekkääksi tieto- ja taitorakenteeksi. Oppiminen rakentuu oppijalla olemassa olevan tiedon, työssä hankitun asiantuntijuuden ja elämänkokemuksen pohjalle. Oppimisen lähtökohtana ovat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja koulutusohjelmakohtaiset osaamistavoitteet, jotka määrittävät sen, mitä opiskelijan tulisi tietää, ymmärtää ja pystyä tekemään oppimisprosessin päätteeksi (tiedot, taidot, pätevyys). Opiskelijan oppiminen, tieto ja taito rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opiskelutovereiden ja opettajien kanssa. Opiskelija tarvitsee sosiaalisen verkoston tukea saavuttaakseen osaamistavoitteet. Oppiminen on vahvasti sidoksissa myös työelämään ja keskeistä onkin työn ja oppimisen kytkeytyminen toisiinsa. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimuksellisia kehittämishankkeita, joissa opiskelija oppii laaja-alaista ja moniammatillista kehittämisprosessien hallintaa. Oppijalähtöisyys Oppimisen kannalta on keskeistä opiskelijan aktiivisuus oppijana ja tiedon luojana. Oppiminen nähdään aktiivisena, kokeilevana ja kehittävänä toimintana, jolloin opiskelija konstruoi todellisuutta sosiaalisessa ympäristössä. Koulutuksessa vahvistetaan oppijan oman toiminnan reflektointia ja tuetaan yksilötasolla tapahtuvaa oppimista, oman toiminnan kehittämistä ja arviointia. Osallistuessaan yhteiseen oppimisprosessiin opiskelija vastaa osaltaan myös muiden oppimisesta. Sosiokonstruktivistisessa ajattelussa opettaja on oppimisen mahdollistaja. Opiskelijan oppimisprosessin aikana opettaja toimii oppijan tukena ja ohjaajana. Monimuoto-opiskelu Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka tarkoittaa lähiopiskelun, ohjauksen, itsenäisen opiskelun ja etäopiskelun yhdistämistä. Opetuksessa hyödynnetään itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä. Opiskelijat tapaavat toisiaan myös lähijaksojen välillä, tutustuvat toinen toistensa työympäristöihin ja asiantuntijuuksiin sekä työstävät lähijaksoilla annettuja oppimistehtäviä. Oppiminen toteutuu yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen vuoropuheluna. Koulutus koostuu yhteisistä lähiopiskelupäivistä (2 4 pv/kk) sisältäen asiantuntijaluentoja, pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä, vertaisarviointia sekä yksilö- ja ryhmäohjausta. Opinnäytetyönä toteutettavan kehittämishankkeen ohjaukseen osallistuvat opinnäytetyöprosessin keskeiset toimijat (opettajaohjaaja ja työelämämentori) opiskelijan tukena. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jonka avulla hän yhdistää aiemmin hankittua osaamistaan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. HOPSia tarkennetaan opintojen edetessä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa toteutuu Lahden ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti. Hyväksi lukemisen

5 lähtökohtana on opintojakson tavoitteita vastaava osaaminen. Opinnoissa hyväksi luetaan ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviä korkeakouluopintoja tai vastaavia koulutusohjelmaan liittyviä opintoja. Eri opintojaksoilla on nimetyt opettajat, jotka vastaavat kyseisen opintojakson hyväksi lukemisista Opintojen eteneminen

6 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 50 OP Kuntoutuksen palveluverkoston moniammatillinen kehittäminen 20 op Moduulin osaamistavoitteet Opiskelija - hallitsee kuntoutuksen erityisosaamista vaativan laaja-alaisen ja moniammatillisen käsitteistön ja menetelmät - osaa muodostaa ja ylläpitää moniammatillisia verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä ymmärtää ammatillisia rajapintoja ylittävän toiminnan merkityksen kuntoutuksessa - osaa analysoida omaa toimintaansa ja moniammatillista kuntoutusta kriittisesti, tulevaisuusorientoituneesti ja innovatiivisesti - osaa työskennellä kuntoutusalan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä - osaa toimia eettisesti ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla - ymmärtää kuntoutuksen biopsykososiaalisen luonteen 08ASIANT Kuntoutuksen asiantuntijuus ja eettinen osaaminen 5 op - kehittää omaa toimintaansa kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaisesti - suunnitella ja kehittää kuntoutuspalveluja eettiset näkökohdat huomioiden - hankkia kuntoutusta käsittelevää tutkimustietoa - asettaa omat tavoitteensa kuntoutuksen asiantuntijuuden saavuttamiseksi sekä johtajuudessa että viestinnässä kehittymiseksi elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Itseohjautuvuus oppimisessa ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), kuntoutuksen arvoperusta ja eettiset periaatteet, kuntoutusta ja kuntoutuksen etiikkaa käsittelevä tutkimus. Luennot, verkko-opiskelu, workshopit, kirjallisuusessee. Arviointi asteikolla T 1 - K 5. Erikseen sovittavat kansainväliset tieteelliset artikkelit. Muu erikseen ilmoitettava materiaali. 08KUMO1 Kuntoutus yhteiskunnallisessa muutoksessa 5 op - ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnalliset muutokset ja niiden merkitykset ja vaikutukset kuntoutustyöhön - ymmärtää kuntoutuksen monitieteellisenä ja -tasoisena moniammatillisena toimintaprosessina ja osana hyvinvointipolitiikkaa - hallitsee sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen toimintaperiaatteet, käsitteet, prosessit ja palvelujärjestelmän - ottaa toiminnassaan huomioon sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen lainsäädännön sekä kansalliset ja kansainväliset ohjelmat. - perustaa toimintaansa tutkittuun tietoon Yhteiskunnan muutos ja hyvinvointipolitiikka, kuntoutus osana hyvinvointipolitiikkaa, sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus, keskeiset säädökset, kansalliset ja kansainväliset sopimukset, hankkeet ja ohjelmat. Kuntoutuksen asiantuntijuus ja osaaminen sekä osaamisen haasteet. Luennot, verkko-opiskelu, oppimistehtävät, workshop-työskentely ja ennakkotehtävä. Arviointi asteikolla T 1 K 5. Järvikoski, A., Lindh, J. ja Suikkanen, A Kuntoutus muutoksessa. Lapin yliopistokustannus. Niemelä, P. (toim.) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro. Karjalainen, V. Vilkkumaa I. (toim.) Kuntoutus kanssamme. Ihmisen toimijuuden tukeminen. Stakes. Kuntoutus lehti 4/2012. Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero. Kuntoutussäätiö. Opintojakson alussa sovitaan muu keskeinen opiskelumateriaali.

7 08KUMO2 Kuntoutuksen moniammatilliset työmenetelmät 5 op - käyttää toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokitusta (ICF) kuntoutus palveluiden kehittämisessä. - käyttää GAS- menetelmää tavoitteellisen kuntoutuksen suunnittelussa ja ohjata GAS -menetelmän käyttöä moniammatillisissa kuntoutuspalveluissa. - arvioida ja kehittää kuntoutuspalveluissa käytettäviä dialogisia työmenetelmiä hyödyntäen tutkittua tietoa ja moniammatillista yhteistyötä. Asiakaslähtöinen ja osallistava palaverikäytäntö moniammatillisessa työssä. Dialogiset, voimavara- ja ratkaisukeskeiset työmenetelmät. Moniammatillinen yhteistyö. Monitoimijuus sekä tiimi- ja verkostotyö. Ryhmä- ja yhteisödynamiikka. Dialoginen ohjaus. Motivoiva haastattelu; ICF (International classification of functioning and health) Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus; GAS (Goal Attainment Scaling) Tavoitteen saavuttamisen asteikko. Etukäteistehtävät, työpajatyöskentely, virtuaaliopinnot sekä työelämään liittyvät oppimistehtävät. Arviointi asteikolla T 1- K 5. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF). Stakes. WHO Kiresuk, J. Smith, A. Cardillo, J Goal Attainment Scaling: Applications, Theory, and Measurement. Isoherranen, K Moniammatillinen yhteistyö: Välineitä koulutukseen ja työyhteisön kehittämiseen. WSOY. Huusko, L Työpaikkana tiimi. Miten tiimi kasvaa vastuuseen. Edita. 08TULEVA Kuntoutus tulevaisuuden toimintaympäristöissä 5 op - analysoida tulevaisuuden yhteiskunnallisia muutoksia ja kehityssuuntia sekä niiden merkitystä kuntoutustoiminnassa - soveltaa hyvinvointiteknologian toteutusmahdollisuuksia oman alansa kehittämisessä ja kuntoutustyössä - hyödyntää tutkimustietoa kuntoutustoiminnan toteuttamiseksi tulevaisuuden palvelujärjestelmässä. Kuntoutusjärjestelmän tulevaisuus ja ennakointi. Hyvinvointiteknologian käytännön sovellukset kuntoutuksessa. Innovaatiotoiminnan merkitys kuntoutuksen palveluverkostossa. : Osallistuminen luento- ja verkko-opetukseen sekä seminaareihin. Yksilö- tai paritehtävänä laadittava seminaaritehtävä. Arviointi asteikolla T 1 K 5. Elinkeinoelämän keskusliitto Oivallus. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaalisesti kestävä Suomi. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus Terve ja hyvinvoiva Suomi Suomen Akatemia; Tekes. Finnsight 2015 muu opintojakson yhteydessä ilmoitettava materiaali. Kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaaminen 15 op Moduulin osaamistavoitteet; : - työskennellä itsenäisesti kuntoutusalan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. - suunnitella ja kehittää uusia strategisia lähestymistapoja kuntoutusalalla - kehittää omaa yrittäjyysosaamistaan sekä strategisen henkilöstöjohtamisen osaamistaan - johtaa asioita ja/tai ihmisiä kuntoutusalalla 08KUKE2 Strateginen henkilöstö johtaminen kuntoutustyössä 5 op

8 - arvioida strategisen ajattelun ja strategisen johtamisen merkitystä kuntoutustyön kehittämisessä - soveltaa henkilöstöjohtamisen periaatteita kuntoutustyössään. Strateginen ajattelu, strateginen johtaminen ja strategiaprosessi, strateginen henkilöstöjohtaminen, osaamisen johtaminen ja osaamisen arviointi kuntoutustyössä. Osallistuminen luento-, verkko- ja seminaariopetukseen ja kirjallisuuden suorittaminen. Arviointi: T 1 K 5. Opintojakson alussa ilmoitettava materiaali. 08KUKE3 Kuntoutuksen vaikuttavuus ja laadunarviointi 5 op - soveltaa arvioinnin peruskäsitteitä, erilaisia arviointistrategioita ja suunnitella arviointiprosessin kuntoutustyössä - soveltaa arviointitietoa kuntoutustyön kehittämiseen - soveltaa laatutyökaluja kuntoutustyön kehittämiseen. Arvioinnin peruslähtökohdat ja erilaiset arviointistrategiat, vaikuttavuuden arviointi, laatujärjestelmä ja laadun kehittäminen, prosessien kuvaaminen ja arviointi. Osallistuminen luento-, verkko- ja seminaariopetukseen ja kirjallisuuden suorittaminen. Arviointi asteikolla T 1 K 5. Robson, C Käytännöllisen arvioinnin perusteet. Tammi:Helsinki. Virtanen, P Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Edita: Helsinki. Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali. 08YRITKUN Yrittäjyys kuntoutuksen palveluverkostossa 5 op - kehittää asiakaslähtöistä ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa työssään - uudistaa kuntoutuksen toimintatapoja ja palveluita yhdistäen eri alojen osaamista - kykenee toimimaan vaativissa kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä yrittäjänä - johtaa ja kehittää kuntoutusalan yritystoimintaa.

9 Yrittäjyys kuntoutusalalla, yrityksen perustamisen vaiheet kuntoutusalalla, kuntoutuspalveluiden tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, tuotteen kustannuslaskenta ja hinnoittelu, markkinointi ja myynti, talouden seuranta ja talousjohtaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen. Tiimioppimisen menetelmään tutustuminen ja sen käyttöönotto. Opintokäynti ja yritysvierailu. Pienryhmässä uuden kuntoutuspalvelutuotteen ideointi, sen tuotteistaminen, kustannus laskenta ja hinnoittelu. Tuotteen markkinointi ja pilotointi. Tuotekehitysprosessi arvioidaan numeerisesti, 360 arviointia soveltaen. Arviointi asteikolla T 1- K 5. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, Uusyrityskeskus. Uusin painos. Meretniemi, I., Ylönen, H Yrityksen perustajan käsikirja. Otava, Helsinki. Jämsä, K. Manninen, E Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla. Tammi, Helsinki. Opintojakson alussa osoitettava materiaali. Oheislukemista: Tamminen, J Teamwork; menestyksen askeleet ryhmätyössä. Gummerus, Helsinki. Back, R Lokki Joonatan. Gummerus, Jyväskylä. Skyttä, A Tiimiytys ja sen läpivienti; Matkalla kohti matalampia organisaatioita. Otava, Vantaa. Peltola, H Yhtenä- Kun minästä kasvaa me. WSOY, Helsinki. Tutkimus- ja kehittämisopinnot 15 op - tutkimuksellisen kehittämishankkeen prosessin - soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaamista osana organisaation strategialähtöistä toiminnan kehittämistä - viestiä asiantuntevasti suullisesti ja kirjallisesti oman alansa kehittämisestä. 08TUTKEH Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op - suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämishankkeen - hyödyntää erilaisia työelämän kehittämismenetelmiä - hyödyntää tutkimustietoa työelämän kehittämiseksi Tieteellinen tutkimus tutkimuksellisen kehittämisen perustana, tutkimuksellisen kehittämishankkeen prosessi ja tavoitteet,tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistuminen lähiopetukseen, verkkotyöskentely ja itsenäinen opiskelu. Arviointi asteikolla T 1 K 5. 08MEVI Menetelmä ja viestintä opinnot 5 op - perustella tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen tarkoituksenmukaisen toteutustavan - arvioida toiminnallisten menetelmien soveltuvuutta tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa

10 - soveltaa menetelmällisiä ratkaisuja ja aineiston analyysitapoja tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa. - raportoida ja perustella tutkimuksellisen kehittämishankkeen tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti. Erilaisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien hyödyntäminen tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa. Osallistuminen lähiopetukseen, verkkotyöskentely ja itsenäinen opiskelu. Arviointi asteikolla T 1 K 5. Alasuutari, P., Bickman, L. & Brannen, J The Sage handbook of social research methods. Thousand Oaks & London: Sage. Heikkilä, T Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 17. p. Helsinki: Tammi. Patton, M.Q Qualitative research and evaluation methods Thousand Oaks: Sage. Seppänen-Järvelä, R. & Karjalainen, V. (toim.) Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki. Stakes. Seppänen-Järvelä, R. & Vataja, K. (toim.) Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä. Jyväskylä: PS-kustannus. Toikko, T. & Rantanen, T Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University Press. Tampere. Tuomi, J. & Sarajärvi, A Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. Muu erikseen ilmoitettava materiaali. 08INTKUN International rehabilition networks and projects 5 op Learning Objectives The student - is able to plan an international project using analytical approach and rehabilitation network skills - is able to make use of international rehabilitation networks or projects in his/her own work - is acquainted with research on international rehabilitation networks or projects. Contents Rehabilitation networks and projects in Nordic Countries and in EU, research on international rehabilitation networks or projects. Assesment Active participation in lectures, group works and seminars. Evaluation 1-5. Materials Materials announced by the lecturer(s). VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OP Opintojaksojen arviointikriteerit Arviointi asteikolla T 1 K 5 K 5 Tietoperusta: - luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. Ongelmanratkaisu: - ratkaista vaativia ongelmia tutkimus- kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. Kehittäminen: - osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa. Viestintä: - viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. H 3 H 4 Tietoperusta - hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. - käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.

11 Ongelmanratkaisu: - ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. Kehittäminen: - luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. Viestintä: - viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. T 1 T 2 Tietoperusta: - hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. - käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. Ongelmanratkaisu: - ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. Kehittäminen: - tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. Viestintä: - viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. Loppuvaiheen opintojaksojen arviointikriteeristössä hyödynnetään myös seuraavia: - opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä - opiskelija osaa johtaa asioita ja/tai ihmisiä - opiskelija osaa arvioida yksittäisten henkilöiden ja/tai ryhmien toimintaa - opiskelija kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. OPINNÄYTETYÖ 15 OP Opiskelija: - osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida työelämän tutkimuksellisen kehittämishankkeen. - osaa viestiä asiantuntevasti suullisesti ja kirjallisesti oman alan kehittämisestä - osaa viestiä selkeästi suullisesti ja kirjallisesti kansallisesti ja kansainvälisesti - osaa soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä - osaa hyödyntää tutkittua tietoa kuntoutuksen yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen muutosprosessin vahvistamisessa Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelu ja toteutus. Raportin kirjoitus, esittely ja julkaisu. Kypsyysnäyte. Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi. Osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja opinnäytetyöseminaareihin. Kypsyysnäyte. Arviointi asteikolla T 1 K 5.