Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma 90 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma 90 op"

Transkriptio

1

2 Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma 90 op Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä Yliopettajat: Lea Rissanen Pirkko Sandelin / Aini Ojala Eija Skarp

3 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON KOHTAVAT KOULUTUSOHJELMAT OULUSSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN v SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN v KUNTOUTUS v KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS V (yhdessä Turun amk:n kanssa) SOSIAALIALA v. 2009

4 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 90 op Master s programme Ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle: 1. työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta 2. tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. 3. syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä 4. valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn.

5 5. valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, 6. työelämässä vaadittava hyvä viestintä ja kielitaito ja 7. kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (Valtioneuvoston asetus 423/2005).

6 Uusien koulutusohjelmaesitysten arviointi Tutkinnonomaisuus Vahvistaa amk:n rakenteellista uudistumista Potentiaalinen opiskelijamäärä Ammattikorkeakoulun profiilin vahvistaminen Osaamiskeskittymä ja resursseista huolehdittu Suunnitelman selkeys ja valmius Opettajien määrä ja koulutustaso ko. alueella (tohtorit; lisensiaatit)

7 Kliinisen asiantuntija koulutuksen tausta - Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kliinisen osaamisen kehittämistarve ja pula osaajista - Kliinisen hoitotyön alueella tehtävänkuvat laajentuneet asiakkaat sairaampia - Kansainvälisesti kliinisen asiantuntijan tehtäviin suositellaan maisteritason/ylemmän amk tutkinnon suorittanutta henkilöä - Kokeneet ammattilaiset halusivat syvempää tietoa mm. sairauksien synnystä, patofysiologiasta, ennaltaehkäisystä, lääkehoidosta - Asiakkaiden ohjaus ja opetus keskeistä - perusteelliset ohjaus- ja opetustaidot edellyttävät em. asioiden syvällistä tuntemusta

8 Suunnitteluprosessi - Useita neuvotteluja työelämän edustajien kanssa; Oulun yliopistosairaala, alueen terveyskeskukset, kuntien edustajat, erikoistumisopintoja suorittavat opiskelijat - Yhteinen näkemys; tarvitaan laajaa osaamista ja asiantuntijuutta lähelle potilasta - Tarvitaan laaja-alaisia osaajia, joiden valmiudet voidaan hyödyntää yli sektorirajojen (vrt. erikoistumisopinnot) - Koulutus koskee aluksi sairaanhoitajia (sh, th, klö, ensihoitaja), koska heillä tarve suurin

9 OPISKELIJAKELPOISUUS Tutkintoa suorittamaan voi hakea henkilö, joka on -suorittanut sosiaali-, terveys tai liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon. -hakijalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

10 Yleiskuvaus opinnoista Koulutusohjelman suorittanut on keskeisten kansansairauksien hoitotyön asiantuntija oman erityisalansa mukaisesti. Hän osaa kehittää hoitotyön auttamismenetelmiä sekä ohjaus- ja opetusprosesseja. Hän hallitsee hoidon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja on oman alansa hoitoteknologian asiantuntija. Hän osaa toimia tiimin johtajana ja kliinisen osaamisen kehittäjänä.

11 Osaamislupaus Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmasta valmistuttuaan sairaanhoitaja osaa kehittää hoitotyön auttamismenetelmiä, ohjaus- ja opetusprosesseja sekä välittää kliinistä asiantuntijuutta työyhteisöissä. Hän hallitsee hoidon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja on oman alansa hoitoteknologian asiantuntija. Hän osaa toimia tiimin johtajana ja sen toiminnan kehittäjänä.

12 Ammattitehtävä Koulutusohjelman suorittanut on keskeisten kansansairauksien hoitotyön asiantuntija oman erityisalansa mukaisesti. Hän voi toimia erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa potilaan/asiakkaan kansansairauksien hoidon ohjaamisen/opettamisen asiantuntijana, tiimin johtajana ja sen osaamisen kehittäjänä.

13 Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman opintosuunnitelma, 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

14 Kliinisen hoitotyön osaaminen: Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmakohtaiset osaamisalueet: - osaa hyödyntää eri tieteenalojen tietoa toimiessaan kliinisenä hoitotyön asiantuntijana, hoitaessaan ja ohjatessaan asiakkaita/potilaita, omaisia ja henkilökuntaa. Osaamisen kehittäminen kliinisessä hoitotyössä: - osaa kehittää omaa ja muun henkilökunnan kliinistä hoitotyön osaamista - osaa hyödyntää terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuottamaa tietoa hoitamisessa - osaa kliinisen hoitoteknologian kehittämisen kliinisen hoitotyön alueelta ja syventää kliinistä osaamistaan kliinisen hoitotyön alueilta oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan

15 Opintojaksot : 1. Hoitotieteellinen tieto ja eettiset kysymykset. Opiskelija hallitsee hoitotieteellisen tiedon ja eettiset kysymykset. Hän osaa toimia asiakas-potilas- ja perhelähtöisesti kliinisessä hoitotyössä. 2. Monitieteellinen tieto kliinisessä hoitotyössä; Opiskelija hallitsee keskeisten elinjärjestelmien fysiologian ja patofysiologian. Hän hallitsee kansansairauksien farmakologiaa sekä niiden lääketieteellisen ja psykologisen hoidon ja erityiskysymykset. 3. Syventävä kliininen hoitotyö. Opiskelija hallitsee kliinisen hoitotyön ydinosaamisen sekä ohjaus ja opetusmenetelmät. Hän osaa kehittää psykososiaalista hyvinvointia sekä käyttää hyvinvointiteknologiaa hoidon apuna. 4. Osaamisen johtaminen. Opiskelija osaa kehittää omaa ja tiimin osaamista sekä osaa soveltaa terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuottamaa tietoa kliinisessä hoitotyössä. 5. Tutkimus ja kehittämisosaaminen. Opiskelija hallitsee tutkimus ja kehittämismenetelmiä ja osoittaa niiden käytön opinnäytetyöskentelyssään sekä kliinisen hoitotyön kehittämisessä. Opinnäytetyö 30 op. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä kliinisen hoitotyön ja sen toimintaympäristöjen haasteiden erittelyyn ja ratkaisemiseen. Hän hallitsee itsenäisen kliiniseen asiantuntijatyöhön liittyvän tutkimus ja kehittämistyön.

16 OPINNÄYTETYÖ 30 OP Opinnäytetyö (30 op, 810 tuntia) tehdään työelämän kehittämistehtävänä. Aihevalinnassa ensisijaisena lähtökohtana on opiskelijan oman työyhteisön ja toimintaorganisaation laajempi kehittämishanke, mihin opinnäytetyö integroidaan. Opinnäytetyö mahdollistaa sekä työyhteisöjen, organisaatioiden ja laajemmin alueen osaamisen hyödyntämisen ja kehittämisen että opiskelijan omia henkilökohtaisen kehittymisen. Työn ideointi, suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyössä opiskelija yhdistää kehittämis- ja tutkimusosaamisen, omaan ammattiin liittyvän osaamisen sekä yhteiskunnalliset ja alueelliset alan kehittämishaasteet.

17 Hakeminen Pohjakoulutusvaatimus Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus. Haku valtakunnallisessa yhteishaussa. Valintakoe; pääsykoekirjat Koskenvuo Kimmo; Sairauksien ehkäisy. Duodecim (2003) II uudistettu painos. Luvut: 3-17 Hirsjärvi S. Sajavaara, P. & Remes P. (2007) Tutki ja kirjoita osin uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

18 Toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2 pv/kk, jonka lisäksi opiskellaan ryhmässä ja itsenäisesti verkkoympäristöjä hyödyntäen Erikoistumisopintoja ja muita vastaavia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan lukea hyväksi Opinnäytetyö

19 Lähteitä Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä html). Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulualueeseen. 0Bolognan%20tiellä% pdf Arene, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto & Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Oppimisesta osaamiseen: aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Arvioinnin ja kehittämisen kohteet opinto-opas sisältämät osaamisperustaiset opintosuunnitelmat (http://www.oamk.fi/opiskelijalle/rakenne/opinto-opas/). Auvinen, P Opetuksen suunnittelusta oppimisprosessin suunnitteluun. Eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys (http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_ 0479_en.pdf) Kansallisessa korkeakoulututkintojen viitekehyksessä. (http://www.minedu.fi/export/sites/default/opm/julkaisut/200 5/liitteet/opm_265_tr04.pdf?lang=fi) Kansainvälinen toiminta. Koli, H. & Silander, P. (2002) Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja. OAMK ndex.html Opetushallitus - Edu.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE - ohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008: 6. Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (2003) Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (2005) Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta (2005)

20 Esimerkkejä opinnäytetöistä ylemmissä amk tutkinnoissa Mini-interventio-toimintamallin kehittäminen päihdeongelmaisten hoidossa OYS:n yhteispäivystyksessä Sotaveteraanien ODL:n kuntoutuksen vaikutusten arviointi Lihavien lasten ravitsemusohjauksen kehittäminen OYS:n erityisvastuualueella. Hyvinvointikertomus Posion kuntaan

21 Ikääntyvien ravitsemus Ainolakodissa Ikäihmisten palveluohjauksen ja kotikäyntien kehittäminen osaksi kotihoidon toimintaa Kainuun maakuntayhtymässä Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen OYS:n erityisvastuualueella Psyykkinen hyvinvointi Muhoksen terveyskeskuksessa Tyyppi 2 diabeetikon riskiryhmän silmänpohjaseulonta

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.1.2008 KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA (90 OPINTOPISTETTÄ) Hyväksytty Metropolia ammattikorkeakoulun hallituksessa 25.3.2008 SISÄLLYS 2 1.

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Kardiologisen hoitotyön erikoistumisopinnot 30 op SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Kardiologisen hoitotyön

Lisätiedot

Sosionomi (ylempi AMK) -maisteritason tutkinto

Sosionomi (ylempi AMK) -maisteritason tutkinto Valtakunnallinen sosiaalialan AMK-verkosto Sirkka Rousu & Merja Sinkkonen (toim.) ja verkoston YAMK-työryhmä Sosionomi (ylempi AMK) -maisteritason tutkinto Käytännöllistä viisautta ja ammatillista sosiaalityön

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SUOSITUS 2013 (korvaa suosituksen 2010) Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto 29.8.2013 2(19)

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

10 Ammattikorkeakoulut

10 Ammattikorkeakoulut TIINA-MARIA LEVAMO 10 Ammattikorkeakoulut 10.1 Rakenteet ja korkeakoulutuksen yhteiset tavoitteet Suomalaiset ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja (pääsääntöisesti) alueellisia korkeakouluja,

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2.

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2. 1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op.............................................................. 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS................................................................................

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Kevään 2015 yhteishaku 7. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 17.3. 9.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana

Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana Asiantuntija Pirjo Tiikkainen, RAMPE-hanke, Keski-Suomen osahanke, Jyväskylän AMK 8.10.2012 Sisältö

Lisätiedot

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk.

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk. Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = SUOMEN PARAS grow professional in master school www.mamk.fi 2 SISÄLLYS Grow Professional in Master School 3 KEVÄÄN

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot