Hallituksen toimintakertomus... 2 IFRS-tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma...14 Konsernitase...15 Konsernin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus... 2 IFRS-tilinpäätös 1.1. 31.12.2006...13 Konsernin tuloslaskelma...14 Konsernitase...15 Konsernin"

Transkriptio

1 Taloudellinen kat saus SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus... 2 IFRS-tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma...14 Konsernitase...15 Konsernin rahavirtalaskelma...16 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista...18 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...19 Hallituksen osingonjakoehdotus Tilintarkastuskertomus Osakkeet ja osakkeenomistajat Taloudellinen kehitys Tunnuslukujen laskentakaavat Hallintoperiaatteet Riskienhallinta Pörssitiedotteet Finnairia analysoivat pankiiriliikkeet Yhteystiedot... 79

2 HALLITUK SEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleiskatsaus Vuosi 2006 oli Finnairissa rakennejärjestelyjen vuosi. Yhtiön päätoimiala, kansainvälinen reittiliikenne, on muotoutunut kasvavan Aasian-liikenteen ehdoilla. Organisaation ja henkilöstön rakennemuutokset ovat tähdänneet toiminnan keskittymiseen erityisesti Euroopan ja Aasian väliseen reittiliikenteeseen. Lisääntyvä Aasian-liikenne kasvattaa matkustuskysyntää myös Euroopan-reiteillä. Vuonna 2006 eurooppalaisten lentoyhtiöiden reittiliikenne kasvoi runsaat viisi prosenttia ja tuloskehitys oli aiempia vuosia parempi. Finnairin reittiliikenne kasvoi kokonaisuudessaan yli 13 prosenttia ja Aasian-liikenne lähes 30 prosenttia. Polttoaineen hintakehityksestä ja konsernin rakennejärjestelyistä johtuen toiminnallinen liikevoitto jäi kuitenkin vaatimattomaksi ja tilikauden tulos painui tappiolle. Alkuvuonna liikevaihto kehittyi suotuisasti, vaikka lentolippujen keskihinnat olivat 2 3 prosentin laskussa. Samanaikaisesti polttoainekustannukset nousivat voimakkaasti kuormittaen toimintakuluja. Finnair Tekniikan tulosta rasittivat kertaluontoisten järjestelykulujen lisäksi muutamat taloudellisesti kannattamattomat ulkopuoliset huoltosopimukset. Myös Finnair Reittiliikenteen toteuttama Boeing MD-80 -koneiden korvaaminen Embraerkalustolla aiheutti siirtymäkuluja. Kahden laajanrunkokoneen suunniteltua laajemmat huoltotyöt lisäsivät Finnair Tekniikan kustannuksia. Raskashuoltoja tekevän lentokonekorjaamon käyttöaste oli heikko ja vuosi oli raskaasti tappiollinen. Vuoden toisella neljänneksellä aloitettiin rakennejärjestely, jolla haetaan 80 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2008 alkaen sekä pitkäjänteistä kustannuskilpailukykyä. Rakennejärjestelyistä kirjattiin toisen neljänneksen tulokseen yli 15 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka sisälsivät 10 miljoonan euron varaukset henkilöstövähennyksistä sekä runsaan viiden miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen Finnair Tekniikan varastosta. Yt-menettelyssä sovittiin 670 työpaikan vähenemisestä vuoden 2007 loppuun mennessä. Suurin osa vähennyksistä kohdistuu Finnair Tekniikkaan ja hallinnollisiin tukitoimintoihin. Lentävän henkilöstön kanssa on käyty neuvotteluja työehtojen kehittämiseksi Finnairin nykyistä liikennerakennetta vastaavasti. Finnairin tavoite palkata 500 uutta työntekijää matkustamotyöhön valtakunnallisella työehtosopimuksella johti erimielisyyteen Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n kanssa, joka järjesti kaksipäiväisen lakon lokakuun lopulla. Lakon negatiivinen tulosvaikutus oli runsaat 10 miljoonaa euroa. Lakon jälkeen käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen joustavammista työehdoista ja muun muassa kaukolentoihin painottuneen ryhmän perustamisesta. Finnairin laivastoa on uusittu poistamalla vanhimpia konetyyppejä ja jatkamalla uusien koneiden hankintaa. Nykyisellä konevalikoimalla pystytään alentamaan toimintakustannuksia ja parantamaan matkustajakäyttöasteita. Kalustouudistus näkyy kasvaneina poistoina ja leasemaksuina. Airbusin tuotantopäätösten siirtyminen aiheutti epävarmuutta Finnairin vuosille tilaaman A350-konetyypin tuotantoaikatauluun. Airbusin tehtyä päätöksen konetyypin tuotannon aloittamisesta myös Finnairin tilaamien koneiden tuotantoaikataulu on voitu vahvistaa. MYYDYT TONNIKILOMETRIT MATKUSTAJAMÄÄRÄT Matkustajakäyttöaste Milj. tnkm Ulkomaanliikenne Kotimaanliikenne Milj. matkustajaa Ulkomaanliikenne Kotimaanliikenne %

3 3 Airbusin kanssa käytävissä neuvotteluissa saataneen aikaan suunnitelma siirtymäkauden konehankintaohjelmasta lähiaikoina. Marraskuun 2006 lopulla EU ja Venäjä sopivat Venäjän ylilentävältä liikenteeltä perimien rojalti-maksujen poistamisesta asteittain vuosina Finnair maksaa Venäjälle nykyisellään runsaat 20 miljoonaa euroa Venäjän yli lentämistään Japanin- ja Kiinan-reiteistä. Taloudellinen tulos Liikevaihto nousi 6,3 prosenttia ja oli 1 989,6 milj. euroa. Konsernin liikevoitto ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja eli toiminnallinen liikevoitto laski 11,2 milj. euroon (70,1 milj. euroa). Oikaistu liikevoittomarginaali oli 0,6 prosenttia (3,7). Tulos ennen veroja oli -14,7 milj. euroa (87,5 milj. euroa). Johdannaisten käyvän arvon muutoksista kirjattiin koko vuoden tulokseen 8,8 miljoonan euron tulosta heikentävä erä, jolla ei ole rahavirtavaikutusta. Vuonna 2006 matkustajaliikenteen tarjonta kasvoi 3,5 prosenttia ja kysyntä kasvoi 7,1 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi edellisvuodesta 2,5 prosenttiyksikköä 75,2 prosenttiin. Kuljetetun rahdin määrä kasvoi 4,0 prosenttia. Reitti- ja lomaliikenteen yhteenlasketut yksikkötuotot henkilökilometriltä nousivat 1,4 prosenttia. Tuotto matkustajaa kohden nousi 7,5 prosenttia. Rahtiliikenteen yksikkötuotot tonnikilometriltä laskivat 1,6 prosenttia. Matkustaja- ja rahtiliikenteen painotettu yksikkötuotto nousi 0,4 prosenttia. Vuonna 2006 euromääräiset toimintakulut olivat 10,4 prosenttia korkeammat kuin edellisvuonna. Liikennesuoritteeseen suhteutetut lentotoiminnan yksikkökustannukset nousivat 1,8 prosenttia. Polttoainekulut eliminoituina yksikkökustannukset laskivat 3,5 prosenttia. Finnairin polttoainekulut vuonna 2006 olivat runsaat 90 miljoonaa euroa eli 31,5 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2005 ja polttoaineen osuus konsernin liikevaihdosta oli 19,4 % (15,6). Koko vuoden tulos osaketta kohden oli -0,16 euroa (0,73) oma pääoma osaketta kohden oli 6,77 euroa, edellisenä vuonna 7,73 euroa. Investoinnit, rahoitus ja riskienhallinta Investoinnit vuonna 2006 olivat 252,2 miljoonaa euroa (57,5 milj. euroa) sisältäen Airbus A340 -laajarunkokoneen, kuusi Embraer 170 -konetta, yhden Embraer 190 -koneen ja yhden Embraer 170 -lentosimulaattorin. Ennakkomaksut mukaan lukien investointien rahavirtavaikutus oli -227,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2007 ja 2008 uusien lentokoneiden investointiohjelma on yli 300 miljoonaa euroa kumpanakin vuonna. Kesä- ja elokuussa 2006 allekirjoitettiin kaksi 50 miljoonan euron lentokonerahoituslimiittiä. Kesäkuussa laskettiin lisäksi liikkeelle 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina. Vuoden lopussa taseen rahavarat olivat 294,3 milj. euroa, minkä lisäksi käyttämättömien, sovittujen luottolupausten määrä on yhteensä 300 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta oli 95,8 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 191,8 milj. euroa. Velkaantumisaste on noussut vuoden alun -25,1 prosentista 7,1 prosenttiin vuoden lopussa. Leasingvastuilla oikaistu nettovelkaantumisaste oli 112,8 prosenttia (66,8). Tulorahoituksen lisäksi LIIKEVAIHTO TOIMINNALLINEN LIIKEVOITTO, EBIT* TOIMINNALLINEN EBITDAR* Milj. euroa Milj. euroa % liikevaihdosta % Milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 * Ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja * Ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja

4 4 mittava kalustouudistus vaatii vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Eri vaihtoehtoja pääomarakenteen vahvistamiseksi tutkitaan. Omavaraisuusaste laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 5,0 prosenttiyksikköä ja oli 37,2 prosenttia. Finnairin hallituksen hyväksymän rahoituksen riskienhallintapolitiikan mukaisesti yhtiö on suojannut reittiliikenteen lentopetroliostoista 63 prosenttia seuraavat kuusi kuukautta ja tämän jälkeen seuraavat 30 kuukautta alenevalla suojausasteella. Finnair täsmensi loppuvuonna 2006 suojauspolitiikkaa siten, että lentopetrolin suojaushorisontti pidennettiin kahdesta kolmeen vuoteen. Finnair Lomalennot on hintasuojannut tulevalle kaudelle sovitun liikenneohjelman polttoaineen kulutuksesta noin 80 prosenttia. Polttoaineen hintasuojauksen instrumenttina käytetään pääosin lentopetrolin hintaan sidottuja johdannaisia. Suojaushorisontin pidentämisen ja johdannaismarkkinoiden tehokkuuserojen vuoksi Finnair käyttää myös muita öljyjohdannaisia. IFRS-säännösten mukaisesti Finnairin tuloslaskelman muut kulut -erään sisältyy tulevaisuudessa erääntyvien johdannaisten käyvän arvon muutos tilikauden aikana. Kyseessä on IFRS-tilinpäätöskäytännön mukainen arvostustappio, joka ei ole realisoitunut suojaustappio eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Vuonna 2006 johdannaisten käyvän arvon muutos oli -8,8 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon vaikuttaa Finnairin toiminnalliseen tulokseen positiivisesti. Joulukuun lopussa seuraavan 12 kuukauden suojausaste dollarikorille oli 66 prosenttia. Finnairin investointeja, rahoitusta ja riskienhallintaa on esitelty tarkemmin vuosikertomuksen Taloudellisessa katsauksessa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Osakkeet ja osakepääoma Yhtiön markkina-arvo oli 1 101,5 (1 039,9) miljoonaa euroa ja päätöskurssi oli 12,41 euroa. Vuoden 2006 aikana Finnair Oyj:n osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä oli 15,00 (12,15) euroa, alin kurssi 10,01 (5,56) euroa ja keskikurssi 12,50 (8,56) euroa. Tilikauden aikana osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 30,0 (32,2) miljoonaa kappaletta arvoltaan 374,6 (276,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Suomen valtio omisti yhtiön osakkeista 55,8 (57,0) prosenttia, ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen osuus oli 33,5 (29,1) prosenttia. Tilikauden alussa yhtiöllä oli kpl aikaisempina vuosina hankittua omaa osaketta. Varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet vuoden ajaksi enintään oman osakkeen hankkimiseen ja enintään oman osakkeen luovuttamiseen. Valtuutuksen käsittämien osakkeiden osuus on vähemmän kuin viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta. Valtuutuksen nojalla yhtiö luovutti yhteensä Finnairin osaketta avainhenkilöstölle osana avainhenkilöstön osakepalkkiojärjestelmää. Yhtiö ei hankkinut lisää omia osakkeita vuonna Yhtiön hallussa oli yhteensä omaa osaketta eli 0,2 % osakkeista. Finnair Oyj:llä oli Helsingin Pörssin päälistalla kaupankäynnin kohteena kaksi optio-oikeussarjaa. Tilikauden alussa optio-oikeuksia 2000 A oli liikkeellä kpl ja optio-oikeuksia 2000 B oli liikkeellä kpl. Optio-oikeuksilla A merkittiin uutta osaketta ja optio-oikeuksilla B merkittiin uutta osaketta eli yhteensä uutta osaketta LIIKEVOITTO, EBIT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TULOS ENNEN VEROJA Milj. euroa % liikevaihdosta % liikevaihdosta % Milj. euroa % Milj. euroa , , , , , , , , , ,

5 välisenä aikana. Merkintäsuhde oli 1:1. Optio-oikeudet poistettiin Helsingin Pörssin listalta , kun osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla päättyi ja optio-oikeudet raukesivat. Optio-oikeuksia jäi käyttämättä yhteensä 355 kpl. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Finnair Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli ,30 ( ,05) euroa ja osakkeiden kokonaismäärä ( ) kpl. Tarkempi selvitys osakkeesta ja osakepääomasta on vuosikertomuksen Taloudellisessa katsauksessa Osakkeet ja osakkeen omistajat -osiossa. Hallinto pidetyssä yhtiökokouksessa Finnair Oyj:n hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti kestävälle kaudelle valittiin entisistä jäsenistä Christoffer Taxell hallituksen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Markku Hyvärinen, Kari Jordan, Veli Sundbäck ja Helena Terho. Uusina jäseninä valittiin lisäksi Kalevi Alestalo, Satu Huber ja Ursula Ranin. Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, KHT Eero Suomela päävastuullisena tilintarkastajana ja KHT Jyri Heikkisen sekä varatilintarkastajiksi KHT Matti Nykäsen ja KHT Tuomas Honkamäen eläkkeelle jääneen pääjohtaja Keijo Suilan seuraajaksi valittu KTM Jukka Hienonen aloitti Finnair Oyj:n toimitusjohtajana Ennen Finnairille siirtymistään Hienonen toimi Stockmann Oyj Abp:n varatoimitusjohtajana ja tavarataloryhmän johtajana. Reittiliikenteen johtaja, varatuomari Henrik Arle nimitettiin Finnair Oyj:n varatoimitusjohtajaksi alkaen. Arle nimitettiin samalla ansiolentoluvassa määritellyksi Finnair Oyj:n vastuulliseksi johtajaksi (Accountable Manager). Konsernin johtoelimissä tapahtui muutoksia. Jarmo Vilenius siirtyi Finnair Tekniikan johtajan tehtävistä Finnair Facilities Managementin johtajaksi alkaen. Finnair Tekniikan johtajana aloitti Kimmo Soini, joka siirtyi tehtävään Reittiliikenteen teknisistä palveluista vastaavan johtajan tehtävästä. Matkapalvelut ja Lomaliikenne-liiketoiminta-alueita johtanut Mauri Annala siirtyi eläkkeelle Hänen tilalleen nimitettiin Kaisa Vikkula. Hän oli Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2003 lähtien. Vikkula jätti paikkansa hallituksessa Finnairin henkilöstöjohtaja Tero Palatsi erosi Finnairin palveluksesta Henkilöstöjohtajan tehtäviä hoiti saakka osastonjohtaja Ari Kuutschin alkaen henkilöstöjohtajana toimii Anssi Komulainen, joka siirtyi tehtävään Finnair Catering Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hänen tilalleen Finnair Catering Oy:n toimitusjohtajaksi ja catering-liiketoiminnan johtajaksi nimitettiin alkaen Kristina Inkiläinen. Hän oli aiemmin Select Service Partner Finland Oy:n toimitusjohtaja. Finnairin päälakimies Sami Sarelius nimitettiin alkaen yhtiön lakiasiain johtajaksi. Hän toimii myös yhtiön hallituksen ja johtokunnan sihteerinä. Vuoden 2006 alussa järjesteltiin johdon työskentelyä siten, että Finnair Oyj:n johtoryhmässä ovat toimitusjohtaja Jukka Hienosen lisäksi varatoimitusjohtaja Henrik Arle, talousjohtaja Lasse Heinonen, henkilöstöjohtaja Anssi Komulainen ( alkaen), lomaliikenteen ja matkapalvelujen johtaja Kaisa Vikkula, kaupal- BRUTTOINVESTOINNIT KOROLLISET VELAT JA LIKVIDIT VARAT LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Milj. euroa Muut investoinnit Rakennukset Lentokalusto Milj. euroa Korolliset velat Likvidit varat Milj. euroa

6 6 lisen ryhmän johtaja Mika Perho ja Finnair Tekniikan johtaja Kimmo Soini. Konsernin johtokunnassa ovat johtoryhmän lisäksi viestintäjohtaja Christer Haglund, lentotoimintaryhmän johtaja Hannes Bjurström, Finnair Cargo Oy:n toimitusjohtaja Antero Lahtinen, Northport Oy:n toimitusjohtaja Tero Vauraste ja Finnair Catering Oy:n toimitusjohtaja Kristina Inkiläinen ( alkaen) sekä neljä henkilöstön edustajaa. Finnairin hallintoperiaatteita on kuvattu tarkemmin vuosikertomuksen Taloudellisessa katsauksessa Hallintoperiaatteet -osiossa. Henkilöstö Vuoden 2006 aikana Finnair-konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 9 598, mikä oli 1,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Reittiliikenteessä työskenteli ja lomaliikenteessä 343. Teknisten, catering- ja maapalveluiden yhteenlaskettu henkilöstö oli ja matkapalveluiden Muissa toiminnoissa työskenteli 225 henkilöä. Reittiliikenteen henkilöstön määrä kasvoi alkuvuonna 5,9 prosenttia. Lisäys on kohdistunut lentotoimintaryhmään erityisesti kasvavan Aasian-liikenteen tarpeisiin. Muilla liiketoiminta-alueilla henkilöstön määrä on vähentynyt tai pysynyt ennallaan. Kehitys on Finnair-konsernin rakennemuutossuunnitelman mukainen. Ulkomaanyksiköiden henkilöstö oli noin 800, joista 300 työskentelee pääosin Finnairin matkustaja- ja rahtiliikenteen myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. 500 henkilöä on ruotsalaisen FlyNordiclentoyhtiön, virolaisen Aero-lentoyhtiön ja Baltian maissa toimivan Estravel-matkatoimistoketjun palveluksessa sekä oppaina Aurinkomatkojen lomakohteissa. Ulkomaan henkilöstö sisältyy konsernin kokonaismäärään. Finnair-konsernin henkilöstöstä on puolet naisia ja puolet miehiä. Naisten osuus johtotehtävissä, esimerkiksi osastopäällikkötehtävissä, on kasvamassa. Finnair-konsernin johtokunnan kahdestatoista jäsenestä kaksi on naisia. Finnair Oyj:n hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme on naisia. Kokoaikaisia henkilöstöstä on 91 prosenttia. Puolet osa-aikaisista on osittaisella hoitovapaalla olevia työntekijöitä. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelee 92 prosenttia. Määräaikaisiin työsuhteisiin lasketaan myös kausiapulaiset. Henkilöstön keski-ikä on 43 vuotta painottuen ikävuosiin. Yli 50-vuotiaita on runsaat 20 prosenttia ja alle 30- vuotiaita joka kymmenes. Henkilöstön keskimääräinen palvelusvuosien määrä on 14. Kolmannes Finnairin henkilöstöstä on ollut konsernin palveluksessa yli 20 vuotta. Näistä lähes puolet on palvellut yli 30 vuotta. Finnairilla on voimassa olevat työehtosopimukset kuuden ammattijärjestön kanssa asti ja lentäjien kanssa toukokuuhun Finnair julkaisi toukokuussa 2006 tavoitteen 670 työpaikan vähentämiseksi etupäässä Finnair Tekniikassa sekä hallinnollisissa tukitoiminnoissa vuoden 2007 loppuun mennessä. Tähän liittyvä yt-menettely toteutettiin touko-kesäkuussa 2006 ja työpaikkojen vähentämisestä sovittiin syyskuussa. Vähennystä on jo toteutettu hallinto- ja kiinteistötoimessa yksiköiden yhdistämisen ja ulkoistamisten kautta. Finnair Tekniikan 300 henkilön vähennys tapahtuu pääosin eläköitymiseen tähtäävillä ratkaisuilla. Lentäjien ja matkustamohenkilöstön kanssa on neuvoteltu joustavammista työehdoista työvoiman käytön tehostamiseksi. OMAVARAISUUSaste NETTOVELKAANTUMISaste OIKAISTU NETTOVELKAANTUMISaste % % %

7 Joustoilla haetaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Matkustamohenkilöstön kanssa on päästy asiasta sopimukseen ja ratkaisua lentäjien kanssa odotetaan lähiaikoina. Matkustamohenkilöstöä edustava Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY järjesti lokakuun lopulla kaksipäiväisen lakon vastalauseena Finnairin suunnitelmille palkata 500 lentoemäntää ja stuerttia vuoden 2007 kesään mennessä valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaisin ehdoin. Valtakunnansovittelijan johdolla aikaan saadun sopimuksen mukaisesti uuden matkustamohenkilöstön palkkaamisessa ja työehdoissa sovelletaan voimassaolevan sopimuskauden ajan Finnairin työehtosopimusta. Nykyinen työehtosopimus on voimassa asti. Nykyiseen työehtosopimukseen sovittiin muutoksia, jotka tehostavat matkustamohenkilökunnan työtä. Matkustamohenkilöstön työ- ja vapaapäivien rytmitystä tehostettiin ja kaukoreittilentojen työ- ja lepoaikoihin liittyviä rajoitteita purettiin, muun muassa kaukolentoihin painottuneella ryhmällä. Myös miehistöhotellikustannuksissa saadaan säästöjä. Kannustinpalkkioita henkilöstölle vuodelta 2006 arvioidaan maksettavan vajaat 3 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 taloudellinen tulos ei täyttänyt avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän eikä henkilöstörahastolle maksettavan voittopalkkion mukaisia ehtoja. Muutokset laivastossa Finnair-konsernin laivastoa hallinnoi Reittiliikenne-liiketoiminta-alueeseen kuuluva Finnair Aircraft Finance Oy Finnair-konsernin laivastossa oli 72 lentokonetta. Koko laivaston keskiikä oli 8,3 vuotta. Euroopan-liikenteessä olevan kaluston keski-ikä on noin neljä vuotta. Finnairilla on käytössään modernein laivasto Euroopan-liikenteessä, mikä tuo sekä kustannussäästöjä että ekotehokkuutta. Finnair Oyj luopui heinäkuun alussa Boeing MD-80 -konetyypistä. Konetyyppi on käytössä Finnairin ruotsalaisen tytäryhtiön FlyNordicin liikenteessä. Virolainen tytäryhtiö Aero AS operoi seitsemällä ATR 72 -lentokoneella. Päätös neljän koneen myynnistä on tehty. Koneet pyritään myymään vuoden 2007 kevääseen mennessä. Syksyllä 2005 alkanut Embraer-koneiden hankintaohjelma jatkuu. Tähän mennessä tehtyjen tilausten mukainen Embraer-koneiden määrä on 20, joista kymmenen on 76-paikkaista 170-mallin konetta ja kymmenen 100-paikkaista 190-mallia. Vuoden lopussa Finnairille oli toimitettu jo kaikki kymmenen 170-mallin konetta sekä ensimmäinen Embraer 190. Vuoden 2007 aikana tulee viisi 190-mallin konetta lisää ja loput neljä vuosina , kaksi kumpanakin vuonna. Aasian-liikenteen kasvaviin tarpeisiin Finnair osti jo heinäkuussa 2006 ensimmäisen Airbus A340 -lentokoneen. Kone hankittiin käytettynä. Lisäksi vuoden 2006 kaukoliikennekapasiteettia kasvatti joulukuussa 2005 hankittu seitsemäs Boeing MD-11 -laajarunkokone. Talven ja kevään 2006 aikana koneen tuomalla kapasiteetilla korvattiin kuuden laivastossa olleen MD-11-koneen muutostöistä johtuneet huoltoseisokit. Lisäkapasiteetti saatiin käyttöön toukokuussa Vuoden 2006 maaliskuussa Finnair sopi yhdeksän uuden Airbus A350 -laajarunkokoneen tilauksesta ja teki neljä tilausvarausta. Finnairin tilauspäätöksen jälkeen Airbus ilmoitti uudistavansa A350-konetyypin SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO OMAN PÄÄOMAN TUOTTO Rahavirta / osake % % Euroa , ,5 1 0,

8 suunnittelun, mikä viivästyttää konetyypin käyttöönottoa Finnairissa siten, että ensimmäiset A350-koneet saadaan alkuvuonna Uudelleen suunniteltu A350-lentokone tulee valmistuessaan olemaan alun perin suunniteltua mallia taloudellisempi ja suorituskykyisempi. Hankintaehdoissa huomioidaan se, että Finnair teki tilauksen ennen Airbusin päätöstä A350-mallin uudelleensuunnittelusta. Alkuvuodesta 2007 Finnairin ja Airbus välisissä neuvotteluissa sovitaan kalustouudistusohjelmasta, jolla lievennetään A350- koneen tuotantoaikataulun viivästymisestä Finnairin liiketoiminnan jatkuvuudelle aiheutuvia haittoja. Sopimuksessa huomioidaan se, että tuotantoaikataulun viivästyminen ei ole Finnairista johtuva. Finnair on tilannut myös neljä Airbus A340-laajarunkokonetta sekä tehnyt neljä tilausvarausta. Tilatut koneet toimitetaan Finnairille vuosina Vuoden 2006 keväällä uudistettiin seitsemästä Finnair Lomalentojen käytössä olevasta Boeing 757 -koneesta kolmen vuokrasopimukset aiempaa selvästi edullisemmin ehdoin. Neljän muun koneen sopimukset on uudistettu jo aiemmin. Kaikkiin seitsemään Boeing 757 -koneeseen asennetaan siipien kärkisiivet eli wingletit vuoden 2007 loppuun mennessä. Ne parantavat koneen aerodynamiikkaa ja siten vähentävät lentokoneen polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Polttoaineen kulutus pienenee arviolta noin neljä prosenttia. Ympäristö EU julkaisi vuoden 2006 lopulla ehdotuksen päästökaupan ulottamiseksi lentoliikenteeseen vuodesta 2011 alkaen. Päästökaupan laskentaperiaatteissa otetaan huomioon polttoaineen kulutus suhteessa tuotettuun hyötyyn. Finnair suhtautuu myönteisesti päästökaupan periaatteisiin ja pyrkii osana eurooppalaisten lentoyhtiöiden yhteisöä vaikuttamaan, että järjestelmästä tulisi maailmanlaajuinen eikä vääristäisi toimialan kilpailua. Finnair on uudistanut lentokalustoaan systemaattisesti vuodesta 1999 lähtien. Euroopan- ja kotimaanliikenteen Airbus A320- ja Embraer-koneperheet edustavat uusinta teknologiaa. Moderni laivasto on ekotehokas sekä hiilidioksidi- että melupäästöjen osalta. Finnair ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Finnairin ympäristöasioita esitellään tarkemmin vuosikatsauksessa ja Finnairin Internet-sivuilla. Liiketoiminta-alueiden kehitys Finnair-konsernin tilinpäätöksen ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminta-alueisiin. Raportoitavat liiketoiminta-alueet ovat Reittiliikenne, Lomaliikenne, Lentotoimintapalvelut ja Matkapalvelut. Reittiliikenne Liiketoiminta-alue vastaa reittimatkustajaliikenteen ja rahdin myynnistä, palvelukonsepteista, operatiivisesta lentotoiminnasta ja lentokaluston hankintaan sekä rahoittamiseen liittyvistä toiminnoista. Reittiliikenne vuokraa lomaliikenteelle sen tarvitsemat miehistöt ja lentokoneet. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yksiköt ja yhtiöt ovat Finnair Reittiliikenne, Aero Airlines, FlyNordic, Finnair Cargo Oy sekä Finnair Aircraft Finance Oy. Vuonna 2006 liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 8,1 prosenttia ja oli 1 522,1 YKSIKKÖTUOTOT JA -KUSTANNUKSET Muutos % Yksikkötuotot, eurosenttiä/rtk Yksikkökustannukset, eurosenttiä/atk LENTOPETROLIN MARKKINAHINTA (CIF NWE) , USD/tonni Index tammi 03 huhti 03 heinä 03 loka 03 tammi huhti heinä loka 04 tammi huhti heinä loka 05 tammi huhti heinä loka 06

9 milj. euroa. Toiminnallinen liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (34,3 milj. euroa). Reittiliikenteen matkustajamäärä vuonna 2006 oli runsaat 7,5 miljoonaa. Reittiliikenteen kysyntä kasvoi 13,3 prosenttia samalla kun tarjonta kasvoi 7,2 prosenttia, mikä paransi matkustajakäyttöastetta 3,9 prosenttiyksiköllä 71,6 prosenttiin. Vuonna 2006 matkustajareittiliikenteen yksikkötuotto laski 2,0 prosenttia. Yleisen hintatason laskun lisäksi yksikkötuottojen alenemiseen vaikutti myös kaukoliikenteen suhteellisen osuuden kasvu reittiliikenteestä. Kaukoliikenteessä henkilökilometriperusteinen yksikkötuotto on alempi kuin Euroopan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä keskihinnat kuitenkin nousivat edellisvuodesta. Euroopan-liikenteen hintataso oli lähes samalla tasolla kuin vuonna Kotimaan liikenteessä hintatason lasku sen sijaan jatkui. Rahdin yksikkötuotot vuonna 2006 laskivat 1,6 prosenttia. Reittiliikenteessä kuljetettujen rahtikilojen kokonaismäärä kasvoi 6,7 prosenttia. Aasian-liikenteessä kuljetetun rahdin määrä lisääntyi edellisvuodesta 19,4 prosenttia. Kansainvälisessä reittiliikenteessä Finnair on säilyttänyt markkinaosuutensa pääkilpailijoihin verrattuna. Kotimaan liikenteessä Finnairin markkinaosuus on hieman laskenut kuluvan vuoden aikana. Finnair on vähentänyt kotimaanliikenteessä tarjontaa merkittävästi kannattavuuden säilyttämiseksi. Finnairin ruotsalaisen tytäryhtiön FlyNordicin liiketulos vuoden 2006 kahdelta viimeiseltä neljännekseltä oli voitollinen. FlyNordicin kannattavuutta on parannettu siirtämällä kapasiteettia reittiliikenteestä kannattavampaan lomaliikenteeseen. Koko vuoden tulos on kuitenkin tappiollinen. Vuoden 2006 aikana reittiliikenteen lentojen saapumistäsmällisyys laski 3,6 prosenttiyksikköä 84,4 prosenttiin (88,0 %). Finnairin täsmällisyys on silti edelleen eurooppalaista kärkeä. Lomaliikenne Liiketoiminta-alue koostuu Finnairin lomalentotoiminnasta ja Aurinkomatkat valmismatkayhtiöstä, joka on alallaan Suomen suurin yli 39 prosentin markkinaosuudella. Myös Finnair Lomalennoilla on vahva markkinajohtajuus lomamatkustukseen liittyvissä lennoissa. Yhtiön asiakkaina on kymmenen matkanjärjestäjää. Vuonna 2006 Finnair Lomalennoilla oli runsaat 1,2 miljoonaa matkustajaa. Henkilökilometreissä laskettu suorite oli 7,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tarjontaa vähennettiin 7,4 prosenttia, joten lomalentojen matkustajakäyttöaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla 87,4 prosentissa. Kesäkaudeksi 2006 kaksi lomalentojen konetta oli vuokrattuna englantilaiselle charter-yhtiölle. Aurinkomatkojen matkustajamäärä kasvoi viisi prosenttia vuonna 2006 yli matkustajaan. Alan ylitarjonta laski hintatasoa ja lisäsi tappiollisten viime hetken lähtöjen myyntiä, heikentäen kannattavuutta edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi oli kuitenkin tulokseltaan Aurinkomatkojen historian kolmanneksi paras. Aurinkomatkat sopi Viron toiseksi suurimman matkanjärjestäjän Oü Horizon Travelin ostamisesta. Yhtiö kasvattaa Aurinkomatkojen matkatarjontaa runsaalla viidellä prosentilla. Kaupan toteutuminen odottaa vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Matkanjärjestäjiltä perittyjen polttoainelisälaskujen ansiosta liiketoiminta-alueen vuoden 2006 liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 386,8 milj. eurossa. Toiminnallinen liikevoitto laski kuitenkin 8,4 prosenttia ja oli 18,6 milj. euroa (20,3 milj. euroa). Kuluvalle talvikaudelle Finnair on sopinut matkanjärjestäjien kanssa kiinteät hinnat ja varautuu polttoaineriskiin hintasuojauksilla konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Lentotoimintapalvelut Liiketoiminta-alue koostuu lentokoneiden huoltopalveluista, maapalveluista sekä konsernin cateringtoiminnoista. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat myös konsernin kiinteistöomaisuus sekä operatiiviseen toimintaan liittyvien kiinteistöjen hallinnoinnin ja ylläpidon sekä toimitilapalvelujen hankinta. Vuonna 2006 Lentotoimintapalveluiden liikevaihto nousi 1,6 prosenttia 407,5 milj. euroon. Toiminnallinen liiketulos laski kuitenkin 50 miljoonaa euroa ja oli selvästi tappiollinen eli -24,5 milj. euroa (25,5 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen tappio muodostuu Finnair Tekniikasta ja Northport Oy:stä, catering-liiketoiminta on kannattavaa. Suurin osa vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä tehdyistä runsaan 15 miljoonan euron järjestelykuluvarauksista kohdistui lentotoimintapalveluihin ja siellä erityisesti Finnair Tekniikkaan. Finnair Tekniikassa on ollut myös joitakin kannattamattomia konsernin ulkopuolisia huoltosopimuksia, joista merkittävä osa on pystytty purkamaan vuoden 2006 aikana. Erityisesti raskashuoltoja tekevä lentokonekorjaamo on toiminut matalalla käyttöasteella ja toiminta on ollut tappiollista. Lentokonekorjaamon käyttöaste vuoden 2007 keväänä on edellisvuotta selvästi parempi. Finnair Tekniikassa käynnistettiin vuoden 2006 alussa kilpailukykyprojekti, jossa tarkastellaan koko organisaation tuottoja kulurakennetta. Kannattavaan liiketoimintaan pyritään erikoistumalla sekä prosesseja ja toimintamalleja kehittämällä. Samalla luovutaan toiminnoista, joille ei ole liiketaloudellisia perusteita. Finnair Tekniikassa vähennetään noin 300 työpaikkaa vuosina Työvoiman vähennys toteutetaan erilaisin eläkeratkaisuin, toimintoja ulkoistamalla sekä irtisanomisin. Maapalveluja tuottava Northport Oy laajensi toimintaansa Oslon Gardemoen lentoasemalle. Kevyellä kustannus- ja hallintorakenteella toimiva tytäryhtiö aloitti toimintansa Oslossa Toiminnan käynnistämiseen on liittynyt alkuvaiheen kustannuksia ja toiminnallisia haasteita.

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus taloudellinen KATSAUS 2007 www.finnair.fi/konserni SISÄLTÖ Finnair-konsernin avainlukuja... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Osakkeet ja osakkeenomistajat...16 Taloudellinen kehitys 2005 2007... 20

Lisätiedot

Finnairilla ennätyskvartaali Aasian-liikenne kasvun ajurina

Finnairilla ennätyskvartaali Aasian-liikenne kasvun ajurina FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Finnairilla ennätyskvartaali Aasian-liikenne kasvun ajurina Yhteenveto tammi-syyskuun avainluvuista Liikevaihto nousi 9,2 % ja oli 1 506,4 milj. euroa (1

Lisätiedot

Raju kysynnän ja hintatason lasku johti Finnairin selvään tappioon

Raju kysynnän ja hintatason lasku johti Finnairin selvään tappioon FINNAIR-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2009 Raju kysynnän ja hintatason lasku johti Finnairin selvään tappioon Yhteenveto vuoden 2009 avainluvuista Liikevaihto laski 18,5 prosenttia 1 837,7

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2010

Taloudellinen katsaus 2010 Taloudellinen katsaus 2010 Konsernitilinpäätös 2010 www.finnair.fi/konserni Taloudellinen katsaus Sisältö Finnair-konsernin avainlukuja...2 Hallituksen toimintakertomus...4 Osakkeet ja osakkeenomistajat...15

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 4 Taloudellinen katsaus Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.21 Markkinat ja yleiskatsaus Vuosi 21 alkoi edellisvuotta alemman kysynnän ja hintatason merkeissä. Rahtikysyntä oli kääntynyt kasvuun jo

Lisätiedot

Kasvuvuosi hyytyi tuhkaan ja lakkoon

Kasvuvuosi hyytyi tuhkaan ja lakkoon FINNAIR-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 Kasvuvuosi hyytyi tuhkaan ja lakkoon Yhteenveto vuoden 2010 avainluvuista Liikevaihto nousi 10,1 prosenttia 2 023,3 milj. euroon (1 837,7 milj.)

Lisätiedot

Finnair-konsernin tilinpäätöstiedote 2012

Finnair-konsernin tilinpäätöstiedote 2012 Finnair-konsernin tilinpäätöstiedote 2012 Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia vuonna 2012, toiminnallinen liikevoitto oli 44,9 miljoonaa euroa. Avainluvut 10-12 2012 10-12 2011 Muutos % 2012 2011 Muutos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1. 31.12.2011

Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 11,7 % ja toiminnallinen liiketulos oli -31,6 miljoonaa euroa Avainluvut 10-12/ 2011 10-12/ 2010 Muutos

Lisätiedot

SISÄLTÖ MITEN LUKEA FINNAIRIN TILINPÄÄTÖSTÄ?

SISÄLTÖ MITEN LUKEA FINNAIRIN TILINPÄÄTÖSTÄ? FINNAIR TILINPÄÄTÖS 2013 MITEN LUKEA FINNAIRIN TILINPÄÄTÖSTÄ? Finnair on pyrkinyt helpottamaan tilinpäätöksen lukemista ja parantamaan tilinpäätöksesta saatavaa kokonaiskuvaa yhdistelemällä liitetiedot

Lisätiedot

miljoonaa euroa (-9,2). iä kohti ilman vertailukaudesta. tulos. Vauramo: Liikevaihdon ksi uusilla Airbus

miljoonaa euroa (-9,2). iä kohti ilman vertailukaudesta. tulos. Vauramo: Liikevaihdon ksi uusilla Airbus Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Vaikea ensimmäinen neljännes, kustannussäästöjen jatkaminen välttämätöntä Tammi maaliskuu 2014 Liikevaihto laski 8,4 % ja oli 543,3 miljoonaa euroa ( 593,2).

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Matkustajamäärä ja matkustajatuotot kasvussa, kannattavuus parani; tulos edelleen tappiollinen Huhti kesäkuu 2015 Liikevaihto vuoden 2014 toisen neljänneksen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Rautaruukki. Tilinpäätös 2007

Rautaruukki. Tilinpäätös 2007 Rautaruukki Tilinpäätös 2007 Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia kompo nentteja, järjestelmiä ja kokonais toimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TILINPÄÄTÖS 2008 / KonsernI. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. TILINPÄÄTÖS 2008 / KonsernI. Hallituksen toimintakertomus 3 tilinpäätös 28 TILINPÄÄTÖS 28 / KonsernI Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernin tase 1 Konsernin rahavirtalaskelma 11

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2009 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology Tilinpäätös 2009 Combining people and technology Sisällys Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2009 1. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 (IFRS) 4 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa Tilinpäätös 2009 Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa 2 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus s. 4 Konsernin tuloslaskelma s. 12 Konsernin tase s.

Lisätiedot

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...........................................................4

Lisätiedot