Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2014) 515 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal) FI FI

2 PERUSTELUT EHDOTUKSEN TAUSTA 1. Euroopan globalisaatiorahaston EGR:n rahoitustukeen sovellettavat säännöt vahvistetaan Euroopan globalisaatiorahastosta ( ) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 1, jäljempänä EGR-asetus. 2. Espanjan viranomaiset toimittivat hakemuksen EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun työntekijöitä oli vähennetty ja työskentely lopetettu EGR-asetuksen 3 artiklan mukaisessa merkityksessä, jäljempänä työntekijävähennykset, 142 yrityksessä, jotka toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 25 (Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)) 2 piirissä Valencian NUTS 2 -tason alueella (ES52). 3. Tutkittuaan hakemuksen huolellisesti komissio on tullut EGR-asetuksen sovellettavien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:ltä täyttyvät. HAKEMUKSEN TIIVISTELMÄ EGR-hakemus: Jäsenvaltio: Asianomaiset alueet (NUTS 2 -taso): EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal Espanja Hakemuksen jättämispäivä: Hakemuksen vastaanottoilmoituksen ja lisätietoja koskevan pyynnön määräaika: Valencia (itsehallintoalue) (ES52) Lisätietojen toimittamisen määräaika: Arvioinnin päättämisen määräaika: Toimintakriteeri: Toimialat (NACE Rev. 2 -kaksinumerotaso): EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohta Kaksinumerotaso 25 (Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)) Viiteajanjakso (yhdeksän kuukautta): Vähennettyjen työntekijöiden tai työskentelyn lopettaneiden määrä viiteajanjaksolla: Toimenpiteisiin osallistuvien tukikelpoisten edunsaajien määrä: Yksilöllisten palvelujen talousarvio euroa Valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainontatoimien talousarvio euroa Kokonaistalousarvio euroa EGR:ltä haettu rahoitusosuus euroa (60 % EUVL L 347, , s Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, , s. 1). FI 2 FI

3 kokonaiskustannuksista) HAKEMUKSEN ARVIOINTI Menettely 4. Espanjan viranomaiset toimittivat 25. maaliskuuta 2014 hakemuksen EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal 12 viikon kuluessa siitä päivästä, jona jäljempänä 5 7 kohdassa esitetyt toimintakriteerit täyttyivät. Komissio ilmoitti hakemuksen vastaanottamisesta 7. huhtikuuta 2014 eli kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämispäivästä. Komissio pyysi samana päivänä Espanjan viranomaisilta lisätietoja. Nämä lisätiedot toimitettiin kuuden viikon kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta alkava 12 viikon määräaika, jonka kuluessa komission olisi saatettava päätökseen arviointinsa siitä, täyttääkö hakemus rahoitustuen myöntämisen edellytykset, päättyy 12. elokuuta Hakemuksen tukikelpoisuus Toimintakriteerit 5. Espanjan viranomaiset toimittivat hakemuksen EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan toimintakriteerin nojalla; siinä edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä samalla talouden alalla ja sijaitsevat NUTS 2 -tason yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella jäsenvaltiossa. 6. Hakemus koskee työntekijöitä, jotka on vähennetty tai jotka ovat lopettaneet työskentelynsä yrityksessä 4, jotka toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 25 (Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)) Valencian NUTS 2 -tason alueella (ES52). 7. Yhdeksän kuukauden viiteajanjakso alkoi 1. huhtikuuta 2013 ja päättyi 31. joulukuuta Työntekijävähennysten ja työskentelyn loppumisen laskeminen 8. Työntekijävähennykset on laskettu seuraavasti: 380 henkilöä päivästä, jona työnantaja neuvoston direktiivin 98/59/EY 5 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitti kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle suunnitelluista joukkovähentämisistä. Espanjan viranomaiset vahvistivat ennen komission arvioinnin valmistumispäivää, että nämä 380 työntekijävähennystä on tosiasiallisesti toteutettu; sekä 253 henkilöä päivästä, jona työsopimus päättyi tosiasiallisesti tai jona sen voimassaolo päättyi viiteajanjakson aikana. Tukeen oikeutetut edunsaajat 9. Tukeen oikeutettuja edunsaajia on yhteensä 633. Työntekijävähennysten yhteys asetuksessa (EY) N:o 546/2009 käsiteltyyn maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin EGR-asetuksen 3 artiklan mukaisessa merkityksessä. Asianomaiset yritykset ja kussakin yrityksessä vähennettyjen työntekijöiden määrä esitetään liitteessä 1. Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, , s. 16). FI 3 FI

4 10. Osoittaakseen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä asetuksessa (EY) N:o 546/2009 käsiteltyyn maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin, Espanjan viranomaiset toteavat, että metallituoteala on keskeinen tuotantopanosten tarjoaja useilla tuotantoteollisuuden sektoreilla, erityisesti laivanrakennus- ja rakennusalalla sekä autoteollisuudessa. Kaikkialla Euroopan unionissa talouskriisi on vaikuttanut merkittävästi näihin toimialoihin, kuten komissio 6 ja sen yksiköt 7 ovat jo aiemmin todenneet. Lisäksi näitä toimialoja koskevissa aiemmissa EGR-hakemuksissa esitetyt perustelut pätevät edelleen 8 ; tämä koskee erityisesti niitä perusteluja, jotka on esitetty samaa toimialaa koskevien kahden Espanjan EGR-hakemuksen yhteydessä 9. Teollisuustuotannon indeksi (2010 = 100) Lähde: Eurostat 11. Kuten edellä olevasta kuviosta ilmenee, vuosina eli ennen rahoitus- ja talouskriisiä teollisuustuotannon indeksin keskimääräinen vuotuinen kasvu EU-28- alueella oli ollut noin 1,7 prosenttia; vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä EU- 28-alueen indeksi nousi huippuunsa (112,8). Huhtikuun 2008 ja huhtikuun 2009 välillä teollisuustuotanto laski EU-28-alueella yli 22 prosenttiyksikköä. Tämän jälkeen seurasi kuitenkin suhteellisen dynaaminen elpyminen kahden vuoden ajan. Toukokuusta 2011 alkaen teollisuustuotanto supistui jälleen. EU:n keskimääräinen teollisuustuotannon indeksi vuonna 2013 on verrannollinen vuoden 2003 tasoon KOM(2009) 104 lopullinen, , komission tiedonanto Euroopan autoteollisuuden kriisiin reagoiminen. Eurostat Statistics in focus 61/2011 on Industry, trade and services, EU-27 Construction activity falls by 16 % from its pre-crisis high by the second quarter of 2011, Laivanrakennusteollisuuden osalta, ks: EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan, EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard ja EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard. Rakennusalan osalta, ks: EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction, EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, EGF/2011/012 NL/Noord Brabant-Zuid Holland ja EGF/2011/017 ES/Aragón Construction. Auteollisuuden osalta, ks: EGF/2009/019 FR/Renault, EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción ja 2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive. COM(2012) 451, liittyy hakemukseen EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, ja COM(2012) 620, liittyy hakemukseen EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos métalicos. FI 4 FI

5 12. Espanjassa teollisuustuotannon indeksin keskimääräinen vuotuinen kasvu noudatti EU-28-alueen kanssa samaa suuntausta vuoteen 2007 asti. Huhtikuun 2008 ja huhtikuun 2009 välillä sen sijaan teollisuustuotanto laski Espanjassa lähes 27 prosenttiyksikköä (viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin EU-28-alueella), eikä teollisuustuotanto ole sen jälkeen elpynyt vaan lasku on ollut suhteellisen tasaista. Espanjan keskimääräinen teollisuustuotannon indeksi vuonna 2013 on verrannollinen vuoden 1994 tasoon. 13. Espanja kuuluu jäsenvaltioihin, joita maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi on koetellut kovimmin. Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin aiheuttamat teollisuuden synkät näkymät johtivat metallin ja metallituotteiden kysynnän ja tuotannon supistumiseen. Espanjassa metallituotteiden tuotanto laski 23,3 prosenttia vuonna 2009 verrattuna edelliseen vuoteen ja 36,6 prosenttia vuosien 2008 ja 2013 välillä. Metallituotteiden (NACE Rev. 2:n kaksinumerotaso 25) tuotanto Espanjassa (tuotannon volyymi-indeksi 2010 = 100) Lähde: Eurostat 14. Teollisuuden tuotannon laskulla oli vaikutuksia työllisyyteen. Espanja menetti teollisuudessa lähes työpaikkaa vuosina , ja näistä metallituotteiden valmistuksesta. Nämä työpaikkojen menetykset muodostavat 24 prosenttia teollisuuden kokonaistyöllisyydestä ja 35 prosenttia metallialan kokonaistyöllisyydestä. 15. Metallialan työpaikkojen menetykset ovat olleet vieläkin mittavammat Valencian alueella. Vuonna 2008 Valencian alueella oli metallialan työpaikkaa, kun taas vuonna 2012 työpaikkojen määrä oli laskenut :een. Tämä tarkoittaa 43 prosentin laskua, mikä on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin koko maan tasolla. Työntekijävähennyksiin ja toiminnan lopettamiseen johtaneet tapahtumat 16. Työntekijävähennyksiin johtanut tapahtuma on rahoitus- ja talouskriisin seurauksena tapahtunut jyrkkä lasku metallituotteiden tuotannossa Valencian alueella. Toimialan liikevaihto laski 38,5 prosenttia vuosina , minkä johdosta vähennettiin työntekijöitä ja tehtiin muita mukautuksia, kuten väliaikaisia työn keskeytyksiä ja työtuntien vähennyksiä. FI 5 FI

6 17. Valencian alueen metallialan työpaikkojen osuus koko maan työpaikoista tällä toimialalla on 7,4 prosenttia. Metallialan työpaikkojen menetykset Valencian alueella muodostavat kuitenkin 10 prosenttia tämän toimialan yhteenlasketuista työpaikkojen menetyksistä, mikä osoittaa, että kriisi vaikutti metallialan yrityksiin Valencian alueella ankarammin kuin koko maassa keskimäärin. Osasyynä tähän on se, että Valencian alueella metallialan yritykset ovat vahvasti riippuvaisia rakennusalasta. Rakennusalan merkitys tällä alueella on jo tuotu esiin edellisissä EGRhakemuksissa 10. Työntekijöiden vähentämisten odotettu vaikutus paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen ja työllisyyteen 18. Espanjan viranomaiset toteavat, että metallituotealan työntekijävähennykset Valencian alueella vaikeuttavat entisestään alueen työttömyystilannetta. Työttömyysaste Valencian itsehallintoalueella Lähde: Encuesta de población activa (EPA) Valencian itsehallintoalueen työllisyyteen on kohdistunut vakavia vaikutuksia kriisin vuoksi. Alueen työttömyysaste nousi nopeasti 9,6 prosentista (Q1 2008) 28,0 prosenttiin (Q1 2014). Espanjan viranomaiset toteavat, että metallialan työntekijävähennykset vaikeuttavat entisestään työttömyystilannetta kyseisellä alueella, joka vaikuttaa erityisen haavoittuvaiselta, koska metallialan osuus alueen teollisuustyöpaikoista on 25,4 prosenttia. Lisäksi avoinna olevista työpaikoista on pulaa, mikä johtuu kriisin vaikutuksesta perinteisiin sektoreihin, kuten keramiikka-, jalkine-, rakennus- ja tekstiilialaan, jotka ovat erittäin tärkeitä alueen taloudelle EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana Construction, COM(2012) 053, ja kolme hakemusta, jotka liittyvät rakennusalan liitännäisaloihin: EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana ceramic KOM(2010) 216; EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana Natural Stone KOM(2010) 617; ja EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana building materials COM(2013) 635. EPA (työvoimatutkimus) FI 6 FI

7 EGR:n varoja otettiin käyttöön Valencian alueella vähennettyjen työntekijöiden tukemiseksi kaikilla edellä mainituilla toimialoilla 12. Kohteena olevat edunsaajat ja suunnitellut toimet Kohteena olevat edunsaajat 20. Toimiin odotetaan osallistuvan arviolta 300 tukeen oikeutettua edunsaajaa. 21. Kohteena olevien edunsaajien jakauma sukupuolen, kansalaisuuden ja iän mukaan on seuraava: Luokka Kohteena olevat edunsaajat Sukupuoli: Miehiä: 258 (86,0 %) Naisia: 42 (14,0 %) Kansalaisuus: EU-kansalaisia: 296 (98,7 %) Muita kuin EUkansalaisia: 4 (1,3 %) Ikäryhmä: vuotiaita: 9 (3,0 %) vuotiaita: 70 (23,3 %) vuotiaita: 206 (68,7 %) vuotiaita: 15 (5,0 %) yli 64-vuotiaita: 0 (0,0 %) Ehdotettujen toimien tukikelpoisuus 22. Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat seuraavista toimista, jotka muodostavat yhdessä koordinoidun yksilöllisten palvelujen paketin, jonka tavoitteena on heidän integroitumisensa uudelleen työmarkkinoille. Tervetulo- ja tiedotustilaisuudet: Tämä on ensimmäinen toimenpide, joka tarjotaan kaikille vähennetyille työntekijöille. Se sisältää seuraavat: 1) yleiset ja henkilökohtaiset tiedotustilaisuudet, joissa tiedotetaan ammattitaito- ja koulutusvaatimuksista, tarjolla olevista neuvontapalveluista ja koulutusohjelmista sekä avustuksista ja kannustimista, ja 2) ilmoittautumismenettely. Ammatillinen ohjaus: Tämä toimenpide käsittää seuraavat: osallistuvien työntekijöiden profilointi, räätälöidyn uudelleentyöllistymisstrategian laatiminen (vaihe I), työnhakutekniikan työpajat (vaihe II), neuvonta ja yksilöllisen tuen seuranta koko toteutusjakson ajan. Työnvälitys: Työnvälitysneuvojat kartoittavat tehokkaasti ja proaktiivisesti paikalliset ja alueelliset työllistymismahdollisuudet ja pyrkivät löytämään sopivat työpaikat sopiville työnhakijoille. Toimenpiteen tarkoituksena on täydentää edunsaajien yksilöllistä työnhakua. Toimenpiteen yhteydessä luodaan web-sivusto, josta työntekijät saavat tietoa online-välineistä, joiden avulla he voivat itse hakea työtä. 12 Rakennusala ja sen liitännäisalat, ks. alaviite 10; tekstiiliala, ks. EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, KOM(2010) 613, ja EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, COM(2014) 45; ja jalkineet, ks. EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear, COM(2012) 204. FI 7 FI

8 Koulutus: Toimenpiteeseen sisältyy monentyyppisiä kursseja: 1) Ammatillinen koulutus ja ammattitaidon parantaminen. Ammatillisessa koulutuksessa keskitytään ammatillista toimilupaa edellyttäviin työtehtäviin kuten elintarvikkeiden käsittely, sekä toimialoihin tai alueisiin, joilla on tai tulee olemaan työllistymismahdollisuuksia, kuten elintarvikealaan (elintarviketurvallisuus, HACCP 13, 6-sigma 14 jne.), työelämän riskien ennaltaehkäisyyn ja laadunvarmistukseen sekä ympäristöstandardeihin (ISO , ISO , EFQM 17 jne.), kun taas ammattitaidon parantamisella (eli saman alan ammatillisella koulutuksella) pyritään parantamaan osallistujien olemassa olevia taitoja. Ammattitaidon parantaminen suunnitellaan vastaamaan metallituotteiden valmistajien tulevia tarpeita, joita ovat esimerkiksi hitsaustekniikat (kuten TIG, MIG/MAG-hitsaus 18, erikoishitsaustekniikat jne.), mekaaninen suunnittelu (2D ja 3D, CAD, CAD-CAM-integrointijärjestelmät), koneasennus, numeerisesti ohjattujen työkalujen ohjelmointi 19 jne. Arvion mukaan tähän koulutukseen osallistuu noin 200 työntekijää. 2) Laaja-alaisia taitoja koskeva koulutus. Koulutustarjontaan kuuluu koulutusta monenlaisissa taidoissa, jotka edistävät työntekijän suoriutumista työssään, kuten tieto- ja viestintätekniikka, vieraat kielet, liikkeenjohto jne. Arvion mukaan tähän koulutukseen osallistuu 100 työntekijää. 3) Työpaikkakoulutus. Yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa järjestetään työpaikkakoulutusta ammatillisen koulutuksen täydentämiseksi ja tarjotaan uudelleenkoulutusta osallistujille. Tämä tarjoaa edunsaajille tilaisuuden oppia aidossa työympäristössä ja toimenpiteeseen osallistuville yrityksille tilaisuuden testata mahdollisesti palkattavien työnhakijoiden ammattitaitoa. Arvion mukaan tähän koulutukseen osallistuu 40 työntekijää. Yrittäjyyden edistäminen: Toimenpiteellä pyritään auttamaan oman yrityksen perustamista suunnittelevia irtisanottuja työntekijöitä. Siihen kuuluu 1) erityisiä koulutustoimia, joissa käsitellään muun muassa yritysidean kehittämistä, suunnittelua, toteutettavuustutkimusten tekemistä, rahoituksen hankkimista jne., ja 2) henkilökohtaista ohjausta yrityksen perustamisprosessin kaikissa vaiheissa ja tukea hallinnollisten vaatimusten täyttämisessä. Osallistujat voivat hyödyntää ohjauspalveluja myös yrityksensä perustamisvaiheen jälkeen. Työntekijät, jotka tarvitsevat liikkeenjohdollisten taitojen parantamista, saavat tähän liittyvää koulutusta laaja-alaisia taitoja koskevan koulutuksen yhteydessä. Kannustin yrityksen perustamiseen: Edunsaajat, jotka palaavat työelämään perustamalla oman yrityksen, saavat euron kertasumman. Kannustimen on määrä kattaa perustamiskuluja. Työnhakuavustukset: Edunsaajat, jotka etenevät sovittua väylää töihin palaamiseksi ja ovat saavuttaneet sovitut etapit, saavat kerta-avustuksena 300 euroa Vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden periaatteisiin perustuva järjestelmä (HACCP). 6-sigma on joukko prosessin parantamiseen tarkoitettuja tekniikoita ja välineitä. ISO standardi koskee laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia. ISO sarja käsittelee ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueita. EFQM-laatumalli, jonka on määritellyt Euroopan laadunhallintajärjestö EFQM. Tungsten inert gas welding (TIG welding), metal inert gas/metal active gas welding (MIG/MAG welding). Numeerisesti ohjatut työkalut (computer numerically controlled, CNC). FI 8 FI

9 Tuki matkakuluihin: Toimenpiteisiin osallistuvat työntekijät saavat avustuksen, jolla korvataan heille aiheutuneita matkakustannuksia. Lopullinen määrä lasketaan tosiasiallisten osallistumispäivien ja kuljetun matkan etäisyyden mukaisesti. Arvion mukaan osallistujat voisivat saada keskimäärin 400 euroa. Työllistymiskannustin: Edunsaajat, jotka palaavat työhön vähintään kolmen kuukauden pituisella sopimuksella, saavat kertakorvauksena palkkatukea 700 euroa, jonka tarkoituksena on kannustaa heitä ja erityisesti iäkkäämpiä edunsaajia palaamaan työhön varsinkin silloin, kun tarjottavat ehdot ovat vähemmän houkuttelevat kuin edellisessä työpaikassa. 23. Ehdotetut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGRasetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä. 24. Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet vaaditut tiedot toimista, jotka ovat asianomaisille yrityksille pakollisia kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla. Ne ovat vahvistaneet, ettei EGR:n rahoitustuella korvata tällaisia toimia. Alustava talousarvio 25. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat euroa, johon sisältyy yksilöllisten palvelujen kustannuksia euroa ja valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien kustannuksia euroa. 26. EGR:ltä haettu rahoitusosuus on yhteensä euroa (60 prosenttia kokonaiskustannuksista). Toimet Arvioitu osallistujamäärä Yksilölliset palvelut (EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaiset toimet) Arvioidut kustannukset osallistujaa kohti (euroa) (*) Arvioidut kokonaiskustannukset (euroa), (% kokonaismäärästä) (**) Tervetulo- ja tiedotustilaisuudet (Acogida) Ammatillinen ohjaus (Orientación profesional personalizada) Työnvälitys (Intermediación laboral) Koulutus (Formación) Yrittäjyyden edistäminen (Emprendimiento) Kannustin yrityksen perustamiseen (Incentivo a la constitución de negocios) FI 9 FI

10 Välisumma (a): (79,5 %) Avustukset ja kannustimet (EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset toimet) Työnhakuavustukset (Incentivo a la participación) Tuki matkakuluihin (Ayudas por desplazamientos) Työllistymiskannustin (Incentivo a la reinserción) Välisumma (b): (20,5 %) EGR-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaiset toimet: 1. Valmistelutoimet 0 2. Hallinnointi Tiedotus ja mainonta Valvonta ja raportointi Välisumma (c): (4,47 %) Kustannukset yhteensä (a + b + c): (*) Desimaalien välttämiseksi työntekijää kohden arvioidut kustannukset on pyöristetty. Pyöristämisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kunkin toimenpiteen kokonaiskustannuksiin, jotka ovat edelleen samat kuin Espanjan esittämässä hakemuksessa. (**) Kokonaiskustannukset eivät täsmää pyöristämisen vuoksi. 27. Edellä olevassa taulukossa EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisina toimina ilmoitettujen toimien kustannukset eivät ylitä 35:tä prosenttia yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin kokonaiskustannuksista. Espanjan viranomaiset ovat vahvistaneet, että näiden toimien ehtona on edunsaajien aktiivinen osallistuminen työnhakuun tai koulutukseen. 28. Espanjan viranomaiset ovat vahvistaneet, että itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, yritysten perustamiseen ja yritysten toiminnan jatkamiseen työntekijöiden johdolla liittyvät investointikustannukset ovat enintään euroa edunsaajaa kohti. Menojen tukikelpoisuuskausi 29. Espanjan viranomaiset aloittivat yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville edunsaajille 20. kesäkuuta Edellä 22 kohdassa tarkoitettujen toimien menot ovat näin ollen kelpoisia EGR:n rahoitustukeen 20. päivästä kesäkuuta 2014 aina 20. päivään kesäkuuta 2016 asti. FI 10 FI

11 30. Espanjan viranomaisille on aiheutunut hallinnollisia kuluja EGR:n täytäntöönpanosta 20. kesäkuuta 2014 lähtien. Valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien menot ovat näin ollen kelpoisia EGR:n rahoitustukeen 20. päivästä kesäkuuta 2014 aina 20. päivään joulukuuta 2016 asti. Täydentävyys suhteessa kansallisin tai unionin varoin rahoitettuihin toimiin 31. Espanjan viranomaiset ovat vahvistaneet, että edellä kuvattuihin EGR:n rahoitustukea saaviin toimenpiteisiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahoitusvälineistä. 32. Valencian itsehallintoalueen ESR-toimenpideohjelmissa on asetettu kauden päätavoitteiksi työntekijöiden elinikäisen oppimisen edistäminen ja koulunkäynnin keskeyttäneiden määrän pienentäminen. Kohderyhminä ovat erityisesti heikoimmassa asemassa olevat sekä syrjäytymisvaarassa olevat, lähinnä nuoret työntekijät, 45 vuotta täyttäneet työntekijät, naiset ja vammaiset. Tietystä samankaltaisuudesta huolimatta EGR-toimenpiteet eroavat ESR-toimenpiteistä, sillä ne ovat ainutkertaisia, erityisluonteisia (ne koskevat tiettyä alaa ja erityistä kohderyhmää), räätälöityjä ja tiivismuotoisia. ESR:n ja EGR:n toimien välisiltä mahdollisilta päällekkäisyyksiltä vältytään seuraamalla samoihin tarkoituksiin suunniteltuja ESR:n ja EGR:n toimenpiteitä sekä kyseisiä työntekijöitä jatkuvasti. 33. Kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähteet ovat seuraavat: kokonaistalousarviosta 30 prosenttia rahoitetaan julkisella rahoituksella, josta vastaa Valencian itsehallintoalueen hallitus (Generalitat Valenciana) ja etenkin SERVEF (itsehallintoalueen julkiset työvoimatoimistot); työnantajien järjestö Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL ja ammattiliitot UGT-PV ja CCOO-PV maksavat yhdessä 10 prosenttia kokonaistalousarviosta. Menettelyt, joita noudatetaan kohteena olevien edunsaajien tai heidän edustajiensa taikka työmarkkinaosapuolten sekä paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten kuulemiseksi 34. Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimisessa on kuultu työmarkkinaosapuolia FEMEVAL, UGT-PV ja CCOO-PV, jotka mainitaan yhteisrahoituksen lähteinä 33 kohdassa. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä työmarkkinaosapuolet, jotka olivat huolestuneita työpaikkojen nopeasta vähenemisestä metallialalla, ilmoittivat Valencian itsehallintoalueen työvoimapalvelulle (SERVEF) halustaan tukea hakemusta EGR:n rahoituksen saamiseksi metallialalta vähennetyille työntekijöille. Sen jälkeen pidettiin useita teknisiä kokouksia joulukuussa ( ja ), tammikuussa (10.1. ja 28.1.) ja helmikuussa (3.2.), ja niissä käsiteltiin hakemusluonnosta ja sovittiin siitä, erityisesti toimien sisällöstä ja aikataulusta sekä vastuualueiden ja tehtävien jakamisesta. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmät 35. Hakemuksessa on hallinnointi- ja valvontajärjestelmän seikkaperäinen kuvaus, jossa täsmennetään eri elinten vastuulla olevat tehtävät. Espanja on ilmoittanut komissiolle, että rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, joille kuuluu myös ESR:n hallinnointi ja valvonta. Hallintoviranomaisen välittävänä elimenä toimii SERVEF. Asianomaisen jäsenvaltion sitoumukset 36. Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista: FI 11 FI

12 Suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu. Suunnitelluilla toimilla tuetaan yksittäisiä työntekijöitä, eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen. Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään. Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia. EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET Talousarvioesitys 37. EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/ artiklassa säädetään. 38. Tutkittuaan hakemuksen EGR-asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten suhteen ja otettuaan huomioon kohteena olevien edunsaajien määrän, suunnitellut toimet ja arvioidut kustannukset komissio ehdottaa, että EGR:stä otetaan käyttöön euroa eli 60 prosenttia suunniteltujen toimien kokonaiskustannuksista rahoitustuen myöntämiseksi hakemukselle. 39. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen kohdan mukaisesti yhdessä ehdotetun päätöksen EGR:n varojen käyttöönotosta. Muut asiaan liittyvät asiakirjat 40. Samaan aikaan kun komissio esittää ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta, se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianomaista budjettikohtaa koskevan määrärahasiirtoehdotuksen, jonka määrä on euroa. 41. Samaan aikaan kun komissio tekee ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta, se antaa täytäntöönpanosäädöksen muodossa rahoitustukea koskevan päätöksen, joka tulee voimaan päivänä, jona Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat päätöksen EGR:n varojen käyttöönottamisesta EUVL L 347, , s EUVL C 373, , s. 1. FI 12 FI

13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta ( ) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/ ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan, ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, noudattavat talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen kohdassa määrättyä menettelyä sekä katsovat seuraavaa: (1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä EGR, on perustettu tuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille. (2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/ artiklassa säädetään. (3) Espanja esitti 25 päivänä maaliskuuta 2014 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi työntekijävähennysten 25 vuoksi, jotka on toteutettu yhdellä NUTS 2 -alueella, Valencian itsehallintoalueella (ES52), NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 25 (Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)) 26 piirissä toimivissa 142 yrityksessä, ja täydensi hakemusta lisätiedoin siten kuin asetuksen (EU) N:o 1309/ artiklan 3 kohdassa säädetään. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/ artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen EUVL L 347, , s EUVL C 373, , s. 1. EUVL L 347, , s EGR-asetuksen 3 artiklan a alakohdan mukaisessa merkityksessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, , s. 1). FI 13 FI

14 (4) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön euroa rahoitustuen myöntämiseksi Espanjan hakemuksen perusteella, OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2014 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota. 2 artikla Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Brysselissä Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 14 FI

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0000(BUD) 3.6.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2015 COM(2015) 37 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2015 COM(2015) 68 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) FI FI

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2298(BUD) 19.11.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2014 COM(2014) 620 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. helmikuuta 2015 (OR. en) 6562/15 FIN 162 SOC 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2014 COM(2014) 455 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 662 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-9. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2014(BUD) Mietintöluonnos Nedzhmi Ali. PE597.

TARKISTUKSET 1-9. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2014(BUD) Mietintöluonnos Nedzhmi Ali. PE597. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2014(BUD) 31.1.2017 TARKISTUKSET 1-9 Mietintöluonnos Nedzhmi Ali (PE597.463v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2014 COM(2014) 456 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 23.1.2015 2015/2020(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2014 COM(2014) 376 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2016 COM(2016) 185 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 14.11.2014 2014/2170(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 27.1.2015 2015/2018(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2015 COM(2015) 336 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 726 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/XXX(BUD) 30.8.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 27.8.2014 2014/2062(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2043(BUD) 15.4.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2214(BUD) 8.9.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 553 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2058(BUD) Mietintöluonnos Petri Sarvamaa (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2058(BUD) Mietintöluonnos Petri Sarvamaa (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2058(BUD) 28.4.2017 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos (PE602.991v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2098/2017(BUD) 26.6.2017 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0057 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass Euroopan parlamentin päätöslauselma 25.

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2015)0090 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska Euroopan parlamentin päätöslauselma 15.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2011 KOM(2011) 61 lopullinen C7-0055/11 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/005 SE/Saab

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/005 SE/Saab P7_TA-PROV(2012)0488 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/005 SE/Saab Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2295(BUD) 25.11.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.6.2017 COM(2017) 322 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Suomen hakemuksen johdosta EGF/2017/002 FI/Microsoft

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.9.2014 COM(2014) 560 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 322 final. Liite: COM(2017) 322 final /17 hmu DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 322 final. Liite: COM(2017) 322 final /17 hmu DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10584/17 FIN 403 SOC 500 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 21. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2015 COM(2015) 40 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities)

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2101(BUD) 4.7.2017 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2012 COM(2012) 620 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. helmikuuta 2015 (OR. en) 5893/15 FIN 93 SOC 47

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. helmikuuta 2015 (OR. en) 5893/15 FIN 93 SOC 47 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. helmikuuta 2015 (OR. en) 5893/15 FIN 93 SOC 47 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. helmikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca P7_TA-PROV(2012)0376 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/010 RO/Mechel Romania

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/010 RO/Mechel Romania EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2014)0018 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/010 RO/Mechel Romania Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2012 COM(2012) 272 final C7-0131/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2016 COM(2016) 490 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Suomen hakemuksen johdosta EGF/2016/001 FI/Microsoft

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.9.2016 COM(2016) 554 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ruotsin hakemuksen johdosta EGF/2016/002 SE/Ericsson

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2014 COM(2014) 630 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 157 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Suomen hakemuksen johdosta EGF/2016/008 FI/Nokia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00)

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 21.10.2011 2011/2200(BUD) TARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos Barbara Matera (PE473.788v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 496 final. Liite: COM(2017) 496 final /17 akv DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 496 final. Liite: COM(2017) 496 final /17 akv DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. syyskuuta 2017 (OR. en) 12591/17 FIN 573 SOC 599 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 04 02 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.5.2011 KOM(2011) 251 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2011 KOM(2011) 62 lopullinen C7-0056/11 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8239/17 FIN 258 SOC 269 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 7. huhtikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.7.2011 KOM(2011) 447 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 462 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2010 KOM(2010)417 lopullinen C7-0199/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 242 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa P7_TA(2012)0382 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Saksan hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Saksan hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2015 COM(2015) 342 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Saksan hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2014 COM(2014) 119 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. syyskuuta 2017 (OR. en) 12592/17 FIN 574 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Ehdotus Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia

Lisätiedot