Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2014) 726 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar) FI FI

2 PERUSTELUT EHDOTUKSEN TAUSTA 1. Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavista säännöistä säädetään Euroopan globalisaatiorahastosta ( ) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 1, jäljempänä EGR-asetus. 2. Saksan viranomaiset jättivät EGR:lle hakemuksen EGF/2014/014 DE/Aleo solar EGR:n rahoitustuen saamiseksi, kun Aleo solar AG sekä kaksi sen tytäryhtiötä olivat vähentäneet työntekijöitä Saksassa. 3. Tutkittuaan hakemuksen komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien sovellettavien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:ltä täyttyvät. HAKEMUKSEN TIIVISTELMÄ EGR-hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar Jäsenvaltio Saksa Asianomaiset alueet (NUTS 2 -taso) Brandenburg (DE 40) ja Weser-Ems (DE 94) Hakemuksen toimittamispäivä Ilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta Lisätietopyyntö Lisätietojen toimittamisen määräaika Arvioinnin päättämisen määräaika Toimintakriteeri Ensisijainen yritys Toimiala(t) (NACE Rev.2 -kaksinumerotaso) 2 Tytäryhtiöiden, toimittajien ja jatkojalostajien lukumäärä EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta Aleo solar AG Kaksinumerotaso 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) Viiteajanjakso (neljä kuukautta) 7. maaliskuuta heinäkuuta 2014 Vähennettyjen työntekijöiden ja työskentelyn lopettaneiden määrä viiteajanjaksolla (a) Vähennettyjen työntekijöiden ja työskentelyn lopettaneiden määrä viiteajanjaksoa ennen tai sen jälkeen (b) Vähennettyjen työntekijöiden ja työskentelyn EUVL L 347, , s Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, , s. 1). FI 2 FI

3 lopettaneiden kokonaismäärä (a + b) Kohteena olevien edunsaajien arvioitu kokonaismäärä Kohteena olevien työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten (nk. NEET-nuoret) määrä Yksilöllisten palvelujen talousarvio euroina EGR:n täytäntöönpanon 3 talousarvio euroina Kokonaistalousarvio euroina EGR:n tuki euroina (60 %) HAKEMUKSEN ARVIOINTI Menettely 4. Saksan viranomaiset jättivät 29. heinäkuuta 2014 hakemuksen EGF/2014/014 DE/Aleo solar 12 viikon kuluessa siitä päivästä, jona jäljempänä esitetyt toimintakriteerit täyttyivät. Komissio ilmoitti hakemuksen vastaanottamisesta kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämispäivästä 4. elokuuta 2014 ja pyysi Saksan viranomaisilta lisätietoja 11. elokuuta Nämä lisätiedot toimitettiin kuuden viikon kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta alkava 12 viikon määräaika, jonka kuluessa komission olisi saatettava päätökseen arviointinsa siitä, täyttääkö hakemus rahoitustuen myöntämisen edellytykset, päättyy 16. joulukuuta Hakemuksen tukikelpoisuus Asianomaiset yritykset ja edunsaajat 5. Hakemus liittyy 657 työntekijään, jotka Aleo solar AG ja kaksi sen tytäryhtiötä Aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja Aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg) olivat vähentäneet. Aleo solar toimi NACE Rev.2 -kaksinumerotasoon 26 ( Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus ) luokitellulla toimialalla. Kyseisten yritysten toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat NUTS 4 2 -tason alueille Brandenburg (DE 40) ja Weser-Ems (DE 94). Yritykset ja työntekijävähennysten määrä viiteajanjaksolla Aleo solar AG 390 Aleo solar Dritte Produktion GmbH 163 Aleo solar Deutschland GmbH 104 Yritysten kokonaismäärä: 3 Työntekijävähennysten kokonaismäärä: Niiden itsenäisten ammatinharjoittajien lukumäärä, joiden työskentely on loppunut: Tukikelpoisten työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kokonaismäärä: Asetuksen (EU) N:o 1309/ artiklan 4 kohdan mukaisesti. Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8. marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 310, , s. 34). FI 3 FI

4 Toimintakriteerit 6. Saksan viranomaiset jättivät hakemuksen käyttäen perustana EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille. 7. Neljän kuukauden viiteajanjakso alkoi 7. maaliskuuta 2014 ja päättyi 7. heinäkuuta Hakemus liittyy 390 työntekijään, jotka Aleo solar AG oli vähentänyt 5 neljän kuukauden viiteajanjakson aikana, ja 267 työntekijään, jotka kaksi sen tytäryhtiötä olivat vähentäneet saman viiteajanjakson aikana. Työntekijävähennysten ja työskentelyn loppumisen laskeminen 9. Työntekijävähennykset on laskettu seuraavasti: kaikki 657 työntekijää lasketaan vähennetyiksi päivästä, jona työnantaja antaa yksilöllisen ilmoituksen työntekijän irtisanomisesta tai työsopimuksen päättämisestä. Tukeen oikeutetut edunsaajat 10. Hakemukseen ei sisälly muita työntekijävähennyksiä viiteajanjaksoa ennen tai sen jälkeen. 11. Tukeen oikeutettuja edunsaajia on näin ollen yhteensä 657. Työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välinen yhteys 12. Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Saksa toteaa, että Aleo solar oli Robert Bosch Groupiin kuuluva saksalainen yritys, jolla oli tuotantolaitoksia myös Espanjassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Englannissa, ja näistä useat on myyty pois muutaman viime vuoden aikana. 13. Se on vain yksi niistä monista eurooppalaisista aurinkovoimayrityksistä, joista on tullut maksukyvyttömiä, jotka ovat jättäneet aurinkovoima-alan, jotka ovat lopettaneet tuotantonsa kokonaan tai osittain tai jotka on myyty kiinalaisille sijoittajille muutaman viime vuoden aikana (vuodesta 2010). Aurinkosähkön (Photovoltaic, PV) kestävää kasvua koskevassa indeksissä vuodelle todetaan, että kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden 33 aurinkosähköyrityksen 7 yhteen lasketut kokonaistulot kasvoivat 79 prosenttia 21 miljardista dollarista 36 miljardiin dollariin ( ) markkinoilla, joilla laitosten määrä kasvoi 129 prosenttia. Kiinalaiset ja taiwanilaiset yritykset pystyivät kasvattamaan tulojaan nopeammin kuin saksalaiset ja yhdysvaltalaiset yritykset. Saksalaisten yritysten markkinaosuus laski edelleen. Yhdysvaltalaiset yritykset menettivät markkinaosuuttaan neljän EGR-asetuksen 3 artiklan a alakohdan mukaisessa merkityksessä. Maailmanlaajuisesti 33 suurinta julkisesti noteerattua aurinkoenergia-alan yritystä kasvun ja taloudellisen ja operatiivisen tehokkuuden perusteella. FI 4 FI

5 vuoden kasvun jälkeen. Näin ollen vuosina Kiinan osuus tuloista kasvoi 11 prosentista 45 prosenttiin, kun taas Saksan osuus laski 64 prosentista 21 prosenttiin. Ainoa toinen EU:n jäsenvaltio, jolla on mainitsemisen arvoista tuotantoa, on Espanja, jonka osuus on 1 prosentti. 14. Kiinalla on aurinkomoduulien alalla valtavasti ylikapasiteettia, joka ylittää niin sen omien kuluttajien kuin maailmanmarkkinoidenkin tarpeet. Kun tähän lisätään vielä maailmanlaajuinen kysynnän heikkeneminen, seurauksena on ollut hintojen romahtaminen. Kiinassa valmistajille annetaan paikallisesti saatavilla olevaa taloudellista tukea, ja kyseinen ala on nostettu etualalle Kiinan nykyisessä viisivuotissuunnitelmassa ( ), joten kyseiset yritykset kykenevät selviytymään ja kasvamaan myymällä tuotantoaan edullisesti ulkomaanmarkkinoilla. Yli 90 prosenttia kiinalaisesta tuotannosta menee vientiin (josta 80 prosenttia EU:hun). Vuonna 2011 EU:n hinnat laskivat 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 tasolle, joka oli alempi kuin Aleo solarin tuotantokustannukset. Vuonna 2013 EU hyväksyi lisätullit Kiinasta peräisin oleville aurinkomoduuleille sekä vähimmäishinnan, joka on kuitenkin edelleen alempi kuin saksalaisten tuottajien tuotantokustannukset. 15. Vuonna 2010 Aleo solarin liikevaihto oli 550 miljoonaa euroa ja voitto 43 miljoonaa euroa; tämä laski nopeasti vuodesta 2011 alkaen, ja vuoteen 2013 mennessä tappiot olivat jo 92 miljoonaa euroa. Samaan aikaan työllisyys laski yrityksessä 995 työntekijästä vuonna 2011 aina 740 työntekijään vuonna Huolimatta erilaisista yrityksistä rakenneuudistusten tekemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi yritys ei onnistunut enää saamaan toiminnastaan kannattavaa, eivätkä tulevaisuudennäkymät olleet sen parempia. Aleo solar asetettiin selvitystilaan, ja se sulki tai myi pois tuotantolaitoksiaan, kun jotkin muut tappioista kärsivät saksalaiset aurinkoenergiaalan yritykset siirsivät tuotantoa Kaukoitään, esimerkiksi Malesiaan. 16. Tähän mennessä aurinkomoduulien valmistus on ollut kahden EGR-hakemuksen kohteena (tämä mukaan luettuna), ja molemmat perustuivat kauppaan liittyvään globalisaatioon. Työntekijävähennyksiin ja toiminnan lopettamiseen johtaneet tapahtumat 17. Työntekijävähennysten taustalla on Aleo solarin kahden Saksassa sijaitsevan laitoksen sulkeminen nämä ovat Prenzlaun tuotantolaitos (553 työntekijävähennystä) ja Oldenburgin hallinnollinen keskus (104 työntekijävähennystä). Prenzlaun tuotantolaitos on tällä välin myyty selvittäjän toimesta aasialaiselle konsortiolle, joka on ottanut takaisin 164 Aleo solarin irtisanomaa työntekijää. Vaikka nämä työntekijät ovatkin toistaiseksi jälleen töissä, he ovat kuitenkin kelpoisia osallistumaan EGR-toimenpiteisiin (edellyttäen, että ne sopivat yhteen heidän työaikojensa kanssa), sillä heidän uusien työpaikkojensa pysyvyydestä ei ole varmuutta. Työntekijöiden vähentämisten odotettu vaikutus paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen ja työllisyyteen 18. Työntekijävähennyksillä on huomattavan haitallinen vaikutus Prenzlaun / Brandenburgin alueelliseen talouteen. Alueen väestötiheys on suhteellisen alhainen (41/km, kun kansallinen keskiarvo on 84/km). Alueella toimii pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja vain 10 yritystä (0,3 %) työllistää enemmän kuin 249 työntekijää. Aleo solar oli yksi näistä suurista työnantajista, eikä ole nähtävissä, että vähennetyt työntekijät löytäisivät heti vastaavia uusia työpaikkoja. FI 5 FI

6 19. Alueen tärkeimmät toimialat ovat maatalous (myös luonnonmukainen tuotanto), matkailu, mineraaliöljy ja uusiutuva energiantuotanto. Tulo asukasta kohden on selvästi alhaisempi kuin kansallinen keskiarvo. Uckermarkin ja Prenzlaun alueilla on Saksan korkeimmat työttömyysasteet, 15,5 ja 16,4 prosenttia (toukokuu 2014). Koska työntekijöitä, jotka ovat liittyneet siirtymäkaudeksi perustettuun yritykseen ja aloittaneet toimenpiteet, joihin EGR:n tukea pyydetään, ei lasketa mukaan työttömyysasteeseen, se olisi 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi, jos heidät laskettaisiin mukaan. Vähennettyjen työntekijöiden riski joutua pitkäaikaistyöttömiksi on suuri. Toimenpiteillä kannustetaan työntekijöitä kääntämään katseensa myös lähialueen ulkopuolelle ja ottamaan vastaan työtarjouksia sieltä, mistä niitä voi löytyä. 20. Työllisyystilanne on paljon lupaavampi Oldenburgin alueella, missä Aleo solarin hallinto sijaitsi, ja sieltä vähennetyt 104 työntekijää eivät sisälly toimenpiteisiin, joille on tarkoitus saada EGR:n osarahoitusta. Kohteena olevat edunsaajat ja ehdotetut toimet Kohteena olevat edunsaajat 21. Toimiin odotetaan osallistuvan arviolta 476 kohteena olevaa työntekijää. Kyseisten työntekijöiden jakauma sukupuolen, kansalaisuuden ja iän mukaan on seuraava: Ryhmä Kohteena olevien edunsaajien määrä Sukupuoli: Miehiä: 262 (55,0 %) Naisia: 214 (45,0 %) Kansalaisuus: EU-kansalaisia: 474 (99,6 %) Muita kuin EUkansalaisia: 2 (0,4 %) Ikäryhmä: vuotiaita: 3 (0,6 %) vuotiaita: 42 (8,8 %) vuotiaita: 332 (69,7 %) vuotiaita: 98 (20,6 %) yli 64-vuotiaita: 1 (0,2 %) Ehdotettujen toimien tukikelpoisuus 22. Aleo solar AG:n ja Aleo solar Dritte Produktion GmbH:n toimintaan liittyvät työmarkkinaosapuolet sopivat alkuvuonna 2014 työmarkkinasuunnitelmasta, joka sisältää siirtymäkaudeksi perustetun yrityksen palvelut. Sidosryhmät ovat valinneet siirtymäkaudeksi perustetun yrityksen palvelut tarjoavaksi organisaatioksi BOB Transfer GmbH:n, joka tulee toimimaan Prenzlaussa. Työntekijät saavat siirtymäkaudeksi perustetun yrityksen palveluja 11. huhtikuuta 2014 alkaen. Toisin kuin aiemmissa Saksan hakemuksissa, tällä kertaa ei ole mahdollista aloittaa toimenpiteitä ESR-osarahoituksella odotettaessa EGR-hakemuksen tulosta. 23. Kaikki seuraavassa lueteltavat toimenpiteet muodostavat yhdessä yksilöllisten palvelujen paketin, jota siirtymäkaudeksi perustettu yritys koordinoi ja jonka tavoitteena on vähennettyjen työntekijöiden integroituminen uudelleen työmarkkinoille: FI 6 FI

7 Ammatillisen koulutuksen alaan kuuluvat toimenpiteet (Qualifizierungen): Näitä kursseja tarjotaan tukeen oikeutetuille työntekijöille profiloinnin ja uraohjauksen pohjalta, ja tarkoituksena on auttaa heitä hyödyntämään työmarkkinoilla todettuja mahdollisuuksia. Tarjottavat kurssit keskittyvät toimialoihin, joilla on tulevaisuudennäkymiä, kuten rakentaminen, terveyden- ja sairaanhoito, vähittäiskauppa, ateriapalvelu, liikenne ja logistiikka. Kursseja voidaan tarjota yksilöllisesti tai ryhmille, ja ne vaihtelevat perustaidoista (kuten kielet, ATK, ajokortti) täydennyskursseihin ja kursseihin, joilla työntekijöitä valmistetaan uusille toimialoille, mukaan luettuna yritysten perustaminen. Erityisiä kursseja laaditaan 18 vähennetylle työntekijälle, joilla on erilaisia toimintarajoitteita. Uraneuvonta ja ohjaus (Berufsorientierung): Tähän sisältyy erilaisia innovatiivisia toimia, kuten taitojen kartoitusta, videolla tai verkossa esitettäviä työhakemuksia sekä kotitoimistotyöskentelyä. Taitojen kartoitusta kehitettiin komission uudet taidot uusia työpaikkoja varten -aloitteen yhteydessä, ja sen pitäisi auttaa työntekijöitä välttämään kohtaanto-ongelmia hakemustensa ja mahdollisten uusien työpaikkojen välillä. Videolla esitettävät työhakemukset auttavat hakijoita esittelemään itseään ammatillisesti ja saamaan huomiota. Kotitoimistot voivat antaa heille työllistymismahdollisuuksia, sillä heidän palkkaamisestaan aiheutuisi vähemmän kustannuksia mahdollisille työnantajille. Vertaisryhmät/workshopit: Nämä ovat fasilitaattorin avustuksella toimivia ryhmäfoorumeja, jotka auttavat osallistujia vaihtamaan ajatuksia ja näkökantoja. Vertaisryhmiä voidaan koota eri tavoin, esimerkiksi ikäryhmittäin tai tarpeiden, perhetilanteen tai aiemman työkokemuksen mukaan. Huomioon otetaan se seikka, että noin 200 osallistujaa on yli 50-vuotiaita, joiden työnhakuun liittyy lisähaasteita. Toimipisteen sulkeminen vaikuttaa moniin pariskuntiin ja yksinhuoltajiin, jotka voivat tarvita psykologista tukea. Yrittäjyysneuvonta (Existenzgründerberatung): Tähän kuuluu asiantuntijoiden neuvontapalveluita yrityksen perustamista suunnitteleville. Esiintymään kutsutaan uusia yrittäjiä ja luovia roolimalleja, jotka voivat innostaa vähennettyjä työntekijöitä ja auttaa heitä kehittämään uusia ideoita. Alueiden välinen neuvonta (Interregionale Beratung): Tämän toiminnan pyrkimyksenä on kannustaa työntekijöitä etsimään työtä muilta alueilta, ja siihen voi kuulua vierailuja työpaikkamessuille. Työnhaku (Stellenresearch): Työnhaun ammattilainen (Jobscout) hyödyntää yhteyksiään ja kokemuksiaan löytääkseen tukeen oikeutetuille työntekijöille mahdollisesti soveltuvat vielä julkaisemattomat avoimet työpaikat. Voidaan järjestää tapahtumia, joissa tukeen oikeutetut työntekijät voivat esittäytyä mahdollisille uusille työnantajille. Seurantatoimena toteutettava mentorointi/neuvonta (Nachbetreuung / Beratung): Työntekijät voivat hyötyä lisäohjauksesta ja -neuvonnasta uuden työpaikan vastaanotettuaan, jotta työpaikan menetyksen riski voidaan minimoida. Seurantatoimena toteutettava mentorointi / työpaikkojen säilyttäminen (Nachbetreuung / Beschaeftigungs-sicherung): Tämä on erityisen tärkeää työntekijöille, jotka ottavat vastaan uuden työpaikan jonkin matkan päässä aiemmasta kodistaan ja voivat tarvita mentorointia ja neuvontaa uuteen paikkaan asettuessaan. FI 7 FI

8 Koulutusavustus (Transferkurzarbeitergeld): Tämän avustuksen määrä on 60 prosenttia työntekijän aikaisemmista nettotuloista tai 67 prosenttia, jos tuensaajan taloudessa asuu yksi tai useampi lapsi. Sitä maksetaan noin yhdeksän kuukauden ajan siitä päivästä alkaen, jona työntekijä aloittaa siirtymäkaudeksi perustetussa yrityksessä. 24. Tässä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGRasetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä. 25. Saksan viranomaiset ovat toimittaneet vaaditut tiedot toimista, jotka ovat asianomaisille yrityksille pakollisia kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla. Ne ovat vahvistaneet, ettei EGR:n rahoitustuella korvata tällaisia toimia. Alustava talousarvio 26. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat euroa, johon sisältyy yksilöllisten palvelujen kustannuksia euroa ja valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta- sekä valvonta- ja raportointitoimien kustannuksia euroa. 27. EGR:ltä haettu rahoitusosuus on yhteensä euroa (60 prosenttia kokonaiskustannuksista). Toimet Arvioitu osallistujamäärä Arvioidut kustannukset osallistujaa kohti (euroa) Yksilölliset palvelut (EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta) Ammatillisen koulutuksen alaan kuuluvat toimenpiteet (Qualifizierungsmassnahmen) Uraneuvonta ja ohjaus (Berufsorientierung) Arvioidut kokonaiskustannukset (euroa) Vertaisryhmät / workshopit Yrittäjyysneuvonta (Existenzgruenderberatung) Alueiden välinen neuvonta (Interregionale Beratung) Työnhaku (Stellenresearch) Seurantatoimena toteutettava mentorointi/neuvonta (Nachbetreuung / Beratung) Seurantatoimena toteutettava mentorointi / työpaikkojen säilyttäminen (Nachbetreuung / FI 8 FI

9 Beschaeftigungssicherung) Välisumma a): Avustukset ja kannustimet (EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) Koulutusavustus (Transferkurzarbeitergeld) Välisumma b): EGR-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaiset toimet (65 %) (35 %) 1. Valmistelutoimet Hallinnointi Tiedotus ja mainonta Valvonta ja raportointi Välisumma c): (5,75 %) Kustannukset yhteensä (a + b + c): EGR:n rahoitusosuus (60 % kokonaiskustannuksista) * Luvut ovat pyöristettyjä. 28. Edellä olevassa taulukossa EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisiksi toimiksi yksilöityjen toimien kustannukset ovat enintään 35 prosenttia yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin kokonaiskustannuksista. Saksan viranomaiset ovat vahvistaneet, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhakuun tai koulutukseen. Menojen tukikelpoisuuskausi 29. Saksan viranomaiset aloittivat yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville edunsaajille 11. huhtikuuta Edellä olevan taulukon välisummien a ja b alla tarkoitettujen toimien menoihin voidaan näin ollen myöntää EGR:n rahoitustukea 11. huhtikuuta heinäkuuta 2016 väliseltä ajalta. 30. Saksan viranomaisille on aiheutunut hallinnollisia kuluja EGR:n täytäntöönpanosta 1. maaliskuuta 2014 lähtien. Valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien menoihin, eli edellä olevan taulukon välisummaan c, voidaan näin ollen myöntää EGR:n rahoitustukea 1. maaliskuuta tammikuuta 2017 väliseltä ajalta. Täydentävyys suhteessa kansallisin tai unionin varoin rahoitettuihin toimiin 31. Kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähteet ovat liittotasavallan budjetti ja liittotasavallan työvoimatoimisto (Bundesagentur für Arbeit). Nämä rahoittavat kansallisen 40 prosentin rahoitusosuuden, ja ne voivat aloittaa toimenpiteiden FI 9 FI

10 ennakkorahoituksen heti, kun niillä on riittävä varmuus siitä, EGR:n rahoitusta todennäköisesti saadaan. 32. Saksan viranomaiset ovat vahvistaneet, että EGR:n rahoitustukea saaviin edellä kuvattuihin toimiin ei saada tukea muista unionin rahoitusvälineistä. Menettelyt, joita noudatetaan kohteena olevien edunsaajien tai heidän edustajiensa tai työmarkkinaosapuolten sekä paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten kuulemiseksi 33. Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevien edunsaajien edustajia. Näiden kuulemisten jälkeen liittotasavallan työ- ja sosiaaliministeriö sekä liittotasavallan työvoimatoimisto ja siirtymäkaudeksi perustettu yritys esittivät 12. kesäkuuta 2014 yhdessä suunnitellun yksilöllisten palvelujen paketin toimenpiteiden kohteena olevien edunsaajien edustajille ja saivat heidän hyväksyntänsä sisällön ja yksityiskohtien suhteen. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmät 34. Hakemuksessa on hallinnointi- ja valvontajärjestelmän kuvaus, jossa täsmennetään eri elinten vastuulla olevat tehtävät. Saksa on ilmoittanut komissiolle, että rahoitustukea hallinnoivat liittotasavallan työ- ja sosiaaliministeriössä (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) samat elimet, jotka hallinnoivat ESR:ää. Kuitenkin ryhmässä Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung yksikkö Referat EF 4 toimii EGR:n hallintoviranomaisena, kun taas ESR:n hallintoviranomaisena toimii Referat EF 1. Organisationseinheit Prüfbehörde on valvontaviranomainen sekä EGR:n että ESR:n osalta. Nämä elimet hallinnoivat myös aiempia Saksalle myönnettyjä EGR-tukia. Asianomaisen jäsenvaltion sitoumukset 35. Saksan viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista: Suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu. Irtisanovat yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa irtisanomisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti. Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään. Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia. EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET Talousarvioesitys 36. EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen FI 10 FI

11 vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/ artiklassa säädetään. 37. Tutkittuaan hakemuksen EGR-asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten suhteen ja otettuaan huomioon kohteena olevien edunsaajien määrän, suunnitellut toimet ja arvioidut kustannukset komissio ehdottaa, että EGR:stä otetaan käyttöön euroa eli 60 prosenttia suunniteltujen toimien kokonaiskustannuksista rahoitustuen myöntämiseksi hakemukselle. 38. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 9 13 kohdan mukaisesti yhdessä ehdotetun päätöksen EGR:n varojen käyttöönotosta. Muut asiaan liittyvät asiakirjat 39. Samaan aikaan kun komissio esittää ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta, se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianomaista budjettikohtaa koskevan määrärahasiirtoehdotuksen, jonka määrä on euroa. 40. Samaan aikaan kun komissio tekee ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta, se antaa täytäntöönpanosäädöksen muodossa rahoitustukea koskevan päätöksen, joka tulee voimaan päivänä, jona Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat päätöksen EGR:n varojen käyttöönottamisesta. 8 9 EUVL L 347, , s EUVL C 373, , s. 1. FI 11 FI

12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta ( ) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/ ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan, ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 ja erityisesti sen 13 kohdan, ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, sekä katsovat seuraavaa: (1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä EGR, on perustettu tuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, asetuksessa (EY) N:o 546/ käsitellyn maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille. (2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/ artiklassa säädetään. (3) Saksa esitti 29 päivänä heinäkuuta 2014 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi yrityksen Aleo solar AG ja kahden sen tytäryhtiön Saksassa toteuttamien työntekijävähennysten 13 vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja, siten kuin asiasta säädetään asetuksen (EU) N:o 1309/ artiklan 3 kohdassa. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/ artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. (4) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön euroa rahoitustuen myöntämiseksi Saksan hakemuksen perusteella, EUVL L 347, , s EUVL C 373, , s. 1. EUVL L 167, , s. 26. EGR-asetuksen 3 artiklan a alakohdan mukaisessa merkityksessä. FI 12 FI

13 OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota. 2 artikla Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Brysselissä Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 13 FI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2014 COM(2014) 630 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 Asia: Valtiontuki N 43/2010 Suomi Valtiontuki kiertovesitekniikkaa käyttävän vesiviljelylaitoksen laajentamiseksi ja kaviaarin jalostuslaitoksen rakentamiseksi

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot