Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %."

Transkriptio

1 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu - Liikevaihto 45,9 (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 % - Liikevoitto 2,7 (Q1 2014: 2,5), 5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3 %) - Voitto katsauskaudella 2,7 (Q1 2014: 1,7) - Tulos / osake 0,05 euroa (Q1 2014: 0,03) Scanfil arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 8 %. Liikevaihto painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa ilman kertaluonteisia eriä. Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo: Olen tyytyväinen Scanfilin ensimmäisen kvartaalin kannattavuuskehitykseen. Huolimatta myynnin hienoisesta laskusta, liikevoitto parani myös suhteellisesti vuoden takaisesta. Myynnin lasku oli pääosaltaan odotettua ja liikevaihto tulee painottumaan vuoden toiselle puoliskolle mm. erään merkittävän asiakkaan kysynnän ajoituksesta johtuen. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %. Liikevaihto kasvoi erityisesti Medtech, Life Science ja Environmental Measurement - asiakasryhmässä, johtuen pääosaltaan Schaltex Gmbh hankinnasta Energy ja Automation asiakasryhmässä kysyntä kehittyi yleisesti myönteisesti. Networks ryhmässä asiakaskysyntä laski kauttaaltaan viime vuodesta. Urban applications - ryhmän myynnin lasku johtuu pääosiltaan erään merkittävän asiakkaan kysynnän painottumisesta vuoden toiselle puoliskolle. Kyseisen asiakkaan kysyntä on aikaisemmin ajoittunut pääasiassa vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Nyt kuitenkin erään suurivolyymisen tuotteen versioituminen siirtää merkittävästi volyymituotantoa toiselle vuosipuoliskolle. Liikevaihto jakaantui eri asiakasryhmille seuraavasti: Q1/2015 Q1/2014 muutos osuus lv:sta MedtecH, Life Science, Environmental Measurement 5,3 1,2 342 % 12 % Networks 7,6 10,9-30 % 17 % Energy and Automation 15,5 11,8 31 % 34 % Urban Applications 15,3 22,7-33 % 33 % Muut 2,2 1,1 100 % 5 % Yhteensä 45,9 47,6-3 % Scanfilin aktiivinen toiminta ja panostus uusasiakashankinnassa on laajentanut ja monipuolistanut yhtiön asiakaskuntaa. Saksan tehtaan ansiosta yhtiöllä on nyt vahva jalansija toiminnan laajentamiseen tärkeillä Saksan markkinoilla.

2 Kannattavuutemme parani hieman viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja liikevoitto oli 5,8 % (5,3 %) liikevaihdosta. Tarkastelujakso oli jo seitsemäs neljännes peräkkäin joka oli kannattavuudeltaan vertailujaksoaan parempi. Scanfilin jatkuvat panostukset toimintaprosessien kehittämiseen ovat parantaneet tehokkuutta ja kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä kilpailukykyisemmin. TALOUDELLINEN KEHITYS Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 45,9 (47,6). Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 63 (61) % ja Aasia 37 (39) %. Konsernin liikevoitto oli 2,7 (2,5), joka on 5,8 (5,3 ) % liikevaihdosta. Liikevoitto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 62 (51) % ja Aasia 38 (49) %. Katsauskauden tulos oli 2,7 (1,7). Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,03) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 12,0 (10,6) %. Katsauskaudella tuloksen selkeä parantuminen (63 %) edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin rahoituserien valuuttakurssivoitoista. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 145,5 (130,5). Vierasta pääomaa oli 41,9 (49,4), josta korotonta vierasta pääomaa 32,4 (31,3) milj. euroa ja korollista 9,5 (18,2). Omavaraisuusaste oli 71,2 (62,1) % ja nettovelkaantumisaste -12,8 (-4,8) %. Oma pääoma/osake oli 1,79 (1,40) euroa. Rahavarat olivat 22,8 (22,0). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-maaliskuussa 3,3 (0,5). Käyttöpääoman muutos kaudella oli -0,2 (-2,6). Investointien rahavirta oli 1,7 ( 6,2). Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,2 (6,4), joka on 4,8 (13,4) % liikevaihdosta. Investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja. Vertailuvuonna 2014 investoinnit sisälsivät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8. Poistot olivat 1,3 (1,0). YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,07 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osingon maksupäivä oli Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta Kotilainen ja Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi euroa/kk. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esitysten mukaan. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla

3 Yhtiökokouksen pöytäkirja on ollut alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,38 euroa ja alhaisin 2,42 euroa kauden päätöskurssin ollessa 2,79 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli kappaletta, mikä vastaa 3,3 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo oli 161,1. HENKILÖSTÖ Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin (1 717). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli (1 725) henkilöä, joista 220 (247) henkilöä työskenteli Suomessa ja (1 478) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä oli 88 (86) %. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Scanfil arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 8 %. Liikevaihto painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa ilman kertaluonteisia eriä. Scanfilin liikevaihto vuonna 2014 oli 214,5 ja liikevoitto 16,2. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvia riskejä. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön vuosikertomuksen liitetiedoissa ja www-sivuilla Corporate Governance osiossa. LAADINTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

4 KONSERNIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 45,9 47,6 214,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,0 0,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2,3 0,4-0,2 Kulut -44,6-44,4-193,8 Poistot -1,3-1,0-4,6 Liikevoitto 2,7 2,5 16,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,6-0,3-0,3 Voitto ennen veroja 3,3 2,2 15,9 Tuloverot -0,6-0,6-3,6 Tilikauden voitto 2,7 1,7 12,3 Jakautuminen: emoyrityksen omistajille 2,7 1,7 12,3 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,05 0,03 0,21 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden voitto 2,7 1,7 12,3 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot 6,2-1,1 4,6 Johdannaissopimus 0,0 0,0 0,1 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 6,2-1,1 4,7 Tilikauden laaja tulos yhteensä 9,0 0,6 17,0 Jakautuminen: emoyrityksen omistajille 9,0 0,6 17,0

5 KONSERNITASE Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30,0 27,4 27,1 Liikearvo 5,9 2,2 5,9 Muut aineettomat hyödykkeet 5,3 4,1 5,0 Osuudet tytäryrityksissä 5,8 Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,3 0,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 41,5 39,9 38,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 39,9 29,5 35,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,1 39,0 40,9 Ennakkomaksut 0,1 0,1 0,0 Rahavarat 22,8 22,0 19,2 Lyhytaikaiset varat yhteensä 104,0 90,6 95,7 Varat yhteensä 145,5 130,5 134,0 Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 2,0 2,0 2,0 Muuntoerot 19,1 7,1 12,9 Muut rahastot 6,1 5,8 6,0 Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7 Kertyneet voittovarat 65,7 55,5 63,0 Oma pääoma yhteensä 103,6 81,1 94,6 Pitkäaikaiset velat Varaukset 0,6 0,5 0,5 Rahoitusvelat 0,7 9,1 0,5 Laskennalliset verovelat 0,1 0,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,3 9,6 1,0 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 31,1 30,3 28,8 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,7 0,5 0,9 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 8,9 9,1 8,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 40,7 39,8 38,4 Velat yhteensä 41,9 49,4 39,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 145,5 130,5 134,0

6 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 2,7 1,7 12,3 Oikaisut tilikauden voittoon 1,4 1,9 7,5 Käyttöpääoman muutos -0,2-2,6-5,2 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,0 0,0-0,4 Saadut korot 0,0 0,0 0,2 Maksetut verot -0,7-0,5-3,3 Liiketoiminnan nettorahavirta 3,3 0,5 11,0 Investointien rahavirrat Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -5,8-5,8 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,7-0,4-2,3 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,1 Investointien nettorahavirta -1,7-6,2-8,0 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4-10,5 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,6 0,4 Maksetut osingot -2,9 Rahoituksen nettorahavirta 0,2 0,0-13,0 Rahavarojen muutos 1,8-5,7-10,1 Rahavarat tilikauden alussa 19,2 28,2 28,2 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,8-0,4 1,1 Rahavarat tilikauden lopussa 22,8 22,0 19,2 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Oma Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä Oma pääoma ,0 12,9 6,0 10,7 63,0 94,6 Laaja tulos 6,2 0,0 2,7 9,0 Oma pääoma ,0 19,1 6,1 10,7 65,7 103,6

7 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Oma Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä Oma pääoma ,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5 Laaja tulos -1,1 0,0 1,7 0,6 Oma pääoma ,0 7,1 5,8 10,7 55,5 81,1 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto, % 11,0 8,3 14,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,0 10,6 16,5 Korollinen vieras pääoma, 9,5 18,2 9,3 Nettovelkaantumisaste, % -12,8-4,8-10,5 Omavaraisuusaste, % 71,2 62,1 70,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 2,2 6,4 8,2 % liikevaihdosta 4,8 13,4 3,8 Henkilöstö keskimäärin Tulos / osake, euroa 0,05 0,03 0,21 Oma pääoma / osake, euroa 1,79 1,40 1,64 Osakkeiden lukumäärä tkpl kauden lopussa - ilman omia osakkeita painotettu keskiarvo Konsernilla on 8,9 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus, jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan. Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

8 SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto Eurooppa 29,3 29,8 131,9 Aasia 17,5 18,8 86,8 Segmenttien välinen liikevaihto -0,9-1,0-4,2 Yhteensä 45,9 47,6 214,5 Liikevoitto Eurooppa 1,7 1,3 7,9 Aasia 1,0 1,2 8,3 Yhteensä 2,7 2,5 16,2 Varat Eurooppa 69,3 71,8 64,9 Aasia 70,4 56,5 63,2 Liikearvo 5,9 2,2 5,9 Yhteensä 145,5 130,5 134,0 AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,1 28,5 28,5 Lisäykset 2,2 0,4 1,7 Liiketoimintojen yhdistäminen 0,3 Vähennykset 0,0-0,0 Poistot -1,1-1,0-4,2 Muuntoerot 1,8-0,5 0,9 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 30,0 27,4 27,1 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT Tase-erien Tase-erien kirjanpitoarvot käyvät arvot Pitkäaikaiset rahoitusvarat Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0 0,0 Lyhytaikaiset rahoitusvarat Myyntisaamiset ja muut saamiset 39,5 39,5 Rahavarat 22,8 22,8 Valuuttatermiinit 0,3 0,3 Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 62,6 62,6 Rahoitusvarat yhteensä 62,6 62,6

9 Pitkäaikaiset rahoitusvelat Rahoitusleasingvelat 0,1 0,1 Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 0,1 0,1 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat 9,3 9,3 Rahoitusleasingvelat 0,1 0,1 Johdannainen 0,2 0,2 Ostovelat ja muut velat 25,9 25,9 Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 35,5 35,5 Rahoitusvelat yhteensä 35,6 35,6 Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2). Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3), koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Annetut yrityskiinnitykset 26,0 26,0 26,0 Annetut takaukset 0,6 0,9 0,6 Leasing- ja muut vuokravastuut 2,5 0,0 2,6 Lisäksi Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella mahdollisesti syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja ajallisesti päättyen 7 vuoden kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä. Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. Lainan pääoma Scanfil EMS Oy:n taseessa (FAS) on 8,9. Scanfil Oyj:llä on konsernitiliin liitetty 5,0 milj. euron luottolimiitti, johon Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen. Scanfil EMS Oy voi käyttää kyseistä luottolimiittiä, johon se on myös antanut vakuuden. Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj. euron ja Scanfil GmbH:n 2,0 milj. euron luottolimiiteistä sekä Siemens Finance and Leasing GmbH:lle Scanfil GmbH:n 0,4 milj. euron leasingvastuista. Luottolimiiteistä oli käytössä yhteensä 0,6.

10 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet Osakkuusyhtiöt Myyntituotot 0,0 0,0 0,0 Myyntisaamiset 0,0 Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1 nimiseltä yhtiöltä, jonka omistavan Jussi Real Estate Oy:n pääomistajia ovat mm. Jussi Capital Oy ja Rela Invest Oy. Jussi Capital Oy:n pääomistajia ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Jonna Tolonen. Rela Invest Oy:n omistajiin kuuluu mm. Reijo Pöllä. Maksetut vuokrat tammi - maaliskuussa 2015 olivat 5 tuhatta euroa (tammi-maaliskuu tuhatta euroa). Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi - maaliskuussa 2015 olivat 10 tuhatta euroa (tammi - maaliskuu 2014 olivat 5 tuhatta euroa). LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Liikevaihto 45,9 49,6 56,7 60,6 47,6 45,4 50,4 48,7 Liikevoitto 2,7 3,3 5,2 5,2 2,5 2,5 4,2 3,1 Liikevoitto, % 5,8 6,6 9,2 8,6 5,3 5,6 8,4 6,3 Kauden tulos 2,7 2,5 3,8 4,3 1,7 1,9 3,0 2,1 Petteri Jokitalo Toimitusjohtaja Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo puh JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät,

11 taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin saattaa, tulee, odotetaan, ennakoidaan, suunnitellaan, uskotaan, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 Loka-joulukuu - Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4),, kasvua 9,3 % - Liikevoitto 3,3 (2,5), 6,6 (5,6) % liikevaihdosta - Tulos / osake oli

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2011 KLO 10.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Tammi maaliskuu - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja voitto olivat merkittävästi viime vuoden vastaavaa

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2011 KLO 10.30

SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2011 KLO 10.30 SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2011 KLO 10.30 SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Tammi syyskuu - Liikevaihto 172,0 (1-9 2010: 157,2), kasvua 9,4 % - Liikevoitto 10,2 (11,2), 5,9

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.8.2010 KLO 9.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 Tammi - kesäkuu - Liikevaihto 94,7 (H1 2009: 99,5), laskua 4,9 % - Liikevoitto 7,7 (9,2), 8,2 (9,3) % liikevaihdosta

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 Tammi-joulukuu - Liikevaihto oli 218,9 (224,6 vuonna 2007) milj. euroa jossa laskua

Lisätiedot

Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2014. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2014. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. SIEVI CAPITAL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2014 KLO 14.00 SIEVI CAPITAL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2013 Tammi-joulukuu - Tulos katsauskaudella oli -0,02 (4,7). - Tulos / osake oli

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 4 Tietoja osakkeenomistajille 5 Scanfil lyhyesti 6 Avainluvut 2014 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Asiakkaat 10 Liiketoiminta 12 Tehtaat 14

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfi l lyhyesti 5 Avainluvut 2013 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Liiketoiminta 8 Tehtaat 9 Henkilöstö 10 Hallitus ja johtoryhmä 12 Tiedotteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus VUOSIKERTOMUS 2012 1 SCANFIL ANNUAL REPORT 2012 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoimintakatsaus 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfil lyhyesti 5 Avainluvut 2012 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Toimintaympäristö 8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 1 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE... 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014... 2 VOITONJAKOEHDOTUS... 2 SIEVI CAPITAL

Lisätiedot