KLO Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti."

Transkriptio

1 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4 %) - Voitto katsauskaudella 1,1 (Q1 2012: 1,2) - Tulos / osake 0,02 euroa (Q1 2012: 0,02) Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo: Markkinatilanne jatkui odotetun haastavana ensimmäisen kvartaalin aikana. Liikevaihto kasvoi noin 3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvu johtui ammattielektroniikkatuotteiden kysynnän positiivisesta kehityksestä ja aikaisempaa laajemmasta asiakaskunnasta. Myynti tietoliikenneasiakkaille laski verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevoitto kasvoi tarkastelukaudella vuodentakaisesta noin 40 % ja oli 2,0. Tämä johtui hyvästä kulujen hallinnasta sekä kasvaneesta myynnistä ammattielektroniikka-asiakkaille. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi yli 10 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja edusti 81 %:a (76 % vastaavalla jaksolla vuonna 2012) liikevaihdosta. Myynti tietoliikenneasiakkaille laski viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 19 % (24 %) liikevaihdosta. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Suomen toiminnoissa maaliskuun lopussa. Projektia jatketaan tehtaittain tavoitteena integroidun ja uuden järjestelmän käyttöönotto koko konsernissa vuoden 2014 aikana. Vastatakseen ammattielektroniikkatuotteiden kasvavaan kysyntään Euroopassa yhtiö kasvatti Viron tehtaalla mekaniikkatuotannon kapasiteettia sekä investoi uusiin elektroniikkatuotannon tarkastuslaitteisiin. Lisäksi Suzhoun tehtaalla investoitiin uusinta teknologiaa edustavaan testauslaitteistoon, joka lyhentää uusien tuotteiden protovalmistusvaihetta ja tuotteet saadaan entistä nopeammin volyymituotantoon. TALOUDELLINEN KEHITYS Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 44,0 (42,6). Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 47 (47) %, muu Eurooppa 23 (19) %, Aasia 28 (33) % ja USA 2 (1) %. Konsernin liikevoitto oli 2,0 (1,4), joka on 4,6 (3,4) % liikevaihdosta. Viime vuonna liikevoitto sisälsi seuraavat kertaluontoiset erät: Scanfil EMS Oy:n osuus Ojala-Yhtymä Oy:n maksamasta korvauksesta 1,2, Scanfil Oyj:n listautumiskulut 0,4 ja varaus Hangzhoun tytäryhtiön uudelleenjärjestelystä aiheutuvista kuluista 0,4, yhteensä +0,5. Liikevoitto 2012 ilman kertaluontoisia eriä oli 1,0, 2,3 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 1,1 (1,2). Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,02) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 6,3 (6,7) %.

2 RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 135,6 (133,1). Vierasta pääomaa oli 57,7 (63,8) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 28,5 (27,2) ja korollista 29,2 (36,6). Omavaraisuusaste oli 57,5 (52,0) % ja nettovelkaantumisaste 3,0 ( 1,1) %. Oma pääoma/osake oli 1,35 (1,20) euroa. Rahavarat olivat 26,8 (37,4) ja sisältävät 10,1 yli 3 kk talletuksia. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-maaliskuussa -2,1 (3,2). Käyttöpääoman muutos kaudella oli -5,1 (0,1), mikä johtuu pääosin myyntisaamisten kasvusta. Investointien rahavirta oli -1,9 ( 0,5). Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,4 (0,5), joka on 5,4 (1,2) % liikevaihdosta. Investoinnit ovat pääosin Viron tytäryhtiön kone- ja laiteinvestointeja. Poistot olivat 1,1 (1,1) milj. euroa. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,04 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osingon maksupäivä on Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki, sekä uusina jäseninä Harri Takanen ja Riitta Kotilainen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi euroa/kk. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla Yhtiökokouksen pöytäkirja on alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 0,96 euroa ja alhaisin 0,82 euroa kauden päätöskurssin ollessa 0,87 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli kappaletta, mikä vastaa 0,8 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo oli 50,2. HENKILÖSTÖ Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin (1 744). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli (1 746) henkilöä, joista 266 (297) henkilöä työskenteli Suomessa ja

3 1 409 (1 449) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä oli 84 (83) %. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kansainvälisen talouden epävarmana jatkuvasta tilanteesta johtuen sopimusvalmistusmarkkinoiden kehityksen ennustettavuus on erittäin huono. Scanfil arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan vuoden 2012 tasosta ja liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Scanfil-konsernin merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät siihen, että yleinen talouskehitys jatkuu heikkona vuonna Maailmantalouden ja maailmankaupan hidas kasvu heikentävät Scanfilin toimintaympäristön ennustettavuutta. Kansainvälinen sopimusvalmistusmarkkinoiden ja investointihyödykkeiden kysynnän heikkeneminen vaimean talouskasvun seurauksena voi vaikuttaa hidastavasti tai negatiivisesti Scanfilin valmistamien tuotteiden kysyntään sekä tietoliikenne- että ammattielektroniikkatuotteiden osalta. Kysynnän lasku voi hidastaa Scanflin liiketoiminnan kasvua ja vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. LAADINTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

4 KONSERNIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 44,0 42,6 180,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 1,2 1,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,6 0,0-0,1 Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 Kulut -41,6-41,4-169,5 Poistot -1,1-1,1-4,5 Liikevoitto 2,0 1,4 8,1 Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,1-0,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2-0,1-0,4 Voitto ennen veroja 1,3 1,4 7,6 Tuloverot -0,2-0,2-1,9 Tilikauden voitto 1,1 1,2 5,7 Jakautuminen: emoyrityksen omistajille 1,1 1,2 5,7 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,02 0,02 0,10 Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden tulos 1,1 1,2 5,7 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 1,7-1,5-0,3 Johdannaissopimus 0,1 0,3 0,2 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,8-1,3-0,1 Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,9-0,1 5,6 Jakautuminen: 2,9-0,1 5,6 emoyrityksen omistajille

5 KONSERNITASE Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 31,0 26,4 29,9 Liikearvo 2,2 2,2 2,2 Muut aineettomat hyödykkeet 4,1 3,7 3,7 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,5 1,0 0,6 Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 Saamiset 0,2 0,3 0,2 Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,5 0,6 Pitkäaikaiset varat yhteensä 38,7 34,1 37,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 31,4 29,2 29,9 Lainasaamiset oskkuusyrityksiltä 0,1 0,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 38,2 31,8 32,0 Ennakkomaksut 0,2 0,1 0,4 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2 0,5 0,0 Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat 10,1 9,7 Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 5,9 26,3 5,5 Rahavarat 10,9 11,0 15,0 Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,9 98,9 92,7 Varat yhteensä 135,6 133,1 130,0 Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 2,0 2,0 2,0 Muuntoerot 10,7 7,7 9,0 Muut rahastot 5,4 5,2 5,3 Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7 Kertyneet voittovarat 49,1 43,7 48,0 Oma pääoma yhteensä 77,9 69,3 75,0 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0 Varaukset 0,4 0,6 0,4 Rahoitusvelat 19,4 27,4 18,9 Muut velat 0,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 19,8 28,2 19,3 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 27,1 26,1 25,4 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,0 0,4 0,8 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,7 9,1 9,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 37,9 35,7 35,7 Velat yhteensä 57,7 63,8 55,0

6 Oma pääoma ja velat yhteensä 135,6 133,1 130,0 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 1,1 1,2 5,7 Oikaisut tilikauden voittoon 2,0 1,9 7,4 Käyttöpääoman muutos -5,1 0,1-0,4 Maksetut korot ja muut rahoituskulut 0,0 0,0-0,8 Saadut korot 0,0 0,1 0,4 Maksetut verot -0,1-0,1-1,1 Liiketoiminnan nettorahavirta -2,1 3,2 11,2 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,9-0,5-7,3 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0 0,1 Investoinnit muihin sijoituksiin -9,7 Myönnetyt lainat -0,0 Investointien nettorahavirta -1,9-0,5-16,9 Rahoituksen rahavirrat Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8,9 Rahoituksen nettorahavirta -8,9 Rahavarojen muutos -4,0 2,6-14,6 Rahavarat tilikauden alussa 20,5 35,2 35,2 Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat 0,1 0,1 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,4-0,6-0,1 Rahavarat tilikauden lopussa 16,8 37,4 20,5

7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Oma Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä Oma pääoma ,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0 Laaja tulos 1,7 0,1 1,1 2,9 Oma pääoma ,0 10,7 5,4 10,7 49,1 77,9 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Oma Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä Oma pääoma ,0 9,2 4,9 10,6 42,6 69,4 Osittaisjakautumisessa saadut erät 0,1 0,1 Rahastosiirrot 0,3-0,3 0 Laaja tulos -0,3 0,2 5,7 5,6 Oma pääoma ,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto, % 5,9 6,7 7,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 6,7 8,1 Korollinen vieras pääoma, 29,2 36,6 28,4 Nettovelkaantumisaste, % 3,0-1,1-2,4 Omavaraisuusaste, % 57,5 52,0 57,7 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,4 0,5 7,2 % liikevaihdosta 5,4 1,2 4,0 Henkilöstö keskimäärin

8 Tulos / osake, euroa 0,02 0,02 0,10 Oma pääoma / osake, euroa 1,35 1,20 1,27 Osakkeiden lukumäärä tkpl kauden lopussa - ilman omia osakkeita painotettu keskiarvo Konsernilla on 29,2 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus, jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan. Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto Eurooppa 29,3 27,9 108,1 Aasia 15,6 15,5 75,8 Segmenttien välinen liikevaihto -0,9-0,7-3,0 Yhteensä 44,0 42,6 180,9 Liikevoitto Eurooppa 1,6 1,9 5,2 Aasia 0,5-0,4 2,9 Yhteensä 2,0 1,4 8,1 Varat Eurooppa 67,9 67,8 64,2 Aasia 65,0 62,0 62,9 Liikearvo 2,2 2,2 2,2 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,5 1,0 0,6 Yhteensä 135,6 133,1 130,0 AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 29,9 27,0 27,0 Lisäykset 2,0 0,5 7,0 Vähennykset 0,0 0,0-0,1 Poistot -1,1-1,0-4,3 Muuntoerot 0,2-0,1 0,3 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 31,0 26,4 29,9

9 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Annetut yrityskiinnitykset 40,0 40,0 40,0 Annetut takaukset 1,0 0,9 1,3 Vuokravastuut 0,1 0,0 0,1 Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n alun perin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. Lainan pääoma on 29,2. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet Osakkuusyhtiöt Myyntituotot 0,0 0,0 0,2 Myyntisaamiset 0,3 0,1 0,3 Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 Lainasaamiset 0,3 0,3 0,3 Korkosaaminen 0,0 0,0 0,0 Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle on 2010 myönnetty 300 tuhannen euron laina, josta 210 tuhatta euroa on vuonna 2012 muutettu osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi. Lisäksi osakkuusyhtiölle on myönnettu 2012 lyhytaikainen 33,5 tuhannen euron laina. Osakkuusyhtiön jäljellä oleva liikearvo, joka oli 632 tuhatta euroa, on päätetty poistaa nopeutetussa aikataulussa vuoden 2013 loppuun mennessä. Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka pääomistajia ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä. Vuokrakulut olivat 3 tuhatta euroa mennessä. LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN Q1/13 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 Liikevaihto 44,0 40,8 48,2 49,3 42,6 Liikevoitto 2,0 0,7 2,8 3,2 1,4 Liikevoitto, % 4,6 1,8 5,7 6,4 3,4 Kauden tulos 2,6 0,3 1,7 2,6 1,2

10 SCANFIL OYJ Petteri Jokitalo Toimitusjohtaja Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo puh JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on yli 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa. Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö: Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin saattaa, tulee, odotetaan, ennakoidaan, suunnitellaan, uskotaan, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2011 KLO 10.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Tammi maaliskuu - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja voitto olivat merkittävästi viime vuoden vastaavaa

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus VUOSIKERTOMUS 2012 1 SCANFIL ANNUAL REPORT 2012 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoimintakatsaus 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfil lyhyesti 5 Avainluvut 2012 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Toimintaympäristö 8

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfi l lyhyesti 5 Avainluvut 2013 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Liiketoiminta 8 Tehtaat 9 Henkilöstö 10 Hallitus ja johtoryhmä 12 Tiedotteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

- Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4). - Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 5,4 (8,2) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4). - Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 5,4 (8,2) miljoonaa euroa. PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2011 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 - Liikevaihto oli 71,9 (51,3) miljoonaa euroa. - Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4).

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot