TUNTOSARVI. Hilkka täytti 70. tarjoaa apua mielenterveysongelmiin, sivu 4. asialla, sivu 18.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTOSARVI. Hilkka täytti 70. tarjoaa apua mielenterveysongelmiin, sivu 4. asialla, sivu 18."

Transkriptio

1 Hilkka täytti 70 Yhdistyksen jäsen, kirjailijanakin mainetta saanut Hilkka Nieminen täytti 70 vuotta helmikuun 23. Ky sehmme Hilkan mietteitä menneistä ja tulevista syntymäpäivän aattona. TUNTOSARVI SUOMEN KUUROSOKEAT RY 2/1997 Aiotko jo jättäytyä lepäämään 70 vuotispäivien jälkeen? Ei, en aio. Kirjoitan parhaillaan kahta kirjaa. Ne pitäisi saada kesään mennessä valmiiksi. Toinen kirjoista kertoo entisestä elämästäni perh ee ni parissa Kotkan saaristossa. Toi sessa kirjassa käsitellään nykyistä elämääni täällä Tampereella ja toi mäntaani eri järjestöissä. Mitä muuta elämääsi on kuulunut? - Synnyin Kannaksella luovutetus sa Karjalassa. Olen suuren perheen vanhin lapsi. Kasvatin kolme lasta, mitä pidän elämäni parhaimpina töi nä. Selvisin lasten kasvatuksesta, vaikka kuuloni ja näköni heikkeni vät jatkuvasti. Hoidin vielä lapsen lapsianikin seitsemän vuotta eläk keelle jäätyäni. Missä kävit ansiotyössä? Olenhan minä ollut monessakin paikassa töissä. Olin ensin tyttönä ravintoloiden keittiöissä ja faneri tehtaalla. Naimisiin mentyäni olin laitossiivouksessa. Eläkkeelle jäin leipomotyöstä, jossa olin monet vuodet. Mitä unelmia on vielä toteuttamat ta? Toivoisin, että osaisin kirjoittaa yhtä hyvin kuin Päätalo. Toinen unelma on lottovoitto, vaikka en minä kovin paljoa lottoakaanle. * Kuurojen psykiatrinen polikiinikka tarjoaa apua mielenterveysongelmiin, sivu 4. ru NTOSARVI 23.vuosikerta, ISSN Julkaisija: Suomen Kuurosokeat ry, Uudenmaankatu 28, Helsinki. Puhelin (09) Tekstipuhelin (09) Fax (09) Päätoimittaja: Lima Eloaho Toimittaja: Raili Kansaan Toimitusneuvosto: Eero Vartio, Martti Avila, Marja Heinonen, Anita Palo, Maija Leena Railo, Marja Leena Roponen, Lima Eloaho, Raili Kansaan. Vuosikerta 150 mk. Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa isokirjoituksella, pisteillä, äänitteenä, videona, ruotsinkielisenä käännäksenä ja sähkäpostina. * Muutoksia sosiaaliturvaan, sivu 16. * Tampereen Leijonat kuurosokeiden asialla, sivu 18.

2 assa lehdessa erkko vie~tio vieiwon PÄÄKIRJOITUS Sövellahja soi.,.00~0. eoneoq000e0000e0000 onso 2 Pöiildrjoitus: Elisa Mikkola Ilyvöt 3~StöV~t , O0, 3 J ~oi kuuro~ ~okei~ea h~voksi e Hyvät ystävät! Apua löytyy, kun mielenterveys jörkkyy ~ 4 Yliopistoko avoin kaikille?0 ~ 6 Opiskelijael~m~ön sopeutuu ~ 8 Tekstipuheluiden hinnat~0000 ~ 9 Tuikkitoiminnan lyhyt historia~.. 10 Jn~ka Jokiniemi ja kumppanit: Kaupunki uudessa valossa00~000~00~, 12 Vammaisetvalkoankaalla~, 14 Kela: Pieniö muutoksia sosiaa1itur~ aan , 16 Tampereen Leijonat kuurosokeiden asialla ~ Raha~automaattiyhd istyksen yksinoikeus söilyy ~ ~ 19 Hilkka täytti 70 vuotta00000~00000~.000, 20 Kansikuvassa psykiatrian ja neu ro1o~ gian erikoisläiildi ri Saara Varonen Kuva: Raili Kansaan Jävellahja 22000, Pop~SäveNahja sekä ruotshik~ennen En gåva toner sowat kuurosok&den hyväks~ ~ Sävellahja ja Pop~sävellahja kuullaan sunnunta~ s~n Radio Suomen kanavalla k~o 12~03 ja 1 3~1 0~ Ruotshik~eNsen sävellahjar ~ähetysa~ka on perjantaishi k~o 19~30. Sävellahjaan voit osawstua näin: Voit so~ttaa ~ahjo~tuspuhenmhn, jo~ loin ~ahjoftukses~ peritään pu heun~as= kusi yhteydessä. Yksi soitto maksaa 40 mk. Puhelinnumerosta vastaa au tomaatti, johon voit sanella haastee si, tervehdyksesi ja toivomasi musiik kikappaleen nimen. Tai voit maksaa lahjoituksesi erillisellä maksulomakkeella joko pankkiin tai postiin. Lomakkeeseen kirjoitat ter vehdyksesi, haasteesi ja musiikkikap paleeesi nimen, Maksulomake on tä män lehden liitteenä. Lahjoltu spuh elimet (suomenkieliset) (ruotsinkieliset) Sävellahjatillt Postisiirto Pankkisiirto 9220 Ta ven selkä on taittu massa ja olemme lähestymässä kevättä, toi von aikaa. Keskustoimiston ja koko yhdistyksen vuosi on käynnistynyt kiireisissä merkeissä. Valmistelemme tilinpää tästä ja toimintakertomusta yhdistyk sen kevätkokoukselle. Yhdistyksen vuosikokoukset vaativat onnistuak seen runsaasti esivalmisteluja. Par haillaan neuvottelemme laivayhtiön kanssa kevätkokouksen yksityiskoh dista: milloin voimme kokeilla ko kouspaikassa induktiota, riittääkä va laistus, miten ruokailut sujuvat, mil laisia hytit ovat jne. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen osallis tuu Turusta lähtevään kevätko kou kseen! Tampereen Asumis ja toimintakes kuksen uudisrakennusvaihe on saa tu valmiiksi tammikuun lopussa ja nyt rakentajat ovat siirtyneet remontoi maan tyätilarakennusta kuurosokei den käyttään. Uusittavaan osaan tulee harrastusti lojen lisäksi tiloja yrittäjille; korityätja pyäräverstaat saavat omat paikkan sa. Tampereen Leijonat (Lions piiri E107) järjestivät Tampere talolla konsertin Asumis ja toimintakes kuksen hyväksi. Konsertin nimenä oli Ruutia, raminaa ja rakkautta. Laulut olivat peräisin toisen maailmansodan ajoilta. Monen hieman vanhemman kuuntelijan silmät kyyneltyivät kon sertin päättyessä Finlandia hymniin. Suuret kiitokset vielä kerran Tampe reen Leijonille. Myäs Sävellahja ja Pop Sävel lahja soivat 16, välisenä aikana Tampereen varustamisen hy väksi. Toivottavasti haastatte kaikki tuttavanne mukaan Sävellahjaan! Hyvää kevään jatkoa kaikille! Elisa Mikkola 3

3 Apua löytyy, kun mielenterveys järkkyy H enkinen ahdistus, masennus ja mielenterveyden järkkyminen ovat tuttuja asioita kaikille ihmisille, myös kuurosokeille. Ilman asiantuntijan apua näistä ongelmista on vaikea sel vitä. Avun saaminen ei suinkaan ole vaikeaa, vaikka yleisesti niin luullaan. Helsingissä toimii viittomakielinen mielenterveyspoliklinikka, jonka pa[ velut ovat kuurosokean ulottuvilla, asuinpaikkaan katsomatta. Viittomakielinen psykiatrinen polikli nikka on toiminut Helsingin yliopis tollisen keskussairaalan HYKS:n yh teydessä jo vuodesta Kuurojen Huoltokotisäätiö (nyk. Kuurojen Pal velusäätiö) aloitti RAY:n rahoittaman projektin, jonka tarkoitus oli tarjota viittomakielisiä mielenterveyspalve luita kuuroille ja kuurosokeille. Pro jekti oli aluksi kokeiluluonteinen ja sen oli tarkoitus kestää viisi vuotta. Palvelu todettiin tärkeäksi, ja vuoden 1996 alussa klinikka siirtyi osaksi HYKS:n toimintaa. Poliklinikalla työs kentelee tällä hetkellä kaksi vakituis ta henkilöä: psykiatrian ja neurologi an erikoislääkäri Saara Varonen ja psykiatrian erikoissairaanhoitaja Lea Nokkanen sekä osa aikainen osasto sihteeri. Lisäksi klinikka ostaa palve luita myös muilta asiantuntijoilta. Mitä palvelua ja kenelle? Tarkoituksemme on auttaa niitä viit tomakielisiä aikuisia kuuroja ja kuu rosokeita, jotka eivät saa riittävästi apua kotipaikkakunnallaan normaa lipalveluja käyttäen, kertoo erikoislää käri Saara Varonen. Hänen mielestään on tärkeää, että potilas voi ainakin( suurelta osin kommunikoida ilman tulkkia suoraan häntä hoitavan lää kärin kanssa. Palvelun tarpeellisuudesta kertoo jo sekin, että potilaskäyntimäärät ovat moninkertaistuneet alkuvuosista. Esimerkiksi vuodelle 1996 oli suun niteltu 660 potilaskäyntiä, mutta niitä kertyikin noin Käyntikertoja potilasta kohti on noin 1 5, tapauksesta riippuen. Se on tut kimusjakso, jonka jälkeen jatkotoi menpiteitä. Osa potilaista jää terapi aan. Terapiassa voi käydä 1 3 vuot ta. Potilaiden keski ikä on noin 33 vuotta. Kuka maksaa? Potilaalle poliklinikkakäynti on mak suton, mutta HYKS laskuttaa potilaan koti ku ntaa. Klinikka on avoin kaikille, asuinkun FO.. 7: Psykiatri Saara Varonen (edessä) ja erikoissairaanhoitaja Lea Nokkanen ovat yhdessä tehokas työpari. taan katsomatta. Potilas tarvitsee kui tenkin lähetteen oman kuntansa ter veyskeskuksesta, mielenterveystoi mistosta tai hoitavalta lääkäriltä. Vaikka suurin osa potilaistamme on Uudenmaan läänin alueelta, potilaita käy Lappia myöten. Potilas ja mah dollinen saattaja voivat edullisesti yöpyä viereisessä talossa Potilaskoti Meilahdessa tai Kuurojen Kansan opistolla Haagassa, Varonen kertoo. T~edottaminen tärkeää Poliklinikan toiminta ei rajoitu pelkäs tään potilaiden vastaanottoon. Saara Varonen kertoo, että hänen tehtäviin sä kuuluu käydä luennoimassa ja esittelemässä klinikan toimintaa eri puolilla Suomea. Tieto klinikan toiminnasta on saa tava leviämään, jotta maksusitou muksista ja lähetteistä päättävät vi ranomaiset saataisiin vakuuttuneiksi palvelujen tarpeesta. Tiedän, että monissa kunnissa maksusitoumuk sen antaminen on entistä tarkempaa nykyisten säästöpäätösten takia, Va ronen toteaa. Ovatko Etelä Suomen viittomakieli set avuntarvitsijat tässä asiassa etu oikeutetussa asemassa? Näin on, Varonen toteaa. Mutta palvelu on laa jenemassa myös muualle Suomeen. -RK Kuurojen psykiatrinen poliklinikka Tukholmankatu 8 C, pohjakerros Helsinki Avoinna ma-pe klo Puhelin (09) Tekstipuh. (09) Fax (09)

4 Yliopistoko avoin kaikille? Avoimen ynopiston ajatuksena on tarjota kaikine tasa arvoiset mahdol Disuudet yliopisto opiskeluun. Avoimen yliopiston tasa arvoa ko rostavat periaatteet eivät kuitenkaan ole toteutuneet vammaisten opiske lijoiden kohdalla, Yliopisto, samoin kuin kaikille tarkoitettu avoin yliopis to on mitoitettu keskiverto opiskeli jalle: oppimateriaalien ja tilojen suun nittelussa ei ole otettu huomioon näkö, kuulo ja liikuntavammaisia. Poikkeuksen tekee Jyväskylän avoin yliopisto. Siellä on alkanut projekti ni meltä Avoin kaikille, jossa opiskelee 12 vammaista opiskelijaa. Joukossa on sekä näkö, kuulo että liikunta vammaisia. Projektilla selvitellään tilanteita, joissa tasa arvo ei toteudu vammaisen opiskelijan kohdalla ja etsitään ratkaisuja näihin ongelmiin, kertoo Avoin kaikille projektin suun nittelija Hannu Puupponen. Puutteet opiskelijan näkö, kuulo tai liikuntakyvyssä edellyttävät yli opistolta tukitoimia, jotta kaikki opis kelijat voisivat opiskella tasa arvoi sesti, Puupponen puhuu. Kun vammaisen opiskelijan tarpeet otetaan huomioon oppimateriaaleis sa, opetustilanteissaja tenttijärjeste lyissä, hänen keskittymisensä helpot tuu oppimiseen, eikä energiaa kulu kohtuuttomasti taisteluun käytännön ongelmien kanssa. Vammaisen opiskelijaelämää helpot tamaan on jo saatu aikaan monen lais ta parannusta. Kahteen luentosaliin on asennettu induktio. Oppimateriaaleja muokataan kullekin sopivaan muotoon monella tavalla. Tenttikirjallisuutta on saatavilla tie dostoina, eli tietokoneen ymmärtä mässä muodossa. Näkövammainen voi näin lukea tenttiin oman tietoko neensa äärellä, vaikkapa puhesynte tisaattorin tai pistenäytön avulla. Pe ruskurssien kirjallisuutta on saatavilla kasetille luettuna ja pistekirjoitukse na. Tenttimisessä on joustettu niin, että opiskelijat voivat vastailla tenttikysy myksiin mikrotietokoneella tai niin, että opettaja lukee kysymykset ää neen tenttitilanteessa. Helpotusta INkkumiseen Ongelmia on aiheuttanut myös liikku minen. Jyväskylässä, kuten monissa muissakin yliopistokaupungeissa opetustilat sijaitsevat ympäriinsä eri puolilla kaupunkia. Toisella puolen kaupunkia sijaitsevan uuden luentosalin löytyminen on aina uusi seikkailu. Opiskelijoita ohjataan oikeisiin paikkoihin, ja näkövammai sia varten on tehty kohokarttoja alu eesta. Sähköllä toimiva ovi tekee lii kuntavammaisen liikkumisen suju vammaksi. Vammaisen opiskelijan käytännön hankaluuksiin osataan jo kiinnittää huomiota. Vammainen opiskelija jou tuu silti käymään läpi saman sopeu ( tum~sen yliopisto opiskeluun kuin kuka tahansa muukin. Monelle on tullut yllätyksenä, mi ten itsenäistä yliopisto opiskelu on. Kaikesta on huolehdittava itse: siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan ai kaan ja siitä, että löytää oikeat kirjat ja lukee niistä oikeita asioita, Puup ponen mainitsee. Sivutuotteena asenteiden muutosta Projektin tarkoituksena on käytännön ongelmien ratkaisemisen lisäksi asenteisiin vaikuttaminen ja tiedon levittäminen vammaisopiskelijoiden asioista. Haluamme vaikuttaa asenteisiin, esimerkiksi siihen, että luennoitsijat muistaisivat aina ottaa huomioon eri tyisopiskelijoiden tarpeet. Tavoittee namme on kehittää yliopiston toimin taa niin joustavaksi, että yhä useam man vammaisen on helpompi opis kella täällä, Puupponen kertoo. LE. Lähteet: Hannu Puupposen haastat telu, Sini lhanainen Alanko: Onko yli opisto avoin kaikille, Tietopallo 2/ Haku päällä Jyväskylän avoimen yliopiston Avoin kaikille projektiin otetaan uusia opiskelijoita. Kiinnostuneiden kannattaa ky sellä lisätietoja Avoin kaikille projektista Hannu Puupposelta, puh. (014)

5 Opiskelijaelamaan sopeutuu vahitenen Tekstipuhelin= palvelun hinnat 1997 Näkövammainen Jaana Kalhio opis kelee Avoin kaikille projektissa journalistnkkaa~ Aloitin viime syksynä, ja olen tykän nyt. Tosin en ollut ajatellut, että yli opistossa opiskeltaisiin ihan näin pal jon teoriaa! Historiaa tuntuu olevan opiskelu ohjelmassa minun maku uni liiankin runsaasti, Jaana Kalhio ker toilee. Tavoitteena on loppututkinnon suo rittaminen yliopistossa. Tarkkoja valmistumisaikatauluja Kalhio ei kui tenkaan ole itselleen asettanut, Journalistiikan opiskelijoilla eli tule villa toimittajilla on paljon luentokurs seja, mikä on aiheuttanut Kalhiolle pientä päänvaivaa. Luennot pidetään ympäri kaupun kia. Uuteen luentopaikkaan lähtemi nen jännittää aina, siitä tulee itselle ylimääräisiä paineita. Olisi hyvä, jos luennot voitaisiin keskittää samaan tilaan. Tämän järjestäminen taitaa kui tenkin olla aika mahdotonta, Hyvä luennoitsija ei mutise Kalhio tekee luentomuistiinpanonsa nauhurin avulla, mikä ei aivan kaikilla luennoilla onnistu. Jos luen noi~ija on epäselvä mutisija, hänen puheestaan ei saa kasetilta mitään selvää. Hyvä luennoitsija puhuu niin, että hänen puheensa kuuluu. Hän ei myöskään vaeltele ympäri sallia, eikä seiso selin mikrofoniin päin. Jos lu ennoitsija esittää piirtoheitinkalvoja tai kirjoittaa liitutaululle, toivon hänen selostavan, mitä hän on kirjoittanut. ( Välillä olen muistuttanut luennoit sijoita olemassaolostani ja tarpeista ni. Muistutukset ovat menneet hyvin perille. Yleensä istun nauhurini kans sa luentosalin ensimmäisellä penkki rivillä, joten pysyn opettajan mieles sä, koska hän voi koko ajan nähdä minut. Joukkoon sopeutuu Alkuun Kalhio jännitti muita opiske lijoita. Hän ei tuntenut 60 muun opis kelijan joukosta ketään ennestään, eikä kontakteja muihin syntynyt alus sa luennoillakaan. - Koska en näe, en voi tehdä luento salissa yleissilmäystä toisiin ja arvi oida, keneltä voisin kysyä jotakin asi aa. Pitäisi vain kulkea jonkun ääntä kohden ja kysyä. Tämä tuntui aika vaikealta. Jaana K~ ~ tutustuu luentopaikan sijantiin kohokartan avulla Nyt olen tutustunut kahteen tyttöön, jotka pyysivät minua tekemään ryh mätyötä heidän kanssaan. Heiltä olen voinut kysellä muistakin opiskeluasi oista. Myös opettajat ovat tukeneet Kalhion pääsyä sisään opiskelijoiden yhtei söön: Radioluentoja pitänyt opet taja kysyi minulta, haluaisinko kertoa itsestäni kaikkien kuullen. Suostuin, ja se jotenkin laukaisi tilannetta. Nä kövammani oli kaikille selvä asia sen jälkeen. Kalhio rohkaisee muitakin projektiin mukaan: Suosittelen lämpimästi kaikille, jot ka epäröivät varsinaisen yliopiston puolelle hakeutumista. Avoimessa yliopistossa ja Avoin kaikille projek tissa saa turvallisissa raameissa tun tumaa opiskeluun. Jos paikka miel lyttää, voi pyrkiä varsinaisen yliopis ton puolelle.le Kaikkina aikoina: 2,93 mk/pu helu paikallispuhelumaksu eli ppm. Tämän numeron kautta soite taan suomen, ruotsin ja englanninkieliset puhelut Maanantaista perjantaihin klo 8 17: 2,20 mk/minuutti + ppm. Muina aikoina: 1,46 mk/puhelu + 1,25 mk/minuutti + ppm. Tämän numeron kautta soite taan puhelut matkapuhelimiin ja puhelut Ruotsiin Kaikkina aikoina: 1,46 mk/pu helu + 3,95 mk/minuutti + ppm. Tässä numerossa ovat maksulliset asiapalvelut Kaikkina aikoina: 13,60 mk! minuutti + ppm. Tässä numerossa on osoite palvelu sekä maksulliset viihdepalvelut. Hinnat sisältävät arvonlisä veron. 8 9

6 Tu~kk~to~m~nnan ~yhyt h~storia: Auttamisesta kielelliseen tasa~arvoon Vftomakie~entu~kkien järjestö, Suo men V ttomak~e~entu~kit ry on pääs syt &ku~suuden kynnyksene, 15 vuo den ~kään~ Lapsuusvuodet ovat taka na, mutta oma asema maan massa on vielä vähän haussa. Vttomakielentulkit pohdiskenvat oman alansa menneitä ja tulevia jär jestönsä Suomen Vilomakielentulkit ry:n 15 vuotisjuhlissa Helsingissä helmikuussa. Vttomakielentulkkien nuorta ammat tikuntaa pohditutti juhnnnan lomas sa mm. tulkkien ammatinistuminen. Miten ammatti on kehittymässä va paaehtoisten ja palkattomien tulkki en ajoista oikeaksi ammatiksi muiden joukkoon? Viittomakielentulkki Tuu la Vatanen esitteli aiheesta tekemään sä tutkimusta 15 vuotisjuhnnnan lo massa. Mitä ammatinisuus tarkoittaa? Yhden määrityksen mukaan ammatil lisuuteen liittyy, että työ on kokopäi vätoimista ja siihen voi kouluttautua yliopistotasolla. Ammatissa toimivil la on oma ammattijärjestö, johon voi kuulua vain ammattiin kelpoisuuden omaavia henkilöitä. Ammatillisuuteen liittyy myös, että ammatti on tunnustettu julkisesti. Ammatilla on oma nimikkeensä, sen rajat ovat selkiytyneet, eli on olemas sa tietoa siitä, mitä kyseisessä amma tissa toimivat ihmiset oikeastaan te kevät. Julkiseen tunnustamiseen Nit tyy myös monopoliasema omalla alal la, eli muut eivät noin vain voi ryhtyä tekemään työkseen samoja asioita. Ammatillisuuteen kuuluu myös eetti nen säännöstö, jossa on määritelty ammatissa toimiville yhtenäiset peli säännöt. Tuula Vatanen tutki, millä tavoin yht tomakielentulkkien ammatti on näiden määritysten perusteella ammatillistu nut. Vatanen erottelee viittomakielen tulkkien ammatillistumisessa kolme vaihetta. Autettavat asiakkaat Tulkkien ammattikunnan ensimmäi sessä vaiheessa asiakkaat, kuurot ja kuurosokeat ajateltiin henkllöiksi, joita tulee ensisijaisesti auttaa, Suhde asi akkaaseen oli kokonaisvaltainen: tulkki tulkkasi, auttoi asiakasta mo nenlaisissa ongelmatilanteissa ja asi ainhoidossa. Nämä ensimmäiset tulkit olivat itse opp~neita, kuurojen ja kuu rosokeiden sukulaisia, tuttavia tai järjestötyönte kijöitä, jotka tulkkasivat palkatta. Tulkkaus perustui käytännössä opit tuihin viittomakielen ja viitotun pu heen taitoihin, ei ammatilliseen kou lutukseen. Tulkeilla ei ollut omaa työ ~ yhteisöä, ja tulkkauksen säännöt pe ~ rustuivat maalaisjärkeen pikemmin kuin alan ammattilaisten yhteisiin pe lisääntöihin. Askelia ammatinisuuteen 1970 ja 1980 lukujen vaihteessa tul km roolia alettiin pohtia enemmän ja enemmän. Alkoi viittomakielentulkki en ammatillinen koulutus, joka oli al kuvaiheessa vuoden mittainen perustettiin Suomen Viittomakielen tulkit ry ja saatiin voimaan tulkkien C eettiset ohjeet. Verrattuna tulkin työn ensimmäiseen vaiheeseen työn tulokset olivat asiak kaan kannalta tasa arvoisempia. Aut tamisen sijasta korostui asiakkaan mahdollisuus osallistua tasa-arvoi sena yhteiskuntaan. Invalidihuoltolaki mahdollisti jo sen, että tulkit saivat palkkaa työstään. Tulkkaaminen ei kuitenkaan vielä elättänyt ketään päätoimisesti, vaan tulkit tulkkasivat sivutoimisesti, mui den töiden ohella. Vieläkään tulkeilla ei ollut omaa työyhteisöä, ja tulkit työskentelivät enimmäkseen vain omilla kotipaikkakunnillaan ja niiden lähistöllä. Nykypäivä: ammatnlistum[ sen kynnyksenä Viimeisten vuosien aikana on otettu aimo harppaus kohti ammatillistu mista. Ammatillinen koulutus pidentyi 1986 kahden vuoden ja vuonna 1988 kol men vuoden mittaiseksi. Viittomakie lentulkkauksesta tuli jo kokopäiväis tä työtä. Tulkin toimenkuva on laajentunut monellakin tavalla. Yhä useampi tulk ki toimii myös opettajana. Asiakas kunta on laajentunut: tulkki tekee työ tään kuurojen, kuulovammaisten, kuurosokeiden ja myös puhevam maisten kanssa. Työhön kuuluu yhä enemmän yhteistyötä viranomaisten kanssa ja valistustyö vie enemmän aikaa tulkin työajasta: tulkilla on jo asiantuntijan rooli

7 Tulkkien pelisäännöt ovat jämäköity neet ja yhtenäistyneet. Ammattieettis ten sääntöjen lisäksi tulkkitoimintaa säätelevät vammaispalvelulaki ja so siaantoimistot. Työyhteisäkin on jo olemassa: eri puolilla Suomea toimi vat tulkkikeskukset. Kaupunki uudessa valossa VUttomisen lisääntymisen myötä on saavutettu merkittävä asenteeninen voitto: vnttominen on normaalia ei Viittovan mielestä. Julkista tunnustamista vielä kaivataan Ovatko vnttomakielentulkit sitten jo saavuttaneet kaikki jutun alussa lue tellut ammatlnisuuden tunnusmerkit? Eivät aivan vielä, Tuula Vatanen sa noo Kokopäivätyö, ammattijärjestö ja am matin eettinen säännöstö on jo saa vutettu. Ammatin julkisen tunnusta misen eteen pitäisi sen sijaan vielä tehdä töitä: viittomakielentulkkien pi täisi saavuttaa virallinen monopoli alalleen, Koulutus ei aivan vielä ole yliopistotasoista, mutta on hyvää vauhtia nousemassa sinne. Vatanen pyytää myös tulkkien asiak kaita osallistumaan tulkkien aseman vahvistamiseen ja vaatimaan lisää tulkkeja omissa nimissään. On myös asiakkaiden etu, että viittomakielen tulkkien asema yhteiskunnassa para nee. LE Miten näkövammainen näkee? Miten näkövamma vaikuttaa arkipäivän as kareista selviytymiseen? Vastauksia kysymyksiin löytyy Jukka Jokin iemen ja kumppaneiden uudesta elokuvas ta nimeltä Kaupunki uudessa valos sa. Elokuva kertoo heikkonäköisten sel viytymisestä rakennetussa ympäris tössä heidän omien kokemustensa kautta. Filmissä seurataan heikkonä köisten Marina Vuorijärven, Lauri Häyhän, Satu Lindgrenin ja Pasi Päi visen elämää keittiötöistä työpaikal le, opiskeluista iltamenoihin. Elokuvakatsoja saa kokea, mitä hä märäsokeus, häikäistyminen, näkö kentän supistuminen ja kontrastien ja van en erottam~sen vwkeus tarko~tta C vat käytännössä. - Näiden henkilöiden elämysten kaut ta filmi kertoo niin kanssaihmisille kuin suunnittelijoillekin heikkönä köisten selviytymisestä rakennetus sa ympäristössä, elokuvantekijät ker tovat. Elokuva onnistuu olemaan asiallinen ja havainnollinen olematta samalla kuiva ja huumoriton. Talvimyrskyjen keskellä vaeltava kat soja ilahtuu myös siitä, että elokuva on kuvattu kesäaikaan. Sen päähen kilöt lähtevät ilta auringossa purjeh timaan, kun katsoja saa lähteä kuvan päätyttyä pakkaseen ja lumeen. Tutkimusprojekti taustalla Kaupunki uudessa valossa elokuva liittyy Soteran eli sosiaali- ja tervey denhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutin tutkimusprojektiin nimeltä Hyvä ympäristö heikkönäköiselle. Projektissa on tutkittu, miten hyvin julkiset ja puolijulkiset tilat soveltu [ vat nakovamma~s~lle Tutk~jat ovatar vioineet yli 20 tilaa rautatieasemista terveyskeskuksiin. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua kesään mennes sä, kertoo tutkimusta tekevä Jukka Jokiniemi. Kaupunki uudessa valosssa eloku va valmistui tutkimusprojektin liit teeksi, kouluttamaan yleisöä huo maamaan asioita näkövammaisten kannalta. Elokuvan tarkoituksena on herättää ihmiset ymmärtämään, miten heikkonäköiset hahmottavat ympä ristöään, Jokiniemi kertoo. Elokuvaa ruvettiin työstämään viime toukokuussa. Aloin kerätä työryh mää ympärilleni. Käsikirjoittajaksi löysin taitavan ja kokeneen kirjoittajan, mainonnan suunnittelija Maila Mehtälän, joka on itsekin heikkonäköinen. Sopivien näyttelijöiden etsiminen edustamaan erilaisia näkövammoja ei käynyt aivan yhtä helposti. Tyyppejä oli yllättävän vaikea löytää. Lopulta kuitenkin sain käsiini nämä neljä. Kuvaukset tehtiin elokuun lielteillä. Kuvaajaksi saimme kokeneen Kari Salmen, joka innostui päästessään kuvaamaan itselleen aivan uutta ai hepiiriä, Jukka Jokin iemi puhuu. Filmi esitettiin ensimmäistä kertaa Kynnys ry:n järjestämässä vammais aiheisten elokuvien tapahtumassa Täydellinen rujo ihminen. Elokuva tapahtuma pidettiin Ateneumissa, Helsingissä tammikuussa. Elokuvasta tehdään myös englannin ja ruotsin kieliset versiot.le, 12 13

8 Vammaiset valkokankaalla Vammaiset esitetään eiokuvissa yleensä yksipuolisesti. Amerikka laiselokuvista löytyy lähinnä kolmen laisia vammaishahmoja. Vammainen ön joko viaton rassukka, paha hirviä tai sankarihahmo, jonka.vammaisuus hyväksytään vain siksi, että häneltä löytyy vammojen lisäksi erikoisia ky kyjä ja superihmisen ominaisuuksia. Elokuvamaailmassa on käytetty te hokkaasti hyväksi sitä, että vammai suus herättää ihmisissä voimakkaita tunteita, Kynnys ry:ssä työskentele vä San Salovaara kertoo vammaiselo kuvista tehdyistä tutkimuksista. Ateneumissa, Helsingissä pidettiin tammikuussa elokuvatapahtuma, jos sa pohdittiin vammaisuuden esittä mistä elokuvissa. Kynnys ry:n ja tai dejärjestö MUU ry:n järjestämässä Täydellinen - rujo ihminen tapah tumassa esitettiin parisenkymmentä koti ja ulkomaista elokuvaa, jotka tavalla tai toisella käsittelivät vammai suulla ja vammaisena olemista. Ateneumissa pidetyn elokuvafesti vaalin kaltaiset tapahtumat ovat yksi keino, jolla elokuvien yksinkertais tettuihin käsityksiin vammaisista ja vaiimaisuudesta voidaan vaikuttaa. Tapahtumassa nähtiin hyvin erilaisia ja eri aikakausiltakin peräisin olevia elokuvia, joiden näkökulmat vammal suuteen myöskin poikkesivat toisis taan. Näin voitiin nostaa esille ja kes kusteltavaksi näitä asioita, festivaa lin puu hanainen San Salovaara pu r huu. Vammaiset elokuvan tekijöinä Elokuvien yleisölleen tyrkyttämiin kä sityksiin vammaisuudesta voidaan tietenkin tehokkaasti vaikuttaa myös niin, että vammaiset itse ryhtyvät ak tiivisiksi elokuvantekijöiksi. Näin he voivat itse laajentaa elokuvien vam maisista antamaa käsitystä. Vammai sia elokuvantekijöitä on alkanut myös löytyä. He eivät tosin yleensä halua tulla tunnetuiksi nimenomaan vam maisina elokuvantekijöinä, vaan elo kuvan ammattilaisina ammattilaisten joukossa. Festivaaleilla nähtiin esimerkiksi elo kuvaohjaaja Antti Raiken henkilöku va tanssija Juho Saarisesta, kehon ilmaisun ja viittomakielisen kulttuu rin esitaistelijasta. Ohjaaja on itsekin kuuro. Samoin nähtiin elokuva nimeltä Spa gettijalat, joka kertoo lihastautia sai rastavasta nuoresta naisesta. Eloku van ohjaajana ja päähenkilönä on Ii hastautia sairastava Janna Thor ström. Elokuva kertoo rauhallisesti ja tyynesti täynnä elämänhalua olevan naisen elämästä, ajatuksista ja unel mista, Elokuva alalle mahtuisi enemmänkin vammaisia. Kuten taiteessa yleen säkin, vammaiset eivät ehkä kuiten kaan ole vielä tarpeeksi rohkaistuja ryhtymään elokuvantekijöiksi, Salovaara miettii. Taidekoulutukseen pyr kiminen ja omien juttujen toteuttami nen vaativat vammaiselta suurta vim maa ja uskoa omaan asiaan. Täydellinen rujo ihminen elokuvatapahtuma näytti ainakin saamansa julkisuuden perusteella antaneen ih Janna Thorströmin elokuvasta Spagettijalat. misille ajattelemisen ja keskustelemi sen aihetta. San Salovaaran mukaan festivaali oli yleisömenestys. Elokuvia kävi katso massa noin 650 ihmistä, Yleisön jou kossa näkyi sekä eri tavoin vammai sia että ei vammaisia, mikä tyydytti järjestäjiä. Olen iloinen siitä, että tapahtumas ta tuli myös suuri mediamenestys. Lehdet kirjoittivat tapahtumasta ah kerasti. Olimme tyytyväisiä myös sii hen, että tapahtuma otettiin huomi oon lehdissä nimenomaan kulttuuri tapahtumana ja siitä kirjoitettiin kult tuurisivuilla. Yleensähän tällaisia ta pahtumia ei käsitellä oikeaan kulttuu riin liittyvinä, vaan niitä pidetään lä hinnä puuhasteluna. LE

9 Pieniä muutoksia sosiaaliturvaan Suurimmat muutokset tämän vuo den sosiaallturvassa liittyvät kansan eläkeasioihin. Muuten sosiaaliturva säilyy suurin piirtein samanlaisena kuin ennenkin. Kansaneläke Kansaneläkelaki muuttui tämän vuo den alussa. Muutokset ovat eläkkeen saajan kannalta pieniä. Kelasta muis tutetaan, että eläkkeenä jo olevan ei yleensä tarvitse itse ryhtyä toimenpi teisiin muutosten takia. Kansaneläke määräytyy eläketulojen mukaan ja se on suuruudeltaan markkaa kuukaudessa. Kan saneläkkeen pohjaosa ja lisäosa on yhdistetty kansaneläkkeeksi. Rinta malisä, eläkkeensaajien hoitotuki ja eläkkeensaajien asu mistu ki eivät enää edellytä kansaneläkkeen saamista. Vuoden 1996 alussa alkanutta poh jaosien leikkaamista jatketaan edel leen. Leikkaus on helmikuusta 1997 alkaen vuosittain helmikuussa 20 prosenttia. Valtioneuvosto voi muut taa Ieikkausprosenttia. Kansaneläkkeitä korotettiin vuoden alussa 0,6 prosentilla elinkustannus ten nousua vastaavaksi. Indeksi koro tusta ei tule eläkkeensaajien hoitotu keen, lapsikorotukseen eikä puoliso lisään. Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat työ ja virkaeläkkeet nousivat vuoden (~ alusta seuraavasti: korotus on noin yksi prosentti niille, jotka ovat täyt täneet65 vuotta ennen Nuo rempien työeläkkeitä korotetaan noin 1,8 prosentilla. Rintamalisän saamiseksi vaaditaan erillinen tunnus. Siihen sekä ylimää räiseen rintamalisään tulee 0,6 pro sentin indeksikorotus. Eläkkeensaajien asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voi daan maksaa, jos henkilö on täyttä nyt 65 vuotta tai saa jotakin seuraa vista eläkkeistä: täysi työkyvyttö myys- tai yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, Kelan perhe eläke tai rintamasotilaseläke. Eläkkeensaa jien asumistukea voidaan myöntää myös, jos henkilö saa tapaturman, lii kennevahingon tai sotilasvamman perusteella eläkettä, elinkorkoa tai ansionmenetyskorvausta. Tuloksi lasketaan koko kansaneläke, jolloin lisäomavastuuraja nousee pohjaosan verran. Muutokset toteu tetaan vasta seuraavassa tarkistuk sessa. Eläkkeensaajien hoitotuki Eläkkeensaajien hoitotuki muuttuu eriniseksi etuudeksi. Sen saaminen edellyttää 65 vuoden ikää tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä. Hoitotukea täytyy hakea erikseen, kun vammaistuki päättyy. Tasoltaan tuki säilyy ennal laan. Sairausvakuutus Sairauspäivärahaperusteisiin on tul lut indeksikorotus. Se ei kuitenkaan koske tarveharkintaista päivärahaa, eikä vähimmäismääräistä äitiys, isyys.- ja vanhempainrahaa. Tyäelä ke- ja työttömyysvakuutusmaksut otetaan huomioon päivärahaa lasket taessa kuten vuonna Aikuisten hammashuollon korvaus C ten laajennusta lykätään vuoden 1999 loppuun saakka. Lokakuun 1997 alusta otetaan käyttöön järjestelmä, jossa vuonna 1955 tai sitä aiemmin syntyneet saavat korvausta hampai den tutkimuksesta ja ehkäisevästä hoidosta kerran kolmessa vuodessa. Korvaus on 75 prosenttia taksan mu kaisesta määrästä. Uusia kalliita lääkkeitä ei korvata sai rausvakuutuksesta vuonna Potila~ saavat lääkkeet maksutta jul kisesta terveydenhuollosta. Kustan nukset korvataan kunnille valtion osuuksien mitoituksessa. Vanhempainrahakausi pitenee niillä vanhemmilla, joille syntyy keskonen, kaksoset tai useampia lapsia kerral la. Myös ottovanhempien van hempai nrahakausi pitenee. lsyysloman käyt tö tulee joustavammaksi. Vammaisetuudet Vammaistukeen ja lapsen hoitotukeen ei tule indeksikorotuksia. Vammais tuen saamisen edellytyksiin on tullut pieniä muutoksia. Esimerkiksi var hennettua vanhuuseläkettä saavat alle 65 vuotiaat siirtyvät vammaistuen piiriin. Lapsilisät ja äitiysavustus Lapsilisät ja äitiysavustus säilyvät ennallaan. Myös lasten kotihoidon tuki pysyy ennallaan elokuun alkuun asti, jolloin koko järjestelmä muuttuu lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tueksi. Vakuutusmaksujen muutokset Vakuutetun kansaneläkevakuutus maksu poistuu. Sairausvakuutus maksua alennetaan pennillä äyriä ylittävien eläke ja työtulojen osalta. Lähde: Kela 16 17

10 Tampereen Leijonat kuurosokeiden asialla Raha~automaattiyhdistyksen yksrno~keus sailyy Tampereen ja Pirkanmaan alueella toimii kaikkiaan noin 80 aktiivista Lions Club järjestöä. Jäseniä näis sä klubeissa on noin Kun sel lainen joukko panee toirneksi, niin jäl keä syntyy. Helmikuun 7. päivänä Tampere ta lossa järjestettiin konsertti kuuroso keustyölle. Ruutia, raminaa ja rak kautta konsertin tarkoituksena oli kerätä rahaa kuurosokeiden uusien kuntoutus- ja opetustllojen varusta miseen. Samalla se oli kunnianosoi tus niille, jotka puolustivat rintamalla Suomen itsenäisyyttä ja vapautta. Konsertin teemana oli sota ja sotilai den tunnelmat rintamalla. Illan pää solistit lnga Sulin ja Matti Heinivaho ja Tampereen mieslaulajien kuoro esittivät vanhoja tuttuja sota-ajan kappaleita. Säestyksestä huolehti Kotkien puhallinsoittokunta. Illan ai kana kuultiin monia suomalaisille rak kaita sota ajan kappaleita kuten Elä mää juoksuhaudoissa ja Laatokka Karjalan povi. Musiikin oli ohjannut Jussi Aarnio TV2:sta.. Tarkoituksenamme oli järjestää muistoja herättävä murheentorjunta ilta, musiikillahan oli sodan aikana suuri merkitys taistelumielialan ko hottajana, kertoo Lions Club 107 E piirin kuvernööri Onni Grönlund. Konsertti huipentui Tampereen mies laulajien esittämään Finlandiaan. Konsertti keräsi Tampere taloon ar v~olta kuulijaa Konsertin tulk ( kasivat viittomakielelle Sisko Hiltunen ja Raija Lintula. Myös muut konsertin järjestelyt saivat kiitosta. Kuu rosokeiden auttaminen on ollut jo vuosia Tampereen Leijonien sydä menasia. Tampereen Leijonien Onni Grönlund ja Matti Hirvonen kertoivat muutamal la sanalla vuosia kestäneestä yhteis työstä kuurosokeiden kanssa. Yhteis työ alkoi 80-luvun alussa, jolloin Kuurosokeiden Palvelutalon rakenta minen aloitettiin. He viittasivat myös maaliskuussa alkavaan sävellahja konserttiin. Väliajalla Anu Mikkola ja Riku Virta nen esittelivät omaa työskentelyään tietokoneella. Molemmat käyttävät tie tokonetta opiskelussaan ja kummal lakin on käytössään pistenäyttö, iso näyttö ja puhesyntetisaattori. Esillä oli myös kuurosokeiden käsitöitä. RK. Euroopan unionin komissio on teh nyt päätöksen, jonka mukaan Raha automaattiyhdistyksen yksinoikeus rahapelitoimintaan säilyy. ~ Raha-automaattiyhdistyksellä eli RAY:llä on pitkään ollut yksinoikeus pitää yllä rahapelejä, esimerkiksi pa jatsoja ja kasinopelejä. Rahapeleihin kerääntyneet rahat on jaettu avustuk sina sosiaali ja terveysjärjestöille, muiden muassa Suomen Kuu rosoke at ry:lle. Viime vuonna muutamat ulkomaiset yrittäjät tekivät EU:n komissiolle va lituksen Raha automaattiyhdistyksen toiminnasta. Valittajien mukaan Suo mi rikkoo EU:n säännöksiä vastaan, ( kun se antaa vam RAY Ne yksrno~ke uden rahapelien pitämiseen. Valituk sen tehneiden mielestä muillakin yri tyksillä on oikeus rahapelitoiminnan harjoittamiseen. Valitus ei mennyt läpi. Yksinoikeus on EU:n mielestä laillinen tapa valvoa ih misten haluja pelata rahapelejä ja käyttää pelitoiminnalla kerätyt varat yleishyädyllisesti. Komission päätök sen mukaan ei ole aiheellista kieltää valtion yksinoikeutta rahapeleihin. EU:n mukaan valtion yksinoikeus on keino torjua keinottelijoita, jotka käyt tävät rahapelitoiminnasta saatuja va roja omaksi hyödykseen ja omiin tar koituksiinsa. Komission mielestä valtion yksinoi keus rahapeleihin on perusteltu, eikä se ole epäsuhteessa niiden tavoittei den kanssa, joita varten se on ase tettu. Komissio toteaa päätöksessään, ettei näytä olevan mitään syytä pitää Raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeuden sallivia säännöksiä sellai sina, että ne rikkoisivat yhteisön la kia. Ray:n toimitusjohtaja Markku Ruoho nen on luonnollisesti tyytyväinen EU:n päätökseen: EU:n komission kanta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien yksinoikeuden säilyttämi seen on odotettu ja johdonmukainen. Se on hyvä ratkaisu suomalaisen va paaehtoisen sosiaalityön rahoituksen kan nalta.le, 18 19

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 13.12.2011 klo 16:00-17:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 06.06.2011 klo 18:00-20:46 Paikka kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 57 26.10.2017 70 14.12.2017 Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Marina Kostik. Joulu. Naiskuorolle

Marina Kostik. Joulu. Naiskuorolle 32 758 Marina Kostik Joulu Naiskuorolle 2017 Copyright by the Composer All Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the prior permission

Lisätiedot

Naantalin kaupungin äänestysaluejako

Naantalin kaupungin äänestysaluejako Kaupunginhallitus 144 18.04.2017 Kaupunginvaltuusto 38 24.04.2017 Naantalin kaupungin äänestysaluejako 187/00.00.00/2016 Kaupunginhallitus 18.04.2017 144 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Naantalin kaupungin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 8 13.12.2016 Perusturvalautakunta 5 28.03.2017 Perusturvalautakunta 8 29.05.2018 Periaatepäätös palvelusetelin käyttöönotosta mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa /Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

2. TUTUSTUN KIRKKOONI

2. TUTUSTUN KIRKKOONI 2. TUTUSTUN KIRKKOONI Ikonit kuuluvat ortodoksiseen kirkkoon ja kotiin 1. Laita rasti niiden kuvien viereen, joihin sinusta ikoni voisi kuulua. Väritä kuvat. 2. Kirjoita kir-jain-kor-teil-la-si sana IKONI.

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t. Kasvun ja oppimisen 56 25.10.2018 lautakunta Kaupunginhallitus 284 05.11.2018 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämäärärahaesitys 927/02.02.00/2017 KASVOPPI 25.10.2018 56 Kokoukseen tuotu esitys: lousarviomääräysten

Lisätiedot