Kommentteia tutkimuksesta "Luotsauksen vaikuttavuus" I Kommentin taustaksi. 1. Tehtzivii

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kommentteia tutkimuksesta "Luotsauksen vaikuttavuus" I Kommentin taustaksi. 1. Tehtzivii"

Transkriptio

1 Lakiasiaintoimisto Varatuomari ILMARI HAAPAJOKI Ky Aapontie 3 A, Espoo Puh Fax siihkciposti : tsto.haapajqk illaeljts.util. Kommentteia tutkimuksesta "Luotsauksen vaikuttavuus" I Kommentin taustaksi 1. Tehtzivii Luotsiliitto-Lotsforbundet ry on pyytiinyt minua tutustumaan Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuun B I "Luotsauksen vaikuttavuus" ja lausumaan kirjoituksessa esitetysta kiisitykseni. Ttissti tarkoituksessa esitrin seuraavaa. 2. Yleistii Suomessa luotsauk,sesla on siiridetty lailla. Keskeiset voimassa olevat luotsausta koskevat siiiidokset sisiiltyviit luotsauslakiin ( ) siihen myohemmin tehtyine muutoksineen. lakiin Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtioksi ( 1008/201 0) sekii valtioneuvoston asetukseen luotsauksesta ( ). Muuallekin lainsiiiidiintcion sisiiltyy yksittiiisiii luotsausta koskevia oikeusohjeita. Luoisauslaissa m?i2iritelliiiin mm. mitii laissa tarkoitetaan lttotscurksella. luotsilla ia luotsausyhtiolla. Lainstitidtinncjssii erotetaan selviisti toisaalta luotsausja toisaalta luotsauspalvelujen tuottaminen. Luot^taus on alukseen ohjailuun liittyviiii toimintaa, jossa luotsi toimii piizillikon neuvonantaj an a sekzi ve si al ueen j a merenkul un asiantuntij ana. Luolsauspalvelut kzisitteenii ovat selviisti laajempi ja raioiltaankin epiimziiiriiisempi kuin luotsaus; sisiiltiien oikeastaan kaikki itse luotsausta tukevat toimet kuten luotsausorganisaation ylliipidon siihen sisiiltyvine aktuelleine tarpeineen, johon puolestaan kuuluu mm. asianmr.rkaisten toimintatilojen ylliipito, teknisen viilineisto, huolehtiminen henkilokunnan ja erityisesti luotsien riittiivyi'destai, luotsien kuljetukset aluksille ja sieltii pois. toiminnarr hallinto-organisaation jiirjestiiminen, luotsien koulutus jne. Ns. luotsiviilitys (Fokka) kuuluu hallinto-organisaatioon. Itse luot,snu,i" ioka luonnollisesti kuuluu luotsauspalveluien ytimeen, on perinteisesti ia yhii edelleen luotsauslaissa miiiiriitty luotsin vastatavaksi ja vastuulle kuuluvaksi toimeksi.

2 Luotsin velvollisuuksista luotsauksessa on siten siiiidetty lailla. Luotsit ovat velvolliset tiiytt2imiitin velvollisuutensa luotsauslaissa siiiidetyn rikosoikeutlellisen virkavustuun nojctlla. 3. Historiallinen kehitys Nykyinen luotsauslain.f tirjestelmii on perriisin aialta, jolloin siitii sii2ideltiin luotsausasetuksella ( ) ja sitii tiiydentiivillii luotsauksesta huolehtivan merenkulkuhallituksen/laitoksen ohjeilla ja miiiiriiyksill2i. Yksityiskohtaisia rn2iiiriiyksiii annettiin jopa merenkulkupiireittiiin. Valtion virkamiehenii toiminut luotsi toimitti luotsauksen. Tiimii m1,os merkitsi, ettii valtion luotsi vastasi tehttiviin suorittamisesta htinelle virkamiehenzi kuuluvin oikeuksin j a velvol I i suuksin. Virkamiesaseman katsottiin oikealla tavalla turvaavan luotsin toiminnan itseniiisyyden alusturvallisuuden ja yhteiskunnan eri etujen valvonnassa. Se oli myos peruste luotsin erikoisasemalle" jossa luotsi joutui toimimaan yhteistyossri piiiillikon ja vahtimiehiston kanssa. Luotsi ei ollut alistus- tai kiiskyvaltasuhteessa priiillikkoon tai laivanisiintiiiin. Luotsauspakko ja luotsinkiiyttovelvollisuus ei kr"ritenkaan ollut niin pakottava kuin miksi se myohemmin I ainsiiiidiinno s sii on muuttunut. Luotsauksesta siiiidettiin lailla ensimmiiisen kerran v (luotsauslaki 90/1998). Lain mukaan merenkulkulaitos oli velvollinen httolehtimaan luotsatrksen.jcirjestcimisestti. Luotsit toimivat edelleen valtion virkamiehinei merenkulkulaitoksessa. Luotsauslakiin sisiiltyviin valtuussritintojen mukaan muut kuin laissa mainitut luotsausta koskevat miiiiriiykset annettiin luotsausasetuksella ja merenkulkulaitoksen priritoksillii. Luotsauslainia muihin sen nojalla annettujen sziiidoksien ja miiiiriiyksien mukainen luotsausjtir.iestelmii perustui kiiytiinnollisesti katsoen jo aikaisemmin voimassa olleen luotbausjiirjestelmiin vahvistamiseen, joskin eriiitii muutoksia tehtiin mm. luotsauspakon tiukentumisen muodossa. Luotsauslakia tiiydensiviit lakia alemmanasteiset siizidokset. nim merenkulkulaitoksen ohjeet luotsauksesta. Niiissii ohjeissa silloin voimassa olevaa lakia tiiydentiien ja myds yksityiskohtaisemmin miiiiriittiin luotsin velvollisuuksista ja tehtavista. (Luotsauksen alkaminen, pritittyminen. luotsipaikasta sopiminen. luotsin tehtavat luotsauksen alkaessa. yhteistyd ptiiillyston kanssa. yhteydenpidot VTS:iin ym. s1,viiys, aluksen ulkopuolelta annetut ohjeet jne.). V:n 1998 luotsauslakija sen nojalla annetut sii[dokset maarittelivrit mm. luotsin ja luctlsauksen sekii miiziriisi luotsin.ia paallikon suhteesta. Eriis keskeisiii seikkoja oli vahvistaa laissa piitillikon ja luotsin vrilinen suhde. Aluksen paallikko oli vastuussa aluksen ohjailusta. Luotsi oli vastuussa luotsauksesta. Luotsin tehtiivzi oli siten avustaa ja antaa ohj eita luotsattavan aluk sen p[allikolle. Piitillikon vastuuta ja luotsin asemaa luotsauksessa koskeva oikeusohjeet olivat laissa ja sen nojalla annetuissa ohjeissa ja miiiiriiyksissii sisiilloltii2in selkeiit. Luotsauksem alkamisen.la piiiittymisen miiiirittelyllii oli vahinkojen korvausjiirjestelmiin kannalta tiirketi merkitys. Valtio ei nimittiiin vastannut luotsauk^sessa aiheutetusta vahingosta. Ns. passiivisen identifikaation tilanteissa valtio kuitenkin joutui ktirsimiiiin ja kantamaan vastuun sen omaisuudelle aiheutuneen luotsin osuutta vastaavan vahingon.

3 Asian luonteesta johtuu. ettei luotsauslain.iiir.jestelmzi ole dispositiivistii oikeutta eli oikeutta, josta jonka sisiillostii voitaisiin vapaamuotoisesti sopia toisin. 4. Luotsauslaki 940 I 2003 i a mvohemmrit muutokset lainsiiiidiinno s sii Kun lucttsauspalvelujen tuottuminen siirrettiin valtion liikelaitoksen (Luotsausliikelaitos) hoidettavaksi. siiiidettiin uusi luotsauslaki ( ), jolla kumottiin aikaisempi. Luotsauspalvelujen tuottaminen annettiin Luotsausliikelaitokselle, jolla oli velvollisuus tarjota luotsauspalveluja Suomen aluevesillzi ja Saimaalla. Valtuudet lakia alemmanasteisteisten stitinnosten ja miiiiriiysten antamisesta muutettiin perustuslain vaatimusten mukaisiksi. minkii muun ohella merkitsi merenkulkulaitoksen luotsausohjeiden kumoamista velvoittavan siiiidoksen muodossa. Luotsausoh.jeisiin sisiiltyviit periaatteet ja osa ohjeisiin sisiiltyvistii miiiiriiyksistzi siirrettiin ja sisiillytettiin luotsauslakiin. Niiin uusi luotsauslaki sisiilsi oikeusohjeet. joista aikaisemmalla lailla ja po. ohjeilla oli siiiidetty. Osia luotsausohjeiden yksityiskohtaisista miirirriyksistii voi olla jzitinyt noudatettavaksi tapaoikeutena. Luotsin.ia piiallikon suhdetta koskevat szirinnokset stiilyiviit perusteiltaan ja kiiyttinnossii sisiilloltzi2in entisinii. Luotsit jatkoivat aluksi aikaisemman mukaisesti tehtavansii hoitamista virkamiehinii. kunnes tehtava muutettiin tyosopimussuhteiseksi..iiirjestelmii ja luotsin itsenziinen vastuu.ja tehtiivat siiilyivtit tiissiikin vaiheessa lain jiirjestelmiissii kuitenkin entisen kaltaisena. Tiirke2iii on havaita. ettii luotsin virkamiehenii suorittama luotsaus siiilytettiin edelleen tyosuhteessa luotsin vastuulla suoritettavana itsenriiseni. autonomisena tehtiiviinii. Lakiin sistillytettiin miiziriil's rikosoikeudellisen virkavastuun soveltamisesta luotsiin. Luotsilla on mvos oikeus saada virka-apua. Luotsausliikelaitoksen muuttuessa valtion omistamaksi osakeyhtioksi luotsaizsla koskeva jiirjestelmiin osa siiilyi edelleen entisenzi. Luotsin autonominen asema luotsauksen osalta sziilyi kaytiinnossii entiselltitin. Luotsauslain tarkoittamaan luotsiin sovelletaan edelleen rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sriiinnoksiii. Huomionarvoista on, ettei osakeyhtion hallinto- tai muu henkilokunta ole tiillaisen vastuun alainen. Ristiriitaista olisikin jos yksityisoikeudellisten etujen edustaja voisi vaikuttaa ratkaisuihin, joita luotsi joutuu suorittamaan hiinelle siiiidetyn rikosoikeudellisen virkavastuun alaisena. Yleisistii tyooikeudellisesta siiiinnoistii poiketen luotsaus on luotsin tyonantajaansa niihden autonomisesti suorittama tehtava ja toimi. Vastaava autonomisuus vallitsee myos suhteensaluksen ptiiillikkoon yleensiikin. mutta erityisesti juuri luotsauksen aikana. Luotsi ei kuulu aluksen vahtimiehistoon eikii korvaa siitii ketiiiin. Luotsilla ei ole itseniiistii kziskyvaltaa kehenkiiiin aluksen henkilokunnasta. Tiimii itsenriisyys kay ilmi mm. luotsauslain 7, 8 ja 11 $$:stri. Aluksen piiiillikko on vastuuss aluksensa ohjailusta myos silloin, kun hiin noudattaa luotsin aluksen ohjailuun liittyviti olijeita. Luotsilla on tehtavaansii suorittaessaan oikeus ja velvollisuus kiiyttiiii julkista valtaa meri- ja ympiiristoturvallisuuden sitii vaatiessa. Tiimti sisiiltiiti sen. ettzi luotsilla on oikeus ja velvollisuus tiilloin olla aloittamatta luolsausla tai keskeyttaa luolsaus. Tiilldin aluksen laillinen kulku Suomen vesialueella keskertvv.

4 Suomen voimassa olevaan luotsausoikeuteen on selostetulla tavalla implimentoitu mm. STCW-sopimuksen mukainen jzirjestelmii aluksen piirillikdn ja luotsin viilisestii suhteesta. minkii johdosta suomalainen jiirjestelmii tiiltii osin vastaa IMO:n suosituksia. Tiiysin keskeistii luotsin tyossii on siten luot,sauksen aikainen autonominen lttotsin suorilus.luot,sutts. Samalla kun kysymys on alukseen liittyviin meriturvallisuuden valvonnasta. luotsi toimii osaltaan yhteiskunnan intressien valvojana ja kontrollina meriturval I i suuden j a ympiiri stonsuoj e lun kannalta. Ko rostettakoon" ettzi trimii autonomisuus ei tarkoita aluksen priiillikon ohjailuvastuun siirtymistii luotsille. vaan ainoastaaneuvonantajan tehttivflssii toimimista ja ttilloin niiden luotsille siiildettyjen velvollisuuksien tiiyttiimistii. joista stiiidetiiiin luotsauslaissa. On aluksen piiiillikon ratkaistavissa, miten hiin kulloinkin jiirjestiiri aluksen siltavahdin ja millii tavoin ottaa huomioon hiintii muutoin velvoittavat kansainviilisetai kansalliset miiiiriiykset. Luotsauksen so. luotsin autonomisen tyoskentely.jakson alkamisesta ja pii?ittymisestti siiiidettilin luotsauslaissa. Tiimii onkin tiirkeiiii toimiin liittvvien vastuukvsvmvsten kannalta. Suomen luotsausjiirjestelmti perustuu luot,suuspakkoon. Ts. alus- ja meriturvallisuuden.ia ympiiristovahinkojen estiimiseksi ympiiristovahinkojen estrimiseksi yhteiskunta so. valtio edellytttiii lahtokohtaisesti alusten kiiyttiiviin luotsauslain tarkoittamaa luotsia laissa tarkemmin maaritel lyisszi tilanteissa. Luotsauspalvelujen tuottaminen on luotsauslailla siizidetty valtion kokonaan omistaman osakeyhtion yksinoikeudeksi. Tiimiin jiirjestelmiin myotii Suomen valtiolla on edelleen ns. luotsausmonopoli. Luotsina voi toimia vain valtion monopolijiirjestelmiin so. sen omistaman osakeyhtion palveluksessa oleva luotsauslaissa mii2iritelty luotsi. Luotsauspakosta myonnetiiiin kuitenkin vapautuksia mm. linjaluotsiicir.iestelmcinja ns. erivapuuksie muodossa. II Tutkimuksen arviointia l. Yleisiii huomioita Tutkimus "Luotsauksen vaikuttavuus" on siinii ilmoitetun mukaisesti tehty valtion omistaman luotsausyhtio Finnpilot Pilotage Oy:n tilauksesta ja toimeksiannosta luotsaustapahtuman "standardisoimiseksi". Tutkimuksen ovat suorittaneet Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuna siinii mainitut tutkijat. Tiedossa ei ole onko tutkimuksen suorittajilla ollut aikaisempaa kosketusta merenkulkuun.ja erityisesti sen kapeaan erityissektoriin eli luotsuukseerz. Kukaan tutkijoista ei heidiin ammattimerkinnoistii piiiitellen ole myoskiiiin suorittanut oikeustieteellistii tutkintoa.ia toiminut aikaisemmin luotsausta koskevien oikeudellisten kysymysten parissa. Ongelmana tilaajan taholla lienee myos ollut" ettei siellii olevaa oikeudellista osaamista ole kiiytetty hyviiksi tutkimuksen yhteydessii. NiimZi seikat osaltaan selittdvat paljon tutkimuksen tulosta ja johtopiiiitoksizi.

5 Tutkimusmetodina on ollut "kirjallisuuteen"(kirjallisuustutkimus) perehtyminen, siihkopostikyselyt ulkomaalaisille luotsausorganisaatioii1e seka "luotsauksen asiantuntijoiden" kanssa pidetty tyopaja, jossa "kirjallisuuden" perusteella tutkijoiden muodostamaa "prosessimallia" on muokattu vastaamaan kziytiinndn luotsausta. Tutkimuksessa kiiytetiiiin laajastilmaisuja ja kasitteita,.joilla ole vastaavuutta lainsiiiidiinnossti. Jo pelkiistii?in kiisite "luotsaustapahtuma". jonka kerrotaan olevan "standardisoinnin" kohteena. niiyttiiisi olevan erilaisten tapahtumien ketju, joita luotsi tehtavassaan joutuu kiiymiitin liipi. mutta jolla ktisitteellii sellaisenaan ei ole vastinetta lainsiiiidiinndssii ja joka tapahtumaketju on velvollisuuksien ja vastuiden osalta huomattavan monistiikeinen. Tutkimuksen otsikkoon on kuitenkin sistillytetty luotsauslain kiisite "luotsaus". Tutkimuksen liihempi tarkastelu osoittaa, ettii tiillekin kiisitteelle on ilmeisesti jo otsikossa pyritty antamaan yleisempi, ehkii kansankieltii tavoittelevampi ja laajempi merkitys kuin mitii sillii lainsiiiidtinnossii ymmiirretririn. Yleinen havainto on, ettii tutkimuksessa kiiytett-v kieli ja kasitteiden kiiytto ei vaikuta noudattavan perinteistii tarkkarajaista linjaa, mikti lienee ominaista tieteelliselle tutkimukselle. Tutkimuksessa on kiiytiinnollisesti katsoen sivuutettu kaikki edellii viitatut oikeusohjeet vain poikkeuksellisen lyhyilla maininnoilla. Oikeastaan koko luotsausjiirjestelmziei koskeva normikehys on jii2inyt ellei sitten kiiytiinnossii kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle, niin ainakin vaille riittavaa huomiota. Tiimii puute on erittain valitettava ja tutkimustuloksen kiiyttokelpoisuuden kannalta haitallinen. Lakiin sisiiltyviit luotsausta koskevat oikeusohjeet ja lttot,s'uuksen normiperusta on asiallisesti sivuutettu ja annettu samalla virheellinen kuva. ettzi lainsiiiidiinnossii ei siiiidettiiisi kattavasti luotsauksen perusteista. sisiillostii, ptirillikon.ia luotsin viilisistii suhteesta, vastuista jne. Tutkimuksessa on tarkoitushakuisesti luotu ktisitys normitaustan suppeudesta, jolla ilmeisesti halutaan selittazi tutkijoiden toimesta tutkimuksella muutoin luol.sauksesla luotua ia muodostettua mielikuvaa. Tutkimuksessa on kirjallisuusliihteinii viitattu eriiisiin tutkimuksiin,.loiden selitetaan kuvaavan luotsauk.sen teoreettista mallia. Liihteinii viitataan myos mm. onnettomuustutkintakeskuksen selvittelyihin, joita kuitenkin on muissa yhteyksissii voimakkaasti kritisoitu ja arvioitu olevan ainakin osaksi ristiriidassa voimassa olevan lainszitidiinnon kanssa. ErZiiden onnettomuustutkintakeskuksen tutkijoiden soveltamassa aiattelutavassa on havaittavissa merkkejii siita. ettei luotsin ja linjaluotsin eroa ole pystytty hahmottamaan. Tiitii kritiikkiii ei ole huomioitu lainkaan. Suomalaisen luotsausjiirjestelmtin osalta ei ole olemassa juurikaan kirjallisuutta. ei ainakaan merkittaivtiti kirjallisuutta. joka voisi olla apuna luotsausta arvioitaessa. Sen sijaan suomalaisen oikeuskiiytiinnon ratkaisut ja niihin liittyv2i kulloinkin voimassa oleva lainsiiiidiinto varmasti olisivat antaneet konkreettista ja suoraa tietoa arvioitaessa suomalaisen jiirjestelmiin mukaistaluotsctusta. Myos todellista asiantuntemusta olisi ollut loydett2lvissii Liikenteen turvallisuusvirastosta, johon niiiden kysymysten parissa viime vuosikymmenten kuluessa tyoskennelleet ja asiaan perehtyneet lakimiehet ovat merenkulkulaitoksen lakkauttamisen yhteydesszi siirtvneet.

6 Pidiin hyvin poikkeuksellisena ja suurena puutteena. ettei tutkimuksessa ole lainkaan viitattu suomalaiseen oikeuskriytrintoon, iossa kuitenkin on vuosien varrella kiisitelty erityisesti piitillikdn ja luotsin suhdetta sekii vastuuta onnettomuustilanteissa. Oikeuskiiyttinnon linja vuosikymmenten varrelta on kohtuullisen selkeii. ainakin merioikeusasioiden parissa tyoskenteleville lakimiehille. Tiimii puute on erityisen merkittiiva. koska niiissii oikeustapauksista olisi ollut loydettiivissri oikeusvoimaisia malleja siihen miten luotsausta on arvioitu voimassaolevan tai siihen rinnastuvan normikehyksen perusteella ja valossa. Riidatonta on. ettzi navigoinnin tekniikka on edistynyt parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Tiimii ei kuitenkaan ole muuttanut piitillikdn ja luotsin viilistii suhdetta. Molempien on pysyttiivii kehityksen mukana. Em. niikokulma olisi o1lut sitiikin tiirkeiimpi. koska tutkijoiden tiedossa pitiiisi olla, ettri suomalainen luotsausjrirjestelmii. josta siiiidetzirin mm. luotsauslaissa, sisiiltiizi luotsauspalvelu.ien osalta eri toiminta-alueita ja tehtavia niihin liittyvine erilaisine vastuujiirjestelmineen mm. siitti riippuen. onko kyseessa luotsauksen alkana syntyvzi vahinko vai vahinko muussa tehtiiviissti Finnpilot Pilotage Oy:n palveluksessa. Merkittiivtiii voi olla on kuka kiirsii vahinkoa tyontekijtin virheestri. Ajatelkaamme esimerkiksi luotsin luotsiveneestii tai muualta radiolla tekemtiii pyyntoii lee'n tekemisestii tai muuta merenkulullista neuvoa/ohjetta ennen luotsauksen alkamista tai sen piiiittymisen jiilkeen. Toisin kuin tutkimuksessa todetaa nykyinen luotsauslaki ei mahdollista veneestii/kutterista luotsaamisra. Jo edellii viitatuissa merenkulkulaitoksen luotsausohjeissa todetaan. ettei kysl,mys ole luotsauksesta vaan muusta neuvonnasta. Entiipli jos ohjeen/neuvon antajana on kutterinhoitaja. Tuntuisi asiallisesta pohtia kuka vastaa neuvosta,iohjeesta johtuvasta vahingosta ja milla oikeudellisella perusteella. N2iitii kysymyksiii ei ole lainkaan kiisitelty. Asialla olisi ollut ja on erityinen merkitys. koska tutkimuksen johtopiiiitokset, tekstin monet sanonnat ja erityisesti luotsaustapahtuman kuvaus antavat aiheen olettaa, ettii "standardisoidulla luotsaustapahtumalla" tyonantajan direktio- ja ohjausvaltaa haluttaisiin ulottaa itse luotsauslain tarkoittamaan luotsaukseen, siis juuri luotsin tydn autonomiseen osaan. johon tzillainen tyosuhde-elementti ei luotsauslain jzirjestelmrin mukaan ulotu. Tai sitlen luotsauksen rajoja halutaan venyttiiii luotsauslaissa siiiidettyii laveammaksi. Vapaamuotoisesti tai esim. Finnpilot Pilotage Oy:n organisaation ptiiitoksilki tiimii ei kuitenkaan voi taoahtua. 2. "Luotsausprosessista" Tutkimuksen mukaan "luotsausprosessi" kasittaa seuraavat vaiheet: l. luotsauksen valmistelu. 2. alukseen siirtyminen ja laivaan nousu, 2. luotsauksen aloittaminen, 3. luotsaus, 4. luotsauksen piiiittiminen. 5. aluksesta poistuminen ja 6. luotsauksen sulkeminen. Tutkimuksen jaottelu ei vastaa luotsauslaissa siiiidettyii.iiirjestelmiiii. Toimintavaiheiden tarkastelu lain mukaista.jiirjestelmiiii vasten olisi ollut tiirkeiiii" koska sen mukaisesti jiirjestyviit ja myos piiiitetiitin mm. luotsin rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisista vastuista sekii myos tydnantajayhtion vastuista ja tyonantajan ja -tekijiin asemasta toisiinsa niihden.

7 Ei ole mitiiiin epiiilystii, etteiko luotsi tehtiiviinsii suorittaessaan kiiy liipi niiin kuvattuja vaiheita. Tiimii ei ole mitaan uutta eikii siten tutkimuksella esiin saatuja havainto.ja. Ymmiirrettiiviiti tietenkin on tutkijoiden yritykset niihd2i toiminnan kokonaisuus tyosuorituksena, mutta mita todellista arvoa tiillaisella maarittelyllii ja tutkimisella on. koska tilanne on tiedossa jo entuudestaan. Positiivinen seikka kuitenkin on" ettzi tutkimuksessa vahvistetaa ne vaiheet, iotka ovat luotsin tyoaikaa, vaikka eiviit kaikilta osin ole luotsausta. Turvallisuusjiirjestelmtin kannalta tiillii on huomattakin merkitys esim. luotsin I e p o a ikct j a laskettaessa Valmistelutyo Valmistelutyo kuuluu luotsin velvollisuuksiin, mutta sita ei pidettiine luotsauslain mukaiseen luotsaukseerz kuuluvana. Erris ongelma on kuitenkin o11ut, ettei tyonantaja Finnpilot Pilotage Oy ole halunnut aikaisemmin laskea tiitii aikaa luotsin tyoaikaan mm. lepoaikoja miiiiriitttiessii. Kuluvana kevriiinii asiaan saataneen muutos Siirtyminen alukselle Siirtyminen alukselle on oikeastaan tyonantajalle so. Finnpilot Pilotage Oy:lle kuuluva kuljetustehtzivii. Tl,onantajan so. luotsauspalvelujen tuottajan velvollisuutena on jiirjestiiii luotsille matkustus-.ja siirtymismahdollisuus alukselle. Piiiiosaltaan siirtymisen aikana luotsi on matkustajan asemassa. Luotsin kuljetus alukselle tapahtuu eri kuljetusmuodoilla. mutta merikuljetusosuudesta vastaa Finnpilot Pilotage Oy. Erityinen tyonantajan turvallisuusvelvoite liittiy alukselle/alukselta siirtymisvaiheeseen. jota pidetiiiin luotsin tyon ehkii vaarallisimpana vaiheena. Finnpilot Pilotage Oy:n on osaltaan huolehdittava riittiivista (yo)turvallisuusjiirjestelyistii tapahtuipa siirtyminen veneestii/kutterista tai sitten vedessii kelluvien jiiiilohkareiden seassa tyonantajan kiiyttiimiii liikuteltavia kulkusiltoja myoten. Siirtyminen ei ole luotsauslain mukaista luot.saustu. vaan muu tehtdvii tyonantaj an palveluksessa Luotsauksen aloitus ("kattel)"') ja piitittiiminen. Luotsauslaissa on siiiidetty luot,sauksen alkamisesta ja piitittymisestii. Tyosuorituksen ja vastuukysymysten kannalta ntiiden rajojen selvittelylla on hyvinkin suuri merkitys. Valtio on ollut perinteisesti vapaa sen luotsin aiheuttamasta luolsausvahingosta. Kuitenkin itse varsinaisen lttotsuuksen ulkopuolella aiheutetuista vahingoista valtio on ollut vahingonkorvauslain mukaisessa isiinnzinvastullssa. Sama vastuujiirjestelmzi oli r oimassa Luotsar-rsliikelaitoksen aikana. Myos Finnpilot Pilotage Oy:llii on vahingonkorvauslain mukainen isiinntinvastuu muista ktin luotsctuk,sessa aiheutetuista vahingoista tilanteissa" joissa tzimii korvausjiirjestelmii tulee kysymykseen. Nykyisin voimassa olevassa luotsauslaissa osakeyhtiolle on stiiidetty raioitettu ( ) vastuu kvalifioiduissa luotsausvahingoissa. Vastuu edellytaa luotsin tahallisuutta tai torkeaii huolimattomuutta ja lisiiksi tietoisuutta. ettii sellainen vahinko todenniikoisesti syntyisi. Lisiiksi vastuu on kanavoitu laivanisiinniin vastuun kautta tapahtuvaksi. Vastuu on siiiidetty sellaisessa muodossa, ettri vastuun edellytyksetuskin koskaan toteutuvat. Luotsien tyo- ja tehtavakokonaisuutta olisi tarkasteltava siten, ettii tiedetiiiin ainakin arvioidaanko virhettii ia vahinkoa laivanisiinnzin vastuun ia siihen

8 liittyviin luotsille kuuluvan henkilokohtaisen vahingonkorvausvastuun vai tyonantajan so. Finnpilot Pilotage Oy:n istinndnvastuun.ia siihen liittyviin tyontekijiin vastuun kannalta. Kokonaan asia erikseen. ja vielii myos lainsiiiidiinn6ssii ja oikeuskiiytiinnossii selvittzimziton. kysymys Finnpilot Pilotage Oy:n mahdollisesta sopimusvastuusta laivaniszinniille silloin kuin kysymys on luotsauspalvelun toimittamisesta ja niiiden palvelujen muusta osasta kuin itse luotsauk,sesta. Asia liittyy kysymykseen katsotaanko luotsauspalvelujen tarjonta luotsauspalvelujen tuottaminen edelleen julkisen vallan kiiytoksi, kun sita. aikaisemmasta poiketen, harjoitetaan yksityisoikeudellisen toimijan toimesta? 3. Aluksen ohjailuvastuusta. Erittilin oudoilta ja edellii kiisiteltyjen laissa siiiideltyjen vastuiden kannalta erikoisilta vaikuttavat tutkimukseen laajalti sisiillytetyt tulkinnat ja v?iitteet aluksen ohiailuvastuun siirtymisestii luotsille. Kirjoituksesta henkii sama tendenssi kuin eriiistii onnettomuustukintakeskuksen viimeaikaisista merionnettomuustutkintaselostuksissa. joissa eriiiden tutkijoiden toimesta luotsin luotsauksen toimittamisessa esiintyvia toimia ja vieliipii vastoin luotsin omaa kiisitystii on viilttiimiittii haluttu sanallisesti kuvata aluksen ohjailuvastuun ottamiseksi. Tiillainen vastuu ei voi luotsille siirtyii milliiiin laillisella perusteella ja menettely olisi voimassa olevan oikeuden vastaista. Tulkinta liittynee aluksen navigointilaitteiden kiil.ttoon ia toisaalta priiillikon ia luotsin viiliseen tietojen vaihtoon. On aikaisemmin voimassa olleen lainstiiidtinnon. siita johdettujen ohjeiden ja mziziriiysten (mm. MKL:n luotsausohjeet) sekii myos nykyisin voimassaolevan lainsiizidiinnon mukaista, ettii luotsi voi luotsauksen aikana kiiyttiiii aluksen navigointiviilineistoii. Oikeuskiiyttinnon ratkaisuissa ja myds luotsausta valvovan viranomaisen kannanotoissa tiitii menettelyii pidetiiiin tietenkin luonnollisena ja luotsille kuuluvien luotsauksen edellyttflmien velvollisuuksien mukaisena. NZiin luotsi voi kiiyttzl2i luotsauksen aikana aluksen navigointilaitteistoa kuten automaattiohjausta, tutkaa" kiisiruoria (luotsia ei saa miiiirtitd ruorimieheksi) jne. TZimii ei siis ole hrinen (virka)velvollisuuksiensa vastaista. Tiistii tiiysin eri asia on kommunikointitarve ja -vaatimukset pziiillik6n ja luotsin viililki luotsauksen aikana. Luotsi ei voi suomalaisessa luotsausjiirjestelmiissii ottaa aluksen ohjailuvastuuta, vaan toimii aina neuvonantajan asemassa. Neuvonantajan asema ei muutu vaikka luotsi joutuu kiisittelemtirin aluksen navigointilaitteita. Kysymys kokonaisuutena on aluksen piiiillikon vastuulla tapahtuvasta navigoinnista, johon luotsi neuvonantajana osallistuu. On myos erittain tiirkeiiii havaita luotsin ja linjaluotsin viilinen eroavaisuus. Linjaluotsin ohjauskirja voidaan myontiiiiioko ko. aluksen piiiillikolle tai periimiehelle" (merkitsee poikkeusta luotsauspakosta eli luotsinkiiyttovelvollisuudesta) ja ioka toimii aluksen pcicillikkona tai percimiehend.fu siten vahtimiehiston osana. Aluksen paallikko paiillikkonii tai periimies vahtiptizillikkonii tiissii ominaisuudessaan vastuuss aluksen ohjailusta. Ks. myos mitii jiiljemptinii sivulla 13 on lausuttu eri termien kiiytostii.

9 Kiisitykseni mukaan edellii todetun kaltaisista tilanteista ja mahdollisista tavoitteista. ainakin nykyisen lainsiiiidiinnon valossa. on sanouduttava.jyrklisti irti ja korostettava luotsille kuuluvan neuvonantajan asemaa. Poikkeukselliselta mycis vaikuttaa. ettii tiillaista tulkintaa alettaisiin "standardisoimaan". Mikali tutkimuksen tilaajaan Finnpilot Pilotage Oy:n tarkoituksena olisi vaatia tiillaista kiiyttziytymist2i luotseiltaan. on todettava" ettii sen lisiiksi, ettii se tulee olemaan ristiriidassa luotsille luotsauslaissa siiiidetyn autonomisen luotsaustehtiivan suorittamisen kanssa, sellainen vaatimus niiyttiiisi olevan vakavassa ristiriidassa luotsauslaissa siiiidettyjen luotsille kuuluvien velvollisuuksien ja vastuiden kanssa, erityisesti luotsin rikosoikeudellisen virkavastuun kanssa. Komentosiltatydssii oma lukunsa on tietenkin ovat alusten pzizillikoiden ja vahtimiehiston omien velvollisuuksien laiminlyonnit. Luotsauksen aikana tapahtuneiden merionnettomuuksien selvittelyissii on useissa tilanteissa luotsin toiminta navigointitiimin jtisenenii korostunut. Tiimii saattaa selittya sillzi. ett2i luotsin toimintaa joudutaan arvioimaan samanaikaisten piiiillikon tai vahtipiiiillikon heille kuuluvien laiminlyontien yhteydessii. Merioikeuksien ratkaisuista ilmenee. ettii aluksen oma vahtipiiiillysto usein jattiiytyy liiallisesti luotsin paikallistuntemuksen varaan ja jopa niin, ettei luotsi tiitii edes havaitse. Tehtiivienjakoa miiiiriizivie normien kannalta olisi syytii koko ajan pitiiii mielessti. ettti aluksen navigointi on aluksen pcicillikdn johdollu tapahtuvaa ryhmcityotii. jossa luotsilla on oma vaikuttava osuutensa. Silla seikalla kiiyttiiiiko luotsi itse komentosillanavigointiviilineitii ei ole aluksen ohjailuvastuun kannalta sita vaikutusta. ettii ohjailuvastuu siirtyisi luotsille. Sen sijaan juuri tietojen vaihdolla piiiillikon ja luotsin vzilillii on useimmiten ratkaiseva merkitys. Reittisuunnitelmastiiinnostoillii on pyrkimys taata mm. tietojen vaihdon tapahtuminen aluksen paallikon ja luotsin viilillii aluksen kiiyttiimiin reitin osalta. Reittisuunnitelmalla kuitenkaan ole vastuiden kannalta sellaisia vaikutuksia kuin tutkimuksessa mm. ss esitdtaan. 3. Yksittiiisiii havaintoia tutkimuksessa lausutusta s. l2 "soololuotsaus" Sivulla kuvataan Drouin ja Robin'n miiiirittelemiiii "perinteistii luotsaustapaa", jota nimitetiiiin "sool oluotsaukseksi". Kysymys on ilmeisesti varsin tavanomaisesta tilanteesta. jossa luotsi kzisittelee aluksen navigointilaitteita. esim. tutkaa ja automaattiohjausta jossa paallikko eri tavoilla esim. kiiyttiimzillii tutkaa ja muita tarpeellisia laitteita. valvomalla luotsin toimintaa" osallistuu ja johtaa aluksen ohjailua ja navigointia; piiiillikon ohjailuvastuun katsotaan toteutuvan juuri kokonaistilanteen monitoroinnin kautta. Tiimii on itse asiassa tilanne. jota luotsauslainsiiiidiinnossii on tarkoitettu ja jota myos aikaisemmin voimassa olleet luotsausohjeiden, sittemmin luotsauslakiin siirtyneet periaatteetarkoittivat. Lienee kuitenkin aika tavanomaista. ettii priiillikon ja luotsin navigoinnin aikainen tietojen vaihto voi jtitidti viihiiseksikin. Kummallakin toimijalla on omat velvollisuutensa mm.

10 reittisuunnitelman osalta. On kuitenkin kyett[vii ymmilrtiimiiiin. ettii navigoinnin kokonaisiiirjestely ja aluksen ohjailuvastuu on paallikolla. Tiihiin jdrjestelmii2in luotsin tulisi tuoda aktiivinen neuvonantaian osuutensa. s. I3 "Luotsauksessa tarvitaan tiirnitvdtii" Aluksen navigointi on piiiillikon.iohdolla tapahtuvaa yhteistyota/ryhmiityotii, johon luotsi osallistuu. Lausuma siniinszi antaa aiheen otaksua" etta luolsau^r-ktisite on tutkimuksessa ymmiirretty jo liihtokohtaisesti virheellisesti. Vrt. toteamus s. 33: "Aluksella, jollapcidllikko suoritti vttrsinuisen luot sauksen...." s. l3 "Suomessa ei ole laadittlr luotseja sitovia tarkkoja ja yksitviskohtaisia ohjeita luotsaustoimintaan eikii mydskiiiin standard inomaisia suosituks ia'' Luotsauslain ja kansainv?ilisten siirinndsten sivuuttaminen on havaittavissa ttissii. Suomessa luotsaukse,s/./ saitidetriiin lailla. Suomalainen luotsausjtiriestelmii perustuu siihen. ettii luotsi on piiiillikon neuvonantaja. Sitovien ohjeiden puuttuminen johtuu osaksi edellti todetusta ja osaksi tilanteiden yksilollisyydestii. erilaisuudesta ja vaihtuvuudesta. Vrt. myos kommentit jiiljempiinii s. 10 The British Coast Pilot'n kommenttien yhteydessii. Myos lain vastuuj 2irj estelmii perustuu luotsin autonomisen luotsaukseen. Sitova, yksityiskohtainen ohjeistus toisi myos mukanaan vastuuta ohjeiden laatijalle ja antajalle. Ohjetta tai miitiriiystii tuskin voi antaa sellainen. joka ei ole siitii vastuussa. Tutkimuksessa esitetyllii ajattelutavalla saattaa olla liittymi[ linjaluotsijiirjestelmziiin" jossa kuitenkin liihtdkohtana on aina sama alus, sama miehisto jne., ja jossa muuttuvuuselementti puuttuu. Linjaluotsausjtirjestelmii ei voi olla luotsauksen arviointiperuste sen erilaisuuden johdosta. s. l6 ''Aikaisernpien tutkimusten sekli luotsaukseen liittl,vien standardien ja suositusten pohjalta tunnistettiin hyviille luotsaustavalle kulmakivet. jotka ovat reittisuunnitelrna. komentosiltal'hteistyo ja modernin navigointiteknologian hyodyntiirninen" Ottamatta kantaa tiissti yksityiskohtaisemmin todettuihin seikkoihin voidaan todeta, ettri hyviin luotsaustavan meizirittelyssii ole lainkaan liihteenzi kiiytetty oikeuskiiytiinnon ratkaisuja erityisesti siihen niihden. ettii luotsaus ja vastuu siita on Suomessa laissa mtiiiriteltyii toimintaa. s. I 6 "Luotsauksen perusta rnuodostuu reittisuunnitelrrasta" s. l6 "Suornen luotsauslaki liihtee siita. etta reittisuunnitelman ja esittaminen aluksella on luotsin vastuulla." s. lt "Luotsaustoimintaa har.ioittavan organisaation pitliisijulkaista viralliset reittisuunnitelrnat alueille. ioi lla on llrotsinkrivttcivelvol I isuus" l0

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot