Asia. tt5. Oikaisun hakija Perussuomalaiset Nuoret ry. Arto Piela OTK, emba Lakiasiantoimisto Kari Uoti Oy Itiilahdenkatu 15-17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia. tt5. Oikaisun hakija Perussuomalaiset Nuoret ry. Arto Piela OTK, emba Lakiasiantoimisto Kari Uoti Oy Itiilahdenkatu 15-17"

Transkriptio

1 Opetus- ja kulttuuriministeriiille Asia Oikaisuvaatimus vuoden 2015 toiminta-avustuksia koskevaan piiiitcikseen ok/ Oikaisun hakija Perussuomalaiset Nuoret ry Asiamies ja prosessiosoite Arto Piela OTK, emba Lakiasiantoimisto Kari Uoti Oy Itiilahdenkatu Helsinki i keus. pro puhelin tt5

2 Oikaisuvaatimus Perussuomalaiset Nuoret ry vaatii, ettii Opetus- ja kulttuuriministerid oikaisee piiiitdstiiiin siten, ettii hakijalle my<innetiiiin toiminta-avustusta hakemuksen mukaisesti euroa. Piititds on OKM:stti pyydetyn selvityksen mukaan annettu tiedoksi I. Yhdenvertaisuus ja piiiit<iksen perustelut Yhdenvertaisuudesta lain edessii siiiidetiiiin perustuslain 6 $:ssii ja hallintotoimintaa koskien hallintolain 6 $:ssii. Opetus- ja kulttuuriministeriti on jo usean vuoden ajan asettanut Perussuomalaiset Nuoret ry:n muihin yleisavustuksen hakijoihin verrattuna perusteettomasti ja lain vastaisesti eriarvoiseen asemaan. Tiimii on ollut Korkeimman hallinto-oikeuden ptiiiasiallinen syy, kun se on piiiitdkselliian dnro l989l2ll3 kumonnut ministeritin vuoden 2013 avustusta koskevan piiiitoksen ja palauttanut asian uudelleen kiisiteltiiviiksi. Mytis vuoden 2014 avustuspiiiitos on Korkeimman hallinto-oikeuden kasiteltavanii tiismiilleen samasta syystii. Perussuomalai set Nuoret ry ede I lyttii d,, ettd m ini sterid uudessa kiisittelys siiiin noudattaa j a soveltaa yhdenvertai sia j a syrj imiittomi ii kriteereitii harkite ssaan vuodelle 2015 my<innettiivien avustusten perusteita ja miiiiriii. Perusteeton eriarvoinen kohtelu ja lainvastainen syrjintti on erityisen moitittavaa, koska se on jatkunut useita vuosia ja edellii todetusta Korkeimman hallinto-oikeuden piiiitdksestti piittaamatta. Perussuomalaiset Nuoret ry on hakenut vuodelle 2015 toiminta-avustusta euroa ja sille my<innettiin euroa. P?iiit<jstii ei edelleenkliiin ole aikaisempien vuosien piiiitosten tavoin laillisesti perusteltu. Eriarvoisen kohtelun riiikeys ilmenee hyvin seuraavista my<innetyistii avustuksista: Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f. 220J00 Kokoomuksen Nuorten Liitto e Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry Suomen Keskustanuoret ry Vasemmistonuoret ry , 215

3 Edellii luetellut avustusta saaneet jiirjestot ovat tiiysin vertailukelpoisia Perussuomalaiset Nuoret ry:hyn jflrjestciinii. Niiden toiminta, toiminnan laajuus ja yhteiskunnallinen merkittiivyys ovat samaa tasoa tai merkittiiviisti viihiiisempiia kuin oikaisun hakijan. Ministeridn piitit<iksen liiteaineistossa olevassa pisteytyksessii Perussuomalaiset Nuoret ovat saaneet myonteisen arvion, mutta se ei ole vaikuttanut lopputulokseen kuin ainoastaan nimellisesti. Tiistfl syystii ministeridn tulee hallintolain 45 $:n mukaisesti esittiizi nimenomaiset perustelunsa sille, miksi yhdenvertaisuudesta Perussuomalaiset Nuoret ry:n kohdalla on poikettu. 2. Hakijan kuuleminen Ministeri6 on piiiitdksessiitin todennut, etta avustuksen perusteena ovat Perussuomalaiset Nuoret ry:n hakemuksen liitteenii olevan talousarvion valtionapukelpoiset kustannukset. Arvonlisiivelvollinentoiminta on erotettava kirjanpidossa erilliseksi kustannuspaikaksi eikii liiketoiminnan kustannuksia saa kattaa yleisavustuksella. MikAli ttimii tarkoittaa, ettii ministerid katsoo, ettii hakemus on ollut puuteellinen, ei avustuspiiiitdstii olisi tullut tehdi hakijaa kuulematta ja antamatta hakijalle tilaisuutta tiiydentiiii hakemustaan. Tiiltii osin ministerion piiiitos olisi siten hallintolain 31 $:n ja 34 $:n vastainen' 3. Toiminnan laatu ja laajuus Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnan laajuus on ollut poikkeuksellisen voimakkaassa kasvussa vuodesta 20ll liihtien. Toiminnan volyymin merkittiivakasvuon johdonmukaisesti sivuutettu ministeri<i harkitessa Perussuomalaiset Nuoret ry:lle vuosille 2013, 2014 ia 2015 mydnnettiivien avustusten maar'ai. Hakijan esittamat selvitykset vuoden 2015 toiminnasta tulee aidosti tutkia ja ottaa huomioon avustusharkintaa tehtiiessii. Ny't niiin ei ole lain edellytiimiill[ tavalla menetelty. 3ls

4 4. Toiminnan )rhteiskunnallinen merkitys Nuorisolain l0 $:n mukaan yleisavustuksen mytintiimisen perusteita harkittaessa on otettava huomioon muun muassa toiminnan ajankohtainen yhteiskunnallinenmerkitys.ministerioon aikaisemmin todennut, ettei Perussuomalaiset rp:n kannatuksen kasvu ole sellainen seikka, josta voitaisiin piiiitellti Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnan yhteiskunnallista merkitystii ja ottaa huomioon jiirjestrin avustuksen tarvetta miiiiriteltiiessii. Niikemys on lain tarkoituksen vastainen ja arkikokemukselle tiiysin vieras. Hakijan itsensii hakemustensa tueksi esittamien selvitysten ja Perussuomalaiset rp:n yhteiskunnallisen merkityksen valossa on selviiii, ettii Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnan merkitystii on pidettiivii laissa tarkoitetulla tavalla ajankohtaisena ja yhteiskunnallisesti erittiiin merkittavana. 5. Avustuksen tarve Hakijan esittama avustuksen tarve on ilmeinen. Toiminnan voimakas kasvu nimenomaan edellyttiiii jatkuvaa lis[panostusta toiminnan laajuuden ja laadun kehitttimiseen. Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnan vollymin kasvua on pidettiiv[ poikkeuksellisena ja osittain niin merkittiiviinii, ettei jarjest<i itse ole voinut sitii kohtuudella kaikilta osin edes ennakoida. Tiistii syystii avustuksen tarve on olennaisesti merkittiiviimpi, kuin toimintansa vakiinnuttaneiden yhteis<ijen jaj[rjestdjen, joiden toiminnan laajuus ei kasva tai taantuu. Koska ministeridn mydntiimiit avustukset ovat olleet olennaisesti viihtiisemmiit, kuin hakija on perusteluineen hakenut, Perussuomalaiset Nuoret ry on joutunut merkittiiviisti tukeutumaan Perussuomalaiset rp:n sille mydntiimiin toiminta-avustuksiin. Ministeritin yleisavustukset ovat olleet vain noin l0 % emopuolueen mydntiimistii avustuksista. Vuoden 2015 tuki emopuolueelta hakijan hakemuksessaan esittiiman mukaisesti muodostumaan aikaisempia vuosia viihiiisemmiiksi. 4t5

5 Lopuksi Edellii sanotun perusteella Perussuomalaiset Nuoret ry katsoo, ettii yleisavustus vuodelle 2015 tulee mydnttiii hakemuksissa esitetyillii perusteilla ja rahamaariiisesti haetun mukaisina. Helsingissii toukokuun 1 2. piiiv iinii 20 I 5 Arto Piela OTK, emba Perussuomalaiset Nuoret ry:n asiamiehen6 5/5

Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus

Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus ongelmia ja ratkaisuja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari 25.10.2012 Mirva Salonen Varatuomari, OTM Ava Law Oy www.avalaw.fi Yhdenvertaisuus Suomen perustuslaki

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.02.2014 Dnro OKV/689/1/2012 1/5 ASIA Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu KANTELU A Oy pyytää oikeuskanslerinvirastoon toimittamassaan 10.5.2012 päivätyssä kantelussa

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1 Helsingin käräjäoikeus Os.4 Tuomio Annettu kansliassa 24.03.2014 14/113185 Asianumero R 13/5508 1 (10) Puheenjohtaja Syyttäjä Käräjätuomari Kihlakunnansyyttäjä Vastaajat Asianomistaja Kuultavat elun vastuualue

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002. Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla. Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal)

PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002. Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla. Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal) PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002 1 Asia Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla 2 Osapuolet Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal) Lemminkäinen Oyj (jäljempänä Lemminkäinen) Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Lisätiedot

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD HT, OTL, VT, dosentti (UNNL0HQQROD 10.10.2007 Valtioneuvoston päätös 28.6.2007 kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä +XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Luonnos 1 (6) Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Seuraamusmaksu Erityis- ja yleisestävä vaikutus Seuraamusmaksun suuruus Laatu Elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä 1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännön periaatteita ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009

Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009 Liikenne- ja viestintäministeriölle Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009 Pyydettynä lausuntona Luotsiliitto-

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot