Valtion rakennusperinnön vaaliminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion rakennusperinnön vaaliminen"

Transkriptio

1 Valtion rakennusperinnön vaaliminen

2

3 Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 19 Valtion rakennusperinnön vaaliminen t\ M U S E O V I R A S T O

4 Kansi: N ä kym ä H allituskadulta, vasemmalla valtioneuvoston linna, edessä tuom io- kirkon kappeli ja taustalla Yliopiston päärakennus. K uva M artti Jokinen 1994, M V Takakansi: Valtioneuvoston linnan pääporras. K uva Pasi Kaarto 1978, M V V altion rakennusperinnön vaaliminen Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 19 ISBN ISSN Päätoimittaja: M aire M attinen Taitto: Kristina Kolhi Museovirasto Julkaisu, jakelu ja myynti: M useovirasto, rakennushistorian osasto PL 187, Helsinki Puhelin (09) Telekopio (0 9 ) Painatus: V am m a/an Kirjapaino O y 1997

5 Esipuhe y f/y /t///^ S,//,*. «' 77>/-.</<r - fo-rys/ytm /jr/., /,/ y, //. 4*a^ w. * ^ / / / ////< // rtttr'/ e/t*/v*f*r** * **/* <///, VW* A W.H f* t/ttr /r f / ti/tr r t/r.r f. f. f r f. f * # f* /f m / t r /* 6 r,- fi. / / < y f r A <t t o. J /t f / t f f ' / ' / / /, / * - y K f / t / c. f f. < t t / / / f / / / t r * * /,, /! * / t H J n / t. *,,, JTACilM JJK * r CASKH.LV. ' A» 1//«1.'*/ f i. 1 ( /h tftr lr * A t t j ty t.i tf.f ( ' t e tu tu tu k s i f I t i i n i r/frr,/;// Y y / f / r t t t /tr tffft * >M M r «ai ^» '* / /" 7»./A f i l i t. r j t %j t t i «/» >., Iitit' UM A-/«/ At / i- Un/^r\t, /V v ^ ///..«ttttf fit. l/tnthirf.~..ff Iftttt.XKtt/tu, f l i ItttH / / jttttt/u ( Atyij- *.* ^.-ASX-, f: fl/t.,//.,/,» A*l»*»''./* -."<i y,..,,^.t.... / /. Ja./// / i l M i,. j( // / t t / t t ttr t «, // i /*** Af i Ar/A«/!/* <«< <*.'/ 'V -- A y.ttt^ /. ta fr/*! *'f (, t rit^t P.. j A» <»»fttt.- rttmtr, fl A<Vv/ Ä «. / n * ty ti <#«tr/*/- >«/. /vtrfttr*ift /m t,?./. Äftttttt, A/. ««..». y r.'/vrm/xia tr f Amf* /«.M./. /. uy-/. 1. M eriekipaasin sairaala Helsingin Katajanokalla. Intendentinkonttorin suunnitelma vuodelta Nykyisin oso Merikasarmin virastotaloa. Kuva Museovirasto. 4 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

6 Täm ä julkaisu esittelee Museovirastossa vakiintuneita käsityksiä oikeasta tavasta hoitaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöäm m e. T avoitteena on rakennusten suojelun, kunnossapidon ja hyvän restauroinnin edistäm inen. Julkaisu o n su unnattu arvokiinteistöjen suojelusta ja hoidosta vastaaville - talojen käyttäjistä ja haltijoista su unnittelijoihin, rakennusvalvontaviranom aisiin ja valtion kiinteistöyksiköihin. V aikka M useovirasto tulee jatkossakin osallistum aan suojelun toteuttam iseen, on kiinteistönpidosta vastaavien tahojen om akohtainen kiinnostus ja taito avainasemassa rakennusperinnön arvojen turvaamisessa. Tässä kirjassa valotetaan suojelun perusteita ja an n e ta an sekä periaatteellisia että k äytännö n o h jeita rakennusten kunnossapitoon ja restaurointiin. Periaatteet ovat toki sovellettavissa myös m uuhun kuin valtion om istam iin rakennuksiin. V altion rakennukset ovat m aamme käyntikortti. Julkisen vallan rakennukset toim ivat aina esikuvina m uulle rakentam iselle. V altion suojellun rakennusperinnön kohtelu toim ii niinikään koko rakennetun kulttuuriperinnön vaalim isen esimerkkinä. Julkaisun toteutuksesta ovat vastanneet yli-intendentti M aire M attinen, suunnittelija A nne M äkinen, arkkitehti Erkki M äkiö ja tutkija Jarkko Sinisalo. Lisäksi kirjoittam iseen ovat osallistuneet tutkija Markus H iekkanen, tutkija Sinikka Joutsalm i ja konservaattori Pentti Pietarila M useovirastosta sekä yli-arkkitehti Juha Lemström ent. rakennushallituksesta ja yli-arkkitehti Sim o Sankari V altion kiinteistölaitoksesta. A rkkitehti M atti Kallio on osallistunut julkaisun kuvittam iseen. Kovakouraisella korjaustavoilla o n aih eu tettu suurta tuho a v äh ä lukuiselle historialliselle rakennuskannallem m e. M useoviraston rakennushistorian osasto toivoo, että täm ä julkaisu edistää h ien o varaisia rakennusperinnön arvoja vaalivia korjaustapoja. Pekka K ärki, osastonjohtaja Valtion rakennusperinnön vaalim inen

7 Suojellun rakennuksen restaurointi Korjauksessa on pyrittävä säilyttämään vanhan rakennuksen tunnelma. Pienet epätasaisuudet kertovat iän mukanaantuomasta patinasta a tarjoavat valolle ja varjolle mahdollisuuden luoda elävää pintaa. Suomenlinna (C28), portaikko 1700-luvulta, holvi ja seinien yläosa maalattu kalkkimaalillo ja alaosa temperamaalilla. Värisävyt on valittu väritutkimusten perusteella. Kuva Matti Jonas 1994, MV. 26 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

8 Suojellun rakennuksen restaurointi M ikä on se viesti, jonka haluam m e kertoa tuleville sukupolville rakennussuojelun ja restauroinnin välityksellä? M iten täm ä viesti poikkeaa siitä, jonka käytön ohjailem a talojen tavanom ainen kunnossapito tulisi kertom aan? V anhojen rakennusten sisältäm ä viesti m enneisyydestä pitää olla aistittavissa restauroinnin valm istuttuakin, vaikka joudum m e korjausten aikana usein tekem ään rakennukseen myös muutoksia. Restauroinnin avulla on kyettävä turvaam aan talon tarinan, historiallisen kerroksisuuden ja ajallisen jatkuvuuden säilym inen. R estauroinnin tavoitteista ja keinoista käydään jatkuvaa tutkijoiden ja suunnittelijoiden välistä keskustelua. Kansainväliset suositukset ja julistukset (mm. IC O M O S, International C ouncil on M onum ents and Sites, Euroopan N euvosto) ovat olleet pohjana myös täm än o h jeen laatim iselle. Yleisesti hyväksyttynä nyrkkisääntönä on ollut, että suojelukohteen korjaus ja kunnossapito on tehtävä vanhaa rakennusta kunnioittaen. Tällöin kunnioittam inen kohdistuu viime kädessä rakennuksen alkuperäisiin suun nittelijo ihin ja rakentajiin. O n kyse heidän työnsä jäljen hyväksymisestä. Nykynorm ien ja -käytännön mukaiset oikeat ratkaisut ovat usein aivan toisentyyppisiä kuin esimerkiksi 150 vuotta sitten toteutetut yksityiskohdat. T ästä hu olim atta m uutos on teh täv ä van h an rak en nuksen ehdoilla. Restaurointi ei tarkoita ajan pysäyttämistä vaan askelta eteenpäin, rakennuksen käyttökelpoisuuden varmistamista R estauroinnin tehtävä on kaksijakoinen. Se tuo rakennukseen yhden uuden, käytöstä aiheutuvan kerrostuman. Toisaalta sen tehtävänä on säilyttää m ahdollisim m an laajasti talon alkuperäisyyttä ja sen käyttöhistorian jättäm iä aiem pia kerrostum ia suojelutavoitteiden m ukaisesti. R estaurointi ei tarkoita ajan pysäyttämistä vaan askelta eteenpäin, rakennuksen käyttökelpoisuuden varm istam ista. Valtion rakennusperinnön vaalim inen 27

9 Suojellun rakennuksen restaurointi Restauroinnin taustatiedot R akennushistoriallinen selvitys Jokaisesta suojellusta rakennuksesta tulee e n n e n korjausta tehdä rakennushistoriallinen selvitys inventointeineen ja dokum entointeineen. Se samoin kuin kuntotutkim uskin ovat välttäm ättöm iä pohjatietoja ryhdyttäessä suurem piin korjauksiin. Hyvin tehty inventointi a dokumentointi palvelevat myös kaikkia seuraavia restaurointihankkeita T arvittavat tutkim ukset ja selvitykset on tehtävä ajoissa, että ne saadaan kaikkien restaurointihankkeen osapuolten käyttöön. H yvin te h ty inventointi ja dokum entointi palvelevat myös kaikkia seuraavia restaurointihankkeita. Rakennushistoriallisen selvityksen tekijäksi rakennuttaja palkkaa ra- kennustutkijan. Jos kohteessa joudutaan tekem ään arkeologisia tu tk i muksia, palkataan tehtävään arkeologi. Irtaim iston inventointi, puu- tarha- ja puistoselvitykset, kunto- ja pintakerrostutkim ukset sekä va- lokuvadokum entointi on niin ikään annettava alan asiantuntijoiden tehtäväksi. R akennushistoriallisen selvityksen ja m uiden tutkim usten kustannukset ovat osa suunnittelukustannuksia. T eettäjän ä on rakennuttaja tai haltija. R akennuttaja koordinoi eri tutkim ukset ja huolehtii siitä, että kaikille, myös erityissuunnittelijoille ja käyttäjille välittyy tutkim usten tieto. M useovirasto an taa tarkem pia o hjeita rakennushistoriallisten selvitysten tekemisestä. T äm än raportin lopussa on esitetty suuntaviivoja rakennushistoriallisten perusselvitysten ja inv en to in tien tekemiseksi. S uojelutavoitteet V alm iina oleviin suojeluluetteloihin ei yleensä sisälly yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä. K un rakennuksen korjaustarve tai käy ttö tarkoituksen m uutos tulee ajankohtaiseksi, on syytä kääntyä M useovirasto n puoleen ja keskustella tarkem m ista suojelutavoitteista. Suojelutavoitteiden määrittely edellyttää tutkimus- a inventointitietoja S uojelutavoitteiden m äärittely edellyttää tutkim us- ja in v e n to in titietoja. T av o itteet voidaan ilmaista yleisinä suojelutavoitteina tai hyvinkin yksityiskohtaisesti k oh teen m erkityksestä riippuen. Suojeltujen alueiden kohdalla asetetaan suojelutavoitteet myös koko alueen kunnostusta, hoitoa ja täydentäm istä silm älläpitäen. Suojelutavoitteissa esitetään ne ominaisuudet, joiden perusteella alue tai rakennus on m erkitty säilytettäväksi (esim. historiallinen puisto tai puutarha, puukuja, näkym ä, huonejako, rakennustekniikka, alku- 28 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

10 Suojellun rakennuksen restaurointi 22. Käytön jäljistä syntyneen kertovuuden hyväksyminen ja säilyttäminen on yksi restauroinnin tavoitteita. Patinan erottaminen korjattavasta vauriosta on käyttörakennuksissa usein vaikeaa. Suomenlinna. Kuva Pasi Kaarto, 1979 MV. 23. Tämä ei ole korjausta vaan uudisrakentam ista. Raskas käsistä riistäytyvä korjaustekniikka saattaa periaatteessa merkitä samaa kuin talon uudelleenrakentaminen. Kuva Erkki Mäkiä, 1982, MV. Valtion rakennusperinnön vaalim inen

11 Suojellun rakennuksen restaurointi peräiset m ateriaalit). Suojelutavoitteissa m ääritellään mm. säilytettävät uiko- ja sisätilat sekä kiinteä sisustus. Mikäli rakennuksessa on säilynyt alkuperäistä tai m uutoin kulttuurihistoriallisesti arvokasta irtainta sisustusta, an n e ta an sen säilyttäm isestä suositus. S uojelutavoitteet ovat ne yleiset pelisäännöt, joihin alueen tai rakennuksen hoidon, korjauksen ja restauroinnin on perustuttava. R estaurointityön yhteydessä M useovirasto antaa yksityiskohtaisempia korjaukseen ja m uutokseen liittyviä ohjeita ja tavoitteita. K äyttötarkoitus Suojelutavoitteiden perusteella tehdään johtopäätökset rakennuksen kannalta järkevästä tilankäytöstä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvista tilakokonaisuuksista. T avoitteena tulee olla m uutosten m inim ointi ja konservoivien toim enpiteid en suosim inen. 24. Päätettäessä talon käyttötarkoituksesta on oina selvitettävä myös uuden käytön aiheuttaman muutosketjureaktion vaikutukset. Voiko suojelu vielä toteutua? Piirros Erkki Mäkiä, MV. R akennussuojelun näkökulm asta olisi parasta, jos kohteen tuleva käyttötarkoitus voitaisiin p äättää vasta sen jälkeen, kun suojelutavoitteet o n laadittu rakennushistoriallisten selvitysten perusteella. K äyttötarkoituksen ja käyttäjien tulee m ukautua taloon niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy eikä sen luonne m uutu / 9 7 f A /A lf AI J A J Ä L K E E N P e e u S P A K A A lfj U fc S e N 3 0 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

12 Suojellun rakennuksen restaurointi Jo e n n e n h an kesuunn ittelua on tarkasti selvitettävä tulevan käyttötarkoituksen ja vanhan talon yhteensopivuus. Selvitetään mm. m illaisia palo- ja henkilöturvallisuusehtoja tuleva käyttö edellyttää, m inkälaisia ilm anvaihto-, sähkö- ja valaistusteknisiä ratkaisuja uusi käyttö vaatii. O n tutkittava, ovatko käytön vaatim ukset toteutettavissa suojeltuun rakennukseen siten, ettei rakennusta jouduta k o h tu u tto masti m uuttam aan. Restauroinnin suunnittelu S u u n n ittelu n ja korjaam isen yleisperiaatteita Korjaamisen on oltava sopusoinnussa rakennuksen arkkitehtuurin, sen rakennustavan ja rakennusm ateriaalien kanssa. Korjaus- ja m uutostöiden suunnittelulle ja toteutukselle voidaan an taa jo itakin yleisesti sovellettavissa olevia periaatteellisia ohjeita: Ennen muutos- ja korjausratkaisujen tekoa on rakennus ja sen historia opeteltava tarkasti. O n opiskeltava sen arkkitehtuuri ja an a to mia. O n tunnettava sen käyttöhistoria ja rakenteet yksityiskohtia myöten. Suunnittelulinjat ovat löydettävissä itse rakennuksesta. K orjatun talon on oltava harm oninen kokonaisuus. Uusia huonejakoja tai m uita suuria m uutoksia tulee välttää. Kaikki m uutokset o n suunniteltava huolellisesti v an h aan arkkitehtuurin sopeutuviksi. Sam alla on kuitenkin varm istettava, että tilapäistä tarvetta varten teh täv ä t m uutokset voidaan tulevaisuudessa helposti poistaa. Korjausprosessissa on talon säilytettävä om inaisluonteensa. S en tu lee olla tunnistettavissa om an aikansa rakennukseksi myös korjauksen jälkeen. Rakennukset on nähtävä jakam attom ana kokonaisuutena, jossa interiöörien ja ulkoasun on puhu ttava sam aa kieltä. Korjaamisen on oltava sopusoinnussa rakennuksen arkkitehtuurin, sen rakennustavan ja rakennusmateriaalien kanssa Käytön tarpeita taloon sovitettaessa on etenkin pienten m uutosten karsimiseksi (pienet seinien siirrot, ovien aukeam issuunnan m uuttam iset, pintojen oikaisut yms) pidettävä mielessä, että ihm inen on m ukautuvam pi kuin vanha rakennus. Säästetään rakennusta ja kustannuksia. Korjaus- ja m uutostyön lähtökohta on olemassa oleva rakennus kaikkine rakenteineen. Suunnittelun päälinjana on olevien rakenteiden hyödyntäm inen. Jos vanhat rakenteet eivät kestä uuden käytön kuorm ia, on vanhoja tuettava uusilla rakenteilla. Y leisperiaatteena on Valtion rakennusperinnön vaalim inen 31

13 Suojellun rakennuksen restaurointi siis oltava liittorakennetyyppiset ratkaisut. Jos vanhoja rakenteita on purettava, ei purkutöinään saa ryhtyä tuntem atta purettavaksi tarkoitetun rakenteen tai rakennusosan tarkoitusta. Näissä tilanteissa aina teh täv ä tarkka dokum entointi. Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita on mahdollista tulkita soveltaen Suom en Rakentam ism ääräyskokoelm an määräyksiä ja ohjeita on m ahdollista tulkita soveltaen. Paikallisten rakennustarkastajien ja paloviranom aisten kanssa pitää neuvotella ennakkoon kaavailluista ratkaisuista. R estaurointityön suunnittelussa on syytä alustavien arkkitehtiluonnosten jälkeen (1:100 mittakaavassa tehdyt luonnokset, joissa toim innot on sijoitettu paikoilleen) laatia niiden pohjalta alustavat Ivissuunnitelm at. Suunnitelm at tarkennetaan paikalla tehtävissä katselmuksissa, jossa pääpaino on lvis-reittien selvittämisessä. N äihin katselm uksiin osallistuvat hankkeen kaikki osapuolet. R akenteiden lujuuden ja kunnon selvityksiin liittyvät rakenteiden avaukset on tehtävä varovaisesti sellaisia työtapoja käyttäen, että paikkaam inen ym päröivien pintojen m ukaiseen tilaan on m ahdollista. Avaukset on dokum entoitava m ittauspiirroksin ja valokuvaamalla. P urkututkim ukset on pyrittävä kohdistam aan alueille, joissa alustavien luonnosten m ukaan tullaan tekem ään m uutoksia. O n m uistettava talon rakenteita ja tulevia korjaajia. Asennuksia ei saa piilottaa kiinteästi niitä pidem pi-ikäisiin rakenteisiin. Kuluvat ja rikkoutum isalttiit rakennusosat ja rakenteet on suunniteltava niin, että ne ovat korjattavissa ja uusittavissa m uita rakenteita rikkom atta. M ikään korjaus ei ole viim einen. R estaurointityön kokonaisuus on helpom pi hallita jos korjaus- ja m uutostyöt erotetaan toisistaan omiksi kustannus- ja toim enpideosuuksiksi. Lisäksi olisi laskettava erillishinta ns. kertautumisosalle, jolla tark oitetaan n iitä purku- ja paikkaustöitä, jotka kohdistuvat ehjiin, käyttökuntoisiin tai korjattavissa oleviin rakenteisiin. T ä l laisia ehjien rakenteiden purku- ja paikkaustöitä joudutaan usein tekem ään esimerkiksi uuden lvis-tekniikan asentam isen yhteydessä. R estaurointiratkaisuja suunniteltaessa k iin n itetä än liian usein h u o m iota yksinom aan rakennuksen näkyviin pintoihin. R estauroinnin yh tenä perustavoitteena o n aina rakennuksen historiallisen todistusvoim an säilyttäm inen. K äytännössä täm ä tarkoittaa, ettei riitä se, mil- 32 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

14 Suojellun rakennuksen restaurointi K A K E N N U im p j i n t e i ^ t S I a it o s TAI KilNTEISTiYKSlKKjÖARVIOI' SUOJELUKOHTEEN KORJAUSHAN!* NMKISIWBIH>mMBl.TEKMNEM TARVE. reimini/alumen /'wtwwf p-offte-em NMMNTlS e JE U Ä V Ä m u s e o v ir a s t o.ilmolt«aw0vlraflau K I IM T E ls li L A r f D S T f t pti/fltisrsvksikj LAATII' TARVESELVITYS TOIMINTA JA SEN T)LE V Ä T TllA IA R feer, TILAVAlHTOEHtoT. t a v o n r «r j» v a ih to e h t o o n KU STAU MUS V E R T A I U J. SELVITTÄÄ ÄALLlfn/MlJ* 1TARPEEN. -MUODOT JA -MAHDOLLISUUDET KllM TElHi L W m 1*1. tailoteistfffmlfltf LAATII INVRTOINTlPÄÄTfö LRl tllu leind ^K ilk S.U ^ o w r \,"SrAi<WUSAMO.v r. AJAT KHNTEIST5 LAITOS M in is T C R tfjw ~ vm ta i m ) W in l5 T E R.tO ( LISÄKil W V T A A W vm hon \C lln T ei T B A S la lw -. NRJVontUJKUII/iiAJJ 1AUIUW) TEETTÄÄ TEETTÄÄ iwwnrieluw jottl?vmiwgj, VALVOUTAJA OHJAUi H Y V Ä K S Y Y SM UM HlTELM flr 1 / A L IT 5 6 E m K D If t lj A H RAKENTÄ/ruSPÄfcm jä ^em Ä johtaa ja öhjaa R A * M T A M \ it A v a l v o o t y e m a a t a M K E N v u s r r ä N v A 5 T A m w m s L A A T I I HANKESUUNNITELMA TOIMINTA, KortOe LAAJUUS, TILAOHJELMA, LAATUTASO, KUSTA N UUS 'JA AI W A Li UJ - TAvo i h e e t, m c m/f i umn im*u CAVTr5 l«ek/0 T JA SCI O J c l u t a v o ITT e e t HANKKEEN KUS1ANNUSARM: (ALV El MUKANA) < 10 * mk m/v\h > 30 (AMK. R A K EN M U S H ISftR IA LU K toj SELV rry J JA iokvjmentilntl y k s i t y i s k o h t a i s e t s U O J t L O T A V o I - t T S i T UKCNTEUsfJd T u m «J «e T LMNNOSSUVNNTOMM' RAKENNUSLUPA TYÖPllKl/STVKSFT r a k e n n u s - j a TV ö se Ln ^ cser tlrakmlaskb/ia JA tlmkkattiflh RAKewWWKENOMVk/AKXUKilA JA ARVOJA f l* Ä W W M I«E N Ul«W (JE'» JELVlUÄlATlEtKITUS- TILAlSUUS RAKENTAJILLE S Ä I L Y V I E N RAKEKTTElbEiJ S U O J A U S P U R JcvT Y ffr RAKENTAMINEN»WWfTVöN RAmCTOlNTI SUOJELUTAVOITTEIDEN TÄSMENTÄMINEN»ILMDim/USBVlKmUP OHJAA tekem ista SUOJEU/TAVilTIEIiEN TARKENTAMINEN tarvittaessa lausunto LU0N^0SSUUNWlTtlMIST4 TA' KAKtlJNuSUJPAiVVlSrA OSAU-lSTVt/ 5UVNNITTHU)- M K öu PillN JA VALVflO SufljEunA»inEi6EM Tirat- TDMCTA SlKttlNlUKJJiSA OSALLI&VU. OHJAA MAUJ TW TYÖMAftMWUWUN JA valvo«iuwelwa»i 1?et6B) T r r a n u M i s ^ TUTKII JA M ajwfnt l EA,KEWWUSTA O SA LLISTU U OHJAA TEKEMIiTS KÄYTTÖ-JA HtlOLTO- S ^ N U I T E L M A Ko m m e n t o i Periaatekaavio suuren restaurointihankkeen etenemisestä. Vain erityistapauksissa Museovirasto osallistuu hankkeen seurantaan kaavion esittämässä laajuudessa. Useimmiten valvontatehtävä hoidetaan pelkästään lausuntomenettelyllä. Piirros Erkki Mäkiä, 1996, MV. Valtion rakennusperinnön vaalim inen 3 3

15 Suojellun rakennuksen restaurointi tä rakennuksen pinta näyttää vaan tärkeää on myös vanhojen m ateriaalien ja perinteisten työtapojen säilyminen. Rakennussuojelu ei ole pelkkien julkisivujen, talon ulkokuoren säilyttäm istä. T alo n rakenteet, perustukset, kantavat seinät, välipohjat, listat ja helat, h u o n etilat, ullakot ja kellarit ovat rakennuskokonaisuuden osia. Suojelu ta r koittaa täm än kokonaisuuden säilyttäm istä. U udelleen tekem isen sijasta pyritään säilyttäm ään m ahdollisim m an paljon vanhaa, olemassa olevaa. Jos kuitenkin jokin rakennusosa tai pinta joudutaan korvaam aanä uudella, pyritään käyttäm ään entisen kaltaista m ateriaalia ja sam aa työtapaa. V lm N O M A tf- SUOKUI- T A v o i i e r 26 PAYH5- W M V S 26. Restauroinnin suunnittelijan tehtävänä on sovittaa suojelutavoitteet, uusi käyttö ja viranomaismääräykset harmoniseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi taloudelliset mahdollisuudet antavat omat rajansa koko hankkeelle. Piirros Erkki Mäkiä, 1996, MV. Suurim pia m uutoksia täm än päivän restaurointitöissä aiheu ttav at tek nillisten järjestelm ien uusim inen ja laajennustarve. Viim eisen sadan vuoden aikainen kehitys on jo h tan u t esim. siihen, että esimerkiksi lvi-tekniikka on nykyisin rakennuksesta irrallaan toim iva itsenäinen laitekokonaisuus. Viime vuosisadalla lämmitys ja ilm anvaihto olivat kiinteästi talon rakenteisiin sidottuja osia. Uudelle lvi- ja sähkötekniikalle on korjaustöissä löydettävä asennustiet. T alo tek niikka m uodostuu yleensä suojelun pääongelmaksi. Tekniset laitteet ja järjestelm ät vanhenevat nopeam m in kuin itse rakennus. Suojellussa rakennuksessa tulisikin pyrkiä sellaisiin teknisiin asennustapoihin, että laitteita voi huoltaa ja täydentää puuttum atta historiallisiin rakenteisiin. Talojen käyttö vaatii usein muutoksia. Rakennussuojelu ei tarkoita kaikkien m uutosten torjum ista vaan m uutostarpeiden rajoittam ista m ahdollisim m an vähään ja täm än vähän sovittam ista suojelukohteeseen niin, että korjauksen lopputulos on arkkitehtonisesti harm oninen kokonaisuus ja edelleen om an aikansa rakennus. Liikeideaselvitys V altion kiinteistölaitos on o ttanut kiinteistövarallisuuden strategisen ohjauksen työvälineeksi kiinteistön liikeideaselvityksen, jossa rakennuskulttuuriset ja ympäristöarvot ovat kiinteistöhallintoasetuksen mukaisesti keskeisiä arviointinäkökulm ia. Suojelupäätökset liitetään liikeideaselvityksiin. S uojeltuja rakennuksia, rakennusryhm iä tai alueita koskevista varallisuusyksiköiden liikeideoista on syytä tiedottaa M useovirastolle en n en m ahdollisten m uutosten toim eenpanoa. K ulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden osalta kiinteistölaitos ja kiinteistöyksiköt yhdessä M useoviraston kanssa sopivat suojelun tarpeesta ja m enettelytavoista suojelutavoitteiden turvaam iseksi. 34 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

16 Suojellun rakennuksen restaurointi 27 H ankesu u n n ittelu R akennuksen investointiluonteisista korjauksista on laadittava h a n kesuunnitelm a (kiinteistöhallintoasetus 159/95 9 ), jossa suojelutavoitteet sovitetaan yhteen korjaustavoitteiden kanssa. A setuksen (480/85 8 ) m ukaan on hankesuunnitelm a sekä käyttötarkoituksen m uutosta koskeva suunnitelm a tehtävä yhteistyössä M useoviraston kanssa. 27. Rakenteiden avausten mittaaminen ja piirtäminen tuottaa korjaamisen kannolta arvokasta tietoa. Tällaisella dokumentoinnilla on merkitystä myös yleisen rakennustutkimuksen näkökulmasta. Kuva Erkki Mäkiä, 1994, MV. M useovirastoa on inform oitava hankesuunnitelm asta, mikäli kyseessä on suojeltu rakennus. Samalla se ilm oittaa, missä vaiheissa virasto on m ukana ja millä tavoin, esimerkiksi nim eäm ällä edustajansa suunnittelutyöryhm ään tai työm aavaiheeseen. Vain investointiluonteisista korjaushankkeista laaditaan v ah v istettava hankesuunnitelm a. M uista korjaushankkeista ilm oitetaan M useovirastolle m ahdollisim m an aikaisessa vaiheessa, mikäli korjauksessa m uutetaan suojellun rakennuksen rakenteita, pohjakaavaa tai rakennuksen ulkoasua. Valtion rakennusperinnön vaalim inen 3 5

17 Suojellun rakennuksen restaurointi R ak en n u ssu u n n ittelu R estauroinnin ja yleensäkin korjaustöiden suunnittelussa on kysymys suojellun rakennuksen, sen suojelutavoitteiden ja käytön tarpeiden y hteen sovittam isesta. Suunnittelijoiden pätevyys, kokemus ja näkemys ovat keskeisiä edellytyksiä restauroinnin su u n n ittelu n onnistum iselle. P ääsuu nnittelijan, arkkitehdin valintaan on kiinnitettävä erityistä huom iota, koska hän vastaa lopputuloksen laadusta kokonaisuutena. S uunnittelijan tulee tuntea työkohteena olevan historiallisen talon rakennushistoria, rakennustekniikka ja rakenteiden toim intaperiaatteet. Kaikkien suunnittelijoiden, myös erityissuunnittelijoiden, tulee olla restaurointiin perehtyneitä. Olisi hyvä, jos sam at tahot voisivat olla m ukana prosessissa aina hank esuunnitteluvaiheesta korjauksen valm istum iseen. Perusteellinen a asiaan paneutuva suunnittelu tuo kokemusten mukaan säästöä kokonaiskustannuksina ja tuottaa hyvän lopputuloksen O n syytä muistaa, että halvin suunnittelutarjous ei useinkaan johda hyvään lopputulokseen eikä v älttäm ättä taloudellisem paan kokonaisratkaisuun. P erusteellinen ja asiaan paneutuva suunnittelu tuo kokem usten m ukaan säästöä kokonaiskustannuksina ja tuottaa hyvän lopputuloksen. Siksi su u n n itteluu n k an n attaa panostaa. S iinä säästäm i n en tulee lopulta kalliiksi. U rakka-asiakirjat ja urakoitsijan valinta Urakka-asiakirjoissa on kuvattava rakennuksen historialliset vaiheet pääpiirteissään ja m ainittava suojeluperiaatteet sekä katselm ukset. Suojelukohteessa purkusuunnitelm an laatim inen kuuluu arkkitehdille. Purkusuunnitelmassa m ääritellään työm enetelm ät: m iten uudelleen käytettävät rakennusosat irrotetaan, m iten reikien ja uusien oviaukkojen avaam inen tapahtuu, m iten hissikuilun avaam inen välipohjiin teh d ään jne. R akennustyöselityksessä on m ääriteltävä yksityiskohtaisesti eri rak enteiden ja pin to jen työm aa-aikaiset suojaustavat, m itä ja m iten suojataan. Rakennustyöselityksessä m ääritellään käytettävät työm enetelm ät. Suojelukohteissa tulee välttää esim. pölyä ja tärinää tai kipinöitä synnyttäviä työm enetelm iä sekä liian suurten ja raskaiden koneiden käyttöä sisätiloissa. 36 Voltion rokennusperinnön vaalim inen

18 Suojellun rakennuksen restaurointi ^ Suojelukohteisiin kuuluu myös rautarunkoisia rt>kennuksia. Yli satavuotiaan kasvihuoneen korjaus vao,i i ma^ ia syventyä rungon tekotekniikkaan ja rakenteiden yksityiskohtiin. Jokainen työpäivä voi ' da yllätyksiä. Kuva Erkki Mäkiä, 1996, MV. a itio n rakennusperinnön vaaliminen 3 7

19 Suojellun rakennuksen restaurointi 29. Suojelu koskee rakennuksen ulkoarkkitehtuurin ja sisätilojen lisäksi myös rakenteita. Talon alapohja ja ullakot ovat oleellinen osa suojeltua rakennusta, vaikka ne ovatkin asultaan viimeistelemättömiä ja vaatimattomia. Niitä ei ole yleensä rakennettu käyttötiloiksi ja siksi niissä on usein jäljellä talon valmistumisaikainen autenttisuus, joka muista tiloista on muutosten myötä hävinnyt. Kuvassa 1840-luvun ullakko. Talo muodostui alunperin huonetiloista, varastokäyttöisestö kellarista ja käyttämättömästä ullakosta. Kuva Pasi Kaarto, 1979, MV. 30. Kun päätetään rakentaa taloon täydellinen koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, päädytään yleensä sijoittamaan konehuone ullakkotilaan. Vaikka konehuoneelle löytyisikin sopiva tyhjä tila, saattaa järjestelmän rakentaminen aiheuttaa talon ehjien rakennusosien rikkomisen. Ehjä vesikatto on avattava laitteiston sisään saamiseksi, kunnossa olevaan yläpohjaan ja välipohjiin tehdään lävistyksiä, seiniä roilotaon, eräissä tapauksissa myös kunnostettavissa olevat ikkunat joudutaan uusimaan ilmatiiviiksi jne. Ilmanvaihtojärjestelmää koskeva päätös aiheuttaa ns. kertautuvia kustannuksia, jotka kohdistuvat talon ehjiin rakenteisiin. Niitä joudutaan turhaan purkamaan, avaamaan ja uusimaan. Kertautumisvaikutukset on aino punnittava tarkkaan ennen päätöksiä. Kuvo Bulevardi 18, E. Mäkiä, 1983, MV. i 31. Talon käyttäjä näkee ullakon usein reservitilana. Ullakosta on tullut lisärakentamisen, käyttämättömän rakennusoikeuden tai uuden tekniikan laitteiden ja asennusten sijoitusaluetta. Raskaita laitteita varten kattorakenteita joudutaan yleensä pilkkomaan ja yläpohjia vahvistamaan. Rakenteellisesti mielenkiintoiset ja alkuperäisinä säilyneet kattotuolit jo muut rakenteet sekä tyhjät ullakot ovat käymässä vähiin. Ullakko ei ole olun perin ollut käyttötilaa. Se on rakenneteknistä tilaa, joko syntyy katon kannattajarakenteista ja niiden muodosta. Ullakko on tila, johon on voitu sijoittaa ylimmän kerroksen suurijänteisten huonetilojen yläpohjien ansasrakenteet. Se on rakenteellinen aputila, jossa muurari voi koota tuli- jo ilmahormit yhteen piipuiksi. Kuva Pasi Koarto, 1979, MV Valtion rakennusperinnön vaalim inen

20 Suojellun rakennuksen restaurointi 32. Vanhojen pariovien säilyttäminen on toteutettu järjestämällä poistumistie omaksi palo-osastokseen täydentävin ratkaisuin. Kuva Mariankatu 11, 1983, Maire Mattinen, MV. 33. Suojellun rakennuksen paloturvallisuutta parannettaessa on pyrittävä rakenteellisesti kevyisiin ratkaisuihin, jotka tähtäävät poistumisen varmistamiseen ja hyviin alkusammutusmahdolllsuuksiln. Vähin toimenpitein toteutettava osastointi, palollmoltuslaitos ja henkilökunnan kouluttaminen ovat suojellun rakennuksen paloturvallisuusratkaisuja. Ratkaisut tulee tehdä rakennuskohtalsesti. Vanhan puuoven tiivistäminen ja levyttäminen "folsarvoisemmalta" puolelta klviolneisella levyllä saattaa joskus tuottaa tyydyttävän ratkaisun ja mahdollistaa vanhojen peiliovien säilymisen. Kuva Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 1980, Pasi Kaarto, MV. 34. Keskuslämmitysjärjestelmän elementit on saatettu alunperin ratkaista interiöörien arkkitehtuuriin kuuluvina osina. Kuvassa 1800-luvun lopun koulun pääsisäänkäynnin porrassyvennyksessä oleva radlaattori. Niin kauan kun radioottori toimii teknisesti, on sen säilyttäminen klintokalusteena Itsestään selvää. Toim im attomanakin se olisi oleellinen osa interiööriä. Tällöin lämmitys tulee ratkaista muulla tavoin. Kuva Bulevardi 18, Pasi Kaarto, 1983, MV. 35. Vanhan kuum ailm aläm m ityksen, ns. kalorifeerin avattu kanava ja säätöpelti. Veslkeskuslämmltys syrjäytti vuosisadan alkukymmenlnä tämän ilmakeskus-lämmitysjärjestelmän. Se toimi yleensä epätyydyttäväsi ja lämmityskauden alussa huoneisiin tuli savua pölyn palaessa kanavissa. Huoneilma oli lisäksi kuivaa. Kaikki vanha ei ole hienoa ja toimivaa. Kalorifeerikanavat voivat kuitenkin tarjota tämän päivän korjaus- ja muutostöissä hyviä pystyasennusteitä installaatioille. Vanhat tekniset järjestelmät laitteineen on kuitenkin syytä joka tapauksessa tutkia ja dokumentoida. Kuva Bulevardi 18, Erkki Mökiä, 1983, MV. Valtion rakennusperinnön vaalim inen 39

21 Suojellun rakennuksen restaurointi Rungon ulkopuolelle rakennettu hissi- ja porrastorni voivot suojelun kannalta tuottoa parhaan lopputuloksen luvun lopun kouluinteriöörin tilajako ja avoporras voihin säilyttää, kun pihajulkisivuun rakennettiin uusi poistumistie. Kuva Taideakatemian koulu, Yrjönkatu 18, Helsinki, 1995, MV. 37. Kaksi- tai useampikerroksisen rakennuksen käyttäminen tänä päivänä näyttää edellyttävän lähes poikkeuksetta hissiä. Arkkitehtoniset ja rakenteelliset muutokset edellyttävät huolellista suunnittelua. Kuva MV, Mekaaninen, normien mukaan toteutettu turvallinen poistumistie ja helpon sisäänpääsyn järjestäminen liikuntaesteisille voi merkitä vakavia arkkitehtuurivaurioita. Asiat on ratkaistava joustavasti ja yksilöllisesti rakennus rakennukselta. Ahdas määräysten tulkinta johtaa harvoin tyydyttävään tulokseen. Kuva Martti Jokinen, 1996, MV. 39. Liikuntaesteisten sisäänpääsyn järjestäminen jälkikäteen olemassa olevaan rakennukseen on yleensä hankalasti ratkaistava kysymys. Lisäongelmia syntyy kun rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Kuva MV, Valtion rakennusperinnön vaalim inen

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Mitä kirkkojen katot kertovat?! Keskiaikaisten kirkkojen kattorakenteiden tutkimus ja korjaaminen! Restaurointimestarit Huttunen & Saarinen,

Mitä kirkkojen katot kertovat?! Keskiaikaisten kirkkojen kattorakenteiden tutkimus ja korjaaminen! Restaurointimestarit Huttunen & Saarinen, Mitä kirkkojen katot kertovat?! Keskiaikaisten kirkkojen kattorakenteiden tutkimus ja korjaaminen! Restaurointimestarit Huttunen & Saarinen, Arkkitehtitoimisto Livady!! KANSANRAKENNUS RESTAUROINTIKOHTEENA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Luonnos 28.8.2014 Minna Välimäki ja Erja Väyrynen Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_talo

Puu pintamateriaalina_talo 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot