Valtion rakennusperinnön vaaliminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion rakennusperinnön vaaliminen"

Transkriptio

1 Valtion rakennusperinnön vaaliminen

2

3 Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 19 Valtion rakennusperinnön vaaliminen t\ M U S E O V I R A S T O

4 Kansi: N ä kym ä H allituskadulta, vasemmalla valtioneuvoston linna, edessä tuom io- kirkon kappeli ja taustalla Yliopiston päärakennus. K uva M artti Jokinen 1994, M V Takakansi: Valtioneuvoston linnan pääporras. K uva Pasi Kaarto 1978, M V V altion rakennusperinnön vaaliminen Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 19 ISBN ISSN Päätoimittaja: M aire M attinen Taitto: Kristina Kolhi Museovirasto Julkaisu, jakelu ja myynti: M useovirasto, rakennushistorian osasto PL 187, Helsinki Puhelin (09) Telekopio (0 9 ) Painatus: V am m a/an Kirjapaino O y 1997

5 Esipuhe y f/y /t///^ S,//,*. «' 77>/-.</<r - fo-rys/ytm /jr/., /,/ y, //. 4*a^ w. * ^ / / / ////< // rtttr'/ e/t*/v*f*r** * **/* <///, VW* A W.H f* t/ttr /r f / ti/tr r t/r.r f. f. f r f. f * # f* /f m / t r /* 6 r,- fi. / / < y f r A <t t o. J /t f / t f f ' / ' / / /, / * - y K f / t / c. f f. < t t / / / f / / / t r * * /,, /! * / t H J n / t. *,,, JTACilM JJK * r CASKH.LV. ' A» 1//«1.'*/ f i. 1 ( /h tftr lr * A t t j ty t.i tf.f ( ' t e tu tu tu k s i f I t i i n i r/frr,/;// Y y / f / r t t t /tr tffft * >M M r «ai ^» '* / /" 7»./A f i l i t. r j t %j t t i «/» >., Iitit' UM A-/«/ At / i- Un/^r\t, /V v ^ ///..«ttttf fit. l/tnthirf.~..ff Iftttt.XKtt/tu, f l i ItttH / / jttttt/u ( Atyij- *.* ^.-ASX-, f: fl/t.,//.,/,» A*l»*»''./* -."<i y,..,,^.t.... / /. Ja./// / i l M i,. j( // / t t / t t ttr t «, // i /*** Af i Ar/A«/!/* <«< <*.'/ 'V -- A y.ttt^ /. ta fr/*! *'f (, t rit^t P.. j A» <»»fttt.- rttmtr, fl A<Vv/ Ä «. / n * ty ti <#«tr/*/- >«/. /vtrfttr*ift /m t,?./. Äftttttt, A/. ««..». y r.'/vrm/xia tr f Amf* /«.M./. /. uy-/. 1. M eriekipaasin sairaala Helsingin Katajanokalla. Intendentinkonttorin suunnitelma vuodelta Nykyisin oso Merikasarmin virastotaloa. Kuva Museovirasto. 4 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

6 Täm ä julkaisu esittelee Museovirastossa vakiintuneita käsityksiä oikeasta tavasta hoitaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöäm m e. T avoitteena on rakennusten suojelun, kunnossapidon ja hyvän restauroinnin edistäm inen. Julkaisu o n su unnattu arvokiinteistöjen suojelusta ja hoidosta vastaaville - talojen käyttäjistä ja haltijoista su unnittelijoihin, rakennusvalvontaviranom aisiin ja valtion kiinteistöyksiköihin. V aikka M useovirasto tulee jatkossakin osallistum aan suojelun toteuttam iseen, on kiinteistönpidosta vastaavien tahojen om akohtainen kiinnostus ja taito avainasemassa rakennusperinnön arvojen turvaamisessa. Tässä kirjassa valotetaan suojelun perusteita ja an n e ta an sekä periaatteellisia että k äytännö n o h jeita rakennusten kunnossapitoon ja restaurointiin. Periaatteet ovat toki sovellettavissa myös m uuhun kuin valtion om istam iin rakennuksiin. V altion rakennukset ovat m aamme käyntikortti. Julkisen vallan rakennukset toim ivat aina esikuvina m uulle rakentam iselle. V altion suojellun rakennusperinnön kohtelu toim ii niinikään koko rakennetun kulttuuriperinnön vaalim isen esimerkkinä. Julkaisun toteutuksesta ovat vastanneet yli-intendentti M aire M attinen, suunnittelija A nne M äkinen, arkkitehti Erkki M äkiö ja tutkija Jarkko Sinisalo. Lisäksi kirjoittam iseen ovat osallistuneet tutkija Markus H iekkanen, tutkija Sinikka Joutsalm i ja konservaattori Pentti Pietarila M useovirastosta sekä yli-arkkitehti Juha Lemström ent. rakennushallituksesta ja yli-arkkitehti Sim o Sankari V altion kiinteistölaitoksesta. A rkkitehti M atti Kallio on osallistunut julkaisun kuvittam iseen. Kovakouraisella korjaustavoilla o n aih eu tettu suurta tuho a v äh ä lukuiselle historialliselle rakennuskannallem m e. M useoviraston rakennushistorian osasto toivoo, että täm ä julkaisu edistää h ien o varaisia rakennusperinnön arvoja vaalivia korjaustapoja. Pekka K ärki, osastonjohtaja Valtion rakennusperinnön vaalim inen

7 Suojellun rakennuksen restaurointi Korjauksessa on pyrittävä säilyttämään vanhan rakennuksen tunnelma. Pienet epätasaisuudet kertovat iän mukanaantuomasta patinasta a tarjoavat valolle ja varjolle mahdollisuuden luoda elävää pintaa. Suomenlinna (C28), portaikko 1700-luvulta, holvi ja seinien yläosa maalattu kalkkimaalillo ja alaosa temperamaalilla. Värisävyt on valittu väritutkimusten perusteella. Kuva Matti Jonas 1994, MV. 26 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

8 Suojellun rakennuksen restaurointi M ikä on se viesti, jonka haluam m e kertoa tuleville sukupolville rakennussuojelun ja restauroinnin välityksellä? M iten täm ä viesti poikkeaa siitä, jonka käytön ohjailem a talojen tavanom ainen kunnossapito tulisi kertom aan? V anhojen rakennusten sisältäm ä viesti m enneisyydestä pitää olla aistittavissa restauroinnin valm istuttuakin, vaikka joudum m e korjausten aikana usein tekem ään rakennukseen myös muutoksia. Restauroinnin avulla on kyettävä turvaam aan talon tarinan, historiallisen kerroksisuuden ja ajallisen jatkuvuuden säilym inen. R estauroinnin tavoitteista ja keinoista käydään jatkuvaa tutkijoiden ja suunnittelijoiden välistä keskustelua. Kansainväliset suositukset ja julistukset (mm. IC O M O S, International C ouncil on M onum ents and Sites, Euroopan N euvosto) ovat olleet pohjana myös täm än o h jeen laatim iselle. Yleisesti hyväksyttynä nyrkkisääntönä on ollut, että suojelukohteen korjaus ja kunnossapito on tehtävä vanhaa rakennusta kunnioittaen. Tällöin kunnioittam inen kohdistuu viime kädessä rakennuksen alkuperäisiin suun nittelijo ihin ja rakentajiin. O n kyse heidän työnsä jäljen hyväksymisestä. Nykynorm ien ja -käytännön mukaiset oikeat ratkaisut ovat usein aivan toisentyyppisiä kuin esimerkiksi 150 vuotta sitten toteutetut yksityiskohdat. T ästä hu olim atta m uutos on teh täv ä van h an rak en nuksen ehdoilla. Restaurointi ei tarkoita ajan pysäyttämistä vaan askelta eteenpäin, rakennuksen käyttökelpoisuuden varmistamista R estauroinnin tehtävä on kaksijakoinen. Se tuo rakennukseen yhden uuden, käytöstä aiheutuvan kerrostuman. Toisaalta sen tehtävänä on säilyttää m ahdollisim m an laajasti talon alkuperäisyyttä ja sen käyttöhistorian jättäm iä aiem pia kerrostum ia suojelutavoitteiden m ukaisesti. R estaurointi ei tarkoita ajan pysäyttämistä vaan askelta eteenpäin, rakennuksen käyttökelpoisuuden varm istam ista. Valtion rakennusperinnön vaalim inen 27

9 Suojellun rakennuksen restaurointi Restauroinnin taustatiedot R akennushistoriallinen selvitys Jokaisesta suojellusta rakennuksesta tulee e n n e n korjausta tehdä rakennushistoriallinen selvitys inventointeineen ja dokum entointeineen. Se samoin kuin kuntotutkim uskin ovat välttäm ättöm iä pohjatietoja ryhdyttäessä suurem piin korjauksiin. Hyvin tehty inventointi a dokumentointi palvelevat myös kaikkia seuraavia restaurointihankkeita T arvittavat tutkim ukset ja selvitykset on tehtävä ajoissa, että ne saadaan kaikkien restaurointihankkeen osapuolten käyttöön. H yvin te h ty inventointi ja dokum entointi palvelevat myös kaikkia seuraavia restaurointihankkeita. Rakennushistoriallisen selvityksen tekijäksi rakennuttaja palkkaa ra- kennustutkijan. Jos kohteessa joudutaan tekem ään arkeologisia tu tk i muksia, palkataan tehtävään arkeologi. Irtaim iston inventointi, puu- tarha- ja puistoselvitykset, kunto- ja pintakerrostutkim ukset sekä va- lokuvadokum entointi on niin ikään annettava alan asiantuntijoiden tehtäväksi. R akennushistoriallisen selvityksen ja m uiden tutkim usten kustannukset ovat osa suunnittelukustannuksia. T eettäjän ä on rakennuttaja tai haltija. R akennuttaja koordinoi eri tutkim ukset ja huolehtii siitä, että kaikille, myös erityissuunnittelijoille ja käyttäjille välittyy tutkim usten tieto. M useovirasto an taa tarkem pia o hjeita rakennushistoriallisten selvitysten tekemisestä. T äm än raportin lopussa on esitetty suuntaviivoja rakennushistoriallisten perusselvitysten ja inv en to in tien tekemiseksi. S uojelutavoitteet V alm iina oleviin suojeluluetteloihin ei yleensä sisälly yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä. K un rakennuksen korjaustarve tai käy ttö tarkoituksen m uutos tulee ajankohtaiseksi, on syytä kääntyä M useovirasto n puoleen ja keskustella tarkem m ista suojelutavoitteista. Suojelutavoitteiden määrittely edellyttää tutkimus- a inventointitietoja S uojelutavoitteiden m äärittely edellyttää tutkim us- ja in v e n to in titietoja. T av o itteet voidaan ilmaista yleisinä suojelutavoitteina tai hyvinkin yksityiskohtaisesti k oh teen m erkityksestä riippuen. Suojeltujen alueiden kohdalla asetetaan suojelutavoitteet myös koko alueen kunnostusta, hoitoa ja täydentäm istä silm älläpitäen. Suojelutavoitteissa esitetään ne ominaisuudet, joiden perusteella alue tai rakennus on m erkitty säilytettäväksi (esim. historiallinen puisto tai puutarha, puukuja, näkym ä, huonejako, rakennustekniikka, alku- 28 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

10 Suojellun rakennuksen restaurointi 22. Käytön jäljistä syntyneen kertovuuden hyväksyminen ja säilyttäminen on yksi restauroinnin tavoitteita. Patinan erottaminen korjattavasta vauriosta on käyttörakennuksissa usein vaikeaa. Suomenlinna. Kuva Pasi Kaarto, 1979 MV. 23. Tämä ei ole korjausta vaan uudisrakentam ista. Raskas käsistä riistäytyvä korjaustekniikka saattaa periaatteessa merkitä samaa kuin talon uudelleenrakentaminen. Kuva Erkki Mäkiä, 1982, MV. Valtion rakennusperinnön vaalim inen

11 Suojellun rakennuksen restaurointi peräiset m ateriaalit). Suojelutavoitteissa m ääritellään mm. säilytettävät uiko- ja sisätilat sekä kiinteä sisustus. Mikäli rakennuksessa on säilynyt alkuperäistä tai m uutoin kulttuurihistoriallisesti arvokasta irtainta sisustusta, an n e ta an sen säilyttäm isestä suositus. S uojelutavoitteet ovat ne yleiset pelisäännöt, joihin alueen tai rakennuksen hoidon, korjauksen ja restauroinnin on perustuttava. R estaurointityön yhteydessä M useovirasto antaa yksityiskohtaisempia korjaukseen ja m uutokseen liittyviä ohjeita ja tavoitteita. K äyttötarkoitus Suojelutavoitteiden perusteella tehdään johtopäätökset rakennuksen kannalta järkevästä tilankäytöstä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvista tilakokonaisuuksista. T avoitteena tulee olla m uutosten m inim ointi ja konservoivien toim enpiteid en suosim inen. 24. Päätettäessä talon käyttötarkoituksesta on oina selvitettävä myös uuden käytön aiheuttaman muutosketjureaktion vaikutukset. Voiko suojelu vielä toteutua? Piirros Erkki Mäkiä, MV. R akennussuojelun näkökulm asta olisi parasta, jos kohteen tuleva käyttötarkoitus voitaisiin p äättää vasta sen jälkeen, kun suojelutavoitteet o n laadittu rakennushistoriallisten selvitysten perusteella. K äyttötarkoituksen ja käyttäjien tulee m ukautua taloon niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy eikä sen luonne m uutu / 9 7 f A /A lf AI J A J Ä L K E E N P e e u S P A K A A lfj U fc S e N 3 0 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

12 Suojellun rakennuksen restaurointi Jo e n n e n h an kesuunn ittelua on tarkasti selvitettävä tulevan käyttötarkoituksen ja vanhan talon yhteensopivuus. Selvitetään mm. m illaisia palo- ja henkilöturvallisuusehtoja tuleva käyttö edellyttää, m inkälaisia ilm anvaihto-, sähkö- ja valaistusteknisiä ratkaisuja uusi käyttö vaatii. O n tutkittava, ovatko käytön vaatim ukset toteutettavissa suojeltuun rakennukseen siten, ettei rakennusta jouduta k o h tu u tto masti m uuttam aan. Restauroinnin suunnittelu S u u n n ittelu n ja korjaam isen yleisperiaatteita Korjaamisen on oltava sopusoinnussa rakennuksen arkkitehtuurin, sen rakennustavan ja rakennusm ateriaalien kanssa. Korjaus- ja m uutostöiden suunnittelulle ja toteutukselle voidaan an taa jo itakin yleisesti sovellettavissa olevia periaatteellisia ohjeita: Ennen muutos- ja korjausratkaisujen tekoa on rakennus ja sen historia opeteltava tarkasti. O n opiskeltava sen arkkitehtuuri ja an a to mia. O n tunnettava sen käyttöhistoria ja rakenteet yksityiskohtia myöten. Suunnittelulinjat ovat löydettävissä itse rakennuksesta. K orjatun talon on oltava harm oninen kokonaisuus. Uusia huonejakoja tai m uita suuria m uutoksia tulee välttää. Kaikki m uutokset o n suunniteltava huolellisesti v an h aan arkkitehtuurin sopeutuviksi. Sam alla on kuitenkin varm istettava, että tilapäistä tarvetta varten teh täv ä t m uutokset voidaan tulevaisuudessa helposti poistaa. Korjausprosessissa on talon säilytettävä om inaisluonteensa. S en tu lee olla tunnistettavissa om an aikansa rakennukseksi myös korjauksen jälkeen. Rakennukset on nähtävä jakam attom ana kokonaisuutena, jossa interiöörien ja ulkoasun on puhu ttava sam aa kieltä. Korjaamisen on oltava sopusoinnussa rakennuksen arkkitehtuurin, sen rakennustavan ja rakennusmateriaalien kanssa Käytön tarpeita taloon sovitettaessa on etenkin pienten m uutosten karsimiseksi (pienet seinien siirrot, ovien aukeam issuunnan m uuttam iset, pintojen oikaisut yms) pidettävä mielessä, että ihm inen on m ukautuvam pi kuin vanha rakennus. Säästetään rakennusta ja kustannuksia. Korjaus- ja m uutostyön lähtökohta on olemassa oleva rakennus kaikkine rakenteineen. Suunnittelun päälinjana on olevien rakenteiden hyödyntäm inen. Jos vanhat rakenteet eivät kestä uuden käytön kuorm ia, on vanhoja tuettava uusilla rakenteilla. Y leisperiaatteena on Valtion rakennusperinnön vaalim inen 31

13 Suojellun rakennuksen restaurointi siis oltava liittorakennetyyppiset ratkaisut. Jos vanhoja rakenteita on purettava, ei purkutöinään saa ryhtyä tuntem atta purettavaksi tarkoitetun rakenteen tai rakennusosan tarkoitusta. Näissä tilanteissa aina teh täv ä tarkka dokum entointi. Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita on mahdollista tulkita soveltaen Suom en Rakentam ism ääräyskokoelm an määräyksiä ja ohjeita on m ahdollista tulkita soveltaen. Paikallisten rakennustarkastajien ja paloviranom aisten kanssa pitää neuvotella ennakkoon kaavailluista ratkaisuista. R estaurointityön suunnittelussa on syytä alustavien arkkitehtiluonnosten jälkeen (1:100 mittakaavassa tehdyt luonnokset, joissa toim innot on sijoitettu paikoilleen) laatia niiden pohjalta alustavat Ivissuunnitelm at. Suunnitelm at tarkennetaan paikalla tehtävissä katselmuksissa, jossa pääpaino on lvis-reittien selvittämisessä. N äihin katselm uksiin osallistuvat hankkeen kaikki osapuolet. R akenteiden lujuuden ja kunnon selvityksiin liittyvät rakenteiden avaukset on tehtävä varovaisesti sellaisia työtapoja käyttäen, että paikkaam inen ym päröivien pintojen m ukaiseen tilaan on m ahdollista. Avaukset on dokum entoitava m ittauspiirroksin ja valokuvaamalla. P urkututkim ukset on pyrittävä kohdistam aan alueille, joissa alustavien luonnosten m ukaan tullaan tekem ään m uutoksia. O n m uistettava talon rakenteita ja tulevia korjaajia. Asennuksia ei saa piilottaa kiinteästi niitä pidem pi-ikäisiin rakenteisiin. Kuluvat ja rikkoutum isalttiit rakennusosat ja rakenteet on suunniteltava niin, että ne ovat korjattavissa ja uusittavissa m uita rakenteita rikkom atta. M ikään korjaus ei ole viim einen. R estaurointityön kokonaisuus on helpom pi hallita jos korjaus- ja m uutostyöt erotetaan toisistaan omiksi kustannus- ja toim enpideosuuksiksi. Lisäksi olisi laskettava erillishinta ns. kertautumisosalle, jolla tark oitetaan n iitä purku- ja paikkaustöitä, jotka kohdistuvat ehjiin, käyttökuntoisiin tai korjattavissa oleviin rakenteisiin. T ä l laisia ehjien rakenteiden purku- ja paikkaustöitä joudutaan usein tekem ään esimerkiksi uuden lvis-tekniikan asentam isen yhteydessä. R estaurointiratkaisuja suunniteltaessa k iin n itetä än liian usein h u o m iota yksinom aan rakennuksen näkyviin pintoihin. R estauroinnin yh tenä perustavoitteena o n aina rakennuksen historiallisen todistusvoim an säilyttäm inen. K äytännössä täm ä tarkoittaa, ettei riitä se, mil- 32 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

14 Suojellun rakennuksen restaurointi K A K E N N U im p j i n t e i ^ t S I a it o s TAI KilNTEISTiYKSlKKjÖARVIOI' SUOJELUKOHTEEN KORJAUSHAN!* NMKISIWBIH>mMBl.TEKMNEM TARVE. reimini/alumen /'wtwwf p-offte-em NMMNTlS e JE U Ä V Ä m u s e o v ir a s t o.ilmolt«aw0vlraflau K I IM T E ls li L A r f D S T f t pti/fltisrsvksikj LAATII' TARVESELVITYS TOIMINTA JA SEN T)LE V Ä T TllA IA R feer, TILAVAlHTOEHtoT. t a v o n r «r j» v a ih to e h t o o n KU STAU MUS V E R T A I U J. SELVITTÄÄ ÄALLlfn/MlJ* 1TARPEEN. -MUODOT JA -MAHDOLLISUUDET KllM TElHi L W m 1*1. tailoteistfffmlfltf LAATII INVRTOINTlPÄÄTfö LRl tllu leind ^K ilk S.U ^ o w r \,"SrAi<WUSAMO.v r. AJAT KHNTEIST5 LAITOS M in is T C R tfjw ~ vm ta i m ) W in l5 T E R.tO ( LISÄKil W V T A A W vm hon \C lln T ei T B A S la lw -. NRJVontUJKUII/iiAJJ 1AUIUW) TEETTÄÄ TEETTÄÄ iwwnrieluw jottl?vmiwgj, VALVOUTAJA OHJAUi H Y V Ä K S Y Y SM UM HlTELM flr 1 / A L IT 5 6 E m K D If t lj A H RAKENTÄ/ruSPÄfcm jä ^em Ä johtaa ja öhjaa R A * M T A M \ it A v a l v o o t y e m a a t a M K E N v u s r r ä N v A 5 T A m w m s L A A T I I HANKESUUNNITELMA TOIMINTA, KortOe LAAJUUS, TILAOHJELMA, LAATUTASO, KUSTA N UUS 'JA AI W A Li UJ - TAvo i h e e t, m c m/f i umn im*u CAVTr5 l«ek/0 T JA SCI O J c l u t a v o ITT e e t HANKKEEN KUS1ANNUSARM: (ALV El MUKANA) < 10 * mk m/v\h > 30 (AMK. R A K EN M U S H ISftR IA LU K toj SELV rry J JA iokvjmentilntl y k s i t y i s k o h t a i s e t s U O J t L O T A V o I - t T S i T UKCNTEUsfJd T u m «J «e T LMNNOSSUVNNTOMM' RAKENNUSLUPA TYÖPllKl/STVKSFT r a k e n n u s - j a TV ö se Ln ^ cser tlrakmlaskb/ia JA tlmkkattiflh RAKewWWKENOMVk/AKXUKilA JA ARVOJA f l* Ä W W M I«E N Ul«W (JE'» JELVlUÄlATlEtKITUS- TILAlSUUS RAKENTAJILLE S Ä I L Y V I E N RAKEKTTElbEiJ S U O J A U S P U R JcvT Y ffr RAKENTAMINEN»WWfTVöN RAmCTOlNTI SUOJELUTAVOITTEIDEN TÄSMENTÄMINEN»ILMDim/USBVlKmUP OHJAA tekem ista SUOJEU/TAVilTIEIiEN TARKENTAMINEN tarvittaessa lausunto LU0N^0SSUUNWlTtlMIST4 TA' KAKtlJNuSUJPAiVVlSrA OSAU-lSTVt/ 5UVNNITTHU)- M K öu PillN JA VALVflO SufljEunA»inEi6EM Tirat- TDMCTA SlKttlNlUKJJiSA OSALLI&VU. OHJAA MAUJ TW TYÖMAftMWUWUN JA valvo«iuwelwa»i 1?et6B) T r r a n u M i s ^ TUTKII JA M ajwfnt l EA,KEWWUSTA O SA LLISTU U OHJAA TEKEMIiTS KÄYTTÖ-JA HtlOLTO- S ^ N U I T E L M A Ko m m e n t o i Periaatekaavio suuren restaurointihankkeen etenemisestä. Vain erityistapauksissa Museovirasto osallistuu hankkeen seurantaan kaavion esittämässä laajuudessa. Useimmiten valvontatehtävä hoidetaan pelkästään lausuntomenettelyllä. Piirros Erkki Mäkiä, 1996, MV. Valtion rakennusperinnön vaalim inen 3 3

15 Suojellun rakennuksen restaurointi tä rakennuksen pinta näyttää vaan tärkeää on myös vanhojen m ateriaalien ja perinteisten työtapojen säilyminen. Rakennussuojelu ei ole pelkkien julkisivujen, talon ulkokuoren säilyttäm istä. T alo n rakenteet, perustukset, kantavat seinät, välipohjat, listat ja helat, h u o n etilat, ullakot ja kellarit ovat rakennuskokonaisuuden osia. Suojelu ta r koittaa täm än kokonaisuuden säilyttäm istä. U udelleen tekem isen sijasta pyritään säilyttäm ään m ahdollisim m an paljon vanhaa, olemassa olevaa. Jos kuitenkin jokin rakennusosa tai pinta joudutaan korvaam aanä uudella, pyritään käyttäm ään entisen kaltaista m ateriaalia ja sam aa työtapaa. V lm N O M A tf- SUOKUI- T A v o i i e r 26 PAYH5- W M V S 26. Restauroinnin suunnittelijan tehtävänä on sovittaa suojelutavoitteet, uusi käyttö ja viranomaismääräykset harmoniseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi taloudelliset mahdollisuudet antavat omat rajansa koko hankkeelle. Piirros Erkki Mäkiä, 1996, MV. Suurim pia m uutoksia täm än päivän restaurointitöissä aiheu ttav at tek nillisten järjestelm ien uusim inen ja laajennustarve. Viim eisen sadan vuoden aikainen kehitys on jo h tan u t esim. siihen, että esimerkiksi lvi-tekniikka on nykyisin rakennuksesta irrallaan toim iva itsenäinen laitekokonaisuus. Viime vuosisadalla lämmitys ja ilm anvaihto olivat kiinteästi talon rakenteisiin sidottuja osia. Uudelle lvi- ja sähkötekniikalle on korjaustöissä löydettävä asennustiet. T alo tek niikka m uodostuu yleensä suojelun pääongelmaksi. Tekniset laitteet ja järjestelm ät vanhenevat nopeam m in kuin itse rakennus. Suojellussa rakennuksessa tulisikin pyrkiä sellaisiin teknisiin asennustapoihin, että laitteita voi huoltaa ja täydentää puuttum atta historiallisiin rakenteisiin. Talojen käyttö vaatii usein muutoksia. Rakennussuojelu ei tarkoita kaikkien m uutosten torjum ista vaan m uutostarpeiden rajoittam ista m ahdollisim m an vähään ja täm än vähän sovittam ista suojelukohteeseen niin, että korjauksen lopputulos on arkkitehtonisesti harm oninen kokonaisuus ja edelleen om an aikansa rakennus. Liikeideaselvitys V altion kiinteistölaitos on o ttanut kiinteistövarallisuuden strategisen ohjauksen työvälineeksi kiinteistön liikeideaselvityksen, jossa rakennuskulttuuriset ja ympäristöarvot ovat kiinteistöhallintoasetuksen mukaisesti keskeisiä arviointinäkökulm ia. Suojelupäätökset liitetään liikeideaselvityksiin. S uojeltuja rakennuksia, rakennusryhm iä tai alueita koskevista varallisuusyksiköiden liikeideoista on syytä tiedottaa M useovirastolle en n en m ahdollisten m uutosten toim eenpanoa. K ulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden osalta kiinteistölaitos ja kiinteistöyksiköt yhdessä M useoviraston kanssa sopivat suojelun tarpeesta ja m enettelytavoista suojelutavoitteiden turvaam iseksi. 34 Valtion rakennusperinnön vaalim inen

16 Suojellun rakennuksen restaurointi 27 H ankesu u n n ittelu R akennuksen investointiluonteisista korjauksista on laadittava h a n kesuunnitelm a (kiinteistöhallintoasetus 159/95 9 ), jossa suojelutavoitteet sovitetaan yhteen korjaustavoitteiden kanssa. A setuksen (480/85 8 ) m ukaan on hankesuunnitelm a sekä käyttötarkoituksen m uutosta koskeva suunnitelm a tehtävä yhteistyössä M useoviraston kanssa. 27. Rakenteiden avausten mittaaminen ja piirtäminen tuottaa korjaamisen kannolta arvokasta tietoa. Tällaisella dokumentoinnilla on merkitystä myös yleisen rakennustutkimuksen näkökulmasta. Kuva Erkki Mäkiä, 1994, MV. M useovirastoa on inform oitava hankesuunnitelm asta, mikäli kyseessä on suojeltu rakennus. Samalla se ilm oittaa, missä vaiheissa virasto on m ukana ja millä tavoin, esimerkiksi nim eäm ällä edustajansa suunnittelutyöryhm ään tai työm aavaiheeseen. Vain investointiluonteisista korjaushankkeista laaditaan v ah v istettava hankesuunnitelm a. M uista korjaushankkeista ilm oitetaan M useovirastolle m ahdollisim m an aikaisessa vaiheessa, mikäli korjauksessa m uutetaan suojellun rakennuksen rakenteita, pohjakaavaa tai rakennuksen ulkoasua. Valtion rakennusperinnön vaalim inen 3 5

17 Suojellun rakennuksen restaurointi R ak en n u ssu u n n ittelu R estauroinnin ja yleensäkin korjaustöiden suunnittelussa on kysymys suojellun rakennuksen, sen suojelutavoitteiden ja käytön tarpeiden y hteen sovittam isesta. Suunnittelijoiden pätevyys, kokemus ja näkemys ovat keskeisiä edellytyksiä restauroinnin su u n n ittelu n onnistum iselle. P ääsuu nnittelijan, arkkitehdin valintaan on kiinnitettävä erityistä huom iota, koska hän vastaa lopputuloksen laadusta kokonaisuutena. S uunnittelijan tulee tuntea työkohteena olevan historiallisen talon rakennushistoria, rakennustekniikka ja rakenteiden toim intaperiaatteet. Kaikkien suunnittelijoiden, myös erityissuunnittelijoiden, tulee olla restaurointiin perehtyneitä. Olisi hyvä, jos sam at tahot voisivat olla m ukana prosessissa aina hank esuunnitteluvaiheesta korjauksen valm istum iseen. Perusteellinen a asiaan paneutuva suunnittelu tuo kokemusten mukaan säästöä kokonaiskustannuksina ja tuottaa hyvän lopputuloksen O n syytä muistaa, että halvin suunnittelutarjous ei useinkaan johda hyvään lopputulokseen eikä v älttäm ättä taloudellisem paan kokonaisratkaisuun. P erusteellinen ja asiaan paneutuva suunnittelu tuo kokem usten m ukaan säästöä kokonaiskustannuksina ja tuottaa hyvän lopputuloksen. Siksi su u n n itteluu n k an n attaa panostaa. S iinä säästäm i n en tulee lopulta kalliiksi. U rakka-asiakirjat ja urakoitsijan valinta Urakka-asiakirjoissa on kuvattava rakennuksen historialliset vaiheet pääpiirteissään ja m ainittava suojeluperiaatteet sekä katselm ukset. Suojelukohteessa purkusuunnitelm an laatim inen kuuluu arkkitehdille. Purkusuunnitelmassa m ääritellään työm enetelm ät: m iten uudelleen käytettävät rakennusosat irrotetaan, m iten reikien ja uusien oviaukkojen avaam inen tapahtuu, m iten hissikuilun avaam inen välipohjiin teh d ään jne. R akennustyöselityksessä on m ääriteltävä yksityiskohtaisesti eri rak enteiden ja pin to jen työm aa-aikaiset suojaustavat, m itä ja m iten suojataan. Rakennustyöselityksessä m ääritellään käytettävät työm enetelm ät. Suojelukohteissa tulee välttää esim. pölyä ja tärinää tai kipinöitä synnyttäviä työm enetelm iä sekä liian suurten ja raskaiden koneiden käyttöä sisätiloissa. 36 Voltion rokennusperinnön vaalim inen

18 Suojellun rakennuksen restaurointi ^ Suojelukohteisiin kuuluu myös rautarunkoisia rt>kennuksia. Yli satavuotiaan kasvihuoneen korjaus vao,i i ma^ ia syventyä rungon tekotekniikkaan ja rakenteiden yksityiskohtiin. Jokainen työpäivä voi ' da yllätyksiä. Kuva Erkki Mäkiä, 1996, MV. a itio n rakennusperinnön vaaliminen 3 7

19 Suojellun rakennuksen restaurointi 29. Suojelu koskee rakennuksen ulkoarkkitehtuurin ja sisätilojen lisäksi myös rakenteita. Talon alapohja ja ullakot ovat oleellinen osa suojeltua rakennusta, vaikka ne ovatkin asultaan viimeistelemättömiä ja vaatimattomia. Niitä ei ole yleensä rakennettu käyttötiloiksi ja siksi niissä on usein jäljellä talon valmistumisaikainen autenttisuus, joka muista tiloista on muutosten myötä hävinnyt. Kuvassa 1840-luvun ullakko. Talo muodostui alunperin huonetiloista, varastokäyttöisestö kellarista ja käyttämättömästä ullakosta. Kuva Pasi Kaarto, 1979, MV. 30. Kun päätetään rakentaa taloon täydellinen koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, päädytään yleensä sijoittamaan konehuone ullakkotilaan. Vaikka konehuoneelle löytyisikin sopiva tyhjä tila, saattaa järjestelmän rakentaminen aiheuttaa talon ehjien rakennusosien rikkomisen. Ehjä vesikatto on avattava laitteiston sisään saamiseksi, kunnossa olevaan yläpohjaan ja välipohjiin tehdään lävistyksiä, seiniä roilotaon, eräissä tapauksissa myös kunnostettavissa olevat ikkunat joudutaan uusimaan ilmatiiviiksi jne. Ilmanvaihtojärjestelmää koskeva päätös aiheuttaa ns. kertautuvia kustannuksia, jotka kohdistuvat talon ehjiin rakenteisiin. Niitä joudutaan turhaan purkamaan, avaamaan ja uusimaan. Kertautumisvaikutukset on aino punnittava tarkkaan ennen päätöksiä. Kuvo Bulevardi 18, E. Mäkiä, 1983, MV. i 31. Talon käyttäjä näkee ullakon usein reservitilana. Ullakosta on tullut lisärakentamisen, käyttämättömän rakennusoikeuden tai uuden tekniikan laitteiden ja asennusten sijoitusaluetta. Raskaita laitteita varten kattorakenteita joudutaan yleensä pilkkomaan ja yläpohjia vahvistamaan. Rakenteellisesti mielenkiintoiset ja alkuperäisinä säilyneet kattotuolit jo muut rakenteet sekä tyhjät ullakot ovat käymässä vähiin. Ullakko ei ole olun perin ollut käyttötilaa. Se on rakenneteknistä tilaa, joko syntyy katon kannattajarakenteista ja niiden muodosta. Ullakko on tila, johon on voitu sijoittaa ylimmän kerroksen suurijänteisten huonetilojen yläpohjien ansasrakenteet. Se on rakenteellinen aputila, jossa muurari voi koota tuli- jo ilmahormit yhteen piipuiksi. Kuva Pasi Koarto, 1979, MV Valtion rakennusperinnön vaalim inen

20 Suojellun rakennuksen restaurointi 32. Vanhojen pariovien säilyttäminen on toteutettu järjestämällä poistumistie omaksi palo-osastokseen täydentävin ratkaisuin. Kuva Mariankatu 11, 1983, Maire Mattinen, MV. 33. Suojellun rakennuksen paloturvallisuutta parannettaessa on pyrittävä rakenteellisesti kevyisiin ratkaisuihin, jotka tähtäävät poistumisen varmistamiseen ja hyviin alkusammutusmahdolllsuuksiln. Vähin toimenpitein toteutettava osastointi, palollmoltuslaitos ja henkilökunnan kouluttaminen ovat suojellun rakennuksen paloturvallisuusratkaisuja. Ratkaisut tulee tehdä rakennuskohtalsesti. Vanhan puuoven tiivistäminen ja levyttäminen "folsarvoisemmalta" puolelta klviolneisella levyllä saattaa joskus tuottaa tyydyttävän ratkaisun ja mahdollistaa vanhojen peiliovien säilymisen. Kuva Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 1980, Pasi Kaarto, MV. 34. Keskuslämmitysjärjestelmän elementit on saatettu alunperin ratkaista interiöörien arkkitehtuuriin kuuluvina osina. Kuvassa 1800-luvun lopun koulun pääsisäänkäynnin porrassyvennyksessä oleva radlaattori. Niin kauan kun radioottori toimii teknisesti, on sen säilyttäminen klintokalusteena Itsestään selvää. Toim im attomanakin se olisi oleellinen osa interiööriä. Tällöin lämmitys tulee ratkaista muulla tavoin. Kuva Bulevardi 18, Pasi Kaarto, 1983, MV. 35. Vanhan kuum ailm aläm m ityksen, ns. kalorifeerin avattu kanava ja säätöpelti. Veslkeskuslämmltys syrjäytti vuosisadan alkukymmenlnä tämän ilmakeskus-lämmitysjärjestelmän. Se toimi yleensä epätyydyttäväsi ja lämmityskauden alussa huoneisiin tuli savua pölyn palaessa kanavissa. Huoneilma oli lisäksi kuivaa. Kaikki vanha ei ole hienoa ja toimivaa. Kalorifeerikanavat voivat kuitenkin tarjota tämän päivän korjaus- ja muutostöissä hyviä pystyasennusteitä installaatioille. Vanhat tekniset järjestelmät laitteineen on kuitenkin syytä joka tapauksessa tutkia ja dokumentoida. Kuva Bulevardi 18, Erkki Mökiä, 1983, MV. Valtion rakennusperinnön vaalim inen 39

21 Suojellun rakennuksen restaurointi Rungon ulkopuolelle rakennettu hissi- ja porrastorni voivot suojelun kannalta tuottoa parhaan lopputuloksen luvun lopun kouluinteriöörin tilajako ja avoporras voihin säilyttää, kun pihajulkisivuun rakennettiin uusi poistumistie. Kuva Taideakatemian koulu, Yrjönkatu 18, Helsinki, 1995, MV. 37. Kaksi- tai useampikerroksisen rakennuksen käyttäminen tänä päivänä näyttää edellyttävän lähes poikkeuksetta hissiä. Arkkitehtoniset ja rakenteelliset muutokset edellyttävät huolellista suunnittelua. Kuva MV, Mekaaninen, normien mukaan toteutettu turvallinen poistumistie ja helpon sisäänpääsyn järjestäminen liikuntaesteisille voi merkitä vakavia arkkitehtuurivaurioita. Asiat on ratkaistava joustavasti ja yksilöllisesti rakennus rakennukselta. Ahdas määräysten tulkinta johtaa harvoin tyydyttävään tulokseen. Kuva Martti Jokinen, 1996, MV. 39. Liikuntaesteisten sisäänpääsyn järjestäminen jälkikäteen olemassa olevaan rakennukseen on yleensä hankalasti ratkaistava kysymys. Lisäongelmia syntyy kun rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Kuva MV, Valtion rakennusperinnön vaalim inen

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Rakennusosien työmaa-aikainen suojaus

Rakennusosien työmaa-aikainen suojaus Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti nro 21 31.12.2003 Rakennusosien työmaa-aikainen Tämä ohje koskee korjattavan rakennuksen säilyvien rakenteiden ja rakennusosien työmaa-aikaista ta. Ohjeet on

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

Kaupunginmuseon huomioita Forenom Oy:n vuokratarjouksesta

Kaupunginmuseon huomioita Forenom Oy:n vuokratarjouksesta LAUSUNTO 9.10.2015 Tilakeskus-liikelaitos Isännöitsijä Sara Welling PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI Lausuntopyyntönne 8.10.2015 TRÄSKÄNDAN KARTANON VUOKRAKILPAILUTUS Tilakeskus -liikelaitos on pyytänyt kaupunginmuseon

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

IKKUNAHANKKEET. Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

IKKUNAHANKKEET. Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto IKKUNAHANKKEET Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Laituri 18.10. ja 25.10.2011 Ikkunahanke Ikkunahankkeilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA ON KÄYNNISSÄ. LVISA-URAKAT OVAT LASKENNASSA. RAKENNUSLUPA ODOTTAA KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

RHS työvaiheet. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy. Johanna Luhtala - Markus Manninen - Sari Schulman. 2006 Tilkan keskussotilassairaalan RHS

RHS työvaiheet. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy. Johanna Luhtala - Markus Manninen - Sari Schulman. 2006 Tilkan keskussotilassairaalan RHS työvaiheet Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Johanna Luhtala - Markus Manninen - Sari Schulman 2006 Tilkan keskussotilassairaalan työvaiheet Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Johanna Luhtala - Markus Manninen

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Kirkon ylläpito seurakunnan tehtävänä

Kirkon ylläpito seurakunnan tehtävänä Kirkon ylläpito seurakunnan tehtävänä Antti Pihkala Eura 9.10.2013 Tilanteita, toimintatapoja Tilaston kertomaa vuodelta 2011 ja 2012: Valmistuneet kirkot ja kappelit 0 0 Seurakuntataloja valmistunut 2

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna 1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI / ANITTA TUHKANEN 040 582 5351 anitta.tuhkanen@kaari.fi KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Luonnos 28.8.2014 Minna Välimäki ja Erja Väyrynen Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Rakennuksen ominaisuuksien ja erityispiirteiden huomioon ottaminen korjaus ja muutostöissä

Rakennuksen ominaisuuksien ja erityispiirteiden huomioon ottaminen korjaus ja muutostöissä Rakennuksen ominaisuuksien ja erityispiirteiden huomioon ottaminen korjaus ja muutostöissä Tommi Lindh Arkkitehti SAFA, TkL, ylitarkastaja YM/RYMO Neuvonnan vuosipäivä 13.11.2012, Finlandia talo Korjaus

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen. 3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Miksi vanhat apteekit hävisivät. Helsingin Joutsen Apteekin 100-vuotis juhlaseminaari 17.11.2012 Margaretha Ehrström

Miksi vanhat apteekit hävisivät. Helsingin Joutsen Apteekin 100-vuotis juhlaseminaari 17.11.2012 Margaretha Ehrström Miksi vanhat apteekit hävisivät Helsingin Joutsen Apteekin 100-vuotis juhlaseminaari 17.11.2012 Margaretha Ehrström Muutokset ja uhat 1990-luvulla Lainsäädännöstä johtuen apteekin sijainti ei ollut enää

Lisätiedot

Mitä kirkkojen katot kertovat?! Keskiaikaisten kirkkojen kattorakenteiden tutkimus ja korjaaminen! Restaurointimestarit Huttunen & Saarinen,

Mitä kirkkojen katot kertovat?! Keskiaikaisten kirkkojen kattorakenteiden tutkimus ja korjaaminen! Restaurointimestarit Huttunen & Saarinen, Mitä kirkkojen katot kertovat?! Keskiaikaisten kirkkojen kattorakenteiden tutkimus ja korjaaminen! Restaurointimestarit Huttunen & Saarinen, Arkkitehtitoimisto Livady!! KANSANRAKENNUS RESTAUROINTIKOHTEENA

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä Kuka pitää kunnossa? Huoneiston ja muiden tilojen kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkaan välillä voi olla määräyksiä yhtiöjärjestyksessä Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Yhtiökokousinfo Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Esityksen sisältö 1. Hankkeen organisaatio 2. Hankkeen vaiheet 3. Ehdotettavat toimenpiteet 4. Alustava aikataulu Hankkeen tilanne/prosessi Toteutussuunnittelu

Lisätiedot