Competition and Regulatory Legal Alert

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Competition and Regulatory Legal Alert"

Transkriptio

1 LEGAL ALERT /6 Competition and Regulatory Legal Alert SISÄLTÖ: Markkinaoikeus määräsi Valiolle ennätyksellisen suuren seuraamusmaksun saalistushinnoittelusta, sivu 2 De minimis -tiedonannon turvasatama kaventuu, sivu 4 Chambers Europe 2014: Krogerus jälleen parhaiden joukossa, sivu 5 Yhteystiedot, sivu 6 Krogerus is one of the largest corporate law firms in Finland. Our practice covers a broad spectrum of transactional, dispute resolution and regulatory matters. The firm has a particularly strong focus in the energy, finance, food and beverage, healthcare, real estate, technology and telecommunications sectors. We are regularly retained in some of the most challenging and high-profile assignments in the market.

2 LEGAL ALERT /6 Markkinaoikeus määräsi Valiolle ennätyksellisen suuren seuraamusmaksun saalistushinnoittelusta Valio joutuu maksamaan ennätyksellisen suuren seuraamusmaksun markkinaoikeuden katsottua sen syyllistyneen määräävän markkina-asemansa väärinkäyttöön hinnoiteltuaan perusmaidon tappiolliselle tasolle. Menettelyn tarkoituksena katsottiin olevan kilpailevan ruotsalaisen Arla Ingman Oy Ab:n poissulkeminen markkinoilta. Markkinaoikeus hylkäsi antamallaan päätöksellä Valion valituksen ja määräsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksestä Valio Oy:lle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä perusmaitojen markkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan Valio syyllistyi saalistushinnoitteluun, jonka tarkoituksena oli poistaa tehokas kilpailu Suomen perusmaitomarkkinoilta. Tapaus on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä suurin tähän mennessä määrätty seuraamusmaksu määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevassa asiassa on ollut teleoperaattori Elisalle vuonna 2001 määrätty 4,2 miljoonaa euroa. Lisäksi seuraamusmaksu on suurin Suomessa kilpailulainsäädännön rikkomisesta koskaan määrätty seuraamusmaksu yhdelle yritykselle. KKV esitti Arla Ingman Oy Ab:n tekemän toimenpidepyynnön käynnistämien tutkimusten johdosta joulukuussa 2012, että markkinaoikeus määräisi asiassa 70 miljoonan euron seuraamusmaksun. KKV katsoi Valion syyllistyneen saalistushinnoitteluun pudottamalla perusmaitojen tukkuhinnat huomattavasti kustannustensa alle. Arvioinnin kannalta merkitykselliset markkinat olivat Suomen laajuiset perusmaitojen markkinat, joilla Valio oli määräävässä markkina-asemassa. Markkinaoikeus katsoi, että Valion perusmaitoliiketoiminnan keskimääräinen hinta oli alittanut liiketoiminnan keskimääräiset muuttuvat kustannukset tarkastellun 30 kuukauden ajan. Tuomioistuimen mukaan KKV:n selvitykset ja asiakirjanäyttö osoittivat, että Valion johdossa oli tehty helmikuussa 2010 strateginen päätös kilpailun poissulkemisesta perusmaitojen markkinoilta. Valio oli tehnyt hinnanalennuksista suunnitelman, jonka tavoitteena oli 18 kuukauden aikana eli ennen vuoden 2011 loppua lopettaa ruotsalaisen maitoraaka-aineen tuonti, poistaa kilpailu markkinoilta, kasvattaa oma markkinaosuutensa 80 prosenttiin ja nostaa hinnat takaisin vuoden 2008 tasolle. Valion suunnitelman keskeisin osa oli hintojen alentaminen alle yhtiön keskimääräisten muuttuvien kustannusten. Markkinaoikeus katsoi KKV:n esittämällä tavalla, että Valion ylimmän johdon välinen kirjeenvaihto osoitti Valion menettelyn nimenomaisena tarkoituksena olleen Arla Ingmanin syrjäyttäminen markkinoilta joko suurilta osin tai kokonaan. KKV:n esittämän asiakirjanäytön mukaan Valio oli muun muassa varautunut pitämään hintoja pohjalla niin kauan, että sen kilpailijoiden housut eivät kestä tappiollista toimintaa toteutettu hinnanalennus oli sekä ajankohdaltaan että suuruudeltaan poikkeuksellinen. Menettelyn poissulkevaa vaikutusta korosti aiemmin Arla Ingmanille hankintojaan siirtäneelle S-ryhmälle suunnattu räätälöity alennusmalli, joka perustui ehdollisiin volyymialennuksiin.

3 LEGAL ALERT /6 Yhtä tehokas kilpailija mittapuuksi Markkinaoikeus katsoi Valion olleen tietoinen siitä, että sen hinnoittelustrategia oli taloudellisesti kestämätön sen kilpailijoille ja että nämä eivät pidemmällä tähtäimellä pystyisi enää vastaamaan siihen. Kustannusten kattamista koskevassa arvioinnissaan markkinaoikeus katsoi, että raaka-aineen kustannuksen on perustuttava hintaan, jonka Valion yhtä tehokas kilpailija joutuu raaka-aineesta maksamaan. Valion mukaan raakamaito ei ole sille aito kustannus, sillä yhtiön tehtävänä on osuuskuntatoimintaperiaatteen mukaisesti oman jalostuksensa kautta maksimoida se tilityshinta, jonka Valio maksaa omistajameijereilleen niiltä hankkimastaan raakamaidosta. Vaikka raakamaito katsottaisiin kustannukseksi, tulisi hankintahinta Valion mielestä katsoa kustannukseksi vain niiltä osin, kuin hinta ei ole omistajille maksettavan voitonjaon luonteista. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että KKV:n oli sallittua tarkastella Valion yhtä tehokkaan kilpailijan toimintaedellytyksiä siten, että Valion omistajameijereilleen maksama tilityshinta vastasi raakaainekustannusta, koska Valion kilpailijoiden oli otettava se huomioon tuottajahintaansa määrittäessään ja niille se vastasi raaka-ainekustannusta. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että KKV sai arvioinnissaan verrata perusmaitojen valmistamisen kustannuksia vain perusmaitojen myyntituottoihin eikä sen tarvinnut ottaa huomioon muiden raakamaidosta valmistettujen tuotteiden myyntituottoja. Markkinaoikeuden mukaan maitoraaka-aineen kustannusten tarkastelu Valion esittämällä tavalla yrityksen koko liiketoiminta huomioiden johtaisi siihen, että eri meijereiden toimintaa tarkasteltaisiin eri lähtökohdista niiden tuotevalikoiman laajuudesta riippuen. Markkinaoikeus katsoi, että maitoraaka-aineen kustannuksen on perustuttava hintaan, jonka Valion kanssa yhtä tehokas kilpailija joutuu raaka-aineesta maksamaan ja näin Valion tilityshinnan perusteella määräytyvä raakamaidon hankintahinta on muuttuva kustannus Valion tosiasiallisille ja mahdollisille kilpailijoille perusmaitojen markkinoilla. Valion menettelylle ei ollut hyväksyttäviä perusteita Valio pyrki oikeuttamaan menettelyään sekä tehokkuusperusteluilla että kilpailuun vastaamisella. Valion mukaan se oli osallistunut hintakilpailuun Arla Ingmanin kanssa, koska muutoin se olisi menettänyt markkinaosuutensa sekä myyntivolyyminsa perusmaidoissa eikä olisi lyhyellä aikavälillä kyennyt jalostamaan perusmaitoihin varaamaansa raakamaitoa muiksi tuotteiksi kannattavalla tavalla. Markkinaoikeus ei kuitenkaan hyväksynyt Valion tehokkuusperustelua, sillä jokainen valmistettu maitolitra kasvatti Valion tappioita eikä yhtä tehokas kilpailija pystynyt Valion menettelyn johdosta toimimaan kannattavasti markkinoilla. Valio ei markkinaoikeuden mukaan kyennyt osoittamaan menettelynsä täyttävän sallitun kilpailuun vastaamisen edellytyksiä. Markkinaoikeuden mukaan Valion menettely ei ollut kohtuullista ja suhteellisuusperiaatteen mukaista eikä Valio rajoittanut sitä vain siihen, mikä oli välttämätöntä kilpailuun vastaamiseksi.

4 LEGAL ALERT /6 Todistajankertomuksista kävi markkinaoikeuden mukaan ilmi, että yleensä meijerien kanssa neuvotellaan sentin kymmenesosien tai enintään muutaman sentin hinnanalennuksista. Valion toteutettu alennus oli 10 sentin suuruinen, ja sitä seurasivat vielä uudet lisäalennukset. Markkinaoikeus perusteli ratkaisuaan myös sillä, että aloite perusmaitojen tukkuhintojen alentamiseksi alle keskimääräisten muuttuvien kustannusten tuli Valiolta, eikä kaupan ryhmittymiltä tai Valion kilpailijoilta. KKV on ilmoittanut olevansa tyytyväinen markkinaoikeuden päätökseen, sillä se on vahva signaali määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja muuta kilpailulainsäädännön vastaista menettelyä vastaan, mikä osaltaan turvaa markkinoiden kilpailullista rakennetta. Valio on ilmoittanut valittavansa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. De minimis -tiedonannon turvasatama kaventuu Viime vuosien oikeuskäytännön linjausten johdosta komissio antoi kesäkuussa uuden de minimis -tiedonannon samalla kaventaen vähämerkityksellisten sopimusten turvasatamaa. Jatkossa tarkoitukseltaan kilpailua rajoittava vähämerkityksellinen sopimus ei voi enää hyötyä tiedonannosta, vaikkei se sisältäisikään ns. mustan listan ehtoja. Euroopan komissio julkaisi uuden tiedonannon vähämerkityksellisistä eli niin sanotuista de minimis -sopimuksista. Komissio antoi edellisen de minimis -tiedonannon vuonna De minimis -tiedonannossa määritellään ne markkinaosuusrajat, joiden alle jäävät yritykset voivat solmia keskenään sopimuksia ilman, että sopimusten voidaan katsoa rajoittavan merkittävästi kilpailua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 1 kohdan perusteella. Sopimukseen ei sovelleta SEUT 101 artiklan 1 kohdan kieltoa, jos sopimuksen tehneiden kilpailijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus jää alle 10 prosentin. Sama koskee muiden kuin kilpailijoiden välillä tehtyjä sopimuksia, jos kunkin sopimusosapuolen markkinaosuus on alle 15 prosenttia. Tiedonanto tarjoaa siis niin sanotun turvasataman markkinaosuusrajojen alle jääville sopimuksille. Uudistuksen taustalla on ennen kaikkea Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-226/11 Expedia antaman ratkaisun linjausten sisällyttäminen uuteen tiedonantoon. Lisäksi komissio oli katsonut, että de minimis -tiedonanto tuli saattaa ajan tasalle, sillä vuoden 2001 tiedonannon jälkeen on tullut voimaan uutta Euroopan unionin kilpailuoikeudellista sääntelyä, kuten vertikaalisia sekä horisontaalisia sopimuksia koskevat vuoden 2010 ryhmäpoikkeussäännöt. Yllä mainitussa Expedia-ratkaisussa tuomioistuin totesi, että yritysten välinen sopimus, joka on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja jonka tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen, merkitsee luonteensa puolesta ja sen todellisista seurauksista riippumatta tuntuvaa kilpailun rajoittamista. Ratkaisullaan tuomioistuin selkeytti, että tarkoitukseltaan kilpailua rajoittavia sopimuksia ei voida katsoa vähäisiksi, koska ne itsessään vaikuttavat kielteisesti kilpailuun. Jos sopimus siis on tarkoitukseltaan kilpailua rajoittava, sopimus ei voi koskaan hyötyä turvasatamasta, vaikka se ei sisältäisikään erikseen kiellettyjä niin sanottuja mustan listan rajoituksia.

5 LEGAL ALERT /6 Lisäksi toisin kuin vuoden 2001 tiedonannossa, uusi de minimis -tiedonanto ei sisällä erillistä listausta tarkoitukseen perustuvista kilpailunrajoituksista. Sen sijaan tiedonannossa todetaan, että komissio ei sovella turvasatamaa sopimuksiin, jos ne sisältävät minkä tahansa rajoituksen, jonka tarkoituksena on rajoittaa kilpailua. Euroopan unionin tuomioistuin on muun muassa asiassa C-32/11 Allianz Hungária Biztosító ym. arvioinut sitä, milloin sopimus merkitsee tarkoitukseen perustuvaa kilpailunrajoitusta. Tuomioistuin totesi, että tätä arvioitaessa on tarkasteltava sopimuksen sisältöä, sen tavoitteita sekä sen taloudellista ja oikeudellista asiayhteyttä. Tästä on pääteltävissä, että tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen arviointi ei ole yksiselitteistä. Edellä mainitussa tapauksessa tuomioistuin katsoi, että vakuutusyhtiöiden ja korjaamojen väliset sopimukset vakuutettujen autojen korjausten hinnoista olivat tarkoitukseltaan kilpailua rajoittavia ja tämän vuoksi kiellettyjä, koska olivat vahingollisia kilpailulle autovakuutusten markkinoiden ja ajoneuvojen korjauspalvelujen markkinoilla. Edellä mainittujen muutosten lisäksi uusi tiedonanto ei sisällä enää selityksiä koskien kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä, sillä komissio antoi vuonna 2004 kyseistä asiaa koskevan tiedonannon. Uusi de minimis -tiedonanto viittaa nimenomaisesti kauppavaikutustiedonannon sääntöön, jonka mukaan sopimus ei ole omiaan vaikuttamaan tuntuvasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, jos osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on enintään viisi prosenttia tai jos osapuolten yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa. Chambers Europe 2014: Krogerus jälleen parhaiden joukossa Asianajotoimistojen asiakastyytyväisyyttä ja osaamista arvioiva Chambers & Partners on sijoittanut sekä kilpailuoikeusryhmämme että useita ryhmän huippuosaajia Suomen parhaimmistoon vuoden 2014 julkaisussaan. Kilpailuoikeus ja Säännellyt markkinat ryhmämme sijoittui parhaaseen Band 1 -luokkaan. Asiakkaamme ovat kommentoineet ryhmäämme muun muassa seuraavasti: The speed of this team is important, but also the practical approach of the lawyers. As a company we are not interested in a 20-page explanation of legal principles: we prefer practical advice on the subject matter, and we are very satisfied with the approach this team takes. The response times here are first class - we get answers almost immediately, and the advice is steeped in business acumen and industry knowledge. Peräti neljä ryhmämme asiantuntijaa sai henkilökohtaisen tunnustuksen osaamisestaan. Katri Joenpolvi, kilpailuoikeusryhmän vetäjä, sijoittui korkeimpaan Band 1 -luokkaan. Asiakkaiden kokemusten mukaan hän on exceptionally clever competition lawyer, who is very good at understanding a business from the perspective of the client, and has excellent leadership skills. Ryhmämme toinen vetäjä, Kilpailuvirastossa pitkän uran tehnyt Leena Lindberg nousi toiseksi korkeimpaan Band 2 -luokkaan. Asiakkaamme kuvaavat hänen olevan persistent negotiator with excellent people skills, joka on very intelligent and structured in her thinking, ja joka delivers on everything that she promises. Sekä osakas Petteri Metsä-Tokila että counsel Mikko Pirttilä nimettiin Band 3 -luokkaan. Sijoituksissa huomioitiin erityisesti Petterin aktiivisuus ja kilpailuoikeusosaaminen terveydenhuollon ja lääketeollisuuden saralla sekä Mikon asiantuntemus energia-alalta.

6 LEGAL ALERT /6 YHTEYSTIEDOT: Katri Joenpolvi Partner Head of Competition and Regulatory Krogerus Mobile: +358 (0) Chambers Europe 2014 (Competition/European Law): Department head Katri Joenpolvi is an exceptionally clever competition lawyer, who is very good at understanding a business from the perspective of the client, and has excellent leadership skills. Legal 500 EMEA 2014 (EU and Competition): Ranked as a Leading Individual. Leena Lindberg Partner Co-Head of Competition and Regulatory Krogerus Mobile: +358 (0) Chambers Europe 2014 (Competition/European Law): Clients praise her as a persistent negotiator with excellent people skills, who is very intelligent and structured in her thinking, and who delivers on everything that she promises Legal 500 EMEA 2014 (EU and Competition): recommended lawyer for EU and competition

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Markkinaoikeudelle Esitys Euroopan Yhteisön (EY) perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan sekä kilpailunrajoituksista annetun lain 4 :n

Lisätiedot

MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT

MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT Asianajotoimisto Krogerus Oy Unioninkatu 22 00130 Helsinki Puh. 029 000 6200 Fax 029 000 6201

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki Sitoumuspäätös 1 (30) Dnro 964/61/07 Asia Sitoumuksen määrääminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Keskus osk:n ja Sampo Pankki Oyj:n noudatettavaksi kotimaisten vierasautomaattinostojen asiakashinnoittelussa.

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen

Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen KILPAILU VIRASTON UUTISLEHTI 2 2010 Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen Mahdollisia kilpailuongelmia koskevat vihjeet ovat hyödyllisiä Kilpailuvirastolle sen kerätessä tietoja kilpailunrajoituslain

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON ESITYS MARKKINAOIKEUDELLE SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄÄMISEKSI

KILPAILUVIRASTON ESITYS MARKKINAOIKEUDELLE SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄÄMISEKSI Seuraamusmaksuesitys 1 (31) Dnro 1147/14/2009 KILPAILUVIRASTON ESITYS MARKKINAOIKEUDELLE SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄÄMISEKSI Postiosoite Käyntiosoite Puhelin ja faksi Sähköposti ja www PL 332 Pitkänsillanranta

Lisätiedot

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Kilpailuviraston uutislehti 1 2011 Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset korostavat tuoreessa yhteisraportissaan toimivan kilpailun ja kilpailupolitiikan merkitystä

Lisätiedot

5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy yrityskauppapäätös

5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy yrityskauppapäätös Päätös 1 (11) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen lieventämiseksi 2 Hakija 2. Terveystalo Healthcare Oy 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Terveystalo

Lisätiedot

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015 Päätös 1 (31) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006 N TILINPÄÄTÖS 2006 2 1. Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus...5 1.2.1 Kilpailun edistäminen...5 1.2.2 Kilpailuvalvonta...8 1.2.3 Kansainväliset asiat...16 1.2.4 Viestintä...19

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002. Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla. Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal)

PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002. Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla. Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal) PÄÄTÖS 1 (12) Dnro 1011/61/2002 1 Asia Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla 2 Osapuolet Icopal Oy (jäljempänä Icopal) Katepal Oy (jäljempänä Katepal) Lemminkäinen Oyj (jäljempänä Lemminkäinen) Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

Kilpailuoikeus ja Taloustiede

Kilpailuoikeus ja Taloustiede Kilpailuoikeus ja Taloustiede OTT Pertti Virtanen Markkinaoikeustuomari Markkinaoikeus S-posti: Pertti.Virtanen@oikeus.fi Ajankohtaista kilpailusta Vahingonkorvaus: Asfaltti-kartelli Käräjäoikeuden päätökset

Lisätiedot

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 sivu 1/40 Viestintävirasto kirjaamo@viestintavirasto.fi Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 Yleisradion lausunto Viestintävirastolle tv- ja radiopalveluiden tukkumarkkinoiden

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Päätös 1 (18) Dnro 327/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 21.10.2014

Päätös 1 (18) Dnro 327/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 21.10.2014 Päätös 1 (18) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 3 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 3

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 3/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista Kilpailuvirasto julkaisi

Lisätiedot

MUISTIO. Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT. 1 Johdanto

MUISTIO. Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT. 1 Johdanto MUISTIO Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT 1 Johdanto Suomessa on yritysten välisissä kauppa- yms. sopimuksissa perinteisesti ollut sopimusvapaus sen suhteen, minkä ajan

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Katri Havu OTM, tutkija, Helsingin yliopisto, Centre of Excellence in Foundations of European Law and Polity Research TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Edilex 2010/36

Lisätiedot

KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa

KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 3 2006 NINA KAVERINEN KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa Kilpailuvirasto vietti tänä vuonna perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kutsuseminaarin kilpailuoikeudellisia

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot