Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011"

Transkriptio

1 Asiakastiedote Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011 Nykyisen kilpailunrajoituslain korvaava uusi kilpailulaki tulee voimaan Kilpailulain keskeisimmät uudistukset koskevat yrityskauppojen arviointitestiä ja yrityskauppavalvonnan menettelysääntöjä, Kilpailuviraston priorisointi- ja tutkintavaltuuksia, yritysten puolustautumisoikeuksia, seuraamusmaksun määräämistä ja maksusta vapautumista ja maksun alentamista sekä vahingonkorvausta. Lisäksi kilpailulakiin liittyen on julkaistu uusia suuntaviivoja ja asetuksia. Uudistusten myötä Suomen kansallinen kilpailulainsäädäntö yhdenmukaistuu entisestään Euroopan Unionin kilpailusääntöjen kanssa. Tähän tiedotteeseen on koottu yritysten kannalta olennaisimmat voimaan tulevat muutokset Suomen kilpailulainsäädännössä. 1. Tiivistelmä muutoksista Uusi kilpailulaki 1 korvaa kokonaisuudessaan voimassa olevan kilpailunrajoituslain 2. Osa voimassa olevan lain säännöksistä, kuten kieltosäännökset, säilyy uudistuksessa ennallaan. Uusi kilpailulaki kuitenkin muun muassa selkeyttää ja täsmentää voimassa olevia kilpailusäännöksiä erityisesti käsitteiden ja rakenteen osalta. Lisäksi uusi kilpailulaki sisältää joitakin yrityskauppavalvontaa ja kilpailuasioita koskeviin säännöksiin tehtäviä olennaisia muutoksia, joiden tiedostaminen on yritysten kannalta merkityksellistä. Yrityskauppojen arviointitesti vaihtuu, ja yrityskauppavalvonnan menettelysäännöt uudistuvat Yrityskauppavalvonnassa yrityskauppojen arviointitestinä tähän asti sovellettu ns. dominanssitesti korvataan kilpailulaissa enemmän kilpailuvaikutusten arviointiin perustuvalla ns. SIEC-testillä 3. Lisäksi yrityskauppavalvonnassa sovellettaviin menettelysääntöihin kohdistuu uudistuksia ilmoitus- ja käsittelymääräaikojen, yrityskaupalle asetettavien ehtojen, valitusoikeuden sekä yrityskauppojen täytäntöönpanon osalta. Kilpailuviraston priorisointi- ja tutkintavaltuudet lisääntyvät Kilpailuasioita koskevat menettelysäännökset on uudessa kilpailulaissa koottu yhteen lukuun. Kilpailulaki korostaa Kilpailuviraston mahdollisuuksia keskittyä 1 Kilpailulaki (948/2011; HE 88/2010 vp). 2 Laki kilpailunrajoituksista (480/1992 myöhempine muutoksineen). 3 Significant impediment to effective competition. merkittävien kilpailunrajoitusten selvittämiseen uusin priorisointia koskevin säännöksin. Lisäksi kilpailulaki laajentaa Kilpailuviraston tutkintavaltuuksia. Kilpailuvirasto voi jatkossa tehdä tarkastuksia myös yksityishenkilöiden koteihin sekä kutsua yritysten henkilöstöä Kilpailuvirastoon kuultavaksi. Yritysten puolustautumisoikeudet kirjattu lakiin Kilpailulaki sisältää uudet nimenomaiset elinkeinonharjoittajien puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset muun muassa itsekriminointisuojasta ja asianajajan ja asiakkaan välisen kirjeenvaihdon luottamuksellisuudesta. Seuraamusmaksusäännökset täsmentyvät Kilpailulailla täsmennetään seuraamusmaksua koskevia sääntöjä maksun kohteen, enimmäismäärän määräytymisen sekä vanhentumisaikojen osalta. Leniency-järjestelmä kehittyy Kilpailulailla yhdenmukaistetaan seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista (leniency) koskevia kansallisia säännöksiä Euroopan komission soveltamien säännösten kanssa. Yksi kilpailulaissa tuleva uudistus on se, että seuraamusmaksusta vapautumista on nyt mahdollista hakea myös Kilpailuviraston suorittamien tarkastusten jälkeen. Vahingonkorvausvastuu laajenee Kilpailulailla laajennetaan kilpailunrajoituksesta aiheutuneesta vahingosta korvaukseen oikeutettujen piiriä sekä uudistetaan vahingonkorvausoikeuden vanhentu-

2 misaikojen alkamis- ja päättymisajankohtia. Uusia suuntaviivoja ja asetuksia annettu Kilpailuvirasto on julkaissut kilpailulakiin liittyen suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista ja priorisoinnista kilpailunrajoitusasioiden käsittelyssä sekä uusitut leniency- ja yrityskauppavalvonnan suuntaviivat. Valtioneuvosto puolestaan on julkaissut kilpailulakiin liittyen asetukset yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta ja yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin edellä mainittuja muutoksia. 2. Yrityskauppavalvontaa koskevat uudistukset Uusi yrityskauppojen arviointitesti Uudessa kilpailulaissa määräävän markkina-aseman olemassaoloon perustuva aikaisempi yrityskauppojen arviointitesti (ns. dominanssitesti) on korvattu EU:n sulautuma-asetuksen 139/ mukaisella enemmän kilpailuvaikutusten arviointiin perustuvalla arviointitestillä (ns. SIEC-testi). Aikaisemman testin mukaan yrityskauppa voidaan kieltää, jos sen seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen määräävä markkina-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Uuden kilpailulain mukaisen SIEC-testin mukaan yrityskauppa voidaan kieltää, jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Uuden testin arviointikriteerinä on siten tehokkaan kilpailun olennainen estyminen, ja se mahdollistaa puuttumisen kilpailua olennaisesti estäviin yrityskauppoihin määräävän markkina-aseman olemassaolosta riippumatta esimerkiksi oligopolistisilla markkinoilla tai tilanteessa, jossa hankinnan kohde on pieni mutta aggressiivinen kilpailija. Muutoksen tavoitteena ei ole kuitenkaan olennaisesti tiukentaa aikaisemman lain mukaista yrityskauppavalvontaa, vaan pääsääntöisesti yrityskauppoihin tullaan edelleen puuttumaan yhden yrityksen yksinomaisen tai useamman yrityksen yhteisen määräävän markkina-aseman syntymisen tai vahvistumisen perusteella. Yrityskauppavalvonnan menettelysääntöjä koskevat uudistukset Kilpailulailla täsmennetään yrityskauppavalvonnan menettelysääntöjä, ja siihen myös sisältyy joitakin huomionarvoisia uudistuksia yrityskauppavalvonnassa sovellettavien määräaikojen, yrityskaupalle asetettavien 4 Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004 yrityskeskittymien valvonnasta. ehtojen, valitusoikeuden sekä yrityskauppojen täytäntöönpanon osalta. Ensinnäkin aikaisemmin sovellettu viikon määräaika yrityskaupan ilmoittamiselle on joustavuuden lisäämiseksi poistettu uudessa kilpailulaissa. Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava Kilpailuvirastolle sopimuksen tekemisen, määräysvallan hankkimisen tai julkisen ostotarjouksen julkistamisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kaupan täytäntöönpanoa. Yrityskauppa voidaan myös ilmoittaa Kilpailuvirastolle heti, kun osapuolet voivat osoittaa riittävällä varmuudella aikomuksensa tehdä yrityskauppa. Ensi vaiheen käsittelyn määräaika ei ala kulua, jos ilmoitus on olennaisesti puutteellinen. Yrityskauppaa ei edelleenkään saa pääsääntöisesti panna täytäntöön ennen kuin se on hyväksytty. Lisäksi kilpailulakiin on lisätty uusi säännös Kilpailuviraston käsittelymääräaikojen jatkamisesta tilanteessa, jossa viraston pyytämiä tietoja ei toimiteta asetetussa määräajassa tai ne toimitetaan olennaisesti puutteellisina tai virheellisinä. Käsittelymääräaikaa jatketaan samalla määrällä päiviä kuin tietojen toimittaminen myöhästyy. Tällaiseen viraston päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Todettakoon tässä yhteydessä myös, että jäljempänä kilpailuasioiden osalta käsiteltävät Kilpailuviraston tietojensaanti- ja tarkastusvaltuudet koskevat nimenomaisesti nyt myös yrityskauppojen arviointeja. Toiseksi kilpailulaissa todetaan nyt nimenomaisesti, että Kilpailuvirasto ei voi määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita ilmoittaja ei ole hyväksynyt. Jos ilmoittaja katsoo, että se ei voi hyväksyä ehtojen sisältöä koskevaa neuvottelutulosta, Kilpailuvirasto tekee esityksen markkinaoikeudelle kaupan kieltämiseksi. Kilpailulaissa olevan uuden säännöksen mukaan yrityskaupan ilmoittaja ei myöskään saa valittaa Kilpailuviraston päätöksestä, jolla ilmoittajan esittämät yrityskaupan ehdot on määrätty noudatettaviksi. Muiden asianosaisten valitusoikeutta ei ole rajoitettu, mutta toisaalta niiden valituksilla ei ole kaupan täytäntöönpanoa lykkäävää vaikutusta. Kolmanneksi kilpailulaissa selkeytetään yrityskaupan täytäntöönpanoajankohtaa. Kilpailunrajoituslain säännös, jonka mukaan yrityskauppa voidaan panna täytäntöön, kun asiassa on annettu lopullinen päätös, korvataan kilpailulaissa selkeämmällä säännöksellä, jonka mukaan yrityskauppa voidaan panna täytäntöön, kun yrityskauppa on hyväksytty ilman ehtoja tai ehdollisena. Kilpailulain esitöissä todetaan tähän liittyen nyt selkeästi, että yrityskaupan täytäntöönpano ei edellytä esimerkiksi yrityskauppapäätöksen lainvoimaisuutta. Jos muu asianosainen kuin ilmoittaja on valittanut päätöksestä, markkinaoikeus valitusviranomaisena voi tosin hallintolainkäyttölain perusteella, kuten ennenkin, kieltää täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettä- 2

3 väksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen. 3. Kilpailuasioiden menettelysääntöjä koskevat uudistukset Kilpailuviraston priorisointi- ja tutkintavaltuudet Uusi kilpailulaki korostaa Kilpailuviraston mahdollisuuksia keskittyä merkittävien kilpailunrajoitusten selvittämiseen uusin priorisointia koskevin säännöksin. Ensinnäkin Kilpailuvirasto asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Toiseksi Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on kielletty kilpailunrajoitus, kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan epäillystä rajoituksesta huolimatta pitää kokonaisuudessaan toimivana tai asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Kilpailulaki sisältää Kilpailuviraston tutkintavaltuuksien osalta niihin tehtyjen täsmennysten lisäksi kaksi uutta tutkintavaltuuksia laajentavaa säännöstä. Ensinnäkin Kilpailuvirastolla on tarkastusten yhteydessä esitettävien suullisten selvityspyyntöjen lisäksi, mikäli se on välttämätöntä tutkinnan kohteeseen liittyvien tietojen keräämistä varten, nyt myös oikeus kutsua kuultavaksi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän edustaja tai muu henkilö, jonka voidaan perustellusta syystä epäillä toimineen kilpailunrajoituksen toteuttamisessa, sekä tallentaa saamansa vastaukset. Kutsun noudattamatta jättämistä ei ole sanktioitu. Toiseksi Kilpailuvirastolla on Euroopan komission toimivaltuuksia vastaava oikeus tehdä tarkastuksia markkinaoikeuden etukäteen myöntämän luvan perusteella myös muissa kuin elinkeinonharjoittajan liiketiloissa, kuten yksityisasunnoissa ja -kulkuvälineissä, jos voidaan perustellusti epäillä, että niissä säilytetään kirjanpitoa tai muita liiketoimintaan ja tarkastuksen kohteeseen liittyviä asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä todistettaessa kilpailuoikeuden vakavaa rikkomista. Yritysten puolustautumisoikeudet Kilpailulakiin on sisällytetty nimenomaiset, sinänsä jo aikaisemminkin voimassa olevaa oikeutta olleet säännökset elinkeinonharjoittajien keskeisistä puolustautumisoikeuksista Kilpailuviraston tutkinnan yhteydessä. Tutkinnan kohteena olevalla elinkeinonharjoittajalla on ensinnäkin oikeus saada tieto asemastaan tutkinnassa ja siihen kohdistuvista epäilyistä niin pian kuin siitä ei voi aiheutua haittaa tutkinnalle. Lisäksi sillä on tietyin edellytyksin oikeus saada tieto tutkintaa koskevista asiakirjoista ja asian käsittelyvaiheesta siltä osin kuin siitä ei voi aiheutua haittaa tutkinnalle. Tietojensaantioikeuksia täydentää Kilpailuvirastolle asetettu kielto käyttää tarkastus- ja selvityspyyntövaltuuksien nojalla saatuja tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, mikäli virasto ei ole aloittanut uutta tutkintaa. Kilpailulaissa on lisäksi nyt nimenomaiset säännökset ulkopuolisen oikeudellisen neuvonannon suojasta (legal professional privilege) sekä oikeudesta olla myötävaikuttamatta omaan tuomioonsa vastaamalla sellaisiin kysymyksiin, jotka tarkoittaisivat kilpailurikkomukseen syyllistymisen myöntämistä (self-incrimination). On kuitenkin huomattava, että jälkimmäinen ei vaikuta velvollisuuteen vastata tosiasioita koskeviin kysymyksiin eikä velvollisuuteen toimittaa asiakirjoja Kilpailuvirastolle. Kilpailulakiin on lisäksi lisätty säännös elinkeinonharjoittajan oikeudesta tulla kuulluksi ennen kuin Kilpailuvirasto tekee seuraamusmaksuesityksen tai kilpailurikkomuksen toteavan päätöksen. 4. Seuraamusjärjestelmää koskevat muutokset Seuraamusmaksu Kilpailulailla täsmennetään hallinnollista seuraamusmaksua koskevia sääntöjä seuraamusmaksun kohteen, seuraamusmaksun enimmäismäärän määräytymisen sekä seuraamusmaksun vanhentumisaikojen osalta. Kilpailulain uudistettu elinkeinonharjoittajan käsite, jonka mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä sekä yhtä tai useampaa yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa, selventää ensinnäkin sitä, mille taloudelliselle kokonaisuudelle seuraamusmaksu määrätään. Elinkeinonharjoittajan määritelmä kattaa nyt nimenomaisesti kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta asemasta tai rahoitustavasta, ja sitä arvioidaan samalla tavalla kuin EU:n kilpailuoikeudessa. Esimerkiksi samaan konserniin kuuluvat eri yhtiöt katsotaan yhdeksi taloudelliseksi yksiköksi, jos kyseiset yhtiöt eivät määritä itsenäisesti toimintaansa markkinoilla. Tämän mukaisesti emoyhtiölle voidaan määrätä seuraamusmaksu tytäryhtiön kilpailurikkomuksesta esimerkiksi silloin, jos emoyhtiö käyttää tosiasiallista määräysvaltaa tytäryhtiössä. Sataprosenttisesti omistettuun tytäryhtiöön sovelletaan olettamaa, jonka mukaan tosiasiallinen määräysvalta on olemassa. Lisäksi seuraamusmaksu voidaan kilpailurikkomukseen osallistuneen elinkeinonharjoittajan lakattua olemasta määrätä uuden nimenomaisen säännöksen perusteella myös sellaiselle elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle, jolle kilpailua rikkonut elinkeinotoiminta on siirtynyt yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn seurauksena. Kilpailulaissa täsmennetään myös seuraamusmaksun enimmäismäärää koskevaa säännöstä siten, että seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia kilpailunrajoitukseen osallistuneen elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän viimeisen rikkomukseen osallistumisvuoden liikevaihdosta. Tämä kuvastaa paremmin harjoitettua elinkeinotoimintaa ja sen laajuutta 3

4 kuin tähänastinen vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen markkinaoikeuden päätöstä edeltävän vuoden liikevaihto. Lisäksi elinkeinonharjoittajan määritelmä (taloudellinen yksikkö) vaikuttaa siihen liikevaihtoon, joka otetaan huomioon enimmäismäärää laskettaessa ja joka siten voi määräytyä konsernin maailmanlaajuisen liikevaihdon perusteella, jos seuraamusmaksua esitetään myös emoyhtiölle. Kilpailulaissa on lisäksi täsmennetty seuraamusmaksun määräämistä koskevan viiden vuoden vanhentumisajan alkamisajankohtaa siten, että vanhentumisaika alkaa rikkomispäivästä tai jatketun rikkomisen osalta rikkomisen päättymispäivästä. Kilpailuviraston toimenpiteet kilpailunrajoituksen tutkimiseksi katkaisevat vanhentumisen. Seuraamusmaksun määräämistä koskee lisäksi kymmenen vuoden absoluuttinen vanhentumisaika. Samoin kuin kilpailunrajoituslaissa, rikosoikeudellisia seuraamuksia taikka liiketoimintakieltoa koskevia säännöksiä ei ole sisällytetty myöskään kilpailulakiin. 5 Seuraamusmaksusta vapautuminen ja seuraamusmaksun alentaminen (leniency) Uusi kilpailulaki parantaa leniency-säännösten ennakoitavuutta sekä yhdenmukaistaa kansallista leniencysääntelyämme Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston ECN:n leniency-malliohjelman ja Euroopan komission soveltamien leniency-säännösten 6 kanssa. Tämä osaltaan helpottaa erityisesti yritysten mahdollisuuksia arvioida samaa kartellia koskevan leniencyhakemuksen tekemistä usean maan kilpailuviranomaiselle. Kilpailulaissa säädetään erikseen yhtäältä seuraamusmaksusta vapautumisesta ja seuraamusmaksun alentamisesta kartelliasioissa ja toisaalta seuraamusmaksun alentamisesta muissa kilpailunrajoitusasioissa. Seuraamusmaksusta vapautuminen ja seuraamusmaksun alentaminen kartelliasioissa Uuden kilpailulain mukaan seuraamusmaksusta vapautuminen on mahdollista myös Kilpailuviraston tekemän tarkastuksen jälkeen, mikäli yritys toimittaa ensimmäisenä Kilpailuvirastolle tietoja ja todisteita, joiden perusteella virasto voi todeta kartellikieltoa rikotun. Sen sijaan seuraamusmaksusta vapautuminen ei enää ole lainkaan mahdollista, jos elinkeinonharjoittaja on pai julkaistun Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää mahdollisuudet kartellitapauksiin syyllistyneiden tuomitsemisesta henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen. Mainittakoon myös, että Hallitusohjelmassa todetaan kilpailuoikeuden rikkomuksista seuraavia rangaistuksia kovennettavan. 6 Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (2006/C 298/11). nostanut toista elinkeinonharjoittajaa osallistumaan kartelliin. Pelkkä johtava rooli tai aloitteellisuus kartellin muodostamisessa ja ylläpidossa ei vielä estä seuraamusmaksusta vapautumista. Seuraamusmaksusta vapautumista koskevia säännöksiä täsmennetään kilpailulaissa niin, että niissä mainitaan selvyyden vuoksi myös ostokartellitilanteet. Kilpailulaissa on nimenomaiset säännöt seuraamusmaksun alentamisesta ja alennuksien määristä. Muulle kuin seuraamusmaksusta vapautuksen saaneelle määrättävää maksua voidaan alentaa. Alentamisen edellytyksiä on muutettu siten, että uuden lain mukaan seuraamusmaksua voidaan alentaa, mikäli yritys toimittaa Kilpailuvirastolle tietoja ja todisteita, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunrajoituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen toteamiseksi. Tiedot on toimitettava ennen kuin virasto on saanut ne muuta kautta. Seuraamusmaksua alennetaan prosenttia tiedot ensimmäisenä toimittaneen elinkeinonharjoittajan osalta, prosenttia tiedot toisena toimittaneen elinkeinonharjoittajan osalta ja enintään 20 prosenttia seuraavien alennuksen edellytykset täyttävien elinkeinonharjoittajien osalta. On huomionarvoista, että ehdollisen vapautuksen seuraamusmaksusta saanut elinkeinonharjoittaja ei voi saada alennusta samaa kilpailunrajoitusta koskevassa asiassa, vaikka vapautumisen edellytykset eivät lopulta täyttyisikään. Seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista koskevat samat yhteistyövelvoitteet. Aikaisempien seuraamusmaksusta vapautumista koskevien yhteistyövelvoitteiden lisäksi uusina velvoitteina lakiin on otettu velvollisuus pitää leniency-hakemus salassa (hakemusta koskevat tiedot voi kuitenkin tarvittaessa antaa Euroopan komissiolle tai toisen maan kilpailuviranomaiselle), kielto hävittää hakemuksen piiriin kuuluvia todisteita sekä Kilpailuviraston tapauskohtaiseen ohjaukseen sen tarkastusten onnistumisen turvaamiseksi perustuva poikkeus velvoitteesta irtautua kartellista heti hakemuksen tekemisen jälkeen. Seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista koskevat aikaisempaa tarkemmat menettelysäännökset. Aikaisemmasta poiketen myös seuraamusmaksun alentamista tulee hakea erikseen Kilpailuvirastolta. Seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista hakeneiden elinkeinonharjoittajien välinen etusijajärjestys määräytyy sen hetken perusteella, jona elinkeinonharjoittaja on toimittanut laissa tarkoitetut tiedot Kilpailuvirastolle. Kilpailuvirasto voi asettaa hakijalle seuraamusmaksusta vapautumista koskevien tietojen ja todisteiden toimittamiselle määräajan, jonka noudattamisella etusija säilyy. Uuden säännöksen perusteella Kilpailuvirasto myöntää hakijalle ehdollisen vapautuksen seuraamusmaksusta, 4

5 kun hakija on toimittanut Kilpailuvirastolle laissa tarkoitetut tiedot ja todisteet. Ensimmäisen vapautushakemuksen tehneen elinkeinonharjoittajan aseman turvaamiseksi Kilpailuvirasto ei tutki muita vapautushakemuksia ennen päätöstä ehdollisen vapautuksen myöntämisestä ensimmäiselle hakijalle. Menettelyn lopuksi Kilpailuvirasto antaa päätöksen siitä, täyttääkö hakija kaikki vapautusta tai alennusta koskevat edellytykset. Päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Leniency-menettelyä varten toimitettuja tietoja ja todisteita voidaan käyttää vain hakemuksen kohteena olevan tai muun kilpailurikkomusta koskevan asian käsittelyyn kilpailuviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Hakijan toimittamia tietoja ja todisteita ei voida käyttää esimerkiksi kartelliin liittyvän vahingonkorvausasian käsittelyyn. Seuraamusmaksun alentaminen muissa kuin kartelliasioissa Muissa kuin kartelliasioissa kilpailulain seuraamusmaksun alentamista koskeva edellytys vastaa kilpailunrajoituslain seuraamusmaksun alentamista koskevaa edellytystä elinkeinonharjoittajan merkittävästä Kilpailuviraston avustamisesta kilpailunrajoituksen selvittämisessä. Toisin kuin aiemmin, Kilpailuvirasto voi kilpailulain mukaan ottaa kuitenkin jo seuraamusmaksuesityksessään huomioon sen, että elinkeinonharjoittaja tai näiden yhteenliittymä on merkittävästi avustanut Kilpailuvirastoa kilpailunrajoituksen selvittämisessä. Myös seuraamusmaksuesityksen tekemättä jättäminen on nyt mahdollista. 5. Vahingonkorvausta koskevat uudistukset Kilpailulailla laajennetaan vahingonkorvaussäännöksen soveltamisalaa poistamalla kilpailunrajoituslaissa ollut korvaukseen oikeutettuja tahoja koskeva rajaus, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan velvollisuus korvata kilpailurikkomuksella aiheutettu vahinko on vain toiselle elinkeinonharjoittajalle. Kilpailulain mukaan korvausta kilpailurikkomuksesta voivat saada elinkeinonharjoittajien lisäksi myös kaikki muut rikkomuksesta vahinkoa kärsineet tahot, kuten esimerkiksi kuluttajat ja julkisyhteisöt silloin, kun ne eivät toimi elinkeinonharjoittajina. Kilpailulaki sisältää myös nimenomaiset uudet viittaukset vahingonkorvauslakiin koskien sovittelua sekä korvausvastuun jakautumista yhteisvastuullisten kesken. Vahingonkorvausoikeuden vanhentumista koskevat säännökset on myös uusittu. Kilpailunrajoituslain mukaan oikeus korvaukseen vanhenee, jollei korvauskannetta ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa siitä, kun elinkeinonharjoittaja sai tiedon tai sen olisi pitänyt saada tieto vahingon ilmenemisestä. Uuden kilpailulain mukaan oikeus korvaukseen vanhenee, jollei korvauskannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikkominen tapahtui, tai jatketun kilpailurikkomuksen osalta kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikkominen päättyi. Mikäli korvausvaatimus perustuu kilpailunrajoitukseen, jonka Kilpailuvirasto on päätöksellään todennut kielletyksi tai josta se on tehnyt seuraamusmaksuesityksen, oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan katsota vanhentuneeksi, vaikka mainittu kymmenen vuottakin olisi jo kulunut umpeen, ennen kuin vuosi on kulunut siitä, kun asiassa annettu ratkaisu sai lainvoiman. Lisäksi on huomattava, että kantajalla on aina käytettävissään mainittu kymmenen vuoden kanneaika kokonaisuudessaan, vaikka mainittu vuoden määräaika päättyisi ennen mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymistä. 6. Uudet suuntaviivat ja asetukset Kilpailuvirasto on julkaissut uuteen kilpailulakiin liittyen suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista ja priorisoinnista kilpailunrajoitusasioiden käsittelyssä sekä uusitut leniency- ja yrityskauppavalvonnan suuntaviivat. Lisäksi Valtioneuvosto on antanut kilpailulain nojalla asetukset yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 7 sekä yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 8. Asetukset vastaavat sisällöltään pääpiirteittäin kilpailunrajoituslain nojalla annettua kauppa- ja teollisuusministeriön vastaavaa asetusta ja päätöstä. Uudessa asetuksessa yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta sanamuotoa on kuitenkin täsmennetty niin, että siitä käy nykyistä selkeämmin ilmi, miten yrityskaupan osapuolen liikevaihto oikaistaan yrityksen taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneiden pysyvien muutosten huomioon ottamiseksi (esim. omaisuuserien hankinnat ja luovutukset, joita ei ole kokonaan tai lainkaan merkitty tarkastettuun tilinpäätökseen). Uudessa asetuksessa yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta, jonka liitteenä on yrityskaupan ilmoittamista koskeva lomake, taas on jonkin verran lisätty yrityskaupasta ilmoitettavien tietojen määrää. Edellä mainitut Kilpailuviraston suuntaviivat ja Valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan samanaikaisesti uuden kilpailulain kanssa. 7. Siirtymäsäännökset Uutta kilpailulakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tapahtuneisiin kilpailurikkomuksiin ja tehtyihin yrityskauppoihin. 7 Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta (1011/2011). 8 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta (1012/2011). 5

6 Ennen lain voimaantuloa tapahtuneisiin kilpailurikkomuksiin ja tehtyihin yrityskauppoihin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos kilpailurikkomus on alkanut ns. vanhan lain eli kilpailunrajoituslain aikana ja jatkunut kilpailulain voimaantulon jälkeen, vanhan lain aikaiseen rikkomukseen sovelletaan vanhan lain säännöksiä ja kilpailulain voimaantulon jälkeen tapahtuneeseen osaan rikkomuksesta sovelletaan kilpailulain säännöksiä. Todettakoon, että siirtymäsäännös kattaa myös kilpailunrajoituksilla aiheutetut vahingot. Asian käsittelyyn sovelletaan kuitenkin, mitä kilpailulaissa säädetään seuraamusmaksusta vapautumisesta ja seuraamusmaksun alentamisesta, asioiden tärkeysjärjestyksestä ja tutkimatta jättämisestä, elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuudesta, kutsumisesta kuultavaksi, tarkastuksista ja elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeuksista. Kilpailulain voimaan tullessa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevat asiat käsitellään kuitenkin loppuun noudattaen kilpailulain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 8. Lopuksi Edellä käsiteltyjen muutosten tultua voimaan Suomen kilpailusäännöt vastaavat entistäkin paremmin EU:n kilpailusääntöjä. Kilpailulain myötä tulevat keskeisimmät uudistukset on yllä esitetty vain yleisellä tasolla tiedotusmielessä ja hyvin tiivistetysti. Toimistollamme on kansainvälisestikin tunnustettu vankka kokemus sekä EU:n että Suomen kilpailuoikeudesta, ja vastaamme mielellämme tämän tiedotteen herättämiin tai muuten kilpailuoikeuteen liittyviin kysymyksiinne. Annamme myös kilpailuoikeuskoulutusta ja laadimme räätälöityjä kilpailuoikeudellisia käsikirjoja sekä yksityiskohtaisia ohjeita kilpailuviranomaisten yllätystarkastusten varalta. Yhteyshenkilö: * * * Ilkka Leppihalme Osakas, Co-Head of Competition Asianajaja, varatuomari, LL.M. (King's College London) Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy Fabianinkatu 23, Helsinki puh. (09) , faksi (09) matkapuh Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen Oy ja Asianajotoimisto LMR Oy yhdistyivät Uuden toimiston nimi on Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy. * * * LMR Attorneys Ltd excels in the field of competition law, earning a role in the majority of key mandates in Finland. - The Legal 500 EMEA (2011) The majority of antitrust and merger cases handled have an international element and clients and peers praise the lawyers great international focus and understanding. - Chambers Global (2008) Ranked several times among the world s 100 leading competition law practices, Highly recommended. - Global Competition Review, GCR 100 (most recently in 2011) Top ranked in EU and competition (1st category) for several years. - The Legal 500 EMEA (most recently in 2011) The strong team, one of the largest... always provides first class and timely competition law services. - The Legal 500 EMEA (2009) LMR continues to represent some of the biggest corporate names in Finland. - Global Competition Review, GCR 100 (2009) With one of Helsinki s biggest antitrust practices, this team of efficient and practical lawyers clearly has the expertise and confidence to stand behind its decisions. - Chambers Europe (2009) Highly recommended in Competition / antitrust several times. - PLC Which Lawyer? (most recently in 2011) Its lawyers have wide commercial understanding and cover the whole practice area. - Chambers Europe (2011) the service is among the best in Finland. - The Legal 500 EMEA (2010) * * * 6

Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Luonnos 1 (14) Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa 1 Johdanto Elinkeinonharjoittaja voi vapautua seuraamusmaksusta tai saada

Lisätiedot

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta (2016) Kilpailu- ja

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hankinta-asiamies (16)

Sisällysluettelo. Hankinta-asiamies (16) Hankinta-asiamies 11.10.2011 1(16) Sisällysluettelo Kilpailulaki...2 1 luku Yleiset säännökset...2 1 Lain tarkoitus...2 2 Soveltamisalan rajoitukset...2 3 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta /2011 Kilpailulaki. Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta /2011 Kilpailulaki. Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2011 948/2011 Kilpailulaki Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden perusteet

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi (HE JOHDANTO. Vireilletulo.

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi (HE JOHDANTO. Vireilletulo. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp Hallituksen esitys kilpailulaiksi Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä kesäkuuta 2010 lähettäessään hallituksen esityksen kilpailulaiksi

Lisätiedot

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi Nuorten asianajajien aamiaistilaisuus 18.11.2014 Asianajaja Salla Mäntykangas-Saarinen 1 Esityksen rakenne Direktiivin tausta ja tavoitteet Direktiivin

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 50/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunnot. Asiantuntijat HALLITUKSEN ESITYS

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 50/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunnot. Asiantuntijat HALLITUKSEN ESITYS TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 50/2010 vp Hallituksen esitys kilpailulaiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on lähettänyt 16 päivänä kesäkuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 3/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista Kilpailuvirasto julkaisi

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Luonnos 1 (6) Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Seuraamusmaksu Erityis- ja yleisestävä vaikutus Seuraamusmaksun suuruus Laatu Elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan

HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan Jyväskylä 30.3.2017 asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan 1 Sidosyksikköhankinnat 2 Erillinen

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat PRIORISOINNISTA KILPAILUN- RAJOITUSTEN KÄSITTELYSSÄ

Kilpailuviraston suuntaviivat PRIORISOINNISTA KILPAILUN- RAJOITUSTEN KÄSITTELYSSÄ SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 4/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat PRIORISOINNISTA KILPAILUN- RAJOITUSTEN KÄSITTELYSSÄ Kilpailuviraston suuntaviivat priorisoinnista kilpailunrajoitusten käsittelyssä

Lisätiedot

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992), ml. muutossäädös 318/2004

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992), ml. muutossäädös 318/2004 Laki kilpailunrajoituksista (480/1992), ml. muutossäädös 318/2004 Luku 1 Yleisiä säännöksiä Luku 2 Kilpailunrajoituksista Luku 3 Tietojenanto kilpailunrajoituksista Luku 3a Yrityskauppavalvonta Luku 4

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Suomen suurimmat puunostajat Metsäliitto, Stora

Suomen suurimmat puunostajat Metsäliitto, Stora Metsätieteen aikakauskirja p u h e e n v u o r o Esa-Jussi Viitala Raakapuukartelliin liittyvien vahinkojen vanhentuminen Suomen suurimmat puunostajat Metsäliitto, Stora Enso ja UPM ylläpitivät vuosina

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA

VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA KUV/5310/48/2008 20.5.2008 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA Kuluttaja- ja kilpailuoikeuden yhteisenä päämääränä

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Priorisointi kilpailunrajoitusten käsittelyssä Kilpailuvirastossa

Priorisointi kilpailunrajoitusten käsittelyssä Kilpailuvirastossa Luonnos 15.5.2011 1 (8) Priorisointi kilpailunrajoitusten käsittelyssä Kilpailuvirastossa Johdanto käytännön arviointiperiaatteet ja menettely Kilpailuviraston tehtävistä säädetään uudessa kilpailulaissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Laki kilpailunrajoituksista

Laki kilpailunrajoituksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992 Laki kilpailunrajoituksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1 Terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamisesta

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 316. Laki

SISÄLLYS. N:o 316. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 316 323 SISÄLLYS N:o Sivu 316 Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. I Kilpailuoikeuden perusteet 1. Sisällys v Alkusanat

SISÄLLYS. I Kilpailuoikeuden perusteet 1. Sisällys v Alkusanat SISÄLLYS Sisällys v Alkusanat Lyhenteet xi xvii I Kilpailuoikeuden perusteet 1 I Termistöä 1 1. Kilpailunrajoitukset ja taloudellinen kilpailu 2 2. Talousteoria ja käytännön kilpailupolitiikka 6 3. Miksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön kohteet: Kouvolan Vesi Oy, Kouvola Kymen Vesi Oy, Kotka. Toimenpidepyynnön tekijät:

Toimenpidepyynnön kohteet: Kouvolan Vesi Oy, Kouvola Kymen Vesi Oy, Kotka. Toimenpidepyynnön tekijät: Päätös 1 (6) 1 Asia Kouvolan Vesi Oy:n ja Kymen Vesi Oy:n väitetty määräävän markkinaaseman väärinkäyttö talousveden hinnoittelussa 2 Osapuolet Toimenpidepyynnön kohteet: Kouvolan Vesi Oy, Kouvola Kymen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 4 :n 2 momentti ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Esite KKV:n toiminnasta kilpailulain 35 :n mukaisilla yritystarkastuksilla

Esite KKV:n toiminnasta kilpailulain 35 :n mukaisilla yritystarkastuksilla Esite KKV:n toiminnasta kilpailulain 35 :n mukaisilla yritystarkastuksilla Esite KKV:n toiminnasta kilpailulain 35 :n mukaisilla yritystarkastuksilla (2017) Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 303. Laki. kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 303. Laki. kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998 N:o 303 312 SISÄLLYS N:o Sivu 303 Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta... 1063 304 Laki kilpailuneuvostosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Kanadan kilpailulainsäädännön soveltamista koskevan Euroopan unionin ja Kanadan hallituksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

HE 88/2010 vp. eri tilanteissa sekä seuraamusmaksusta vapautumista tai alentamista koskevasta menettelystä.

HE 88/2010 vp. eri tilanteissa sekä seuraamusmaksusta vapautumista tai alentamista koskevasta menettelystä. HE 88/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kilpailulaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kilpailulaki, joka korvaisi nykyisen kilpailunrajoituksista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot