Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011"

Transkriptio

1 Asiakastiedote Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011 Nykyisen kilpailunrajoituslain korvaava uusi kilpailulaki tulee voimaan Kilpailulain keskeisimmät uudistukset koskevat yrityskauppojen arviointitestiä ja yrityskauppavalvonnan menettelysääntöjä, Kilpailuviraston priorisointi- ja tutkintavaltuuksia, yritysten puolustautumisoikeuksia, seuraamusmaksun määräämistä ja maksusta vapautumista ja maksun alentamista sekä vahingonkorvausta. Lisäksi kilpailulakiin liittyen on julkaistu uusia suuntaviivoja ja asetuksia. Uudistusten myötä Suomen kansallinen kilpailulainsäädäntö yhdenmukaistuu entisestään Euroopan Unionin kilpailusääntöjen kanssa. Tähän tiedotteeseen on koottu yritysten kannalta olennaisimmat voimaan tulevat muutokset Suomen kilpailulainsäädännössä. 1. Tiivistelmä muutoksista Uusi kilpailulaki 1 korvaa kokonaisuudessaan voimassa olevan kilpailunrajoituslain 2. Osa voimassa olevan lain säännöksistä, kuten kieltosäännökset, säilyy uudistuksessa ennallaan. Uusi kilpailulaki kuitenkin muun muassa selkeyttää ja täsmentää voimassa olevia kilpailusäännöksiä erityisesti käsitteiden ja rakenteen osalta. Lisäksi uusi kilpailulaki sisältää joitakin yrityskauppavalvontaa ja kilpailuasioita koskeviin säännöksiin tehtäviä olennaisia muutoksia, joiden tiedostaminen on yritysten kannalta merkityksellistä. Yrityskauppojen arviointitesti vaihtuu, ja yrityskauppavalvonnan menettelysäännöt uudistuvat Yrityskauppavalvonnassa yrityskauppojen arviointitestinä tähän asti sovellettu ns. dominanssitesti korvataan kilpailulaissa enemmän kilpailuvaikutusten arviointiin perustuvalla ns. SIEC-testillä 3. Lisäksi yrityskauppavalvonnassa sovellettaviin menettelysääntöihin kohdistuu uudistuksia ilmoitus- ja käsittelymääräaikojen, yrityskaupalle asetettavien ehtojen, valitusoikeuden sekä yrityskauppojen täytäntöönpanon osalta. Kilpailuviraston priorisointi- ja tutkintavaltuudet lisääntyvät Kilpailuasioita koskevat menettelysäännökset on uudessa kilpailulaissa koottu yhteen lukuun. Kilpailulaki korostaa Kilpailuviraston mahdollisuuksia keskittyä 1 Kilpailulaki (948/2011; HE 88/2010 vp). 2 Laki kilpailunrajoituksista (480/1992 myöhempine muutoksineen). 3 Significant impediment to effective competition. merkittävien kilpailunrajoitusten selvittämiseen uusin priorisointia koskevin säännöksin. Lisäksi kilpailulaki laajentaa Kilpailuviraston tutkintavaltuuksia. Kilpailuvirasto voi jatkossa tehdä tarkastuksia myös yksityishenkilöiden koteihin sekä kutsua yritysten henkilöstöä Kilpailuvirastoon kuultavaksi. Yritysten puolustautumisoikeudet kirjattu lakiin Kilpailulaki sisältää uudet nimenomaiset elinkeinonharjoittajien puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset muun muassa itsekriminointisuojasta ja asianajajan ja asiakkaan välisen kirjeenvaihdon luottamuksellisuudesta. Seuraamusmaksusäännökset täsmentyvät Kilpailulailla täsmennetään seuraamusmaksua koskevia sääntöjä maksun kohteen, enimmäismäärän määräytymisen sekä vanhentumisaikojen osalta. Leniency-järjestelmä kehittyy Kilpailulailla yhdenmukaistetaan seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista (leniency) koskevia kansallisia säännöksiä Euroopan komission soveltamien säännösten kanssa. Yksi kilpailulaissa tuleva uudistus on se, että seuraamusmaksusta vapautumista on nyt mahdollista hakea myös Kilpailuviraston suorittamien tarkastusten jälkeen. Vahingonkorvausvastuu laajenee Kilpailulailla laajennetaan kilpailunrajoituksesta aiheutuneesta vahingosta korvaukseen oikeutettujen piiriä sekä uudistetaan vahingonkorvausoikeuden vanhentu-

2 misaikojen alkamis- ja päättymisajankohtia. Uusia suuntaviivoja ja asetuksia annettu Kilpailuvirasto on julkaissut kilpailulakiin liittyen suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista ja priorisoinnista kilpailunrajoitusasioiden käsittelyssä sekä uusitut leniency- ja yrityskauppavalvonnan suuntaviivat. Valtioneuvosto puolestaan on julkaissut kilpailulakiin liittyen asetukset yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta ja yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin edellä mainittuja muutoksia. 2. Yrityskauppavalvontaa koskevat uudistukset Uusi yrityskauppojen arviointitesti Uudessa kilpailulaissa määräävän markkina-aseman olemassaoloon perustuva aikaisempi yrityskauppojen arviointitesti (ns. dominanssitesti) on korvattu EU:n sulautuma-asetuksen 139/ mukaisella enemmän kilpailuvaikutusten arviointiin perustuvalla arviointitestillä (ns. SIEC-testi). Aikaisemman testin mukaan yrityskauppa voidaan kieltää, jos sen seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen määräävä markkina-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Uuden kilpailulain mukaisen SIEC-testin mukaan yrityskauppa voidaan kieltää, jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Uuden testin arviointikriteerinä on siten tehokkaan kilpailun olennainen estyminen, ja se mahdollistaa puuttumisen kilpailua olennaisesti estäviin yrityskauppoihin määräävän markkina-aseman olemassaolosta riippumatta esimerkiksi oligopolistisilla markkinoilla tai tilanteessa, jossa hankinnan kohde on pieni mutta aggressiivinen kilpailija. Muutoksen tavoitteena ei ole kuitenkaan olennaisesti tiukentaa aikaisemman lain mukaista yrityskauppavalvontaa, vaan pääsääntöisesti yrityskauppoihin tullaan edelleen puuttumaan yhden yrityksen yksinomaisen tai useamman yrityksen yhteisen määräävän markkina-aseman syntymisen tai vahvistumisen perusteella. Yrityskauppavalvonnan menettelysääntöjä koskevat uudistukset Kilpailulailla täsmennetään yrityskauppavalvonnan menettelysääntöjä, ja siihen myös sisältyy joitakin huomionarvoisia uudistuksia yrityskauppavalvonnassa sovellettavien määräaikojen, yrityskaupalle asetettavien 4 Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004 yrityskeskittymien valvonnasta. ehtojen, valitusoikeuden sekä yrityskauppojen täytäntöönpanon osalta. Ensinnäkin aikaisemmin sovellettu viikon määräaika yrityskaupan ilmoittamiselle on joustavuuden lisäämiseksi poistettu uudessa kilpailulaissa. Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava Kilpailuvirastolle sopimuksen tekemisen, määräysvallan hankkimisen tai julkisen ostotarjouksen julkistamisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kaupan täytäntöönpanoa. Yrityskauppa voidaan myös ilmoittaa Kilpailuvirastolle heti, kun osapuolet voivat osoittaa riittävällä varmuudella aikomuksensa tehdä yrityskauppa. Ensi vaiheen käsittelyn määräaika ei ala kulua, jos ilmoitus on olennaisesti puutteellinen. Yrityskauppaa ei edelleenkään saa pääsääntöisesti panna täytäntöön ennen kuin se on hyväksytty. Lisäksi kilpailulakiin on lisätty uusi säännös Kilpailuviraston käsittelymääräaikojen jatkamisesta tilanteessa, jossa viraston pyytämiä tietoja ei toimiteta asetetussa määräajassa tai ne toimitetaan olennaisesti puutteellisina tai virheellisinä. Käsittelymääräaikaa jatketaan samalla määrällä päiviä kuin tietojen toimittaminen myöhästyy. Tällaiseen viraston päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Todettakoon tässä yhteydessä myös, että jäljempänä kilpailuasioiden osalta käsiteltävät Kilpailuviraston tietojensaanti- ja tarkastusvaltuudet koskevat nimenomaisesti nyt myös yrityskauppojen arviointeja. Toiseksi kilpailulaissa todetaan nyt nimenomaisesti, että Kilpailuvirasto ei voi määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita ilmoittaja ei ole hyväksynyt. Jos ilmoittaja katsoo, että se ei voi hyväksyä ehtojen sisältöä koskevaa neuvottelutulosta, Kilpailuvirasto tekee esityksen markkinaoikeudelle kaupan kieltämiseksi. Kilpailulaissa olevan uuden säännöksen mukaan yrityskaupan ilmoittaja ei myöskään saa valittaa Kilpailuviraston päätöksestä, jolla ilmoittajan esittämät yrityskaupan ehdot on määrätty noudatettaviksi. Muiden asianosaisten valitusoikeutta ei ole rajoitettu, mutta toisaalta niiden valituksilla ei ole kaupan täytäntöönpanoa lykkäävää vaikutusta. Kolmanneksi kilpailulaissa selkeytetään yrityskaupan täytäntöönpanoajankohtaa. Kilpailunrajoituslain säännös, jonka mukaan yrityskauppa voidaan panna täytäntöön, kun asiassa on annettu lopullinen päätös, korvataan kilpailulaissa selkeämmällä säännöksellä, jonka mukaan yrityskauppa voidaan panna täytäntöön, kun yrityskauppa on hyväksytty ilman ehtoja tai ehdollisena. Kilpailulain esitöissä todetaan tähän liittyen nyt selkeästi, että yrityskaupan täytäntöönpano ei edellytä esimerkiksi yrityskauppapäätöksen lainvoimaisuutta. Jos muu asianosainen kuin ilmoittaja on valittanut päätöksestä, markkinaoikeus valitusviranomaisena voi tosin hallintolainkäyttölain perusteella, kuten ennenkin, kieltää täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettä- 2

3 väksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen. 3. Kilpailuasioiden menettelysääntöjä koskevat uudistukset Kilpailuviraston priorisointi- ja tutkintavaltuudet Uusi kilpailulaki korostaa Kilpailuviraston mahdollisuuksia keskittyä merkittävien kilpailunrajoitusten selvittämiseen uusin priorisointia koskevin säännöksin. Ensinnäkin Kilpailuvirasto asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Toiseksi Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on kielletty kilpailunrajoitus, kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan epäillystä rajoituksesta huolimatta pitää kokonaisuudessaan toimivana tai asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Kilpailulaki sisältää Kilpailuviraston tutkintavaltuuksien osalta niihin tehtyjen täsmennysten lisäksi kaksi uutta tutkintavaltuuksia laajentavaa säännöstä. Ensinnäkin Kilpailuvirastolla on tarkastusten yhteydessä esitettävien suullisten selvityspyyntöjen lisäksi, mikäli se on välttämätöntä tutkinnan kohteeseen liittyvien tietojen keräämistä varten, nyt myös oikeus kutsua kuultavaksi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän edustaja tai muu henkilö, jonka voidaan perustellusta syystä epäillä toimineen kilpailunrajoituksen toteuttamisessa, sekä tallentaa saamansa vastaukset. Kutsun noudattamatta jättämistä ei ole sanktioitu. Toiseksi Kilpailuvirastolla on Euroopan komission toimivaltuuksia vastaava oikeus tehdä tarkastuksia markkinaoikeuden etukäteen myöntämän luvan perusteella myös muissa kuin elinkeinonharjoittajan liiketiloissa, kuten yksityisasunnoissa ja -kulkuvälineissä, jos voidaan perustellusti epäillä, että niissä säilytetään kirjanpitoa tai muita liiketoimintaan ja tarkastuksen kohteeseen liittyviä asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä todistettaessa kilpailuoikeuden vakavaa rikkomista. Yritysten puolustautumisoikeudet Kilpailulakiin on sisällytetty nimenomaiset, sinänsä jo aikaisemminkin voimassa olevaa oikeutta olleet säännökset elinkeinonharjoittajien keskeisistä puolustautumisoikeuksista Kilpailuviraston tutkinnan yhteydessä. Tutkinnan kohteena olevalla elinkeinonharjoittajalla on ensinnäkin oikeus saada tieto asemastaan tutkinnassa ja siihen kohdistuvista epäilyistä niin pian kuin siitä ei voi aiheutua haittaa tutkinnalle. Lisäksi sillä on tietyin edellytyksin oikeus saada tieto tutkintaa koskevista asiakirjoista ja asian käsittelyvaiheesta siltä osin kuin siitä ei voi aiheutua haittaa tutkinnalle. Tietojensaantioikeuksia täydentää Kilpailuvirastolle asetettu kielto käyttää tarkastus- ja selvityspyyntövaltuuksien nojalla saatuja tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, mikäli virasto ei ole aloittanut uutta tutkintaa. Kilpailulaissa on lisäksi nyt nimenomaiset säännökset ulkopuolisen oikeudellisen neuvonannon suojasta (legal professional privilege) sekä oikeudesta olla myötävaikuttamatta omaan tuomioonsa vastaamalla sellaisiin kysymyksiin, jotka tarkoittaisivat kilpailurikkomukseen syyllistymisen myöntämistä (self-incrimination). On kuitenkin huomattava, että jälkimmäinen ei vaikuta velvollisuuteen vastata tosiasioita koskeviin kysymyksiin eikä velvollisuuteen toimittaa asiakirjoja Kilpailuvirastolle. Kilpailulakiin on lisäksi lisätty säännös elinkeinonharjoittajan oikeudesta tulla kuulluksi ennen kuin Kilpailuvirasto tekee seuraamusmaksuesityksen tai kilpailurikkomuksen toteavan päätöksen. 4. Seuraamusjärjestelmää koskevat muutokset Seuraamusmaksu Kilpailulailla täsmennetään hallinnollista seuraamusmaksua koskevia sääntöjä seuraamusmaksun kohteen, seuraamusmaksun enimmäismäärän määräytymisen sekä seuraamusmaksun vanhentumisaikojen osalta. Kilpailulain uudistettu elinkeinonharjoittajan käsite, jonka mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä sekä yhtä tai useampaa yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa, selventää ensinnäkin sitä, mille taloudelliselle kokonaisuudelle seuraamusmaksu määrätään. Elinkeinonharjoittajan määritelmä kattaa nyt nimenomaisesti kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta asemasta tai rahoitustavasta, ja sitä arvioidaan samalla tavalla kuin EU:n kilpailuoikeudessa. Esimerkiksi samaan konserniin kuuluvat eri yhtiöt katsotaan yhdeksi taloudelliseksi yksiköksi, jos kyseiset yhtiöt eivät määritä itsenäisesti toimintaansa markkinoilla. Tämän mukaisesti emoyhtiölle voidaan määrätä seuraamusmaksu tytäryhtiön kilpailurikkomuksesta esimerkiksi silloin, jos emoyhtiö käyttää tosiasiallista määräysvaltaa tytäryhtiössä. Sataprosenttisesti omistettuun tytäryhtiöön sovelletaan olettamaa, jonka mukaan tosiasiallinen määräysvalta on olemassa. Lisäksi seuraamusmaksu voidaan kilpailurikkomukseen osallistuneen elinkeinonharjoittajan lakattua olemasta määrätä uuden nimenomaisen säännöksen perusteella myös sellaiselle elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle, jolle kilpailua rikkonut elinkeinotoiminta on siirtynyt yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn seurauksena. Kilpailulaissa täsmennetään myös seuraamusmaksun enimmäismäärää koskevaa säännöstä siten, että seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia kilpailunrajoitukseen osallistuneen elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän viimeisen rikkomukseen osallistumisvuoden liikevaihdosta. Tämä kuvastaa paremmin harjoitettua elinkeinotoimintaa ja sen laajuutta 3

4 kuin tähänastinen vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen markkinaoikeuden päätöstä edeltävän vuoden liikevaihto. Lisäksi elinkeinonharjoittajan määritelmä (taloudellinen yksikkö) vaikuttaa siihen liikevaihtoon, joka otetaan huomioon enimmäismäärää laskettaessa ja joka siten voi määräytyä konsernin maailmanlaajuisen liikevaihdon perusteella, jos seuraamusmaksua esitetään myös emoyhtiölle. Kilpailulaissa on lisäksi täsmennetty seuraamusmaksun määräämistä koskevan viiden vuoden vanhentumisajan alkamisajankohtaa siten, että vanhentumisaika alkaa rikkomispäivästä tai jatketun rikkomisen osalta rikkomisen päättymispäivästä. Kilpailuviraston toimenpiteet kilpailunrajoituksen tutkimiseksi katkaisevat vanhentumisen. Seuraamusmaksun määräämistä koskee lisäksi kymmenen vuoden absoluuttinen vanhentumisaika. Samoin kuin kilpailunrajoituslaissa, rikosoikeudellisia seuraamuksia taikka liiketoimintakieltoa koskevia säännöksiä ei ole sisällytetty myöskään kilpailulakiin. 5 Seuraamusmaksusta vapautuminen ja seuraamusmaksun alentaminen (leniency) Uusi kilpailulaki parantaa leniency-säännösten ennakoitavuutta sekä yhdenmukaistaa kansallista leniencysääntelyämme Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston ECN:n leniency-malliohjelman ja Euroopan komission soveltamien leniency-säännösten 6 kanssa. Tämä osaltaan helpottaa erityisesti yritysten mahdollisuuksia arvioida samaa kartellia koskevan leniencyhakemuksen tekemistä usean maan kilpailuviranomaiselle. Kilpailulaissa säädetään erikseen yhtäältä seuraamusmaksusta vapautumisesta ja seuraamusmaksun alentamisesta kartelliasioissa ja toisaalta seuraamusmaksun alentamisesta muissa kilpailunrajoitusasioissa. Seuraamusmaksusta vapautuminen ja seuraamusmaksun alentaminen kartelliasioissa Uuden kilpailulain mukaan seuraamusmaksusta vapautuminen on mahdollista myös Kilpailuviraston tekemän tarkastuksen jälkeen, mikäli yritys toimittaa ensimmäisenä Kilpailuvirastolle tietoja ja todisteita, joiden perusteella virasto voi todeta kartellikieltoa rikotun. Sen sijaan seuraamusmaksusta vapautuminen ei enää ole lainkaan mahdollista, jos elinkeinonharjoittaja on pai julkaistun Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää mahdollisuudet kartellitapauksiin syyllistyneiden tuomitsemisesta henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen. Mainittakoon myös, että Hallitusohjelmassa todetaan kilpailuoikeuden rikkomuksista seuraavia rangaistuksia kovennettavan. 6 Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (2006/C 298/11). nostanut toista elinkeinonharjoittajaa osallistumaan kartelliin. Pelkkä johtava rooli tai aloitteellisuus kartellin muodostamisessa ja ylläpidossa ei vielä estä seuraamusmaksusta vapautumista. Seuraamusmaksusta vapautumista koskevia säännöksiä täsmennetään kilpailulaissa niin, että niissä mainitaan selvyyden vuoksi myös ostokartellitilanteet. Kilpailulaissa on nimenomaiset säännöt seuraamusmaksun alentamisesta ja alennuksien määristä. Muulle kuin seuraamusmaksusta vapautuksen saaneelle määrättävää maksua voidaan alentaa. Alentamisen edellytyksiä on muutettu siten, että uuden lain mukaan seuraamusmaksua voidaan alentaa, mikäli yritys toimittaa Kilpailuvirastolle tietoja ja todisteita, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunrajoituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen toteamiseksi. Tiedot on toimitettava ennen kuin virasto on saanut ne muuta kautta. Seuraamusmaksua alennetaan prosenttia tiedot ensimmäisenä toimittaneen elinkeinonharjoittajan osalta, prosenttia tiedot toisena toimittaneen elinkeinonharjoittajan osalta ja enintään 20 prosenttia seuraavien alennuksen edellytykset täyttävien elinkeinonharjoittajien osalta. On huomionarvoista, että ehdollisen vapautuksen seuraamusmaksusta saanut elinkeinonharjoittaja ei voi saada alennusta samaa kilpailunrajoitusta koskevassa asiassa, vaikka vapautumisen edellytykset eivät lopulta täyttyisikään. Seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista koskevat samat yhteistyövelvoitteet. Aikaisempien seuraamusmaksusta vapautumista koskevien yhteistyövelvoitteiden lisäksi uusina velvoitteina lakiin on otettu velvollisuus pitää leniency-hakemus salassa (hakemusta koskevat tiedot voi kuitenkin tarvittaessa antaa Euroopan komissiolle tai toisen maan kilpailuviranomaiselle), kielto hävittää hakemuksen piiriin kuuluvia todisteita sekä Kilpailuviraston tapauskohtaiseen ohjaukseen sen tarkastusten onnistumisen turvaamiseksi perustuva poikkeus velvoitteesta irtautua kartellista heti hakemuksen tekemisen jälkeen. Seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista koskevat aikaisempaa tarkemmat menettelysäännökset. Aikaisemmasta poiketen myös seuraamusmaksun alentamista tulee hakea erikseen Kilpailuvirastolta. Seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista hakeneiden elinkeinonharjoittajien välinen etusijajärjestys määräytyy sen hetken perusteella, jona elinkeinonharjoittaja on toimittanut laissa tarkoitetut tiedot Kilpailuvirastolle. Kilpailuvirasto voi asettaa hakijalle seuraamusmaksusta vapautumista koskevien tietojen ja todisteiden toimittamiselle määräajan, jonka noudattamisella etusija säilyy. Uuden säännöksen perusteella Kilpailuvirasto myöntää hakijalle ehdollisen vapautuksen seuraamusmaksusta, 4

5 kun hakija on toimittanut Kilpailuvirastolle laissa tarkoitetut tiedot ja todisteet. Ensimmäisen vapautushakemuksen tehneen elinkeinonharjoittajan aseman turvaamiseksi Kilpailuvirasto ei tutki muita vapautushakemuksia ennen päätöstä ehdollisen vapautuksen myöntämisestä ensimmäiselle hakijalle. Menettelyn lopuksi Kilpailuvirasto antaa päätöksen siitä, täyttääkö hakija kaikki vapautusta tai alennusta koskevat edellytykset. Päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Leniency-menettelyä varten toimitettuja tietoja ja todisteita voidaan käyttää vain hakemuksen kohteena olevan tai muun kilpailurikkomusta koskevan asian käsittelyyn kilpailuviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Hakijan toimittamia tietoja ja todisteita ei voida käyttää esimerkiksi kartelliin liittyvän vahingonkorvausasian käsittelyyn. Seuraamusmaksun alentaminen muissa kuin kartelliasioissa Muissa kuin kartelliasioissa kilpailulain seuraamusmaksun alentamista koskeva edellytys vastaa kilpailunrajoituslain seuraamusmaksun alentamista koskevaa edellytystä elinkeinonharjoittajan merkittävästä Kilpailuviraston avustamisesta kilpailunrajoituksen selvittämisessä. Toisin kuin aiemmin, Kilpailuvirasto voi kilpailulain mukaan ottaa kuitenkin jo seuraamusmaksuesityksessään huomioon sen, että elinkeinonharjoittaja tai näiden yhteenliittymä on merkittävästi avustanut Kilpailuvirastoa kilpailunrajoituksen selvittämisessä. Myös seuraamusmaksuesityksen tekemättä jättäminen on nyt mahdollista. 5. Vahingonkorvausta koskevat uudistukset Kilpailulailla laajennetaan vahingonkorvaussäännöksen soveltamisalaa poistamalla kilpailunrajoituslaissa ollut korvaukseen oikeutettuja tahoja koskeva rajaus, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan velvollisuus korvata kilpailurikkomuksella aiheutettu vahinko on vain toiselle elinkeinonharjoittajalle. Kilpailulain mukaan korvausta kilpailurikkomuksesta voivat saada elinkeinonharjoittajien lisäksi myös kaikki muut rikkomuksesta vahinkoa kärsineet tahot, kuten esimerkiksi kuluttajat ja julkisyhteisöt silloin, kun ne eivät toimi elinkeinonharjoittajina. Kilpailulaki sisältää myös nimenomaiset uudet viittaukset vahingonkorvauslakiin koskien sovittelua sekä korvausvastuun jakautumista yhteisvastuullisten kesken. Vahingonkorvausoikeuden vanhentumista koskevat säännökset on myös uusittu. Kilpailunrajoituslain mukaan oikeus korvaukseen vanhenee, jollei korvauskannetta ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa siitä, kun elinkeinonharjoittaja sai tiedon tai sen olisi pitänyt saada tieto vahingon ilmenemisestä. Uuden kilpailulain mukaan oikeus korvaukseen vanhenee, jollei korvauskannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikkominen tapahtui, tai jatketun kilpailurikkomuksen osalta kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikkominen päättyi. Mikäli korvausvaatimus perustuu kilpailunrajoitukseen, jonka Kilpailuvirasto on päätöksellään todennut kielletyksi tai josta se on tehnyt seuraamusmaksuesityksen, oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan katsota vanhentuneeksi, vaikka mainittu kymmenen vuottakin olisi jo kulunut umpeen, ennen kuin vuosi on kulunut siitä, kun asiassa annettu ratkaisu sai lainvoiman. Lisäksi on huomattava, että kantajalla on aina käytettävissään mainittu kymmenen vuoden kanneaika kokonaisuudessaan, vaikka mainittu vuoden määräaika päättyisi ennen mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymistä. 6. Uudet suuntaviivat ja asetukset Kilpailuvirasto on julkaissut uuteen kilpailulakiin liittyen suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista ja priorisoinnista kilpailunrajoitusasioiden käsittelyssä sekä uusitut leniency- ja yrityskauppavalvonnan suuntaviivat. Lisäksi Valtioneuvosto on antanut kilpailulain nojalla asetukset yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 7 sekä yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 8. Asetukset vastaavat sisällöltään pääpiirteittäin kilpailunrajoituslain nojalla annettua kauppa- ja teollisuusministeriön vastaavaa asetusta ja päätöstä. Uudessa asetuksessa yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta sanamuotoa on kuitenkin täsmennetty niin, että siitä käy nykyistä selkeämmin ilmi, miten yrityskaupan osapuolen liikevaihto oikaistaan yrityksen taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneiden pysyvien muutosten huomioon ottamiseksi (esim. omaisuuserien hankinnat ja luovutukset, joita ei ole kokonaan tai lainkaan merkitty tarkastettuun tilinpäätökseen). Uudessa asetuksessa yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta, jonka liitteenä on yrityskaupan ilmoittamista koskeva lomake, taas on jonkin verran lisätty yrityskaupasta ilmoitettavien tietojen määrää. Edellä mainitut Kilpailuviraston suuntaviivat ja Valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan samanaikaisesti uuden kilpailulain kanssa. 7. Siirtymäsäännökset Uutta kilpailulakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tapahtuneisiin kilpailurikkomuksiin ja tehtyihin yrityskauppoihin. 7 Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta (1011/2011). 8 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta (1012/2011). 5

6 Ennen lain voimaantuloa tapahtuneisiin kilpailurikkomuksiin ja tehtyihin yrityskauppoihin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos kilpailurikkomus on alkanut ns. vanhan lain eli kilpailunrajoituslain aikana ja jatkunut kilpailulain voimaantulon jälkeen, vanhan lain aikaiseen rikkomukseen sovelletaan vanhan lain säännöksiä ja kilpailulain voimaantulon jälkeen tapahtuneeseen osaan rikkomuksesta sovelletaan kilpailulain säännöksiä. Todettakoon, että siirtymäsäännös kattaa myös kilpailunrajoituksilla aiheutetut vahingot. Asian käsittelyyn sovelletaan kuitenkin, mitä kilpailulaissa säädetään seuraamusmaksusta vapautumisesta ja seuraamusmaksun alentamisesta, asioiden tärkeysjärjestyksestä ja tutkimatta jättämisestä, elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuudesta, kutsumisesta kuultavaksi, tarkastuksista ja elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeuksista. Kilpailulain voimaan tullessa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevat asiat käsitellään kuitenkin loppuun noudattaen kilpailulain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 8. Lopuksi Edellä käsiteltyjen muutosten tultua voimaan Suomen kilpailusäännöt vastaavat entistäkin paremmin EU:n kilpailusääntöjä. Kilpailulain myötä tulevat keskeisimmät uudistukset on yllä esitetty vain yleisellä tasolla tiedotusmielessä ja hyvin tiivistetysti. Toimistollamme on kansainvälisestikin tunnustettu vankka kokemus sekä EU:n että Suomen kilpailuoikeudesta, ja vastaamme mielellämme tämän tiedotteen herättämiin tai muuten kilpailuoikeuteen liittyviin kysymyksiinne. Annamme myös kilpailuoikeuskoulutusta ja laadimme räätälöityjä kilpailuoikeudellisia käsikirjoja sekä yksityiskohtaisia ohjeita kilpailuviranomaisten yllätystarkastusten varalta. Yhteyshenkilö: * * * Ilkka Leppihalme Osakas, Co-Head of Competition Asianajaja, varatuomari, LL.M. (King's College London) Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy Fabianinkatu 23, Helsinki puh. (09) , faksi (09) matkapuh Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen Oy ja Asianajotoimisto LMR Oy yhdistyivät Uuden toimiston nimi on Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy. * * * LMR Attorneys Ltd excels in the field of competition law, earning a role in the majority of key mandates in Finland. - The Legal 500 EMEA (2011) The majority of antitrust and merger cases handled have an international element and clients and peers praise the lawyers great international focus and understanding. - Chambers Global (2008) Ranked several times among the world s 100 leading competition law practices, Highly recommended. - Global Competition Review, GCR 100 (most recently in 2011) Top ranked in EU and competition (1st category) for several years. - The Legal 500 EMEA (most recently in 2011) The strong team, one of the largest... always provides first class and timely competition law services. - The Legal 500 EMEA (2009) LMR continues to represent some of the biggest corporate names in Finland. - Global Competition Review, GCR 100 (2009) With one of Helsinki s biggest antitrust practices, this team of efficient and practical lawyers clearly has the expertise and confidence to stand behind its decisions. - Chambers Europe (2009) Highly recommended in Competition / antitrust several times. - PLC Which Lawyer? (most recently in 2011) Its lawyers have wide commercial understanding and cover the whole practice area. - Chambers Europe (2011) the service is among the best in Finland. - The Legal 500 EMEA (2010) * * * 6

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hankinta-asiamies (16)

Sisällysluettelo. Hankinta-asiamies (16) Hankinta-asiamies 11.10.2011 1(16) Sisällysluettelo Kilpailulaki...2 1 luku Yleiset säännökset...2 1 Lain tarkoitus...2 2 Soveltamisalan rajoitukset...2 3 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi (HE JOHDANTO. Vireilletulo.

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi (HE JOHDANTO. Vireilletulo. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp Hallituksen esitys kilpailulaiksi Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä kesäkuuta 2010 lähettäessään hallituksen esityksen kilpailulaiksi

Lisätiedot

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi Nuorten asianajajien aamiaistilaisuus 18.11.2014 Asianajaja Salla Mäntykangas-Saarinen 1 Esityksen rakenne Direktiivin tausta ja tavoitteet Direktiivin

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 3/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista Kilpailuvirasto julkaisi

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Luonnos 1 (6) Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Seuraamusmaksu Erityis- ja yleisestävä vaikutus Seuraamusmaksun suuruus Laatu Elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992), ml. muutossäädös 318/2004

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992), ml. muutossäädös 318/2004 Laki kilpailunrajoituksista (480/1992), ml. muutossäädös 318/2004 Luku 1 Yleisiä säännöksiä Luku 2 Kilpailunrajoituksista Luku 3 Tietojenanto kilpailunrajoituksista Luku 3a Yrityskauppavalvonta Luku 4

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Suomen suurimmat puunostajat Metsäliitto, Stora

Suomen suurimmat puunostajat Metsäliitto, Stora Metsätieteen aikakauskirja p u h e e n v u o r o Esa-Jussi Viitala Raakapuukartelliin liittyvien vahinkojen vanhentuminen Suomen suurimmat puunostajat Metsäliitto, Stora Enso ja UPM ylläpitivät vuosina

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat PRIORISOINNISTA KILPAILUN- RAJOITUSTEN KÄSITTELYSSÄ

Kilpailuviraston suuntaviivat PRIORISOINNISTA KILPAILUN- RAJOITUSTEN KÄSITTELYSSÄ SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 4/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat PRIORISOINNISTA KILPAILUN- RAJOITUSTEN KÄSITTELYSSÄ Kilpailuviraston suuntaviivat priorisoinnista kilpailunrajoitusten käsittelyssä

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

SISÄLLYS. I Kilpailuoikeuden perusteet 1. Sisällys v Alkusanat

SISÄLLYS. I Kilpailuoikeuden perusteet 1. Sisällys v Alkusanat SISÄLLYS Sisällys v Alkusanat Lyhenteet xi xvii I Kilpailuoikeuden perusteet 1 I Termistöä 1 1. Kilpailunrajoitukset ja taloudellinen kilpailu 2 2. Talousteoria ja käytännön kilpailupolitiikka 6 3. Miksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 316. Laki

SISÄLLYS. N:o 316. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 316 323 SISÄLLYS N:o Sivu 316 Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

Laki kilpailunrajoituksista

Laki kilpailunrajoituksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992 Laki kilpailunrajoituksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1 Terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamisesta

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 303. Laki. kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 303. Laki. kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998 N:o 303 312 SISÄLLYS N:o Sivu 303 Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta... 1063 304 Laki kilpailuneuvostosta

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus

Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 21.11.2014 Nro 2206 Diaarinumero S 14/1418 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

HE 88/2010 vp. eri tilanteissa sekä seuraamusmaksusta vapautumista tai alentamista koskevasta menettelystä.

HE 88/2010 vp. eri tilanteissa sekä seuraamusmaksusta vapautumista tai alentamista koskevasta menettelystä. HE 88/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kilpailulaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kilpailulaki, joka korvaisi nykyisen kilpailunrajoituksista annetun

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI C 144/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.5.2014 III (Valmistavat säädökset) EUROOPAN KESKUSPANKKI Suositus neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa

Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa Tatu Kulmala asianajaja, varatuomari Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari Uusi kilpailulaki uusi kilpailulaki voimaan 1.11.2011 sääntelyn selkeyttäminen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio Kaupunginhallitus 450 31.10.2016 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 asfalttikartelliasiassa 177/005/2009 KH 450 Valmistelija / lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen puh. 040 703 9227 konsernihallinnon

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

1994 vp- HE 45 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 45 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 45 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailunrajoituksista annetun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

U 60/2013 vp. (vahingonkorvausdirektiivi) Työministeri Lauri Ihalainen

U 60/2013 vp. (vahingonkorvausdirektiivi) Työministeri Lauri Ihalainen U 60/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevaksi direktiiviksi (vahingonkorvausdirektiivi)

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O Tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus Ensimmäinen EU:n

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta

Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 21 Satu huikuri Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta Publications of the University

Lisätiedot

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen PÄÄTÖS 1 (5) Satapantti Oy Yrjönkatu 4 28100 PORI Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen Päätös Päätöksen perustelut Rahoitustarkastus peruuttaa panttilainauslaitoksista

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1 Lain tarkoitus Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailuneutraliteettisääntelyn ydinsisältö 1) Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot