Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa"

Transkriptio

1 Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

2 Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian tavoitteiden saavuttamista (työllisyystason nosto, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentäminen) Lieventää talouskriisin seurauksia Vapaaehtoistyö voi auttaa voittamaan jäsenmaiden pitkän ajan haasteita, joita ovat väestön ikääntyminen, julkisten palvelujen kestävä rahoitus ja globalisaatio. Vapaaehtoistyö edistää välittömästi keskeisiä strategisia tavoitteita sosiaaliseen osallisuuteen, työllisyyteen, koulutukseen ja kansalaisuuteen liittyvillä EU:n politiikan aloilla. (EU komission tiedonanto vapaaehtoistyöstä ja politiikasta) Osallistavan kasvun tavoitteita työllisyysasteen ja koulutustason nosto sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen. Pyritään auttamalla ihmisiä kiinnittymään ympäröiviin yhteisöihin, hankkimaan taitoja, löytämään työtä ja hakemaan sosiaalisia etuuksia. Taloudellisen hyödyn (arvon) lisäksi vapaaehtoistyöllä useita sosiaalisia vaikutuksia, jotka tuottavat lisäarvoa vapaaehtoisille, paikallisyhteisöille ja yhteiskunnalle yleensä Vapaaehtoistyön määritelmä: Toimintaa henkilön omasta tahdosta, oman valintansa ja motivationsa mukaisesti muiden ihmisten tai yhteisön hyväksi ilman odotusta rahallisesta korvauksesta. Organisoitua toimintaa, jota tehdään jonkin organisaation alaisuudessa. Kussakin maassa vapaaehtoistyöhön liittyy erilaisia käsityksiä, määritelmiä ja perinteitä Tutkittu erityisesti Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön Euroopan teemavuoden (2011) yhteydessä Eurobarometri ja Euroopan elämänlaatututkimus -kyselyt jäsenmaissa Tutkimusten mukaan niiden ihmisten määrä, jotka ovat halukkaita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan on paljon suurempi kuin niiden, jotka tosiasiallisesti osallistuvat siihen -> edistetään osallistumista

3 Miten vapaaehtoistyö edistää EU:n tavoitteita? Kansalaisuuden vahvistaminen osa osallistuvaa demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta ja vaikuttamistoimintaa Kulttuurien välinen oppiminen ja eurooppalainen identiteetti Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden (koheesion) edistäminen yleisesti osallistumisen (inkluusio) edistäminen ja syrjäytymisen (exclusion) ehkäisy: ihmisellä on tarve osallistua yhteisön ja yhteiskunnan toimintoihin auttamistoiminta lisää solidaarisuutta lisää sietokykyä ja yhteisymmärrystä sekä vähentää ennakkoluuloja maahanmuuttajat, kolmansien maiden kansalaiset, nuoret, ikääntyneet, sukupolvet, erilaisista sosiaalisista ja poliittisista perinteistä ja uskonnollisista taustoista olevat ympärisön suojelu nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten sekä tietoisuus kysymyksistä Työllisyyden edistäminen tietämystä, ammattitaitoa ja sosiaalisia verkostoja epävirallista oppimista nuoret, pitkäaikaistyöttömät Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta yhteiskunnalle voimaannuttamisen väline yksilölle hyödyllinen rooli ja tapa kokea (uudelleen)yhteisöllisyyttä heikommassa asemassa olevat ryhmät Sosiaalisten jännitteiden lieventäjä helpottaa taloudellisia ja sosiaalisia jännitteitä edesauttaa sopusointuista kehitystä ja takaa yhteiskuntarauhaa Julkisten palvelujen täydentäjä palvelujen tarjoaja, saatavuuden ja laadun ylläpitäjä, sosiaaliset innovaatiot lisääntyvä tarve erityisesti ikääntyvien hoivaan Yhteiskuntavastuu julkinen ja yksityinen sektori Suhteet kolmansiin maihin humanitäärinen apu solidaarisuuden osoituksena merkittävä rooli kehitysyhteistyössä

4 Taloudellisen lisäarvon mittaaminen Imago: Millä aloilla merkittävin rooli? Mikä vapaaehtoistoiminnan tuottama merkittävin hyöty? Osallistuvien määrä Kuinka usein osallistutaan Eurobarometri 75.2 (2011) Euroopan elämänlaatututkimus 2007 ja 2012

5 Vapaaehtoistyön merkittävin rooli Terveydenhuolto Solidaarisuus ja humanitaarinen apu Heikossa asemassa olevien kansalaisten osallisuus Ihmisoikeuksien suojelu Urheilu Ympäristö Työllisyys Aktiivinen ikääntyminen Koulutus Kulttuuri Suomi EU 27 Lähde:Eurobarometri

6 Vapaaehtoistyön merkittävin hyöty Ylläpitää ja vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta Vahvistaa solidaarisuuden perusarvoja EU:ssa Edistää vapaaehtoistyöntekijöiden henkilökohtaista tyydytystä ja kehittymistä Helpottaa työelämään integroitumista edistävien tietojan ja taitojen hankintaa Antaa mahdollisuuden kehittää kansalaistoimintaan osallistumista Merkittävä asema ympäristön suojelussa ja kestävässä kehityksessä Merkittävä rooli EU:n taloudelle Suomi EU 27 Lähde:Eurobarometri

7 Vapaaehtoistyötä tekevien %-osuudet järjestön/yhdistyksen alan mukaan EU:ssa Potilaiden tai/ja vapaakuntoisten oikeuksia suojeleva yhdistys; 6 Ammatillinen järjestö; 5 Kuluttaja organisaatio; 3 Ammattiyhdistys; 4 Vähemmistöjen oikeuksia suojeleva organisaatio; 4 Poliittinen puolue/organisaatio; 3 Urheiluseurat ja muut ulkoaktiviteetit; 24 Nuorten vapaa-ajan yhdistys tai kerho; 7 Ikääntyvien vapaa-ajan organisaatio; 7 Kulttuuri-, koulutus ja taidejärjestöt; 20 Ympäristön suojelu, eläinten oikeudet ym.; 7 Uskonnollinen organisaatio; 12 Naapuriyhdistys; 13 Hyväntekeväisyys, sosiaalisen tuen järjestöt,humanitaarinen ja kehitysapu; 16 Lähde:Eurobarometri

8 Vapaaehtoistyöhön osallistuminen jäsenmaissa

9 Vapaaehtoistyöhön viimeisen vuoden aikana osallistuneiden %-osuudet jäsenmaittain Säännöllisesti Epäsäännöllisesti Kaikki Itävalta Ruotsi Irlanti Suomi Tanska Alankomaat Luxemburg Tsekki Ranska Saksa Espanja Iso-Britannia Belgia Viro Slovakia Kypros Portugali Slovania Italia Malta Kreikka Liettua Latvia Puola Romania Unkari Bulgaria Lähde: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) Euroopan elämänlaatututkimus 2012 (EQLS)

10 Vapaaehtoistyöhön osallistuneeet miehet ja naiset Miesten %-osuus Naisten %-osuus Epäsäännöllisesti Säännöllisesti Kaikki 0 Epäsäännöllisesti Säännöllisesti Kaikki Suomi EU 27 Suomi EU 27 Lähde: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) Euroopan elämänlaatututkimus 2012 (EQLS)

11 Vapaaehtoistyöhön osallistuneet ikäluokittain Kaikkien osallistuneiden %-osuus Säännöllisesti osallistuneiden %-osuus Suomi EU > Suomi EU > Lähde: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) Euroopan elämänlaatututkimus 2012 (EQLS)

12 Vapaaehtoistyön sosiaalisten vaikutusten mittaaminen Euroopan elämänlaatututkimus Sosiaalinen syrjäytyminen ja yhteisöön osallistuminen Vapaaehtoistyö osana hyvinvointia edistävää osallistumista Päätelmiä vuoden 2012 tuloksista: Työelämän ulkopuolella olevat erityisen vaikeassa tilanteessa. Kielteiset vaikutukset näkyvät esimerkiksi elämäntyytyväisyyden laskuna ja sosiaalisena syrjäytymisenä Sosiaalista syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ei pitäisi keskittää vain työmarkkinoihin tai tulotason parantamiseen; esimerkiksi järjestö- tai vapaaehtoistyötä tekevät kokevat itsensä vähemmän syrjäytyneiksi. EU 27 -jäsenmaiden vertailussa Suomi sijoittuu yleisesti kärkiryhmään (muiden pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden kanssa) elämänlaatumittarien valossa:

13 Köyhyys Syrjäytyminen Vapaaehtoistyö Osallistuminen yhdistyksiin, kerhoihin ym. Tyytyväisyys elämään Tyytyväisyys elintasoon Luottamus hallitukseen Jännitteitä rotujen ja etnisten ryhmien välillä Jännitteitä köyhien ja rikkaiden välillä Luxemburg Tanska Itävalta Ruotsi Tanska Tanska Luxemburg Viro Tanska Ruotsi Saksa Ruotsi Suomi Suomi Itävalta Suomi Liettua Suomi Tanska Itävalta Irlanti Tanska Ruotsi Ruotsi Ruotsi Latvia Alankomaat Itävalta Ruotsi Suomi Irlanti Luxemburg Luxemburg Tanska Bulgaria Portugali Alankomaat Espanja Tanska Alankomaat Itävalta Alankomaat Alankomaat Portugali Ruotsi Suomi Suomi Alankomaat Itävalta Alankomaat Suomi Saksa Puola Itävalta Saksa Alankomaat Luxemburg Tsekki Espanja Kypros Malta Tanska Bulgaria Belgia Portugali Tsekki Viro Belgia Belgia Itävalta Irlanti Espanja Italia Slovenia Ranska Iso-Britannia Irlanti Irlanti Belgia Saksa Irlanti Ranska Ranska Saksa Saksa Iso-Britannia Iso-Britannia Viro Luxemburg Malta Slovenia Unkari Espanja Belgia Kypros Saksa Iso-Britannia Espanja Luxemburg Irlanti Irlanti Iso-Britannia Slovenia Saksa Malta Ranska Slovakia Slovakia Iso-Britannia Italia Belgia Slovakia Ranska Espanja Irlanti Slovenia Iso-Britannia Espanja Luxemburg Viro Luxemburg Malta Ranska Espanja Romania Saksa Tsekki Slovakia Slovakia Ranska Puola Italia Bulgaria Suomi Italia Malta Belgia Kypros Espanja Slovenia Portugali Kypros Malta Belgia Portugali Iso-Britannia Portugali Portugali Italia Romania Unkari Ruotsi Puola Kypros Viro Slovania Italia Portugali Tsekki Puola Italia Latvia Slovakia Liettua Italia Liettua Liettua Slovenia Tsekki Itävalta Viro Puola Latvia Malta Puola Romania Slovakia Portugali Iso-Britannia Kypros Latvia Malta Kreikka Kypros Tsekki Viro Slovakia Kypros Slovenia Romania Puola Liettua Unkari Slovakia Puola Italia Kreikka Tsekki Kreikka Romania Latvia Kreikka Viro Liettua Liettua Alankomaat Romania Latvia Tsekki Puola Malta Kreikka Kreikka Latvia Belgia Kreikka Viro Kreikka Romania Latvia Latvia Latvia Slovenia Ranska Ranska Unkari Bulgaria Unkari Romania Unkari Unkari Romania Unkari Liettua Bulgaria Kypros Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Kreikka Tsekki Unkari

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-FI-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Oletko kiinnostunut työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaavan pääosaston julkaisuista? Voit ladata ne tai rekisteröityä

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, CEV 2006 MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI Tämän manifestin on julkaissut

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille - VT/2010/007 - Human European Consultancy

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 WOMBACK VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 FI Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio

Lisätiedot

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO?

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? UUSI SOSIAALINEN SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kirsi Kuusinen-James Sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen kuuluva lisensiaatin tutkimus/ Yhteisösosiaalityön

Lisätiedot

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006. Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006. Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006 Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:9 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2063-2 (PDF) Helsinki 2006 SISÄLLYS

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa BoF Online 2007 No. 13 Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa Anssi Kohonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Nuorten tilanne yhteiskunnan näkökulmasta. Sakari Karvonen Tutkimusprofessori, osastojohtaja

Nuorten tilanne yhteiskunnan näkökulmasta. Sakari Karvonen Tutkimusprofessori, osastojohtaja Nuorten tilanne yhteiskunnan näkökulmasta Sakari Karvonen Tutkimusprofessori, osastojohtaja Esityksen teemat 1. Taustalla ajankohtainen keskustelu nuorten syrjäytymisestä ja nuorisopolitiikan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 06 Vertragstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 99 EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Kansalaisten Euroopan unioni Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Sisällys Euroopan

Lisätiedot