Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa"

Transkriptio

1 OHJELMAESITE Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavien lainojen esite koostuu tästä ohjelmaesitteestä, siinä viitatuista asiakirjoista ja lainakohtaisista ehdoista Ohjelman järjestäjät: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Sampo Pankki Oyj

2 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Lainojen liikkeeseenlaskija Liikkeeseen laskettavat arvopaperit Metsäliiton takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä RISKITEKIJÄT Liikkeeseenlaskijan toimialaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä Toimialaan liittyviä riskejä Metsäteollisuuden suhdanneherkkyys Kilpailu Ylikapasiteetti Raaka-aineiden hinnan nousu ja saatavuus Liikkeeseenlaskijan toimintaan liittyviä riskejä Valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelu Osuuskuntamalli ja osuuspääoman pysyvyys Kyky noudattaa eräitä luottosopimuksessa annettuja sitoumuksia Asiakasriskit Merkittäviä omistuksia Uruguayn sellutehdashanke Kilpailuoikeudelliset riskit Ympäristömääräysten noudattaminen Liikkeeseenlaskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Tuotto Kohde-etuuden markkinahäiriöön ja poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvät riskit Jälkimarkkinat Verot YLEISTÄ OHJELMAESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET Hallituksen vakuutus ohjelmaesitteestä Tilintarkastajat OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN MALLI TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA MUITA TIETOJA MERKITSIJÖILLE Verotus Lainan jälkimarkkinat Lainan efektiivinen tuotto...26 Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

3 9 TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA Yleiset tiedot liikkeeseenlaskijasta Historia Metsäliitto-konserni Liiketoiminta-alueet ja päämarkkinat Metsäliitto Osuuskunta Puunhankinta Puutuoteteollisuus Muu Metsäliitto-konsernin liiketoiminta M-real Paperi- ja kartonkiteollisuus Metsä-Botnia - Selluteollisuus Metsä Tissue Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muut merkittävät omistukset Investointitoiminta Rahoitusriskien hallinta Jäsenet ja osuuspääoma Jäsenyys ja jäsenet Osuuspääoma Lisäosuuspääoma Osuus- ja lisäosuusmaksun korko Jäsenen oikeus saada sijoituksensa takaisin Osuuspääoman ja osakepääoman eroista Hallinto-, johto- ja valvontaelimet Yleistä Edustajisto Hallintoneuvosto Hallitus Toimitusjohtaja/pääjohtaja Johtoryhmä Tiedot liikkeeseenlaskijan varoista ja vastuista, rahoitusasemasta sekä toiminnan tuloksesta Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja taloudelliset tunnusluvut Muut sitoumukset Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Metsäliitto Osuuskunnan säännöt Nähtävillä olevat asiakirjat LISTA VIITATUISTA ASIAKIRJOISTA...63 Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

4 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Tätä tiivistelmää on pidettävä Metsäliitto Osuuskunnan (Metsäliitto) päivätyn ohjelmaesitteen johdantona. Sijoituspäätös joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavaan arvopaperiin on kuitenkin tehtävä perustuen koko ohjelmaesitteeseen, mukaan luettuna ohjelmaesitteessä viitatut asiakirjat ja lainakohtaiset ehdot. Ohjelmaesitteestä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmässä olevista virheistä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa ohjelmaesitteen muihin osiin. Jos ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja saattaa tuomioistuinmaan lain nojalla joutua kustantamaan esitteen kääntämisen ennen oikeudenkäynnin alkamista Lainojen liikkeeseenlaskija Metsäliitto-konserni on liikevaihdoltaan maailman kymmenenneksi suurin metsäteollisuuskonserni. Konsernin perustehtävänä on sen jäsenen puun markkinoiminen ja jalostaminen ja taloudellisen lisäarvon tuottaminen sitä kautta jäsenille. Liiketoiminta-alueet ovat puunhankinta ja puutuoteteollisuus, sekä jäljempänä mainittujen tytäryhtiöiden kautta sellunvalmistus, paperin ja kartongin tuotanto sekä pehmopaperin valmistus. Kaikissa näissä Metsäliitto-konsernin tavoitteena on olla yksi maailman johtavista metsäteollisuusyrityksistä ja valituilla tuotealueilla kannattava eurooppalainen markkinajohtaja. Metsäliitto-konserni työllistää lähes henkilöä. Konsernin emoyrityksellä Metsäliitolla ja tytäryhtiöillä Oy Metsä-Botnia Ab:llä (Metsä-Botnia), M-real Oyj:llä (M-real) ja Metsä Tissue Oyj:llä (Metsä Tissue) on tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita kaikkiaan 30 maassa. Metsäliittokonsernin taseen loppusumma oli miljoonaa euroa ja vuoden 2005 liikevaihto miljoonaa euroa. Konsernin tilivuoden 2005 tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli -144 miljoonaa euroa. 1.2 Liikkeeseen laskettavat arvopaperit Joukkovelkakirjaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen lainoja, joilla on sama etuoikeus kuin Metsäliiton muilla vakuudettomilla sitoumuksilla ja debentuureja, joilla etuoikeus on huonompi kuin muilla veloilla. Lainoihin sovelletaan ohjelmaesitteeseen sisältyviä yleisiä lainaehtoja. Lisäksi kustakin lainasta laaditaan ohjelmaesitteessä olevan mallin mukaiset lainakohtaiset ehdot. Niissä kerrotaan kunkin lainan tarkat ehdot, kuten pääoma, korko tai muu tuotto, laina-aika sekä pääoman ja koron maksupäivät. Lainan tuotto, pääsääntöisesti korko, voi olla kiinteä tai viitekorkoon (esimerkiksi Euribor) sidottu eli vaihtuva. Se voi myös olla sidottu muuhun perusteeseen, esimerkiksi yhden tai useamman pörssin osakeindeksin arvon kehitykseen. 1 Jos joukkovelkakirjaohjelman alla laskettaisiin lainoja liikkeeseen jossakin muussa Euroopan Unionin jäsenmaassa kuin Suomessa, liikkeeseenlaskija olisi siinä vaiheessa velvollinen kääntämään kyseisen maan kielelle vain tiivistelmän. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä toisen jäsenmaan tuomioistuin voi edellyttää käännöstä koko ohjelmaesitteestä. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

5 1.3 Metsäliiton takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Metsäliiton takaisinmaksukykyyn vaikuttavat sekä sen toimialaan että toimintaan kohdistuvat riskit. Tällaisia riskejä ovat metsäteollisuuden suhdanneherkkyys, voimakas kilpailu ja ylikapasiteetti erityisesti sahateollisuudessa, raaka-aineiden hinnannousu ja saatavuus, valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelu, osuuskunnan osuuspääoman pysyvyys, kyky noudattaa eräitä Metsäliiton luottosopimuksissa annettuja sitoumuksia, asiakasriskit, Metsäliiton merkittävät omistukset muissa yhtiöissä, Uruguayn sellutehdashankkeen yhteydessä syntynyt valtioiden välinen kiista sekä kilpailu- ja ympäristöoikeudelliset riskit. 1.4 Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Sijoittaja saattaa menettää joko osittain tai kokonaan sijoittamansa pääoman, koron tai muun tuoton, mikäli lainan liikkeeseenlaskija tulisi laina-aikana maksukyvyttömäksi. Lainoilla ei ole vakuutta. Metsäliiton maksukyvyttömyystilassa tämän ohjelman alla liikkeeseen lasketuilla muilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus Metsäliiton jäljellä oleviin varoihin kuin Metsäliiton muillakin vakuudettomilla velkojilla. Debentuureilla etuoikeus on huonompi kuin muilla veloilla. Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Joukkovelkakirjaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto voi jäädä kokonaan tai osittain saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta, emissiokurssista ja kohdeetuuden arvon muutoksen laskentakaavasta. Lainan myynti ennen sen eräpäivää saattaa aiheuttaa myyntivoittoa tai -tappiota. Lainan ja sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

6 2 RISKITEKIJÄT Arvopaperisijoitukseen liittyy muun muassa alla kuvattuja riskejä. Ne tulee sijoituspäätöstä tehtäessä ottaa huomioon samoin kuin muutkin ohjelmaesitteessä esitetyt tiedot. 2.1 Liikkeeseenlaskijan toimialaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä Toimialaan liittyviä riskejä Metsäteollisuuden suhdanneherkkyys Suhdannevaihtelut vaikuttavat puutuoteteollisuuden markkinoihin. Yli 85 prosenttia Metsäliiton Puutuoteteollisuus-liiketoiminta-alueen tuotteista päätyy rakentamiseen, mistä johtuen liiketoiminta-alue on hyvin riippuvainen rakentamisen suhdanteista. Kun tuotteiden kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa, niiden myyntihinnat saattavat vaihdella merkittävästi. Heikon kysynnän tai ylitarjonnan vallitessa tuotantoa voidaan joutua supistamaan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Sahateollisuuden markkinatilanteeseen vaikuttavat raaka-aineen hintakehitys ja teollisuudenalalla vallitseva ylikapasiteetti, minkä vuoksi hintoihin ei ole saatu toivottuja korotuksia. Ei ole takeita siitä, että Metsäliiton tuotteiden hinnat nousevat tai pysyvät nykyisellä tasollaan. Hintojen aleneminen tai pysyminen nykyisellä tasolla saattaisi vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Kilpailu Metsäliiton toimialoista erityisesti sahateollisuudessa vallitsee voimakas kilpailu. Ala on fragmentoitunut, ja uusien kilpailijoiden alalle tulon kynnys on matala. Jos Metsäliitto ei onnistu säilyttämään kilpailukykyään, se saattaa menettää markkinaosuuksiaan, millä voisi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Ylikapasiteetti Metsäliiton toimialoista sahateollisuudessa on ylikapasiteettia, minkä vuoksi hintoihin ei ole saatu toivottuja korotuksia. Ei ole takeita siitä, että Metsäliiton tuotteiden hinnat nousevat tai pysyvät nykyisellä tasollaan. Mikäli Metsäliitto ei pystyisi tietyissä tuotteissa säilyttämään hintoja nykyisellä tasolla tai onnistuisi tavoittelemissaan tuotteiden hintojen korotuksissa, tämä saattaisi vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Raaka-aineiden hinnan nousu ja saatavuus Metsäliitto vastaa Metsäliitto-konsernin omien tuotantolaitosten puuhuollosta kotimaassa ja ulkomailla. Vaikka Metsäliitto pyrkii varautumaan puumarkkinoiden muutoksiin ja tehostamaan toimintaansa, muutokset raaka-aineen saatavuudessa saattaisivat vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

7 Sahateollisuus käyttää tuotteidensa valmistuksessa huomattavia määriä puuta. Laadukkaan raakaaineen saatavuuden heikkenemisellä ja raaka-aineen odottamattomalla hinnannousulla saattaisi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan siltä osin kuin raaka-aineen hinnannousua ei saada siirrettyä tuotteiden hintoihin. Ei ole takeita siitä, että Metsäliitto pystyy tulevaisuudessa turvaamaan koko raaka-ainetarpeensa aiemmin vallinneilla hintatasoilla Liikkeeseenlaskijan toimintaan liittyviä riskejä Valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelu Metsäliitto on altis valuuttakurssiriskille, koska suuri osa Metsäliiton toimintakuluista syntyy euroina, mutta myyntituotot saadaan osittain myös muissa valuutoissa, pääasiassa Englannin punnissa ja Yhdysvaltain dollareissa. Metsäliitto on myös altis korkoriskille, koska osa Metsäliiton vieraan pääomanehtoisesta rahoituksesta on vaihtuvakorkoista eli sen korko on sidottu tiettyihin viitekorkoihin. Liiketoimintaan sisältyviä rahoitusriskejä hallitaan hallituksen ja johdon vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus-, valuuttakurssi- ja korkoriskien hallinnasta kerrotaan tarkemmin kohdassa 9.4 (Rahoitusriskien hallinta). Huolimatta suojautumisesta valuuttakurssi- ja korkoriskejä vastaan, valuuttakurssien ja korkotasojen merkittävillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Osuuskuntamalli ja osuuspääoman pysyvyys Metsäliiton toimintaa sääntelee osuuskuntalaki. Sen mukaan osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää tai osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty ja jonka jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista. Metsäliiton jäsenten velvollisuuksiin kuuluu sijoittaa osuuskuntaan säännöissä määrätty osuusmaksu. Lisäksi jäsenellä on oikeus sijoittaa lisäosuuksiin osuuskunnan sääntöjen mukaisesti ja hallituksen päättämin ehdoin. Jäsenellä on oikeus erota Metsäliitosta. Eronnut jäsen on oikeutettu saamaan suorittamansa osuusmaksun ja lisäosuusmaksun takaisin sillä rajoituksella, että osuuskuntalaissa ja Metsäliiton säännöissä on määritelty vuotuinen enimmäismäärä osuuspääoman palautuksille. Metsäliiton sääntöjen mukaan lisäosuuksien ja varsinaisten osuuksien palauttamiseen voidaan käyttää rahamäärä, joka vastaa 1/3 viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä. Tämä määrä osuuspääomasta kirjataan korolliseksi rahoitusvelaksi Metsäliitto-konsernin tilinpäätöksessä. Osuuspääoman ominaisuuksia ja jäsenyyttä Metsäliitossa on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa 9.6 (Jäsenet ja osuuspääoma). Tavallista suuremmilla osuuspääoman palautuksilla voi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton taloudelliseen asemaan Kyky noudattaa eräitä luottosopimuksessa annettuja sitoumuksia Metsäliitolla on syndikoitu lainajärjestely, jossa Metsäliitto on sitoutunut muun muassa siihen, että Metsäliitto konsernin (joka syndikoidun lainajärjestelyn lainaehdoissa on tältä osin määritelty Metsäliitto-konserniksi pois luettuna M-real, Metsä-Botnia ja Metsä Tissue, kukin tytäryhtiöineen) omavaraisuusastetta ja suurinta sallittua velkaantuneisuutta kuvaavat tunnusluvut pysyvät sopimuksen mukaisissa rajoissa. Metsäliitto täyttää tällä hetkellä kaikki edellä tarkoitetut tunnuslukuja koskevat sitoumukset. Metsäliiton kyky täyttää nämä sitoumukset saattaa riippua sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tekijöistä, eikä voi olla varmuutta siitä että Metsäliitto pystyisi tulevaisuudessa täyttämään tällaiset sitoumukset. Mikäli Metsäliitto ei kykenisi täyttämään taloudellisia tunnuslukuja koskevia sitoumuksia tai jotakin niistä, sen täytyisi saada luotonantajansa luopumaan vaatimasta kyseisten sitoumusten noudattamista, neuvotella lainajärjestelynsä uudelleen, maksaa lainat takaisin tai jälleenrahoittaa ne välttääkseen Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

8 sopimusrikkomuksen, joka saattaisi vaikuttaa haitallisesti sen taloudelliseen asemaan. Ei voi olla varmuutta siitä, että Metsäliitto kykenisi jälleenrahoittamaan lainajärjestelynsä tai neuvottelemaan ne uudelleen Asiakasriskit Metsäliitto myy huomattavan osan puuraaka-aineestaan ja tuotteistaan tietyille merkittäville asiakkaille. Yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menettäminen saattaisi vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, ellei tätä saataisi korvattua muilla asiakassuhteilla Merkittäviä omistuksia Metsäliitto omisti Metsä Tissuesta 56 prosenttia laskettuna äänivallasta ja osakkeiden lukumäärästä sekä M-realista 60,5 prosenttia laskettuna äänimäärästä ja 38,6 prosenttia osakkeiden lukumäärästä. Metsäliitto-konsernilla oli lisäksi 53 prosentin omistus Metsä-Botniassa laskettuna äänivallasta ja osakkeiden lukumäärästä. Metsäliitto omisti tuolloin Metsä-Botniasta 14 prosenttia ja M-real 39 prosenttia. Negatiivinen kehitys edellä mainittujen tytär- ja yhteisyritysten liiketoiminnallisessa tuloksessa saattaa johtaa Metsäliiton kyseisissä yhtiöissä olevien omistusten arvon alentumiseen ja vaikuttaa yhtiöistä saatavan osinkotuoton määrään negatiivisesti. Nämä seikat voivat olla omiaan vaikuttamaan haitallisesti Metsäliiton taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Metsäliiton tytär- ja yhteisyrityksiä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa (Muu Metsäliitto-konsernin liiketoiminta) Uruguayn sellutehdashanke Uruguayhin rakennettavan Metsä-Botnian sellutehtaan rakentamisesta on syntynyt kiista Uruguayn ja Argentiinan valtioiden välille. Metsäliitto-konserni omistaa suoraan ja välillisesti sellutehdashanketta varten perustetusta Botnia S.A:sta 44,6 prosenttia. Tehdas rakennetaan rajajoki Rio Uruguayn rannalle. Kiistalla ei ole ollut vaikutusta tehdashankkeen etenemiseen suunnitellun aikataulun mukaisesti ja osakkeenomistajat ovat lupautuneet tukemaan Metsä- Botniaa väliaikaisen rahoituksen järjestämisessä hankkeelle, mikäli se on tarpeen. Argentiina on vienyt kiistan Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen. Ei ole takeita siitä, ettei Argentiinan ja Uruguayn välinen kiista viivästytä tai häiritse hankkeen toteuttamista, mikä olisi omiaan vaikuttamaan haitallisesti Metsäliiton taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Uruguayn sellutehdashanketta on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa 9.3 (Investointitoiminta) Kilpailuoikeudelliset riskit Metsäliitto on saanut Kilpailuvirastolta esitysluonnoksen seuraamusmaksun määräämisestä koskien epäiltyjä raakapuun ostomarkkinoiden kilpailurajoituksia Metsäliitto perehtyy parhaillaan kilpailuviranomaisten tutkimusten tuloksiin ja tulee esittämään oman näkemyksensä tapahtumien kulusta Kilpailuvirastolle. Jos Kilpailuvirasto Metsäliiton vastineen saatuaan katsoo, että kilpailulainsäädäntöä on rikottu, markkinaoikeus voi Kilpailuviraston esityksestä määrätä seuraamusmaksun. Kilpailunrajoituslain nojalla tämä seuraamusmaksu voi olla enintään 10 prosenttia elinkeinonharjoittajan edellisen vuoden liikevaihdosta. Tämän lisäksi Metsäliittoa vastaan voidaan esittää vahingonkorvauskanteita, joissa vaaditaan korvausta mahdollisista kilpailulainsäädännön rikkomisesta aiheutuneista vahingoista. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

9 Tällaisten oikeudenkäyntien lopputulos voisi vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Ympäristömääräysten noudattaminen Metsäliiton nykyiseen ja aiempaan toimintaan sovelletaan useita ympäristölakeja, -asetuksia ja määräyksiä, jotka koskevat erityisesti jätevesipäästöjä, päästöjä ilmaan, jätteiden ja ongelmajätteiden käsittelyä, vaarallisten kemikaalien hävittämistä, luonnonvarojen ja uhanalaisten lajien suojelua ja pilaantuneen maaperän sekä pohjaveden ennallistamista. Näiden lakien, asetusten ja määräysten rikkominen voi johtaa merkittäviin sakkoihin, kieltotuomioihin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Lisäksi tulevien muutosten noudattaminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Metsäliitto voisi myös joutua vastuuseen tai sitä vastaan voitaisiin esittää vaateita ympäristösääntelyn tai sopimussuhteen perusteella henkilövahingoista (mukaan lukien altistuminen vaarallisille aineille, joita Metsäliitto käyttää, valmistaa tai hävittää), esinevahingoista, puhtaista varallisuusvahingoista tai ympäristöön tai luonnonvaroihin kohdistuvista vahingoista. Kukin Metsäliiton tuotantolaitos tarvitsee ympäristöluvan, joita lupaviranomaiset voivat muuttaa, uudistaa tai perua. Yhtiön tuotantolaitokset toimivat ympäristöä koskevan sääntelyn puitteissa ja viranomaiset voivat käyttää laajaa harkintavaltaa myöntäessään toimintalupia. Yllä kuvatuilla kustannuksilla ja/tai vastuilla, joita voi käydä ilmi tai syntyä tulevaisuudessa, saattaisi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 2.2 Liikkeeseenlaskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Sijoittaja saattaa menettää joko osittain tai kokonaan sijoittamansa pääoman, koron tai muun tuoton, mikäli lainan liikkeeseenlaskija, Metsäliitto, tulisi laina-aikana maksukyvyttömäksi. Lainoilla ei ole vakuutta. Metsäliiton maksukyvyttömyystilassa muilla tämän ohjelman alla liikkeeseen lasketuilla lainoilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus Metsäliiton jäljellä oleviin varoihin kuin Metsäliiton muillakin vakuudettomilla velkojilla. Debentuureilla etuoikeus on huonompi kuin muilla veloilla. Yksittäisiin lainoihin mahdollisesti liittyviä riskejä selvitetään lainakohtaisissa ehdoissa (Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta) Tuotto Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Joukkovelkakirjaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, osakeindeksikori, valuutta tai valuuttakori. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto jää kokonaan tai osittain saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta ja kohdeetuuden arvon muutoksen laskentakaavasta (esimerkiksi lähtöarvojen ja/tai laskentahavaintojen Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

10 mahdollinen keskiarvoistaminen tai erikseen määritelty tuottokatto), jotka määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Jos indeksilainan emissiokurssi on ollut yli 100 tai sen merkinnästä on peritty erillinen merkintäpalkkio, voi lainan todellinen tuotto olla myös negatiivinen Kohde-etuuden markkinahäiriöön ja poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvät riskit Kohde-etuuden markkinahäiriötilanteisiin ja kohde-etuuksia koskettaviin poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvistä riskeistä on kuvaus lainakohtaisissa ehdoissa, mikäli ne ovat relevantteja kyseisen lainan osalta Jälkimarkkinat Laina voidaan hakea noteerattavaksi Helsingin Pörssin pörssilistalle, mikäli siitä on sovittu lainakohtaisissa ehdoissa ja lainaa on merkitty vähintään euroa. Lainalle ei kuitenkaan välttämättä muodostu laina-aikana päivittäistä jälkimarkkinaa. Lainan myynti ennen sen eräpäivää saattaa aiheuttaa myyntivoittoa tai -tappiota Verot Lainan ja sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

11 3 YLEISTÄ Liikkeeseenlaskija: Metsäliitto Osuuskunta Revontulentie Espoo Y-tunnus kotipaikka Helsinki puhelin Ohjelman järjestäjät: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat -osasto Teollisuuskatu 1 b Helsinki Sampo Pankki Oyj Pääomamarkkinat PL1027 Unioninkatu SAMPO Liikkeeseenlaskijan oikeudellinen neuvonantaja eräiden Suomen oikeuteen liittyvien kysymysten osalta: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Erottajankatu 5 A Helsinki Ohjelmaesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495) ja Euroopan komission asetuksen (EY) 809/2004 (liitteet IV ja V) mukaisesti. Metsäliitto täydentää esitettä siinä olevien tietojen muutoksilla, jotka tapahtuvat lainojen merkintäaikana ja voivat olennaisesti vaikuttaa lainojen arvoon sijoituskohteena. Uusien liikkeeseenlaskujen yhteydessä esitettä päivitetään muuttuneilla olennaisilla tiedoilla kuten Metsäliiton osavuosikatsauksilla. Rahoitustarkastus on hyväksynyt ohjelmaesitteen, mutta se ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Ohjelmaesite on saatavissa Metsäliiton verkkosivuilta sekä pyydettäessä Metsäliitolta, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä ja Sampo Pankki Oyj:ltä yllä mainituista osoitteista, lainakohtaisissa ehdoissa mainituista merkintäpaikoista sekä OMX Wayn palvelupisteestä Fabianinkatu 14, Helsinki. Ohjelmaesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat (katso jäljempänä kohta 10 (Lista viitatuista asiakirjoista)) ovat saatavissa Metsäliiton verkkosivuilta Tietoa Metsäliitosta osiosta otsikon Taloudelliset katsaukset alta ja pyydettäessä Metsäliitolta. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

12 4 OHJELMAESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET 4.1 Hallituksen vakuutus ohjelmaesitteestä Ohjelmaesitteessä annetuista tiedoista ja joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavien lainojen lainakohtaisista ehdoista on vastuussa Metsäliiton hallitus: Arimo Uusitalo, puheenjohtaja Heikki Asunmaa Martti Asunta Carl Gustaf Björnberg Eino Halonen Kari Jordan Saini Jääskeläinen Unto Kotipalo Pekka Turtiainen Vakuutamme varmistaneemme riittävän huolellisesti, että ohjelmaesitteen tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa Hallitus 4.2 Tilintarkastajat Metsäliiton tilinpäätökset tilikausilta 2004 ja 2005 ovat tarkastaneet: KHT-tilintarkastaja: Göran Lindell osoite: PL 1015, Itämerentori 2, Helsinki PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana Ilkka Haarlaa, KHT, osoite: PL 1015, Itämerentori 2, Helsinki Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

13 5 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT 1. Lainojen muoto Metsäliitto Osuuskunta ( liikkeeseenlaskija ) voi joukkovelkakirjaohjelman alla laskea liikkeeseen voimassaolevan lainsäädännön mukaisia joukkovelkakirjalainoja ("laina"). Yksittäisen lainan ehdot muodostuvat näistä yleisistä lainaehdoista ja lainakohtaisista ehdoista. Yleiset lainaehdot ovat voimassa, ellei lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Laina voidaan laskea liikkeeseen: a) joukkovelkakirjalainana, jolla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla, tai b) velkakirjalain 34 :n 2 momentissa tarkoitettuina debentuureina, joilla on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi etuoikeus. Debentuurien etuoikeusasema määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Lainat lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ("APK") arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina arvo-osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen kulloinkin voimassa olevien lakien ja APK:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti tai muulla lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. APK:n säännöissä tarkoitettu liikkeeseenlaskun hoitaja ( liikkeeseenlaskun hoitaja ) tai maksuasiamies ( maksuasiamies ) määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Laina lasketaan liikkeeseen lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä liikkeeseenlaskupäivänä. 2. Yksikkökoko Lainan arvo-osuuksien yksikkökoko ja merkittäväksi tarjottava vähimmäismäärä määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Lainaosuuksien takaisinmaksumäärän poiketessa nimellisarvosta se määritellään lainakohtaisissa ehdoissa 3. Ohjelman enimmäismäärä sekä lainan pääoma Kulloinkin liikkeessä olevien lainojen kuolettamattomien pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään kolmesataamiljoonaa ( ) euroa tai sen vasta-arvo muussa valuutassa. Liikkeeseenlaskijan hallitus voi päättää enimmäismäärän korottamisesta tai alentamisesta. Yksittäisen lainan pääoma ja valuutta määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskija voi merkintäaikana päättää kunkin lainan pääoman korottamisesta tai alentamisesta. Lainat numeroidaan vuosittain juoksevasti. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

14 4. Laina-aika Laina-aika on vähintään 1 vuosi. Lainan takaisinmaksupäivä tai takaisinmaksupäivät määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. 5. Lainan merkintä 5.1 Merkintätapa ja merkintöjen maksu Lainan merkintäaika ja -paikat määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Lainaa voidaan tarjota merkittäväksi myös huutokauppamenettelyllä tai muulla lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. Huutokaupoissa lainan järjestäjät välittävät omissa nimissään lainan merkintöjä liikkeeseenlaskijalle. Merkintähinta on merkinnän nimellismäärä kerrottuna merkintäajankohdan emissiokurssilla. Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen merkittäessä on lisäksi maksettava merkitylle lainamäärälle lainan ehtojen mukaan kertynyt korko liikkeeseenlaskupäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. Merkittäessä lainaa ensimmäisen koronmaksupäivän jälkeen muuna kuin koronmaksupäivänä merkitsijän on maksettava kertynyt korko kulumassa olevan korkojakson alkamispäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. Merkinnän yhteydessä mahdollisesti perittävät palkkiot määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Merkinnät on maksettava merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. 5.2 Toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää erikseen toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus keskeyttää lainan merkintä. Keskeytys ei saa kuitenkaan tapahtua lainan ensimmäisenä merkintäpäivänä. 5.3 Emissiokurssi Lainan emissiokurssi (liikkeeseenlaskukurssi) on kiinteä tai vaihtuva. Emissiokurssi määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määrittää emissiokurssin merkintäkohtaisesti. 5.4 Merkintäsitoumus Lainalle ei ole annettu merkintäsitoumusta, ellei lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. 5.5 Vakuus Lainat ovat vakuudettomia. 6. Arvo-osuuksien kirjaaminen APK:ssa arvo-osuuksina liikkeeseen laskettujen lainojen arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla arvoosuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Muulla tavalla liikkeeseen lasketut lainat toimitetaan merkitsijöille lainakohtaisissa ehdoissa määritetyllä tavalla. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

15 7. Korko Lainan kulloinkin kuolettamattomalle pääomalle maksetaan joko kiinteää, vaihtuvaan viitekorkoon sidottua tai muulla tavoin määräytyvää korkoa tai hyvitystä. Korko tai muu hyvitys maksetaan lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyinä päivinä. Laina voidaan myös laskea liikkeeseen nollakorkoisena lainana, jolloin lainaosuuden tuotto määräytyy lainaosuuden lunastushinnan ja merkintähinnan erotuksena. Lainaosuuden lunastushinta on se määrä, jonka liikkeeseenlaskija maksaa velkojalle lainaosuuden pääomana lainan eräpäivänä. 7.1 Kiinteä korko Lainalle, johon lainakohtaisten ehtojen mukaan sovelletaan tätä ehtoa, maksetaan lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyä vuotuista korkoa. 7.2 Vaihtuva viitekorko Lainalle, johon lainakohtaisten ehtojen mukaan sovelletaan tätä ehtoa, maksetaan vuotuista korkoa, joka koostuu lainakohtaisissa ehdoissa määritellystä vaihtuvasta viitekorosta ja marginaalista. Vaihtuva viitekorko voi olla EURIBOR tai muu lainakohtaisissa ehdoissa määritelty viitekorko. EURIBOR-korko on Euroopan Pankkiyhdistysten Liiton noteeraama lainan korkojakson pituutta vastaavan talletuksen korko, joka ilmoitetaan Reutersin sivulla 248 kello Brysselin aikaa kaksi Helsingin pankkipäivää ennen korkojakson alkamispäivää. Jos korkojakso ei vastaa mitään Reutersin sivulla 248 annettua ajanjaksoa, lasketaan korko interpoloimalla ajan suhteen kahdesta tätä korkojaksoa lähinnä olevasta edellä mainitulla sivulla annetusta viitekorosta, joiden väliin korkojakso asettuu. Mikäli EURIBOR-noteerausta tai sitä korvaavaa noteerausta ei ole saatavilla, käytetään lainan järjestäjän ja liikkeeseenlaskijan yhdessä sopimaa, lähinnä vastaavaa korkojakson pituisen ajan viitekorkoprosenttia, joka perustuu Suomessa vallitsevaan korkotasoon. 7.3 Muu peruste hyvityksen määräytymiselle Lainan pääomalle voidaan maksaa kiinteän tai vaihtuvan koron lisäksi tai sen asemesta lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyä hyvitystä, joka voi perustua (a) osakkeen tai osakekorin arvon kehitykseen, (b) yhden tai useamman pörssin osakeindeksin arvon kehitykseen tai (c) muuhun tuottoperusteeseen. 7.4 Koron vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä Kohdissa 7.2 ja 7.3 mainitulle korolle tai hyvitykselle voidaan lainakohtaisissa ehdoissa määrätä vähimmäis- tai enimmäismäärä tai molemmat. 8. Korkojakso Korkojaksolla tarkoitetaan jokaista ajanjaksoa, jolle korko lasketaan. Ensimmäinen korkojakso alkaa liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy sitä seuraavana lainakohtaisissa ehdoissa määrättynä koronmaksupäivänä. Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisenä koronmaksupäivänä ja päättyy sitä seuraavana koronmaksupäivänä, jollei lainakohtaisissa ehdoissa toisin ole sovittu. Korko Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

16 kertyy kullekin korkojaksolle mukaan lukien korkojakson ensimmäinen päivä ja poislukien korkojakson viimeinen päivä. 9. Koronlaskuperuste Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään lainaan sovellettava koronlaskuperuste, joka voi olla: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Todelliset/Todelliset, jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan vuoden todellisilla päivillä, Todelliset/365, jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan 365:lla, Todelliset/360, jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan 360:lla, 30E/360 eli Eurobond-sääntö, jolloin korkovuosi koostuu 12:sta 30 päivän kuukaudesta (kuitenkin niin, että viimeisen korkojakson viimeisen päivän ollessa helmikuun viimeinen päivä, ei helmikuuta muuteta 30 -päiväiseksi), jotka jaetaan 360:lla, 30/360, jolloin korkovuodessa on 360 päivää ja korkokuukaudessa on 30 päivää, tai Muu koronlaskuperuste. 10. Pankkipäiväolettamat 10.1 Kiinteä korko Kiinteäkorkoisen lainan koronmaksupäivän ollessa muu kuin pankkipäivä koron maksaminen siirtyy lähinnä seuraavaan pankkipäivään. Koron maksamisen siirtyminen ei oikeuta lainaosuuden omistajaa lisäsuoritukseen Vaihtuva viitekorko Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään lainaan sovellettava pankkipäiväolettama, jonka mukaan koronmaksupäivä siirtyy, mikäli se ei ole pankkipäivä, seuraavista valitsemalla: (a) (b) (c) Seuraava, jolloin koronmaksupäivä siirtyy lähinnä seuraavaksi pankkipäiväksi; Sovellettu seuraava, jolloin koronmaksupäivä siirtyy lähinnä seuraavaksi pankkipäiväksi, paitsi jos seuraava pankkipäivä on seuraavan kalenterikuukauden puolella, jolloin koronmaksupäivä siirtyy edeltäväksi pankkipäiväksi; tai Edeltävä, jolloin koronmaksupäivä siirtyy lähinnä edeltäväksi pankkipäiväksi Pankkipäivä Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti avoinna, ellei lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

17 11. Koron ja pääoman takaisinmaksu 11.1 Takaisinmaksu eräpäivänä APK:ssa arvo-osuuksina liikkeeseen lasketun lainan korko ja pääoma maksetaan lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyinä päivinä arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti sille, jolla arvo-osuustilin tietojen mukaisesti on eräpäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Muulla tavalla liikkeeseen lasketun lainan korko ja pääoma maksetaan lainakohtaisissa ehdoissa määritetyllä tavalla. Takaisinmaksupäivään sovelletaan yleisten lainaehtojen 10. kohdan mukaista pankkipäiväolettamaa Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun Liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus lainakohtaisissa ehdoissa määritellyillä ehdoilla maksaa laina kokonaisuudessaan ennenaikaisesti takaisin maksupäivään tai, jos kyseessä on vaihtuvakorkoinen laina, seuraavaan koronmaksupäivään saakka kertyvine korkoineen. Ilmoitus annetaan velkojille lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. Lainan korko ja pääoma maksetaan takaisin kohdassa 11.1 määritellyllä tavalla, ellei lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. Lainan pääomalle ei kerry korkoa liikkeeseenlaskijan ilmoittaman maksupäivän jälkeiseltä ajalta Lainaosuuden omistajan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua Lainaosuuden omistajalla voi olla oikeus lainakohtaisissa ehdoissa määritellyillä ehdoilla vaatia omalta osaltaan lainan ennenaikaista takaisinmaksua korkoineen. Vaatimus on esitettävä liikkeeseenlaskijalle kirjallisesti lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. Takaisinmaksettavalle pääomalle ei kerry korkoa lainaosuuden omistajan vaatiman maksupäivän jälkeiseltä ajalta. Lainan korko ja pääoma maksetaan takaisin kohdassa 11.1 määritellyllä tavalla, ellei lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. Vaihtuvaan viitekorkoon sidottu laina voidaan vaatia takaisinmaksettavaksi ainoastaan koronmaksupäivänä. 12. Irtisanomisperusteet Lainaosuuden omistajalla on oikeus vaatia, että lainan pääoma ja kertynyt korko erääntyvät hänen omistamansa lainapääoman osalta kokonaisuudessaan takaisin maksettavaksi aikaisintaan kymmenen (10) päivän kuluttua siitä, kun liikkeeseenlaskija on vastaanottanut asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, jos vaatimuksessa mainittu irtisanomisperuste on olemassa vaatimuksen vastaanottopäivänä ja vaadittuna eräpäivänä. Irtisanomisperusteita ovat: (a) lainan korkoa tai pääomaa ei ole suoritettu kolmen (3) pankkipäivän kuluessa koron eräpäivästä, tai eräpäivän sattuessa muuksi kuin pankkipäiväksi, ensimmäisestä eräpäivän jälkeisestä pankkipäivästä, paitsi mikäli maksamatta jättäminen on aiheutunut kohdassa 14. tarkoitetusta syystä; tai (b) liikkeeseenlaskija on antanut vakuuden lainan liikkeeseenlaskun jälkeen liikkeeseen laskemalleen julkiselle joukkovelkakirjalainalle tai muulle julkiselle lainalle, joka on otettu Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

18 noteerattavaksi tai jota on sitouduttu hakemaan noteerattavaksi jossakin arvopaperipörssissä, paitsi jos vakuuden asettaminen on johtunut Suomen lainsäädännön vaatimuksista; tai (c) (d) (e) (f) liikkeeseenlaskijan tai sen tytäryhtiön vähintään kymmenen miljoonan ( ) euron tai sen vasta-arvoinen muussa valuutassa oleva velka erääntyy ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi velallisen laiminlyönnin tai sopimusrikkomuksen takia tai jos tällaisen velan pääomaa tai korkoa ei makseta takaisin viimeistään eräpäivänä tai eräpäivän jälkeisenä alkuperäisten sopimusehtojen mukaisena maksuajan pidennysaikana. Liikkeeseenlaskijan tai sen tytäryhtiön antama takaussitoumus rinnastetaan yllä mainittuun velkaan. Lainan velkojalla ei kuitenkaan ole irtisanomisoikeutta edellä mainitun sopimusrikkomuksen perusteella, mikäli velallinen tai takaaja on vilpittömässä mielessä kiistänyt tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä sopimusrikkomuksen perusteen eikä asiassa ole annettu lainvoimaista tuomioita tai päätöstä; tai mikäli liikkeeseenlaskija muutetaan osakeyhtiölaissa tarkoitetuksi osakeyhtiöksi tai julkiseksi osakeyhtiöksi, mikä tahansa taho yksin tai ryhmässä toimien hankkii itselleen (i) yli 50 % liikkeeseenlaskijan äänivallasta tai osakkeista tai (ii) oikeuden nimittää enemmistön liikkeeseenlaskijan hallituksen jäsenistä; metsäteollisuus lakkaa olemasta liikkeeseenlaskijan pääasiallisen liiketoiminnan ala; tai liikkeeseenlaskija on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin. Yllä kohdassa (c) tytäryhtiöllä tarkoitetaan sellaista Metsäliitto Osuuskunnan tytäryhtiötä, jonka (i) (ii) varat yhteensä ovat kymmenen (10) prosenttia tai enemmän Metsäliitto-konsernin (pois lukien M-real Oyj, Metsä Tissue Oyj ja Oy Metsä-Botnia Ab, kukin tytäryhtiöineen) varoista yhteensä; ja/tai liikevaihto on kymmenen (10) prosenttia tai enemmän Metsäliitto-konsernin (pois lukien M-real Oyj, Metsä Tissue Oyj ja Oy Metsä-Botnia Ab, kukin tytäryhtiöineen) liikevaihdosta; kuitenkin pois lukien Metsäliitto-konsernin yhtiöistä M-real Oyj, Metsä Tissue Oyj ja Oy Metsä- Botnia Ab, kukin tytäryhtiöineen. 13. Velkojienkokous Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus kutsua koolle lainan velkojien kokous ("velkojienkokous") päättämään lainan ehtojen muuttamisesta tai muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää yleisten lainaehtojen 16. kohdan mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä miten lainaosuuden omistajan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää liikkeeseenlaskijan hallitus. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

19 Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos kaksi (2) tai useampi läsnä oleva velkoja yhdessä edustavat vähintään viittäkymmentä (50) %:a lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen kolmenkymmenen (30) minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan liikkeeseenlaskijan hallituksen pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan neljätoista (14) päivän ja viimeistään kahdenkymmenenkahdeksan (28) päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos kaksi (2) tai useampi läsnä oleva velkoja yhdessä edustavat vähintään kymmentä (10) %:a lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Velkojien äänioikeus määräytyy heidän lainaosuuksiensa pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla tai sen tytäryhtiöillä ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Liikkeeseenlaskijan edustajalla ja sen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkojienkokouksella on oikeus päättää velkojia sitovasti: (a) (b) lainan ehtojen muuttamisesta sekä suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen lainaehdoista. Kaikkien velkojien suostumusta edellyttävät kuitenkin: (a) (b) (c) (d) lainan pääoman ja/tai koron alentaminen; laina-ajan pidentäminen; velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen; tai velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Suostumukset voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat lainan kaikkia velkojia riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätöksen katsotaan tulleen velkojan tietoon, kun se on tallennettu APK:ssa pidettävälle lainan liikkeeseenlaskutilille. Lisäksi velkojat ovat velvollisia ilmoittamaan lainaosuuksien myöhemmille siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksestä. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

20 14. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija, lainan järjestäjät ja liikkeeseenlaskun hoitaja eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 15. Vanhentuminen Ellei erääntynyttä suoritusta ole vaadittu maksettavaksi kolmen (3) vuoden kuluessa erääntymisestä, on oikeus maksun saantiin rauennut. 16. Ilmoitukset Lainoja koskevat ilmoitukset saatetaan velkojien tietoon julkaisemalla ilmoitus Helsingin Sanomissa tai lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä muulla tavalla. Arvo-osuusrekisterin pitäjät voivat antaa lainaan liittyviä ilmoituksia myös arvo-osuusjärjestelmän kautta. Ilmoituksen katsotaan tulleen velkojien tietoon silloin, kun se on julkaistu edellä mainitun mukaisesti. 17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Ohjelmaan ja lainaan sovelletaan Suomen lakia. Ohjelmasta ja lainasta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Jos kantaja kuitenkin on kuluttaja, hän voi nostaa kanteen sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy 1(10) SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT - ENSIMMÄINEN LAINAERÄ Nämä lainakohtaiset ehdot yhdessä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjaohjelman 28.4.2003

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT

DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT 1. Lainojen muoto Danske Bank A/S, jonka kotipaikka on Tanska, ja Sampo Pankki Oyj, jonka

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK A/S DDBO 2020: GLOBAALIT OSAKKEET Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012, 13.2.2013 ja 7.5.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005 NESTE OIL OYJ:N 200.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN SARJALAINAMUOTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005

LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005 NESTE OIL OYJ:N 200.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN SARJALAINAMUOTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005 NESTE OIL OYJ:N 200.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN SARJALAINAMUOTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 200.000.000 KIINTEÄKORKOINEN SARJALAINAMUOTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005 Pääjärjestäjät:

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 4/2005 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY

TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY Sivu 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINAEHDOT... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Lainan määrä... 3 1.3 Merkintäoikeus... 3 1.4 Merkintäaika ja -paikka... 3 1.5 Lainan emissiokurssi

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 14.6.2006 OHJELMAESITE / LISTALLEOTTOESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Kuntarahoitus Oyj. Kotimainen Velkaohjelma euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT

Kuntarahoitus Oyj. Kotimainen Velkaohjelma euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT Kuntarahoitus Oyj:n Kotimainen Velkaohjelma 500.000.000 euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT SISÄLTÖ Sivu 1. Velkaohjelman rakenne... 3 2. Yhteenveto Velkaohjelman ehdoista... 3 3. Kuntaobligaatiot...

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004. Pääjärjestäjät:

LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004. Pääjärjestäjät: LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004 Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Sampo Pankki Oyj tyhjä sivu

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012, 31.10.2012, 6.2.2013 ja 1.3.2013

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.5.2004 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.

LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.5.2004 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000. HYPO LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.5.2004 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE Joukkovelkakirjaohjelma euroa

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE Joukkovelkakirjaohjelma euroa HYPO SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 19.6.2006 Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) KORJATUT EHDOT Alkuperäisissä ehdoissa oli Loppuarvon määrityspäivien vuosiluvut väärin, ne kuuluisivat olla seuraavasti: Loppuarvon määrityspäivät: 30.12.2012, 30.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 ja

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE Joukkovelkakirjaohjelma euroa

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE Joukkovelkakirjaohjelma euroa HYPO SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 19.6.2006 Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2012: OSAKEOBLIGAATIO NORJALAISET ÖLJYPALVELUYRITYKSET

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2012: OSAKEOBLIGAATIO NORJALAISET ÖLJYPALVELUYRITYKSET DANKE BANK OAKEOBLIGAATIO 2012: OAKEOBLIGAATIO NORJALAIET ÖLJYPALVELUYRITYKET Lainakohtaiset ehdot A. opimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI TUOTTOERO BRIC PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1005A: OSAKEOBLIGAATIO KEHITTYVÄT MARKKINAT MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1005B: OSAKEOBLIGAATIO KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot