Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa"

Transkriptio

1 OHJELMAESITE Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavien lainojen esite koostuu tästä ohjelmaesitteestä, siinä viitatuista asiakirjoista ja lainakohtaisista ehdoista Ohjelman järjestäjät: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Sampo Pankki Oyj

2 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Lainojen liikkeeseenlaskija Liikkeeseen laskettavat arvopaperit Metsäliiton takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä RISKITEKIJÄT Liikkeeseenlaskijan toimialaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä Toimialaan liittyviä riskejä Metsäteollisuuden suhdanneherkkyys Kilpailu Ylikapasiteetti Raaka-aineiden hinnan nousu ja saatavuus Liikkeeseenlaskijan toimintaan liittyviä riskejä Valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelu Osuuskuntamalli ja osuuspääoman pysyvyys Kyky noudattaa eräitä luottosopimuksessa annettuja sitoumuksia Asiakasriskit Merkittäviä omistuksia Uruguayn sellutehdashanke Kilpailuoikeudelliset riskit Ympäristömääräysten noudattaminen Liikkeeseenlaskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Tuotto Kohde-etuuden markkinahäiriöön ja poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvät riskit Jälkimarkkinat Verot YLEISTÄ OHJELMAESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET Hallituksen vakuutus ohjelmaesitteestä Tilintarkastajat OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN MALLI TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA MUITA TIETOJA MERKITSIJÖILLE Verotus Lainan jälkimarkkinat Lainan efektiivinen tuotto...26 Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

3 9 TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA Yleiset tiedot liikkeeseenlaskijasta Historia Metsäliitto-konserni Liiketoiminta-alueet ja päämarkkinat Metsäliitto Osuuskunta Puunhankinta Puutuoteteollisuus Muu Metsäliitto-konsernin liiketoiminta M-real Paperi- ja kartonkiteollisuus Metsä-Botnia - Selluteollisuus Metsä Tissue Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muut merkittävät omistukset Investointitoiminta Rahoitusriskien hallinta Jäsenet ja osuuspääoma Jäsenyys ja jäsenet Osuuspääoma Lisäosuuspääoma Osuus- ja lisäosuusmaksun korko Jäsenen oikeus saada sijoituksensa takaisin Osuuspääoman ja osakepääoman eroista Hallinto-, johto- ja valvontaelimet Yleistä Edustajisto Hallintoneuvosto Hallitus Toimitusjohtaja/pääjohtaja Johtoryhmä Tiedot liikkeeseenlaskijan varoista ja vastuista, rahoitusasemasta sekä toiminnan tuloksesta Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja taloudelliset tunnusluvut Muut sitoumukset Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Metsäliitto Osuuskunnan säännöt Nähtävillä olevat asiakirjat LISTA VIITATUISTA ASIAKIRJOISTA...63 Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

4 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Tätä tiivistelmää on pidettävä Metsäliitto Osuuskunnan (Metsäliitto) päivätyn ohjelmaesitteen johdantona. Sijoituspäätös joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavaan arvopaperiin on kuitenkin tehtävä perustuen koko ohjelmaesitteeseen, mukaan luettuna ohjelmaesitteessä viitatut asiakirjat ja lainakohtaiset ehdot. Ohjelmaesitteestä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmässä olevista virheistä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa ohjelmaesitteen muihin osiin. Jos ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja saattaa tuomioistuinmaan lain nojalla joutua kustantamaan esitteen kääntämisen ennen oikeudenkäynnin alkamista Lainojen liikkeeseenlaskija Metsäliitto-konserni on liikevaihdoltaan maailman kymmenenneksi suurin metsäteollisuuskonserni. Konsernin perustehtävänä on sen jäsenen puun markkinoiminen ja jalostaminen ja taloudellisen lisäarvon tuottaminen sitä kautta jäsenille. Liiketoiminta-alueet ovat puunhankinta ja puutuoteteollisuus, sekä jäljempänä mainittujen tytäryhtiöiden kautta sellunvalmistus, paperin ja kartongin tuotanto sekä pehmopaperin valmistus. Kaikissa näissä Metsäliitto-konsernin tavoitteena on olla yksi maailman johtavista metsäteollisuusyrityksistä ja valituilla tuotealueilla kannattava eurooppalainen markkinajohtaja. Metsäliitto-konserni työllistää lähes henkilöä. Konsernin emoyrityksellä Metsäliitolla ja tytäryhtiöillä Oy Metsä-Botnia Ab:llä (Metsä-Botnia), M-real Oyj:llä (M-real) ja Metsä Tissue Oyj:llä (Metsä Tissue) on tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita kaikkiaan 30 maassa. Metsäliittokonsernin taseen loppusumma oli miljoonaa euroa ja vuoden 2005 liikevaihto miljoonaa euroa. Konsernin tilivuoden 2005 tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli -144 miljoonaa euroa. 1.2 Liikkeeseen laskettavat arvopaperit Joukkovelkakirjaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen lainoja, joilla on sama etuoikeus kuin Metsäliiton muilla vakuudettomilla sitoumuksilla ja debentuureja, joilla etuoikeus on huonompi kuin muilla veloilla. Lainoihin sovelletaan ohjelmaesitteeseen sisältyviä yleisiä lainaehtoja. Lisäksi kustakin lainasta laaditaan ohjelmaesitteessä olevan mallin mukaiset lainakohtaiset ehdot. Niissä kerrotaan kunkin lainan tarkat ehdot, kuten pääoma, korko tai muu tuotto, laina-aika sekä pääoman ja koron maksupäivät. Lainan tuotto, pääsääntöisesti korko, voi olla kiinteä tai viitekorkoon (esimerkiksi Euribor) sidottu eli vaihtuva. Se voi myös olla sidottu muuhun perusteeseen, esimerkiksi yhden tai useamman pörssin osakeindeksin arvon kehitykseen. 1 Jos joukkovelkakirjaohjelman alla laskettaisiin lainoja liikkeeseen jossakin muussa Euroopan Unionin jäsenmaassa kuin Suomessa, liikkeeseenlaskija olisi siinä vaiheessa velvollinen kääntämään kyseisen maan kielelle vain tiivistelmän. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä toisen jäsenmaan tuomioistuin voi edellyttää käännöstä koko ohjelmaesitteestä. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

5 1.3 Metsäliiton takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Metsäliiton takaisinmaksukykyyn vaikuttavat sekä sen toimialaan että toimintaan kohdistuvat riskit. Tällaisia riskejä ovat metsäteollisuuden suhdanneherkkyys, voimakas kilpailu ja ylikapasiteetti erityisesti sahateollisuudessa, raaka-aineiden hinnannousu ja saatavuus, valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelu, osuuskunnan osuuspääoman pysyvyys, kyky noudattaa eräitä Metsäliiton luottosopimuksissa annettuja sitoumuksia, asiakasriskit, Metsäliiton merkittävät omistukset muissa yhtiöissä, Uruguayn sellutehdashankkeen yhteydessä syntynyt valtioiden välinen kiista sekä kilpailu- ja ympäristöoikeudelliset riskit. 1.4 Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Sijoittaja saattaa menettää joko osittain tai kokonaan sijoittamansa pääoman, koron tai muun tuoton, mikäli lainan liikkeeseenlaskija tulisi laina-aikana maksukyvyttömäksi. Lainoilla ei ole vakuutta. Metsäliiton maksukyvyttömyystilassa tämän ohjelman alla liikkeeseen lasketuilla muilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus Metsäliiton jäljellä oleviin varoihin kuin Metsäliiton muillakin vakuudettomilla velkojilla. Debentuureilla etuoikeus on huonompi kuin muilla veloilla. Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Joukkovelkakirjaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto voi jäädä kokonaan tai osittain saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta, emissiokurssista ja kohdeetuuden arvon muutoksen laskentakaavasta. Lainan myynti ennen sen eräpäivää saattaa aiheuttaa myyntivoittoa tai -tappiota. Lainan ja sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

6 2 RISKITEKIJÄT Arvopaperisijoitukseen liittyy muun muassa alla kuvattuja riskejä. Ne tulee sijoituspäätöstä tehtäessä ottaa huomioon samoin kuin muutkin ohjelmaesitteessä esitetyt tiedot. 2.1 Liikkeeseenlaskijan toimialaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä Toimialaan liittyviä riskejä Metsäteollisuuden suhdanneherkkyys Suhdannevaihtelut vaikuttavat puutuoteteollisuuden markkinoihin. Yli 85 prosenttia Metsäliiton Puutuoteteollisuus-liiketoiminta-alueen tuotteista päätyy rakentamiseen, mistä johtuen liiketoiminta-alue on hyvin riippuvainen rakentamisen suhdanteista. Kun tuotteiden kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa, niiden myyntihinnat saattavat vaihdella merkittävästi. Heikon kysynnän tai ylitarjonnan vallitessa tuotantoa voidaan joutua supistamaan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Sahateollisuuden markkinatilanteeseen vaikuttavat raaka-aineen hintakehitys ja teollisuudenalalla vallitseva ylikapasiteetti, minkä vuoksi hintoihin ei ole saatu toivottuja korotuksia. Ei ole takeita siitä, että Metsäliiton tuotteiden hinnat nousevat tai pysyvät nykyisellä tasollaan. Hintojen aleneminen tai pysyminen nykyisellä tasolla saattaisi vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Kilpailu Metsäliiton toimialoista erityisesti sahateollisuudessa vallitsee voimakas kilpailu. Ala on fragmentoitunut, ja uusien kilpailijoiden alalle tulon kynnys on matala. Jos Metsäliitto ei onnistu säilyttämään kilpailukykyään, se saattaa menettää markkinaosuuksiaan, millä voisi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Ylikapasiteetti Metsäliiton toimialoista sahateollisuudessa on ylikapasiteettia, minkä vuoksi hintoihin ei ole saatu toivottuja korotuksia. Ei ole takeita siitä, että Metsäliiton tuotteiden hinnat nousevat tai pysyvät nykyisellä tasollaan. Mikäli Metsäliitto ei pystyisi tietyissä tuotteissa säilyttämään hintoja nykyisellä tasolla tai onnistuisi tavoittelemissaan tuotteiden hintojen korotuksissa, tämä saattaisi vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Raaka-aineiden hinnan nousu ja saatavuus Metsäliitto vastaa Metsäliitto-konsernin omien tuotantolaitosten puuhuollosta kotimaassa ja ulkomailla. Vaikka Metsäliitto pyrkii varautumaan puumarkkinoiden muutoksiin ja tehostamaan toimintaansa, muutokset raaka-aineen saatavuudessa saattaisivat vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

7 Sahateollisuus käyttää tuotteidensa valmistuksessa huomattavia määriä puuta. Laadukkaan raakaaineen saatavuuden heikkenemisellä ja raaka-aineen odottamattomalla hinnannousulla saattaisi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan siltä osin kuin raaka-aineen hinnannousua ei saada siirrettyä tuotteiden hintoihin. Ei ole takeita siitä, että Metsäliitto pystyy tulevaisuudessa turvaamaan koko raaka-ainetarpeensa aiemmin vallinneilla hintatasoilla Liikkeeseenlaskijan toimintaan liittyviä riskejä Valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelu Metsäliitto on altis valuuttakurssiriskille, koska suuri osa Metsäliiton toimintakuluista syntyy euroina, mutta myyntituotot saadaan osittain myös muissa valuutoissa, pääasiassa Englannin punnissa ja Yhdysvaltain dollareissa. Metsäliitto on myös altis korkoriskille, koska osa Metsäliiton vieraan pääomanehtoisesta rahoituksesta on vaihtuvakorkoista eli sen korko on sidottu tiettyihin viitekorkoihin. Liiketoimintaan sisältyviä rahoitusriskejä hallitaan hallituksen ja johdon vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus-, valuuttakurssi- ja korkoriskien hallinnasta kerrotaan tarkemmin kohdassa 9.4 (Rahoitusriskien hallinta). Huolimatta suojautumisesta valuuttakurssi- ja korkoriskejä vastaan, valuuttakurssien ja korkotasojen merkittävillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Osuuskuntamalli ja osuuspääoman pysyvyys Metsäliiton toimintaa sääntelee osuuskuntalaki. Sen mukaan osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää tai osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty ja jonka jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista. Metsäliiton jäsenten velvollisuuksiin kuuluu sijoittaa osuuskuntaan säännöissä määrätty osuusmaksu. Lisäksi jäsenellä on oikeus sijoittaa lisäosuuksiin osuuskunnan sääntöjen mukaisesti ja hallituksen päättämin ehdoin. Jäsenellä on oikeus erota Metsäliitosta. Eronnut jäsen on oikeutettu saamaan suorittamansa osuusmaksun ja lisäosuusmaksun takaisin sillä rajoituksella, että osuuskuntalaissa ja Metsäliiton säännöissä on määritelty vuotuinen enimmäismäärä osuuspääoman palautuksille. Metsäliiton sääntöjen mukaan lisäosuuksien ja varsinaisten osuuksien palauttamiseen voidaan käyttää rahamäärä, joka vastaa 1/3 viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä. Tämä määrä osuuspääomasta kirjataan korolliseksi rahoitusvelaksi Metsäliitto-konsernin tilinpäätöksessä. Osuuspääoman ominaisuuksia ja jäsenyyttä Metsäliitossa on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa 9.6 (Jäsenet ja osuuspääoma). Tavallista suuremmilla osuuspääoman palautuksilla voi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton taloudelliseen asemaan Kyky noudattaa eräitä luottosopimuksessa annettuja sitoumuksia Metsäliitolla on syndikoitu lainajärjestely, jossa Metsäliitto on sitoutunut muun muassa siihen, että Metsäliitto konsernin (joka syndikoidun lainajärjestelyn lainaehdoissa on tältä osin määritelty Metsäliitto-konserniksi pois luettuna M-real, Metsä-Botnia ja Metsä Tissue, kukin tytäryhtiöineen) omavaraisuusastetta ja suurinta sallittua velkaantuneisuutta kuvaavat tunnusluvut pysyvät sopimuksen mukaisissa rajoissa. Metsäliitto täyttää tällä hetkellä kaikki edellä tarkoitetut tunnuslukuja koskevat sitoumukset. Metsäliiton kyky täyttää nämä sitoumukset saattaa riippua sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tekijöistä, eikä voi olla varmuutta siitä että Metsäliitto pystyisi tulevaisuudessa täyttämään tällaiset sitoumukset. Mikäli Metsäliitto ei kykenisi täyttämään taloudellisia tunnuslukuja koskevia sitoumuksia tai jotakin niistä, sen täytyisi saada luotonantajansa luopumaan vaatimasta kyseisten sitoumusten noudattamista, neuvotella lainajärjestelynsä uudelleen, maksaa lainat takaisin tai jälleenrahoittaa ne välttääkseen Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

8 sopimusrikkomuksen, joka saattaisi vaikuttaa haitallisesti sen taloudelliseen asemaan. Ei voi olla varmuutta siitä, että Metsäliitto kykenisi jälleenrahoittamaan lainajärjestelynsä tai neuvottelemaan ne uudelleen Asiakasriskit Metsäliitto myy huomattavan osan puuraaka-aineestaan ja tuotteistaan tietyille merkittäville asiakkaille. Yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menettäminen saattaisi vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, ellei tätä saataisi korvattua muilla asiakassuhteilla Merkittäviä omistuksia Metsäliitto omisti Metsä Tissuesta 56 prosenttia laskettuna äänivallasta ja osakkeiden lukumäärästä sekä M-realista 60,5 prosenttia laskettuna äänimäärästä ja 38,6 prosenttia osakkeiden lukumäärästä. Metsäliitto-konsernilla oli lisäksi 53 prosentin omistus Metsä-Botniassa laskettuna äänivallasta ja osakkeiden lukumäärästä. Metsäliitto omisti tuolloin Metsä-Botniasta 14 prosenttia ja M-real 39 prosenttia. Negatiivinen kehitys edellä mainittujen tytär- ja yhteisyritysten liiketoiminnallisessa tuloksessa saattaa johtaa Metsäliiton kyseisissä yhtiöissä olevien omistusten arvon alentumiseen ja vaikuttaa yhtiöistä saatavan osinkotuoton määrään negatiivisesti. Nämä seikat voivat olla omiaan vaikuttamaan haitallisesti Metsäliiton taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Metsäliiton tytär- ja yhteisyrityksiä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa (Muu Metsäliitto-konsernin liiketoiminta) Uruguayn sellutehdashanke Uruguayhin rakennettavan Metsä-Botnian sellutehtaan rakentamisesta on syntynyt kiista Uruguayn ja Argentiinan valtioiden välille. Metsäliitto-konserni omistaa suoraan ja välillisesti sellutehdashanketta varten perustetusta Botnia S.A:sta 44,6 prosenttia. Tehdas rakennetaan rajajoki Rio Uruguayn rannalle. Kiistalla ei ole ollut vaikutusta tehdashankkeen etenemiseen suunnitellun aikataulun mukaisesti ja osakkeenomistajat ovat lupautuneet tukemaan Metsä- Botniaa väliaikaisen rahoituksen järjestämisessä hankkeelle, mikäli se on tarpeen. Argentiina on vienyt kiistan Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen. Ei ole takeita siitä, ettei Argentiinan ja Uruguayn välinen kiista viivästytä tai häiritse hankkeen toteuttamista, mikä olisi omiaan vaikuttamaan haitallisesti Metsäliiton taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Uruguayn sellutehdashanketta on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa 9.3 (Investointitoiminta) Kilpailuoikeudelliset riskit Metsäliitto on saanut Kilpailuvirastolta esitysluonnoksen seuraamusmaksun määräämisestä koskien epäiltyjä raakapuun ostomarkkinoiden kilpailurajoituksia Metsäliitto perehtyy parhaillaan kilpailuviranomaisten tutkimusten tuloksiin ja tulee esittämään oman näkemyksensä tapahtumien kulusta Kilpailuvirastolle. Jos Kilpailuvirasto Metsäliiton vastineen saatuaan katsoo, että kilpailulainsäädäntöä on rikottu, markkinaoikeus voi Kilpailuviraston esityksestä määrätä seuraamusmaksun. Kilpailunrajoituslain nojalla tämä seuraamusmaksu voi olla enintään 10 prosenttia elinkeinonharjoittajan edellisen vuoden liikevaihdosta. Tämän lisäksi Metsäliittoa vastaan voidaan esittää vahingonkorvauskanteita, joissa vaaditaan korvausta mahdollisista kilpailulainsäädännön rikkomisesta aiheutuneista vahingoista. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

9 Tällaisten oikeudenkäyntien lopputulos voisi vaikuttaa haitallisesti Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Ympäristömääräysten noudattaminen Metsäliiton nykyiseen ja aiempaan toimintaan sovelletaan useita ympäristölakeja, -asetuksia ja määräyksiä, jotka koskevat erityisesti jätevesipäästöjä, päästöjä ilmaan, jätteiden ja ongelmajätteiden käsittelyä, vaarallisten kemikaalien hävittämistä, luonnonvarojen ja uhanalaisten lajien suojelua ja pilaantuneen maaperän sekä pohjaveden ennallistamista. Näiden lakien, asetusten ja määräysten rikkominen voi johtaa merkittäviin sakkoihin, kieltotuomioihin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Lisäksi tulevien muutosten noudattaminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Metsäliitto voisi myös joutua vastuuseen tai sitä vastaan voitaisiin esittää vaateita ympäristösääntelyn tai sopimussuhteen perusteella henkilövahingoista (mukaan lukien altistuminen vaarallisille aineille, joita Metsäliitto käyttää, valmistaa tai hävittää), esinevahingoista, puhtaista varallisuusvahingoista tai ympäristöön tai luonnonvaroihin kohdistuvista vahingoista. Kukin Metsäliiton tuotantolaitos tarvitsee ympäristöluvan, joita lupaviranomaiset voivat muuttaa, uudistaa tai perua. Yhtiön tuotantolaitokset toimivat ympäristöä koskevan sääntelyn puitteissa ja viranomaiset voivat käyttää laajaa harkintavaltaa myöntäessään toimintalupia. Yllä kuvatuilla kustannuksilla ja/tai vastuilla, joita voi käydä ilmi tai syntyä tulevaisuudessa, saattaisi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 2.2 Liikkeeseenlaskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Sijoittaja saattaa menettää joko osittain tai kokonaan sijoittamansa pääoman, koron tai muun tuoton, mikäli lainan liikkeeseenlaskija, Metsäliitto, tulisi laina-aikana maksukyvyttömäksi. Lainoilla ei ole vakuutta. Metsäliiton maksukyvyttömyystilassa muilla tämän ohjelman alla liikkeeseen lasketuilla lainoilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus Metsäliiton jäljellä oleviin varoihin kuin Metsäliiton muillakin vakuudettomilla velkojilla. Debentuureilla etuoikeus on huonompi kuin muilla veloilla. Yksittäisiin lainoihin mahdollisesti liittyviä riskejä selvitetään lainakohtaisissa ehdoissa (Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta) Tuotto Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Joukkovelkakirjaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, osakeindeksikori, valuutta tai valuuttakori. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto jää kokonaan tai osittain saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta ja kohdeetuuden arvon muutoksen laskentakaavasta (esimerkiksi lähtöarvojen ja/tai laskentahavaintojen Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

10 mahdollinen keskiarvoistaminen tai erikseen määritelty tuottokatto), jotka määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Jos indeksilainan emissiokurssi on ollut yli 100 tai sen merkinnästä on peritty erillinen merkintäpalkkio, voi lainan todellinen tuotto olla myös negatiivinen Kohde-etuuden markkinahäiriöön ja poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvät riskit Kohde-etuuden markkinahäiriötilanteisiin ja kohde-etuuksia koskettaviin poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvistä riskeistä on kuvaus lainakohtaisissa ehdoissa, mikäli ne ovat relevantteja kyseisen lainan osalta Jälkimarkkinat Laina voidaan hakea noteerattavaksi Helsingin Pörssin pörssilistalle, mikäli siitä on sovittu lainakohtaisissa ehdoissa ja lainaa on merkitty vähintään euroa. Lainalle ei kuitenkaan välttämättä muodostu laina-aikana päivittäistä jälkimarkkinaa. Lainan myynti ennen sen eräpäivää saattaa aiheuttaa myyntivoittoa tai -tappiota Verot Lainan ja sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

11 3 YLEISTÄ Liikkeeseenlaskija: Metsäliitto Osuuskunta Revontulentie Espoo Y-tunnus kotipaikka Helsinki puhelin Ohjelman järjestäjät: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat -osasto Teollisuuskatu 1 b Helsinki Sampo Pankki Oyj Pääomamarkkinat PL1027 Unioninkatu SAMPO Liikkeeseenlaskijan oikeudellinen neuvonantaja eräiden Suomen oikeuteen liittyvien kysymysten osalta: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Erottajankatu 5 A Helsinki Ohjelmaesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495) ja Euroopan komission asetuksen (EY) 809/2004 (liitteet IV ja V) mukaisesti. Metsäliitto täydentää esitettä siinä olevien tietojen muutoksilla, jotka tapahtuvat lainojen merkintäaikana ja voivat olennaisesti vaikuttaa lainojen arvoon sijoituskohteena. Uusien liikkeeseenlaskujen yhteydessä esitettä päivitetään muuttuneilla olennaisilla tiedoilla kuten Metsäliiton osavuosikatsauksilla. Rahoitustarkastus on hyväksynyt ohjelmaesitteen, mutta se ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Ohjelmaesite on saatavissa Metsäliiton verkkosivuilta sekä pyydettäessä Metsäliitolta, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä ja Sampo Pankki Oyj:ltä yllä mainituista osoitteista, lainakohtaisissa ehdoissa mainituista merkintäpaikoista sekä OMX Wayn palvelupisteestä Fabianinkatu 14, Helsinki. Ohjelmaesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat (katso jäljempänä kohta 10 (Lista viitatuista asiakirjoista)) ovat saatavissa Metsäliiton verkkosivuilta Tietoa Metsäliitosta osiosta otsikon Taloudelliset katsaukset alta ja pyydettäessä Metsäliitolta. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

12 4 OHJELMAESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET 4.1 Hallituksen vakuutus ohjelmaesitteestä Ohjelmaesitteessä annetuista tiedoista ja joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavien lainojen lainakohtaisista ehdoista on vastuussa Metsäliiton hallitus: Arimo Uusitalo, puheenjohtaja Heikki Asunmaa Martti Asunta Carl Gustaf Björnberg Eino Halonen Kari Jordan Saini Jääskeläinen Unto Kotipalo Pekka Turtiainen Vakuutamme varmistaneemme riittävän huolellisesti, että ohjelmaesitteen tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa Hallitus 4.2 Tilintarkastajat Metsäliiton tilinpäätökset tilikausilta 2004 ja 2005 ovat tarkastaneet: KHT-tilintarkastaja: Göran Lindell osoite: PL 1015, Itämerentori 2, Helsinki PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana Ilkka Haarlaa, KHT, osoite: PL 1015, Itämerentori 2, Helsinki Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

13 5 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT 1. Lainojen muoto Metsäliitto Osuuskunta ( liikkeeseenlaskija ) voi joukkovelkakirjaohjelman alla laskea liikkeeseen voimassaolevan lainsäädännön mukaisia joukkovelkakirjalainoja ("laina"). Yksittäisen lainan ehdot muodostuvat näistä yleisistä lainaehdoista ja lainakohtaisista ehdoista. Yleiset lainaehdot ovat voimassa, ellei lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Laina voidaan laskea liikkeeseen: a) joukkovelkakirjalainana, jolla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla, tai b) velkakirjalain 34 :n 2 momentissa tarkoitettuina debentuureina, joilla on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi etuoikeus. Debentuurien etuoikeusasema määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Lainat lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ("APK") arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina arvo-osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen kulloinkin voimassa olevien lakien ja APK:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti tai muulla lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. APK:n säännöissä tarkoitettu liikkeeseenlaskun hoitaja ( liikkeeseenlaskun hoitaja ) tai maksuasiamies ( maksuasiamies ) määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Laina lasketaan liikkeeseen lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä liikkeeseenlaskupäivänä. 2. Yksikkökoko Lainan arvo-osuuksien yksikkökoko ja merkittäväksi tarjottava vähimmäismäärä määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Lainaosuuksien takaisinmaksumäärän poiketessa nimellisarvosta se määritellään lainakohtaisissa ehdoissa 3. Ohjelman enimmäismäärä sekä lainan pääoma Kulloinkin liikkeessä olevien lainojen kuolettamattomien pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään kolmesataamiljoonaa ( ) euroa tai sen vasta-arvo muussa valuutassa. Liikkeeseenlaskijan hallitus voi päättää enimmäismäärän korottamisesta tai alentamisesta. Yksittäisen lainan pääoma ja valuutta määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskija voi merkintäaikana päättää kunkin lainan pääoman korottamisesta tai alentamisesta. Lainat numeroidaan vuosittain juoksevasti. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

14 4. Laina-aika Laina-aika on vähintään 1 vuosi. Lainan takaisinmaksupäivä tai takaisinmaksupäivät määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. 5. Lainan merkintä 5.1 Merkintätapa ja merkintöjen maksu Lainan merkintäaika ja -paikat määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Lainaa voidaan tarjota merkittäväksi myös huutokauppamenettelyllä tai muulla lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. Huutokaupoissa lainan järjestäjät välittävät omissa nimissään lainan merkintöjä liikkeeseenlaskijalle. Merkintähinta on merkinnän nimellismäärä kerrottuna merkintäajankohdan emissiokurssilla. Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen merkittäessä on lisäksi maksettava merkitylle lainamäärälle lainan ehtojen mukaan kertynyt korko liikkeeseenlaskupäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. Merkittäessä lainaa ensimmäisen koronmaksupäivän jälkeen muuna kuin koronmaksupäivänä merkitsijän on maksettava kertynyt korko kulumassa olevan korkojakson alkamispäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. Merkinnän yhteydessä mahdollisesti perittävät palkkiot määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Merkinnät on maksettava merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. 5.2 Toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää erikseen toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus keskeyttää lainan merkintä. Keskeytys ei saa kuitenkaan tapahtua lainan ensimmäisenä merkintäpäivänä. 5.3 Emissiokurssi Lainan emissiokurssi (liikkeeseenlaskukurssi) on kiinteä tai vaihtuva. Emissiokurssi määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määrittää emissiokurssin merkintäkohtaisesti. 5.4 Merkintäsitoumus Lainalle ei ole annettu merkintäsitoumusta, ellei lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. 5.5 Vakuus Lainat ovat vakuudettomia. 6. Arvo-osuuksien kirjaaminen APK:ssa arvo-osuuksina liikkeeseen laskettujen lainojen arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla arvoosuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Muulla tavalla liikkeeseen lasketut lainat toimitetaan merkitsijöille lainakohtaisissa ehdoissa määritetyllä tavalla. Metsäliitto Osuuskunta Ohjelmaesite

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.4.2003 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA")

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj (liikkeeseenlaskija, Asuntoluottopankki tai OPA) 2 Liikkeeseenlaskija OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA") Osoite: Teollisuuskatu 1 b, 00510 Helsinki Y-tunnus: 1614329-2 Kotipaikka: Helsinki Puh: (09) 4041

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008. Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008. Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa HYPO SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008 Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 6/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 13.5.2013 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen Hypoteekkiyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 13.5.2013 päivättyyn ja 3.9.2013 sekä 13.11.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA EUR 100.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN VUONNA 2016 ERÄÄNTYVÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINA 9/2013 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot on laadittu

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006 3.000.000 Euroa Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta TARJOUSESITTEEN SISÄLTÖ Sivu 1. Tarjousesitteen

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA EUR 50.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN VUONNA 2015 ERÄÄNTYVÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINA 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005.

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005. LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 1 Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003.

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003. LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 28.6.2012 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 6 3 Yleisiä

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 14.7.2014 Joukkovelkakirjalainaohjelma 900.000.000 euroa Joukkovelkakirjalainaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä,

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä.

Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. 1 ASPO OYJ:N VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä 2. Merkintäoikeus Lainan määrä on enintään 20.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä

Lisätiedot

LIITE 1. Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos

LIITE 1. Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos LIITE 1 Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos 1 Tausta Componenta Oyj:n ( Liikkeeseenlaskija ) vuoden 2014 alussa aloittamat rahoitusjärjestelyt ( Rahoitusjärjestelyt ) ovat edenneet ajanjaksoa 1.1.

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot