(Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta)"

Transkriptio

1 Lähdeviitteet (Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta) Lähteestä voit ottaa vain sellaisia tekstikohtia, joissa ei ole jo viitettä. Jos tekstissä viitataan johonkin toiseen tekstiin, sinun pitää etsiä alkuperäinen lähde käsiisi. Ns. toisen käden lähteitä ei sallita. Oppikirjoja ei myöskään hyväksytä lähteiksi etenkään opinnäytetyössä (Oppikirja = ei sisällä tekstissä lähdeviitemerkintöjä, mutta lopussa on lähdeluettelo). Satakunnan ammattikorkeakoulussa käytetään tekstiviitteiden ja lähdeluettelon laatimisessa sovellettua nimi-vuosijärjestelmää. Tekstissä olevan lähdeviitteen ja lähdeluettelomerkinnän perustehtävä on ilmoittaa käytetystä julkaisusta tiedot, joiden perusteella se on helposti löydettävissä eli on tiedettävä kuka/ketkä, milloin, missä. Tekstiviitteen tarkoitus on kertoa lukijalle, mistä tieto on peräisin. Tekstiviitteen perusteella lukija löytää lähdeluettelosta tarkat tiedot käytetystä lähteestä. Jos voit ajatella, että esittämäsi tieto on alallasi yleistietoa, se ei tarvitse lähdeviitettä tuekseen. Tekstiviitteet ja lähdeluettelo vastaavat toisiaan. Se tarkoittaa, että: - lähdeluettelosta löytyy jokainen lähde, johon tekstissä on viitattu - lähdeluettelossa on vain lähteitä, joihin tekstissä viitataan - lähde löytyy lähdeluettelosta juuri sillä sanalla, jota tekstissä viitattaessa on käytetty. Tekstiviitteen yleisrakenne on kolmiosainen: KUKA: Kirjoittajan tai kirjoittajien sukunimet erotettuna pilkulla, mutta kaksi viimeistä &-merkillä MILLOIN: teoksen julkaisuvuosi MILLÄ SIVULLA: sivunumero, jolla olevaan asiaan viitataan (ei tarvita verkkolähteissä, joissa ei sivunumerointia) Esimerkki: Yhdessä virkkeessä lähteestä muotoiltu teksti (lähteen asia sanottu omin sanoin), viittaus alkuperäiseen lähteeseen: Älä anna tajuntasi tehdä esteitä luoville ideoille, vaan ota rennosti ja tee hyvää työtä (Hakala 2004, 37). tai suora lainaus eli sitaatti, viittaus alkuperäiseen lähteeseen Älä siis anna liiallisten vaatimusten sulkea mielesi patoluukkuja ja estää ajatustesi vuolasta virtaa (Hakala 2004, 37). Lähteestä on voitu ottaa yhteen kappaleseen myös useita asioita, vaikka kaikki kappaleen asiat. Tällöin tekstiviite kirjoitetaan koko kappaleen viimeisen pisteen jälkeen kaarisulkeisiin ja ennen tekstiviitteen loppukaarisuljetta merkitään piste. Tällöin tekstiviite muodostaa oman lauseen kaarisulkeiden sisälle. Esim. Lähteestä otetut asiat sanottu omin sanoin, viittaus alkuperäiseen tekstiin: Sitaatilla voidaan tarkoittaa yhden tai useamman lauseen mittaista suoraan toisen tekstistä otettua palaa. Tässä Hirsjärven esimerkkitapauksessa sitaatti on kaksi virkettä pitkä. (Hirsjärvi ym. 2009, 360.)

2 tai suora lainaus eli sitaatti, viittaus alkuperäiseen lähteeseen Sitaatti on useamman virkkeen pituinen (tässä tapauksessa kaksi virkettä). Se on kokonaisuudessaan merkittävä lainausmerkkien väliin, joten viimeisen virkkeen lopettava piste tulee ennen lainauksen lopussa olevaa lainausmerkkiä. (Hirsjärvi ym. 2009, 360.) Jos tekijöitä tai vuosilukua ei ole annettu Kaikkia samoja tietoja ei kuitenkaan aina löydy, esimerkiksi tekijää tai vuosilukua ei ole annettu. Jos tekijä on tiedossa, sähköisen lähteen tekstiviitteeseen merkitään tekijä (vastuuhenkilö tai yhteisö) julkaisuaika/päivitysaika ja sivu, mikäli ne ovat tiedos-a. Jos tekijä ei ole tiedossa, tekstiviitteeseen merkitään sen tilalle dokumentin/julkaisun nimi. Jos julkaisuaikaa ei ole annettu, käytetään merkintää n.d. Huom! Verkkolähteestä usein kyllä löytyy tekijä ja vuosiluku, joskus sitä pitää vähän etsiskellä. Esimerkkejä tekstiviittauksista ja lähdeluettelomerkinnöistä Kirja, yksi tekijä Viittaus: (Hakala 2004, 37) Lähdeluettelo: Hakala, J. T Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus. Viitaus: (Haasio 2009, 25) Lähdeluettelo: Haasio, A Tiedon avain : opas tiedonlähteille. Helsinki: BTJ. Kirja, kaksi tekijää Viittaus: (Vilkka & Airaksinen 2003, 16) Lähdeluettelo: Vilkka, H. & Airaksinen, T Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi. Kirja, kolme tai useampia tekijöitä Ensimmäinen viittaus: (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 137) Muut viittaukset: (Hirsjärvi ym. 2009, 137) Lähdeluettelo: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi. Jos tekijöitä on kuusi tai enemmän, merkitään tekstiviitteeseen jokaisella kerralla vain ensimmäinen tekijä ja lyhenne ym. sekä vuosiluku ja käytetyt sivut. Kirja, samat tekijät, sama julkaisuvuosi Viittaus: (Vilkka & Airaksinen 2003a, 37) Lähdeluettelo: Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003a. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

3 Viittaus: (Vilkka & Airaksinen 2003b, 37) Lähdeluettelo: Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003b. Toiminnallinen opinnäytetyö: ohjaajan opas. Helsinki: Tammi. E-kirja E-kirja luettavissa internetissä tai ladattavissa tietokoneelle tai lukulaitteeseen internetistä: Viittaus: (Järvinen 2007, 37) Lähdeluettelo: Järvinen, P Ammattina esimies. Helsinki: WSOYpro. Viitattu Viittaus: (Hakala 2002, 7) Lähdeluettelo: Hakala, J. T Luova prosessi tieteessä. Helsinki: Gaudeamus. Viitattu Viittaus: (World Trade Press 2010, 12) Lähdeluettelo: World Trade Press Finland: society and culture. Petaluma: World Trade Press. Viitattu Viittaus: (Shaw & Williams 2004, 13) Lähdeluettelo: Shaw, G. & Williams, A. M Tourism and tourism spaces. London: Sage. Viitattu Viittaus: (Rakennusjäteopas 2011, 9) Lähdeluettelo: Rakennusjäteopas Pori: Porin kaupungin jäteneuvonta. Viitattu ettiin.pdf Viittaus: (Kameravalvontaopas [2010], 1) Lähdeluettelo: Kameravalvontaopas. [2010]. Espoo: Sähköinfo. Viitattu Viittaus: (Das & Prabhudesai 2004, 18) Lähdeluettelo: Das, D. K. & Prabhudesai, R. K Chemical engineering: problems & solutions. Chicago: Kaplan AEC Engineering. Viitattu E-kirja ladattu lukulaitteeseen, tablettitietokoneeseen tai vastaavaan laitteessa olevalla sovelluksella (kuten Ebrary) eikä tiedetä e-kirjan internetosoitetta, josta kirjan voi ladata: Viittaus: (World Trade Press 2010, 12) Lähdeluettelo: World Trade Press Finland: society and culture. Petaluma: World Trade Press. Viitattu Ebrary-sovellus ipadissa. Lukulaitteesta ja e-kirjan tiedostomuodosta riippuen sivunumerointi voi joskus vaihtua kirjasinkoon mukaan tai sivuja ei ole lainkaan numeroitu. Täsmällisten sivunumeroiden laittaminen viitteeseen voi olla mahdotonta.

4 Kokoomateos (eli usean tekijän teoksen jokin osajulkaisu) tai toimitettu teos Viitataan teoksesta tai kirjasta löytyvään tiettyyn kirjoitukseen tai lukuun ja sen lisäksi lähdeluettelomerkintään kirjoitetaan koko teoksen tiedot. Tekstiviitteeseen merkitään sivunumero. Lähdeluettelomerkintään kirjoitetaan kyseisen kirjoituksen tai luvun alku- ja loppusivut. Viittaus: (Väliverronen 2002, 90) Lähdeluettelo: Väliverronen, E Kirjoittaminen prosessina. Teoksessa M. Kinnunen & O. Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, Artikkeli hakuteoksessa Viitataan teoksesta löytyvään tiettyyn kirjoitukseen ja lisäksi lähdeluettelomerkintään kirjoitetaan teoksen tiedot. Tekstiviitteeseen merkitään sivunumero. Lähdeluettelomerkintään kirjoitetaan kyseisen kirjoituksen tai luvun alku- ja loppusivut. Viittaus: (Sprott 2002, 133) Lähdeluettelo: Sprott, R. L Biomarkers of aging. Teoksessa Encyclopedia of aging. Volume 1. New York: Macmillan, Artikkeli internetissä olevasta hakuteoksesta ilman sivunumerointia: Viittaus: (Shock 2012) Lähdeluettelo: Shock, N. W Human aging. Teoksessa Encyclopaedia Britannica Online. Viitattu Jos artikkelin kirjoittajaa ei tiedetä, aloitetaan viite artikkelin nimellä. Sarjassa julkaistu kirja Viittaus: (Luopa, Lommi, Konnunen & Jokela 2010, 14) Lähdeluettelo: Luopa, P., Lommi, A., Konnunen, T. & Jokela, J Nuorten hyvinvointi Suomessa luvulla: kouluterveyskysely Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 10/2010. Viittaus: (Ranta-Maunus 2007, 36) Lähdeluettelo: Ranta-Maunus, A Strength of Finnish grown timber. Espoo: VTT. VTT Publications 668. Painettu opinnäytetyö, pro gradu, lisensiaatintyö tai väitöskirja Viittaus: (Alinen 2010, 36) Lähdeluettelo: Alinen. P Käsidesinfektion toteutuminen teho-osastolla. AMK-opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Viittaus: (Lepppälahti 2002, 12)

5 Lähdeluettelo: Leppälahti, M Peli on elämää. Etnografiaa roolipelaamisesta. Lisensiaatintyö. Turun yliopisto. Viittaus: (Mäkelä 2010, 10) Lähdeluettelo: Mäkelä, M Merimiehen parisuhteen tyrskyt ja tyvenet. AMK-opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Viittaus: (Mölsä 2005, 6) Lähdeluettelo: Mölsä, H Verkko-opetuksen käyttöön ottoon vaikuttavia tekijöitä. Pro gradu - tutkielma. Helsingin yliopisto: Viestinnän laitos. Viittaus: (Sävel 2010, 36) Lähdeluettelo: Sävel, J Työsuojelutuen tuotteistaminen työterveyshuollon palveluna. Ylempi AMKopinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Viittaus: (Sääkslahti 2005, 3) Lähdeluettelo: Sääkslahti, A Liikuntaintervention vaikutus 3 7-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, physical education and health 104. Sähköinen opinnäytetyö, pro gradu, lisensiaatintyö tai väitöskirja Viittaus: (Alinen 2010, 36) Lähdeluettelo: Alinen, P Käsidesinfektion toteutuminen teho-osastolla. AMK-opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Viitattu Viittaus: (Lepppälahti 2002, 12) Lähdeluettelo: Leppälahti, M Peli on elämää. Etnografiaa roolipelaamisesta. Lisensiaatintyö. Turun yliopisto. Viitattu Viittaus: (Mölsä 2005, 6) Lähdeluettelo: Mölsä, H Verkko-opetuksen käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Pro gradu - tutkielma. Helsingin yliopisto. Viestinnän laitos. Viitattu Viittaus: (Mäkelä 2010, 10) Lähdeluettelo: Mäkelä, M Merimiehen parisuhteen tyrskyt ja tyvenet. AMK-opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Viitattu Viittaus: (Sävel 2010, 36) Lähdeluettelo: Sävel, J Työsuojelutuen tuotteistaminen työterveyshuollon palveluna. Ylempi AMKopinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Viitattu Viittaus: (Sääkslahti 2005, 3)

6 Lähdeluettelo: Sääkslahti, A Liikuntaintervention vaikutus 3 7-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, physical education and health 104. Viitattu Lehtiartikkeli Lähdeluettelomerkintään kirjoitetaan tekijä, vuosi, artikkelin nimi, lehden nimi, numero ja artikkelin sivunumerot. Lehden vuosikerran (vsk., vol.) numeroa ei tarvitse kirjoittaa. Viittaus: (Kunnas 2010, 54) Lähdeluettelo: Kunnas, P Ammattikorkeakoulusta yrittäjäksi. Kaupan maailma 4, Jos tekijää ei ole mainittu, aloitetaan sekä tekstiviite että lähdeluettelomerkintä artikkelin nimellä. Viittaus: (Ydinjätteen loppusijoitushanke pitkällä 2008, 10) Lähdeluettelo: Ydinjätteen loppusijoitushanke pitkällä Luonnontieteiden akateemiset 6, Verkkolehden artikkeli (e-lehden artikkeli) Lähdeluettelomerkintään kirjoitetaan tekijä, vuosi, artikkelin nimi, lehden nimi, numero, artikkelin sivunumerot, viitttauspäivä ja osoite. Lehden vuosikerran (vsk., vol.) numeroa ei tarvitse kirjoittaa. Viittaus: (Corrall 2008, 32) Lähdeluettelo: Corrall, S Information literacy strategy development in higher education: An exploratory study. International Journal of Information management 1, Viitattu Huomaa, että edellisessä esimerkissä on verkko-osoitteena lyhyt artikkelin yksilöivä DOI-osoite. DOIosoitetta kannattaa käyttää silloin, kun artikkelissa on sellainen. Kun DOI puuttuu, käytetään mahdollisimman lyhyttä internetsivun osoitetta kuten Viittaus: (Ranta, Kaltiala-Heino & Karttunen 2011, 267) Lähdeluettelo: Ranta, K., Kaltiala-Heino, R. & Karttunen, M Sosiaalisten tilanteiden pelko ja sen hoito eri ikäkausina. Lääkärilehti 4, Viitattu Selaimen osoiterivillä voi olla pitkä osoite, jota ei ole tarkoituksenmukaista laittaa lähdeluetteloon: alid= &_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item- &_cdi=5916&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=8&_acct=c &_version=1&_url- Version=0&_userid=953162&md5=7ce8cba4b9aae24fbde9ad f7a&searchtype=a

7 Käytä tällaisen osoitteen sijasta artikkelin DOI-osoitetta tai palvelun etusivun osoitetta kuten Sanomalehtiartikkeli Viittaus: (Huida 2012, 14) Lähdeluettelo: Huida, J Välittömien elämysten taidekokoelma. Satakunnan Kansa , Enemmän, Sähköinen sanomalehtiartikkeli Viittaus: (Huida 2012, 14) Lähdeluettelo: Huida, J Välittömien elämysten taidekokoelma. Satakunnan Kansa , Enemmän, Viitattu Kirja ilman tekijää Tekstiviittauksessa käytetään julkaisijayhteisön nimeä tai julkaisun nimeä sekä vuosilukua. Jos julkaisun nimi on kovin pitkä, otetaan nimen alusta kolme, neljä sanaa ja käytetään niitä viitteenä. Viittaus: (Opetusministeriö 2004, 37) Lähdeluettelo: Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma Helsinki: Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja 12/2004. Viitattu Viittaus: (Filosofian sanakirja 1999, 51) Lähdeluettelo: Filosofian sanakirja Porvoo: WSOY. Tilastot tai tilastokirjat Tilastojen merkinnässä sovelletaan samaa käytäntöä kuin kirjoissa. Viittaus: (Suomen tilastollinen vuosikirja , 12) Lähdeluettelo: Suomen tilastollinen vuosikirja Helsinki: Tilastokeskus. Viittaus: (Ahvenanmaan kauppalaivasto , 14)

8 Lähdeluettelo: Ahvenanmaan kauppalaivasto Teoksessa: Suomen tilastollinen vuosikirja Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu Viittaus: (Matkailutilasto , 39) Lähdeluettelo: Matkailutilasto Helsinki: Tilastokeskus. Liikenne ja matkailu 11/2004. Lait ja asetukset Merkitään lain tai asetuksen nimi tai sen virallinen lyhenne sekä luku ja pykälät, joihin tieto kohdistuu. Viittaus: (Tekijänoikeuslaki 404/1961, 2 ) Lähdeluettelo: Tekijänoikeuslaki L /404 muutoksineen. Viittaus: (Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 2 ) Lähdeluettelo: Asetus ammattikorkeakouluista A /352. Internet- eli WWW-sivu Viittaus: (Färkkilä 2011) Lähdeluettelo: Färkkilä, M Migreeni. Viitattu Viittaus: (Miettinen 2012) Lähdeluettelo: Miettinen, S Kuntoutusjärjestelmä. Viitattu Viittaus: (American psychological association 2012) Lähdeluettelo: American psychological association Quick Answers - References. Viitattu Kun kirjoittajaa tai yhteisötekijää ei löydy, sivu merkitään lähdeluetteloon sivun omistajan mukaan. Tällöin on kyse yleensä organisaatioiden tai yhteisöjen sivuista. Osoitteeksi merkitään etusivun osoite. Viittaus: (Porin kaupungin www-sivut 2009) Lähdeluettelo: Porin kaupungin www-sivut Viitattu Viittaus: (Suomen Pankin www-sivut 2009) Lähdeluettelo: Suomen pankin www-sivut Viitattu

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

APA (American Psychological Association) -ohjeita

APA (American Psychological Association) -ohjeita APA (American Psychological Association) -ohjeita Tämä ohjeistus on tarkoitettu opiskelijoille täydentämään TOL:n muodollisia ohjeita. Ohjeet perustuvat APA manuaalin 5. versioon. Lähdeviittaukset Tässä

Lisätiedot

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua.

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2015 kirjoittaville Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Artikkeli Artikkelin pituus

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Kahdeksasluokkalaisten tietoisuus tietoturvauhkista sosiaalisessa mediassa ja sen vaikutus heidän käytökseensä

Kahdeksasluokkalaisten tietoisuus tietoturvauhkista sosiaalisessa mediassa ja sen vaikutus heidän käytökseensä Kahdeksasluokkalaisten tietoisuus tietoturvauhkista sosiaalisessa mediassa ja sen vaikutus heidän käytökseensä Maria Laaka Tutkimussuunnitelma Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen, ICT2TN011-5 27.10.2011

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin?

Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin? Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin? Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön tekstin tai ajatuksen esittämistä omassa kirjallisessa työssään siten, ettei ilmaista lähdettä eli sitä mistä

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus?

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus? 118 2/2000 Risto Ikonen Mitä se on se kasvatus? IKONEN, RISTO. 2000. MITÄ SE ON SE KASVATUS? Kasvatus 31 (2), 118 129. Termille kasvatus ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Sen sijaan eri kirjoittajat

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Riippuu vähän et mitä lukee

Riippuu vähän et mitä lukee Riippuu vähän et mitä lukee Urheilullisten poikien suhtautuminen lukemiseen Oulussa keväällä 2013 Kandidaatintutkielma Oulun yliopisto Kulttuuriantropologia 29.5.2013 Mirja Syrjälä Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

UUDEN TUOTTEEN KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ TENTTI 13.10.2008. Lue ensin kaikki kysymykset läpi ennen kuin aloitat vastaamisen.

UUDEN TUOTTEEN KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ TENTTI 13.10.2008. Lue ensin kaikki kysymykset läpi ennen kuin aloitat vastaamisen. TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS UUDEN TUOTTEEN KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ TENTTI 13.10.2008 Aineistotentissä vastauksilta vaaditaan hieman enemmän perinteiseen ulkomuistitenttiin verrattuna, koska

Lisätiedot

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen Sisällys 1. Luen sanomalehteä, joka on...?... 4 2. Etusivu on lehden näyteikkuna... 5 3. Kuva havainnollistaa tekstiä... 6

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe 0 rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Manuaali mobiililaitteen käytöstä Samsung Galaxy tab 2 jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työtiimi Vantaan

Lisätiedot

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 1 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Liikuntatieteellinen

Lisätiedot