Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain soveltaminen tietomurtojen paljastamiseen ja tutkimiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain soveltaminen tietomurtojen paljastamiseen ja tutkimiseen"

Transkriptio

1 Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain soveltaminen tietomurtojen paljastamiseen ja tutkimiseen Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos J Kandidaatin seminaari, rikos- ja prosessioikeus, 10 op Thor Kottelin, Ohjaaja: Mika Launiala

2 Sisällys Thor Kottelin, Lähteet... V Kirjallisuus... V Virallislähteet... V Hallituksen esitykset... V Oikeustapaukset... VI Muut... VI Internetlähteet... VI Lyhenteet... VIII 1 Yhteenveto Johdanto Tietomurto Tietomurron tunnusmerkit Rangaistukset ja kvalifiointiperusteet Yleisyys ja rangaistukset vuosina Tietomurto Tietomurron yritys Törkeä tietomurto ja törkeä tietomurron yritys Viestintäviraston tilastoja Oikeuskäytäntö muutoksenhakuasteissa Lähirikoksia Tietomurron tutkiminen Rikostenpaljastamistoiminnan sääntelyn historiaa Turvapalvelulaki tietomurtojen paljastamisen ja tutkimisen näkökulmasta Omavartiointi... 8 II

3 6.2 Rikosten paljastaminen ja hälytysten vastaanottaminen Thor Kottelin, vartioimisliiketoimintana Vartioimisliikelupa, henkilöhyväksynnät ja koulutusvaatimukset Muita velvoitteita Vartijan asun käyttäminen Velvollisuus antaa tietoja poliisille Tapahtumailmoitus Koiran mukana pitämisen edellytykset Turvapalvelulain rikkomisen seuraamuksia Rangaistussäännöksiä Yleisyys ja rangaistukset vuosina Vartioimisliikerikkomus Vartioimisliikerikos Voiko rangaistuksesta vapautua laintulkintavaikeuksien perusteella? Esitutkintapakko ja toimenpiteistä luopuminen Kieltoerehdys Rangaistuksen tuomitsematta jättäminen Hyväksymisiin kohdistuvia seuraamuksia Turvapalvelulain soveltuvuus tietomurtojen paljastamiseen Yleistä Lain tulkitsemisen periaatteita Lingvistinen argumentti sekä yleinen intentiotulkinta Teleologinen tulkinta sekä sosiaaliadekvanssi Perusoikeusmyönteinen tulkinta In dubio mitius -periaate Kontekstualistinen tulkintamahdollisuus III

4 9 Johtopäätöksiä Yleistä Kehitysehdotuksia Pätevyysvaatimukset Muut velvoitteet IV

5 Lähteet Kirjallisuus Aarnio, Aulis (2006). Tulkinnan taito. Werner Söderström Osakeyhtiö. Dobrucki, Marcin (2002). Priorities in the deployment of network intrusion detection systems. Teknillinen korkeakoulu. Fredman, Markku & Järvinen, Petteri (2003). Korkeimmasta oikeudesta. Defensor Legis 4/2003. Sivut Frände, Dan (2005). Yleinen rikosoikeus. Suomentanut Wahlberg, Markus. Edita Publishing Oy. Hautamäki, Veli-Pekka (2004). Teleologisk tolkningsinställning och judiciell aktivism några teoretiska synpunkter. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2/2004, sivut Heinämäki, Anna-Kaisa (2009). Yksityinen turvallisuusala turvallisuuspalveluiden tuottajana. Sisäasiainministeriö. Hirvonen, Teemu (2009). Rikoksen yrityksen rangaistavuuden edellytyksistä ja perusteista. Turun yliopisto. Jareborg, Nils (1989). Brotten; första häftet. P.A. Norstedt & Söners förlag. Kerttula, Timo (2010). Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä. Helsingin yliopisto. Pyöriä, Pasi (2001). Hajautettu työ. Teoksessa: Blom, Raimo; Melin, Harri & Pyöriä, Pasi. Tietotyö ja työelämän muutos. Sivut Gaudeamus. Tapani, Jussi (2009). Sattumaa vai ei korkein oikeus, kieltoerehdys ja tahallisuuden kohde. Lakimies 3/2009. Sivut Virallislähteet Hallituksen esitykset HE 94/1993 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. V

6 HE 69/2001 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 44/2002 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. HE 194/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Oikeustapaukset KKO 2003:36 Itä-Suomen HO Turun HO Muut Opetushallitus (2003). Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Määräys 21/011/2003. Opetushallitus (2006). Vartijan ammattitutkinto Määräys 44/011/2006. PeVL 28/2001 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Viestintävirasto (2007). Ohje haittaohjelman saastuttamaksi epäillyn Windowsjärjestelmän tutkintaan. CERT-FI, ohje 1/2007. Internetlähteet Lappi-Seppälä, Tapio (2008). Seuraamusjärjestelmän pääpiirteet. Teoksessa Lappi- Seppälä, Tapio; Hakamies, Kaarlo; Koskinen, Pekka; Majanen, Martti; Melander, Sakari; Nuotio, Kimmo; Nuutila, Ari-Matti; Ojala, Timo & Rautio, Ilkka. Rikosoikeus. Saatavilla www-muodossa (Itä-Suomen yliopiston Nelli-portaalin kautta): 6. Luettu Latvala, Jari (2010). Kuka saa selvittää tietorikoksia? Saatavilla www-muodossa: Luettu VI

7 Nuotio, Kimmo (2005). Oikeuslähteet, supernormistot ja ratkaisujen perustelu. Saatavilla www-muodossa (Itä-Suomen yliopiston Nelli-portaalin kautta): Luettu Sanastokeskus TSK ry (2004). Tiivis tietoturvasanasto. Saatavilla www-muodossa: Luettu Sanastokeskus TSK ry (2011). Tietotekniikan termitalkoot. Saatavilla wwwmuodossa: Luettu Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry. (2011). Koira. Saatavilla wwwmuodossa: Luettu Tilastokeskus (2011). Suomen virallinen tilasto: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset. Saatavilla www-muodossa: Luettu Viestintävirasto (2011a). Yhteydenotot. Saatavilla www-muodossa: Luettu Viestintävirasto (2011b). Viestintäviraston CERT-FI-yksikön palvelukuvaus. Saatavilla www-muodossa: Luettu Virolainen, Jyrki (2007). Periaatteet prosessioikeudessa. Teoksessa Lappalainen, Juha; Frände, Dan; Havansi, Erkki; Koulu, Risto; Niemi, Johanna; Nylund, Anna; Rautio, Jaakko; Sihto, Juha & Virolainen, Jyrki. Prosessioikeus. Saatavilla wwwmuodossa (Itä-Suomen yliopiston Nelli-portaalin kautta): 78. Luettu VII

8 Lyhenteet HE hallituksen esitys HO KKO hovioikeus korkein oikeus PeVL perustuslakivaliokunnan lausunto vp valtiopäivät VIII

9 1 Yhteenveto Tietomurto on rikoslakirikos, jossa on kyse oikeudettomasta tietojärjestelmään tunkeutumisesta, tai vaihtoehtoisesti tietojärjestelmässä olevan tiedon oikeudettomasta hankkimisesta erikoislaitteen avulla. Oikeuskäytännössä tietomurrosta on yleensä tuomittu sakkorangaistus. Käräjäoikeuksissa tietomurtoa tai sen yritystä koskevat asiat ovat harvinaisia, vaikka esimerkiksi haittaohjelmien levitykseen perustuvat tietoturvaloukkaukset ovat erittäin yleisiä. Tietomurtoja voidaan paljastaa ja tutkia muun muassa tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmien sekä teknisen tutkinnan avulla. Poliisimiehen oikeuksitta harjoitettu rikosten paljastaminen ja tutkiminen luettiin aikaisemmin yksityisetsivätoiminnaksi. Kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002, jäljempänä turvapalvelulaki) astui voimaan, ansiotarkoituksessa tehtävästä toimeksiantoperusteisesta rikosten paljastamisesta ja tutkimisesta tuli vartioimisliiketoimintaa, jota lähtökohtaisesti koskevat samat velvollisuudet kuin esimerkiksi omaisuuden vartioimista. Tällaiset velvollisuudet koskevat muun muassa vartijahyväksymisiä, vastaavan hoitajan koulutusta, vartijan asun käyttämistä, tietojen antamista poliisille ja tapahtumailmoitusten laatimista. Velvollisuudet ovat relevantteja perinteisen omaisuusvartioinnin ja henkivartijatehtävien kannalta, mutta vastaavat sen sijaan monilta osin huonosti tietomurtojen paljastamiseen ja tutkimiseen tähtäävää toimintaa. Tietomurtoja koskeva rikostenpaljastamistoimintahan poikkeaa perinteisestä omaisuuden vartioimisesta huomattavasti: rikoksen tekijän kanssa ei yleensä olla välittömässä vuorovaikutuksessa, vaan toiminta painottuu tietojärjestelmistä esimerkiksi tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmistä ja potentiaalisista kohdejärjestelmistä saatavan tiedon jäsentämiseen. Esimerkiksi vartijalta ja vastaavalta hoitajalta vaadittavat koulutukset painottavat perinteistä omaisuuden vartiointia. Vartijan asun käyttämistä koskevissa säännöksissä ei ole huomioitu tietotyön monimuotoisuutta. Koiran mukana pitämistä koskevien säännösten noudattaminen voi esimerkiksi etätyötä tekevän tietoturva-analyytikon kohdalla johtaa absurdeihin seurauksiin. Tapahtumailmoitusten laatimista koskeva velvollisuuskin voi olla ongelmallinen, kun työhön liittyy suuri määrä yksittäisiä, no- 1

10 pein toimenpitein käsiteltäviä tapahtumia. Velvollisuuksia on tehostettu rangaistussäännöksin: vartioimisliikerikkomuksesta tuomitaan sakkoon, ja luvaton vartioimisliiketoiminta voi johtaa jopa vankeusrangaistukseen. Sen puolesta, että turvapalvelulakia olisi sovellettava tietomurtojen paljastamiseen ja tutkimiseen, puhuu erityisesti lain kirjaimellinen tulkinta: lainsäätäjän oletetaan lähtökohtaisesti tarkoittavan täyttä totta. Toisaalta säädöksen ja sen esitöiden sanamuoto tarjoavat myös vasta-argumentin: turvapalvelulakia koskevassa hallituksen esityksessä tietoturvallisuus mainitaan vain kahdesti, ja nämäkin maininnat ovat esittelynomaisia, vaikka esityksessä sen sijaan selitetään laajasti, kuinka lain säännöksiä on tarkoitettu sovellettavan perinteiseen omaisuusvartiointiin. Tietomurtojen paljastamiseen ja tutkimiseen ei myöskään liity samanlaista tarvetta suojella samoja oikeushyviä kuin perinteisen omaisuusvartioinnin osalta. On siis vaikea arvioida, millaiseksi syyttämis- ja oikeuskäytäntö muodostuisi esimerkiksi asiassa, jossa tietomurtoja ilman vartioimisliikelupaa paljastanutta tietoturvaanalyytikkoa syytettäisiin vartioimisliikerikoksesta. Epäselvä tilanne on oikeusvarmuuden kannalta kielteinen. Oikeusvarmuutta voitaisiin kohentaa rajaamalla tieto- ja viestintärikosten paljastaminen ja tutkiminen pois turvapalvelulain soveltamisalasta. Toisaalta olisi johdonmukaista, että yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevalla lainsäädännöllä säänneltäisiin kaikkien rikosten tutkintaa. Tällöin sääntely olisi kuitenkin segmentoitava vastaamaan turvallisuuden eri osa-alueiden piirteitä nykyistä paremmin. Jos tietomurtojen paljastamista ja tutkimista harjoittavilta henkilöiltä edellytetään yhdenmukaista vartijan koulutusta, tätä olisi kehitettävä niin, että tieto- ja viestintärikosten paljastamiseen ja tutkimiseen suuntautunut opiskelija hyötyisi siitä. Kunnes tämä on mahdollista, tieto- ja viestintärikoksia paljastavat ja tutkivat henkilöt voitaisiin saattaa turvapalvelulain piiriin siirtymäsäännöksen avulla, kuten yksityisetsivät vuonna Henkilöhyväksyntöjen myöntämisessä on lisäksi huomioitava, että tietomurtojen paljastaminen ja tutkiminen eivät aseta samanlaisia fyysisiä vaatimuksia kuin perinteinen omaisuuden vartiointi vaan saattavat sopia myös vajaakuntoisen henkilön työtehtäviksi. 2

11 2 Johdanto Thor Kottelin, Pyrin tällä tutkielmalla selvittämään, kuinka yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki (282/2002, jäljempänä turvapalvelulaki) soveltuu tietomurtojen ammattimaiseen paljastamiseen ja tutkimiseen eli sellaisten yrittäjien ja työntekijöiden toimintaan, jotka paljastavat ja tutkivat tietomurtoja ansiotarkoituksessa ja toimeksiantosopimuksen perusteella. 3 Tietomurto Rikoslain (39/1889) 38 luvun 8 ja 8 a :ssä on kriminalisoitu tietomurto ja törkeä tietomurto. Näitä säännöksiä sovelletaan, jos teosta ei ole muualla laissa säädetty ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta. Kriminalisoinnilla pyritään suojaamaan tietojärjestelmiä ulkopuolista tunkeutumista vastaan sekä tietokonetyöskentelyn yksityisyyttä sellaista ulkopuolista tarkkailua vastaan, jossa ei ole kysymys salakuuntelusta tai salakatselusta 1. Rikos täyttyy, kun tekijä läpäisee tietojärjestelmän tunnistuskontrollin kuitenkin rangaistava. 3.1 Tietomurron tunnusmerkit teko kohdistuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja, tai sellaisen järjestelmän erikseen suojattuun osaan, ja o tekijä tunkeutuu oikeudettomasti tietojärjestelmään murtamalla (eli läpäisemällä luvattomasti) turvajärjestely, esimerkiksi käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta, tai o tekijä ottaa teknisen erikoislaitteen avulla oikeudettomasti selon tietojärjestelmässä olevasta tiedosta tunkeutumatta tietojärjestelmään tai sen osaan Myös yritys on 1 HE 94/1993 vp, sivu HE 94/1993 vp, sivu

12 3.2 Rangaistukset ja kvalifiointiperusteet Tietomurrosta tuomitaan rikoslain 38 luvun 8 :n 1 momentin nojalla sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Tietomurto on törkeä, jos se tehdään osana rikoslain 17 luvun 1 a :n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa tai erityisen suunnitelmallisesti. Lisäksi edellytetään, että tietomurto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeästä tietomurrosta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 3.3 Yleisyys ja rangaistukset vuosina Tietomurto Syyksi luetut rikokset Tapaukset, joissa tuomittu rangaistus Keskimääräinen rangaistus (päiväsakkoa) 5 30,0 40, , Tietomurron yritys Syyksi luetut rikokset Tapaukset, joissa tuomittu rangaistus 5 1 Keskimääräinen rangaistus (päiväsakkoa) 7 10,0 20,0 3 Tällaisella teknisellä erikoislaitteella tarkoitetaan esimerkiksi laitetta, joka tietojärjestelmän hajasäteilyn perusteella pystyy selvittämään järjestelmässä käsiteltävän tiedon sisällön. Ks. HE 94/1993 vp, sivu Tilastokeskus Vapausrangaistuksia ei tuomittu. 6 Tilastokeskus Vapausrangaistuksia ei tuomittu. 4

13 3.3.3 Törkeä tietomurto ja törkeä tietomurron yritys Käräjäoikeuksissa ei vuosina ratkaistu törkeää tietomurtoa tai sen yritystä koskevia syytteitä Viestintäviraston tilastoja Viestintävirastossa toimii Suomen kansallinen tietoturvaloukkauksia käsittelevä viranomainen CERT-FI 9. Yksikköön on otettu yhteys tietomurtoja koskevissa asioissa seuraavasti 10 : vuosi yhteydenottojen määrä CERT-FI tuottaa myös Autoreporter-palvelua, joka kokoaa automaattisesti suomalaisia verkkoja koskevia haittaohjelma- ja tietoturvaloukkaushavaintoja. Vuonna 2010 palvelu lähetti ilmoitusta tietoturvaloukkauksista ja haittaohjelmista. Ilmoitukset koskivat yhteensä eri IP-osoitetta Oikeuskäytäntö muutoksenhakuasteissa Korkein oikeus on antanut yhden tietomurtoa koskevan ennakkopäätöksen. Päätös on vuodelta Asiassa oli kyse tietomurron yrityksen tunnusmerkistön täyttymisestä sekä vahingonkorvauksen sovittelemisesta. Syytetty oli tehnyt erään pankin verkkoa vastaan niin kutsutun porttiskannauksen, jolla hän oli etsinyt avoimia välityspalvelimia. Turun hovioikeus oli tuominnut syytetyn sakkorangaistukseen ja velvoittanut hänet suorittamaan vahingonkorvauksena asianomistajille yhteensä markkaa (ilman aika-arvokorjausta ,09 euroa) korkoineen. Korkein oikeus katsoi, että syytetty oli suorittanut skannauksen hankkiakseen tietojärjestelmään tunkeutumisessa hyödynnettävää tietoa, eikä muuttanut hovioikeuden tuomion 8 Tilastokeskus Viestintävirasto 2011b. 10 Viestintävirasto 2011a. 11 IP-osoite on internetiin kytketyn tietojenkäsittely- tai tiedonsiirtolaitteen tai verkkoliittymän yksilöivä tunnus. Sanastokeskus TSK ry 2011, lekseemi IP-osoite. 5

14 lopputulosta. 12 Ratkaisua on tosin arvosteltu näkökulmasta, jonka mukaan porttiskannausta ei olisi pidettävä rikoksen yrityksenä vaan kohteen havainnointiin verrattavana, rankaisemattomana valmistelutoimena 13. Lisäksi Turun hovioikeus on vuonna 2009 ratkaissut tietomurtoa koskeneen asian. Syytteen mukaan syytetty oli hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta käyttämällä kahdesti tunkeutunut asianomistajayhtiön sähköpostijärjestelmään. Syytetty kiisti syytteen. Käräjäoikeus ja hovioikeus eivät pitäneet syytettä toteennäytettynä. Syytetyllä ei ollut motiivia tunkeutua asianomistajan sähköpostijärjestelmään, eikä hänellä ollut hallussaan tunkeutumisessa käytettyjä salasanoja. Vaikka syytetty oli asuinnaapurinsa suojaamattoman langattoman lähiverkon välityksellä käyttänyt sitä internetliittymää, jonka kautta tietomurto oli tehty, oli mahdollista, että myös joku muu oli käyttänyt samaa liittymää ja että tämä henkilö oli tehnyt syytteessä tarkoitetun tietomurron Lähirikoksia Muita sellaisia tieto- ja viestintärikoksia, joita tyypillisesti tehdään tietoverkon välityksellä, ovat viestintäsalaisuuden loukkaus (rikoslain 8 luvun 3 ), törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus (4 ), tietoliikenteen häirintä (5 ), törkeä tietoliikenteen häirintä (6 ), lievä tietoliikenteen häirintä (7 ), tietojärjestelmän häirintä (7 a ) ja törkeä tietojärjestelmän häirintä (7 b ) 15. Tässä tekstissä mainitsemiani seikkoja voidaankin joissain määrin soveltaa myös näihin rikoksiin. 4 Tietomurron tutkiminen Tietomurtoja voidaan paljastaa ja tutkia muun muassa tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä käyttämällä ja teknisen tutkinnan avulla. 12 KKO 2003: Fredman Järvinen 2003, sivut Turun HO Tietojärjestelmän häirintää, törkeää tietojärjestelmän häirintää tai niiden yrityksiä käsitellään äärimmäisen harvoin oikeudessa: vuosina tapauksia oli vain yksi. Tilastokeskus

15 Tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmä on tekninen järjestelmä, jonka on tarkoitus havaita, kun tietojärjestelmään tunkeudutaan tai siihen yritetään tunkeutua 16. Tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat väärien hälytysten vähentäminen ja tapahtumien jatkoselvityksen automatisointi 17. Kyseessä on tosiaikainen toiminta, joten tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmää voidaan verrata rikosilmoitusjärjestelmään. Tieto- ja viestintärikoksia voidaan tutkia myös jälkikäteen, teknisen tutkinnan keinoin. Tietomurtoa epäiltäessä voidaan esimerkiksi jäljentää tietojärjestelmän massamuistin sisältö tutkittavaksi. Tällaisessa tutkinnassa voidaan löytää esimerkiksi piilohallintaohjelmia tai muita järjestelmään luvattomasti asennettuja sovelluksia Koska tunkeutuminen tietojärjestelmään turvajärjestelyn murtamalla, myös yrityksen asteelle jäädessään, täyttää tietomurron tunnusmerkistön, tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmillä paljastetaan rikoksia. Vastaavasti myös tekninen tutkinta tietomurron paljastamiseksi tai selvittämiseksi on rikostenpaljastamistoimintaa Rikostenpaljastamistoiminnan sääntelyn historiaa Asetus yksityisetsivän ammatista (112/1944, kumottu, jäljempänä yksityisetsiväasetus) tuli voimaan Asetuksen 1 :n 2 momentin mukaan säädöksessä tarkoitettiin yksityisetsivän ammatilla sellaista jatkuvaa toimintaa ansion tai elatuksen hankkimiseksi, jossa ammatin harjoittaja asiakkaittensa toimeksiannosta poliisimiehen oikeuksitta suorittaa rikosten tutkimista ja selvittämistä. Yksityisetsiväasetuksen keskeisimmät säännökset koskivat yksityisetsivän ammatin luvanvaraisuutta (1 :n 1 momentti) vaatimusta ammatin harjoittamiseen tarvittavasta luotettavuudesta ja taidosta (3 :n 2 momentti) velvollisuutta dokumentoida vastaanotetut toimeksiannot (7 :n 1 momentti) 16 Sanastokeskus TSK ry 2004, lekseemi tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmä. 17 Dobrucki 2002, sivu ⅲ. 18 Viestintävirasto

16 velvollisuutta alistaa yksityisetsivän tehtäviin palkattavaa henkilökuntaa koskevat rekrytointipäätökset poliisiviranomaiselle (8 :n 1 2 momentit) velvollisuutta pitää mukana yksityisetsivän toimikorttia (10 :n 1 momentti) poliisin velvollisuutta valvoa yksityisetsivätoimintaa ja sen oikeus tarkastaa yksityisetsivätoiminnan asiakirjoja (11 ) lääninhallituksen sanktioita, kuten varoitusta sekä liikkeen sulkemista määräajaksi tai kokonaan (14 ). Yksityisetsiväasetus kumottiin turvapalvelulain 63 3 momentilla Turvapalvelulaki tietomurtojen paljastamisen ja tutkimisen näkökulmasta Turvapalvelulain säätämisen keskeisiä tavoitteita olivat: turvallisuustoimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden oikeusturvan parantaminen turvallisuuspalveluja ostavien asiakkaiden kuluttajansuojan parantaminen julkisen vallan ja yksityisen turva-alan välisen työnjaon selkeyttäminen kokonaisturvallisuuden lisääminen tehostamalla turvallisuusviranomaisten ja yksityisen turva-alan välistä yhteistyötä 19. Turvapalvelulain voimaantulosta alkaen rikostenpaljastamistehtävät on luettu vartioimisliiketoiminnaksi. Lainsäätäjä pyrki tällä säännöksellä tehostamaan rikostenpaljastamistoimintaan kohdistuvaa viranomaisvalvontaa20. Sellaiset rikostenpaljastamistehtävät, joita toimija suorittaa omaan lukuunsa eli omavartiointina, eivät kuitenkaan kuulu turvapalvelulain piiriin Omavartiointi Omavartiointi tapahtuu jokamiehenoikeuksin. Rikoksia omaan lukuunsa tai työnantajansa lukuun paljastavalla ja/tai tutkivalla henkilöllä ei siis ole turvapalvelulain 19 HE 69/2001 vp, sivu HE 69/2001 vp, sivu HE 69/2001 vp, sivu 41. Asiaintilaa on arvosteltu siitä, että viranomaisvalvonnan ulottumattomiin jää ihmisten perusoikeuksiin ammattimaisesti puuttuvia tahoja. Kerttula 2010, sivut 124 ja

17 28 :ssä säädettyjä vartijan oikeuksia. Tällaiset oikeudet koskevat esimerkiksi henkilön poistamista vartioimisalueelta, rikoksentekijän kiinni ottamista, turvallisuustarkastuksen suorittamista kiinniotetulle ja näihin toimenpiteiden edellyttämien voimakeinojen käyttämistä. Henkilön poistaminen vartioimisalueelta tosin lienee tarpeen lähinnä omaisuuden vartiointia koskevien toimeksiantojen yhteydessä, ei niinkään rikostenpaljastamistehtävissä 22. Vartijalle säädetty kiinniotto-oikeus voimankäyttöoikeuksineen puolestaan eroaa pakkokeinolain (450/1987) 1 luvun 1 :n 1 momentissa säädetystä jokamiehen kiinniottooikeudesta vain siten, että vartijalla on kiinniotto-oikeutta käyttäessään oikeus suorittaa kiinni otetulle edellä mainitun turvallisuustarkastuksen. Vartija saa siis tarkastaa kiinni otetun sekä tämän mukana olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei kiinni otetulla ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille. Vartija saa myös ottaa pois tarkastuksessa tavatut vaaralliset esineet tai aineet poliisille luovutettaviksi. 6.2 Rikosten paljastaminen ja hälytysten vastaanottaminen vartioimisliiketoimintana Vartioimistehtävät määritellään turvapalvelulain 2 :n 3 kohdassa. Niitä ovat omaisuuden vartioiminen, henkilön koskemattomuuden suojaaminen sekä vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastaminen. Vartioimistehtävänä pidetään saman kohdan nojalla myös minkä tahansa tällaisen tehtävän valvomista 23. Rikosten paljastamisella tarkoitetaan muiden kuin viranomaisten suorittamaa rikosten ilmisaattamista ja sellaisia siihen liittyviä rikosten alustavista selvittämistoimenpiteistä, joiden avulla hankitaan riittävät tiedot viranomaisille tehtävää rikosilmoitusta varten sekä paljastuneen rikoksen vuoksi mahdollisesti suoritettavat lisäselvitystoimenpiteet 24. Toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastaminen on siis vartioimistehtävä. Myös sellaisten hälytysten vastaanottaminen ja välittäminen, joista ainakin osa on 22 Kerttula 2010, sivu Vartioimistehtävien valvominen tarkoittaa lähinnä työn välitöntä johtamista, ei vartioimisliikkeen johtamista. HE 69/2001 vp, sivut HE 69/2001 vp, sivu 30. 9

18 rikosperusteisia, on vartioimistehtävä 25. Turvapalvelulain 2 :n 2 kohdasta johtuu, että vartioimistehtävät puolestaan ovat vartioimisliiketoimintaa, kun niitä suoritetaan ansiotarkoituksessa ja toimeksiantosopimuksen perusteella. 6.3 Vartioimisliikelupa, henkilöhyväksynnät ja koulutusvaatimukset Vartioimisliiketoiminta edellyttää turvapalvelulain 3 :n 1 momentin mukaan vartioimisliikelupaa ja lain 15 :n 1 momentin nojalla sitä, että vartioimisliikkeen palveluksessa on yksi tai useampi vastaava hoitaja. Vastaava hoitaja on liikkeen vartioimistoiminnan operatiivinen johtaja ja valvontaviranomaisten yhteyshenkilö 26. Jotta henkilö voitaisiin hyväksyä vastaavaksi hoitajaksi, häneltä edellytetään lain 20 :n 1 momentin nojalla muun muassa vastaavan hoitajan koulutuksen suorittamista. Tämä koulutus perustuu turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon, johon voidaan sisällyttää myös tietoturvallisuutta koskeva osa 27. Turvapalvelulain 16 :n 1 2 momenteissa säädetään, että vartioimisliike saa teettää vartioimistehtäviä vain sellaisella palveluksessaan olevalla, jonka hyväksyminen vartijaksi on voimassa, tai toisella vartioimisliikkeellä. Vartijaksi hyväksyminen edellyttää lain 24 :n 1 momentin nojalla muun muassa, että henkilö on suorittanut vartijan peruskoulutuksen, että hänet tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja että hän on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi. Näistä vaatimuksista poiketen vartioimisliikkeellä saa lain 16 3 momentin nojalla olla palveluksessaan yksi väliaikainen vartija jokaista kolmea edellä mainitun koulutuksen saanutta, vartioimistehtäviä suorittavaa vartijaa kohti. Väliaikaiselta vartijalta edellytettävä koulutus, josta säädetään lain 25 1 momentissa, on vartijan koulutusta lyhyempi. Vartijaksi hyväksyttävältä henkilöltä edellytettävästä koulutuksesta säädetään vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetussa asetuksessa (780/2002). Väliaikaisen vartijan koulutus on 40 tunnin pituinen. Koulutukseen sisältyy muun muassa 6 tunnin pituinen opetusaihe Vartiointi, jossa vartiointimuodoista ja -tehtävistä käsitellään paikallisvartiointia, piirivartiointia, hälytysvartiointia, myymälätarkkailua, henkivartijatehtäviä ja arvokuljetusta. Opetusaihe Vartijan toiminta on 25 HE 69/2001 vp, sivu HE 69/2001 vp, sivu Opetushallitus 2003, sivut 6 ja

19 9 tunnin pituinen, ja siinä käsitellään muun muassa kohteiden avaimia sekä valaisimia, voimankäyttövälineitä, suojausvälineitä, koiraa ja vartioimistyössä tarvittavien viesti-, kuljetus- sekä muiden välineiden toimintaperiaatteita ja käyttöä. Samassa opetusaiheessa käsitellään edelleen muun pääsyn estämistä sekä poistamista, omaisuuden takaisin ottamista ja turvallisuustarkastusta. Samassa asetuksessa säädetään myös 60 tunnin pituisesta vartijan koulutuksesta, joka suoritetaan väliaikaisen vartijan koulutuksen jälkeen. Vartijan koulutuksen laajin opetusaihe on 19 tunnin pituinen Vartijan toiminta ja tilannehallinta, jossa syvennetään väliaikaisen vartijan koulutuksen edellä mainittua Vartiointi-opetusaihetta. Jo koulutuksen sisällön perusteella on selvää, että se on laadittu perinteisen omaisuusvartioinnin ehdoilla. Sen sijaan henkilölle, joka esimerkiksi käyttää työnantajansa asiakkaiden tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä etäyhteyden kautta tai suorittaa tietojärjestelmien teknistä tutkintaa, merkittävä osa edellä mainitusta opetussisällöstä on hänen käytännön tehtäviensä kannalta epäolennaista. Pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu, että enemmistö vartijoista suorittaa vartijan ammattitutkinnon 28. Nykyisellään vartijan ammattitutkintokaan ei tosin sisällä tietoturvallisuuteen keskittyvää osaa 29. Vartijan henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimisesta todetaan turvapalvelulain esitöissä muun muassa, että huomiota olisi kiinnitettävä sellaisiin vammoihin ja sairauksiin, jotka saattaisivat heikentää olennaisesti hakijan kykyä toimia vartijana tai täyttää vartijalle asetettuja velvollisuuksia. Samassa yhteydessä todetaan, että eräitä vartioimistehtäviä, esimerkiksi hälytyskeskuspäivystystä, voivat menestyksellisesti hoitaa myös liikuntarajoitteiset henkilöt Muita velvoitteita Turvapalvelulaissa on säädetty lukuisia velvollisuuksia muun muassa vartioimisliikkeille ja vartijoille. Käsittelen näistä velvoitteista muutamia sellaisia, jotka voivat olla tietomurtojen paljastamisen ja tutkimisen kanssa erityisen ongelmallisia. 28 HE 69/2001 vp, sivu Opetushallitus HE 69/2001 vp, sivu

20 6.4.1 Vartijan asun käyttäminen Turvapalvelulain 32 1 momentissa säädetään, että vartijan on vartioimistehtävissä oltava pukeutunut vartijan asuun ja että saman vartioimisliikkeen palveluksessa olevien, samanlaisia tehtäviä suorittavien vartijoiden on oltava pukeutuneita yhdenmukaisesti. Vartijan asun tulee lain 33 1 momentin nojalla olla siisti ja asianmukainen. Lain 32 :n 3 momentissa säädetään, että vartijan asua saa käyttää vain vartija vartioimistehtävissä. Vapaa-aikanaan vartija ei siis saa käyttää vartijan asua. Vartijan asun käyttämistä koskevilla säännöksillä pyritään lisäämään vartioimistoiminnan avoimuutta ja vartijan toimenpiteiden kohteeksi joutuneen henkilön oikeusturvaa sekä osoittamaan, millaiset valtuudet vartijalla on. Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa valtioneuvoston asetuksen (534/2002) 9 :ssä säädetään vartijan asun merkeistä ja teksteistä. Vartijan asun rintamuksen vasemmalle puolelle on merkittävä sana vartija suomeksi, ruotsiksi ja/tai muulla kielellä siten, kuin pykälässä tarkemmin säädetään, sekä vartioimisliikkeen nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki. Nämä tiedot saadaan merkitä myös vartijan mahdolliseen päähineeseen. Vartijan ammattitutkinnon suorittaneen vartijan asun olkapoletteihin on merkittävä vähintään 15 millimetrin korkuinen A-kirjain. Myös vartijan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin. Vartijan asun rintamuksessa saa olla irrotettavissa oleva vartijan henkilöllisyyttä ja asemaa osoittava laatta. Vartijan asussa ei saa näkyä muita merkkejä ja tekstejä. Turvapalvelulain 32 2 momentin nojalla vartija saa muun muassa myymälätarkkailussa ja muissa vastaavissa rikosten paljastamiseen liittyvissä tehtävissä sekä henkivartijatehtävissä ja arvokuljetustehtävissä muuta kuin vartijan asua, jos tehtävä sitä edellyttää. Lain esitöistä ilmenee, että momenttia tulisi soveltaa lähinnä tilanteisiin, joissa rikollisen toiminnan paljastamisen onnistuminen edellyttää siviiliasussa esiintymistä tai joissa siviiliasua käyttämällä estettäisiin turvaamista tarvitsevan vartioimiskohteen paljastuminen 32. Momentissa säädetään myös, että muun kuin vartijan asun käyttämisestä päättää vastaava hoitaja toimeksiannoittain HE 69/2001 vp, sivut HE 69/2001 vp, sivu

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 2 :n 17 kohta, 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 4.10.2016 SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Sisäministeriön

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp. Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta JOHDANTO

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp. Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta JOHDANTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Verkkorikosten tutkinta. Nixu Oy:n ja FireEye Inc. aamiaisseminaari 4.12.2013 Rikoskomisario Timo Piiroinen Keskusrikospoliisi

Verkkorikosten tutkinta. Nixu Oy:n ja FireEye Inc. aamiaisseminaari 4.12.2013 Rikoskomisario Timo Piiroinen Keskusrikospoliisi Verkkorikosten tutkinta Nixu Oy:n ja FireEye Inc. aamiaisseminaari 4.12.2013 Rikoskomisario Timo Piiroinen Keskusrikospoliisi Kyberrikollisuus Lisääntynyt Vakavoitunut Ammattimaistunut Piilorikollisuutta

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1 Lain tarkoitus Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 3 luvun

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus Liite XXX/XXX/XXX 1 (7) 10.11.2016 Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus Yleistä Vartijan/järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus jakautuu kuuteen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 Sisällys I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 1 Perusasioita oikeudesta Mitä oikeus tarkoittaa? 14 Oikeusvaltio rakentuu lain perustalle 15 Oikeustieteessä tutkitaan eri oikeudenaloja 17 Kaikki ihmiset ovat

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Finreactor normaali palvelu

Finreactor normaali palvelu Loppulausunto Mikko Välimäki, Vi!e Oksane" Finreactor normaali palvelu Finreactorin toimintaperiaate ei tiedostonjakopalveluna eronnut muista Internetin käyttäjälähtöisistä sisältöpalveluista YouTube,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Laki. EV 263/1998 vp- HE 32/1997 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Laki. EV 263/1998 vp- HE 32/1997 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta EV 263/1998 vp- HE 32/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta Eduskunnalle on vuoden 1997 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

HE 22/2014 vp. suorittamisesta myös turvallisuusalan

HE 22/2014 vp. suorittamisesta myös turvallisuusalan Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä

Lisätiedot

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN 4/001/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Opetusministeri Jukka Gustafssonin suullinen toimeksianto ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 REKISTERÖINTI JA VALVONTA Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki Lakia sovelletaan julkista tehtävää hoitavan yhteisön yksityisen

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta 17.8.2007 17.08.09 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic Frontier Finland

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 9.12.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot